Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Edelan

Edelan

Ulotka - Edelan, 1 mg/g, maść

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Edelan, 1 mg/g, maść

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Edelan i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edelan
 3. Jak stosować lek Edelan
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Edelan
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Edelan i w jakim celu się go stosuje

Lek Edelan zawiera substancję czynną - mometazonu furoinian, kortykosteroid o silnym działaniu. Lek stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Wskazania: Lek Edelan w postaci maści jest wskazany do stosowania na skórę w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edelan

Kiedy nie stosować leku Edelan:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
 • w trądziku pospolitym
 • w trądziku różowatym
 • w zaniku skóry
 • w zapaleniu skóry wokół ust
 • w zakażeniach skóry
 • w przypadku odczynów poszczepiennych
 • w gruźlicy skóry
 • na kiłowe zmiany skórne
Edelan maść

Edelan maść

Przed rozpoczęciem stosowania leku Edelan maść należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać stosowania leku Edelan maść:

 • na dużą powierzchnię ciała
 • pod opatrunkami
 • długotrwale
 • na skórę twarzy
 • w fałdach skórnych
 • u dzieci

Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia zakażenia, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Ze względu na to, że lek wchłania się przez skórę, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych.

Należy stosować najmniejszą skuteczną ilość leku, pozwalającą na złagodzenie objawów choroby, zwłaszcza u dzieci. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do jego masy, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych, w tym zaburzenia czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

Leku nie należy stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może ona działać podobnie jak opatrunek i zwiększać przezskórne wchłanianie leku.

Edelan podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego (w tym również w okolicach powiek) ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek Edelan pacjenci z łuszczycą. Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji, wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych z zaburzeniem ciągłości skóry.

Lek Edelan, podobnie jak inne leki zawierające kortykosteroidy, może zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, mogą również opóźniać gojenie się ran.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych o interakcjach z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść z zastosowania leku dla matki, przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Jednakże, nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy okres czasu. W badaniach na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy mogą uszkodzić płód.

Karmienie piersią

Kortykosteroidy przenikają do mleka matki. Lekarz rozważy, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać stosowanie leku, biorąc pod uwagę znaczenie leczenia dla matki i działania niepożądane leku u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Edelan maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Edelan zawiera butylohydroksytoluen (E 321). Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Jak stosować lek Edelan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli:

Cienką warstwę leku Edelan maść nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze raz na dobę. Stosowanie maści zaleca się w leczeniu zmian suchych, łuszczących się i spękanych.

Dzieci i młodzież:

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat: Nie należy stosować leku Edelan u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 2 lat: U dzieci w wieku powyżej 2 lat lek Edelan jest stosowany raz na dobę, tylko na niewielką powierzchnię skóry.
Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Czas stosowania: Należy unikać stosowania leku długotrwale, tj. dłużej niż 3 tygodnie. Stosowanie na twarz nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Edelan: Po długotrwałym stosowaniu leku lub stosowaniu go na dużą powierzchnię skóry, mogą pojawić się objawy przedawkowania w postaci, np. obrzęków, nadciśnienia tętniczego, nadmiernego stężenia cukru we krwi, cukromoczu, zmniejszenia odporności, choroby Cushinga (objawy, między innymi jak otłuszczenie twarzy i tułowia, osłabienie siły mięśniowej, opóźnienie wzrostu u dzieci). W przypadku przewlekłego zatrucia lekarz zaleci stopniowe odstawianie leku lub zastosuje słabiej działające kortykosteroidy.

Pominięcie i przerwanie stosowania leku Edelan

Pominięcie zastosowania leku Edelan

W przypadku pominięcia zastosowania leku o zwykłej porze, należy poczekać do czasu, kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Edelan

Należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić nasilone zaczerwienienie, pieczenie i kłujący ból. Można temu zapobiec poprzez stopniowe zmniejszanie dawki oraz zwiększanie odstępu czasu pomiędzy kolejnymi podaniami leku. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

 • Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
  • zapalenie mieszków włosowych
  • uczucie pieczenia, świąd
 • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
  • zakażenia, czyrak
  • parestezje
  • kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika
  • nadmierne owłosienie
  • rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry
  • ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania
  • nieostre widzenie

W przypadku stosowania leku na dużą powierzchnię skóry lub przez dłuższy okres czasu, a szczególnie w przypadku użycia opatrunków okluzyjnych (szczelnych), lek wchłania się do organizmu.

Podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów obserwowano: suchą skórę, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust, rozmiękanie skóry (maceracja), potówki i występowanie poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych (teleangiektazje). Objawy te mogą również wystąpić po zastosowaniu leku Edelan. Dotyczy to szczególnie dzieci, u których mogą wystąpić dodatkowo zaburzenia wzrostu i rozwoju (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edelan”).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Informacje o leku Edelan

Przechowywanie leku Edelan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 12 tygodni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Edelan:

 • Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. 1 g maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.
 • Pozostałe składniki to: glikol heksylenowy, woda oczyszczona, wosk biały, glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, kwas fosforowy 10%, wazelina biała, butylohydroksytoluen (E 321).

Jak wygląda lek Edelan i co zawiera opakowanie:

Edelan to półprzezroczysta, biała, miękka, jednolita maść w tubie aluminiowej, pokrytej lateksem z zakrętką z HDPE, umieszczonej w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 15 g lub 30 g maści.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański tel. +48 22 364 61 01

Importer/Wytwórca: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Czechy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Edelan
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu