Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Trelegy

Trelegy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie  nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny  zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania  niepożądane - patrz punkt 4.8. 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Trelegy Ellipta 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy, proszek do inhalacji, podzielony 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda pojedyncza inhalacja zapewnia dostarczenie dawki (dawka opuszczająca ustnik) zawierającej  92 mikrogramy flutykazonu furoinianu, 65 mikrogramów umeklidyniowego bromku (co odpowiada 55 mikrogramom umeklidynium) oraz 22 mikrogramy wilanterolu (w postaci trifenylooctanu). Odpowiada  to dawce podzielonej zawierającej 100 mikrogramów flutykazonu furoinianu, 74,2 mikrograma  umeklidyniowego bromku (co odpowiada 62,5 mikrogramom umeklidynium) oraz 25 mikrogramów  wilanterolu (w postaci trifenylooctanu). 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

Każda dostarczona dawka zawiera w przybliżeniu 25 mg laktozy (w postaci jednowodnej). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Proszek do inhalacji, podzielony (proszek do inhalacji). 

Biały proszek w jasnoszarym inhalatorze (Ellipta) z beżową osłoną ustnika i licznikiem dawek. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Trelegy Ellipta jest wskazany do podtrzymującego leczenia u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną  chorobą płuc (POChP) stopnia umiarkowanego do ciężkiego, z niewystarczającą kontrolą choroby pomimo  stosowania leczenia wziewnym kortykosteroidem w skojarzeniu z długo działającym β2-agonistą (w celu  uzyskania skuteczności w kontrolowaniu objawów, patrz punkt 5.1). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dorośli 

Zalecaną i maksymalną dawką jest jedna inhalacja produktu leczniczego Trelegy Ellipta 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy raz na dobę, każdego dnia o tej samej porze. 

W przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze następnego dnia. Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek 

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 5.2). Zaburzenia czynności wątroby 

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi  zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Trelegy Ellipta należy stosować ostrożnie u pacjentów  z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).  

Dzieci i młodzież 

Stosowanie produktu leczniczego Trelegy Ellipta u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest  właściwe we wskazaniu POChP. 

Sposób podawania 

Produkt leczniczy Trelegy Ellipta przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego. Instrukcja stosowania: 

Przedstawiona poniżej instrukcja stosowania inhalatora Ellipta zawierającego 30 dawek (na 30 dni  stosowania) ma również zastosowanie do inhalatora Ellipta zawierającego 14 dawek (na 14 dni stosowania). 

a) Jak przygotować dawkę 

Otworzyć pokrywę inhalatora wtedy, gdy pacjent jest gotowy do przyjęcia dawki. Nie należy wstrząsać  inhalatorem. 

Należy przesunąć pokrywę w dół aż do usłyszenia „kliknięcia”. Produkt leczniczy jest gotowy do inhalacji. 

Potwierdza to wskazanie licznika dawek zmniejszone o 1. Jeśli wskazanie licznika nie zmniejszyło się  po usłyszeniu kliknięcia oznacza to, że inhalator nie dostarczy dawki leku. Należy zwrócić się do farmaceuty  po poradę. 

b) Jak zainhalować produkt leczniczy 

Inhalator należy trzymać w pewnej odległości od ust i wykonać spokojny, głęboki wydech. Nie należy  wykonywać wydechu do wnętrza inhalatora. 

Włożyć ustnik inhalatora do ust i objąć go szczelnie wargami. Nie należy blokować palcami wlotu powietrza  w czasie inhalacji dawki. 

• Należy wykonać jeden długi, równomierny i głęboki wdech. Wstrzymać oddech tak długo,  jak to możliwe (na co najmniej 3-4 sekundy). 

• Wyjąć inhalator z ust. 

• Wykonać spokojny wydech. 

Pacjenci mogą nie wyczuć leku ani jego smaku, nawet jeśli prawidłowo stosują inhalator. W celu oczyszczenia ustnika inhalatora należy użyć suchej chusteczki zanim zamknie się jego pokrywę. c) Zamykanie inhalatora i płukanie jamy ustnej 

Przesunąć pokrywę ku górze tak, aby zakryć ustnik.

Po użyciu inhalatora należy przepłukać jamę ustną wodą – nie połykać.  

Dzięki temu prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak ból jamy ustnej lub  gardła, będzie mniejsze. 

Dodatkowe instrukcje dotyczące użycia inhalatora, patrz punkt 6.6. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie  6.1. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Astma 

Nie należy stosować produktu leczniczego Trelegy Ellipta u pacjentów z astmą, ponieważ jego stosowanie  nie było badane w tej grupie pacjentów. 

Nie stosować do łagodzenia ostrych objawów  

Nie ma danych klinicznych potwierdzających stosowanie produktu leczniczego Trelegy Ellipta w leczeniu  ostrych epizodów skurczu oskrzeli lub w leczeniu zaostrzenia POChP (tj. jako terapii ratunkowej). 

Nasilenie choroby 

Zwiększenie częstości stosowania krótko działających leków rozszerzających oskrzela w celu łagodzenia  objawów może wskazywać na pogorszenie kontroli choroby. W razie nasilenia się POChP w trakcie  stosowania produktu leczniczego Trelegy Ellipta należy przeprowadzić ponowną ocenę stanu pacjenta  i zweryfikować sposób leczenia POChP. 

Nie należy przerywać leczenia produktem leczniczym Trelegy Ellipta bez nadzoru lekarza, ponieważ  po przerwaniu leczenia objawy mogą powrócić. 

Paradoksalny skurcz oskrzeli 

Po zastosowaniu flutykazonu furoinianu z umeklidynium i wilanterolem może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli, z nagle nasilającym się świszczącym oddechem i dusznością, który może zagrażać życiu. Jeśli  wystąpi paradoksalny skurcz oskrzeli, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego  Trelegy Ellipta, ocenić stan pacjenta i, w razie konieczności, zastosować inne leczenie. 

Wpływ na układ krążenia 

Po podaniu antagonistów receptora muskarynowego i leków sympatykomimetycznych, w tym odpowiednio  umeklidynium i wilanterolu, mogą wystąpić zaburzenia czynności układu krążenia, takie jak zaburzenia  rytmu serca, np. migotanie przedsionków i tachykardia. Dlatego należy zachować ostrożność podczas  stosowania produktu leczniczego Trelegy Ellipta u pacjentów z niestabilną lub zagrażającą życiu chorobą  układu krążenia. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujących Trelegy Ellipta należy monitorować, czy nie występują u nich ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów  (patrz punkt 5.2). 

Ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych, szczególnie,  jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej  prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. 

Zaburzenia widzenia  

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania  kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia  widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których  może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR),  którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. 

Choroby współistniejące 

Produkt leczniczy Trelegy Ellipta należy stosować ostrożnie u pacjentów z napadami drgawkowymi lub tyreotoksykozą, a także u pacjentów szczególnie wrażliwych na działanie agonistów receptora beta2- adrenergicznego. 

Produkt leczniczy Trelegy Ellipta należy stosować ostrożnie u pacjentów z gruźlicą płuc oraz u pacjentów  z przewlekłymi lub nieleczonymi zakażeniami. 

Działanie przeciwcholinergiczne 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Trelegy Ellipta u pacjentów z jaskrą  z wąskim kątem przesączania lub z zatrzymaniem moczu. Należy poinformować pacjenta o objawach  przedmiotowych i podmiotowych jaskry z wąskim kątem przesączania oraz poinformować, by pacjent  zaprzestał stosowania produktu leczniczego Trelegy Ellipta i natychmiast skontaktował się z lekarzem  prowadzącym, gdy wystąpią takie objawy. 

Zapalenie płuc u pacjentów z POChP 

U pacjentów z POChP otrzymujących wziewne kortykosteroidy zaobserwowano zwiększenie częstości  występowania zapalenia płuc, w tym zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Istnieją pewne dowody  na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wraz ze zwiększeniem dawki steroidów, ale nie zostało to  jednoznacznie wykazane we wszystkich badaniach.  

Ze względu na różnice między produktami zawierającymi wziewne kortykosteroidy nie ma jednoznacznych  dowodów klinicznych dotyczących stopnia ryzyka występowania zapalenia płuc. 

Lekarze powinni szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, czy nie rozwija się u nich  zapalenie płuc, ponieważ kliniczne objawy takich zakażeń oraz zaostrzenia POChP często się nakładają. 

Do czynników ryzyka zapalenia płuc u pacjentów z POChP należą aktualne palenie tytoniu, starszy wiek,  niski wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) i ciężka postać POChP. 

Hipokaliemia 

Stosowanie agonistów receptora beta2-adrenergicznego może spowodować u niektórych pacjentów znaczącą  hipokaliemię, co potencjalnie może wywoływać działania niepożądane ze strony układu krążenia.  Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy jest zwykle przemijające i nie wymaga uzupełniania. 

W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Trelegy Ellipta w zalecanej dawce  leczniczej nie obserwowano istotnych klinicznie skutków hipokaliemii. Należy zachować ostrożność, gdy  Trelegy Ellipta jest stosowany z innymi produktami leczniczymi, które także mogą powodować hipokaliemię  (patrz punkt 4.5). 

Hiperglikemia

Stosowanie agonistów receptora beta2-adrenergicznego może u niektórych pacjentów wywoływać  przemijającą hiperglikemię. W badaniach klinicznych z zastosowaniem flutykazonu furoinianu z  umeklidynium i wilanterolem w zalecanej dawce leczniczej nie obserwowano klinicznie istotnego wpływu  na stężenie glukozy w osoczu. Odnotowano przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi u pacjentów  z cukrzycą leczonych flutykazonu furoinianem z umeklidynium i wilanterolem i należy wziąć to pod uwagę  przepisując produkt leczniczy pacjentom z cukrzycą w wywiadzie. Po rozpoczęciu leczenia produktem  leczniczym Trelegy Ellipta, u pacjentów z cukrzycą należy dokładnie kontrolować stężenie glukozy  w osoczu. 

Substancje pomocnicze 

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą  dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania  glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Ze względu na małe stężenia leków w osoczu po podaniu wziewnym flutykazonu furoinianu  z umeklidynium i wilanterolem w dawkach leczniczych, wystąpienie klinicznie istotnych interakcji leków  uważane jest za mało prawdopodobne. 

Interakcje z lekimi beta-adrenolitycznymi 

Leki beta2-adrenolityczne mogą osłabiać lub blokować działanie agonistów receptora beta2-adrenergicznego,  takich jak wilanterol. Jeśli zastosowanie leków beta-adrenolitycznych jest wymagane, należy rozważyć  zastosowanie kardioselektywnych beta-adrenolityków, jednakże należy zachować ostrożność podczas  jednoczesnego stosowania z lekami zarówno niewybiórczo, jak i wybiórczo blokującymi receptory  beta-adrenergiczne. 

Interakcje z inhibitorami CYP3A4 

Flutykazonu furoinian i wilanterol są szybko eliminowane w wyniku nasilonego metabolizmu pierwszego  przejścia zależnego od enzymu CYP3A4. 

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z silnymi inhibitorami CYP3A4 (takimi jak  ketokonazol, rytonawir, produkty zawierające kobicystat), ponieważ może to spowodować zwiększenie  ogólnoustrojowej ekspozycji na flutykazonu furoinian i wilanterol, co mogłoby prowadzić do zwiększenia  ryzyka działań niepożądanych. Należy unikać łączenia leków, chyba że korzyść przewyższa zwiększone  ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów;  w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  glikokortykosteroidów. W badaniu z zastosowaniem dawek wielokrotnych, zdrowym ochotnikom podawano  flutykazonu furoinian z wilanterolem w dawce 184 mikrogramy/22 mikrogramy w skojarzeniu z silnym  inhibitorem CYP3A4, ketokonazolem (400 mg). Jednoczesne stosowanie zwiększało średnie AUC(0-24) i Cmax flutykazonu furoinianu odpowiednio o 36% i 33%. Zwiększenie ekspozycji na flutykazonu furoinian  związane było ze zmniejszeniem średniej ważonej stężenia kortyzolu w surowicy o 27% w przedziale  czasowym 0-24 godzin. Jednoczesne stosowanie zwiększało średnie AUC(0-t) i Cmax wilanterolu odpowiednio  o 65% i 22%. Zwiększenie ekspozycji na wilanterol nie było związane ze zwiększeniem ogólnoustrojowego  wpływu beta2-mimetyku na częstość akcji serca lub stężenie potasu we krwi. 

Interakcje z inhibitorami CYP2D6/polimorfizm CYP2D6 

Umeklidynium jest substratem cytochromu P450 2D6 (CYP2D6). U zdrowych ochotników z małą  aktywnością izoenzymu CYP2D6 (wolni metabolizerzy) oceniano farmakokinetykę umeklidynium w stanie  stacjonarnym. Nie obserwowano wpływu na AUC lub Cmax umeklidynium po zastosowaniu  dawki 8-krotnie większej od dawki leczniczej. Po zastosowaniu dawki 16-krotnie większej od dawki  leczniczej, obserwowano około 1,3-krotne zwiększenie AUC umeklidynium bez wpływu na Cmax umeklidynium. Na podstawie skali tych zmian, nie oczekuje się klinicznie znaczących interakcji, gdy 

flutykazonu furoinian z umeklidynium i wilanterolem stosuje się w skojarzeniu z inhibitorami CYP2D6 lub  gdy stosuje się u pacjentów z genetycznym niedoborem aktywności CYP2D6 (wolni metabolizerzy). 

Interakcje z inhibitorami glikoproteiny P 

Flutykazonu furoinian, umeklidynium i wilanterol są substratami glikoproteiny P (P-gp). U zdrowych  ochotników oceniano wpływ werapamilu, umiarkowanego inhibitora glikoproteiny P (240 mg raz na dobę)  na farmakokinetykę umeklidynium i wilanterolu w stanie stacjonarnym. Nie obserwowano wpływu  werapamilu na Cmax umeklidynium lub wilanterolu. Obserwowano około 1,4-krotne zwiększenie AUC  umeklidynium bez wpływu na AUC wilanterolu. Na podstawie skali tych zmian, nie oczekuje się klinicznie  znaczących interakcji, gdy flutykazonu furoinian z umeklidynium i wilanterolem stosuje się w skojarzeniu z  inhibitorami P-gp. Nie przeprowadzono klinicznych badań farmakologicznych ze specyficznym inhibitorem  P-gp i flutykazonu furoinianem. 

Inne długo działające produkty lecznicze przeciwmuskarynowe i długo działający agoniści receptora beta2- adrenergicznego 

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Trelegy Ellipta z innymi długo działającymi antagonistami  receptora muskarynowego, długo działającymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego nie było badane  i nie jest zalecane, ponieważ mogą one nasilać działania niepożądane (patrz punkty 4.8 i 4.9). 

Hipokaliemia 

Jednoczesne stosowanie leków powodujących hipokaliemię, np. pochodnych metyloksantyny, steroidów  lub leków moczopędnych nieoszczędzających potasu, może nasilać potencjalne działanie hipokaliemiczne  agonistów receptora beta2-adrenergicznego. Dlatego należy zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego  stosowania (patrz punkt 4.4). 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania flutykazonu furoinianu z umeklidynium i wilanterolem  u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość przy ekspozycjach,  które nie są istotne klinicznie (patrz punkt 5.3). 

Stosowanie produktu leczniczego Trelegy Ellipta u kobiet w ciąży należy rozważać jedynie wtedy,  gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. 

Karmienie piersią 

Nie wiadomo, czy flutykazonu furoinian, umeklidynium, wilanterol lub ich metabolity przenikają do mleka  kobiecego. Jednak w mleku kobiecym wykrywane są inne kortykosteroidy, antagoniści receptorów  muskarynowych i agoniści receptorów beta2-adrenergicznych. Nie można wykluczyć ryzyka  dla noworodków oraz niemowląt. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać  leczenie produktem leczniczym Trelegy Ellipta biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka  oraz korzyści z leczenia dla kobiety. 

Płodność 

Brak danych dotyczących wpływu flutykazonu furoinianu z umeklidynium i wilanterolem na płodność  u ludzi. Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na brak wpływu flutykazonu furoinianu,  umeklidynium lub wilanterolu na płodność samców lub samic (patrz punkt 5.3). 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Flutykazonu furoinian z umeklidynium i wilanterolem nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi produktu leczniczego Trelegy Ellipta były zapalenie  nosogardzieli (7%), ból głowy (5%) i zakażenia górnych dróg oddechowych (2%). 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 

Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Trelegy Ellipta oparty jest na danych bezpieczeństwa  pochodzących od 911 pacjentów z POChP, otrzymujących flutykazonu furoinian z umeklidynium  i wilanterolem 92/55/22 mikrogramy raz na dobę, przez okres do 24 tygodni, z których 210 pacjentów otrzymywało flutykazonu furoinian z umeklidynium i wilanterolem 92/55/22 mikrogramy raz na dobę,  przez okres do 52 tygodni podczas badania klinicznego III fazy z aktywnym komparatorem (badanie  CTT116853). Działania niepożądane wykryte w czasie trwania tego badania klinicznego, są przedstawione  zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. 

Częstości występowania działań niepożądanych są określone zgodnie z następującą konwencją: bardzo  często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000  do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie  dostępnych danych). 

Klasyfikacja układów  

i narządów
Działanie niepożądane 
Częstość  

występowania
Zakażenia i zarażenia  

pasożytnicze
Zapalenie płuc 

Zakażenie górnych dróg oddechowych Zapalenie gardła 

Zapalenie błony śluzowej nosa 

Grypa 

Zapalenie nosogardzieli
Często
Kandydoza jamy ustnej i gardła 

Zakażenie wirusowe dróg oddechowych
Niezbyt często
Zaburzenia układu nerwowego 
Ból głowy 
Często
Zaburzenia oka 
Nieostre widzenie (patrz punkt 4.4) 
Nieznana
Zaburzenia serca 
Tachyarytmia nadkomorowa 

Tachykardia 

Migotanie przedsionków
Niezbyt często
Zaburzenia układu  

oddechowego, klatki  

piersiowej i śródpiersia
Kaszel 
Często
Ból jamy ustnej i gardła 
Niezbyt często
Zaburzenia mięśniowo 

szkieletowe i tkanki łącznej
Bóle stawów 

Ból pleców
Często
Złamania kości 
Niezbyt często


Opis wybranych działań niepożądanych 

Zapalenie płuc 

W sumie u 1810 pacjentów z zaawansowaną postacią POChP (średni wynik FEV1 po podaniu produktu  rozszerzającego oskrzela wynosił 45% wartości należnej, odchylenie standardowe (SD) 13%), z czego u  65% wystąpiło umiarkowane lub ciężkie zaostrzenie POChP w roku poprzedzającym wejście do badania,  obserwowano większą częstość występowania przypadków zapalenia płuc zgłaszanych do 24 tygodni u  pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Trelegy Ellipta (20 pacjentów, 2%) niż u pacjentów 

otrzymujących budezonid z formoterolem (7 pacjentów, <1%). Zapalenie płuc, które wymagało  hospitalizacji, wystąpiło u 1% pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Trelegy Ellipta i <1% pacjentów  otrzymujących budezonid z formoterolem przez okres do 24 tygodni. Opisano jeden przypadek zapalenia  płuc zakończony zgonem u pacjenta, który otrzymywał produkt leczniczy Trelegy Ellipta. W podgrupie 430  osób leczonych przez okres do 52 tygodni, częstość występowania przypadków zapalenia płuc zarówno w  ramionach Trelegy Ellipta, jak i budezonidu z formoterolem wynosiła 2%. Częstość występowania zapalenia  płuc w ramieniu Trelegy Ellipta jest porównywalna z częstością obserwowaną w ramieniu flutykazonu  furoinianu z wilanterolem (FF/VI) 100/25 w badaniach klinicznych FF/VI w POChP. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego  w załączniku V. 

4.9 Przedawkowanie 

Przedawkowanie może wywoływać objawy przedmiotowe i podmiotowe lub działania niepożądane  związane z działaniami farmakologicznymi poszczególnych składników (np. zespół Cushinga,  cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej  kości, suchość w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji oka, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie, ból  głowy, kołatanie serca, nudności, hiperglikemia i hipokaliemia). 

Nie ma specyficznego leczenia przedawkowania produktu leczniczego Trelegy Ellipta. W razie  przedawkowania, należy zastosować leczenie wspomagające z odpowiednią kontrolą stanu pacjenta,  jeśli to konieczne. 

Zastosowanie kardioselektywnych beta-adrenolityków należy rozważyć jedynie w przypadku ciężkich  skutków przedawkowania wilanterolu, które są istotne klinicznie i nieodpowiadają na leczenie wspomagające. Kardioselektywne beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów ze skurczem  oskrzeli w wywiadzie. 

Dalsze postępowanie powinno być zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub zgodnie z zaleceniami  krajowego centrum zatruć, jeżeli są dostępne. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych,  kod ATC: jeszcze nie przydzielony. 

Mechanizm działania 

Flutykazonu furoinian/umeklidynium/wilanterol to skojarzenie syntetycznego wziewnego kortykosteroidu,  długo działającego antagonisty receptora muskarynowego i długo działającego agonisty receptora  beta2-adrenergicznego (ICS/LAMA/LABA). Po inhalacji przez usta, umeklidynium i wilanterol działając  miejscowo w drogach oddechowych, w odrębnych mechanizmach, powodują rozszerzenie oskrzeli,  a flutykazonu furoinian zmniejsza stan zapalny. 

Flutykazonu furoinian 

Flutykazonu furoinian jest kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Dokładny mechanizm  działania flutykazonu furoinianu na objawy POChP nie jest znany. Wykazano, że kortykosteroidy mają  szeroki zakres działań na wiele rodzajów komórek (np. eozynofile, makrofagi, limfocyty) i mediatorów  (np. cytokin i chemokin) biorących udział w reakcji zapalnej.

Umeklidynium 

Umeklidynium jest długo działającym antagonistą receptora muskarynowego (określanym również jako  lek przeciwcholinergiczny). Mechanizm działania rozszerzającego oskrzela umeklidynium polega  na kompetycyjnym hamowaniu wiązania acetylocholiny z receptorami muskarynowymi w mięśniach  gładkich dróg oddechowych. Umeklidynium w warunkach in vitro wykazuje powolną odwracalność wobec  podtypu M3 ludzkiego receptora muskarynowego i długi okres działania w warunkach in vivo, po podaniu  bezpośrednio do płuc w modelach przedklinicznych. 

Wilanterol 

Wilanterol jest wybiórczym, długo działającym agonistą receptora beta2-adrenergicznego (LABA). Farmakologiczne działania agonistów receptora beta2-adrenergicznego, w tym wilanterolu, przynajmniej w części polegają na stymulacji wewnątrzkomórkowej cyklazy adenylowej, enzymu, który katalizuje  konwersję adenozyno-trójfosforanu (ATP) do cyklicznego  

adenozyno-3',5'-monofosforanu (cyklicznego AMP). Zwiększone stężenie cyklicznego AMP powoduje  rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli i hamowanie uwalniania mediatorów wczesnej fazy reakcji alergicznej  z komórek, zwłaszcza z komórek tucznych. 

Działania farmakodynamiczne 

Elektrofizjologia serca 

Wpływ flutykazonu furoinianu z umeklidynium i wilanterolem na odstęp QT nie był oceniany w badaniu QT  (TQT). W badaniach TQT FF/VI i umeklidynium/wilanterol (UMEC/VI) nie zaobserwowano klinicznie  istotnego wpływu na odstęp QT po podaniu klinicznych dawek FF, UMEC and VI. 

Nie obserwowano istotnego klinicznie wpływu na odstęp QTc podczas przeglądu centralnie odczytywanych  EKG wykonanych u 911 osób z POChP narażonych na flutykazonu furoinian z umeklidynium i  wilanterolem przez okres do 24 tygodni lub w podgrupie 210 osób narażonych przez okres do 52 tygodni. 

Skuteczność kliniczna  

Skuteczność produktu leczniczego Trelegy Ellipta (92/55/22 mikrogramów) podawanego raz na dobę  u pacjentów z kliniczną diagnozą POChP została oceniona w jednym 24-tygodniowym, aktywnie  kontrolowanym badaniu, przedłużonym w podgrupie do 52 tygodni (CTT116853). Kryterium włączenia  do badania było występowanie objawów POChP ≥10 punktów wg CAT oraz stosowanie podtrzymującego  leczenia POChP przez co najmniej trzy miesiące przed włączeniem do badania. Średni wiek pacjentów  wynosił 63,9 lat, przy czym 50% pacjentów miało 65 lat lub więcej. W badaniu przesiewowym średni wynik  FEV1 po podaniu produktu rozszerzającego oskrzela wynosił 45% wartości należnej, a 65% pacjentów  zgłosiło zaostrzenie stopnia umiarkowanego do ciężkiego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W momencie  włączenia do badania najczęściej stosowanymi skojarzeniami leków w POChP były ICS + LABA + LAMA  (28%), ICS + LABA (29%), LAMA + LABA (10%) i LAMA (9%). Pacjenci ci mogli również przyjmować  inne leki stosowane w POChP (np. leki mukolityczne lub antagonistów receptora leukotrienowego). 

Produkt leczniczy Trelegy Ellipta (92/55/22 mikrogramów) podawany raz na dobę wykazał statystycznie  znaczącą poprawę czynności płuc (zgodnie z definicją zmian w stosunku do wartości początkowej FEV1 w tygodniu 24., skojarzony, pierwszorzędowy punkt końcowy) w porównaniu do budezonidu z  formoterolem (BUD/FOR) 400/12 mikrogramów podawanych dwa razy na dobę (patrz tabela 1). Działanie  rozszerzające oskrzela produktu leczniczego Trelegy Ellipta było widoczne w pierwszym dniu leczenia i  utrzymywało się w ciągu 24-tygodniowego okresu leczenia (zmiany FEV1 od wartości początkowej  wynosiły 90-222 ml w dniu 1. i 160-339 ml w tygodniu 24.). 

Produkt leczniczy Trelegy Ellipta wykazał w 24. tygodniu, w porównaniu z BUD/FOR, statystycznie istotną  poprawę jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (ang. Health Related Quality of Life (HRQoL)),  mierzonej za pomocą łącznego wyniku badania z wykorzystaniem kwestionariusza szpitala św. Jerzego (ang.  St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), skojarzony pierwszorzędowy punkt końcowy), analizy  odpowiedzi SGRQ, testu oceny POChP (ang. COPD Assessment Test (CAT)), analizy odpowiedzi CAT,  objawów oddechowych mierzonych przy użyciu Oceny Objawów Oddechowych w POChP (ang. Evaluating  Respiratory Symptoms in COPD (E-RS:COPD)) i oceny punktacji w podskalach w tygodniach od 21. do 24., 

10 

duszności mierzonej przy użyciu przejściowego indeksu duszności (ang. Transition Dyspnea Index (TDI))  łączną punktacją w tygodniu 24. i doraźnym podawaniem leków, które mierzono średnią liczbą przypadków  doraźnego podawania leków na dobę w tygodniach 1-24 (patrz tabela 1). 

Wykazano, że produkt leczniczy Trelegy Ellipta statystycznie znacząco zmniejszał roczną częstość zaostrzeń  stopnia umiarkowanego do ciężkiego (tj. wymagających leczenia antybiotykami lub kortykosteroidami, lub hospitalizacji; ekstrapolacja z danych do tygodnia 24.) w porównaniu z BUD/FOR. Zmniejszenie ryzyka  zaostrzenia umiarkowanego i (lub) ciężkiego (tj. wymagającego leczenia antybiotykami  lub kortykosteroidami lub hospitalizacji) obserwowano podczas stosowania produktu leczniczego Trelegy  Ellipta w porównaniu z BUD/FOR (na podstawie analizy czasu do pierwszego zaostrzenia) (patrz tabela 1).

11 

Tabela 1. Czynność płuc, wpływ na objawy i jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia do tygodnia 24. (Badanie CTT116853, populacja planowana do leczenia (ITT))

Badanie CTT116853
Trelegy  

Ellipta 

FF/UMEC/VI 100/62,5/25 

μg OD 

(n= 911)
BUD/FOR 400/12 

μg BID 

(n=899)
Porównanie z BUD/FOR
Różnica w  

leczeniu 

(95% CI) 

wartość p
Wskaźnik  

leczenia 

(95% CI) 

wartość p
Zmiana FEV1 (L) (ang. trough FEV1) w tygodniu  24., LS średnia zmiana od wartości początkowej  (SE) (Skojarzony pierwszorzędowy punkt  końcowy) d
0,142 (0,0083) 
-0,029  

(0,0085)
0,171 

(0,148; 0,194) p<0,001
-
Łączny wynik SGRQ w tygodniu 24., LS średnia  zmiana od wartości początkowej (SE) (Skojarzony  pierwszorzędowy punkt końcowy) e
-6,6 (0,45) 
-4,3 (0,46)
-2,2  

(-3,5; -1,0) 

p<0,001
-
Odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie,  według SGRQ, łączny wynik SGRQ (zmniejszenie  od wartości początkowej ≥4 jednostek) w tygodniu  24., % e
50% 
41% 
-
1,41 a 

(1,16; 1,70) 

p<0,001
Roczna częstość wystąpienia umiarkowanego i (lub) ciężkiego zaostrzenia POChP podczas  leczenia (na podstawie danych do tygodnia 24.)
0,22 
0,34 
-
0,65 b 

(0,49; 0,86) 

p=0,002
Odsetek wystąpienia umiarkowanych i (lub)  ciężkich zaostrzeń POChP do tygodnia 24., % 
10% 
14% 
-
0,67 c 

(0,52; 0,88) 

p=0,004 
E-RS: POChP łączny wynik w tygodniach 21.-24.,  LS średnia zmiana od wartości początkowej (SE) f
-2,31 (0,157) 
-0,96  

(0,160)
-1,35 

(-1,79; -0,91) 

p<0,001


Odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie,  według E-RS: POChP łączny wynik (zmniejszenie  od wartości początkowej ≥2) w tygodniach 21.-24.,  % f
47% 
37% 
-
1,59 a 

(1,30; 1,94) 

p<0,001
Łączna punktacja indeksu TDI w tygodniu 24.,  średnia LS (SE) e 
2,29 (0,096) 
1,72  

(0,099)
0,57  

(0,30; 0,84) 

p< 0,001
-
Odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie,  według TDI łączna punktacja (≥1 jednostki)  w tygodniu 24., % e
61% 
51% 
-
1,61 a 

(1,33; 1,95) 

p<0,001
Odsetek dni z wynikiem oceny codziennej  aktywności = 2 (możliwość wykonania więcej  czynności niż zwykle) w tygodniach 1.-24., LS  średnia zmiana od wartości początkowej (SE)
0,0 (0,38) 
-0,1 (0,39)
0,1 

(-0,9; 1,1) 

p=0,817
-
Średnia liczba przypadków doraźnego podawania  leków na dobę w tygodniach 1-24., LS średnia  zmiana od wartości początkowej (SE)
-0,1 (0,04) 
0,1 (0,04)
-0,2  

(-0,3; -0,1) 

p<0,001
-
Punktacja CAT w tygodniu 24., LS średnia zmiana  od wartości początkowej (SE) f
-2,5 (0,18) 
-1,6 (0,19)
-0,9 

(-1,4; -0,4) 

p<0,001
-
Odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie,  według punktacji CAT (zmniejszenie ≥2 jednostek od wartości początkowej) w tygodniu 24., %
53% 
45% 
-
1,44 a 

(1,19; 1,75) 

p<0,001
aIloraz szans. b Współczynnik częstości. c Ryzyko względne na podstawie analizy czasu do pierwszego zdarzenia d Statystycznie istotna różnica w leczeniu FF/UMEC/VI vs. BUD/FOR obserwowana także w tygodniach 2., 4. i 12. e Statystycznie istotna różnica w leczeniu FF/UMEC/VI vs. BUD/FOR obserwowana także w tygodniu 4.  f Statystycznie istotna różnica w leczeniu FF/UMEC/VI vs. BUD/FOR obserwowana także w każdym 4-tygodniowym  okresie trwania badania.  

Skróty: BID=2 razy na dobę; CI= przedział ufności; L= litry; LS= metoda najmniejszych kwadratów błędów;  μg = mikrogramy; OD= raz na dobę; SE= błąd standardowy.


12 

Czynność płuc, jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia i objawy trwające do 52 tygodni w podgrupie  pacjentów (n = 430 w badaniu prowadzonym metodą podwójnie zaślepionej, podwójnie pozorowanej próby na rozszerzonej populacji) były zgodne z wynikami do 24 tygodni. 

12-tygodniowe badania z zastosowaniem umeklidynium oraz flutykazonu furoinianu z wilanterolem W dwóch, 12-tygodniowych badaniach kontrolowanych placebo (200109 i 200110) dodanie umeklidynium  do flutykazonu furoinianu z wilanterolem (FF/VI) (92/22 mikrogramów) raz na dobę u dorosłych pacjentów  w wieku 40 lat lub powyżej z diagnozą kliniczną POChP (średnia wartość FEV1 w badaniu przesiewowym po rozszerzeniu oskrzeli odpowiednio 45% i 47% wartości należnej, zmodyfikowana skala nasilenia  duszności mMRC (ang. modified medical research council dyspnea score) ≥2) spowodowało istotną  statystycznie i klinicznie znaczącą poprawę FEV1 (pierwszorzędowy punkt końcowy) w dniu 85., w porównaniu z placebo plus FF/VI (124 ml [95% CI: 93, 154, p <0,001] w badaniu 200109 i 122 ml [95%  CI: 91, 152, p <0,001] w badaniu 200110). 

52-tygodniowe badania flutykazonu furoinianu z wilanterolem dotyczące zaostrzenia POChP  Korzystne działanie flutykazonu furoinianu z wilanterolem na częstość występowania zaostrzenia wykazano w dwóch 52-tygodniowych, podwójnie zaślepionych, randomizowanych badaniach z zastosowaniem grup  równoległych (HZC102970 i HZC102871), porównujących wpływ flutykazonu furoinianu z wilanterolem i wilanterolu podawanych raz na dobę, na częstość występowania umiarkowanych i (lub) ciężkich zaostrzeń  u pacjentów z POChP. Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość umiarkowanych i ciężkich  zaostrzeń. 

Wyniki obu badań wskazują, że leczenie flutykazonu furoinianem z wilanterolem 92/22 mikrogramy  raz na dobę powodowało zmniejszenie częstości występowania umiarkowanych i (lub) ciężkich zaostrzeń POChP w porównaniu do wilanterolu (tabela 2). 

Tabela 2: Analiza częstości występowania zaostrzeń po 12 miesiącach leczenia

Punkt końcowy
HZC102970 
HZC102871 
HZC102970 i HZC102871  zintegrowane
VI 

(n=409)
FF/VI 92/22 (n=403)
VI 

(n=409)
FF/VI 92/22  (n=403)
VI 

(n=818)
FF/VI 92/22 

(n=806)
Zaostrzenia umiarkowane i ciężkie
Skorygowana średnia roczna  częstość występowania zaostrzeń 
1,14 
0,90 
1,05 
0,70 
1,11 
0,81
Współczynnik vs VI 

(95% CI) 

Wartość p 

% zmniejszenia 

(95% CI)


0,79 

(0,64;0,97) 

0,024 

21 

(3; 36)


0,66 

(0,54; 0,81) 

<0,001 

34 

(19; 46)


0,73 

(0,63; 0,84) 

<0,001 

27 

(16; 37)
Absolutna różnica w liczbie  zaostrzeń rocznie vs VI 

(95% CI) 


0,24 

(0,03; 0,41)


0,36 

(0,20; 0,48)


0,30 

(0,18; 0,41)
Czas do wystąpienia pierwszego  zaostrzenia: 

Współczynnik ryzyka  

(95% CI) 

% zmniejszenia ryzyka 

Wartość p


0,80 

(0,66; 0,99) 

20 

0,036


0,72 

(0,59; 0,89) 

28 

0,002


0,76 

(0,66; 0,88) 

24 

p<0,001


13 

Dzieci i młodzież 

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu Trelegy Ellipta we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w POChP (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Po wziewnym podaniu flutykazonu furoinianu, umeklidynium i wilanterolu z pojedynczego inhalatora  zdrowym osobom, farmakokinetyka każdego składnika była podobna do farmakokinetyki, jaką  obserwowano, gdy każda substancja czynna była podawana jako skojarzenie flutykazonu furoinianu  z wilanterolem lub skojarzenie umeklidynium z wilanterolem. 

Populacyjną analizę farmakokinetyczną dotyczącą FF/UMEC/VI przeprowadzono w podgrupie 74  pacjentów z POChP z badania III fazy. Stężenia ogólnoustrojowe leku (Cmax i AUC w stanie stacjonarnym)  FF, UMEC i VI po podaniu FF/UMEC/VI z pojedynczego inhalatora (potrójne skojarzenie) mieściły się  w zakresie tych obserwowanych po podaniu podwójnych skojarzeń (FF/VI i UMEC/VI), a także po podaniu  indywidualnym z pojedynczych inhalatorów (FF, UMEC i VI). 

Wchłanianie 

Flutykazonu furoinian  

Po podaniu wziewnym flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem zdrowym osobnikom, Cmax flutykazonu furoinianu wystąpiło po 15 minutach. Bezwzględna biodostępność flutykazonu  furoinianu po podaniu wziewnym jako flutykazonu furoinian w skojarzeniu z wilanterolem wyniosła 15,2%,  głównie z powodu wchłaniania wdychanej części dawki dostarczanej do płuc, z pomijalnym udziałem  wchłaniania doustnego. Po wielokrotnym podaniu wziewnego flutykazonu furoinianu w skojarzeniu  z wilanterolem osiągnięto stan stacjonarny w ciągu 6 dni, z maksymalnie 1,6-krotną wartością kumulacji. 

Umeklidynium 

Po podaniu wziewnym flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem zdrowym osobnikom, Cmax umeklidynium wystąpiło po 5 minutach. Bezwzględna biodostępność umeklidynium po  podaniu wziewnym wyniosła średnio 13%, z pomijalnym udziałem wchłaniania doustnego. Po wielokrotnym  podaniu wziewnego umeklidynium stan stacjonarny osiągnięto pomiędzy 7 a 10 dniem, z maksymalnie 1,5  do 2-krotną wartością kumulacji. 

Wilanterol 

Po podaniu wziewnym flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem zdrowym osobnikom, Cmax wilanterolu wystąpiło po 7 minutach. Bezwzględna biodostępność wilanterolu po podaniu  wziewnym wyniosła 27%, z pomijalnym udziałem wchłaniania doustnego. Po wielokrotnym podaniu  wziewnego umeklidynium w skojarzeniu z wilanterolem stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 6 dni, z  maksymalnie 1,5-krotną wartością kumulacji. 

Dystrybucja 

Flutykazonu furoinian  

Po dożylnym podaniu flutykazonu furoinianu zdrowym ochotnikom średnia objętość dystrybucji w stanie  stacjonarnym wyniosła 661 litrów. Flutykazonu furoinian ma małe powinowactwo do krwinek czerwonych.  In vitro wiązanie flutykazonu furoinianu z białkami osocza ludzkiego było duże, średnio >99,6%. 

Umeklidynium 

Po dożylnym podaniu umeklidynium zdrowym ochotnikom średnia objętość dystrybucji wyniosła 86 litrów. In vitro wiązanie z białkami osocza ludzkiego wynosiło średnio 89%.

14 

Wilanterol 

Po dożylnym podaniu wilanterolu zdrowym ochotnikom średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym  wyniosła 165 litrów. Wilanterol ma małe powinowactwo do krwinek czerwonych. In vitro wiązanie z  białkami osocza ludzkiego wynosiło średnio 94%. 

Metabolizm 

Flutykazonu furoinian  

W badaniach in vitro wykazano, że flutykazonu furoinianu u ludzi jest metabolizowany głównie z udziałem  cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) i jest substratem transportera glikoproteiny P (P-gp). Głównym szlakiem metabolicznym flutykazonu furoinianu jest hydroliza grupy S-fluorometylokarbotiolowej do metabolitów  o znacząco zmniejszonej aktywności kortykosteroidowej. Ogólnoustrojowa ekspozycja na metabolity jest  mała. 

Umeklidynium 

W badaniach in vitro wykazano, że umeklidynium jest metabolizowany głównie przez cytochrom P450 2D6 (CYP2D6) i jest substratem transportera glikoproteiny P (P-gp). Głównymi szlakami metabolicznymi dla umeklidynium jest oksydacja (hydroksylacja, O-dealkilacja), po której następuje sprzęganie (glukuronidacja,  itp.), w wyniku czego powstaje szereg metabolitów o zmniejszonej aktywności farmakologicznej lub których aktywność farmakologiczna nie została ustalona. Ogólnoustrojowa ekspozycja na metabolity jest mała. 

Wilanterol 

W badaniach in vitro wykazano, że wilanterol jest metabolizowany głównie przez cytochrom P450 3A4  (CYP3A4) i jest substratem transportera glikoproteiny P (P-gp). Głównym szlakiem metabolicznym wilanterolu jest O-dealkilacja w wyniku czego powstaje szereg metabolitów o znacznie zmniejszonej aktywności agonistycznej w stosunku do receptorów beta1- i beta2-adrenergicznych. Profile metaboliczne w osoczu po podaniu doustnym znakowanego radioaktywnie wilanterolu w badaniu u ludzi były zgodne  z nasilonym metabolizmem pierwszego przejścia. Ogólnoustrojowa ekspozycja na metabolity jest mała. 

Wydalanie 

Flutykazonu furoinian  

Po podaniu wziewnym flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z wilanterolem, okres półtrwania flutykazonu  furoinianu w osoczu, w końcowej fazie eliminacji wynosił średnio 24 godziny. Po podaniu dożylnym okres  półtrwania w fazie eliminacji wynosił średnio 15,1 godziny. Klirens osoczowy po podaniu dożylnym  wynosił 65,4 litrów/godzinę. Wydalanie z moczem stanowiło około 2% dawki podanej dożylnie. Po podaniu  doustnym flutykazonu furoinian był u ludzi usuwany głównie poprzez metabolizm, przy czym metabolity wydalane były prawie wyłącznie z kałem, a poniżej 1% z odzyskanej znakowanej radioaktywnie dawki  zostało wydalone z moczem. 

Umeklidynium 

Okres półtrwania umeklidynium w osoczu po podawaniu wziewnym przez 10 dni wynosił średnio 19 godzin,  z czego w stanie stacjonarnym od 3% do 4% substancji czynnej było wydalane w postaci niezmienionej  z moczem. Klirens osoczowy po podaniu dożylnym wynosił 151 litrów/godzinę. Po podaniu dożylnym około  58% podanej dawki znakowanej radioaktywnie zostało wydalone z kałem, a około 22% podanej dawki  znakowanej radioaktywnie zostało wydalone z moczem. Wydalanie z kałem pochodnych leku po podaniu  dożylnym wskazywało na wydzielanie do żółci. Po podaniu doustnym, 92% podanej dawki znakowanej  radioaktywnie zostało wydalone głównie z kałem. Mniej niż 1% podanej doustnie dawki (1% odzyskanej  radioaktywności) zostało wydalone z moczem, co sugeruje pomijalne wchłanianie po podaniu doustnym. 

Wilanterol 

Okres półtrwania wilanterolu w osoczu po podawaniu wziewnym przez 10 dni wynosił średnio 11 godzin. Klirens osoczowy wilanterolu po podaniu dożylnym wynosił 108 litrów/godzinę. Po doustnym podaniu  znakowanego radioaktywnie wilanterolu, 70% dawki znakowanej radioaktywnie zostało wydalone 

15 

z moczem i 30% z kałem. Główną drogą eliminacji wilanterolu był metabolizm, a następnie wydalanie  metabolitów z moczem i kałem. 

Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Wpływ wieku na farmakokinetykę flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem nie został oceniony na podstawie badania fazy III w POChP. W populacyjnych analizach farmakokinetyki  flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z wilanterolem i umeklidynium w skojarzeniu z wilanterolem oceniano  wpływ wieku na farmakokinetykę odpowiednio flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z wilanterolem i umeklidynium w skojarzeniu z wilanterolem. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych skutków wymagających dostosowania dawki. 

Zaburzenia czynności nerek 

Wpływ flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem nie został oceniony  u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Przeprowadzono jednak badania flutykazonu furoinianu  w skojarzeniu z wilanterolem i umeklidynium w skojarzeniu z wilanterolem, które nie wykazały zwiększenia ogólnoustrojowej ekspozycji na flutykazonu furoinian, umeklidynium lub wilanterol. Przeprowadzono  badania dotyczące wiązania z białkami in vitro u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u zdrowych ochotników i nie zaobserwowano klinicznie istotnych dowodów na zmiany w wiązaniu z białkami. 

Wpływ hemodializy nie był badany.  

Zaburzenia czynności wątroby 

Wpływ flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem nie został oceniony  u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Przeprowadzono jednak badania flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z wilanterolem oraz umeklidynium w skojarzeniu z wilanterolem. 

Flutykazonu furoinian z wilanterolem, składniki produktu Trelegy Ellipta, oceniano u pacjentów  z łagodnymi, umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A, B lub C w skali  Child-Pugh). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby wykazano, że w przypadku  flutykazonu furoinianu ogólnoustrojowa ekspozycja była do trzech razy większa (FF 184 mikrogramy); dlatego pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby otrzymywali połowę dawki (FF 92  mikrogramy). Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano wpływu na ekspozycję ogólnoustrojową.  Dlatego zaleca się ostrożność u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby,  ale nie jest zalecane dostosowywanie dawki na podstawie czynności wątroby. Nie stwierdzono istotnego  zwiększenia ogólnoustrojowej ekspozycji na wilanterol. 

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie wykazano zwiększenia  ogólnoustrojowej ekspozycji na umeklidynium lub wilanterol (Cmax i AUC). Nie oceniano wpływu  umeklidynium u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. 

Inne szczególne grupy pacjentów 

Szacowane wartości AUC(0-24) flutykazonu furoinianu u pacjentów z POChP z Azji Wschodniej, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej (13-14% pacjentów) były średnio 23% do 30% większe w porównaniu  do pacjentów z POChP rasy kaukaskiej. Jednak nie ma dowodów zwiększenia ogólnoustrojowej ekspozycji w tej populacji, związanej z większym dobowym wydalaniem kortyzolu z moczem. Nie stwierdzono wpływu  rasy na parametry farmakokinetyczne wilanterolu u osób z POChP. 

Populacyjne analizy farmakokinetyki u pacjentów z POChP leczonych odpowiednio flutykazonu  furoinianem w skojarzeniu z wilanterolem i umeklidynium w skojarzeniu z wilanterolem, wykazały,  że nie ma konieczności dostosowania dawki flutykazonu furoinianu, umeklidynium ani wilanterolu w zależności od płci lub masy ciała. W badaniu z udziałem pacjentów ze spowolnionym metabolizmem  CYP2D6 nie wykazano klinicznie istotnego wpływu polimorfizmu genetycznego CYP2D6 na ogólnoustrojową ekspozycję na umeklidynium.

16 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

W nieklinicznych badaniach z zastosowaniem flutykazonu furoinianu, umeklidynium i wilanterolu,  obserwowane działania farmakologiczne i toksykologiczne były charakterystyczne zarówno dla  glikokortykosteroidów, jak i antagonistów receptora muskarynowego lub agonistów receptora beta2- adrenergicznego. Podawanie psom flutykazonu furoinianu w skojarzeniu z umeklidynium i wilanterolem nie  spowodowało wystąpienia nowych, znaczących działań toksycznych lub ciężkich zaostrzeń związanych z  oczekiwanym działaniem flutykazonu furoinianu, umeklidynium lub wilanterolu, stosowanych oddzielnie. 

Genotoksyczność i rakotwórczość 

Flutykazonu furoinian 

Flutykazonu furoinian nie wykazał genotoksyczności w standardowym zestawie badań i nie wykazał działania rakotwórczego,w badaniach obejmujących obserwację całego okresu życia myszy i szczurów  narażonych na wziewne dawki, przy czym narażenie było podobne do występującego u ludzi po dawce  dobowej 92 mikrogramy, na podstawie AUC. 

Umeklidynium 

Umeklidynium nie wykazał genotoksyczności w standardowym zestawie badań i nie wykazał działania  rakotwórczego,w badaniach obejmujących obserwację całego okresu życia myszy i szczurów narażonych na  wziewne dawki, przy czym narażenie było odpowiednio ≥24 lub ≥20-krotnie większe niż występujące w  warunkach klinicznych u ludzi po zastosowaniu umeklidynium w dawce dobowej 55 mikrogramów, na  podstawie AUC. 

Wilanterol 

Wilanterol (jako alfa-fenylocynamonian) i kwas trifenylooctowy nie były genotoksyczne, co wskazuje, że  wilanterol (w postaci trifenylooctanu) nie stanowi genotoksycznego zagrożenia dla ludzi. Zgodne z  wynikami uzyskanymi dla innych agonistów receptora beta2, w badaniach obejmujących obserwację całego  okresu życia, trifenylooctan wilanterolu, podawany wziewnie, powodował występowanie działania proliferacyjnego w układzie rozrodczym samic szczura i myszy oraz w przysadce u szczurów. Nie  obserwowano zwiększenia częstości występowania guzów u szczurów i myszy po narażeniu odpowiednio  0,5- lub 12-krotnie większym niż występujące w warunkach klinicznych u ludzi po zastosowaniu wilanterolu  w dawce dobowej 22 mikrogramy, na podstawie AUC. 

Toksyczność reprodukcyjna 

Nie wykazano niekorzystnego wpływu flutykazonu furoinianu, umeklidynium i wilanterolu na płodność  samców i samic szczura. 

Flutykazonu furoinian 

Nie wykazano działania teratogennego flutykazonu furoinianu u szczurów i królików, ale opóźniał on rozwój  u szczurów i powodował poronienia u królików, w przypadku podawania matkom dawek toksycznych. Przy ekspozycji około 8-krotnie większej, na podstawie AUC, niż po zastosowaniu klinicznie stosowanej  u ludzi dawki dobowej 92 mikrogramy, nie stwierdzono żadnego wpływu na rozwój u szczurów. Flutykazonu furoinian nie wykazywał szkodliwego wpływu na rozwój przed i po porodzie u szczurów. 

Umeklidynium 

Nie wykazano działania teratogennego umeklidynium u szczurów lub królików. W badaniu przed i poporodowym podskórne podawanie szczurom umeklidynium w dawce 180 mikrogramów/kg mc./dobę  (około 73-krotnie większa ekspozycja niż występująca po zastosowaniu umeklidynium w dawce dobowej  55 mikrogramów stosowanej klinicznie u ludzi, na podstawie AUC) powodowało mniejszy przyrost masy  ciała matki, zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu i nieznaczne zmniejszenie masy ciała potomstwa  przed odstawieniem od piersi matek. 

Wilanterol

17 

Wilanterol nie wykazywał działania teratogennego u szczurów. W badaniach u królików wilanterol  podawany wziewnie powodował działania podobne do tych obserwowanych po zastosowaniu innych  agonistów receptora beta2-adrenergicznego (rozszczep podniebienia, otwarte powieki, łączenie segmentów  mostka płodowego i przygięcie/malrotacja kończyn). Po podaniu podskórnym nie wykazano wpływu  po ekspozycji 34-krotnie większej niż występująca po zastosowaniu wilanterolu w dawce dobowej  22 mikrogramy stosowanej klinicznie u ludzi, na podstawie AUC. Wilanterol nie wykazywał szkodliwego wpływu na rozwój przed i po porodzie u szczurów.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna 

Magnezu stearynian 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata. 

Okres ważności po otwarciu zasobnika: 6 tygodni. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.  

Jeśli produkt leczniczy jest przechowywany w lodówce, należy pozostawić inhalator w temperaturze  pokojowej co najmniej godzinę przed użyciem. 

Inhalator należy przechowywać wewnątrz szczelnie zamkniętego opakowania w celu ochrony przed wilgocią  i należy go wyjąć dopiero bezpośrednio przed pierwszym użyciem. 

Na etykiecie inhalatora i opakowaniu tekturowym w wyznaczonym polu należy wpisać datę, kiedy należy wyrzucić inhalator. Datę tę należy wpisać bezpośrednio po wyjęciu inhalatora z zasobnika. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Inhalator Ellipta składa się z jasnoszarego korpusu, beżowej pokrywy ustnika oraz licznika dawek,  dostarczany jest w zasobniku z laminowanej folii zawierającym saszetkę ze środkiem pochłaniającym  wilgoć. Opakowanie jest zamknięte zdzieralną pokrywą foliową. 

Inhalator ma wiele elementów, które wykonane są z: polipropylenu, polietylenu o wysokiej gęstości,  polioksymetylenu, tereftalanu polibutylenu, styrenu akrylonitrylo-butadienowego, poliwęglanu i stali  nierdzewnej. 

Inhalator zawiera dwa paski laminowanej folii aluminiowej z 14 lub 30 dawkami (na 14 lub 30 dni  stosowania). Na jednym pasku każde zagłębienie blistra zawiera flutykazonu furoinian, na drugim pasku  każde zagłębienie blistra zawiera umeklidynium (w postaci bromku) i wilanterol (w postaci trifenylooctanu).  

Opakowanie zawiera inhalator z 14 lub 30 dawkami. 

Opakowanie zbiorcze zawiera 90 (3 inhalatory po 30) dawek. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

18 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego  do stosowania 

Po inhalacji pacjent powinien wypłukać jamę ustną wodą - nie połykać. 

Inhalator Ellipta zawiera podzielone dawki i jest gotowy do użycia. 

Inhalator Ellipta jest dostarczany w opakowaniu (zasobniku) zawierającym saszetkę ze środkiem  pochłaniającym wilgoć, aby zmniejszyć wilgotność. Saszetkę zawierającą środek pochłaniający wilgoć  należy wyrzucić i nie należy jej otwierać, jeść ani wdychać. Należy poinformować pacjenta, aby nie otwierał  zasobnika, dopóki nie jest gotowy do inhalacji dawki. 

Po wyjęciu inhalatora z opakowania (zasobnika z laminowanej folii), pokrywa inhalatora będzie w położeniu  ‘zamkniętym’. Na etykiecie inhalatora i opakowaniu tekturowym w polu występującym po słowach  „Wyrzucić po” należy wpisać datę wypadającą 6 tygodni po otwarciu opakowania. Datę tę należy wpisać  bezpośrednio po wyjęciu inhalatora z opakowania. Po tym terminie inhalatora nie należy już stosować. Po  pierwszym otwarciu zasobnik można wyrzucić. 

Gdy pokrywa inhalatora jest otwierana i zamykana bez inhalacji leku, dawka zostanie utracona. Utracona dawka będzie bezpiecznie przechowana wewnątrz inhalatora, ale nie będzie już dostępna  do inhalacji. 

Nie jest możliwe przypadkowe zastosowanie większej ilości leku lub podwójnej dawki w jednej inhalacji. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących instrukcji stosowania i przechowywania, patrz punkt 4.2. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi  przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

GSK Trading Services Ltd 

Currabinny 

Co. Cork 

Irlandia 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

EU/1/17/1236/01 

EU/1/17/1236/02 

EU/1/17/1236/03 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO

19 

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

20 

ANEKS II 

A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII 

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I  STOSOWANIA 

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO  OBROTU 

D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO  I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

21 

A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII 

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii 

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) 

Priory Street 

Ware 

Hertfordshire SG12 0DJ 

Wielka Brytania 

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na receptę. 

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU • Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania 

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7 dyrektywy  2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie internetowej dotyczącej  leków. 

Podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć pierwszy okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania  tego produktu w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu do obrotu. 

D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO  STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 

• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP) 

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad  bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2 dokumentacji  do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach. 

Uaktualniony RMP należy przedstawiać: 

• na żądanie Europejskiej Agencji Leków; 

• w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych informacji,  które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku uzyskania istotnych  informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego lub odnoszących się do  minimalizacji ryzyka.

22 

ANEKS III 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

23 

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

24 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (OPAKOWANIA POJEDYNCZE I OPAKOWANIE ZBIORCZE)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trelegy Ellipta 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy proszek do inhalacji, podzielony flutykazonu furoinian/umeklidynium/wilanterol 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każda dawka dostarczona zawiera 92 mikrogramy flutykazonu furoinianu, 55 mikrogramów umeklidynium  (co odpowiada 65 mikrogramom umeklidyniowego bromku) i 22 mikrogramy wilanterolu (w postaci  trifenylooctanu). 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę i magnezu stearynian. 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do inhalacji, podzielony.  

1 inhalator zawierający 14 dawek 

1 inhalator zawierający 30 dawek 

Opakowanie zbiorcze: 90 (3 opakowania po 30) dawek  

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie wziewne,  

RAZ NA DOBĘ 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP) 

Okres ważności po pierwszym użyciu: 6 tygodni.

25 

Wyrzucić po: 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GSK Trading Services Ltd 

Currabinny 

Co. Cork 

Irlandia 

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


EU/1/17/1236/01 

EU/1/17/1236/02 

EU/1/17/1236/03 

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot) 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


trelegy ellipta 

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D


Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora. 

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA


PC: 

SN:

26 

NN:

27 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH POŚREDNIE PUDEŁKO TEKTUROWE (BEZ BLUE BOX- TYLKO OPAKOWANIE ZBIORCZE)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trelegy Ellipta 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy proszek do inhalacji, podzielony flutykazonu furoinian/umeklidynium/wilanterol 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każda dawka dostarczona zawiera 92 mikrogramy flutykazonu furoinianu, 55 mikrogramów umeklidynium  (co odpowiada 65 mikrogramom umeklidyniowego bromku) i 22 mikrogramy wilanterolu (w postaci  trifenylooctanu). 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę i magnezu stearynian. 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do inhalacji, podzielony 

1 inhalator z 30 dawkami. 

Składnik opakowania zbiorczego, nie może być sprzedawany oddzielnie. 

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie wziewne,  

RAZ NA DOBĘ 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP) 

Okres ważności po pierwszym użyciu: 6 tygodni. 

Wyrzucić po:

28 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GSK Trading Services Ltd 

Currabinny 

Co. Cork 

Irlandia 

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot) 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


trelegy ellipta

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D


18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA


29 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH  FOLIOWYCH 

ETYKIETA NA ZASOBNIK


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trelegy Ellipta 92/55/22 μg, proszek do inhalacji 

fluticasoni furoas/umeclidinium/vilanterolum 

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GSK Trading Services Ltd 

GSK Logo 

3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP 

4. NUMER SERII


Lot 

5. INNE


Nie otwierać dopóki pacjent nie jest gotowy do przyjęcia dawki. 

Okres ważności po pierwszym użyciu: 6 tygodni. 

14 dawek 

30 dawek

30 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  BEZPOŚREDNICH 

ETYKIETA NA INHALATOR


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


Trelegy Ellipta 92/55/22 μg, proszek do inhalacji 

fluticasoni furoas/umeclidinium/vilanterolum 

Podanie wziewne 

2. SPOSÓB PODAWANIA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP 

4. NUMER SERII


Lot 

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  JEDNOSTEK


14 dawek 

30 dawek 

6. INNE


Okres ważności po pierwszym użyciu: 6 tygodni. 

Wyrzucić po:

31 

B. ULOTKA DLA PACJENTA

32 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika 

Trelegy Ellipta 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy proszek do inhalacji, podzielony flutykazonu furoinian/ umeklidynium/wilanterol 

fluticasoni furoas/umeclidinium/vilanterolum 

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie  zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,  zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,  jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4. 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona  informacje ważne dla pacjenta. 

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić  innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. 

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane  niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.  Patrz punkt 4. 

Spis treści ulotki: 

1. Co to jest Trelegy Ellipta i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trelegy Ellipta 

3. Jak stosować lek Trelegy Ellipta 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać lek Trelegy Ellipta 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

Szczegółowa instrukcja stosowania 

1. Co to jest Trelegy Ellipta i w jakim celu się go stosuje 

Co to jest Trelegy Ellipta 

Trelegy Ellipta zawiera trzy substancje czynne: flutykazonu furoinian, umeklidynium i wilanterol. Flutykazonu furoinian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami, często określanych jako steroidy. Umeklidynium i wilanterol należą do grupy leków rozszerzających oskrzela. 

W jakim celu stosuje się Trelegy Ellipta  

Trelegy Ellipta stosuje się w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych. POChP  jest chorobą przewlekłą charakteryzującą się trudnościami w oddychaniu, które powoli nasilają się. 

W POChP mięśnie wokół dróg oddechowych zaciskają się, co utrudnia oddychanie. Ten lek rozluźnia te  mięśnie i zmniejsza obrzęk i podrażnienie drobnych oskrzeli w płucach , ułatwiając przepływ powietrza  do płuc i z płuc. Jeśli jest stosowany regularnie, pomaga kontrolować trudności w oddychaniu i zmniejsza  wpływ POChP na codzienne życie. 

Trelegy Ellipta należy stosować codziennie, a nie tylko wtedy, gdy u pacjenta występują  problemy z oddychaniem lub inne objawy POChP. Nie należy go stosować do leczenia nagłego  napadu duszności lub świszczącego oddechu. Jeśli u pacjenta wystąpi tego typu napad, należy  zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela (taki jak salbutamol).

33 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trelegy Ellipta 

Kiedy nie stosować leku Trelegy Ellipta 

- jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu furoinian, umeklidynium, wilanterol lub którykolwiek  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trelegy Ellipta należy omówić to z lekarzem, jeśli: - pacjent ma astmę (Nie stosować leku Trelegy Ellipta do leczenia astmy) 

- pacjent ma chorobę serca lub wysokie ciśnienie krwi 

- pacjent ma chorobę wątroby 

- pacjent ma gruźlicę płuc lub jakiekolwiek długotrwałe lub nieleczone zakażenia - pacjent ma chorobę oka zwaną jaskrą z wąskim kątem przesączania 

- pacjent ma powiększoną prostatę, trudności w oddawaniu moczu lub blokadę w pęcherzu  moczowym 

- pacjent choruje na padaczkę 

- pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy 

- pacjent ma małe stężenie potasu we krwi 

- pacjent ma cukrzycę 

- u pacjenta wystąpiło nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia 

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli pacjent uważa, że którykolwiek z powyższych stanów  go dotyczy. 

Nagłe trudności w oddychaniu 

Jeśli u pacjenta wystąpi uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub trudności  w oddychaniu bezpośrednio po inhalacji leku Trelegy Ellipta: 

Należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast szukać pomocy lekarskiej, ponieważ  u pacjenta mógł wystąpić ciężki stan określany jako paradoksalny skurcz oskrzeli. 

Choroby oka podczas leczenia lekiem Trelegy Ellipta 

Jeśli podczas leczenia lekiem Trelegy Ellipta u pacjenta wystąpi ból oka lub dyskomfort, przemijające  pogorszenie ostrości widzenia (nieostre widzenie), widzenie kolorowych obwódek wokół obiektów (efekt  halo) jak również zaczerwienienie oczu: 

Należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast szukać pomocy lekarskiej, ponieważ mogą to  być objawy ostrego napadu jaskry z wąskim kątem przesączania. 

Zakażenia płuc 

Ponieważ ten lek jest stosowany w leczeniu POChP u pacjenta może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia  płuc. Patrz punkt 4 "Możliwe działania niepożądane", aby uzyskać informacje na temat objawów, na które  pacjent powinien zwrócić uwagę podczas stosowania tego leku.  

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej poinformować o tym  lekarza. 

Dzieci i młodzież 

Nie należy podawać tego leku dzieciom lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Lek Trelegy Ellipta a inne leki 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie  lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. 

Niektóre leki mogą wpływać na działanie tego leku lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Do leków tych należą:

34 

- leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (takie jak propranolol), stosowane w leczeniu wysokiego  ciśnienia krwi lub innych chorób serca 

- ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych 

- klarytromycyna lub telitromycyna, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych - rytonawir lub kobicystat, stosowane w leczeniu zakażenia HIV 

- leki zmniejszające stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki moczopędne - inne długo działające leki podobne do tego leku stosowane w leczeniu problemów z oddychaniem,  np. tiotropium, indakaterol. Nie stosować leku Trelegy Ellipta, jeśli pacjent już zażywa te leki. 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków. Niektóre z nich mogą nasilić działania niepożądane leku Trelegy Ellipta i lekarz może chcieć uważnie  monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki. 

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć  dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego leku,  jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że tak zaleci lekarz. 

Nie wiadomo czy składniki tego leku mogą przenikać do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi piersią,  musi poradzić się lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem stosowania leku Trelegy Ellipta. Nie należy  stosować tego leku, jeśli pacjentka karmi piersią, chyba że tak zaleci lekarz. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Jest mało prawdopodobne, aby ten lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Lek Trelegy Ellipta zawiera laktozę 

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy powiedzieć o tym lekarzowi  przed zastosowaniem tego leku. 

3. Jak stosować lek Trelegy Ellipta 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się  do lekarza lub farmaceuty. 

Zalecana dawka to jedna inhalacja raz na dobę o tej samej porze każdego dnia. Działanie leku utrzymuje się  przez 24 godziny, dlatego pacjent potrzebuje tylko jednej inhalacji na dobę. 

Nie należy stosować więcej dawek niż zalecił lekarz. 

Regularne stosowanie leku Trelegy Ellipta  

Jest bardzo ważne, aby stosować lek Trelegy Ellipta codziennie, tak jak zalecił lekarz. To umożliwi  ustąpienie objawów w ciągu dnia i w nocy. 

Nie należy stosować leku Trelegy Ellipta do leczenia nagłego napadu duszności lub świszczącego  oddechu. Jeśli u pacjenta wystąpi taki napad, należy zastosować szybko działający wziewny lek  rozszerzający oskrzela (taki jak salbutamol). 

Sposób użycia inhalatora 

W celu uzyskania pełnej informacji należy zapoznać się ze Szczegółową instrukcją stosowania w tej ulotce. Po otwarciu zasobnika, lek Trelegy Ellipta jest gotowy do użycia.

35 

Jeśli objawy nie ustępują 

Jeśli objawy POChP (duszność, świszczący oddech, kaszel) nie ustępują lub nasilają się, lub jeśli pacjent  stosuje częściej niż zwykle szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela: 

należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trelegy Ellipta 

Jeśli pacjent zastosował więcej dawek tego leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem  lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ pacjent może potrzebować pomocy medycznej.  Jeśli to możliwe, należy pokazać lekarzowi lub farmaceucie inhalator, opakowanie lub tę ulotkę. Mogą wystąpić: szybsze niż zwykle bicie serca, drżenia, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej lub ból  głowy. 

Pominięcie zastosowania leku Trelegy Ellipta 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną  dawkę o zwykłej porze. Jeśli u pacjenta wystąpi świszczący oddech lub duszność, należy zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela (taki jak salbutamol), a następnie zasięgnąć porady lekarza. 

Przerwanie stosowania leku Trelegy Ellipta 

Ten lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku bez  zalecenia lekarza, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej, ponieważ objawy mogą się nasilić. 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się  do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Nagłe trudności w oddychaniu 

Jeśli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu lub nasilenie świszczącego oddechu bezpośrednio  po zastosowaniu tego leku, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast szukać pomocy lekarskiej. 

Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP (częste działanie niepożądane) Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania leku  Trelegy Ellipta - mogą to być objawy zakażenia płuc: 

• gorączka lub dreszcze 

• zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu 

• nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu. 

Częste działania niepożądane 

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów:  

• zakażenie nosa, zatok lub gardła 

• zakażenie górnych dróg oddechowych 

• swędzenie, katar lub zatkany nos 

• grypa 

• przeziębienie 

• ból głowy  

• kaszel 

• ból stawów  

• ból pleców. 

Niezbyt częste działania niepożądane 

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów:

36 

• ból, wykwity w jamie ustnej lub gardle spowodowane przez zakażenie grzybicze (kandydoza).  Płukanie jamy ustnej wodą bezpośrednio po zastosowaniu leku Trelegy Ellipta zmniejsza  prawdopodobieństwo wystąpienia tego działania niepożądanego. 

• nieregularne bicie serca 

• szybsze bicie serca 

• ból w tylnej części jamy ustnej i gardła 

• osłabienie kości prowadzące do złamań. 

Inne działania niepożądane 

Występowały inne działania niepożądane, ale ich dokładna częstość nie jest znana (częstość nie może być  określona na podstawie dostępnych danych): 

• nieostre widzenie 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione  w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można  zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki  zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa  stosowania leku. 

5. Jak przechowywać lek Trelegy Ellipta 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, zasobniku z folii  i inhalatorze po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. 

Przechowywać inhalator w zasobniku z laminowanej folii w celu ochrony przed wilgocią i należy go wyjąć  bezpośrednio przed pierwszym użyciem. 

Inhalator może być stosowany nie dłużej niż 6 tygodni, począwszy od dnia, w którym zasobnik został  otwarty.  

Jeśli lek przechowywany jest w lodówce, przed użyciem należy pozostawić inhalator w temperaturze  pokojowej przez co najmniej godzinę. 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

Co zawiera lek Trelegy Ellipta 

Substancjami czynnymi leku są: flutykazonu furoinian, umeklidyniowy bromek i wilanterol. 

Każda pojedyncza inhalacja zapewnia dostarczanie dawki (dawka opuszczająca ustnik) zawierającej 92 mikrogramy flutykazonu furoinianu, 65 mikrogramów umeklidyniowego bromku (co odpowiada  55 mikrogramom umeklidynium) i 22 mikrogramy wilanterolu (w postaci trifenylooctanu). 

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (patrz punkt 2 podpunkt ‘Lek Trelegy Ellipta zawiera laktozę’)  i magnezu stearynian. 

Jak wygląda lek Trelegy Ellipta i co zawiera opakowanie

37 

Inhalator Ellipta ma jasnoszarą, plastikową obudowę, beżową pokrywę ustnika i licznik dawek. Opakowanie  inhalatora jest zamknięte zdzieralną pokrywą foliową i zawiera saszetkę ze środkiem pochłaniającym wilgoć,  aby zmniejszyć wilgotność w opakowaniu. 

Substancje czynne występują w postaci białego proszku, w blistrach na oddzielnych paskach wewnątrz  inhalatora. Każdy inhalator zawiera 14 lub 30 dawek (na 14 lub 30 dni stosowania). Dostępne jest także  opakowanie zbiorcze zawierające 90 (3 inhalatory po 30) dawek (na 90 dni stosowania). Nie wszystkie  wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny 

GSK Trading Services Ltd 

Currabinny 

Co. Cork 

Irlandia 

Wytwórca 

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) 

Priory Street 

Ware 

Hertfordshire SG12 0DJ 

Wielka Brytania 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela  podmiotu odpowiedzialnego: 


België/Belgique/Belgien 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  

Teл.: + 359 2 953 10 34 

Česká republika 

GlaxoSmithKline, s.r.o. 

Tel: + 420 222 001 111 

cz.info@gsk.com 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S 

Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com 

Deutschland 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 

produkt.info@gsk.com 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Tel: + 372 6676 900 

estonia@gsk.com 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Lietuva 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB 

Tel: + 370 5 264 90 00 

info.lt@gsk.com 

Luxembourg/Luxemburg 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 

Magyarország 

GlaxoSmithKline Kft. 

Tel.: + 36 1 225 5300 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Limited Tel: + 356 21 238131 

Nederland 

GlaxoSmithKline BV 

Tel: + 31 (0)30 6938100 

nlinfo@gsk.com 

Norge 

GlaxoSmithKline AS 

Tlf: + 47 22 70 20 00 

firmapost@gsk.no 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH


38 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com 


España 

GlaxoSmithKline, S.A. 

Tel: + 34 902 202 700 

es-ci@gsk.com 

France 

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 

diam@gsk.com 

Hrvatska 

GlaxoSmithKline d.o.o. 

Tel: + 385 1 6051 999 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

Italia 

GlaxoSmithKline S.p.A. 

Tel: + 39 (0)45 9218 111 

Κύπρος 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 397000 

gskcyprus@gsk.com 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 

lv-epasts@gsk.com 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o. 

Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

Portugal 

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00 

FI.PT@gsk.com 

România 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  

Tel: + 4021 3028 208 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o. 

Tel: + 386 (0)1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com 

Suomi/Finland 

GlaxoSmithKline Oy 

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 

Finland.tuoteinfo@gsk.com 

Sverige 

GlaxoSmithKline AB 

Tel: + 46 (0)8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK Ltd 

Tel: + 44 (0)800 221441 

customercontactuk@gsk.com 


Data ostatniej aktualizacji ulotki: {miesiąc RRRR} 

Inne źródła informacji 

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków  http://www.ema.europa.eu

39 

Szczegółowa instrukcja stosowania 

Co to jest inhalator? 

Przed pierwszym zastosowaniem leku Trelegy Ellipta, nie ma potrzeby sprawdzania, czy inhalator działa  poprawnie; zawiera on podzielone dawki i jest gotowy do użycia. 

Zawartość pudełka tekturowego z inhalatorem leku Trelegy Ellipta 

Zdzieralna  

pokrywa  

foliowa 

Pudełko  

tekturowe 

Inhalator 


Saszetka ze  

środkiem  

pochłaniającym  wilgoć 

Opakowanie  inhalatora 

(zasobnik) 

Ta ulotka 


Inhalator jest dostarczany w opakowaniu. Nie należy otwierać opakowania inhalatora, dopóki pacjent nie  jest gotowy do inhalacji dawki leku. Gdy pacjent jest gotowy do użycia inhalatora, należy otworzyć  opakowanie inhalatora poprzez usunięcie zdzieralnej pokrywy foliowej. Opakowanie inhalatora zawiera  saszetkę ze środkiem pochłaniającym wilgoć, aby zmniejszyć wilgotność. Po otwarciu opakowania saszetkę  ze środkiem pochłaniającym wilgoć należy wyrzucić – nie należy jej otwierać, jeść ani wdychać. 

Saszetka ze  

środkiem  

pochłaniającym  

wilgoć

Po wyjęciu inhalatora z opakowania, pokrywa inhalatora będzie w położeniu "zamkniętym". Nie należy jej  otwierać, dopóki pacjent nie jest gotowy do inhalacji dawki leku. Na etykiecie inhalatora i na  opakowaniu tekturowym w polu występującym po słowach „Wyrzucić po” należy wpisać datę wypadającą 6  tygodni po otwarciu opakowania. Po tym terminie inhalatora nie należy już stosować. Zasobnik po  pierwszym otwarciu można wyrzucić. 

40 

Przedstawiona poniżej szczegółowa instrukcja stosowania inhalatora Ellipta zawierającego 30 dawek  (na 30 dni stosowania) dotyczy również inhalatora zawierającego 14 dawek (na 14 dni stosowania). 

1) Należy przeczytać przed rozpoczęciem stosowania 

Gdy pokrywa inhalatora Ellipta jest otwierana i zamykana bez inhalacji leku, dawka zostanie  utracona. 

Utracona dawka będzie bezpiecznie przechowana wewnątrz inhalatora, ale nie będzie już dostępna  do inhalacji. 

Nie jest możliwe przypadkowe zastosowanie większej ilości leku lub podwójnej dawki w jednej  inhalacji. 

Pokrywa 

Każde otwarcie  

pokrywy  


Licznik dawek 

Pokazuje, ile dawek leku pozostało w  inhalatorze. 

Przed pierwszym użyciem inhalatora  wskazuje on dokładnie 30 dawek. 

Za każdym razem, kiedy pokrywa jest  otwierana, wskazanie licznika zmniejsza się o  1. 

Gdy pozostanie mniej niż 10 dawek, połowa  licznika dawek widoczna jest w kolorze  czerwonym. 

Po zastosowaniu ostatniej dawki połowa  licznika dawek widoczna jest w kolorze  czerwonym i licznik i licznik wskazuje cyfrę  0. Inhalator jest teraz pusty. 

Gdy pokrywa zostanie po tym otwarta, cały  licznik będzie widoczny w kolorze czerwonym. 

przygotowuje jedną  dawkę leku. 


Gdy w inhalatorze 14-dawkowym pozostanie mniej niż 10 dawek, połowa licznika dawek widoczna jest  w kolorze czerwonym, a po zastosowaniu ostatniej dawki połowa licznika dawek widoczna jest w kolorze  czerwonym i licznik wskazuje cyfrę 0. Gdy pokrywa zostanie po tym otwarta, cały licznik będzie widoczny  w kolorze czerwonym. 

2) Przygotowanie dawki 

Otworzyć pokrywę inhalatora dopiero wtedy, gdy pacjent jest gotowy do przyjęcia dawki. Nie wstrząsać inhalatorem. 

• Należy przesunąć pokrywę w dół, aż do usłyszenia „kliknięcia”. 

Ustnik 

Wlot powietrza 


“Klik”

41 


Lek jest gotowy do inhalacji. 

Potwierdza to wskazanie licznika dawek zmniejszone o 1. 

• Jeśli wskazanie licznika dawek nie zmniejszyło się po usłyszeniu kliknięcia oznacza to,  że inhalator nie dostarczy leku. 

Należy zwrócić się do farmaceuty po poradę. 

• Nigdy nie wstrząsać inhalatorem. 

3) Wykonanie inhalacji leku 

• Inhalator należy trzymać w pewnej odległości od ust i wykonać spokojny, głęboki wydech. Nie wykonywać wydechu do wnętrza inhalatora. 

• Włożyć ustnik inhalatora do ust i objąć go szczelnie wargami.  

Nie blokować palcami wlotu powietrza. 

Kształt ustnika jest tak  

wyprofilowany, aby pasował  

do ust. 

Nie blokować palcami wlotu  

powietrza.

• Należy wykonać jeden długi, równomierny i głęboki wdech. Wstrzymać oddech tak długo,  jak to możliwe (co najmniej 3-4 sekundy). 

• Wyjąć inhalator z ust. 

• Wykonać powoli spokojny wydech. 

Pacjenci mogą nie wyczuć leku ani jego smaku, nawet jeśli prawidłowo stosują inhalator. 

W celu oczyszczenia ustnika inhalatora należy użyć suchej chusteczki zanim zamknie się jego  pokrywę. 

4) Zamykanie inhalatora i płukanie jamy ustnej 

• Przesunąć pokrywę ku górze tak, aby zakryć ustnik. 

42 

 

• Należy przepłukać jamę ustną wodą po użyciu inhalatora - nie połykać. Dzięki temu prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak ból jamy ustnej lub gardła, będzie mniejsze. 

43 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Trelegy
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu