Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Symflusal

Symflusal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Symflusal, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony  Symflusal, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony    

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

  

Każda dawka produktu leczniczego Symflusal gotowa do użytku zawiera odpowiednio:    

50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 mikrogramów flutykazonu  propionianu.  

50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 500 mikrogramów flutykazonu  propionianu.  

Substancja pomocnicza o znanym działaniu, odpowiednio:  

- 24,677 mg laktozy jednowodnej na dawkę;  

- 24,427 mg laktozy jednowodnej na dawkę.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Proszek do inhalacji, podzielony.  

Biały proszek.  

Produkt leczniczy Symflusal zawiera dwie substancje czynne umieszczone w pasku  z dwukomorowym blistrem. Paski te przechowywane są w urządzeniu do inhalacji Elpenhaler®.  Każdy pasek z dwukomorowym blistrem stanowi pojedynczą dawkę leczniczą.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania  

Produkt leczniczy Symflusal jest wskazany do stosowania wyłącznie u dorosłych.  Astma oskrzelowa 

Produkt leczniczy Symflusal jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy  zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu:  

- u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu  wziewnego oraz stosowania doraźnie krótko działającego β2-mimetyku;  

lub  

- u pacjentów, u których uzyskano już kontrolę objawów astmy stosując łącznie kortykosteroid  wziewny i długo działający β2–mimetyk. 

1 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)  

Produkt leczniczy Symflusal jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu pacjentów  z POChP, z FEV1 <60% wartości należnej (przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela),  z powtarzającymi się zaostrzeniami choroby w wywiadzie, u których występują istotne objawy  choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie  

Sposób podawania: do stosowania wziewnego.  

Należy poinformować pacjentów, że w celu uzyskania pożądanej skuteczności, produkt leczniczy  Symflusal powinien być stosowany codziennie, nawet gdy objawy nie występują.  

Pacjentów należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej po to, aby dawka produktu leczniczego  Symflusal, którą otrzymuje pacjent, była dawką optymalną, przy czym zmiana może być dokonana  tylko na zlecenie lekarza. Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę  objawów. Po uzyskaniu poprawy stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę  produktu leczniczego, złożonego z dwóch substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy  podjąć próbę dalszego leczenia produktem leczniczym zawierającym tylko kortykosteroid  wziewny. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi  β2-mimetykami, produkt leczniczy Symflusal może być stosowany jeden raz na dobę, jeżeli w opinii  lekarza pozwoli to na zachowanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych  z wywiadu wskazujących na to, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę produktu  leczniczego należy podawać wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu  dnia, dawkę produktu leczniczego należy podawać rano.  

Dawkę produktu leczniczego Symflusal ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od  stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w produkcie dawkę flutykazonu propionianu. Jeżeli  u pacjenta konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe  z zastosowaniem produktu leczniczego Symflusal, należy mu przepisać odpowiednie dawki β2-agonisty  i (lub) kortykosteroidu.  

Zalecane dawkowanie:  

Astma oskrzelowa 

Dorośli:  

Jedna dawka wziewna zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 250 mikrogramów flutykazonu  propionianu dwa razy na dobę;  

lub  

jedna dawka wziewna zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu  propionianu dwa razy na dobę.  

Krótkotrwałe stosowanie produktu leczniczego Symflusal może być rozważane jako początkowe  leczenie podtrzymujące u dorosłych z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani jako  pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący produkt leczniczy w ciągu dnia w razie  potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których 

2 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

szybka kontrola astmy jest niezbędna. W takich przypadkach, zalecaną dawką początkową jest jedna  inhalacja zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 100 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa  razy na dobę. Po uzyskaniu kontroli objawów, leczenie powinno zostać zweryfikowane oraz należy  rozważyć, czy u pacjenta można zredukować leczenie do stosowania wyłącznie wziewnego  kortykosteroidu. Ważna jest regularna ocena stanu pacjenta po ograniczeniu leczenia do samego  wziewnego kortykosteroidu.  

Nie wykazano jednoznacznej korzyści w porównaniu do stosowania wyłącznie wziewnego  propionianu flutykazonu jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy  z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne  kortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu”. Produkt leczniczy Symflusal nie jest przeznaczony do  stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Salmeterol + propionian flutykazonu o mocy 50  mikrogramów + 100 mikrogramów nie są odpowiednie do stosowania u dorosłych pacjentów z ciężką  astmą. U pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego  kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego.  

W przypadku dawek, które nie mogą być osiągnięte przy zastosowaniu produktu leczniczego  Symflusal, dostępne są inne moce produktów leczniczych zawierających salmeterol + propionian  flutykazonu.  

POChP  

Dorośli:  

Jedna inhalacja zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu  propionianu dwa razy na dobę.  

Specjalne grupy pacjentów 

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów  z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania salmeterolu +  flutykazonu propionianu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.  

Dzieci i młodzież 

Nie należy stosować produktu leczniczego Symflusal u dzieci i młodzieży.  

4.3 Przeciwwskazania  

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Pogorszenie przebiegu choroby  

Produktu leczniczego Symflusal nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym celu  konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela.  Należy poinstruować pacjentów, aby zawsze mieli przy sobie inhalator stosowany do łagodzenia  objawów ostrych napadów astmy.  

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Symflusal u pacjentów w czasie  zaostrzenia astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby.  

W trakcie leczenia produktem leczniczym Symflusal może wystąpić zaostrzenie choroby podstawowej  lub mogą wystąpić poważne objawy niepożądane związane z astmą. Pacjentów należy poinformować,  że jeśli po rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Symflusal nastąpi pogorszenie objawów  astmy lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć  porady lekarskiej. 

3 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Konieczność zwiększenia częstości stosowania leków łagodzących objawy (krótko działający lek  rozszerzający oskrzela) lub zmniejszenie odpowiedzi na zastosowanie takiego leku świadczy  o pogorszeniu kontroli choroby; lekarz powinien zweryfikować leczenie takiego pacjenta.  

Nagłe i postępujące pogorszenie kontroli objawów astmy oskrzelowej jest stanem potencjalne  zagrażającym życiu. Pacjenta należy poddać pilnej konsultacji lekarskiej. Należy rozważyć  zwiększenie dawki kortykosteroidu.  

Po uzyskaniu kontroli objawów astmy, można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu  leczniczego Symflusal. Należy regularnie oceniać stan zdrowia pacjentów, u których zmniejszono  dawkę produktu leczniczego Symflusal. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu  leczniczego Symflusal (patrz punkt 4.2).  

U pacjentów z POChP, u których wystąpiło zaostrzenie choroby, zaleca się zazwyczaj leczenie  ogólnoustrojowymi kortykosteroidami. W związku z tym, jeśli objawy choroby nasilą się  w trakcie leczenie produktem leczniczym Symflusal, pacjent powinien zasięgnąć porady  lekarza.  

Nie należy nagle przerywać leczenia produktem leczniczym Symflusal u pacjentów chorujących na  astmę, ze względu na ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby. Dawkę produktu leczniczego należy  zmniejszać stopniowo pod kontrolą lekarza. Przerwanie leczenia u pacjentów chorych na POChP  może także powodować nasilenie objawów choroby i powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.  

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych wziewnie produktów leczniczych zawierających  kortykosteroidy, produkt leczniczy Symflusal należy stosować z ostrożnością u pacjentów z przebytą  lub czynną gruźlicą płuc oraz grzybiczymi, wirusowymi lub innego rodzaju infekcjami dróg  oddechowych. Jeżeli jest to wskazane, należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie.  

Działanie sercowo-naczyniowe  

Produkt leczniczy Symflusal może rzadko powodować zaburzenia rytmu serca, np. częstoskurcz  nadkomorowy, skurcze dodatkowe i migotanie przedsionków, oraz niewielkie i przemijające  zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi, jeśli stosowany jest w dużych dawkach  terapeutycznych. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Symflusal u pacjentów  z ciężkimi zaburzeniami czynności układu krążenia lub z zaburzeniami rytmu serca i u pacjentów  z cukrzycą, z nadczynnością tarczycy, z nieleczoną hipokaliemią lub u pacjentów ze skłonnością do  występowania małych stężeń jonów potasowych w surowicy.  

Hiperglikemia  

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8).  Należy wziąć to pod uwagę przepisując produkt leczniczy pacjentom z cukrzycą w wywiadzie.  

Paradoksalny skurcz oskrzeli  

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, po przyjęciu dawki może wystąpić  paradoksalny skurcz oskrzeli z nagłym nasileniem świszczącego oddechu i dusznością bezpośrednio  po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działający lek rozszerzający  oskrzela. Leczenie należy rozpocząć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu  leczniczego Symflusal, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie.  

Do odnotowanych działań farmakologicznych leczenia β2-mimetykami należą drżenia, kołatanie  serca i bóle głowy. Działania te zwykle są przemijające i ulegają złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania.  

Substancje pomocnicze 

4 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Produkt leczniczy Symflusal zawiera laktozę jednowodną. Ilość ta zwykle nie powoduje problemów  u osób z nietolerancją laktozy. Laktoza zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą  powodować reakcje alergiczne.  

Działania ogólnoustrojowe kortykosteroidów  

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania jakiegokolwiek z kortykosteroidów  wziewnych, szczególnie jeśli zalecono przyjmowanie wysokich dawek przez długi czas. Wystąpienie  tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów.  Do możliwych działań ogólnoustrojowych należą: zespół Cushinga, cechy wyglądu zewnętrznego  charakterystyczne dla zespołu Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, zmniejszenie  gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra oraz, znacznie rzadziej, szereg objawów psychicznych lub  zmian zachowania, w tym pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję  (szczególnie u dzieci). W związku z powyższym ważna jest regularna kontrola stanu pacjenta oraz  zmniejszenie dawki wziewnego kortykosteroidu do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną  kontrolę objawów astmy.  

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może prowadzić do  zahamowania czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego. Bardzo rzadko  zgłaszano przypadki zahamowania czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego  w przypadku stosowania dawek od 500 mikrogramów do 1000 mikrogramów flutykazonu  propionianu. Do sytuacji, które potencjalnie mogą wywołać przełom nadnerczowy należą uraz,  zabieg chirurgiczny, infekcja lub szybkie zmniejszanie dawki. Objawy są zazwyczaj niejednoznaczne  i mogą obejmować utratę łaknienia, ból brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy,  nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemię i drgawki. W okresach narażenia  na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne  podanie kortykosteroidów.  

Korzyści z wziewnego leczenia flutykazonu propionianem obejmują zminimalizowanie  zapotrzebowania na steroidy doustne. U pacjentów, u których wcześniej stosowane leczenie  steroidami doustnymi zamieniono na leczenie wziewne flutykazonu propionianem, należy liczyć się  z ryzykiem wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres. Należy  zachować szczególną ostrożność u tych pacjentów i regularnie kontrolować czynność kory nadnerczy.  Ryzyko to może także dotyczyć pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki  kortykosteroidów. Możliwość zaburzenia czynności kory nadnerczy należy zawsze uwzględnić  w stanach nagłych oraz w sytuacjach związanych ze stresem, i rozważyć podanie odpowiedniej dawki  uzupełniającej kortykosteroidów. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, konieczna może być  konsultacja specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy.  

Rytonawir może znacznie zwiększyć stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy  unikać jednoczesnego stosowania tych produktów, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta  przewyższa ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych  kortykosteroidów. Zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych istnieje również  podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A  (patrz punkt 4.5).  

Zapalenie płuc u pacjentów z POChP  

U pacjentów z POChP otrzymujących wziewne kortykosteroidy zaobserwowano zwiększenie  częstości występowania zapalenia płuc, w tym zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Istnieją  pewne dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wraz ze zwiększeniem dawki  steroidów, ale nie zostało to jednoznacznie wykazane we wszystkich badaniach.  

Nie ma jednoznacznych dowodów klinicznych potwierdzających różnice w obrębie grupy produktów  zawierających wziewny kortykosteroid w odniesieniu do stopnia ryzyka występowania zapalenia  płuc. 

5 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Lekarze powinni szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, oraz oceniać czy nie  rozwija się u nich zapalenie płuc, ponieważ kliniczne objawy tych infekcji oraz zaostrzenia POChP  często się nakładają.  

Do czynników ryzyka zapalenia płuc u pacjentów z POChP należą: aktualne palenie tytoniu, starszy  wiek, niski wskaźnik masy ciała (BMI) i ciężka postać POChP.  

Interakcje z silnymi inhibitorami CYP3A4  

Jednoczesne ogólne stosowanie ketokonazolu znacząco zwiększa narażenie ogólnoustrojowe na  salmeterol. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowych (np. wydłużenie odstępu QTc i kołatania serca). W związku z tym należy  unikać jednoczesnego leczenia ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4, chyba że  korzyści przewyższają potencjalnie zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych salmeterolu (patrz punkt 4.5).  

Zaburzenia widzenia  

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania  kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne  zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do lekarza okulisty w celu ustalenia  możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak  centralna chorioretinopatia surowicza (z ang. Central Serous Choriretinopathy - CSCR), którą  notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów.  

Dzieci i młodzież  

Produkt leczniczy Symflusal nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej  18 lat.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Produkty lecznicze blokujące receptory β-adrenergiczne (β-adrenolityki) mogą osłabiać lub hamować  działanie salmeterolu. Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory β-adrenergiczne  nie powinny być stosowane u pacjentów z astmą, chyba że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich  zastosowanie. Leczenie β2-agonistą może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególną  ostrożność zaleca się w ostrych, ciężkich przypadkach astmy, ponieważ to działanie może być  nasilone przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi.  

Jednoczesne stosowanie innych leków działających na receptory β-adrenergiczne może potencjalnie  spowodować działanie addycyjne.  

Flutykazonu propionian  

W normalnych warunkach, po podaniu wziewnym, w osoczu krwi występują niskie stężenia  flutykazonu propionianu w wyniku nasilonego metabolizmu pierwszego przejścia oraz dużego  klirensu osoczowego, zależnego od aktywności cytochromu CYP3A4 w przewodzie pokarmowym  i wątrobie. Dlatego znaczące klinicznie interakcje flutykazonu propionianu są mało prawdopodobne.  

Badania interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazały,  że rytonawir (bardzo silny inhibitor cytochromu CYP3A4) podawany w dawce 100 mg dwa razy na  dobę zwiększa kilkaset razy stężenie flutykazonu propionianu w osoczu, w wyniku czego dochodzi do  znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Informacja o tej interakcji nie ma znaczenia  w odniesieniu do podawanego wziewnie flutykazonu propionianu, ale można spodziewać się  znacznego zwiększenia stężenia flutykazonu propionianu w osoczu. Odnotowano przypadki zespołu  Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego należy unikać stosowania takiego  skojarzenia, chyba że korzyść przewyższa ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych  działań niepożądanych wywołanych stosowaniem glikokortykosteroidów. 

6 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

W małym badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, ketokonazol (niewiele słabszy od  rytonawiru inhibitor CYP3A) spowodował zwiększenie ekspozycji na flutykazonu propionian o 150%  po podaniu wziewnym pojedynczej dawki. To spowodowało większe zmniejszenie stężenia kortyzolu  w osoczu, w porównaniu do podania samego flutykazonu propionianu. Jednoczesne stosowanie  z innymi silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak itrakonazol lub produktami zawierającymi  kobicystat oraz umiarkowanymi inhibitorami CYP3A, takimi jak erytromycyna, może także  spowodować zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian oraz zwiększenie  ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać łączenia leków, chyba  że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze  stosowaniem kortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia  ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów.  

Salmeterol  

Silne inhibitory CYP3A4  

Jednoczesne podawanie ketokonazolu (400 mg raz na dobę, doustnie) i salmeterolu (50 mikrogramów  dwa razy na dobę, wziewnie) przez 7 dni u 15 zdrowych osób powodowało znaczne zwiększenie  stężenia salmeterolu w osoczu (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 15-krotne zwiększenie AUC). Może to  prowadzić do zwiększenia częstości występowania innych objawów ogólnoustrojowych podczas  leczenia salmeterolem (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca) w porównaniu do leczenia  salmeterolem lub ketokonazolem oddzielnie (patrz punkt 4.4).  

Nie zaobserwowano klinicznie znaczących zmian ciśnienia tętniczego krwi, częstości bicia serca,  stężenia glukozy i stężenia potasu we krwi. Jednoczesne podawanie z ketokonazolem nie powodowało  wydłużenia okresu półtrwania salmeterolu w fazie eliminacji ani nie zwiększyło kumulacji salmeterolu  po podaniu wielokrotnym.  

Należy unikać jednoczesnego stosowania z ketokonazolem, chyba że korzyści przeważają nad  potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  salmeterolu. Wydaje się prawdopodobne, że takie ryzyko interakcji dotyczy również innych silnych  inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazolu, telitromycyny, rytonawiru).  

Umiarkowane inhibitory CYP3A4  

Jednoczesne podawanie erytromycyny (500 mg trzy razy na dobę, doustnie) i salmeterolu (50  mikrogramów dwa razy na dobę, wziewnie) przez 6 dni u 15 zdrowych osób powodowało małe,  nieistotne statystycznie zwiększenie ekspozycji na salmeterol (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 1,2- krotne zwiększenie AUC). Jednoczesne podawanie z erytromycyną nie wiązało się z wystąpieniem  ciężkich działań niepożądanych.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację  

Płodność 

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Jednakże badania przeprowadzone na  zwierzętach nie wykazały wpływu salmeterolu lub flutykazonu propionianu na płodność.  

Ciąża  

Dane otrzymane z dużej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży (więcej niż 1000 kobiet w ciąży)  nie wskazują na to, aby salmeterol i flutykazonu propionian powodowały wady rozwojowe lub  działały szkodliwie na płód lub noworodka. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na  rozrodczość po podaniu agonistów receptorów β2-adrenergicznych i glikokortykosteroidów (patrz  punkt 5.3). 

7 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Stosowanie produktu leczniczego Symflusal u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków,  gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.  

W leczeniu kobiet w ciąży należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę flutykazonu  propionianu zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy.  

Karmienie piersią 

Nie wiadomo, czy salmeterol i flutykazonu propionian lub ich metabolity przenikają do mleka  ludzkiego.  

Badania wykazały, że salmeterol i flutykazonu propionian oraz ich metabolity przenikają do mleka  samic szczurów w okresie laktacji.  

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków lub niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć  decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem leczniczym Symflusal,  biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści dla matki wynikające  z leczenia produktem Symflusal.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  

Produkt leczniczy Symflusal nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia  pojazdów i obsługiwania maszyn.  

4.8 Działania niepożądane 

Ponieważ produkt leczniczy Symflusal zawiera salmeterol oraz flutykazonu propionian, można  oczekiwać rodzaju i nasilenia działań niepożądanych typowych dla każdej substancji produktu  leczniczego. Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających  z jednoczesnego stosowania obu substancji czynnych.  

Działania niepożądane związane ze stosowaniem salmeterolu i flutykazonu propionianu zostały  wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość  występowania określono jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często  (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), częstość nieznana (nie może być określona  na podstawie dostępnych danych). Częstość występowania ustalono na podstawie danych z badania  klinicznego. Nie uwzględniono częstości działań po zastosowaniu placebo. 

Klasyfikacja układów  

i narządów 
Działanie niepożądane 
Częstość występowania 
Zakażenia i zarażenia  

pasożytnicze 
Kandydoza jamy ustnej i gardła
Często
Zapalenie płuc (u pacjentów  

z POChP)
Często 1,3,5
Zapalenie oskrzeli
Często 1,3
Kandydoza przełyku
Rzadko
Zaburzenia układu  

immunologicznego 
Reakcje nadwrażliwości objawiające  się: skórnymi reakcjami  

nadwrażliwości 
Niezbyt często 
Obrzęk naczynioruchowy (głównie  obrzęk twarzy i gardła)
Rzadko 
Objawy ze strony układu  

oddechowego (duszność)
Niezbyt często 
Objawy ze strony układu  

oddechowego (skurcz oskrzeli)
Rzadko 
Reakcje anafilaktyczne, w tym 
Rzadko 


8 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

 

wstrząs anafilaktyczny 


Zaburzenia  

endokrynologiczne 
Zespół Cushinga, cushingoidalne  rysy twarzy, zahamowanie czynności  kory nadnerczy, spowolnienie  wzrostu u dzieci i młodzieży,  

zmniejszenie gęstości mineralnej  kości 
Rzadko 4 
Zaburzenia metabolizmu  i odżywiania 
Hipokaliemia
Często 3
Hiperglikemia
Niezbyt często 4
Zaburzenia psychiczne 
Niepokój 
Niezbyt często 
Zaburzenia snu 
Niezbyt często 
Zmiany w zachowaniu, w tym  nadpobudliwość psychoruchowa  i drażliwość (głównie u dzieci)
Rzadko 
Depresja, agresja (głównie u dzieci) 
Nieznana 
Zaburzenia układu  

nerwowego 
Ból głowy
Bardzo często 1
Drżenie 
Niezbyt często 
Zaburzenia oka 
Zaćma 
Niezbyt często
Jaskra 
Rzadko 4 
Nieostre widzenie
Nieznana4
Zaburzenia serca 
Kołatanie serca
Niezbyt często 
Tachykardia
Niezbyt często 
Zaburzenia rytmu serca (w tym  częstoskurcz nadkomorowy  

i dodatkowe skurcze)
Rzadko 
Migotanie przedsionków
Niezbyt często 
Dławica piersiowa
Niezbyt często 
Zaburzenia układu  

oddechowego, klatki  

piersiowej i śródpiersia 
Zapalenie nosogardzieli
Bardzo często 2, 3
Podrażnienie gardła
Często
Chrypka i (lub) dysfonia
Często
Zapalenie zatok
Często 1, 3
Paradoksalny skurcz oskrzeli
Rzadko 4
Zaburzenia skóry i tkanki  podskórnej 
Stłuczenia 
Często 1,3
Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej 
Skurcze mięśni
Często
Pourazowe złamania
Często 1, 3
Bóle stawów
Często
Bóle mięśni
Często 


1 Zgłaszane często w grupie przyjmującej placebo  

2 Zgłaszane bardzo często w grupie przyjmującej placebo  

3 Zgłaszane w trakcie 3-letniej obserwacji pacjentów z POChP  

4 Patrz punkt 4.4  

5 Patrz punkt 5.1  

Opis wybranych działań niepożądanych  

Do odnotowanych działań farmakologicznych podczas leczenia β2-mimetykami należą: drżenia,  kołatanie serca i ból głowy. Działania te zwykle były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie  regularnego stosowania leku.  

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, po przyjęciu dawki może wystąpić  paradoksalny skurcz oskrzeli z nagłym nasileniem świszczącego oddechu i dusznością bezpośrednio 

9 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działający lek rozszerzający  oskrzela. Leczenie należy rozpocząć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawania produktu  leczniczego Symflusal, ocenić stan pacjenta i, w razie konieczności, zastosować inne leczenie.  

Ze względu na zawartość flutykazonu propionianu, u niektórych pacjentów może wystąpić chrypka  i kandydoza (drożdżyca) jamy ustnej i gardła oraz, w rzadkich przypadkach, kandydoza przełyku.  W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia zarówno chrypki, jak i kandydozy jamy ustnej i gardła,  po zastosowaniu produktu leczniczego należy wypłukać jamę ustną wodą, następnie wypluć wodę  i (lub) umyć zęby. Objawową kandydozę jamy ustnej i gardła należy leczyć stosując miejscowe  leczenie przeciwgrzybicze, równocześnie kontynuując terapię produktem leczniczym Symflusal.  

Dzieci i młodzież  

Możliwe objawy ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, cechy wyglądu zewnętrznego  charakterystyczne dla zespołu Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie  wzrostu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). U dzieci mogą również wystąpić objawy takie jak  niepokój, zaburzenia snu i zmiany zachowania, w tym pobudzenie i drażliwość.  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka  stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny  zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu  Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,  02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  

4.9 Przedawkowanie  

Brak danych z badań klinicznych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego Symflusal,  jednak dane dotyczące przedawkowania obu substancji czynnych produktu leczniczego podane są  poniżej:  

Salmeterol  

Do objawów podmiotowych i przedmiotowych przedawkowania salmeterolu należą: zawroty głowy,  wzrost ciśnienia skurczowego krwi, drżenia, ból głowy i tachykardia. W przypadku konieczności  przerwania stosowania produktu leczniczego Symflusal ze względu na przedawkowanie β-agonisty  zawartego w produkcie leczniczym, należy rozważyć odpowiednie leczenie kortykosteroidem  zastępczym. Ponadto może wystąpić hipokaliemia, dlatego należy monitorować stężenie jonów  potasowych we krwi. Należy rozważyć podanie potasu.  

Flutykazonu propionian  

Ostre: Zastosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu może  powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy. Sytuacja ta nie wymaga podjęcia  działań ratunkowych, ponieważ czynność kory nadnerczy powraca do normy w ciągu kilku dni. Może  to być zweryfikowane przez oznaczenie stężenia kortyzolu w osoczu.  

Długotrwałe stosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu: Należy  monitorować rezerwę nadnerczową. Konieczne może być leczenie kortykosteroidami do stosowania  ogólnego. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta, należy kontynuować leczenie z zastosowaniem  kortykosteroidu wziewnego w zalecanej dawce. Należy odnieść się do punktu 4.4.  

W przypadku zarówno ostrego, jak i długotrwałego przedawkowania flutykazonu propionianu, należy  kontynuować leczenie produktem leczniczym Symflusal w dawce zapewniającej kontrolę objawów.   

10 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1 Właściwości farmakodynamiczne  

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi  lekami, z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych, kod ATC: R03AK06.  

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne  

Produkt leczniczy Symflusal zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, które mają różne  mechanizmy działania. Mechanizmy działania obu substancji czynnych są przedstawione poniżej:  

Salmeterol:  

Salmeterol jest wybiórczym, długo działającym (12 godzin) agonistą receptora β2-adrenergicznego,  o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem pozareceptorowym.  

Salmeterol powoduje rozszerzenie oskrzeli trwające dłużej, przynajmniej 12 godzin, w porównaniu do  zalecanych dawek zwykle stosowanych krótko działających β2-agonistów.  

Flutykazonu propionian:  

Flutykazonu propionian, glikokortykosteroid podawany wziewnie w zalecanych dawkach ma działanie  przeciwzapalne w obrębie płuc, którego wynikiem jest zmniejszenie nasilenia objawów i częstości  zaostrzeń astmy; wywołuje mniej działań niepożądanych niż kortykosteroidy podawane  ogólnoustrojowo.  

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania  

Badania kliniczne w astmie oskrzelowej  

Trwające 12 miesięcy badanie GOAL (Uzyskanie optymalnej kontroli choroby – ang. Gaining  Optimal Asthma ControL), przeprowadzono u 3416 pacjentów dorosłych i młodzieży chorujących  na przewlekłą astmę oskrzelową. Celem badania było porównanie bezpieczeństwa stosowania  i skuteczności salmeterolu + flutykazonu propionianu z monoterapią wziewnym kortykosteroidem  (propionianem flutykazonu) oraz odpowiedź na pytanie, czy cele leczenia astmy są osiągalne.  Leczenie prowadzono według zasady zwiększania dawek leków (ang. stepped-up), co 12 tygodni,  aż do osiągnięcia pełnej kontroli** (ang. total control) lub osiągnięcia największej dopuszczalnej  dawki leku. Badanie GOAL wykazało, że kontrolę astmy uzyskano u większej liczby pacjentów  stosujących salmeterol + flutykazonu propionian w porównaniu z monoterapią kortykosteroidem  wziewnym i ta kontrola choroby została osiągnięta podczas stosowania mniejszej dawki  kortykosteroidu.  

W przypadku stosowania salmeterolu + flutykazonu propionianu dobra kontrola* astmy została  osiągnięta szybciej niż w przypadku stosowania wziewnego kortykosteroidu w monoterapii. Czas  leczenia do osiągnięcia pierwszego tygodnia dobrze kontrolowanej astmy u 50% pacjentów wynosił  16 dni w przypadku salmeterolu + flutykazonu propionianu w porównaniu do 37 dni w grupie  stosującej wziewny kortykosteroid. W porównaniu do pacjentów chorych na astmę, nie stosujących  steroidów, czas do uzyskania tygodnia dobrej kontroli astmy wynosił 16 dni w przypadku leczenia  salmeterolem + flutykazonu propionianem, w porównaniu do 23 dni w przypadku leczenia  wziewnym kortykosteroidem.  

Zebrane wyniki badania przedstawiono w tabeli: 

Odsetek pacjentów, którzy uzyskali dobrą kontrolę (*WC - Well Controlled) lub pełną kontrolę  (**TC - Totally Controlled) astmy w ciągu 12 miesięcy 


11 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Rodzaj leczenia  

(przed włączeniem do badania)
Salmeterol + flutykazonu  propionian
Flutykazonu propionian 


WC 
TC 
WC 
TC
Bez WKS (tylko SABA) 
78% 
50% 
70% 
40% 
Mała dawka WKS (≤500 mikrogramów  BDP lub równoważna dawka innego  WKS/dobę) 
75% 
44% 
60% 
28% 
Średnia dawka WKS  

(500 do1000 mikrogramów BDP  

równoważna dawka innego WKS/dobę) 
62% 
29% 
47% 
16% 
Zebrane wyniki ze wszystkich 3  rodzajów leczenia 
71% 
41% 
59% 
28% 


WKS - wziewny kortykosteroid; SABA - krótkodziałający β2-mimetyk; BDP – beklometazon  

* dobra kontrola astmy (*WC - Well Controlled): 2 lub mniej dni w tygodniu z wynikiem objawów  większym niż 1 (gdzie 1 definiowany jako "objawy przez jeden krótki okres w ciągu dnia"), stosowanie  SABA w ciagu 2 dni lub mniej i nie więcej niż 4 razy w tygodniu, 80% lub więcej wartości należnej  porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń, bez działań niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia.  

** pełna kontrola astmy (**TC - Totally Controlled): bez objawów, bez stosowania SABA, 80% lub  więcej wartości należnej porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń,  bez zaostrzeń, bez działań niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia.  

Wyniki tego badania sugerują, że salmeterol z flutykazonu propionianem w dawce  50 mikrogramów + 100 mikrogramów stosowany dwa razy na dobę może być rozważany jako  początkowe leczenie podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną, przewlekłą astmą, u których  szybka kontrola astmy wydaje się istotna (patrz punkt 4.2).  

W podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu prowadzonym w dwóch równoległych  grupach, z udziałem 318 pacjentów w wieku 18 lat i starszych, z przewlekłą astmą oceniano  bezpieczeństwo stosowania i tolerancję dwóch inhalacji salmeterolu z flutykazonu propionianem  dwa razy na dobę (podwójna dawka) przez 2 tygodnie. Badanie wykazało, że stosowanie  podwójnej dawki inhalacji (każdej z dostępnych mocy) przez 14 dni powodowało nieznaczne  zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem β agonisty (drżenia: 1 pacjent [1%] vs 0, kołatanie serca: 6 [3%] vs 1 [<1%], skurcze mięśni: 6 [3%]  vs 1 [<1%]) oraz podobną częstość występowania działań niepożądanych związanych ze  stosowaniem wziewnych kortykosteroidów (np. kandydoza jamy ustnej: 6 [6%] vs 16 [8%],  chrypka: 2 [2%] vs 4 [2%]) w porównaniu do stosowania jednej inhalacji dwa razy na dobę.  Należy wziąć pod uwagę nieznaczne zwiększenie częstości działań niepożądanych związanych ze  stosowaniem β-agonisty, jeśli rozważane jest przez lekarza podwojenie dawki salmeterolu  z flutykazonu propionianem u dorosłych pacjentów, wymagających dodatkowego, krótkotrwałego  (do 14 dni) leczenia kortykosteroidami wziewnymi.  

Salmeterol i flutykazonu propionian w badaniach klinicznych POChP  

Badanie TORCH (z ang. TOwards a Revolution in COPD Health) było 3-letnim badaniem  przeprowadzonym w celu oceny wpływu leczenia salmeterolem z flutykazonu propionianem  w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów przyjmowanych dwa razy na dobę, salmeterolem  w dawce 50 mikrogramów dwa razy na dobę, flutykazonu propionianem (FP) w dawce 500  mikrogramów stosowanym dwa razy na dobę lub placebo na całkowitą śmiertelność pacjentów 

12 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

chorych na POChP. Chorzy na POChP z wyjściowym (przed podaniem leku rozszerzającego  oskrzela) FEV1 <60% wartości należnej zostali przydzieleni losowo do leczenia metodą  podwójnie ślepej próby. Podczas badania u pacjentów dozwolone było przeprowadzenie  rutynowej terapii POChP, z wyjątkiem innych wziewnych kortykosteroidów, długo działających  leków rozszerzających oskrzela oraz przewlekle stosowanych kortykosteroidów działających  ogólnoustrojowo. Po 3 latach oceniano przeżywalność wszystkich pacjentów, bez względu na to,  czy brali oni udział w badaniu aż do jego zakończenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym  było zmniejszenie całkowitej śmiertelności w ciągu 3 lat stosowania salmeterolu i flutykazonu  propionianu w porównaniu do placebo.  

 

Placebo 

N=1524
Salmeterol 50 N=1521
FP 500 

N=1534
Salmeterol + FP 50 + 500  

N=1533
Całkowita śmiertelność w ciągu 3 lat 
Liczba zgonów (%) 
231 (15,2%) 205 (13,5%) 


246 (16,0%) 
193 (12,6%) 
Współczynnik ryzyka vs. placebo  (przedziały ufności - CIs)  

Wartość p 
ND 
0,879  

(0,73, 1,06)  0,180 
1,060  

(0,89, 1,27)  

0,525 
0,825  

(0,68, 1,00)  

0,0521
Współczynnik ryzyka dla  

salmeterolu z flutykazonu  

propionianem 50 + 500 vs.  salmeterol lub flutykazonu  propionian  

(CIs)  

Wartość p 
ND 
0,932  

(0,77, 1,13)  0,481
0,774  

(0,64, 0,93)  

0,007
ND 
1wartość p skorygowana przez dwie przejściowe analizy porównujące pierwotną skuteczność w oparciu o analizę log-rangową po rozdzieleniu na grupy według palenia papierosów.


U pacjentów leczonych salmeterolem + flutykazonu propionianem zaobserwowano  zwiększenie przeżywalności w porównaniu do placebo w 3-letniej obserwacji, jednakże nie  osiągnęła ona wartości istotnej statystycznie, określonej na poziomie p≤0,05.  

Odsetek pacjentów, u których zgon z przyczyn związanych z POChP nastąpił w ciągu 3 lat  obserwacji, wynosił 6% w grupie otrzymującej placebo, 6,1% w grupie otrzymującej salmeterol, 6,9%  w grupie otrzymującej flutykazonu propionian oraz 4,7% w grupie otrzymującej salmeterol +  flutykazonu propionian.  

Salmeterol + flutykazonu propionian istotnie zmniejszał liczbę umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń  występujących w ciągu roku w porównaniu do salmeterolu, flutykazonu propionianu i placebo  (średnia liczba w grupie otrzymującej salmeterol + flutykazonu propionian 0,85 w porównaniu do 0,97  w grupie otrzymującej salmeterol, 0,93 w grupie otrzymującej flutykazonu propionian i 1,13 w grupie  otrzymującej placebo). Przekłada się to na zmniejszenie częstości występowania umiarkowanych  i ciężkich zaostrzeń o 25% (95% przedział ufności (PU): 19% do 31%; p<0,001) w porównaniu do  placebo, o 12% w porównaniu do salmeterolu (95% PU: 5% do 19%, p=0,002) i o 9% w porównaniu  do flutykazonu propionianu (95% PU: 1% do 16%, p=0,024). Podobnie salmeterol zmniejszał istotnie  częstość występowania zaostrzeń o 15% (95% PU: 7% do 22%; p<0,001) w porównaniu do placebo,  a flutykazonu propionian znamiennie zmniejszał częstość zaostrzeń o 18% (95% PU: 11% do 24%;  p<0,001) w porównaniu do placebo. 

13 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza Szpitala Św. Jerzego (SGRQ z ang. St George’s  Respiratory Questionnaire) poprawiła się u każdego pacjenta stosującego aktywne leczenie  w porównaniu do placebo. Średnia poprawa jakości życia w ciągu trzech lat leczenia salmeterolem  i flutykazonu propionianem w porównaniu z placebo wynosiła -3,1 jednostki (95% CI: -4,1 do -2,1,  p<0,001), w porównaniu z salmeterolem wynosiła -2,2 jednostki (p<0,001), w porównaniu  z flutykazonu propionianem wynosiła -1,2 jednostki (p = 0,017). Zmniejszenie wartości o 4 jednostki  uważane jest za istotne klinicznie.  

Oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu 3 lat zapalenia płuc zgłaszanego jako  działanie niepożądane wynosiło w przypadku placebo 12,3%, w przypadku salmeterolu 13,3%,  w przypadku flutykazonu propionianu 18,3% oraz w przypadku flutykazonu propionianu i salmeterolu  19,6% (współczynnik ryzyka dla salmeterolu i flutykazonu propionianu vs. placebo wynosił: 1,64,  95% CI: 1,33 do 2,01, p <0,001). Nie stwierdzono zwiększenia liczby zgonów spowodowanych  zapaleniem płuc. Liczba zgonów w trakcie leczenia, które zostały zakwalifikowane jako  spowodowane przez zapalenie płuc wynosiła 7 dla placebo, 9 dla salmeterolu, 13 dla flutykazonu  propionianu i 8 dla salmeterolu i flutykazonu propionianu. Nie stwierdzono istotnych różnic  w prawdopodobieństwie złamań kości (5,1% w przypadku placebo, 5,1% w przypadku salmeterolu,  5,4% w przypadku flutykazonu propionianu i 6,3% w przypadku salmeterolu z flutykazonu  propionianem; współczynnik ryzyka dla salmeterolu i flutykazonu propionianu w porównaniu do  placebo wynosił: 1,22, 95% CI: 0,87 do 1,72, p = 0,248).  

Badania kliniczne kontrolowane placebo trwające 6 i 12 miesięcy wykazały, że regularne  stosowanie salmeterolu + flutykazonu propionianu w dawce 50 mikrogramów + 500  mikrogramów poprawia czynność płuc, zmniejsza duszności i zapotrzebowanie na leki stosowane  do przerywania napadów duszności.  

Badania SCO40043 i SCO100250 były randomizowanymi, podwójnie zaślepionymi, następującymi  po sobie badaniami w układzie grup równoległych, porównującymi wpływ salmeterolu + flutykazonu  propionianu w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę (dawka  niezarejestrowana w leczeniu POChP na terenie Unii Europejskiej) i salmeterolu w dawce 50  mikrogramów dwa razy na dobę na liczbę umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń w ciągu roku  u pacjentów chorych na POChP z FEV1<50% należnego i zaostrzeniami w wywiadzie. Umiarkowane  i ciężkie zaostrzenia były definiowane jako pogorszenie objawów choroby, wymagające leczenia  doustnymi kortykosteroidami i (lub) antybiotykami lub hospitalizacji.  

Badania rozpoczynały się od 4. tygodniowej fazy run-in, podczas której wszyscy badani  otrzymali niezaślepione leczenie z wykorzystaniem salmeterolu z flutykazonu propionianem  w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów w celu wystandaryzowania terapii POChP  i ustabilizowania choroby przed randomizacją do fazy zaślepionej badania, trwającej 52 tygodnie.  Badanych przydzielono losowo w stosunku 1:1 do leczenia salmeterolem z flutykazonu  propionianem w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów (całkowita populacja ITT n=776)  lub salmeterolem (całkowita populacja ITT n=778). Przed fazą run-in pacjenci odstawili inne,  dotychczas stosowane leki, z wyjątkiem krótko działających leków rozszerzających oskrzela.  Jednoczesne stosowanie w czasie trwania badania wziewnych długo działających leków  rozszerzających oskrzela (β2-agonistów lub leków przeciwcholinergicznych), produktów  złożonych zawierających ipratropium i salbutamol, doustnych β2-agonistów i leków  zawierających teofilinę było zabronione. Stosowanie doustnych kortykosteroidów i antybiotyków  było dozwolone w celu leczenia zaostrzeń POChP według ściśle określonych zaleceń. Pacjenci  stosowali salbutamol jako lek na żądanie podczas całego badania.  

Wyniki obu badań wykazały, że leczenie salmeterolem z flutykazonu propionianem w dawce 50  mikrogramów + 250 mikrogramów związane było ze znacznie mniejszą liczbą umiarkowanych lub  ciężkich zaostrzeń POChP w ciągu roku, w porównaniu do salmeterolu (SCO40043: odpowiednio 

14 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

1,06 i 1,53 /pacjenta/rok, stosunek częstości 0,70, 95% CI: 0,58 do 0,83, p<0,001; SCO100250:  odpowiednio 1,10 i 1,59 /pacjenta/rok, stosunek częstości 0,70, 95% CI: 0,58 do 0,83,  p<0,001). Wyniki dla drugorzędowych punktów końcowych (czas do pierwszego umiarkowanego lub  ciężkiego zaostrzenia choroby, liczba zaostrzeń w ciągu roku wymagających użycia doustnych  kortykosteroidów, poranne FEV1 przed podaniem leków) istotnie przemawiały na korzyść leczenia salmeterolem z flutykazonu propionianem w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy  na dobę w porównaniu z salmeterolem. Profil działań niepożądanych był podobny, za wyjątkiem  częstości zakażeń dolnych dróg oddechowych oraz miejscowych, znanych objawów niepożądanych  (kandydoza i dysfonia) w grupie leczonej salmeterolem + flutykazonu propionianem w dawce  50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę w porównaniu do grupy leczonej  salmeterolem. Zdarzenia związane z zakażeniami dolnych dróg oddechowych były stwierdzane  w przypadku 55 (7%) pacjentów leczonych salmeterolem + flutykazonu propionianem w dawce  50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę i w przypadku 25 (3%) pacjentów leczonych  salmeterolem. Zwiększona częstość zgłaszania zakażeń dolnych dróg oddechowych w przypadku  leczenia salmeterolem + flutykazonu propionianem w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów  dwa razy na dobę wydaje się być porównywalna do częstości zgłaszanej w przypadku leczenia  salmeterolem + flutykazonu propionianem w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów dwa razy  na dobę w badaniu TORCH.  

Astma  

Wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie (z ang. Salmeterol  Multi-center Asthma Research Trial, SMART)  

Badanie SMART było 28-tygodniowym badaniem przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych,  w którym oceniano bezpieczeństwo stosowania salmeterolu w porównaniu do placebo dodawanych do  typowego leczenia u osób dorosłych i młodzieży. Chociaż nie było znaczących różnic  w pierwszorzędowym punkcie końcowym łącznej liczby zgonów związanych z układem oddechowym  wraz z liczbą stanów zagrożenia życia związanych z układem oddechowym, to badanie wykazało  znaczące zwiększenie liczby zgonów z powodu astmy u pacjentów otrzymujących salmeterol (13  zgonów na 13176 pacjentów leczonych salmeterolem w porównaniu do 3 zgonów z 13179 pacjentów  otrzymujących placebo). Badanie nie zostało zaprojektowane w celu oceny wpływu jednoczesnego  stosowania kortykosteroidów wziewnych, a jedynie 47% pacjentów zgłaszało stosowanie wziewnych  kortykosteroidów przed badaniem.  

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania połączenia salmeterolu z flutykazonu propionianem  w porównaniu z flutykazonu propionianem w monoterapii w astmie  

W dwóch wieloośrodkowych badaniach trwających 26 tygodni przeprowadzono porównanie  skuteczności i bezpieczeństwa stosowania salmeterolu w połączeniu z flutykazonu propionianem oraz  z flutykazonu propionianem w monoterapii. W pierwszym z nich u dorosłych i młodzieży (badanie  AUSTRI), a w drugim u dzieci w wieku 4 do 11 lat (badanie VESTRI). Do obu badań włączono  pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą astmą, których w przeszłości hospitalizowano  z powodu astmy albo u których występowały zaostrzenia astmy w poprzednim roku. Podstawowym  celem każdego badania było ustalenie, czy dodanie długo działającego beta-adrenolityku (LABA) do  WKS (leczenie salmeterolem z flutykazonu propionianem (salmeterol-FP)) było nie gorsze niż  stosowanie samego wziewnego kortykosteroidu (FP) w odniesieniu do ryzyka wystąpienia ciężkich  zdarzeń związanych z astmą (hospitalizacja związana z astmą, intubacja i zgon). Drugim celem tych  badań była ocena, czy leczenie wziewnym kortykosteroidem z długo działającym beta-adrenolitykiem  (salmeterol-FP) było lepsze od leczenia samym wziewnym kortykosteroidem (FP) w odniesieniu do  ciężkiego zaostrzenia astmy (definiowanego jako pogorszenie astmy wymagające stosowania  ogólnoustrojowych kortykosteroidów przez co najmniej 3 dni, hospitalizacji lub wizyty  w ambulatoryjnym oddziale ratunkowym z powodu astmy wymagającej podania kortykosteroidów  ogólnoustrojowych). 

15 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

W sumie 11 679 i 6 208 pacjentów zostało losowo przydzielonych i otrzymało leczenie odpowiednio  w badaniach AUSTRI i VESTRI. W obu badaniach osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy  dotyczący bezpieczeństwa – potwierdzono, że stosowanie salmeterol-FP było nie gorsze niż  stosowanie FP (z ang. non-inferiority, równoważność) (patrz tabela poniżej).  

Ciężkie działania niepożądane związane z astmą w 26-tygodniowych badaniach AUSTRI i VESTRI  

 
AUSTRI
VESTRI 
Salmeterol-FP  (n=5834)
FP  

(n=5845)
Salmeterol-FP  (n=3107)
FP  

(n=3101) 
Złożony punkt końcowy  

(związane z astmą hospitalizacja,  intubacja dotchawicza lub zgon) 
34 (0,6%) 
33 (0,6%) 
27 (0,9%) 
21 (0,7%) 
Salmeterol-FP/FP ryzyko  

względne (95% przedział  

ufności) 
1,029  

(0,638-1,662)a
 
1,285  

(0,726-2,272)b


Zgon 
0
0
0

Hospitalizacja związana z astmą 
34
33
27
21 
Intubacja dotchawicza 
0
2
0


a jeśli uzyskany 95% przedział ufności dla oszacownego ryzyka względnego wynosił mniej niż 2,0,  to równoważność została potwierdzona.  

b jeśli uzyskany 95% przedział ufności dla oszacownego ryzyka względnego wynosił mniej niż 2,675,  to równoważność została potwierdzona.  

W obu badaniach osiągnięto drugorzędowy punkt końcowy dotyczący skuteczności - skrócenie czasu  do pierwszego zaostrzenia astmy w odniesieniu do stosowania salmeterolu w połączeniu z flutykazonu  propionianem w porównaniu do stosowania flutykazonu propionianu w monoterapii. Jednak tylko  w badaniu AUSTRI był on istotny statystycznie:  

 
AUSTRI 
VESTRI 
Salmeterol-FP  (n=5834) 
FP  

(n=5845) 
Salmeterol-FP  (n=3107) 
FP  

(n=3101) 
Liczba pacjentów z  

zaostrzeniem astmy 
480 (8%) 
597 (10%) 
265 (9%) 
309 (10%) 
Salmeterol-FP/FP ryzyko  względne (95% przedział  ufności) 
0,787  

(0,698; 0,888) 
0,859  

(0,729; 1,012) 


Produkty lecznicze zawierające flutykazonu propionian w leczeniu astmy w czasie ciąży  

Obserwacyjne, epidemiologiczne, retrospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem  elektronicznej dokumentacji medycznej z Wielkiej Brytanii zostało przeprowadzone w celu oceny  ryzyka wystąpienia dużych wrodzonych wad rozwojowych (z ang. major congenital malformations  (MCMs)) po wziewnej ekspozycji na flutykazonu propionian (FP) w monoterapii lub salmeterol-FP  w pierwszym trymestrze w porównaniu do wziewnych kortykosteroidów niezawierających FP.  W badaniu tym nie stosowano porównania do placebo.  

W kohorcie astmy 5 362 ciąż narażonych na wziewne kortykosteroidy w pierwszym trymestrze -  zdiagnozowano 131 MCMs; 1 612 (30%) było narażone na FP lub salmeterol-FP, z których u 42  zdiagnozowano MCMs. Skorygowany iloraz szans dla zdiagnozowania MCMs przez 1 rok wynosił  1,1 (95% CI: 0,5 - 2,3) dla kobiet z astmą umiarkowaną narażonych na FP, w porównaniu do  narażonych na wziewny kortykosteroid bez FP i 1,2 (95% CI: 0,7 - 2,0) dla kobiet z ciężką astmą. Nie  stwierdzono różnic w ryzyku MCMs po narażeniu w pierwszym trymestrze na FP w monoterapii  w porównaniu do salmeterolu-FP. Bezwzględne ryzyko MCM dla całego przekroju ciężkości astmy  wynosiło od 2,0 do 2,9 na 100 ciąż narażonych na FP, co jest porównywalne z wynikami badań 15840 

16 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

ciąż, w czasie których nie stosowano leczenia jak w astmie, w Naukowej Bazie Danych Medycyny  Ogólnej (z ang. General Practice Research Database – GPRD) (2,8 zdarzeń MCM na 100 ciąż).  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Właściwości farmakokinetyczne mogą być rozpatrywane na podstawie prześledzenia właściwości  farmakokinetycznych obu substancji oddzielnie.  

Salmeterol  

Salmeterol działa miejscowo w płucach i dlatego stężenia w osoczu nie są wskaźnikiem jego działania  terapeutycznego. Z powodu technicznych trudności w oznaczeniu stężenia salmeterolu w osoczu,  wynikających z bardzo małych stężeń leku w osoczu (około 200 pg/ml lub mniej) po jego wziewnym  zastosowaniu w dawkach terapeutycznych, istnieje niewiele danych dotyczących właściwości  farmakokinetycznych salmeterolu.  

Flutykazonu propionian  

Całkowita biodostępność flutykazonu propionianu po podaniu wziewnym pojedynczej dawki  u zdrowych osób wynosi około 5 do 11% dawki nominalnej, w zależności od typu użytego inhalatora.  U pacjentów z astmą lub POChP obserwowano mniejszą ekspozycję ogólnoustrojową na stosowany  wziewnie flutykazonu propionian.  

Wchłanianie ogólnoustrojowe odbywa się głównie poprzez płuca, początkowo jest szybkie,  a następnie ulega wydłużeniu. Pozostała część wziewnej dawki może zostać połknięta, jednak ma  minimalny wpływ na ekspozycję ogólnoustrojową ze względu na słabą rozpuszczalność leku w wodzie  i metabolizm pierwszego przejścia, w rezultacie dostępność w jamie ustnej wynosi poniżej 1%.  Istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką leku a ekspozycją ogólnoustrojową.  

Rozmieszczenie flutykazonu propionianu w organizmie określane jest poprzez duży klirens osoczowy  (1150 ml/min), dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (około 300 l) i końcowy okres  półtrwania wynoszący około 8 godzin.  

Substancja wiąże się z białkami osocza w 91%.  

Flutykazonu propionian jest szybko usuwany z krążenia ogólnoustrojowego. Głównym szlakiem  metabolizmu jest wytworzenie nieaktywnej pochodnej kwasu karboksylowego z udziałem izoenzymu  CYP3A4 cytochromu P450. Inne niezidentyfikowane metabolity wykryto również w kale.  

Klirens nerkowy flutykazonu propionianu jest znikomy. Mniej niż 5% dawki wydalane jest z moczem,  głównie w postaci metabolitów. Większa część dawki jest wydalana z kałem w postaci metabolitów  i niezmienionego leku.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Jedyne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u ludzi pochodzą  z badań przeprowadzonych na zwierzętach, oparte są na działaniu farmakologicznym  salmeterolu i flutykazonu propionianu podawanych oddzielnie i dotyczą skutków  nadmiernego działania farmakologicznego.  

W badaniach reprodukcji u zwierząt wykazano, że glikokortykosteroidy wywołują wady rozwojowe  (rozszczep podniebienia, zniekształcenia szkieletu). Jednak nie wydaje się, aby wyniki badań na  zwierzętach odnosiły się do ludzi otrzymujących produkt leczniczy w zalecanych dawkach. Badania na  zwierzętach z zastosowaniem salmeterolu wykazały szkodliwy wpływ na zarodek i płód tylko po  ekspozycji na duże dawki. 

17 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

W następstwie jednoczesnego podawania salmeterolu i flutykazonu propionianu u szczurów,  stwierdzono zwiększenie częstości występowania przemieszczenia tętnicy pępkowej i niepełnego  kostnienia kości potylicznej po zastosowaniu dawek glikokortykosteroidów, które powodują  nieprawidłowości. Zarówno salmeterol jak i flutykazonu propionian nie wykazywały toksyczności  genetycznej.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych  

Laktoza jednowodna. 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne  

Nie dotyczy.  

6.3 Okres ważności  

2 lata.  

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania  

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Produkt leczniczy Symflusal zawiera dwie substancje czynne umieszczone w dwóch komorach blistra  typu Aluminium/Aluminium. Blister umieszczony jest na pasku foliowym i zawiera jedną dawkę  leczniczą. Paski przechowywane są w urządzeniu do inhalacji Elpenhaler®, umieszczonym  w tekturowym pudełku.  

Folia chroni proszek do inhalacji przed wpływem czynników atmosferycznych.  Każda dawka w postaci paska z dwukomorowym blistrem jest gotowa do użycia.    

Wielkości opakowań:  

- Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® wraz z 60 paskami  z dwukomorowymi blistrami. Opakowanie: 60 dawek.  

- Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® z 30 paskami  z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium oraz jeden schowek z 30 dodatkowymi  paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 60 dawek.  

- Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® z 30 paskami  z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 30 dawek (opakowanie  pojedyncze).  

- Każde opakowanie tekturowe zawiera trzy urządzenia do inhalacji Elpenhaler® z 60 paskami  z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 180 dawek.  

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

18 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania leku, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia  powinien poinstruować pacjenta, w jaki sposób należy używać inhalatora.  

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami.  

INSTRUKCJA UŻYCIA I POSTĘPOWANIA Z INHALATOREM ELPENHALER® 

Poniżej przedstawiono instrukcję dla pacjenta dotyczącą właściwego użycia pojedynczej dawki  wziewnej w postaci dwóch substancji leczniczych pakowanych w dwóch blistrach na pasku (paski  z dwukomorowymi blistrami), które są przechowywane w inhalatorze Elpenhaler®.  

OPIS 

Elpenhaler® to urządzenie do jednoczesnego, wziewnego użycia obu substancji czynnych w postaci  proszku. Obie substancje tworzą jedną dawkę leczniczą. Każda z substancji czynnych pakowana jest  oddzielnie w jednej z dwóch komór specjalnie zaprojektowanego paska z dwukomorowym blistrem.  Pasek z dwukomorowym blistrem zawiera jedną (1) dawkę leczniczą.  

Inhalator Elpenhaler® składa się z 3 części:  

- Ustnika i jego osłony (1).  

- Powierzchni (2), na której umieszczany jest pasek  

 z dwukomorowym blistrem (powierzchnia nośna).  

- Schowka (3) do przechowywania pasków.  

  

Powyższe trzy części są ze sobą połączone, ale można je  

otwierać osobno.  

  

  

Powierzchnia nośna składa się z:  

- Punktu zamocowania (2A) do umieszczenia paska  

z blistrami.  

- Dwóch wgłębień (2B) do dopasowania dwóch komór  

blistra.  

- Dwóch pasków prowadzących (2C), które  

powodują, że pasek z dwukomorowym blistrem  

zostaje umieszczony we właściwej pozycji na  

powierzchni nośnej. 

19 SE/H/1191/02-03/IB/06G  


Użycie inhalatora Elpenhaler®  Α. Przygotowanie urządzenia 

Pasek z dwukomorowym blistrem zawiera:  

- Dwa aluminiowe arkusze (4).  

- Dwie komory blistra (5), jedną zawierającą salmeterol,   a drugą flutykazonu propionian.  

- Otwór (6).  

Otwórz schowek poprzez naciśnięcie, zgodnie  z rysunkiem, wyjmij pasek i ponownie zamknij  schowek.

Odsłoń całkowicie powłokę ochronną chroniącą ustnik  poprzez łagodny nacisk na powierzchnię w paski.  Odblokuj i naciśnij ustnik do tyłu, w celu odsłonięcia  powierzchni nośnej.  

Pasek z dwukomorowym blistrem utrzymuj błyszczącą  powierzchnią do góry, tak, aby widoczna była niebieska  linia, jak zaznaczono strzałką na rysunku. Nadrukowana  powierzchnia paska powinna być skierowana do dołu.  Umieść otwór paska wokół punktu zamocowania na  powierzchni nośnej stosując lekki nacisk i upewnij się, że  pasek jest dobrze dopasowany do punktu zamocowania.  Pasek z dwukomorowym blistrem dopasuje się do zagłębień  w powierzchni nośnej, a paski prowadzące zapewnią  utrzymanie paska w odpowiedniej pozycji.  


20 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

 

Β. Wykonanie inhalacji C. Czyszczenie inhalatora 

Zamknij ustnik i odciągnij w poziomie, wytłoczony,  wystający koniec paska. Dawka leku jest gotowa do  użycia.  

Trzymaj urządzenie z dala od ust.  

Wykonaj pełen wydech. Uważaj, aby nie wydychać  powietrza na ustnik urządzenia.  

Włóż inhalator Elpenhaler® do ust i obejmij  dokładnie wargami ustnik urządzenia.  

Powoli wykonaj głęboki wdech ustami (a nie  nosem), aż płuca będą pełne.  

Wstrzymaj oddech przez około 5 sekund lub tak  długo jak będziesz w stanie i jednocześnie wyjmij  urządzenie z ust.  

Wykonaj wydech i dalej oddychaj normalnie. 

Otwórz ustnik. Zauważysz, że cały proszek został  zużyty oraz że komory blistra są puste.  

Wyjmij pusty pasek i przejdź do etapu C. 


Po każdym użyciu wytrzyj ustnik urządzenia i powierzchnię nośną suchą ściereczką lub suchą  papierową chusteczką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wody.  Zamknij ustnik i umieść pokrywę ochronną wokół niego.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Symphar Sp. z o.o.  

ul. Koszykowa 65  

00-667 Warszawa  

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

21 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Pozwolenie 50 mikrogramów + 250 mikrogramów: 21380  

Pozwolenie 50 mikrogramów + 500 mikrogramów: 21381  

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA  

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9.08.2013  

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:19.07.2018  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO  

29.03.2019 

22 SE/H/1191/02-03/IB/06G  

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Symflusal
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu