Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Pevaryl

Pevaryl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

PEVARYL 10 mg/g krem  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu (Econazoli nitras). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Krem. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. 

Pevaryl, krem stosuje się dwa razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wciera  w skórę. Leczenie należy kontynuować do ustąpienia zmian chorobowych. 

W leczeniu grzybicy paznokci należy stosować produkt leczniczy raz na dobę i przykrywać chore miejsce  opatrunkiem okluzyjnym. 

Dzieci 

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. 

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczającze dane  dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. 

Osoby w podeszłym wieku  

Brak danych dotyczących zastosowania produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku ( powyżej 65  lat). 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie  6.1. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produkt leczniczy Pevaryl, krem jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Nie należy  stosować go do oczu ani doustnie. 

Rzadko obserwuje się reakcje nadwrażliwości. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać leczenie.

Pacjenci uczuleni na leki z grupy pochodnych imidazoli zgłaszali także uczulenie na azotan ekonazolu. Produkt leczniczy zawiera kwas benzoesowy (E210), który może powodować niewielkiego stopnia  podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.  

Produkt leczniczy zawiera butylohydroksyanizol (E320), który może powodować miejscową reakcję  skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczony całkowity wpływ  ekonazolu na organizm po podaniu miejscowym, klinicznie istotne interakcje wystepują rzadko.  Stwierdzano je jednak podczas stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów  stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować  ostrożność podczas jednoczesnego leczenia produktem leczniczym Pevaryl krem i częściej kontrolować  działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR). 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3)Wchłanianie  układowe ekonazolu u ludzi jest małe (<10%) po podaniu miejscowym na nieuszkodzoną skórę. Nie ma  odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań oceniających działania niepożądane podczas stosowania  produktu leczniczego Pevaryl, krem u kobiet w ciąży, ani nie ma innych odpowiednich danych  epidemiologicznych.  

Z uwagi na wchłanianie układowe produktu leczniczego Pevaryl, krem nie należy stosować w pierwszym  trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to konieczne dla zdrowia pacjentki. Pevaryl, krem może  być stosowany w drugim lub trzecim trymestrze ciąży w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają  ryzyko dla płodu. 

Karmienie piersią 

Po podaniu doustnym azotanu ekonazolu karmiącym samicom szczura, ekonazol i(lub) jego metabolity  przenikały do mleka matki i do krwi potomstwa. Nie wiadomo, czy azotan ekonazolu podany miejscowo  na skórę przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu należy zachować ostrożność zalecając stosowanie  produktu leczniczego Pevaryl, krem pacjentkom karmiącym piersią. 

Płodność  

Wyniki badań reprodukcji u zwierząt otrzymujących ekonazol nie wykazały wpływu na płodność (patrz  punkt 5.3) 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Nie stwierdzono. 

4.8 Działania niepożądane 

Badania kliniczne 

Bezpieczeństwo stosowania azotanu ekonazolu w postaci kremu (1%) i emulsji (1%) oceniano u 470 osób  uczestniczących w 12 badaniach klinicznych, które otrzymały co najmniej jedną dawkę leku w  którejkolwiek z postaci. 

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w tych badaniach u ≥1% pacjentów  leczonych azotanem ekonazolu w postaci kremu lub emulsji.

Tabela 1. Działania niepożądane zgłaszane w 12 badaniach klinicznych u ≥1% pacjentów leczonych  produktem Pevaryl w postaciach dermatologicznych 

Klasyfikacja układów i narządów % Działanie niepożądane (N=470) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Świąd 1,3 


Uczucie pieczenia skóry 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Ból 

1,3 1,1 


W tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w 12 badaniach klinicznych u <1%  pacjentów leczonych azotanem ekonazolu w postaci kremu lub emulsji. 

Tabela 2. Działania niepożądane zgłaszane w 12 badaniach klinicznych u <1% pacjentów leczonych  produktem Pevaryl w postaciach dermatologicznych 

Klasyfikacja układów i narządów 

Działanie niepożądane 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Rumień 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Uczucie dyskomfortu 

Obrzęk 

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu 

W tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu produktu  Pevaryl w postaciach dermatologicznych do obrotu. Działania niepożądane uszeregowano wg częstości  występowania zgodnie z następującym schematem: 

Bardzo często ≥1/10 

Często ≥1/100 i <1/10 

Niezbyt często ≥1/1 000 i <1/100 

Rzadko ≥1/10 000 i <1/1000 

Bardzo rzadko <1/10 000, w tym pojedyncze doniesienia 

W tabeli 3 przedstawiono wg częstości występowania działania niepożądane oszacowane na podstawie  częstości raportów spontanicznych.  

Tabela 3. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu Pevaryl w postaciach  dermatologicznych do obrotu, wg częstości występowania oszacowane na podstawie częstości  raportów spontanicznych 

Zaburzenia układu immunologicznego 

Bardzo rzadko Nadwrażliwość 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Bardzo rzadko Obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie  skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze,  

złuszczanie skóry 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych  

Al. Jerozolimskie 181C  

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

4.9 Przedawkowanie 

Pevaryl, krem stosuje się wyłącznie miejscowo na skórę. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia  produktu leczniczego należy zastosować leczenie objawowe.  

W razie przypadkowego dostania się produktu do oczu należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem  fizjologicznym soli, a gdy objawy niepożądane nie ustępują poradzić się lekarza. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego. Kod ATC: D01AC03. 

Ekonazol wykazuje szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Lek działa na dermatofity,  drożdżaki, pleśnie oraz na niektóre bakterie Gram-dodatnie. 

Mechanizm działania ekonazolu azotanu polega na niszczeniu błon komórkowych. Pod wpływem  ekonazolu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności w obrębie komórki oraz uszkodzenia błon  wewnątrzkomórkowych w cytoplazmie. Prawdopodobnie, miejscem działania ekonazolu są rodniki  acylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych fosfolipidów błony komórkowej. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Ekonazol jest tylko w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę.  

Średnie stężenia ekonazolu i (lub) jego metabolitów w surowicy/osoczu stwierdzane po 1 do 2 dniach od  podania dawki wynosiły <1 ng/ml dla kremu 2% zastosowanego na nieuszkodzoną skórę oraz 20 ng/ml  dla kremu 2% zastosowanego na zdartą skórę. Chociaż większość ekonazolu pozostaje na powierzchni  skóry (około 90%) po podaniu 1% kremu, stężenia ekonazolu wykryte w warstwie rogowej przekraczają  minimalne stężenie hamujące dla dermatofitów, a w skórze właściwej osiągane są stężenia hamujące. 

Dystrybucja 

Ekonazol i (lub) jego metabolity wiążą się z białkami osocza w znacznym stopniu (>98%).   

Metabolizm 

Ekonazol który przeniknie do krążenia ustrojowego jest intensywnie metabolizowany w procesie  oksydacji pierścienia imidazolowego, po której następuje O-dealkilacja i wiązanie z kwasem  glukuronowym. 

Eliminacja 

Ekonazol i metabolity wydalane są z moczem i kałem w równych ilościach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne ekonazolu obserwowano jedynie w przypadku narażenia  na lek przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na  niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej. 

Badania toksyczności ostrej wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa u gryzoni, u których wartości  LD50 były w zakresie 160-430 mg/kg mc.. W badaniach toksyczności przewlekłej przy stosowaniu  wysokich dawek (50 mg/kg mc./dobę), jako narząd docelowy zidentyfikowano wątrobę, przy minimalnej  toksyczności i pełnym powrocie do zdrowia po odstawieniu. 

Nie stwierdzono istotnej toksyczności miejscowej, fototoksyczności, miejscowego podrażnienia skóry,  czy uczulenia. Stwierdzono jedynie nieznaczne podrażnienie oczu przy kontakcie z ekonazolem w kremie. 

Nie przeprowadzono badań nad właściwościami kancerogennymi leku ze względu na krótki okres  proponowanego leczenia i brak jakiejkolwiek istotnej genotoksyczności ekonazolu w sposób, w który  mogłaby doprowadzić do inicjacji lub promowania powstawania guza. 

W różnych układach testowych wykazano brak genotoksyczności lub jedynie ograniczone działanie  genotoksyczne (zaburzenia strukturalne chromosomów). Na podstawie przekrojowej analizy tych danych  oraz zalecanej drogi podania i wynikającej z tego minimalnej ekspozycji ogólnoustrojowej na ekonazol,  stwierdzono, że zmiany te mają małe znaczenie w klinicznym zastosowaniu leku. 

Wyniki badań dotyczących działania ekonazolu na rozmnażanie nie wykazały wpływu na płodność, czy  działania teratogennego.  

Zmniejszona przeżywalność noworodków i toksyczność dla płodu wiązała się jedynie z występowaniem  toksyczności dla matki. W badaniach na zwierzętach azotan ekonazolu nie wykazywał działań  teratogennych lecz był toksyczny dla płodów gryzoni w dawkach 20 mg/kg mc./dobę podawanych  matkom podskórnie oraz 10 mg/kg mc./dobę podawanych matkom doustnie. Znaczenie tego dla ludzi jest  nieznane. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), kompozycja zapachowa kwiatowa 4074,  parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo-6 i makrogolo-32 glikolu stearynian, woda  oczyszczona. 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie stwierdzono. 

6.3 Okres ważności 

2 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania 

Tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksydową, zamknięta membraną oraz zakrętką PP lub  PE, zawierająca 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku. 

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania  

Brak szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Janssen-Cilag International NV 

Turnhoutseweg 30 

B-2340 Beerse 

Belgia 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

R/2340 

9. DATA WYDANIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

31.12.1977 / 07.05.1999 / 23.05.2005/ 01.07.2009 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Pevaryl
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu