Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Advantan emulsja

Advantan emulsja

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 g emulsji Advantan zawiera 1 mg (0,1%) metyloprednizolonu aceponianu (Methylprednisoloni  aceponas).  

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Emulsja na skórę (biała do żółtawej, nieprzezroczysta).  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania  

Wyprysk (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy,  wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Do stosowania miejscowego na skórę.  

Produkt leczniczy Advantan w postaci emulsji na skórę nanosi się cienką warstwą raz na dobę na  chorobowo zmienioną skórę w zależności od jej stanu.  

Produktu leczniczego Advantan nie należy stosować u dorosłych dłużej niż przez 12 tygodni.  

Dzieci (powyżej 2 lat) i młodzież:  

Bezpieczeństwo stosowania metyloprednizolonu aceponianu w postaci emulsji na skórę u dzieci  poniżej 4 miesiąca życia nie zostało ustalone.  

Nie ma konieczności innego dawkowania produktu Advantan w postaci emulsji u dzieci i młodzieży  niż u osób dorosłych ponieważ, tak jak u osób dorosłych, dawkowanie zależy od wielkości zmiany.  Okres stosowania produktu u dzieci nie może przekraczać 4 tygodni.  

U dzieci produkt leczniczy należy stosować ostrożnie i nie należy stosować opatrunku okluzyjnego.  

4.3 Przeciwwskazania  

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  

Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku:  

- zakażenia skóry wywołanego przez bakterie (np. zmiany kiłowe, gruźlicze) lub zakażeń grzybiczych,  - zmian związanych z chorobami wirusowymi (np. ospa wietrzna, półpasiec),  - trądziku różowatego,  

- trądziku,  

- okołowargowego zapalenia skóry,  

- owrzodzeń,  

- miejscowych odczynów po szczepieniu,  

- zanikowych chorób skóry (atrofii).  

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Kortykosteroidy należy stosować w najmniejszej możliwej dawce, szczególnie u dzieci, i tylko tak  długo, jak to konieczne do osiągnięcia i utrzymania zamierzonego efektu terapeutycznego. 

W przypadku nadkażeń bakteryjnych i (lub) grzybiczych należy zastosować leczenie  przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.  

Miejscowe zastosowanie kortykosteroidów może nasilać miejscowe zakażenia skórne.  Należy unikać kontaktu produktu z oczami, otwartymi ranami i błonami śluzowymi.  

Nie stwierdzono zaburzenia funkcji kory nadnerczy u dzieci, u których stosowano produkt Advantan  maść bez opatrunku okluzyjnego na dużej powierzchni skóry (40% – 90%). Po zastosowaniu produktu  Advantan w postaci emulsji na 60% powierzchni skóry pod opatrunkiem okluzyjnym przez 22  godziny, stwierdzono u dorosłych zdrowych ochotników obniżenie poziomu kortyzolu w osoczu  i wpływ na rytm dobowy.  

Stosowanie kortykosteroidów działających miejscowo na dużą powierzchnię ciała, lub długotrwałe  stosowanie, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym, znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia  ogólnych działań niepożądanych. Należy unikać stosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem  okluzyjnym, chyba że jest to wskazane. Rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki, a  warunki podobne jak po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych występują również w okolicach  wyprzeniowych ciała (pachy, pachwiny, fałdy skórne, skóra między palcami).  

Podczas stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię ciała, czas leczenia powinien być jak  najkrótszy, gdyż nie można całkowicie wykluczyć możliwości wchłonięcia kortykosteroidu przez  skórę i wystąpienia objawów ogólnoustrojowych.  

Podobnie jak w przypadku stosowania innych kortykosteroidów, niewłaściwe zastosowanie produktu  leczniczego może maskować objawy kliniczne choroby.  

Podobnie jak podczas stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, również podczas stosowania  kortykosteroidów działających miejscowo istnieje ryzyko rozwoju jaskry (np. w przypadku  stosowania dużych dawek czy stosowania produktu na duże powierzchnie skóry lub długotrwale, jak  również po nałożeniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę wokół oczu).  

Dzieci i młodzież 

Produktu Advantan nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Rolę opatrunku okluzyjnego  mogą spełniać pieluszki.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji  Brak doniesień na temat interakcji produktu leczniczego Advantan z innymi lekami.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Płodność 

Brak dostępnych informacji dotyczących wpływu produktu Advantan na płodność.  

Ciąża  

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Advantan w postaci emulsji  u kobiet w ciąży.  

Badania na zwierzętach z użyciem metyloprednizolonu aceponianu wykazały działanie  embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). Nie należy  stosować produktu miejscowo w pierwszym trymestrze ciąży. U kobiet w ciąży szczególnie należy  unikać stosowania produktu na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod opatrunkiem  okluzyjnym. 

Badania epidemiologiczne sugerują możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia rozszczepu  podniebienia u noworodków, których matkom podawano glikokortykoidy w pierwszym trymestrze  ciąży.  

W przypadku stosowania produktu Advantan u kobiet w ciąży należy dokładnie oszacować bilans  ryzyka do korzyści z leczenia.  

Karmienie piersią 

U szczurów metyloprednizolonu aceponian nie dostawał się do organizmu młodych z mlekiem matki.  Jednak nie wiadomo czy metyloprednizolonu aceponian przenika do mleka kobiety, ponieważ donoszono o występowaniu ogólnie działających kortykosteroidów w mleku kobiety. Nie wiadomo  czy miejscowo stosowany produkt Advantan w postaci emulsji może spowodować wchłanianie  metyloprednizolonu aceponianu w ilości wykrywalnej w mleku kobiety. Dlatego podczas stosowania  metyloprednizolonu aceponianu u kobiet karmiących piersią należy zachować szczególną ostrożność.  

W okresie karmienia piersią produkt nie powinien być stosowany na skórę piersi. U kobiet karmiących  piersią należy unikać stosowania produktu na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod  opatrunkiem okluzyjnym.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  

Advantan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.  4.8 Działania niepożądane  

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi występującymi w trakcie badań klinicznych  były pieczenie i/lub świąd w miejscu podania.  

W tabeli poniżej przedstawiono częstości występowania działań niepożądanych obserwowanych  w badaniach klinicznych zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do  <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko  (<1/10 000), częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. 

Klasyfikacja układów  i narządów 
Często 
Niezbyt często 
Częstość nieznana
Zaburzenia układu  immunologicznego 
 


reakcje  

nadwrażliwości na  lek 
Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  

podania 
pieczenie w miejscu  podania, świąd w  

miejscu podania 
rumień w miejscu  

podania, pęcherzyki w  miejscu podania,  

suchość skóry w miejscu  podania, podrażnienie w  miejscu podania,  

wyprysk i grudki w  

miejscu podania, obrzęki  obwodowe 
zapalenie  

mieszków  

włosowych w  

miejscu podania,  nadmierne  

owłosienie 
Zaburzenia skóry  

i tkanki podskórnej 


ścieńczenie skóry,  

wybroczyny, liszajec,  tłusta skóra 
trądzik,  

teleangiektazja  

rozstępy skórne,  zapalenie skóry  

wokół ust,  

odbarwienie skóry,  reakcje  

nadwrażliwości  

skóry 


Podczas miejscowego stosowania produktów zawierających kortykosteroidy, na skutek wchłaniania,  mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.  Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl 

  

4.9 Przedawkowanie  

Badania w kierunku toksyczności ostrej wykazały, że nie istnieje ryzyko zatrucia ostrego po  pojedynczym przedawkowaniu produktu leczniczego stosowanego na skórę (stosowanie na dużą powierzchnię skóry w warunkach zwiększonej absorpcji) lub po spożyciu produktu leczniczego.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1 Właściwości farmakodynamiczne  

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki do stosowania miejscowego, zawierające kortykosteroidy o silnym  działaniu. Kod ATC: D07AC14  

Po zastosowaniu miejscowym produkt Advantan w postaci kremu, emulsji lub maści, łagodzi zapalne  i alergiczne reakcje skóry oraz reakcje związane z hiperproliferacją, powodując ustąpienie objawów  przedmiotowych (rumień, obrzęk, wysięk) oraz objawów podmiotowych (świąd, pieczenie, ból).  

Metyloprednizolonu aceponian łączy się z receptorem glikokortykoidów, co odnosi się w szczególności do głównego metabolitu, 17-propionianu 6α-metyloprednizolonu, który powstaje po  rozpadzie estru w skórze.  

Kompleks steroid-receptor łączy się z określonymi fragmentami DNA, wywołując tym samym, szereg  efektów biologicznych.  

Przyłączenie kompleksu steroid-receptor indukuje syntezę makrokortyny.  

Makrokortyna hamuje uwalnianie kwasu arachidonowego, a tym samym powstawanie mediatorów  reakcji zapalnej, takich jak prostaglandyny i leukotrieny.  

Immunosupresyjne działanie glikokortykoidów można wytłumaczyć inhibicją syntezy cytokin oraz  efektem antymitotycznym, który dotychczas nie został do końca zbadany.  

Inhibicja syntezy prostaglandyn o działaniu wazodylatacyjnym lub stymulowanie  wazokonstrykcyjnego działania adrenaliny przynosi efekt w postaci wazokonstrykcyjnego działania  glikokortykoidów.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Metyloprednizolonu aceponian jest przyswajany z bazy preparatu. Stężenie w zrogowaciałej warstwie  naskórka oraz skórze właściwej zmniejsza się od warstw zewnętrznych do wewnętrznych.  

Metyloprednizolonu aceponian jest hydrolizowany w naskórku i skórze do metabolitu głównego, 17- propionianu 6α-metyloprednizolonu, który silniej niż podstawowy lek łączy się z receptorem  kortykosteroidowym, co stanowi wskaźnik bioaktywacji w skórze. 

Stopień i zakres przezskórnego wchłaniania miejscowego kortykoidu zależy od szeregu czynników:  struktury chemicznej substancji, składu nośnika, stężenia substancji w nośniku, warunków ekspozycji  (leczony obszar, czas ekspozycji, ekspozycja otwarta lub okluzyjna) oraz stanu skóry (rodzaj  i nasilenie choroby skórnej, część ciała itp.).  

Przezskórne wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu z kremu, emulsji i maści było badane  u zdrowych ochotników. Przezskórne wchłanianie po otwartej aplikacji maści Advantan (2 x 20 g na  dobę) przez 5 dni oszacowano na 0,34 % co odpowiada dawce kortykoidów wynoszącej ok. 2  µg/kg/dzień. Analogiczne dane liczbowe po aplikacji maści Advantan (2 x 20 g na dobę) przez 8 dni  wynosiły 0,65 % (wchłanianie) oraz 4 µg/kg/dzień (dawka). W warunkach okluzyjnych dzienna  aplikacja 2 x 20 g kremu Advantan przez 8 dni prowadziła do przezskórnego wchłaniania  wynoszącego ok. 3% przy ogólnoustrojowej dawce kortykoidów wynoszącej ok. 20 µg/kg/dzień.  Przezskórne wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu przez skórę uprzednio uszkodzoną poprzez  usunięcie zrogowaciałej warstwy naskórka było znacznie wyższe (13-27 % dawki). U pacjentów  dorosłych z łuszczycą i atopią, przezskórne wchłanianie metyloprednizolonu aceponianu z maści  wynosiło ok. 2,5%. U trojga dzieci z atopią (w wieku 9-10 lat), wchłanianie przezskórne  metyloprednizolonu aceponianu z maści tłustej wynosiło 0,5-2%, nie było więc wyższe niż w przypadku dorosłych.  

Po przeniknięciu do krążenia ogólnego, pierwotny produkt hydrolizy metyloprednizolonu aceponianu,  17-propionianu 6α-metyloprednizolon szybko łączy się z kwasem glukuronowym i w rezultacie  zostaje dezaktywowany. Metabolity metyloprednizolonu aceponianu (główny metabolit: 21- glukuronid 17-propionianu 6α-metyloprednizolonu) są usuwane przede wszystkim przez nerki, a ich  okres półtrwania wynosi ok. 16 godzin. W następstwie podania dożylnego całkowite wydalenie z  moczem i kałem następuje w ciągu 7 dni. Nie dochodzi do akumulacji leku ani jego metabolitów  w organizmie.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

W badaniach tolerancji systemowej przeprowadzonych w następstwie wielokrotnego podania  metyloprednizolonu aceponianu podskórnie i na skórę wykazano profil działania typowy dla  glikokortykoidu. Z wyników tych można wyciągnąć wniosek, że w związku z dalszym stosowaniem  terapeutycznym kremu, emulsji oraz maści Advantan nie przewiduje się działań niepożądanych, za  wyjątkiem typowych, związanych ze stosowaniem glikokortykoidów, nawet w ekstremalnych  sytuacjach, takich jak aplikacja na dużej powierzchni i/lub okluzja.  

Badania toksycznego wpływu kremu, emulsji i maści na zarodek przyniosły wyniki typowe dla  glikokortykoidów, czyli w odpowiednim systemie testów wywołano efekt letalny i/lub teratogenny. W  związku z tym należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu kremu, emulsji i maści  Advantan kobietom w ciąży. Wyniki badań epidemiologicznych są podsumowane w punkcie 4.6  „Wpływ na płodność, ciążę i laktację”.  

Ani badania in vitro mające na celu wykrycie mutacji genowych w komórkach bakterii i ssaków, ani  badania in vitro i in vivo ukierunkowane na wykrycie mutacji chromosomowych i genowych nie  wykazały genotoksycznego potencjału metyloprednizolonu aceponianu. Nie przeprowadzano  specjalistycznych badań tumorogenności z użyciem metyloprednizolonu aceponianu. Obecna wiedza  na temat struktury, mechanizmu działania farmakologicznego oraz wyniki badań tolerancji  ogólnoustrojowej podczas długotrwałego stosowania nie wskazuje na wzrost ryzyka wystąpienia  nowotworów. Ponieważ przy aplikacji skórnej kremu, emulsji i maści Advantan z zachowaniem  zalecanych zasad stosowania, nie uzyskuje się ustrojowo skutecznej ekspozycji immunosupresyjnej,  nie przewiduje się wpływu na powstawanie nowotworów.  

W badaniach dotyczących miejscowej tolerancji metyloprednizolonu aceponianu oraz produktów  Advantan we wszystkich postaciach przez skórę i błony śluzowe nie odnotowano innych efektów niż miejscowe działania niepożądane typowe dla glikokortykoidów.  

Metyloprednizolonu aceponian nie wykazał właściwości uczulających na skórze świnek morskich. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE  

6.1 Wykaz substancji pomocniczych  

Wosk biały, parafina ciekła, wazelina biała, Dehymulus E, woda oczyszczona  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne  

Dotychczas nie są znane.  

6.3 Okres ważności  

3 lata.  

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania  

Tuby aluminiowe od wewnątrz lakierowane żywicą epoksydową, z membraną zabezpieczającą i zakrętką z polietylenu (HDPE), zawierające po 15 g, 25 g i 50 g emulsji na skórę, umieszczone  w tekturowym pudełku.  

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania  

Brak szczególnych wymagań.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU  

Bayer Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 158  

02-326 Warszawa  

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  R/7180  

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA  

13.06.1997  

03.12.2008  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Advantan emulsja
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu