Szukaj leku
FAQ

Triderm

Triderm

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Triderm, (0,64 mg + 10 mg + 1 mg)/g, maść
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każdy gram maści zawiera: 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas) (co
odpowiada 0,5 mg betametazonu), 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum) i 1 mg gentamycyny
(Gentamicinum) w postaci gentamycyny siarczanu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Maść
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
Triderm w postaci maści do stosowania na skórę jest wskazany w objawowym leczeniu zmian
zapalnych skóry reagujących na kortykosteroidy, powikłanych wtórnymi zakażeniami wywołanymi
przez drobnoustroje wrażliwe na gentamycynę i klotrymazol.
Wykazano skuteczność klotrymazolu w leczeniu miejscowym grzybicy pachwin, krocza, stóp
i nieowłosionej skóry. Klotrymazol stosowany na skórę działa przeciwgrzybiczo na Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis, kandydozy
spowodowanej przez Candida albicans oraz łupież pstry wywołany przez Malassezia furfur
(Pityrosporum obiculare).
Do bakterii wrażliwych na gentamycynę zalicza się szczepy paciorkowców (grupy A: β-hemolizujące,
α-hemolizujące), gronkowiec złocisty (szczepy koagulazo-dodatnie, koagulazo-ujemne oraz niektóre
szczepy wytwarzające penicylinazę) oraz bakterie Gram-ujemne, takie jak: Pseudomonas aeruginosa,
Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris i Klebsiella pneumoniae.
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Cienką warstwę produktu leczniczego Triderm nakładać na miejsca chorobowo zmienione i otaczającą
skórę dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
Produkt leczniczy należy stosować regularnie.
Czas leczenia zależy od rozmiaru i umiejscowienia zmian chorobowych oraz odpowiedzi pacjenta na
leczenie. Jeśli po trzech-czterech tygodniach nie nastąpi poprawa, należy zweryfikować diagnozę.
Sposób podawania
Podanie na skórę.
2
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci w wieku powyżej 2 lat można stosować nie dłużej niż przez 5 dni.
4.3. Przeciwwskazania
Nie stosować:
- w nadwrażliwości na substancje czynne betametazonu dipropionian, klotrymazol lub gentamycynę,
lub na inne leki z grupy kortykosteroidów, pochodnych imidazolu, antybiotyki aminoglikozydowe lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;
- w wirusowych zakażeniach skóry (np. ospa wietrzna, opryszczka);
- w trądziku różowatym;
- w trądziku pospolitym;
- w pierwotnych zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych skóry;
- na rany, na uszkodzoną skórę;
- na skórę twarzy;
- w okolicy odbytu i narządów płciowych;
- w zapaleniu skóry wokół ust;
- długotrwale.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W razie wystąpienia podrażnienia, uczulenia lub wtórnego zakażenia, należy przerwać stosowanie
produktu leczniczego Triderm i zastosować odpowiednie leczenie.
Długotrwałe miejscowe stosowanie produktu leczniczego może prowadzić do wzrostu szczepów
drobnoustrojów opornych na gentamycynę i na inne antybiotyki aminoglikozydowe.
Stwierdzono występowanie alergii krzyżowej na antybiotyki aminoglikozydowe.
Produktu leczniczego Triderm nie należy stosować do oczu i wokół oczu oraz na błony śluzowe.
Wchłanianie ogólnoustrojowe kortykosteroidów lub gentamycyny, podawanych miejscowo, zwiększa
się po użyciu opatrunków okluzyjnych.
Ponieważ kortykosteroidy i gentamycyna wchłaniają się przez skórę, podczas stosowania produktu
leczniczego istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych
kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy) oraz gentamycyny (otoi nefrotoksyczność, szczególnie u osób z zaburzeniami czynności nerek).
Z tego powodu należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię ciała,
stosowania w dużych dawkach oraz stosowania opatrunków okluzyjnych.
Szczególnie ostrożnie należy stosować produkt leczniczy u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe
stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót
choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej
i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.
Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego (w tym podanie
donosowe, wziewne i do oka) stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy,
jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty
w celu ustalenia możliwych przyczyn zaburzeń widzenia, do których może należeć zaćma, jaskra lub
rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza
(ang. Central Serous Chorioretinopathy - CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym
i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów.
3
Dzieci
U dzieci częściej niż u dorosłych występowało hamowanie czynności osi podwzgórze-przysadkanadnercza po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów, z powodu zwiększonego wchłaniania
wynikającego z dużego współczynnika powierzchni skóry do masy ciała.
U dzieci, u których stosowano miejscowo kortykosteroidy, opisywano: zahamowanie czynności osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga, spowolnienie wzrostu, zmniejszenie przyrostu
masy ciała, oraz wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Objawami niedoczynności nadnerczy są małe
stężenie kortyzolu w osoczu i brak odpowiedzi na stymulację ACTH. Do objawów zwiększonego
ciśnienia śródczaszkowego należą: wypukłe ciemiączko, bóle głowy i obustronny obrzęk tarczy nerwu
wzrokowego.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie
ciąży. Wiadomo jednak, że kortykosteroidy i gentamycyna mogą wchłaniać się przez skórę.
Produkt leczniczy można stosować w czasie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki
przewyższa potencjalne ryzyko dla matki, płodu lub noworodka. Ponieważ badania na zwierzętach
wykazały działanie teratogenne silnie działających kortykosteroidów, stosowanie produktu
leczniczego w okresie ciąży powinno być krótkotrwałe i ograniczać się do małej powierzchni skóry.
Karmienie piersią
Nie wiadomo czy po miejscowym podaniu produktu leczniczego wchłanianie substancji czynnych do
organizmu jest na tyle duże, aby przenikały one do mleka kobiecego. Należy podjąć decyzję czy
przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu leczniczego, biorąc pod uwagę
korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.
W okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu leczniczego na skórę piersi.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Brak danych o wpływie produktu leczniczego Triderm na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8. Działania niepożądane
Podczas stosowania produktu leczniczego Triderm, bardzo rzadko (< 1/10 000) obserwowano
działania niepożądane; należą do nich odbarwienie skóry, niedokrwistość niedobarwliwa, uczucie
pieczenia, rumień, wysięk i świąd.
Mogą wystąpić także objawy niepożądane, które obserwowano po miejscowym stosowaniu
kortykosteroidów, klotrymazolu i gentamycyny.
Ze względu na zawartość betametazonu dipropionianu w produkcie leczniczym, może wystąpić uczucie
pieczenia, świąd, podrażnienie, suchość skóry, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie,
trądzik posteroidowy, odbarwienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry, maceracja skóry, wtórne zakażenia, zanik skóry, rozstępy i potówki.
W wyniku wchłaniania betametazonu dipropionianu do krwi, mogą również wystąpić ogólne objawy
niepożądane betametazonu dipropionianu, charakterystyczne dla kortykosteroidów. Objawy te występują
przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania go na
dużą powierzchnię skóry oraz stosowania u dzieci.
4
Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy natychmiast
przerwać leczenie.
Ze względu na zawartość klotrymazolu może wystąpić rumień, uczucie pieczenia, tworzenie się
pęcherzyków, złuszczanie naskórka, obrzęk, świąd, pokrzywka oraz ogólne podrażnienie skóry.
Ze względu na zawartość gentamycyny może wystąpić podrażnienie skóry (rumień i świąd), które
zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia.
Podczas stosowania kortykosteroidów obserwowano nieostre widzenie (częstość nieznana - nie może
być określona na podstawie dostępnych danych) (patrz także punkt 4.4).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9. Przedawkowanie
Nadmierne lub długotrwałe stosowanie miejscowe kortykosteroidów może hamować czynność osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza powodując wtórną niedoczynność nadnerczy oraz ogólnoustrojowe
objawy niepożądane kortykosteroidów, w tym zespół Cushinga.
Po 6 godzinach przebywania pod opatrunkiem okluzyjnym klotrymazolu znakowanego izotopem 14C,
na skórze zdrowej i zmienionej chorobowo, nie wykryto dających się oznaczyć ilości materiału
radioaktywnego w surowicy krwi u uczestników badania (limit wykrywalności 0,001 µg/ml).
Przedawkowanie klotrymazolu po podaniu miejscowym jest mało prawdopodobne.
Nadmierne lub długotrwałe, miejscowe stosowanie gentamycyny może prowadzić do rozwoju
opornych szczepów bakterii oraz uszkodzenia słuchu i nerek.
Leczenie: zaleca się odpowiednie leczenia objawowe. Ostre objawy nadczynności nadnerczy są
przemijające. W razie potrzeby należy wyrównać bilans elektrolitowy. W przypadku przewlekłego
zatrucia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki kortykosteroidów.
Jeśli wystąpi wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, należy przerwać stosowanie produktu
leczniczego Triderm i zastosować odpowiednie leczenie.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego o silnym działaniu
w połączeniu z antybiotykami, kod ATC: D07 CC01
Właściwości produktu leczniczego Triderm wynikają ze skojarzonego działania substancji czynnych:
betametazonu dipropionianu, gentamycyny i klotrymazolu.
5
Betametazonu dipropionian należy do silnie działających kortykosteroidów. Stosowany miejscowo
wywiera szybkie i długotrwałe działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia
krwionośne.
Gentamycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym, o szerokim spektrum działania
przeciwbakteryjnego.
Klotrymazol należy do leków z grupy imidazoli, o szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego.
Hamuje rozwój grzybów wywołujących choroby skóry. Klotrymazol działa na ścianę komórkową
grzyba. Oporność na klotrymazol występuje rzadko. Stwierdzono ją w przypadku Candida
guilliermondi. Wielokrotna ekspozycja szczepów Candida albicans i Trichophyton mentagrophytes
nie spowodowała powstania szczepów opornych.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie miejscowe klotrymazolu jest minimalne. Po miejscowym zastosowaniu klotrymazolu
jego stężenia w osoczu są nieznaczne.
Wchłanianie przez skórę betametazonu dipropionianu zależy od kilku czynników takich jak:
zaawansowanie zakażenia, podłoże maści, powierzchnia skóry, na którą podano produkt leczniczy,
stan skóry, zastosowanie opatrunku okluzyjnego. W surowicy betametazon łączy się głównie
z albuminami. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z żółcią oraz z moczem.
Ogólnoustrojowe wchłanianie betametazonu występuje zwłaszcza u długotrwale leczonych pacjentów,
którzy stosują produkt leczniczy na dużą powierzchnię skóry.
Gentamycyny siarczan wchłania się do organizmu po zastosowaniu na uszkodzoną skórę.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie ma danych.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Parafina ciekła
Wazelina biała
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3. Okres ważności
3 lata
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą, z zakrętką z polietylenu (HDPE) w tekturowym
pudełku.
15 g (1 tuba po 15 g)
6
30 g (1 tuba po 30 g)
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady
należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Organon Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 4019
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 lutego 1999 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28 października 2014 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
04.08.2022