Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Momecutan Fettcreme

Momecutan Fettcreme

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Momecutan Fettcreme, 1 mg/g, krem 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 g kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas). 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

49 mg/g alkoholu stearylowego i 80 mg/g glikolu propylenowego monopalmitynostearynianu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Biały, lekki krem. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Momecutan Fettcreme jest wskazany w leczeniu wszelkich stanów zapalnych i świądu skóry,  reagujących na leczenie miejscowe glikokortykosteroidami, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie  skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia lub alergiczne. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie 

Jeśli nie przepisano inaczej, Momecutan Fettcreme należy stosować raz na dobę. Cienką warstwę produktu leczniczego Momecutan Fettcreme (zawiera mniej niż 5% wody i może  zostać spłukany) należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze. 

Należy unikać kontaktu z oczami. Należy unikać stosowania produktu leczniczego Momecutan  Fettcreme długotrwale (dłużej niż 3 tygodnie) lub na rozległe powierzchnie (na więcej niż 20%  powierzchni ciała). 

Stosowanie produktu leczniczego Momecutan Fettcreme na skórę twarzy nie powinno trwać dłużej niż  5 dni. 

W przypadku poprawy klinicznej, często można zalecić stosowanie słabiej działających  kortykosteroidów. 

Często przydatna jest tak zwana terapia tandemowa, polegająca np. na stosowaniu raz na dobę  produktu leczniczego Momecutan Fettcreme, a następnie 12 godzin później odpowiedniego  zewnętrznego środka bez substancji czynnej. 

Odpowiednie może być również leczenie przerywane, to znaczy zamienne stosowanie produktu  leczniczego Momecutan Fettcreme i środka stosowanego zewnętrznie bez substancji czynnej w  schemacie tygodniowym. 

Dzieci i młodzież

Nie są dostępne wystarczające badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania kremu zawierającego  mometazon u dzieci przez czas dłuższy niż 3 tygodnie. 

U dzieci, Momecutan Fettcreme powinien być stosowany przez najkrótszy możliwy okres leczenia i w  najmniejszej możliwej dawce, zapewniającej skuteczność terapeutyczną. Czas stosowania wynosi  maksymalnie 3 tygodnie u dzieci powyżej 2 lat. U dzieci Momecutan Fettcreme powinien być  stosowany tylko na małe powierzchnie (mniej niż 10% powierzchni ciała). 

Sposób podawania 

Podanie na skórę. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną, mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub na  którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Stosowanie produktu leczniczego Momecutan Fettcreme jest przeciwwskazane w przypadku  występowania trądziku różowatego, trądziku pospolitego, zaniku skóry, zapalenia skóry wokół ust,  świądu w okolicy odbytu i narządów płciowych, pieluszkowego zapalenia skóry, zakażeń  bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka zwykła, półpasiec i  ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny), pasożytniczych lub  grzybiczych skóry (np. wywołanych przez drożdżaki i dermatofity), w przypadkach zakażenia  wirusem opryszczki-półpaśca, gruźlicy, kiły lub odczynów poszczepiennych. Produktu leczniczego  Momecutan Fettcreme nie należy stosować u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na brak wystarczającego  doświadczenia klinicznego. 

Ze względu na bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej, na ogół  należy unikać stosowania w obrębie oka i powieki. 

Produktu leczniczego Momecutan Fettcreme nie należy nakładać na rany lub owrzodzenia skóry. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian może powodować podrażnienia skóry. Alkohol  stearylowy może powodować miejscowe podrażnienia skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Momecutan Fettcreme pojawi się podrażnienie skóry  lub uczulenie, należy przerwać leczenie i wdrożyć odpowiednią terapię. Jeśli wystąpi zakażenie,  należy wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne. W przypadku braku  szybkiej reakcji na rozpoczęte leczenie, należy przerwać stosowanie kortykosteroidów, dopóki  zakażenie nie będzie pod dostateczną kontrolą. 

Ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów podawanych miejscowo może wywołać odwracalne  zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, prowadząc do niedoboru  glikokortykosteroidu po odstawieniu produktu leczniczego. 

U niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy zespołu Cushinga, hiperglikemia lub cukromocz, jako  wynik ogólnoustrojowego wchłaniania glikokortykosteroidów podawanych miejscowo. Pacjenci  stosujący steroidy podawane miejscowo na dużą powierzchnię skóry lub pod opatrunek okluzyjny  powinni być poddani okresowej kontroli w kierunku objawów zahamowania czynności osi  podwzgórze-przysadka-nadnercza. 

Zaburzenie widzenia 

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania  kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia  widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do  których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia  surowicza ((ang. Central serous chorioretinopathy, CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i  miejscowym stosowaniu kortykosteroidów.

Dzieci i młodzież 

Dzieci i młodzież, ze względu na większy stosunek powierzchni ciała do masy, mogą być bardziej  podatne na toksyczność ogólnoustrojową podczas stosowania takich samych dawek produktu  leczniczego. 

Stwierdzono częste występowanie toksyczności miejscowej i ogólnoustrojowej, szczególnie podczas  długotrwałego stosowania na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry, zgięcia stawów i pod  polietylenowym opatrunkiem okluzyjnym. Opatrunków okluzyjnych nie należy stosować u dzieci lub  na skórę twarzy.  

Przewlekłe leczenie glikokortykosteroidami może mieć wpływ na wzrost i rozwój dzieci. 

Stosowanie na twarz nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. U wszystkich pacjentów, niezależnie od  wieku, należy unikać długotrwałej terapii (powyżej 3 tygodni). 

W przypadku chorób obejmujących łuszczycę istnieje możliwość, że steroidy stosowane miejscowo  będą powodować zaostrzenie choroby spowodowany rozwojem tolerancji na produkt leczniczy lub  prowadzić do ryzyka wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej albo miejscowego lub ogólnego  działania toksycznego, spowodowanego zaburzeniami funkcji skóry jako bariery. Dlatego w  przypadku stosowania produktu leczniczego Momecutan Fettcreme u pacjentów z łuszczycą wskazany  jest dokładny nadzór. 

Tak jak w przypadku wszystkich silnie działających glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo,  należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po zaprzestaniu długotrwałej kuracji produktem  leczniczym zawierającym silnie działające glikokortykosteroidy może wystąpić efekt „z odbicia”,  objawiający się stanem zapalnym skóry z nasilonym zaczerwienieniem, pieczeniem i kłującym bólem.  Można temu zapobiec poprzez stopniowe zmniejszenie dawki produktu leczniczego, np. przed  odstawieniem produktu należy prowadzić leczenie w sposób przerywany. 

Glikokortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać  postawienie właściwej diagnozy, mogą również opóźniać gojenie. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Podczas terapii produktem leczniczym Momecutan Fettcreme okolic narządów płciowych i odbytu,  substancja pomocnicza – wazelina biała może powodować zmniejszenie odporności na uszkodzenie  jednocześnie stosowanych prezerwatyw, czyniąc je mniej skutecznymi. 

W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie, pod opatrunki okluzyjne czy na błony  śluzowe, szczególnie u małych dzieci, należy rozważyć możliwość wystąpienia interakcji jak w  przypadku stosowania ogólnoustrojowych glikokortykosteroidów, ponieważ nie można wykluczyć  wchłaniania leku (patrz punkt 4.4). 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Podczas ciąży i karmienia piersią leczenie produktem Momecutan Fettcreme powinno być  prowadzone wyłącznie na polecenie lekarza. Należy unikać stosowania produktu leczniczego na duże  powierzchnie ciała lub przez dłuższy czas. Podawanie kortykosteroidów stosowanych miejscowo  ciężarnym zwierzętom może spowodować nieprawidłowości rozwoju płodu, w tym rozszczep  podniebienia i wewnątrzmaciczne zaburzenia rozwoju płodu. Nie przeprowadzono odpowiednich  badań z dobrze dobraną grupą kontrolną dotyczących stosowania produktu leczniczego Momecutan  Fettcreme u kobiet w ciąży, zatem ryzyko wystąpienia takiego wpływu na ludzki płód jest nieznane, a  bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży u ludzi nie jest wystarczająco zapewnione. Podobnie jak w przypadku wszystkich miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów, należy wziąć  pod uwagę, że glikokortykosteroidy mogą przenikać przez barierę łożyska i wpływać na wzrost płodu.  Produkt leczniczy Momecutan Fettcreme, tak jak wszystkie inne glikokortykosteroidy podawane 

miejscowo, należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści z leczenia  uzasadniają ryzyko dla matki lub płodu. 

Karmienie piersią 

Glikokortykosteroidy są wydzielane do mleka kobiecego. Momecutan Fettcreme należy podawać  matkom karmiącym piersią tylko po starannym rozważeniu ryzyka i korzyści z leczenia. Jeśli  wskazane jest stosowanie większych dawek lub długotrwałe leczenie, należy przerwać karmienie  piersią. Produktu leczniczego Momecutan Fettcreme nie należy stosować w okolicach piersi w okresie  karmienia piersią. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nieistotny. 

4.8 Działania niepożądane 

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem produktów leczniczych zawierających  mometazon zostały sklasyfikowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości  występowania: 

Bardzo często (≥1/10) 

Często (≥1/100 do <1/10) 

Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) 

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) 

Bardzo rzadko (<1/10 000) 

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Bardzo rzadko zapalenie mieszków włosowych 

Częstość nieznana zakażenia, czyraki 

Zaburzenia układu nerwowego 

Bardzo rzadko uczucie pieczenia 

Częstość nieznana parestezje 

Zaburzenia oka 

Bardzo rzadko jaskra 

Częstość nieznana nieostre widzenie (patrz także punkt 4.4.) 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Często mrowienie, kłucie 

Niezbyt często powstawanie grudek, krosty 

Częstość nieznana kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie,  rozstępy, trądzikopodobne zapalenie skóry, zanik skóry 

Bardzo rzadko świąd 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Częstość nieznana ból w miejscu podania, reakcje w miejscu stosowania 

Podczas miejscowego stosowania glikokortykosteroidów w pojedynczych przypadkach obserwowano  następujące miejscowe działania niepożądane: suchą skórę, podrażnienie skóry, zapalenie skóry,  zapalenie skóry wokół ust, macerację skóry, potówki, teleangiektazje i wtórne zakażenia. 

Działania niepożądane o częstości nieznanej: Podczas stosowania miejscowych glikokortykosteroidów  może wystąpić odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół  Cushinga.

Dzieci i młodzież 

Ze względu na większy stosunek powierzchni ciała do masy ciała, dzieci i młodzież mogą wykazywać  większą niż dorośli wrażliwość w odniesieniu do zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka nadnercza i zespołu Cushinga, wywołanych przez miejscowo stosowane glikokortykosteroidy. Przewlekłe leczenie glikokortykosteroidami może wpływać na wzrost i rozwój dzieci. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.  Departamentu}e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Długotrwałe nadmierne stosowanie kortykosteroidów stosowanych miejscowo (przewlekłe stosowanie  lub stosowanie w sposób nieprawidłowy) może prowadzić do zahamowania czynności osi przysadka kora nadnerczy, powodując wtórną niewydolność kory nadnerczy, która jednak zwykle jest  odwracalna. 

Należy wdrożyć właściwe leczenie objawowe. 

Jeśli jest to konieczne, należy wyrównać stężenie elektrolitów. 

Jeśli stwierdzi się zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, należy stopniowo zaprzestać  stosowania produktu leczniczego, zmniejszyć częstość jego podawania lub zastąpić kortykosteroidem  o słabszym działaniu. 

Zawartość kortykosteroidu w każdym opakowaniu jest mała, dzięki czemu w razie przypadkowego  połknięcia produktu leczniczego nie wywoła on toksyczności lub będzie ona niewielka. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o silnym działaniu, kod ATC: D07AC13 

Dane kliniczne potwierdzają, że mometazonu furoinian należy do klasy silnie działających  glikokortykosteroidów. W przeprowadzonym na myszach teście z olejem krotonowym, mometazonu  furoinian (ED50 = 0,2 µg/ucho) był tak samo skuteczny, jak betametazonu walerianian po  jednorazowym zastosowaniu i około 8 razy silniejszy po 5 dniach aplikacji (ED50 = 0,002 µg/ucho na  dobę wzgl. 0,014 µg/ucho na dobę). 

Podczas badania innych typowych działań glikokortykosteroidów, ustalono, że mometazonu furoinian  (ED50 = 5,3 µg/ucho/dzień), po 5 dniach stosowania u myszy, miał znacząco mniejsze działanie  hamujące na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza niż betametazonu walerianian (ED50 = 3,1  µg/ucho/dzień). W porównaniu z betametazonu walerianianem, eksperymentalnie określony indeks  terapeutyczny mometazonu furoinianu jest taki, że można oczekiwać 3 – 10-krotnie większego  teoretycznego bezpieczeństwa. Indeks terapeutyczny został określony przy zastosowaniu  standardowych procedur laboratoryjnych i jest oparty na stosunku, który może być obliczony z ED50 ogólnej aktywności (odpowiednio lizy komórek grasicy i zahamowania osi podwzgórze-przysadka nadnercza) i miejscowego działania przeciwzapalnego. 

Wyniki doświadczalnych badań klinicznych:

− Przeprowadzono badania na osobnikach (test zblednięcia McKenziego lub zdolności obkurczania  naczyń), aby ocenić działanie obkurczające naczynia mometazonu furoinianu w porównaniu z  dostępnymi w sprzedaży glikokortykosteroidami. 

1) Mometazon w postaci 0,1% kremu osiągnął w teście ten sam stopień zblednięcia, co  betametazonu walerianian w postaci 0,1% kremu, triamcynolonu acetonid w postaci 0,1%  kremu, betametazonu dipropionian w postaci 0,05% kremu oraz znacząco (p = 0,03%)  większy stopień zblednięcia niż fluocynololu acetonid w postaci 0,025% kremu. 

2) W badaniu działania obkurczającego naczynia, mometazon w postaci 0,1% maści wykazywał  to samo działanie na naczynia krwionośne co betametazonu dipropionian w postaci 0,05%  maści, amcynonid w postaci 0,1% maści, a zblednięcie było znacząco większe (p = 0,01) niż  występujące po podaniu betametazonu walerianianu w postaci 0,1% maści. 

3) Mometazon w postaci 0,1% roztworu osiągnął ten sam stopień zblednięcia co betametazonu  walerianian w postaci 0,1% roztworu. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Wchłanianie 

W celu oznaczenia wchłaniania przezskórnego lub ogólnoustrojowego wchłaniania i wydalania, maść  i krem zawierające mometazonu furoinian znakowany 3H podawano na skórę zdrowych osobników. Z  badań wynika, że w czasie ośmiogodzinnego kontaktu z nieuszkodzoną skórą (bez zastosowania  opatrunku okluzyjnego) wchłonęło się przez skórę około 0,7% i 0,4% mometazonu furoinianu,  odpowiednio z maści i z kremu. 

Nie badano przezskórnego wchłaniania mometazonu furoinianu znakowanego 3H z roztworu u ludzi. Badania mające na celu określenie ogólnej biodostępności, mierzone przez hamowanie czynności osi  podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy u ludzi, pozwalają zakładać, że mometazonu furoinian jest  tylko w minimalnym stopniu wchłaniany z roztworu zawierającego mometazonu furoinian. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Toksyczność ostra 

Gatunek zwierzęcia 
Sposób aplikacji 
LD50 (mg/kg mc.)
Mysz 
podskórnie 
200-2000
Szczur 
podskórnie 
2000
Pies 
podskórnie 
>200
Mysz 
doustnie 
>2000
Szczur 
doustnie 
>2000


Toksyczność przewlekła 

W różnych badaniach nad toksycznością przewlekłą, w których przez 6 miesięcy stosowano  nadmierne ilości substancji czynnej (670 razy więcej niż dawka terapeutyczna) stwierdzono tylko  wymienione objawy typowe dla przedawkowania kortykosteroidów: zwolniony przyrost masy ciała,  zaniki mięśni, zwiększenie obwodu brzucha, zmniejszenie liczby limfocytów i granulocytów  kwasochłonnych oraz zwiększenie liczby leukocytów obojętnochłonnych, zwiększenie aktywności  aminotransferaz (AspAT, AlAT) w surowicy, zwiększenie stężeń cholesterolu i trójglicerydów,  lipidemię, zmiany narządowe (zanik śledziony i grasicy, miejscowy zanik skóry, zwiększenie masy  wątroby i nerek oraz zahamowanie osteogenezy). 

Zmiany te na ogół były bardziej nasilone i występowały częściej u zwierząt otrzymujących substancję  porównawczą - betametazonu walerianian. 

Żadna z dwóch badanych substancji nie wywoływała nietypowych objawów ogólnoustrojowych. W przypadku wielokrotnej aplikacji mometazonu furoinianu lub betametazonu walerianianu w postaci  kremu pojawiały się na skórze tylko przejściowe objawy łagodnego do umiarkowanego rumienia,  fałdy skórne, złuszczanie się oraz grudki i (lub) krostki. 

Mutagenność

Testy na mutacje genowe wypadły negatywnie. Niemniej jednak mometazon indukował in vitro mutacje chromosomowe, lecz tylko w stężeniach toksycznych dla komórki. Podobnych zjawisk nie  odnotowano podczas testów in vivo, zatem można z wystarczającą pewnością wykluczyć ryzyko  mutagenności. 

Toksyczny wpływ na reprodukcję 

Przeprowadzone na królikach badania nad wpływem mometazonu furoinianu na rozwój płodowy,  wykazały zmniejszenie masy płodów po zastosowaniu dawki powyżej 0,15 mg/kg mc. Po  miejscowym zastosowaniu u królików, stwierdzono występowanie u potomstwa różnych wad  wrodzonych, jak skrzywienie przednich łap, rozszczep podniebienia, niewykształcenie się pęcherzyka  żółciowego i przepuklinę pępkową. U szczurów obserwowano śmierć płodów po dawce powyżej 7,5  µg/kg mc. (podskórnie), a po dawce powyżej 0,3 mg/kg mc. (miejscowo) słaby rozwój (zmniejszenie  masy ciała, opóźnienie kostnienia) oraz związane ze stosowaniem wymienionej substancji  zwiększenie częstości występowania przepukliny pępkowej. Podawanie produktu leczniczego  samicom bliskim rozwiązania prowadziło do wydłużenia i utrudnienia porodu. 

Mometazonu furoinian nie miał wpływu na płodność szczurów. 

Brak odpowiednich doświadczeń związanych ze stosowaniem mometazonu furoinianu podczas ciąży i  karmienia piersią u ludzi. Jednakże dotychczasowe doświadczenia kliniczne związane ze stosowaniem  glikokortykosteroidów w pierwszym trymestrze ciąży ujawniły brak działania teratogennego u ludzi. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Wazelina biała 

Wosk biały 

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian 

Alkohol stearylowy 

Makrogolu 20 eter cetostearylowy 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Woda oczyszczona 

Glikol heksylenowy 

Glinu skrobi oktenylobursztynian  

Kwas fosforowy rozcieńczony (10%) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

27 miesięcy 

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Tuba aluminiowa od wewnątrz pokrywana lakierem ochronnym, z zakrętką PE, w tekturowym  pudełku. 

Wielkości opakowań:

10 g 

15 g 

20 g 

25 g 

30 g 

50 g 

100 g 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

SUN-FARM Sp. z o.o. 

ul. Dolna 21 

05-092 Łomianki 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 21624 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.12.2013 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Momecutan Fettcreme
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu