Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Trimbow

Trimbow

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Trimbow, 87 mikrogramów + 5 mikrogramów + 9 mikrogramów, aerozol inhalacyjny, roztwór 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda dostarczona dawka (dawka opuszczająca ustnik) zawiera 87 mikrogramów beklometazonu  dipropionianu, 5 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego i 9 mikrogramów glikopironium  (w postaci 11 mikrogramów glikopironiowego bromku).  

Każda odmierzona dawka (dawka opuszczająca zawór) zawiera 100 mikrogramów beklometazonu  dipropionianu, 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego i 10 mikrogramów glikopironium  (w postaci 12,5 mikrograma glikopironiowego bromku).  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Aerozol inhalacyjny, roztwór (aerozol inhalacyjny).  

Roztwór bezbarwny do żółtawego.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną  chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas  jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów  beta-2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta-2 i długo  działającego antagonisty receptorów muskarynowych (wpływ na kontrolę objawów i zapobieganie  zaostrzeniom, patrz punkt 5.1).  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dorośli  

Zalecana dawka produktu leczniczego Trimbow to dwie inhalacje podawane dwa razy na dobę.  Maksymalna dawka produktu leczniczego Trimbow to dwie inhalacje podawane dwa razy na dobę.  

Szczególne grupy pacjentów 

Osoby w podeszłym wieku 

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i starszych). 

Zaburzenia czynności nerek 

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek można stosować produkt  leczniczy Trimbow w zalecanej dawce. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub  schyłkową chorobą nerek wymagającą dializy, zwłaszcza związanymi ze znacznym zmniejszeniem  

masy ciała, stosowanie produktu leczniczego Trimbow należy rozważyć tylko wtedy, gdy  przewidywane korzyści przewyższają możliwe ryzyko (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2). 

Zaburzenia czynności wątroby  

Brak istotnych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Trimbow u pacjentów  z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u tych pacjentów (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2).  

Dzieci i młodzież  

Stosowanie produktu leczniczego Trimbow u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest  właściwe we wskazaniu POChP.  

Sposób podawania 

Do podawania wziewnego.  

W celu zapewnienia właściwego podania produktu leczniczego lekarz lub inna osoba należąca do  fachowego personelu medycznego powinna pokazać pacjentowi, jak prawidłowo korzystać  z inhalatora, oraz regularnie sprawdzać prawidłowość techniki inhalacji wykonywanej przez pacjenta.  Należy zalecić pacjentowi, aby uważnie przeczytał ulotkę dla pacjenta oraz przestrzegał zawartej tam instrukcji stosowania.  

Po inhalacji pacjenci powinni wypłukać jamę ustną i gardło wodą, nie połykając jej, lub umyć zęby  szczoteczką (patrz punkt 4.4 i 6.6).  

Produkt leczniczy Trimbow jest wyposażony w licznik dawek lub wskaźnik dawek znajdujący się  w tylnej części inhalatora, pokazujący liczbę pozostałych dawek. W przypadku pojemników  ciśnieniowych zawierających 60 i 120 dawek, każdorazowe naciśnięcie pojemnika przez pacjenta  powoduje rozpylenie roztworu, a licznik dawek pokazuje o jedno rozpylenie mniej.  W przypadku pojemnika ciśnieniowego zawierającego 180 dawek, każdorazowe naciśnięcie  pojemnika ciśnieniowego przez pacjenta powoduje rozpylenie roztworu, a wskaźnik dawek  nieznacznie się obraca; liczba pozostałych rozpyleń jest wskazywana w odstępach co 20.  Należy poinformować pacjentów, aby nie upuszczali inhalatora, ponieważ może to spowodować  odliczenie kolejnej dawki.  

Instrukcja dotycząca stosowania, patrz punkt 6.6.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Nie stosować w stanach ostrych.  

Produkt leczniczy Trimbow nie jest wskazany w leczeniu ostrych epizodów skurczu oskrzeli lub  w leczeniu ostrego zaostrzenia POChP (tzn. w terapii ratunkowej). 

Nadwrażliwość 

Po podaniu produktu leczniczego Trimbow zgłaszano natychmiastowe reakcje nadwrażliwości. Jeśli  wystąpią objawy wskazujące na reakcje alergiczne, zwłaszcza obrzęk naczynioruchowy (w tym  trudności w oddychaniu lub połykaniu, obrzęk języka, warg i twarzy), pokrzywka lub wysypka  skórna, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Trimbow i rozpocząć leczenie  alternatywne. 

Paradoksalny skurcz oskrzeli 

Paradoksalny skurcz oskrzeli może objawiać się natychmiastowym nasileniem świszczącego oddechu  i duszności po podaniu dawki. Taki stan należy niezwłocznie leczyć za pomocą szybko działającego  wziewnego leku rozszerzającego oskrzela (lek doraźny). Należy natychmiast przerwać stosowanie  produktu leczniczego Trimbow, ocenić stan pacjenta i, w razie konieczności, rozpocząć leczenie  alternatywne.  

Nasilanie się choroby 

Zaleca się nie przerywać nagle leczenia produktem leczniczym Trimbow. Jeśli pacjenci uważają, że  leczenie jest nieskuteczne, powinni kontynuować leczenie i zwrócić się do lekarza o poradę.  Zwiększenie częstości stosowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela wskazuje na nasilenie  choroby podstawowej i konieczna jest ponowna ocena sposobu leczenia. Nagłe i postępujące nasilenie  objawów POChP może zagrażać życiu, dlatego pacjent powinien pilnie zostać zbadany przez lekarza.  

Wpływ na układ krążenia 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Trimbow u pacjentów  z zaburzeniami rytmu serca, zwłaszcza z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia  i tachyarytmią [przyspieszone i (lub) nieregularne bicie serca], idiopatycznym podzastawkowym  zwężeniem aorty, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, ciężką  chorobą serca (zwłaszcza ostrym zawałem mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną serca,  zastoinową niewydolnością serca), okluzyjnymi chorobami naczyniowymi (zwłaszcza miażdżycą tętnic), nadciśnieniem tętniczym i tętniakiem.  

Należy również zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów ze stwierdzonym lub  podejrzewanym wydłużeniem odstępu QTc (QTc > 450 milisekund u mężczyzn lub > 470 milisekund  u kobiet), wrodzonym lub wywołanym przez produkty lecznicze, ponieważ tacy pacjenci zostali  wykluczeni z badań klinicznych nad produktem leczniczym Trimbow. 

Jeśli planuje się znieczulenie za pomocą halogenowych środków znieczulających, należy upewnić się,  że pacjent nie przyjmował produktu leczniczego Trimbow przez co najmniej 12 godzin przed  rozpoczęciem znieczulenia, ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu serca.  

Należy ponadto zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Trimbow u pacjentów  z tyreotoksykozą, cukrzycą, guzem chromochłonnym i nieleczoną hipokaliemią. 

Zapalenie płuc u pacjentów z POChP 

U pacjentów z POChP otrzymujących wziewnie kortykosteroidy zaobserwowano zwiększenie  częstości występowania zapalenia płuc, w tym zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Istnieją  pewne dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wraz ze zwiększaniem dawki  steroidów, ale nie zostało to jednoznacznie wykazane we wszystkich badaniach. 

Nie ma jednoznacznych dowodów klinicznych na różnice w obrębie grupy między produktami  zawierającymi wziewne kortykosteroidy, dotyczące stopnia ryzyka występowania zapalenia płuc. 

Lekarze powinni szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, czy nie rozwija się u nich  zapalenie płuc, ponieważ kliniczne objawy takich zakażeń oraz zaostrzenia POChP często się  nakładają.  

Do czynników ryzyka zapalenia płuc u pacjentów z POChP należą aktualne palenie tytoniu, starszy  wiek, niski wskaźnik masy ciała (BMI) i ciężka postać POChP.

Ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów 

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas wziewnego przyjmowania każdego z kortykosteroidów, szczególnie przepisywanych w dużych dawkach do stosowania przez długi okres. Dawka dobowa produktu leczniczego Trimbow odpowiada średniej dawce kortykosteroidu  podawanego wziewnie; ponadto wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż  podczas doustnego przyjmowania kortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują:  zespół Cushinga, objawy odpowiadające zespołowi Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma, jaskra i – rzadziej –  szereg działań związanych z psychiką lub zachowaniem, w tym nadaktywność psychoruchowa,  zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (zwłaszcza u dzieci). Z tego względu ważne jest regularne  badanie pacjenta. 

Produkt leczniczy Trimbow należy podawać ostrożnie pacjentom z aktywną lub nieaktywną gruźlicą  płuc, zakażeniami grzybiczymi i wirusowymi dróg oddechowych.  

Hipokaliemia 

Leczenie agonistą receptorów beta-2 może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Może się to  przyczynić do wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu krążenia. Szczególną  ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką postacią POChP, ponieważ działanie to może się nasilać pod wpływem niedotlenienia. Hipokaliemia może się również nasilić wskutek jednoczesnego  stosowania innych produktów leczniczych mogących powodować hipokaliemię, takich jak pochodne  ksantyny, steroidy i leki moczopędne (patrz punkt 4.5).  

Zaleca się również zachowanie ostrożności, jeśli pacjenci stosują doraźnie kilka leków  rozszerzających oskrzela. Zaleca się, by w takich sytuacjach kontrolować stężenie potasu w surowicy. 

Hiperglikemia 

Wdychanie formoterolu może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Dlatego podczas  leczenia pacjentów z cukrzycą należy kontrolować stężenie glukozy we krwi zgodnie z ustalonymi  wytycznymi. 

Działanie przeciwcholinergiczne  

Należy zachować ostrożność podczas stosowania glikopironium u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem  przesączania, rozrostem gruczołu krokowego lub zatrzymaniem moczu. Pacjentów należy  poinformować o podmiotowych i przedmiotowych objawach ostrej jaskry z wąskim kątem  przesączania oraz o konieczności niezwłocznego przerwania stosowania produktu leczniczego  Trimbow i skontaktowania się z lekarzem, jeśli jakiekolwiek z tych objawów podmiotowych i przedmiotowych wystąpią.  

Ponadto, z powodu działania przeciwcholinergicznego glikopironium nie zaleca się jednoczesnego  długotrwałego podawania produktu leczniczego Trimbow z innymi produktami leczniczymi  zawierającymi substancje przeciwcholinergiczne (patrz punkt 4.5).  

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, w tym ze schyłkową chorobą nerek  wymagającą dializy, zwłaszcza związanymi ze znacznym zmniejszeniem masy ciała, produkt  leczniczy Trimbow należy stosować tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przewyższają możliwe ryzyko (patrz punkt 5.2). Należy kontrolować, czy u takich pacjentów nie występują działania niepożądane. 

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt leczniczy Trimbow należy stosować  tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przewyższają możliwe ryzyko (patrz punkt 5.2). Należy  kontrolować, czy u takich pacjentów nie występują działania niepożądane.  

Stosowanie z komorą inhalacyjną 

Z danych farmakokinetycznych dotyczących pojedynczej dawki (patrz punkt 5.2) wynika, że w  porównaniu z rutynowym zastosowaniem bez komory inhalacyjnej, podczas stosowania produktu  leczniczego Trimbow z komorą inhalacyjną AeroChamber Plus zwiększa się całkowity wpływ glikopironium na organizm (AUC0-t). Dotyczące bezpieczeństwa stosowania dostępne dane  pochodzące z długotrwałych badań klinicznych nie wzbudzają jednak żadnych istotnych obaw  dotyczących bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 5.1).  

Zapobieganie zakażeniom jamy ustnej i gardła 

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia drożdżycy jamy ustnej i gardła, pacjentom należy zalecić  wypłukanie jamy ustnej i gardła wodą, bez jej połknięcia, lub umycie zębów szczoteczką po inhalacji  zalecanej dawki. 

Zaburzenia widzenia 

Zaburzenie widzenia może wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania  kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia  widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do  których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia  surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu  kortykosteroidów. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakokinetyczne 

Ponieważ glikopironium jest eliminowane głównie przez nerki, możliwa jest interakcja z produktami  leczniczymi wpływającymi na mechanizmy wydalania nerkowego (patrz punkt 5.2). Skutkiem  wpływu hamowania transportu kationów organicznych w nerkach (po podaniu cymetydyny jako  doświadczalnego inhibitora nośników OCT2 i MATE1) na podatność na wziewnie podawane  glikopironium było, spowodowane jednoczesnym podawaniem cymetydyny, ograniczone zwiększenie  całkowitego wpływu na organizm (AUC0-t) o 16% oraz niewielkie zmniejszenie klirensu nerkowego  o 20%.  

Metabolizm beklometazonu w mniejszym stopniu zależy od CYP3A niż w przypadku innych kortykosteroidów i interakcje są raczej mało prawdopodobne, jednak nie można wykluczyć  wystąpienia działań ogólnoustrojowych po jednoczesnym stosowaniu silnie działających inhibitorów  CYP3A (np. rytonawir, kobicystat). Z tego względu zaleca się ostrożność i właściwe monitorowanie  podczas stosowania tych produktów leczniczych.  

Interakcje farmakodynamiczne 

Związane z formoterolem 

U pacjentów stosujących formoterol wziewnie należy unikać podawania niekardioselektywnych leków  beta-adrenolitycznych (w tym w postaci kropli do oczu). Jeśli z ważnych powodów są one podawane,  działanie formoterolu zmniejszy się lub zaniknie. 

Podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami beta-adrenergicznymi może następować  sumowanie się działania; należy więc zachować ostrożność podczas przepisywania formoterolu do  stosowania jednocześnie z innymi lekami beta-adrenergicznymi.  

Jednoczesne leczenie chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem, lekami przeciwhistaminowymi,  inhibitorami monoaminooksydazy, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi  lub fenotiazynami może wydłużyć odstęp QT i zwiększyć ryzyko komorowych zaburzeń rytmu serca.  Ponadto L-dopa, L-tyroksyna, oksytocyna i alkohol mogą zaburzać tolerancję serca na leki  beta-2-sympatykomimetyczne.  

Jednoczesne leczenie inhibitorami monoaminooksydazy lub produktami leczniczymi o podobnych  właściwościach, takimi jak furazolidon i prokarbazyna, może wywołać nadciśnienie tętnicze.  

Ryzyko zaburzeń rytmu serca zwiększa się u pacjentów poddawanych jednocześnie znieczuleniu za  pomocą halogenowych węglowodorów.  

Jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub lekami moczopędnymi może nasilać  działanie hipokaliemiczne agonistów receptorów beta-2 (patrz punkt 4.4). Hipokaliemia może  zwiększyć skłonność do występowania zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami  naparstnicy. 

Związane z glikopironium  

Nie badano jednoczesnego długotrwałego podawania produktu leczniczego Trimbow z innymi  produktami leczniczymi zawierającymi substancje przeciwcholinergiczne i dlatego takie stosowanie  nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).  

Substancje pomocnicze 

Trimbow zawiera małą ilość etanolu. Teoretycznie jest możliwe wystąpienie interakcji u szczególnie  wrażliwych pacjentów przyjmujących disulfiram lub metronidazol.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Brak doświadczenia lub dowodów dotyczących kwestii bezpieczeństwa stosowania gazu nośnego norfluranu (HFA134a) w okresie ciąży lub laktacji u ludzi. Badania nad wpływem HFA134a na  reprodukcję i rozwój zarodka i płodu u zwierząt nie wykazały jednak istotnych klinicznie działań  niepożądanych.  

Ciąża 

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Trimbow  u kobiet w okresie ciąży.  

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Wiadomo, że  glikokortykosteroidy wywołują skutki we wczesnej fazie ciąży, natomiast substancje  beta-2-sympatykomimetyczne, takie jak formoterol, mają działania tokolityczne. Dlatego, w celu  zachowania ostrożności, zaleca się unikanie stosowania produktu Trimbow w okresie ciąży i podczas  porodu.  

Produkt leczniczy Trimbow należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści  dla pacjentki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Należy obserwować, czy u niemowląt i noworodków, których matki otrzymywały znaczące dawki produktu leczniczego Trimbow, nie  występują objawy hamowania czynności nadnerczy. 

Karmienie piersią 

Brak istotnych danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Trimbow podczas  karmienia piersią u ludzi.

Glikokortykosteroidy przenikają do mleka ludzkiego. Można założyć, że beklometazonu dipropionian  i jego metabolity również przenikają do mleka ludzkiego.  

Nie wiadomo, czy formoterol lub glikopironium (w tym ich metabolity) przenikają do mleka  ludzkiego, ale wykryto je w mleku karmiących zwierząt. Substancje przeciwcholinergiczne, takie jak  glikopironium, mogą hamować laktację. 

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu Trimbow,  biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.  

Płodność 

Nie przeprowadzono swoistych badań nad produktem leczniczym Trimbow, dotyczących bezpieczeństwa stosowania w odniesieniu do płodności u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały  zaburzenie płodności (patrz punkt 5.3).  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Trimbow nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia  pojazdów i obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z produktem leczniczym Trimbow  były: kandydoza jamy ustnej (która wystąpiła u 0,8% pacjentów narażonych na działanie leku),  zwykle związana z podawaniem wziewnym kortykosteroidów, skurcze mięśni (0,4%), które można  przypisać składnikowi będącemu długo działającym agonistą receptorów beta-2, suchość w jamie  ustnej (0,4%), co jest typowym działaniem przeciwcholinergicznym.  

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 

Kliniczny program prac nad doskonaleniem produktu leczniczego Trimbow prowadzono u pacjentów  z umiarkowaną, ciężką lub bardzo ciężką postacią POChP. W badaniach dotyczących dawki  wielokrotnej, łącznie 3 346 pacjentów leczono beklometazonu dipropionianem z formoterolu  fumaranem dwuwodnym i glikopironium w dawce 87 mikrogramów + 5 mikrogramów +  9 mikrogramów w docelowym schemacie dawkowania (dwie inhalacje dwa razy na dobę).  Częstość występowania działań niepożądanych została określona zgodnie z następującą konwencją:  bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko  (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na  podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów  i narządów MedDRA 
Działanie niepożądane 
Częstość 

występowania
Zakażenia i zarażenia  

pasożytnicze
Zapalenie płuc (u pacjentów z POChP), zapalenie  gardła, kandydoza jamy ustnej, zakażenie dróg  moczowych1, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła1
Często
Grypa1, zakażenie grzybicze jamy ustnej, kandydoza  jamy ustnej i gardła, kandydoza przełyku1, zapalenie  zatok przynosowych1, zapalenie błony śluzowej nosa1,  zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit1, kandydoza  sromu i pochwy1
Niezbyt często
Zakażenie (grzybicze) dolnych dróg oddechowych 
Rzadko
Zaburzenia krwi i układu  chłonnego
Granulocytopenia1 
Niezbyt często
Małopłytkowość1 
Bardzo rzadko


Klasyfikacja układów  i narządów MedDRA 
Działanie niepożądane 
Częstość 

występowania
Zaburzenia układu  

immunologicznego 
Alergiczne zapalenie skóry1 
Niezbyt często
Reakcje nadwrażliwości, w tym rumień, obrzęk warg, twarzy, oczu i gardła 
Rzadko
Zaburzenia  

endokrynologiczne 
Zahamowanie czynności nadnerczy1 
Bardzo rzadko
Zaburzenia metabolizmu  i odżywiania
Hipokaliemia, hiperglikemia 
Niezbyt często
Zmniejszenie łaknienia 
Rzadko
Zaburzenia psychiczne
Niepokój1 
Niezbyt często
Nadmierna aktywność psychoruchowa1, zaburzenia  snu1, lęk, depresja1, agresja1, zmiany w zachowaniu  (głównie u dzieci) 1
Częstość  

nieznana
Bezsenność 
Rzadko
Zaburzenia układu  

nerwowego
Ból głowy 
Często
Drżenie, zawroty głowy, zaburzenia smaku1,  niedoczulica1 
Niezbyt często
Hipersomnia 
Rzadko
Zaburzenia oka 
Nieostre widzenie1 (patrz także punkt 4.4) 
Częstość  

nieznana
Jaskra1, zaćm a1 
Bardzo rzadko
Zaburzenia ucha i błędnika 
Zapalenie trąbki słuchowej1 
Niezbyt często
Zaburzenia serca
Migotanie przedsionków, wydłużenie odstępu QT  w elektrokardiogramie, częstoskurcz, tachyarytmia1,  kołatanie serca
Niezbyt często
Dławica piersiowa (stabilna1 i niestabilna), dodatkowe  pobudzenia komorowe1, rytm węzłowy, bradykardia  zatokowa
Rzadko
Zaburzenia naczyniowe 
Przekrwienie1, uderzenie gorąca1, nadciśnienie tętnicze 
Niezbyt często
Wynaczynienie krwi 
Rzadko
Zaburzenia układu  

oddechowego, klatki 

piersiowej i śródpiersia
Dysfonia 
Często
Kaszel, kaszel z odkrztuszaniem1, podrażnienie gardła,  krwawienie z nosa1 
Niezbyt często
Paradoksalny skurcz oskrzeli1, ból jamy ustnej i gardła,  zaczerwienienie gardła, zapalenie gardła, suchość w  gardle 
Rzadko
Duszność1 
Bardzo rzadko
Zaburzenia żołądka i jelit
Biegunka1, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia połykania1, nudności, niestrawność1,  uczucie pieczenia warg1, próchnica zębów1, (aftowe)  zapalenie jamy ustnej
Niezbyt często
Zaburzenia skóry i tkanki  podskórnej
Wysypka1, pokrzywka1, świąd, nadmierne pocenie się1 
Niezbyt często
Obrzęk naczynioruchowy1 
Rzadko
Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki  

łącznej
Kurcze mięśni, ból mięśni, ból kończyny1, ból  mięśniowo-szkieletowy w klatce piersiowej1 
Niezbyt często
Opóźnienie wzrostu1 
Bardzo rzadko
Zaburzenia nerek i dróg  moczowych
Bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu,  zapalenie nerek1 
Rzadko
Zaburzenia ogólne i stany  w miejscu podania
Zmęczenie1 
Niezbyt często
Astenia 
Rzadko
Obrzęk obwodowy1 
Bardzo rzadko


9

Klasyfikacja układów  i narządów MedDRA 
Działanie niepożądane 
Częstość 

występowania
Badania diagnostyczne
Zwiększenie stężenia białka C-reaktywnego1,  zwiększenie liczby płytek krwi1, zwiększenie stężenia  wolnych kwasów tłuszczowych1, zwiększenie stężenia  insuliny we krwi1, zwiększenie stężenia ciał  ketonowych we krwi1, zmniejszenie stężenia  kortyzolu1
Niezbyt często
Zwiększenie ciśnienia krwi1, zmniejszenie ciśnienia  krwi1 
Rzadko
Zmniejszenie gęstości kości1 
Bardzo rzadko 


1 Działania niepożądane zgłaszane w ChPL obejmujące co najmniej jeden z poszczególnych składników, ale  nieobserwowane jako działania niepożądane podczas prac klinicznych nad doskonaleniem produktu leczniczego Trimbow 

Poniższe spośród zaobserwowanych działań niepożądanych, są zwykle związane z wymienionymi  substancjami czynnymi.  

Beklometazonu dipropionian: zapalenie płuc, zakażenia grzybicze jamy ustnej, zakażenia grzybicze  dolnych dróg oddechowych, dysfonia, podrażnienie gardła, hiperglikemia, zaburzenia psychiczne,  zmniejszenie stężenia kortyzolu, nieostre widzenie.  

Formoterol: hipokaliemia, hiperglikemia, drżenie, kołatanie serca, kurcze mięśni, wydłużenie odstępu  QT w elektrokardiogramie, zwiększenie ciśnienia krwi, zmniejszenie ciśnienia krwi, migotanie przedsionków, częstoskurcz, tachyarytmia, dławica piersiowa (stabilna i niestabilna), dodatkowe  pobudzenia komorowe, rytm węzłowy.  

Glikopironium: jaskra, migotanie przedsionków, częstoskurcz, kołatanie serca, suchość błony  śluzowej jamy ustnej, próchnica zębów, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie  moczu, zakażenie dróg moczowych.  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania  wymienionego w załączniku V.  

4.9 Przedawkowanie  

Przedawkowanie produktu leczniczego Trimbow może powodować objawy podmiotowe  i przedmiotowe, zgodnie z działaniem poszczególnych składników, w tym objawy obserwowane po przedawkowaniu innych agonistów receptorów beta-2 lub leków przeciwcholinergicznych i zgodnie  ze znanym „efektem klasy” kortykosteroidów podawanych wziewnie (patrz punkt 4.4). W razie przedawkowania pacjenta należy leczyć objawowo, a w razie konieczności zapewnić odpowiednie  monitorowanie.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, leki  adrenergiczne w skojarzenia z lekami przeciwcholinergicznymi, w tym potrójne skojarzenia z  glikokortykosteroidami; kod ATC: R03AL09. 

10 

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne 

Trimbow zawiera beklometazonu dipropionian, formoterol i glikopironium w postaci roztworu  tworzącego aerozol o bardzo drobnych cząstkach (ang. extrafine) o średnicy aerodynamicznej cząstki  odpowiadającej medianie rozkładu masowego (ang. mass median aerodynamic diameter, MMAD)  wynoszącej około 1,1 mikrometra, ze zdolnością do jednoczesnej depozycji wszystkich trzech  składników. Cząstki aerozolu produktu Trimbow są średnio znacznie mniejsze niż cząstki dostarczane  w postaciach innych aerozoli o większych cząstkach. Dla beklometazonu dipropionianu powoduje to  silniejsze działanie niż po podaniu w postaci aerozolu o większych cząstkach (100 mikrogramów beklometazonu dipropionianu w postaci aerozolu bardzo drobnocząstkowego w produkcie leczniczym Trimbow odpowiada 250 mikrogramom beklometazonu dipropionianu w postaci aerozolu o  większych cząstkach). 

Beklometazonu dipropionian 

Beklometazonu dipropionian podawany wziewnie w zalecanych dawkach wykazuje  glikokortykosteroidowe działanie przeciwzapalne w obrębie płuc. Glikokortykosteroidy są  powszechnie stosowane do hamowania stanu zapalnego w przewlekłych chorobach zapalnych dróg  oddechowych, takich jak POChP. Ich działanie jest wywierane poprzez wiązanie do receptorów  glikokortykosteroidowych w cytoplazmie, prowadząc do zwiększonej transkrypcji genów kodujących  białka przeciwzapalne.  

Formoterol  

Formoterol jest selektywnym agonistą receptorów beta-2-adrenergicznych, powodującym rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie  rozszerzające oskrzela występuje szybko, w ciągu 1 do 3 minut po inhalacji, i utrzymuje się przez  12 godzin po podaniu pojedynczej dawki. 

Glikopironium  

Glikopironium jest długo działającym antagonistą receptora muskarynowego (substancją o działaniu  przeciwcholinergicznym), o dużym powinowactwie, podawanym wziewnie w leczeniu POChP w celu  rozszerzenia oskrzeli. Glikopironium działa poprzez blokowanie zwężającego oskrzela działania  acetylocholiny na komórki mięśni gładkich dróg oddechowych, tym samym rozszerzając drogi  oddechowe. Glikopironiowy bromek jest antagonistą receptora muskarynowego, o dużym  powinowactwie i wykazanym ponad 4-krotnie większym selektywnym działaniu na ludzkie receptory  M3 niż na ludzkie receptory M2.  

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

Program badań klinicznych III fazy w zakresie POChP obejmował dwa 52-tygodniowe badania  z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną. W badaniu TRILOGY porównywano produkt  leczniczy Trimbow z produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu w dawce 

100 mikrogramów + 6 mikrogramów, podawanym w dwóch inhalacjach dwa razy na dobę  (1 368 pacjentów przyporządkowanych losowo do badania). W badaniu TRINITY porównywano  produkt leczniczy Trimbow z tiotropium w dawce 18 mikrogramów, w postaci proszku do inhalacji w  kapsułce twardej, podawanym w jednej inhalacji raz na dobę; ponadto porównywano działania z doraźnym skojarzeniem trzech substancji czynnych, składającym się z produktu złożonego beklometazonu dipropionianu z formoterolem w dawce 100 mikrogramów + 6 mikrogramów,  podawanego w dwóch inhalacjach dwa razy na dobę oraz tiotropium w dawce 18 mikrogramów,  w postaci proszku do inhalacji w kapsułce twardej, podawanym w jednej inhalacji raz na dobę  (2 691 pacjentów przyporządkowanych losowo do badania). Obydwa badania przeprowadzono  u pacjentów z rozpoznaniem klinicznym POChP z ciężkim lub bardzo ciężkim ograniczeniem  przepływu powietrza (z FEV1 poniżej 50% wartości należnej), z objawami ocenionymi na 10 lub  więcej w skali testu oceniającego POChP (ang. COPD Assessment Test, CAT) oraz z co najmniej  jednym zaostrzeniem POChP w poprzednim roku. Obydwa badania obejmowały około 20%  pacjentów stosujących komorę inhalacyjną AeroChamber Plus. 

Ponadto, przeprowadzono dwa badania fazy IIIb w celu potwierdzenia skuteczności klinicznej i  bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Trimbow. TRISTAR było 26-tygodniowym 

11 

badaniem z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną, prowadzonym metodą otwartej próby,  porównującym produkt leczniczy Trimbow z doraźnym skojarzeniem składającym się z produktu  złożonego zawierającego flutykazon z wilanterolem 92/22 mikrogramy w postaci proszku do inhalacji,  podawanego w jednej inhalacji na dobę oraz tiotropium w dawce 18 mikrogramów w postaci proszku do inhalacji w kapsułce twardej, podawanego w jednej inhalacji na dobę (1 157 przydzielonych  losowo pacjentów). TRIBUTE było 52-tygodniowym badaniem z grupą kontrolną otrzymującą  substancję czynną porównującym produkt leczniczy Trimbow z produktem złożonym zawierającym  indakaterol z glikopironium 85/43 mikrogramy w postaci proszku do inhalacji w kapsułce twardej,  podawanym w jednej inhalacji na dobę (1 532 przydzielonych losowo pacjentów). Oba badania  przeprowadzano w podobnej populacji pacjentów z POChP jak w badaniach TRILOGY i TRINITY. 

Zmniejszenie liczby zaostrzeń POChP  

W porównaniu z produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu produkt leczniczy  Trimbow w ciągu 52 tygodni zmniejszył częstość występowania umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń  o 23% (częstość: 0,41 wobec 0,53 zdarzenia na pacjenta na rok; p = 0,005). W porównaniu  z tiotropium, produkt leczniczy Trimbow w ciągu 52 tygodni zmniejszył częstość występowania  umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń o 20% (częstość: 0,46 wobec 0,57 zdarzenia na pacjenta na rok;  p = 0,003). W porównaniu z produktem złożonym indakaterolu z glikopironium, produkt leczniczy  Trimbow w ciągu 52 tygodni zmniejszył częstość występowania umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń  o 15% (częstość: 0,50 wobec 0,59 zdarzenia na pacjenta na rok; p = 0,043). W porównaniu  z tiotropium produkt leczniczy Trimbow zmniejszył również częstość występowania ciężkich  zaostrzeń (tzn. wykluczając umiarkowane zaostrzenia) o 32% (częstość: 0,067 wobec 0,098 zdarzenia  na pacjenta na rok; p = 0,017). Nie zaobserwowano różnic podczas porównania produktu leczniczego  Trimbow z doraźnym skojarzeniem trzech substancji czynnych, składającym się z produktu złożonego  beklometazonu dipropionianu z formoterolem oraz tiotropium (częstość umiarkowanych i ciężkich  zaostrzeń: 0,46 wobec 0,45 zdarzenia na pacjenta na rok). 

Ponadto, w porównaniu zarówno z produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu,  jak i z tiotropium, produkt leczniczy Trimbow znacznie wydłużył czas do wystąpienia pierwszego  zaostrzenia (współczynnik ryzyka odpowiednio 0,80 i 0,84; p = odpowiednio 0,020 i 0,015), a nie było  różnicy pomiędzy produktem leczniczym Trimbow a doraźnym skojarzeniem trzech substancji  czynnych, składającym się z produktu złożonego beklometazonu dipropionianu z formoterolem oraz  tiotropium (współczynnik ryzyka 1,06).  

Wpływ na czynność płuc  

FEV1 przed podaniem dawki 

W porównaniu z produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu, produkt leczniczy  Trimbow po 26 tygodniach leczenia zwiększył FEV1 przed podaniem dawki o 81 ml, a po  52 tygodniach leczenia – o 63 ml. W porównaniu z tiotropium produkt leczniczy Trimbow po  26 tygodniach leczenia zwiększył FEV1 przed podaniem dawki o 51 ml, a po 52 tygodniach leczenia –  o 61 ml. Te zwiększenia objętości były istotne statystycznie (p < 0,001). W porównaniu z produktem  złożonym zawierającym indakaterol z glikopironium, produkt leczniczy Trimbow po 52 tygodniach  leczenia zwiększył średnie FEV1 przed podaniem dawki o 22 ml (p = 0,018). Podobną poprawę,  chociaż nieistotną statystycznie, obserwowano w tygodniach 26 i 52. 

Nie zaobserwowano różnic podczas porównywania produktu leczniczego Trimbow i doraźnego skojarzenia trzech substancji czynnych, składającego się z produktu złożonego zawierającego  beklometazonu dipropionian i formoterol oraz z tiotropium (po 52 tygodniach leczenia różnica FEV1 przed podaniem dawki wynosiła 3 ml). 

FEV1 2 godziny po podaniu dawki 

W porównaniu z produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu, produkt leczniczy  Trimbow po 26 tygodniach leczenia istotnie zwiększył FEV1 2 godziny po podaniu dawki o 117 ml,  a po 52 tygodniach leczenia – o 103 ml (p < 0,001). Ten punkt końcowy mierzono jedynie w badaniu  TRILOGY.

12 

Pojemność wdechowa (ang. Inspiratory Capacity, IC) 

W porównaniu z tiotropium, produkt leczniczy Trimbow istotnie zwiększył IC o 39 ml (p = 0,025)  i 60 ml (p = 0,001), odpowiednio po 26 i 52 tygodniach leczenia. Podobne działania odnotowano  podczas porównania produktu leczniczego Trimbow z doraźnym skojarzeniem trzech substancji  czynnych. Ten punkt końcowy mierzono jedynie w badaniu TRINITY. 

Wyniki dotyczące objawów 

Produkt leczniczy Trimbow po 26 tygodniach leczenia istotnie zmniejszył duszność [oznaczano jako  wskaźnik przejściowej duszności (ang. Transition Dyspnoea Index, TDI) – punktacja ogniskowa]  w porównaniu z punktem początkowym (o 1,71 jednostki; p < 0,001), ale skorygowana średnia  różnica w porównaniu z produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu nie była  istotna statystycznie (0,21 jednostki; p = 0,160). Analiza odpowiedzi wykazała, że u istotnie  większego odsetka pacjentów nastąpiła znacząca klinicznie poprawa (punktacja ogniskowa większa  niż lub równa 1) po 26 tygodniach stosowania produktu leczniczego Trimbow niż podczas stosowania  produktu złożonego beklometazonu dipropionianu i formoterolu (57,4% wobec 51,8%; p = 0,027).  Wskaźnik TDI oznaczano jedynie w badaniu TRILOGY. 

Produkt leczniczy Trimbow był ponadto statystycznie istotnie lepszy pod względem poprawy jakości  życia niż produkt złożony zawierający beklometazonu dipropionian i formoterol, niż tiotropium i niż  produkt złożony zawierający indakaterol z glikopironium [określono za pomocą kwestionariusza  Szpitala Św. Jerzego, dotyczącego układu oddechowego (ang. Saint George Respiratory  Questionnaire, SGRQ) – punktacja łączna]. Nie zaobserwowano żadnych różnić podczas  porównywania produktu leczniczego Trimbow z doraźnym skojarzeniem trzech substancji czynnych,  składającym się z produktu złożonego flutykazonu z wilanterolem oraz tiotropium. Analiza  odpowiedzi wykazała, że u istotnie większego odsetka pacjentów po 26 i 52 tygodniach leczenia  produktem leczniczym Trimbow nastąpiła znacząca klinicznie poprawa (zmniejszenie nasilenia  objawów w porównaniu z punktem początkowym większe niż lub równe 4) w porównaniu z  leczeniem produktem złożonym beklometazonu dipropionianu i formoterolu oraz z leczeniem tiotropium.  

Dzieci i młodzież 

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego  Trimbow we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w POChP (stosowanie u dzieci  i młodzieży, patrz punkt 4.2). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Związane z produktem leczniczym Trimbow 

Narażenie ogólnoustrojowe na beklometazonu dipropionian, formoterol i glikopironium określano  w badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym u zdrowych osób. W badaniu porównano dane  uzyskane po podaniu pojedynczej dawki produktu leczniczego Trimbow (4 inhalacje dawki  100 mikrogramów + 6 mikrogramów + 25 mikrogramów, postać nieznajdująca się w obrocie, o  dwukrotnie większej niż zatwierdzona mocy glikopironium) lub pojedynczej dawki doraźnego  skojarzenia beklometazonu dipropionianu z formoterolem (4 inhalacje dawki 100 mikrogramów +  6 mikrogramów) oraz glikopironium (4 inhalacje dawki 25 mikrogramów). Maksymalne stężenie  w osoczu i ogólnoustrojowe narażenie na główny, czynny metabolit beklometazonu dipropionianu  (beklometazonu 17-monopropionian) i formoterol po podaniu produktu złożonego były podobne jak  po podaniu doraźnego skojarzenia. W przypadku glikopironium maksymalne stężenie w osoczu po  podaniu produktu złożonego było podobne jak po podaniu doraźnego skojarzenia, podczas gdy  narażenie ogólnoustrojowe po podaniu produktu leczniczego Trimbow było nieco większe niż po  podaniu doraźnego skojarzenia. W badaniu tym określano również możliwe interakcje  farmakokinetyczne pomiędzy substancjami czynnymi produktu leczniczego Trimbow, porównując dane farmakokinetyczne uzyskane po podaniu pojedynczej dawki doraźnego skojarzenia lub po  podaniu pojedynczej dawki poszczególnych składników: beklometazonu dipropionianu, formoterolu  lub glikopironium. Nie uzyskano wyraźnych dowodów na interakcje farmakokinetyczne, jednak  wykazano, że bezpośrednio po podaniu doraźnego skojarzenia stężenia formoterolu i glikopironium 

13 

były przez pewien czas nieco większe niż po podaniu każdego ze składników osobno. Należy  zauważyć, że glikopironium, jako pojedynczy składnik w postaci farmaceutycznej podawanej za  pomocą inhalatora ciśnieniowego odmierzającego dawkę, stosowany w badaniach  farmakokinetycznych, nie jest dostępny na rynku.  

Porównanie między badaniami wykazało, że farmakokinetyka beklometazonu 17-monopropionianu,  formoterolu i glikopironium jest podobna u pacjentów z POChP i u zdrowych osób. 

Wpływ komory inhalacyjnej  

Stosowanie produktu leczniczego Trimbow z komorą inhalacyjną AeroChamber Plus u pacjentów  z POChP zwiększyło dostarczanie do płuc beklometazonu 17-monopropionianu, formoterolu  i glikopironium (maksymalne stężenie w osoczu zwiększyło się odpowiednio o 15%, 58% i 60%).  Całkowite narażenie ogólnoustrojowe na działanie beklometazonu 17-monopropionianu i formoterolu  (mierzone za pomocą AUC0-t) było lekko zmniejszone (odpowiednio o 37% i o 24%), a narażenie na  działanie glikopironium – zwiększone (o 45%). Patrz również punkt 4.4.  

Wpływ zaburzeń czynności nerek  

Zaburzenia czynności nerek o nasileniu lekkim do ciężkiego, nie miały wpływu na narażenie  ogólnoustrojowe (AUC0-t) na beklometazonu dipropionian, na jego metabolit beklometazonu  17-monopropionian ani na formoterol. U pacjentów z lekkimi i umiarkowanymi zaburzeniami  czynności nerek nie zaobserwowano żadnego wpływu dotyczącego glikopironium. Jednak  u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego  poniżej 30 ml/min/1,73 m2) odnotowano maksymalnie 2,5-krotne zwiększenie całkowitego narażenia  ogólnoustrojowego w wyniku znacznego zmniejszenia wydalania z moczem (zmniejszenie klirensu  nerkowego glikopironium o około 90%). Symulacje przeprowadzone z użyciem modelu  farmakokinetycznego wykazały, że nawet jeśli współzmienne miały skrajne wartości (masa ciała  poniżej 40 kg z jednoczesnym współczynnikiem przesączania kłębuszkowego poniżej 27 ml/min/1,73 m²), narażenie na substancje czynne produktu leczniczego Trimbow pozostaje  w przybliżeniu w 2,5-krotnym przedziale w porównaniu z narażeniem u typowego pacjenta, u którego wartości współzmiennych są zbliżone do mediany.  

Związane z beklometazonu dipropionianem 

Beklometazonu dipropionian jest prolekiem o słabym powinowactwie do wiązania się z receptorem  glikokortykosteroidowym, hydrolizowanym przez esterazy do czynnego metabolitu beklometazonu  17-monopropionianu, który z kolei wykazuje silniejsze miejscowe przeciwzapalne działanie niż prolek  – beklometazonu dipropionian. 

Wchłanianie, dystrybucja i metabolizm  

Wdychany beklometazonu dipropionian szybko wchłania się przez płuca; przed wchłonięciem  następuje szybkie przekształcenie w beklometazonu 17-monopropionian przez esterazy, które znajdują  się w większości tkanek. Dostępność ogólnoustrojowa czynnego metabolitu wynika z wchłaniania  z płuc (36%) i z wchłaniania połkniętej dawki z przewodu pokarmowego. Biodostępność połkniętego  beklometazonu dipropionianu jest nieznaczna; jednakże przekształcenie w beklometazonu  17-monopropionian przed wchłonięciem powoduje, że 41% dawki jest wchłaniane jako czynny  metabolit. Narażenie ogólnoustrojowe zwiększa się w przybliżeniu liniowo wraz ze zwiększaniem  inhalowanej dawki. Po inhalacji biodostępność bezwzględna niezmienionego beklometazonu  dipropionianu wynosi około 2% nominalnej dawki, a beklometazonu 17-monopropionianu – 62%  nominalnej dawki. Po podaniu dożylnym dyspozycja beklometazonu dipropionianu i jego czynnego  metabolitu charakteryzuje się dużym klirensem osoczowym (odpowiednio 150 i 120 l/h) przy małej  objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym beklometazonu dipropionianu (20 l) i większej  dystrybucji tkankowej jego czynnego metabolitu (424 l). Wiązanie z białkami osocza jest  umiarkowanie duże.  

Eliminacja 

Wydalanie z kałem jest główną drogą eliminacji beklometazonu dipropionianu, zwłaszcza w postaci  polarnych metabolitów. Wydalanie beklometazonu dipropionianu i jego metabolitów przez nerki jest 

14 

nieznaczne. Końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji beklometazonu dipropionianu wynosi  0,5 godziny, a beklometazonu 17-monopropionianu – 2,7 godziny. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby  

Nie badano farmakokinetyki beklometazonu dipropionianu u pacjentów z zaburzeniami czynności  wątroby. Jednak ze względu na to, że beklometazonu dipropionian jest bardzo szybko metabolizowany  za pośrednictwem esteraz znajdujących się w płynie jelitowym, surowicy, płucach i w wątrobie,  w wyniku czego powstają bardziej polarne produkty: beklometazonu 21-monopropionian,  beklometazonu 17-monopropionian i beklometazon, nie należy się spodziewać, że zaburzenia  czynności wątroby modyfikują farmakokinetykę i profil bezpieczeństwa beklometazonu  dipropionianu.  

Związane z formoterolem 

Wchłanianie i dystrybucja 

Wdychany formoterol wchłania się zarówno z płuc, jak i z przewodu pokarmowego. Frakcja dawki  inhalacyjnej, która zostaje połknięta po podaniu za pomocą inhalatora odmierzającego dawkę, może  wynosić od 60% do 90%. Co najmniej 65% połkniętej frakcji wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu niezmienionej substancji czynnej występuje w ciągu 0,5 do 1 godziny  po podaniu doustnym. Wiązanie formoterolu z białkami osocza wynosi 61-64%, z czego 34%  związane jest z albuminami. W zakresie stężeń osiąganych po podaniu dawek terapeutycznych nie  występowało nasycenie wiązania. Okres półtrwania w fazie eliminacji określony po podaniu doustnym  wynosi 2-3 godziny. Wchłanianie formoterolu jest liniowe po inhalacji od 12 do 96 mikrogramów  formoterolu. 

Metabolizm  

Formoterol jest szeroko metabolizowany, a najważniejszy szlak obejmuje bezpośrednie sprzęganie  z fenolową grupą hydroksylową. Koniugat kwasu glukuronowego jest nieczynny. Drugi główny szlak  obejmuje O-demetylację, a następnie sprzęganie z fenolową grupą 2'-hydroksylową. Izoenzymy  cytochromu P450 – CYP2D6, CYP2C19 i CYP2C9 – biorą udział w O-demetylacji formoterolu. Wątroba wydaje się być głównym miejscem metabolizmu. W istotnych terapeutycznie stężeniach  formoterol nie hamuje enzymów CYP450. 

Eliminacja 

Całkowite wydalanie formoterolu z moczem po jednorazowej inhalacji suchego proszku z inhalatora  zwiększało się liniowo w zakresie dawek 12-96 mikrogramów. Średnio 8% dawki było wydalane  w postaci niezmienionej, natomiast 25% jako formoterol całkowity. Na podstawie stężeń w osoczu  mierzonych po inhalacji pojedynczej dawki 120 mikrogramów przez 12 zdrowych osób, średni  końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji oznaczono jako 10 godzin. Enancjomery (R,R) i (S,S)  stanowiły odpowiednio około 40% i 60% niezmienionej substancji czynnej wydalanej z moczem. Względna proporcja obu enancjomerów pozostawała stała w badanym zakresie dawek i nie było  dowodów na względną kumulację jednego enancjomeru w stosunku do drugiego po wielokrotnym  dawkowaniu. Po podaniu doustnym (40 do 80 mikrogramów) zdrowym osobom, 6% do 10% dawki  odzyskano w moczu w postaci niezmienionej substancji czynnej; w postaci glukuronidu odzyskano  maksymalnie 8% dawki. Łącznie 67% doustnej dawki formoterolu jest wydalane z moczem (głównie  w postaci metabolitów), a pozostała część z kałem. Klirens nerkowy formoterolu wynosi 150 ml/min.  

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby  

Nie badano farmakokinetyki formoterolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Jednak ze  względu na to, że formoterol jest głównie eliminowany w procesach metabolizmu wątrobowego,  można się spodziewać zwiększonego narażenia u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

15 

Związane z glikopironium  

Wchłanianie i dystrybucja 

Glikopironium ma budowę czwartorzędowej soli amoniowej, co ogranicza jego przenikanie przez  błony biologiczne i powoduje powolne, zmienne i niekompletne wchłanianie z przewodu  pokarmowego. Po inhalacji glikopironium biodostępność w płucach wynosiła 10,5% (z podaniem  doustnym węgla aktywnego), podczas gdy całkowita biodostępność wynosiła 12,8% (bez doustnego  podania węgla aktywnego), co potwierdza ograniczone wchłanianie z przewodu pokarmowego  i wskazuje na to, że ponad 80% ogólnoustrojowego narażenia na glikopironium wynika z wchłaniania  w płucach. Po wielokrotnej inhalacji dwa razy na dobę dawek w zakresie od 12,5 do 50 mikrogramów  za pomocą inhalatora ciśnieniowego odmierzającego dawkę u pacjentów z POChP, glikopironium  wykazało liniową farmakokinetykę z niewielką, ogólnoustrojową kumulacją w stanie stacjonarnym  (mediana współczynnika kumulacji 2,2-2,5).  

Pozorna objętość dystrybucji (Vz) inhalowanego glikopironium była większa niż po infuzji dożylnej (iv.) (6 420 l wobec z 323 l), co odzwierciedla wolniejszą eliminację po inhalacji. 

Metabolizm  

Model metabolizmu glikopironium in vitro (mikrosomy wątroby i hepatocyty u ludzi, psów, szczurów,  myszy i królików) był podobny wśród gatunków, a głównym procesem metabolicznym była  hydroksylacja pierścieni fenylowych lub cyklopentylowych. Wykazano, że CYP2D6 jest jedynym  enzymem warunkującym metabolizm glikopironium.  

Eliminacja 

Średni okres półtrwania glikopironium u zdrowych ochotników po wstrzyknięciu iv. wynosił około  6 godzin, natomiast po inhalacji u pacjentów z POChP wynosił od 5 do 12 godzin w stanie  stacjonarnym. Po pojedynczym wstrzyknięciu iv. glikopironium 40% dawki było wydalane z moczem  w ciągu 24 godzin. U pacjentów z POChP otrzymujących wziewnie glikopironium w dawce  powtarzanej dwa razy na dobę, frakcja dawki wydalonej z moczem wynosiła od 13,0% do 14,5%  w stanie stacjonarnym. Średni klirens nerkowy w zakresie badanych dawek był podobny po inhalacji  jednorazowej, jak i wielokrotnej (zakres 281-396 ml/min). 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących  bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz toksycznego wpływu  na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. 

Bezpieczeństwo farmakologiczne 

W badaniu podania wziewnego u psów ocenianych metodą telemetryczną układ krążenia był głównym  układem docelowym doraźnego działania produktu leczniczego Trimbow (zwiększenie częstości akcji  serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zmiany w EKG przy większych dawkach). Działania te  

były prawdopodobnie związane głównie z aktywnością beta-2-adrenergiczną formoterolu i  aktywnością przeciwmuskarynową glikopironium. Nie uzyskano dowodów na działania  nadaddytywne potrójnego skojarzenia w porównaniu z pojedynczymi substancjami. 

Toksyczność po podaniu wielokrotnym 

W badaniach wielokrotnego podawania wziewnego produktu leczniczego Trimbow u szczurów i psów  przez okres do 13 tygodni główne zaobserwowane zmiany były związane z działaniem na układ  immunologiczny (prawdopodobnie z powodu ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów  beklometazonu dipropionianu i jego czynnego metabolitu beklometazonu 17-monopropionianu) oraz  na układ krążenia (prawdopodobnie związane z aktywnością beta-2-adrenergiczną formoterolu  i aktywnością przeciwmuskarynową glikopironium). Profil toksykologiczny potrójnego skojarzenia  odzwierciedlał profil poszczególnych substancji czynnych bez znacznego zwiększenia działania  toksycznego i bez nieoczekiwanych wyników.

16 

Toksyczny wpływ na rozród i rozwój potomstwa  

Uznano, że beklometazonu dipropionian/beklometazonu 17-monopropionian jest odpowiedzialny za toksyczny wpływ na rozród u szczurów, taki jak zmniejszenie odsetka poczęć, wskaźnika płodności,  wczesnych parametrów rozwoju zarodka (utrata implantacji), opóźnienie kostnienia i zwiększona  częstość występowania zmian trzewnych; natomiast działanie tokolityczne i przeciwmuskarynowe,  przypisane aktywności beta-2-adrenergicznej formoterolu i aktywności przeciwmuskarynowej  glikopironium, dotyczyły ciężarnych samic szczurów w późnej fazie ciąży i (lub) wczesnej fazie  laktacji, prowadząc do utraty młodych. 

Genotoksyczność 

Nie oceniano genotoksyczności produktu leczniczego Trimbow, jednak poszczególne substancje  czynne były pozbawione działania genotoksycznego w konwencjonalnych układach badawczych. 

Rakotwórczość  

Nie przeprowadzano badań rakotwórczości dla produktu leczniczego Trimbow. Jednak w  104-tygodniowym badaniu rakotwórczości po podaniu wziewnym u szczurów i 26-tygodniowym  badaniu rakotwórczości po podaniu doustnym u myszy transgenicznych Tg.rasH2 glikopironiowy bromek nie wykazał działania rakotwórczego. Opublikowane dane dotyczące długoterminowych  badań przeprowadzonych z beklometazonu dipropionianem i formoterolu fumaranem u szczurów nie  wskazują na istotne klinicznie działanie rakotwórcze. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Etanol bezwodny 

Kwas solny 

Norfluran (gaz nośny) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy.  

6.3 Okres ważności 

Pojemnik ciśnieniowy zawierający 60 dawek: 21 miesięcy.  

Stabilność chemiczną i fizyczną podczas użycia wykazano dla 2 miesięcy w temperaturze 25°C. Po wydaniu produkt leczniczy można przechowywać maksymalnie przez 2 miesiące w temperaturze do 25°C. Za inny okres i warunki przechowywania podczas użycia odpowiada użytkownik. 

Pojemnik ciśnieniowy zawierający 120 i 180 dawek: 22 miesiące. 

Stabilność chemiczną i fizyczną podczas użycia wykazano dla 4 miesięcy w temperaturze 25°C. Po wydaniu produkt leczniczy można przechowywać maksymalnie przez 4 miesiące w temperaturze do 25°C. Za inny okres i warunki przechowywania podczas użycia odpowiada użytkownik. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przed wydaniem: 

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).  

Nie zamrażać. 

Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C. 

Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego.

17 

Warunki przechowywania podczas użycia, patrz punkt 6.3.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Pojemnik ciśnieniowy (powlekany aluminium) z zaworem dozującym. Pojemnik ciśnieniowy jest  umieszczany w inhalatorze polipropylenowym, który zawiera ustnik i licznik dawek (opakowania  zawierające 60 lub 120 dawek w pojemniku pod ciśnieniem) lub wskaźnik dawek (opakowanie  zawierające 180 dawek w pojemniku pod ciśnieniem) i jest wyposażony w polipropylenową osłonę  ustnika.  

Opakowania zawierające 1 pojemnik po 60, 120 lub 180 dawek i opakowania zbiorcze zawierające 2  lub 3 pojemniki po 120 dawek każdy.  

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania  

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami.  

Informacja dla farmaceutów:  

Zapisać na opakowaniu datę wydania produktu pacjentowi.  

Instrukcja użycia 

Przygotowanie inhalatora 

Przed pierwszym użyciem inhalatora pacjent powinien rozpylić jedną dawkę w powietrze w celu  upewnienia się, że inhalator działa prawidłowo (przygotowanie). Przed przygotowaniem pojemników  ciśnieniowych, zawierających 60, 120 lub 180 dawek, licznik / wskaźnik powinien wskazywać  odpowiednio 61, 121 lub 180. Po przygotowaniu licznik / wskaźnik powinien wskazywać 60, 120 lub 180.  

Użycie inhalatora 

Podczas wdychania z inhalatora pacjenci powinni stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej. Należy  postępować zgodnie z poniższą instrukcją. WAŻNE: punktów od 2 do 5 nie należy wykonywać zbyt  szybko. 

1. Pacjenci powinni zdjąć osłonę ochronną z ustnika i sprawdzić, czy ustnik jest czysty  i pozbawiony kurzu oraz wszelkich zanieczyszczeń.  

2. Pacjenci powinni wykonać powolny wydech tak głęboki, jak to możliwe bez uczucia  dyskomfortu, w celu opróżnienia płuc.  

3. Pacjenci powinni trzymać inhalator pionowo, do dołu ustnikiem, który należy umieścić między  zębami, nie gryząc go. Następnie należy objąć ustnik wargami, przy czym język powinien leżeć  płasko pod ustnikiem.  

4. Jednocześnie pacjenci powinni wykonać powolny i głęboki wdech przez usta, aż płuca będą  wypełnione powietrzem (co powinno zająć około 4 – 5 sekund). Bezpośrednio po rozpoczęciu wdechu pacjenci powinni mocno nacisnąć na górną część pojemnika ciśnieniowego w celu  uwolnienia jednego rozpylenia. 

5. Następnie pacjenci powinni wstrzymać oddech tak długo, jak to możliwe bez uczucia  dyskomfortu, po czym wyjąć inhalator z ust i powoli wykonać wydech. Nie należy wydychać  powietrza do inhalatora.  

6. Następnie pacjenci powinni sprawdzić licznik dawek lub wskaźnik dawek, aby upewnić się, że  przemieścił się odpowiednio.  

Aby przyjąć drugą dawkę, pacjenci powinni trzymać inhalator w pozycji pionowej przez około  30 sekund i powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 6. 

18 

Jeśli po inhalacji pojawi się mgiełka wydostająca się z inhalatora lub z boków ust, należy powtórzyć  procedurę od punktu 2.  

Po użyciu inhalatora pacjenci powinni zamknąć ustnik osłoną ochronną i sprawdzić licznik lub  wskaźnik dawek.  

Po inhalacji pacjenci powinni wypłukać jamę ustną i gardło wodą, nie połykając jej, lub umyć zęby  szczoteczką (patrz punkty 4.2 i 4.4).  

Kiedy uzyskać nowy inhalator 

Należy poinformować pacjentów, że uzyskanie nowego inhalatora jest konieczne, gdy licznik lub  wskaźnik dawek wskazuje liczbę 20. Należy przestać używać inhalatora, gdy licznik lub wskaźnik  wskaże 0, ponieważ ilość leku pozostała w urządzeniu może nie wystarczyć, aby uwolnić pełną  dawkę.  

Dodatkowe instrukcje dla szczególnych grup pacjentów 

Jeśli pacjenci mają słabe ręce, może im być łatwiej trzymać inhalator w obu dłoniach. Dlatego palce  wskazujące należy umieścić na górnej części pojemnika ciśnieniowego, a obydwa kciuki na podstawie  inhalatora. 

Jeśli pacjentom jest trudno zsynchronizować dawkę aerozolu z wdechem, mogą korzystać z komory  inhalacyjnej AeroChamber Plus, wyczyszczonej prawidłowo zgodnie z instrukcją użycia zamieszczoną w odpowiedniej ulotce. Lekarz lub farmaceuta powinien poinformować pacjentów  o prawidłowym użyciu i pielęgnacji inhalatora i komory inhalacyjnej, a także sprawdzić technikę użycia, w celu zapewnienia optymalnego dostarczania wziewnej substancji czynnej do płuc. Pacjenci stosujący komorę AeroChamber Plus mogą to uzyskać wykonując jeden ciągły, powolny i głęboki  wdech przez komorę inhalacyjną, bez żadnego opóźnienia pomiędzy uwolnieniem dawki z inhalatora a wdechem. Alternatywnie, w celu przyjęcia substancji czynnej pacjenci mogą po uwolnieniu dawki z  inhalatora po prostu wdychać i wydychać (przez usta), zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ulotce  komory inhalacyjnej. Patrz punkt 4.4 i punkt 5.2.  

Czyszczenie 

W ramach regularnego czyszczenia inhalatora pacjenci powinni co tydzień zdjąć osłonę z ustnika  i wytrzeć zewnętrzną i wewnętrzną stronę ustnika suchą ściereczką. Nie należy wyjmować pojemnika ciśnieniowego z dozownika ani używać do czyszczenia ustnika wody lub innych płynów.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo 26/A 

43122 Parma 

Włochy 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

EU/1/17/1208/001  

EU/1/17/1208/002  

EU/1/17/1208/003  

EU/1/17/1208/004  

EU/1/17/1208/005 

19 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17 lipca 2017 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

{DD miesiąc RRRR} 

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej  Agencji Leków http://www.ema.europa.eu oraz na stronie internetowej {nazwa urzędu kraju  członkowskiego (link do strony)}. 

20 

ANEKS II 

A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE  SERII 

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE  ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA 

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE  DOPUSZCZENIA DO OBROTU 

D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE  BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA  PRODUKTU LECZNICZEGO 

21 

A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII 

Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via San Leonardo 96 

43122 Parma 

Włochy  

Chiesi SAS 

Rue Faraday 

ZA des Gailletrous 

41260 La Chaussée Saint Victor 

Francja 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Gonzagagasse 16/16 

1010 Wien 

Austria 

Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za  zwolnienie danej serii produktu leczniczego.  

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na receptę.  

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU • Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania 

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu są  określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7  dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie  internetowej dotyczącej leków.  

Podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć pierwszy okresowy raport o bezpieczeństwie  stosowania tego produktu w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu do obrotu. 

D. WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO  STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 

• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP) 

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad  bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2  dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach. 

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:  

• na żądanie Europejskiej Agencji Leków;  

• w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych  informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku  uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka. 

22 

ANEKS III 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

23 

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

24 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH 

PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE (TYLKO OPAKOWANIA POJEDYNCZE I ZBIORCZE: zawiera Blue Box)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trimbow, 87+5+9 mikrogramów, aerozol inhalacyjny, roztwór 

beklometazonu dipropionian + formoterolu fumaran dwuwodny + glikopironium 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każda dostarczona dawka zawiera 87 mikrogramów beklometazonu dipropionianu, 5 mikrogramów  formoterolu fumaranu dwuwodnego oraz 9 mikrogramów glikopironium.  

Każda odmierzona dawka (dawka opuszczająca zawór) zawiera 100 mikrogramów beklometazonu  dipropionianu, 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego i 10 mikrogramów glikopironium. 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: etanol bezwodny, kwas solny, gaz nośny: norfluran.  

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Aerozol inhalacyjny, roztwór.  

1 pojemnik ciśnieniowy zawierający 60 dawek.  

1 pojemnik ciśnieniowy zawierający 120 dawek.  

Opakowanie zbiorcze: 240 dawek (2 pojemniki ciśnieniowe zawierające po 120 dawek każdy).  Opakowanie zbiorcze: 360 dawek (3 pojemniki ciśnieniowe zawierające po 120 dawek każdy).  1 pojemnik ciśnieniowy zawierający 180 dawek.  

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  

Podanie wziewne.  

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


25 

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)  

Pojemnik ciśnieniowy zawierający 60 dawek:  

Po wydaniu:  

Przechowywać w temperaturze 25°C maksymalnie przez 2 miesiące. 

Pojemnik ciśnieniowy zawierający 120 i 180 dawek:  

Po wydaniu: 

Przechowywać w temperaturze 25°C maksymalnie przez 4 miesiące. 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed wydaniem: 

Przechowywać w lodówce.  

Nie zamrażać.  

Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C.  

Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego.  

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  WŁAŚCIWE


Pudełko zewnętrzne opakowania zbiorczego 

Zapisać datę wydania również na każdym poszczególnym opakowaniu. 

Data wydania 

dd/mm/rrrr 

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo 26/A 

43122 Parma 

Włochy  

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


EU/1/17/1208/001  

EU/1/17/1208/002  

EU/1/17/1208/003  

EU/1/17/1208/004  

EU/1/17/1208/005  

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot) 

26 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Trimbow 87+5+9 µg  

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D


Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.  

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA


PC: {numer} 

SN: {numer} 

NN: {numer}

27 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH 

PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE POŚREDNIE (TYLKO OPAKOWANIA ZBIORCZE: nie  obejmuje Blue Box)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trimbow, 87+5+9 mikrograma, aerozol inhalacyjny, roztwór 

beklometazonu dipropionian + formoterolu fumaran dwuwodny + glikopironium 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każda dostarczona dawka zawiera 87 mikrogramów beklometazonu dipropionianu, 5 mikrogramów  formoterolu fumaranu dwuwodnego oraz 9 mikrogramów glikopironium. 

Każda odmierzona dawka (dawka opuszczająca zawór) zawiera 100 mikrogramów beklometazonu  dipropionianu, 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego i 10 mikrogramów glikopironium. 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: etanol bezwodny, kwas solny, gaz nośny: norfluran. 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Aerozol inhalacyjny, roztwór. 

1 pojemnik ciśnieniowy zawierający 120 dawek.  

Żaden element opakowania zbiorczego nie może być sprzedawany oddzielnie.  

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

Podanie wziewne. 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP

28 

Po wydaniu:  

Przechowywać w temperaturze 25°C maksymalnie przez 4 miesiące. 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed wydaniem: 

Przechowywać w lodówce. 

Nie zamrażać. 

Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C. 

Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego.  

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  WŁAŚCIWE


Data wydania:  

dd/mm/rrrr 

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo 26/A 

43122 Parma 

Włochy 

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


EU/1/17/1208/004  

EU/1/17/1208/005  

13. NUMER SERII


Lot 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Trimbow 87+5+9 µg

29 

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D


18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA


30

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  BEZPOŚREDNICH 

POJEMNIK ALUMINIOWY


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


Trimbow, 87+5+9 mikrogramów  

aerozol inhalacyjny 

beklometazonu dipropionian + formoterolu fumaran dwuwodny + glikopironium Podanie wziewne 

2. SPOSÓB PODAWANIA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP 

4. NUMER SERII


Lot 

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  JEDNOSTEK


60 dawek 

120 dawek 

180 dawek

6. INNE


31 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  BEZPOŚREDNICH 

DOZOWNIK PLASTIKOWY


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


Trimbow, 87+5+9 µg 

2. SPOSÓB PODAWANIA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


4. NUMER SERII


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  JEDNOSTEK


6. INNE


32 

B. ULOTKA DLA PACJENTA

33 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika 

Trimbow, 87 mikrogramów + 5 mikrogramów + 9 mikrogramów, aerozol inhalacyjny, roztwór beklometazonu dipropionian + formoterolu fumaran dwuwodny + glikopironium 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona  informacje ważne dla pacjenta.  

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.  - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.  

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.  Patrz punkt 4.  

Spis treści ulotki 

1. Co to jest lek Trimbow i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimbow  

3. Jak stosować lek Trimbow 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać lek Trimbow 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

1. Co to jest lek Trimbow i w jakim celu się go stosuje 

Trimbow jest lekiem pomagającym w oddychaniu i zawierającym trzy substancje czynne:  • beklometazonu dipropionian,  

• formoterolu fumaran dwuwodny oraz 

• glikopironium.  

Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami, które działają w celu zmniejszenia obrzęku i podrażnienia płuc.  

Formoterol i glikopironium są lekami zwanymi długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela.  Działają one w różny sposób w celu rozkurczenia mięśni w drogach oddechowych, dzięki czemu  rozszerzają drogi oddechowe i ułatwiają oddychanie. 

Regularne leczenie tymi trzema substancjami czynnymi pomaga w złagodzeniu i zapobieganiu objawom, takim jak: duszność, świszczący oddech i kaszel u dorosłych pacjentów z przewlekłą  obturacyjną chorobą płuc (POChP). Lek Trimbow może zmniejszać częstość zaostrzeń (nawrotów)  objawów POChP. POChP jest ciężką, przewlekłą chorobą, w której drogi oddechowe ulegają  zablokowaniu, a pęcherzyki płucne ulegają uszkodzeniu, co prowadzi do trudności w oddychaniu.  

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimbow 

Kiedy nie stosować leku Trimbow: 

Jeśli pacjent ma uczulenie na beklometazonu dipropionian, formoterolu fumaran dwuwodny i  glikopironium lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.).

34 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:  

Trimbow stosuje się w POChP jako leczenie podtrzymujące. Nie należy stosować tego leku do  leczenia nagłego napadu duszności lub świszczącego oddechu.  

Jeśli pogorszy się oddychanie:  

Jeśli u pacjenta zaraz po wdechu leku nasili się duszność lub wystąpi świszczący oddech (oddychanie  ze świstem), należy przerwać stosowanie inhalatora z lekiem Trimbow i niezwłocznie zastosować  inhalator z szybko działającym „lekiem doraźnym”. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.  Lekarz oceni objawy u pacjenta i w razie konieczności rozpocznie inne leczenie.  Patrz również punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”.  

Jeśli nasili się POChP: 

Jeśli objawy się nasilą lub są trudne do opanowania (np. jeśli pacjent częściej stosuje osobny inhalator  z „lekiem doraźnym”) lub jeśli inhalator z „lekiem doraźnym” nie zmniejsza objawów, należy  niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Może nasilać się POChP i lekarz może zalecić inne  leczenie. 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trimbow należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:  

• jeśli pacjent ma jakiekolwiek problemy z sercem, takie jak dusznica bolesna (ból serca, ból  w klatce piersiowej), niedawno przebyty zawał serca (zawał mięśnia sercowego), niewydolność  serca, zwężenie tętnic wokół serca (choroba wieńcowa), choroba zastawek serca lub inne  choroby serca, lub jeśli występuje u niego choroba zwana kardiomiopatią przerostową ze  zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (zwaną również HOCM, ang. hypertrophic  obstructive cardiomyopathy, stan, w którym mięsień sercowy jest nieprawidłowy);  

• jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, takie jak nieregularne tętno, szybkie tętno lub  kołatanie serca, lub jeśli stwierdzono, że zapis czynności serca (EKG) jest nieprawidłowy;  

• jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (znane również jako miażdżyca tętnic), wysokie  ciśnienie krwi lub jeśli u pacjenta występuje tętniak (nieprawidłowe wybrzuszenie ściany  naczynia krwionośnego); 

• jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy; 

• jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia). Skojarzenie leku Trimbow z niektórymi innymi lekami stosowanymi w POChP lub takimi lekami jak diuretyki (leki  moczopędne, stosowane w leczeniu chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi) może  powodować znaczne zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Dlatego lekarz od czasu do czasu  może zalecić kontrolę stężenia potasu we krwi;  

• jeśli pacjent ma jakąkolwiek chorobę wątroby lub nerek;  

• jeśli pacjent ma cukrzycę. Duże dawki formoterolu mogą zwiększać stężenie glukozy we krwi  i dlatego podczas rozpoczynania stosowania tego leku i od czasu do czasu podczas leczenia  konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań krwi w celu sprawdzenia stężenia cukru we krwi;  

• jeśli pacjent ma guz nadnercza (znany jako guz chromochłonny);  

• jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu; w zależności od rodzaju znieczulenia, może być konieczne przerwanie stosowania leku Trimbow na co najmniej 12 godzin przed znieczuleniem; 

35 

• jeśli pacjent jest lub był kiedykolwiek leczony na gruźlicę lub jeśli u pacjenta występuje  zakażenie w obrębie klatki piersiowej;  

• jeśli pacjent ma zaburzenia oczu zwane jaskrą z wąskim kątem przesączania;  • jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu;  

• jeśli u pacjenta występuje zakażenia jamy ustnej lub gardła. 

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Trimbow  należy omówić to z lekarzem.  

Jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości problemy zdrowotne lub jakiekolwiek alergie lub jeśli  ma wątpliwości, czy może stosować lek Trimbow, przed rozpoczęciem stosowania inhalatora z lekiem  Trimbow należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.  

Jeśli pacjent stosuje już lek Trimbow 

Jeśli pacjent stosuje lek Trimbow lub duże dawki innych kortykosteroidów wziewnych przez dłuższy  czas i znajdzie się w sytuacji stresu (np. przyjęcie do szpitala po wypadku, po poważnym urazie lub  przed operacją) może być konieczne podanie pacjentowi większej dawki tego leku. W takiej sytuacji  może być konieczne zwiększenie dawki kortykosteroidów przez lekarza, aby pacjent poradził sobie z  sytuacją stresu. Lekarz może przepisać je w postaci tabletek lub wstrzyknięć. 

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z  lekarzem. 

Dzieci i młodzież 

Tego leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Lek Trimbow a inne leki 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta  obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków  podobnych do leku Trimbow, stosowanych w chorobie płuc.  

Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Trimbow i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan  pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat). 

Nie stosować tego leku z lekiem blokującym receptory beta (stosowanym w leczeniu określonych  chorób serca, takich jak dusznica bolesna lub do zmniejszenia ciśnienia krwi), chyba że lekarz wybrał  lek beta-adrenolityczny, który nie wpływa na oddychanie. Leki beta-adrenolityczne (w tym leki  blokujące receptory beta, w postaci kropli do oczu) mogą osłabiać działanie formoterolu lub  powodować, że nie będzie działać wcale. Z drugiej strony, stosowanie innych leków pobudzających receptory beta-2 (działających w taki sam sposób jak formoterol) może nasilić działanie formoterolu. 

Jednoczesne stosowanie leku Trimbow z:  

• lekami stosowanymi w leczeniu 

- nieprawidłowego rytmu serca (chinidyna, dyzopiramid, prokainamid),  

- reakcji alergicznych (leki przeciwhistaminowe), 

- objawów depresji lub zaburzeń psychicznych, takimi jak inhibitory monoaminooksydazy (na  przykład fenelzyna i izokarboksazyd), z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi  (na przykład amitryptylina i imipramina) lub fenotiazynami 

może powodować pewne zmiany w elektrokardiogramie (EKG, zapis czynności serca). Może  również zwiększyć się ryzyko zaburzeń rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu);  

• lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona (lewodopa), w leczeniu niedoczynności  tarczycy (lewotyroksyna), z lekami zawierającymi oksytocynę (powodującą skurcze macicy)  i z alkoholem może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych  formoterolu na serce; 

36 

• inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), w tym z lekami o podobnych właściwościach jak  furazolidon i prokarbazyna, stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, może powodować  zwiększenie ciśnienia krwi;  

• lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca (digoksyna) może powodować zmniejszenie  stężenia potasu we krwi; może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu  serca;  

• innymi lekami stosowanymi w leczeniu POChP (teofilina, aminofilina lub kortykosteroidy)  i z lekami moczopędnymi może również powodować zmniejszenie stężenia potasu;  

• niektórymi lekami znieczulającymi może zwiększyć ryzyko zaburzeń rytmu serca;  

• disulfiramem, lekiem stosowanym w leczeniu osób z alkoholizmem (problemami dotyczącymi  picia alkoholu), lub z metronidazolem, antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń  w organizmie, może powodować działania niepożądane (np. nudności, wymioty, ból brzucha)  z powodu niewielkiej ilości alkoholu zawartej w leku Trimbow.  

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć  dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.  

Lek Trimbow należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy zalecił tak lekarz. Zaleca się unikanie  stosowania leku Trimbow podczas porodu ze względu na hamujące działanie formoterolu na skurcze  macicy. 

Nie należy stosować leku Trimbow podczas karmienia piersią. Pacjentka i lekarz muszą podjąć  decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie lekiem Trimbow lub z niego  zrezygnować, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla  pacjentki. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Nie jest prawdopodobne, aby lek Trimbow wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn.  

3. Jak stosować lek Trimbow 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości  należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  

Dorośli 

Zalecana dawka to dwa rozpylenia rano i dwa rozpylenia wieczorem.  

Jeśli pacjent uważa, że lek jest niezbyt skuteczny, powinien zwrócić się do lekarza.  Jeśli wcześniej pacjent stosował inny inhalator zawierający beklometazonu dipropionian, należy  skonsultować się z lekarzem, ponieważ skuteczna dawka beklometazonu dipropionianu zawarta w leku Trimbow w leczeniu POChP może być mniejsza niż w przypadku innych inhalatorów. 

Droga podania 

Lek Trimbow jest przeznaczony do podawania wziewnego.  

Lek należy wdychać przez usta, co spowoduje dostarczenie leku bezpośrednio do płuc. Lek ten znajduje się w pojemniku ciśnieniowym w plastikowym inhalatorze z ustnikiem.

37 

Lek Trimbow jest dostępny w trzech wielkościach pojemników: 

• pojemnik dostarczający 60 dawek 

• pojemnik dostarczający 120 dawek 

• pojemnik dostarczający 180 dawek 

Jeśli pacjentowi przepisano pojemnik dostarczający 60 dawek lub 120 dawek  W tylnej części inhalatora znajduje się licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało. Każdorazowe naciśnięcie pojemnika ciśnieniowego powoduje rozpylenie leku, a licznik pokazuje o  jedno rozpylenie mniej. Należy uważać, aby nie upuścić inhalatora, ponieważ może to spowodować  odliczenie kolejnej dawki.  

Jeśli pacjentowi przepisano pojemnik dostarczający 180 dawek  

W tylnej części inhalatora znajduje się wskaźnik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało.  Każdorazowe naciśnięcie pojemnika ciśnieniowego powoduje rozpylenie leku, a wskaźnik dawki  nieznacznie się obraca. Liczba pozostałych rozpyleń jest wskazywana w odstępach co 20. Należy  uważać, aby nie upuścić inhalatora, ponieważ może to spowodować odliczenie kolejnej dawki. 

Testowanie inhalatora 

Przed pierwszym użyciem inhalatora należy sprawdzić, zgodnie z poniższą instrukcją, czy działa on  prawidłowo. 

1. W zależności od przepisanej pacjentowi wielkości pojemnika, sprawdzić, czy licznik dawek  wskazuje 61 lub 121 lub czy wskaźnik dawek wskazuje 180 

2. Zdjąć osłonę ochronną z ustnika 

3. Trzymać inhalator w pozycji pionowej z ustnikiem na dole 

4. Skierować ustnik z dala od siebie i mocno nacisnąć pojemnik ciśnieniowy, aby uwolnić jedno  rozpylenie  

5. Sprawdzić licznik dawek lub wskaźnik dawek. Jeśli inhalator jest testowany po raz pierwszy,  licznik powinien wskazywać: 


60 

- w przypadku stosowania  pojemnika dostarczającego  60 dawek 

LICZNIK 

DAWEK 

Jak używać inhalatora 

120 

- w przypadku stosowania  pojemnika dostarczającego  120 dawek 

LICZNIK 

DAWEK 

180 

- w przypadku stosowania  pojemnika dostarczającego  180 dawek 

WSKAŹNIK  

DAWEK


Podczas inhalacji należy stać lub siedzieć. 

WAŻNE: czynności w punktach od 2 do 5 nie należy wykonywać zbyt szybko. 

1. Zdjąć osłonę ochronną z ustnika i sprawdzić, czy ustnik jest czysty i pozbawiony kurzu, brudu  oraz wszelkich zanieczyszczeń.  

38 

2. Wykonać wydech najwolniej jak to możliwe i jak najgłębiej, aby opróżnić płuca.  3. Trzymać inhalator pionowo, do dołu ustnikiem, który należy umieścić między zębami, nie  gryząc go. Następnie należy objąć ustnik wargami, przy czym język powinien leżeć płasko pod  ustnikiem. 

4. Wykonać powolny i głęboki wdech przez usta, aby wypełnić płuca powietrzem (co powinno  trwać około 4-5 sekund). Bezpośrednio po rozpoczęciu wdechu mocno nacisnąć na górną część  pojemnika ciśnieniowego w celu uwolnienia jednego rozpylenia. 

5. Wstrzymać oddech tak długo, jak to możliwe, a następnie wyjąć inhalator z ust i powoli  wydychać powietrze. Nie należy wydychać powietrza do inhalatora. 

6. Sprawdzić, czy licznik dawek (60/120 dawek) wskazuje o jedną dawkę mniej lub czy wskaźnik  dawek (180 dawek) nieznacznie się obrócił.  

Podczas drugiego rozpylenia, należy trzymać inhalator w pozycji pionowej przez około pół minuty,  a następnie powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 5.  

Jeśli widać „mgiełkę” wydostającą się z górnej części inhalatora lub z boków ust, oznacza to, że lek  Trimbow nie dostanie się do płuc, tak jak trzeba. Należy przyjąć kolejne rozpylenie, postępując  zgodnie z instrukcjami od punktu 2.  

Po użyciu nałożyć ponownie osłonę ochronną. 

Aby zapobiec zakażeniu grzybiczemu w jamie ustnej i gardle, należy wypłukać jamę ustną i gardło  wodą, nie połykając jej, lub umyć zęby szczoteczką po każdym użyciu inhalatora. 

Kiedy uzyskać nowy inhalator  

Należy mieć przygotowany nowy inhalator, gdy licznik lub wskaźnik dawek wskazuje liczbę 20.  Należy przestać używać inhalatora, gdy licznik lub wskaźnik pokazuje 0, ponieważ ilość leku  pozostała w inhalatorze może nie wystarczyć, aby uwolnić pełne rozpylenie. 

Jeśli pacjent ma słaby chwyt, może być łatwiej trzymać inhalator w obu dłoniach: palce wskazujące  należy umieścić na górnej części inhalatora, a obydwa kciuki na dolnej części inhalatora. 

Jeśli pacjentowi jest trudno stosować inhalator podczas wdechu, może korzystać z komory  inhalacyjnej AeroChamber Plus. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą na temat tego  urządzenia. 

Ważne jest, aby przeczytać ulotkę dołączoną do komory inhalacyjnej AeroChamber Plus i postępować  dokładnie zgodnie z instrukcją jej użycia i czyszczenia. 

Czyszczenie inhalatora Trimbow 

Inhalator należy czyścić raz w tygodniu.  

1. Nie należy wyjmować pojemnika ciśnieniowego z inhalatora ani używać wody lub innych  płynów do czyszczenia inhalatora.  

2. Zdjąć osłonę ochronną z ustnika, ściągając ją z inhalatora. 

3. Wytrzeć wewnętrzną i zewnętrzną stronę ustnika oraz inhalatora czystą, suchą ściereczką lub  chusteczką. 

4. Nałożyć ponownie osłonę ochronną ustnika. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trimbow 

Ważne jest, aby przyjmować dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować dawki  większej od przepisanej bez konsultacji z lekarzem. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trimbow może spowodować wystąpienie działań  niepożądanych opisanych w punkcie 4.  

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Trimbow i jeśli  u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów. Lekarz może chcieć wykonać określone badania  krwi. 

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi. 

39 

Pominięcie zastosowania leku Trimbow 

Pacjent powinien zastosować lek, jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas przyjęcia  następnej dawki, nie należy przyjmować dawki, którą pominięto, tylko następną dawkę we właściwym czasie. Nie przyjmować podwójnej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Trimbow 

Ważne jest, aby stosować lek Trimbow codziennie. Pacjent nie powinien przerywać stosowania leku  Trimbow ani zmniejszać dawki, nawet jeśli czuje się lepiej lub nie ma żadnych objawów choroby. Jeśli  pacjent chce to zrobić, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się  do lekarza lub farmaceuty. 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Bezpośrednio po zastosowaniu leku Trimbow może nasilić się duszność i wystąpić świszczący  oddech; jest to znane jako paradoksalny skurcz oskrzeli (może wystąpić maksymalnie u 1 na  1 000 pacjentów). Należy wówczas przerwać stosowanie leku Trimbow i użyć inhalatora z szybko  działającym „lekiem doraźnym”, aby leczyć duszność i świszczący oddech. Należy niezwłocznie  skontaktować się z lekarzem.  

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi 

• jeśli wystąpią reakcje alergiczne, takie jak alergie skórne, pokrzywka, świąd skóry, wysypka skórna (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów), zaczerwienienie skóry, obrzęk  skóry lub błon śluzowych, szczególnie w okolicy oczu, twarzy, warg i gardła (mogą wystąpić  maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów);  

• jeśli wystąpi ból lub dyskomfort oka, tymczasowe niewyraźne widzenie, widoczne „aureole”  wokół przedmiotów lub barwne obrazy, w połączeniu z zaczerwienieniem oczu; mogą to być  objawy ostrego napadu jaskry z wąskim kątem przesączania (mogą wystąpić maksymalnie  u 1 na 10 000 pacjentów).  

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas stosowania leku Trimbow wystąpią którekolwiek  z następujących objawów, ponieważ mogą to być objawy zakażenia płuc (mogą wystąpić  maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):  

• gorączka lub dreszcze, 

• zwiększone wytwarzanie śluzu, zmiana barwy śluzu, 

• nasilony kaszel lub nasilone trudności w oddychaniu.  

Możliwe działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od ich częstości występowania.  

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): 

• ból gardła 

• katar lub zatkany nos i kichanie  

• zakażenia grzybicze jamy ustnej; płukanie jamy ustnej i gardła wodą i mycie zębów szczoteczką  bezpośrednio po inhalacji może pomóc w zapobieganiu tym działaniom niepożądanym • chrypka 

• ból głowy 

• zakażenie dróg moczowych. 

40 

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): 


• grypa 

• zapalenie zatok przynosowych 

• swędzący, zakatarzony lub zatkany nos • zakażenia grzybicze gardła lub przełyku • zakażenia grzybicze pochwy 

• niepokój  

• drżenie 

• zawroty głowy 

• nieprawidłowe lub zmniejszone  odczuwanie smaku 

• drętwienie 

• zapalenie ucha 

• nieregularne bicie serca 

• zmiany w elektrokardiogramie (zapis  pracy serca)  

• niezwykle szybkie bicie serca i zaburzenia  rytmu serca 

• kołatanie serca (odczuwanie  

nieprawidłowego bicia serca) 

• zaczerwienienie twarzy 

• zwiększony przepływ krwi do niektórych  tkanek w organizmie 

• kaszel i kaszel z odkrztuszaniem 

• podrażnienie gardła 

• krwawienia z nosa 

• suchość w jamie ustnej 

• biegunka 

• trudności w połykaniu 

• nudności 

• rozstrój żołądka 

• dolegliwości żołądkowe po posiłkach • uczucie pieczenia warg 

• próchnica zębów 

• wysypka, pokrzywka, świąd skóry • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z  owrzodzeniem lub bez owrzodzenia  • zwiększona potliwość 

• skurcze mięśni i bóle mięśni 

• ból rąk lub nóg 

• ból mięśni, kości lub stawów klatki  piersiowej  

• zmęczenie 

• podwyższenie ciśnienia krwi 

• zmniejszenie zawartości niektórych  składników krwi: liczby białych krwinek  zwanych granulocytami, stężenia potasu  lub kortyzolu 

• zwiększenie zawartości niektórych  składników krwi: glukozy, białka  

C-reaktywnego, liczby płytek krwi,  insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych  lub ketonów. 


Rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów): 


• zakażenia grzybicze klatki piersiowej • zmniejszenie apetytu 

• zaburzenia snu (skrócenie lub wydłużenie)  • miażdżący ból w klatce piersiowej • uczucie pominiętego uderzenia serca,  niezwykle powolne bicie serca 

• wyciek krwi z naczynia krwionośnego do  otaczających je tkanek 

• obniżenie ciśnienia krwi 

• osłabienie 

• ból w tylnej części jamy ustnej i gardła • zapalenie i zaczerwienienie gardła • suchość w gardle 

• bolesne i częste oddawanie moczu • trudności i ból podczas oddawania moczu • zapalenie nerek. 


Bardzo rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów): 

• zmniejszenie liczby krwinek zwanych płytkami krwi 

• uczucie bezdechu lub duszności 

• obrzęk dłoni i stóp 

• opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży. 

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • nieostre widzenie. 

Stosowanie wziewne dużych dawek kortykosteroidów przez długi czas może bardzo rzadko  spowodować wystąpienie działania na organizm:  

• zaburzenia czynności nadnerczy (zahamowanie czynności nadnerczy) 

41 

• zmniejszenie gęstości mineralnej kości (ścieńczenie kości) 

• zmętnienie soczewek oczu (zaćma).  

Trimbow nie zawiera dużej, przyjmowanej wziewnie dawki kortykosteroidów, jednak lekarz może od  czasu do czasu zalecić pomiar stężenia kortyzolu we krwi. 

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić także podczas wziewnego stosowania przez długi  czas dużych dawek kortykosteroidów, ale obecnie ich częstość występowania nie jest znana (częstość  nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

• depresja 

• uczucie zmartwienia, nerwowości, nadmiernego pobudzenia lub rozdrażnienia.  Te działania mogą częściej występować u dzieci.  

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione  w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać  bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu  działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa  stosowania leku.  

5. Jak przechowywać lek Trimbow 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po skrócie (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.  

Przed wydaniem: 

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C). 

Nie zamrażać. 

Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C. 

Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego. 

Pojemnik ciśnieniowy zawierający 60 dawek: Po wydaniu inhalator można przechowywać  w temperaturze do 25°C maksymalnie przez  

2 miesiące.  

Pojemnik ciśnieniowy zawierający 120 i 180 dawek: Po wydaniu inhalator można przechowywać  w temperaturze do 25°C maksymalnie przez  

4 miesiące.  

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić  środowisko. 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

Co zawiera lek Trimbow 

Substancjami czynnymi leku są: beklometazonu dipropionian, formoterolu fumaran dwuwodny  i glikopironium.  

Każda dostarczona dawka (dawka opuszczająca ustnik) zawiera 87 mikrogramów beklometazonu  dipropionianu, 5 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego oraz 9 mikrogramów  glikopironium (w postaci 11 mikrogramów glikopironiowego bromku). 

42 

Każda odmierzona dawka (dawka opuszczająca zawór) zawiera 100 mikrogramów beklometazonu  dipropionianu, 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego oraz 10 mikrogramów  glikopironium (w postaci 12,5 mikrograma glikopironiowego bromku).  

Pozostałe składniki to: etanol bezwodny, kwas solny, gaz nośny: norfluran.  

Jak wygląda lek Trimbow i co zawiera opakowanie 

Lek Trimbow jest aerozolem inhalacyjnym, roztworem. 

Lek Trimbow znajduje się w pojemniku ciśnieniowym (powlekanym aluminium) z zaworem  dozującym. Pojemnik ciśnieniowy jest umieszczony w plastikowym inhalatorze. Zawiera on ustnik  wyposażony w plastikową osłonę ustnika oraz licznik dawek (pojemniki zawierające 60 i 120 dawek)  lub wskaźnik dawek (pojemniki zawierające 180 dawek).  

Każde opakowanie zawiera jeden pojemnik ciśnieniowy, dostarczający 60 dawek, 120 dawek lub  180 dawek.  

Ponadto dostępne są opakowania zbiorcze zawierające 2 lub 3 pojemniki ciśnieniowe, dostarczające  po 120 dawek.  

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.  

Podmiot odpowiedzialny 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo 26/A  

43122 Parma 

Włochy  

Wytwórcy  

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via San Leonardo 96 

43122 Parma 

Włochy 

Chiesi SAS 

Rue Faraday 

ZA des Gailletrous 

41260 La Chaussée Saint Victor 

Francja 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Gonzagagasse 16/16 

1010 Wien 

Austria 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego  przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:  


België/Belgique/Belgien Chiesi sa/nv 

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00 

България 

Chiesi Bulgaria EOOD Teл.: + 359 29201205 

Lietuva 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919 

Luxembourg/Luxemburg Chiesi sa/nv 

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00


43 


Česká republika 

Chiesi CZ s.r.o. 

Tel: + 420 261221745 

Danmark 

Chiesi Pharma AB 

Tlf: + 46 8 753 35 20 

Deutschland 

Chiesi GmbH 

Tel: + 49 40 89724-0  

Eesti 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919  

Ελλάδα 

Chiesi Hellas AEBE 

Τηλ: + 30 210 6179763 

España 

Chiesi España, S.A.U. 

Tel: + 34 93 494 8000 

France 

Chiesi S.A.S. 

Tél: + 33 1 47688899  

Hrvatska 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919 

Ireland 

Chiesi Farmaceutici S.p.A.  Tel: + 39 0521 2791  

Ísland 

Chiesi Pharma AB 

Sími: +46 8 753 35 20 

Italia 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791  

Κύπρος 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Τηλ: + 39 0521 2791 

Latvija 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919 

Magyarország 

Chiesi Hungary Kft. 

Tel.: + 36-1-429 1060 

Malta 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791 

Nederland 

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: + 31 88 501 64 00 

Norge 

Chiesi Pharma AB 

Tlf: + 46 8 753 35 20 

Österreich 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919 

Polska 

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 620 1421 

Portugal 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791 

România 

Chiesi Romania S.R.L. 

Tel: + 40 212023642 

Slovenija 

Chiesi Slovenija d.o.o. 

Tel: + 386-1-43 00 901 

Slovenská republika 

Chiesi Slovakia s.r.o. 

Tel: + 421 259300060 

Suomi/Finland 

Chiesi Pharma AB 

Puh/Tel: +46 8 753 35 20 

Sverige 

Chiesi Pharma AB 

Tel: +46 8 753 35 20 

United Kingdom 

Chiesi Ltd 

Tel: + 44 (0)161 488 5555  


Data ostatniej aktualizacji ulotki: {miesiąc RRRR}.

44 

Inne źródła informacji 

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. 

45 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Trimbow
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu