Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Edelan

Edelan

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Edelan, 1 mg/g, krem
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każdy g kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Krem
Biały lub prawie biały, gładki, jednolity krem.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy Edelan w postaci kremu jest wskazany do stosowania miejscowego w łagodzeniu
objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami dermatozach, takich jak
łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Cienką warstwę produktu leczniczego Edelan krem nanosić na chorobowo zmienione miejsca na
skórze raz na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat:
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Podanie na skórę.
4.3 Przeciwwskazania
Nie stosować produktu leczniczego Edelan krem gdy u pacjenta występuje:
• nadwrażliwość na substancję czynną, inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,
• trądzik pospolity,
• trądzik różowaty,
• zapalenie skóry wokół ust,
• zanik skóry,
• zakażenia bakteryjne (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowe (np. opryszczka zwykła,
półpasiec i ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny),
pasożytnicze i grzybicze skóry (np. wywołane przez dermatofity lub drożdżaki),
• odczyny poszczepienne,
2
• gruźlica skóry,
• kiłowe zmiany skórne,
• świąd w okolicy odbytu i narządów płciowych,
• pieluszkowe zapalenie skóry,
• uszkodzona i pokryta owrzodzeniami skóra.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Jeśli po zastosowaniu produktu leczniczego Edelan krem wystąpią objawy podrażnienia lub reakcja
alergiczna, należy go natychmiast odstawić.
Jeśli wystąpi zakażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub
przeciwgrzybicze. W przypadku braku szybkiej i pozytywnej reakcji na leczenie, należy przerwać
stosowanie kortykosteroidu aż do czasu wyleczenia zakażenia.
Wchłanianie do organizmu kortykosteroidów podawanych miejscowo, może wywołać odwracalne
zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza z potencjalnym niedoborem
glikokortykosteroidu po odstawieniu produktu leczniczego. U niektórych pacjentów wchłanianie do
organizmu kortykosteroidów podawanych miejscowo, może również wywołać objawy zespołu
Cushinga, hiperglikemię i cukromocz. Pacjenci stosujący kortykosteroidy miejscowo na dużą
powierzchnię skóry lub pod opatrunek okluzyjny, powinni być poddani okresowej kontroli w kierunku
objawów zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.
U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy istnieje większe
prawdopodobieństwo podatności na toksyczność ogólnoustrojową podczas stosowania równoważnych
dawek produktu leczniczego.
Po długotrwałym i stałym stosowaniu na dużej powierzchni uszkodzonej skóry, fałdach skórnych
i pod opatrunkiem okluzyjnym, stwierdzono częste występowanie toksyczności miejscowej
i ogólnoustrojowej. Opatrunków okluzyjnych nie należy stosować u dzieci lub na skórę twarzy. Jeśli
konieczne jest nałożenie produktu leczniczego na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.
U wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku, należy unikać długotrwałej stałej terapii.
Edelan należy stosować ostrożnie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, choć nie zbadano
bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Edelan u dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż nie
określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego zawierającego kortykosteroidy,
pozwalającą na złagodzenie objawów choroby, zwłaszcza u dzieci. Przewlekłe leczenie
kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.
Edelan podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego (w tym również
w obrębie powiek) ze względu na bardzo rzadkie ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy
podtorebkowej.
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie
kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót choroby
spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne
działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.
Tak jak w przypadku innych silnie działających glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo,
należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu produktu zawierającego silnie
działające glikokortykosteroidy może wystąpić efekt „z odbicia”, objawiający się stanem zapalnym
skóry, nasilonym zaczerwienieniem, pieczeniem i kłującym bólem. Można temu zapobiec poprzez
stopniowe zmniejszanie dawki produktu leczniczego, np. przed odstawieniem produktu należy
prowadzić leczenie w sposób przerywany.
3
Glikokortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać
postawienie właściwej diagnozy, mogą również opóźniać gojenie się ran.
Zaburzenie widzenia
Zaburzenie widzenia może wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania
kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia
widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do
których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia
surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu
kortykosteroidów.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Brak danych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
W czasie ciąży i podczas karmienia piersią leczenie produktem leczniczym Edelan powinno być
prowadzone wyłącznie na polecenie lekarza. Należy unikać nakładania produktu leczniczego na dużą
powierzchnię ciała lub przez dłuższy okres czasu.
Ciąża
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
u kobiet w ciąży.
Miejscowe podawanie kortykosteroidów ciężarnym zwierzętom może być przyczyną nieprawidłowości
rozwoju płodowego, w tym rozszczepu podniebienia i wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu.
Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktu
leczniczego u kobiet w ciąży, zatem ryzyko wystąpienia takiego wpływu na ludzki płód jest nieznane.
Podobnie jak w przypadku wszystkich miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów należy wziąć pod
uwagę prawdopodobieństwo ograniczenia wzrostu płodowego w wyniku przeniknięcia
glikokortykosteroidu przez barierę łożyska.
Produkt leczniczy Edelan i wszystkie inne glikokortykosteroidy podawane miejscowo należy stosować
u kobiet w ciąży tylko wtedy, jeśli potencjalne korzyści z leczenia uzasadniają ryzyko dla matki lub
płodu.
Karmienie piersią
Nie wiadomo czy miejscowe podawanie kortykosteroidów mogłoby spowodować wchłanianie
ogólnoustrojowe wystarczające do wytworzenia wykrywalnych ilości produktu leczniczego w mleku
kobiecym. Edelan można stosować u matek karmiących piersią tylko po starannym rozważeniu stosunku
korzyści do ryzyka z leczenia. Jeśli wskazane jest stosowanie większych dawek lub długotrwała terapia,
należy przerwać karmienie piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Edelan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Częstości występowania określono następująco:
bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na
podstawie dostępnych danych).
Tabela 1. Działania niepożądane związane z leczeniem mometazonu furoinianem pogrupowane
4
według układów i narządów oraz częstości występowania:
Klasyfikacja układów i narządów Działania niepożądane
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Częstość nieznana: Zakażenia, czyrak
Bardzo rzadko: Zapalenie mieszków włosowych
Zaburzenia układu nerwowego
Częstość nieznana: Parestezje
Bardzo rzadko: Uczucie pieczenia
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: Kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika,
nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany
trądzikopodobne, zanik skóry
Bardzo rzadko: Świąd
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Częstość nieznana: Ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu
stosowania
Zaburzenia oka
Częstość nieznana: Nieostre widzenie (patrz także punkt 4.4)
Podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów obserwowano następujące objawy
niepożądane w miejscu podania: suchą skórę, podrażnienie, zapalenie skóry wokół ust, kontaktowe
zapalenie skóry, macerację skóry, potówki i teleangiektazje. Objawy te mogą również wystąpić po
zastosowaniu produktu Edelan krem.
Po stosowaniu produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry czy przez dłuższy okres czasu,
szczególnie w przypadku użycia opatrunków okluzyjnych, mometazonu furoinian wchłaniał się do
krążenia ogólnego.
U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do jego masy, istnieje
większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza
i zespołu Cushinga, wywołanych ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów.
Wszystkie działania niepożądane, jakie występują po podaniu kortykosteroidów o działaniu ogólnym,
w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również wystąpić po miejscowym zastosowaniu
kortykosteroidów. Dotyczy to szczególnie dzieci i niemowląt, u których mogą wystąpić dodatkowo
zaburzenia wzrostu i rozwoju (patrz punkt 4.4).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
5
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności
osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, powodując wtórną niewydolność nadnerczy, która zwykle jest
odwracalna.
Jeżeli stwierdzi się zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, należy stopniowo zaprzestać
stosowania produktu leczniczego Edelan, zmniejszyć częstość podawania produktu leczniczego lub
zastąpić kortykosteroidem o słabszym działaniu.
Zawartość kortykosteroidu w każdym opakowaniu jest mała, dzięki czemu w razie przypadkowego
połknięcia produktu leczniczego nie wywoła on toksyczności lub będzie ona niewielka.
W przypadku przedawkowania produktu leczniczego Edelan, należy rozpocząć ogólne leczenie
objawowe oraz leczenie wspomagające i kontynuować je tak długo, jak będzie to konieczne. Ostre
objawy przedawkowania kortykosteroidów są zwykle odwracalne. Jeśli to konieczne, należy
wyrównać stężenie elektrolitów. W przypadku przewlekłego zatrucia zaleca się stopniowe odstawianie
kortykosteroidu.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego o silnym działaniu,
kod ATC: D07AC13
Mometazonu furoinian jest silnie działającym kortykosteroidem.
Mometazonu furoinian w kremie po zastosowaniu na skórę wykazuje miejscowe działanie
przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.
Mechanizm działania przeciwzapalnego miejscowo stosowanych kortykosteroidów nie jest w pełni
poznany.
Badania wykonane w celu oceny zdolności obkurczania naczyń przez mometazonu furoinian w maści
i kremie, w porównaniu do innych kortykosteroidów wykazały, że mometazonu furoinian ma równie
silne lub silniejsze działanie, jak walerianian betametazonu, acetonid triamcynolonu dipropionian
betametazonu i acetonid fluocinolonu.
Badania zmian zapalnych wywołanych promieniami UV z zastosowaniem spektroskopii odbiciowej
wykazały, że mometazonu furoinian (0,1% krem) w porównaniu z preparatami zawierającymi
walerianian betametazonu (0,1% krem) lub dipropionian betametazonu (0,1% krem) silniej obkurczał
naczynia krwionośne. Działanie to trwało nawet do 24 godzin.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
W celu oznaczenia u ludzi wchłaniania przezskórnego i występującego w jego następstwie wydalania
mometazonu furoinianu, podawano maść i krem zawierające mometazonu furoinian znakowany 3H.
Z badań wynika, że w czasie ośmiogodzinnego kontaktu z nieuszkodzoną skórą zdrowych ochotników
(bez zastosowania opatrunku okluzyjnego) wchłonęło się przez skórę około 0,7% mometazonu
furoinianu z maści i około 0,4% z kremu.
6
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak istotnych klinicznie danych poza wymienionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Glikol heksylenowy
Woda oczyszczona
Wosk biały
Uwodorniona lecytyna sojowa
Tytanu dwutlenek (E 171)
Glinu oktenylobursztynian skrobi
Kwas fosforowy rozcieńczony
Wazelina biała zawierająca all-rac-α-tokoferol
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 12 tygodni.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba aluminiowa pokryta lateksem z zakrętką z HDPE, zawierająca 15 g lub 30 g kremu,
umieszczona w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
7
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 20899
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.01.2013 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02.05.2018 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO