Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Edelan

Edelan

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Edelan, 1 mg/g, maść
Mometasoni furoas
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Edelan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edelan
3. Jak stosować lek Edelan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Edelan
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Edelan i w jakim celu się go stosuje
Lek Edelan zawiera substancję czynną - mometazonu furoinian, kortykosteroid o silnym działaniu.
Lek stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające
naczynia krwionośne.
Wskazania
Lek Edelan w postaci maści jest wskazany do stosowania na skórę w łagodzeniu objawów zapalnych
i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry, takich jak łuszczyca
i atopowe zapalenie skóry.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edelan
Kiedy nie stosować leku Edelan
• jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
• w trądziku pospolitym,
• w trądziku różowatym,
• w zaniku skóry,
• w zapaleniu skóry wokół ust,
• w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka
zwykła, półpasiec i ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny),
pasożytniczych i grzybiczych skóry (np. wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki),
• w przypadku odczynów poszczepiennych,
• w gruźlicy skóry,
• na kiłowe zmiany skórne,
• w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
• w pieluszkowym zapaleniu skóry,
2
• na uszkodzoną i pokrytą owrzodzeniami skórę.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Edelan maść należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy unikać stosowania leku Edelan maść:
• na dużą powierzchnię ciała
• pod opatrunkami
• długotrwale
• na skórę twarzy
• w fałdach skórnych
• u dzieci.
Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się
z lekarzem.
Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy odstawić lek
i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia zakażenia, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub
przeciwgrzybicze.
Ze względu na to, że lek wchłania się przez skórę, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia
ogólnoustrojowych objawów niepożądanych.
Należy stosować najmniejszą skuteczną ilość leku, pozwalającą na złagodzenie objawów choroby,
zwłaszcza u dzieci. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.
U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do jego masy, istnieje
większe prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych, w tym
zaburzenia czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.
Leku nie należy stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może ona działać podobnie jak
opatrunek i zwiększać przezskórne wchłanianie leku.
Edelan podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego (w tym również
w okolicach powiek) ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.
Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek Edelan pacjenci z łuszczycą.
Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji,
wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych
z zaburzeniem ciągłości skóry.
Lek Edelan, podobnie jak inne leki zawierające kortykosteroidy, może zmieniać wygląd niektórych
zmian chorobowych, co może utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, mogą również
opóźniać gojenie się ran.
Edelan a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych o interakcjach z innymi lekami.
3
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
W okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść
z zastosowania leku dla matki, przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Jednakże, nie należy
stosować leku na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy okres czasu. W badaniach na zwierzętach
wykazano, że kortykosteroidy mogą uszkodzić płód.
Karmienie piersią
Kortykosteroidy przenikają do mleka matki. Lekarz rozważy, czy zaprzestać karmienia piersią, czy
przerwać stosowanie leku, biorąc pod uwagę znaczenie leczenia dla matki i działania niepożądane
leku u dziecka.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Edelan maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Edelan zawiera butylohydroksytoluen (E 321)
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie
oczu i błon śluzowych.
3. Jak stosować lek Edelan
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Dorośli:
Cienką warstwę leku Edelan maść nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze raz na dobę.
Stosowanie maści zaleca się w leczeniu zmian suchych, łuszczących się i spękanych.
Dzieci i młodzież:
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat:
Nie należy stosować leku Edelan u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 2 lat:
U dzieci w wieku powyżej 2 lat lek Edelan jest stosowany raz na dobę, tylko na niewielką
powierzchnię skóry.
Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.
Czas stosowania:
Należy unikać stosowania leku długotrwale, tj. dłużej niż 3 tygodnie.
Stosowanie na twarz nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Edelan
Po długotrwałym stosowaniu leku lub stosowaniu go na dużą powierzchnię skóry, mogą pojawić się
objawy przedawkowania w postaci, np. obrzęków, nadciśnienia tętniczego, nadmiernego stężenia
cukru we krwi, cukromoczu, zmniejszenia odporności, choroby Cushinga (objawy, między innymi jak
otłuszczenie twarzy i tułowia, osłabienie siły mięśniowej, opóźnienie wzrostu u dzieci).
W przypadku przewlekłego zatrucia lekarz zaleci stopniowe odstawianie leku lub zastosuje słabiej
działające kortykosteroidy.
4
Pominięcie zastosowania leku Edelan
W przypadku pominięcia zastosowania leku o zwykłej porze, należy poczekać do czasu, kiedy
powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Edelan
Należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić nasilone
zaczerwienienie, pieczenie i kłujący ból. Można temu zapobiec poprzez stopniowe zmniejszanie
dawki oraz zwiększanie odstępu czasu pomiędzy kolejnymi podaniami leku. W takim przypadku
należy skontaktować się z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane:
Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
• zapalenie mieszków włosowych,
• uczucie pieczenia, świąd.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• zakażenia, czyrak,
• parestezje,
• kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika,
• nadmierne owłosienie,
• rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry,
• ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania,
• nieostre widzenie.
W przypadku stosowania leku na dużą powierzchnię skóry lub przez dłuższy okres czasu,
a szczególnie w przypadku użycia opatrunków okluzyjnych (szczelnych), lek wchłania się do
organizmu.
Podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów obserwowano:
suchą skórę, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust, rozmiękanie skóry
(maceracja), potówki i występowanie poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych (teleangiektazje).
Objawy te mogą również wystąpić po zastosowaniu leku Edelan. Dotyczy to szczególnie dzieci,
u których mogą wystąpić dodatkowo zaburzenia wzrostu i rozwoju (patrz punkt 2 „Informacje ważne
przed zastosowaniem leku Edelan”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
5
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Edelan
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Nie zamrażać.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 12 tygodni.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Edelan
- Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian.
1 g maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.
- Pozostałe składniki to: glikol heksylenowy, woda oczyszczona, wosk biały, glikolu
propylenowego monopalmitynostearynian, kwas fosforowy 10%, wazelina biała,
butylohydroksytoluen (E 321).
Jak wygląda lek Edelan i co zawiera opakowanie
Edelan to półprzezroczysta, biała, miękka, jednolita maść w tubie aluminiowej, pokrytej lateksem z
zakrętką z HDPE, umieszczonej w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 15 g lub 30 g maści.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska
Wytwórca
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o,
Fibichova 143,
566 17 Vysoké Mýto, Czechy
Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited
Building 2, Croxley Green Business Park,
Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Wielka Brytania
6
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01
Data ostatniej aktualizacji ulotki: