Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Clobederm

Clobederm

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
CLOBEDERM, 0,5 mg/g, krem
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas)
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, chlorokrezol, alkohol
cetostearylowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Krem
Biały, jednolity krem o charakterystycznym zapachu
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Clobederm w postaci kremu jest wskazany w krótkotrwałym miejscowym leczeniu ostrych i ciężkich,
nie zakażonych, wilgotnych stanów zapalnych skóry, reagujących na leczenie glikokortykosteroidami
i przebiegających z uporczywym swędzeniem lub z nadmiernym rogowaceniem, gdy zawiodło
leczenie słabszymi glikokortykosteroidami.
Krem Clobederm wskazany jest w łojotokowym zapaleniu skóry, wyprysku kontaktowym, atopowym
zapaleniu skóry, łuszczycy zadawnionej, liszaju rumieniowatym, rumieniu wielopostaciowym, toczniu
rumieniowym dyskoidalnym, liszaju płaskim o nasilonym świądzie, wyprysku zliszajowaciałym.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Propionian klobetazolu należy do grupy najsilniej działających kortykosteroidów stosowanych
miejscowo (grupa IV) i jego długotrwałe stosowanie może powodować ciężkie działania
niepożądane (patrz punkt 4.4). Jeśli kontynuowanie leczenia kortykosteroidem stosowanym
miejscowo jest klinicznie uzasadnione przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, należy rozważyć
zastosowanie słabiej działającego kortykosteroidu. Jeśli nastąpi zaostrzenie choroby, propionian
klobetazolu można zastosować ponownie, ale przez krótki czas (patrz szczegóły poniżej).
Dawkowanie
Leczenia nie należy prowadzić bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie.
Po uzyskaniu poprawy leczenie należy przerwać. Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie
kortykosteroidami, należy stosować produkty lecznicze zawierające kortykosteroidy o mniejszej sile
działania, zapewniające kontrolowanie objawów choroby.
Dzieci i młodzież
Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.
Sposób podawania
Podanie na skórę.
Lekko wcierać niewielką ilość kremu na zmienione chorobowo miejsca na skórze raz lub dwa razy na
dobę.
Nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.
2
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktu leczniczego Clobederm krem:
- w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry;
- w trądziku zwykłym;
- w trądziku różowatym;
- w zapaleniu skóry dookoła ust (dermatitis perioralis);
- po szczepieniach ochronnych;
- w przypadku nadwrażliwości na propionian klobetazolu lub inne glikokortykosteroidy oraz
w nadwrażliwości na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego;
- w świądzie odbytu i narządów płciowych;
- pod opatrunkiem okluzyjnym;
- u dzieci do 12 lat;
- długotrwale.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Nie stosować produktu leczniczego bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie.
Jeżeli po zastosowaniu produktu leczniczego wystąpią objawy podrażnienia lub skórna reakcja
alergiczna, należy natychmiast zaprzestać jego stosowania.
Ze względu na to, że kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, podczas długotrwałego stosowania
produktu lub stosowania go na dużą powierzchnię skóry zwiększa się częstość występowania
ogólnych działań niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym obrzęków,
nadciśnienia tętniczego, hiperglikemii, zmniejszenia odporności.
Dlatego należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię ciała oraz ostrożnie
stosować u dzieci powyżej 12 lat.
U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje
większe ryzyko wystąpienia wywołanych ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów zaburzeń
czynności osi podwzgórze–przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga. Leczenie kortykosteroidami
może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.
Wskazana jest okresowa kontrola czynności kory nadnerczy przez oznaczanie kortyzolu we krwi
i w moczu po stymulacji nadnerczy przez ACTH.
Jeśli wystąpi zakażenie w miejscu stosowania produktu leczniczego, należy zastosować odpowiednie
leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy
przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu wyleczenia zakażenia.
Należy unikać kontaktu produktu z oczami, błonami śluzowymi lub ranami.
Unikać stosowania wokół oczu, ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry lub zaćmy.
Należy unikać stosowania na powieki lub na skórę w okolicy powiek zwłaszcza u osób z jaskrą o
wąskim lub szerokim kącie przesączania oraz u osób z zaćmą, ze względu na ryzyko nasilenia
objawów choroby.
Zaburzenie widzenia
Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania
kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia
widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do
których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia
surowicza (ang. Central Serous Chorioretinopathy, CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i
miejscowym stosowaniu kortykosteroidów.
Przypadki martwicy kości, ciężkich zakażeń (w tym martwiczego zapalenia powięzi)
i immunosupresji ogólnoustrojowej (czasami powodujące przemijające zmiany w postaci mięsaka
Kaposiego), występowały po długotrwałym stosowaniu klobetazolu propionianu w dawkach
większych niż zalecane (patrz punkt 4.2). W niektórych przypadkach pacjenci przyjmowali
jednocześnie inne silnie działające kortykosteroidy do stosowania doustnego lub miejscowego lub
immunosupresanty (np. metotreksat, mykofenolan mofetylu). Jeśli leczenie kortykosteroidem
stosowanym miejscowo jest klinicznie uzasadnione przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, należy
rozważyć zastosowanie słabiej działającego kortykosteroidu.
3
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie
kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na
nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy
krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.
Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie
koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu przez delikatną skórę i większe
ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych (teleangiektazji, dermatitis perioralis), nawet po krótkim
stosowaniu.
Ostrożnie stosować w już istniejących stanach zanikowych tkanki podskórnej zwłaszcza u osób
w podeszłym wieku.
Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt leczniczy może powodować podrażnienie
skóry.
Ze względu na zawartość chlorokrezolu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.
Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję
skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Nie są znane interakcje podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów z innymi lekami.
Należy jednak mieć na uwadze, aby nie szczepić pacjentów przeciwko ospie i nie podejmować innych
immunizacji, szczególnie w czasie długotrwałego stosowania produktu leczniczego lub stosowania na
dużą powierzchnię skóry, ze względu na ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi immunologicznej.
Clobederm krem może nasilać działanie leków immunosupresyjnych i osłabiać działanie leków
immunostymulujących.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że glikokortykosteroidy wykazują działanie teratogenne
nawet po stosowaniu małych dawek doustnie. Działanie teratogenne stwierdzono także u zwierząt po
stosowaniu na skórę silnych glikokortykosteroidów. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań
w zakresie możliwości działania teratogennego po miejscowym stosowaniu na skórę propionianu
klobetazolu u kobiet ciężarnych. Propionian klobetazolu jest glikokortykosteroidem o bardzo silnym
działaniu i dlatego nie należy stosować produktu leczniczego Clobederm krem u kobiet w ciąży, jeśli
nie jest to bezwzględnie konieczne.
Karmienie piersią
Nie jest wiadomo w jakim stopniu propionian klobetazolu po zastosowaniu miejscowym może
przenikać do mleka u kobiet karmiących piersią.
Propionian klobetazolu jest glikokortykosteroidem o bardzo silnym działaniu i dlatego nie zaleca się
stosowania produktu leczniczego Clobederm krem u kobiet w okresie karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Krem Clobederm nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów,
oraz częstością występowania określoną następująco:
 Bardzo często (≥1/10),
 Często (≥ 1/100 do <1/10),
 Niezbyt często (≥ 1/1 000 do <1/100),
 Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000),
 Bardzo rzadko (≤1/10 000),
4
 Częstość nieznana (częstość nie może być określana na podstawie dostępnych danych).
Częstość nieznana (częstość nie może być określana na podstawie dostępnych danych):
Mogą wystąpić zmiany trądzikopodobne, plamica posteroidowa, zahamowanie wzrostu naskórka,
pieczenie, świąd, podrażnienie, wysypka, zaniki tkanki podskórnej, suchość skóry, nadmierne
owłosienie lub łysienie, odbarwienie lub przebarwienie skóry, zanik i rozstępy skóry, teleangiektazje,
stan zapalny skóry dookoła ust, zapalenie mieszków włosowych skóry, rozstępy, wtórne zakażenia,
uogólniona łuszczyca krostkowa. Niekiedy może wystąpić pokrzywka lub wysypka plamistogrudkowa albo zaostrzenie istniejących zmian chorobowych oraz nieostre widzenie (patrz także punkt
4.4.)
W razie stosowania miejscowego na skórę powiek, niekiedy może wystąpić jaskra lub zaćma.
W wyniku wchłaniania substancji czynnych do krwi mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania
niepożądane klobetazolu.
Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego,
stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w przypadku stosowania
u dzieci.
Ogólnoustrojowe objawy niepożądane klobetazolu charakterystyczne dla kortykosteroidów, to m.in.
zahamowanie czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu
i rozwoju u dzieci, hiperglikemia, cukromocz, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, zmniejszenie odporności.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Po długotrwałym stosowaniu lub stosowaniu na duże powierzchnie skóry mogą pojawić się objawy
przedawkowania w postaci obrzęków, nadciśnienia, hiperglikemii, zmniejszenia odporności, objawy
choroby Cushinga. Należy wówczas zastosować słabiej działające glikokortykosteroidy.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o bardzo silnym działaniu do stosowania miejscowego.
Kod ATC: D 07AD
Propionian klobetazolu jest najsilniej działającym syntetycznym glikokortykosteroidem do stosowania
miejscowego na skórę. Zastosowany miejscowo na skórę krem o stężeniu 0,05% wykazuje bardzo
silne działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergiczne i obkurczające naczynia
krwionośne. Wykazuje właściwości lipofilne i łatwo przenika przez skórę do organizmu. Już po
zastosowaniu 2 g kremu może zmniejszać wydzielanie przez przysadkę hormonu
adrenokortykotropowego (ACTH) przez hamowanie osi nadnerczowo-przysadkowej.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Propionian klobetazolu łatwo przenika do skóry przez warstwę rogową. Nie ulega metabolizmowi
w skórze i przenika przez skórę do organizmu. Propionian klobetazolu jest metabolizowany głównie w
5
wątrobie i wydalany w postaci glukuronidów. W niewielkiej ilości jest wydalany w postaci nie
zmienionej, głównie z moczem.
Wchłanianie propionianu klobetazolu przez skórę zwiększa się po zastosowaniu go na delikatną skórę
w okolicy fałdów, po zastosowaniu na skórę z uszkodzonym naskórkiem lub uszkodzoną procesem
zapalnym. Opatrunek okluzyjny powodujący wzrost temperatury i wilgotności skóry, również
zwiększa wchłanianie propionianu klobetazolu. Ponadto wchłanianie leku ulega zwiększeniu w razie
częstego stosowania lub po zastosowaniu go na dużą powierzchnię skóry. Wchłanianie propionianu
klobetazolu przez skórę u dzieci jest większe niż u dorosłych.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak danych.
W badaniach tolerancji miejscowej na królikach stwierdzono, że Clobederm krem nie powoduje
żadnych widocznych zmian na skórze królika.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Glikol propylenowy
Disodu edetynian
Chlorokrezol
Parafina ciekła
Wazelina biała
Glicerolu monostearynian 40-55
Alkohol cetostearylowy
Polisorbat 40
Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
Krzemionka koloidalna bezwodna
Sodu cytrynian
Kwas cytrynowy jednowodny
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie należy stosować produktu leczniczego Clobederm krem równocześnie z innymi produktami
leczniczymi stosowanymi miejscowo.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą , nasadką i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.
1 tuba po 25 g
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
do stosowania
Bez specjalnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady
należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
6
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 8677
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.03.2001 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia : 02.10.2013 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
07.01.2021 r.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Clobederm
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu