Szukaj leku
FAQ

Metronidazol Polpharma

Metronidazol Polpharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Metronidazol Polpharma, 500 mg, tabletki dopochwowe
Metronidazolum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma
3. Jak stosować lek Metronidazol Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje
Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym.
Lek wskazany jest do miejscowego leczenia rzęsistkowicy wywołanej przez Trichomonas vaginalis
i bakteryjnego zapalenia pochwy wywołanego przez Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp.,
Mycoplasma hominis.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma
Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma
• jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
• w pierwszym trymestrze ciąży.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol Polpharma należy omówić to z lekarzem:
• jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby (u tych pacjentów metronidazol
jest metabolizowany powoli, czego efektem może być kumulowanie się leku i jego metabolitów
w organizmie)
• jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne choroby neurologiczne
• jeśli u pacjenta występuje leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) lub występowała
kiedykolwiek w przeszłości (podczas stosowania tabletek dopochwowych istnieje możliwość
nasilenia leukopenii lub jej wywołania, szczególnie podczas dłuższego lub powtórnego stosowania
leku).
W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zapalenie szyjki macicy lub pochwy
wywołane drożdżakami, które może wymagać zastosowania odpowiedniego leku przeciwgrzybiczego.
W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy
spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz
„Lek Metronidazol Polpharma a inne leki”).
Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, AlAT, LDH,
trójglicerydy, heksokinaza glukozy, leukocyty).
Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano
przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym przypadki zakończone
zgonem.
U pacjentów z zespołem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po jego
zakończeniu kontrolować czynność wątroby.
Jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza
i przerwać przyjmowanie metronidazolu:
• ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia,
żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.
Lek Metronidazol Polpharma a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o przyjmowaniu:
• leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. acenokumarol, warfaryna)
• litu (lek przeciwdepresyjny)
• disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)
Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii
disulfiramem.
• leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital)
• leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna)
• busulfanu (lek stosowany w leczeniu nowotworów).
Metronidazol Polpharma z alkoholem
Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać
niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może
być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa
potencjalne zagrożenie dla płodu.
Karmienie piersią
Metronidazol przenika do mleka matki, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu.
W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy
podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych na temat wpływu metronidazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. Jak stosować lek Metronidazol Polpharma
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież
Zalecana dawka to: dopochwowo 1 tabletkę 500 mg wieczorem przez 10 dni.
Uwaga:
Leczenie rzęsistkowicy przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych, gdyż
bezobjawowa rzęsistkowica u mężczyzny jest częstym źródłem ponownego zakażenia u kobiet.
W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy jednoczesne leczenie u mężczyzn zasadniczo nie jest
konieczne.
Sposób podawania
Podanie dopochwowe.
W rzadkich przypadkach znacznej suchości pochwy istnieje możliwość, że tabletka nie ulegnie
rozpuszczeniu i zostanie wydalona z pochwy w postaci nienaruszonej. W konsekwencji leczenie nie jest
optymalne. W celu uniknięcia takiej sytuacji zaleca się delikatnie zwilżyć tabletkę przegotowaną
i ostudzoną wodą przed wprowadzeniem jej do bardzo suchej pochwy.
Nie należy przerywać leczenia w czasie menstruacji.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharma
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharma
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora
na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjentki wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, pacjentka
powinna zaprzestać stosowania leku Metronidazol Polpharma i natychmiast skontaktować się
z lekarzem:
• rzadko (wystepują u mniej niż 1 do 1 000 pajentów):
- anafilaksja (ciężka reakcja uczuleniowa; objawy to np. świąd, obrzęk, duszność, zaburzenia
czynności serca, zawroty głowy);
- obrzęk naczynioruchowy (objawy to np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują
zaburzenia oddychania);
- rumień wielopostaciowy (powstawanie pęcherzy, łuszczenie się lub owrzodzenie skóry lub błon
śluzowych);
- pokrzywka;
• bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- agranulocytoza (brak we krwi białych krwinek zwanych granulocytami), neutropenia (niedobór
pewnego rodzaju granulocytów), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi). Objawami tych zaburzeń
krwi są między innymi gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy
ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica,
krwawienie z nosa);
- wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja uczuleniowa, której towarzyszy zmniejszenie ciśnienia
tętniczego krwi);
- zaburzenia psychiczne, w tym dezorientacja i omamy.
• z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych). Objawem może być pojawienie się aft i
owrzodzeń w jamie ustnej, a także zmęczenie, problemy z koncentracją i spadek samopoczucia.
Pozostałe działania niepożądane
Działania niepożądane występujące często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
- zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami (świąd w pochwie, ból podczas
stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).
Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
- ból głowy, neuropatia (drętwienie, mrowienie w kończynach), zawroty głowy, zaburzenia
koordynacji ruchowej, senność, zaburzenia smaku;
- biegunka, nudności lub wymioty, zmiany smaku, w tym metaliczny smak, suchość w jamie ustnej,
obłożony język;
- kurcze brzucha;
- piekący ból podczas oddawania moczu lub częstsze oddawanie moczu, ciemne zabarwienie moczu;
- zapalenie sromu (świąd, palący ból lub zaczerwienienie w okolicy narządów płciowych),
podrażnienie prącia partnera seksualnego;
- dyskomfort w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania;
- gorączka, uczucie osłabienia.
Działania niepożądane występujące rzadko (występują u mniej niż 1 do 1 000 pajentów):
- wysypka.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz i bilirubiny
w surowicy).
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
- utrata apetytu;
- nastrój depresyjny, nerwowość.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na blistrze po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Metronidazol Polpharma
• Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg
metronidazolu.
• Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon, krzemionka koloidalna
bezwodna, kwas stearynowy.
Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie
Tabletki koloru białego z odcieniem żółtawym, o kształcie podłużnych pałeczek z zaokrąglonymi
końcami.
W opakowaniu znajduje się 10 tabletek dopochwowych.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel. +48 22 364 61 01
Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz
Data ostatniej aktualizacji ulotki: