Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Seretide

Seretide

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Seretide 50, (50 μg + 25 μg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Seretide 125, (125 μg + 25 μg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Seretide 250, (250 μg + 25 μg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Każda odmierzona dawka (opuszczająca zawór dozujący pojemnika) zawiera:  25 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu, mikronizowanego) i odpowiednio  50, 125 lub 250 mikrogramów flutykazonu propionianu (mikronizowanego). Stanowi to odpowiednik  dawki dostarczonej (opuszczającej inhalator) 21 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu  ksynafonianu) i odpowiednio 44, 110 lub 220 mikrogramów flutykazonu propionianu.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Aerozol inhalacyjny, zawiesina 

Pojemnik zawiera zawiesinę koloru białego lub prawie białego. 

Pojemniki są umieszczone w plastikowych, fioletowych inhalatorach wyposażonych w dyszę  rozpylającą i zamykanych nasadką ustnika.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Seretide jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne  stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: 

- u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu  wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku, stosowanego doraźnie 

lub 

- u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym  i długo działającym β2-mimetykiem. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Droga podania: Podanie wziewne. 

Pacjenta należy poinformować, że w celu uzyskania pożądanej skuteczności Seretide należy stosować  codziennie, nawet gdy objawy nie występują. 

Pacjenta należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej, dawka produktu leczniczego Seretide, którą  otrzymuje pacjent jest dawką optymalną i może być zmieniona tylko na zalecenie lekarza. Należy  ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu poprawy 

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 2 - 

stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę produktu leczniczego, złożonego  z dwóch substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia  produktem leczniczym zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako postępowanie  alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi β2-mimetykami, produkt  leczniczy Seretide może być stosowany jeden raz na dobę, jeżeli w opinii lekarza pozwoli to na  zachowanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych z wywiadu wskazujących  na to, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę produktu leczniczego należy podawać  wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia, dawkę produktu  leczniczego należy podawać rano. 

Dawkę produktu leczniczego Seretide ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności  od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w produkcie dawkę flutykazonu propionianu.  Uwaga: Produkt Seretide 50 nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci  z ciężką astmą. Jeżeli u pacjenta konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest  możliwe z zastosowaniem produktu leczniczego Seretide, należy mu przepisać odpowiednie dawki  β-agonisty i (lub) kortykosteroidu. 

Zalecane dawkowanie: 

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: 

dwie inhalacje produktu leczniczego Seretide 50 zawierające 25 mikrogramów salmeterolu  i 50 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę 

lub 

dwie inhalacje produktu leczniczego Seretide 125 zawierające 25 mikrogramów salmeterolu  i 125 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę 

lub 

dwie inhalacje produktu leczniczego Seretide 250 zawierające 25 mikrogramów salmeterolu  i 250 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę. 

Krótkotrwałe stosowanie produktu leczniczego Seretide może być rozważane jako początkowe  leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani  jako pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym  do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy  ma duże znaczenie. W takich przypadkach, zalecaną dawką początkową są dwie inhalacje  25 mikrogramów salmeterolu i 50 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę. Jeżeli  tylko kontrola astmy zostanie osiągnięta, leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może  stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta  po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidu tylko w postaci wziewnej. 

Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego flutykazonu propionianu  jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających  ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami  „pierwszego rzutu”. Seretide nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej  astmy. Seretide 50 nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci z ciężką astmą;  u pacjentów z ciężką astmą zaleca się ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed  zastosowaniem leczenia skojarzonego. 

Dzieci i młodzież 

Dzieci w wieku 4 lat i powyżej: 

Dwie inhalacje produktu leczniczego Seretide 50 zawierające 25 mikrogramów salmeterolu  i 50 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę.

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 3 - 

Maksymalna dopuszczona do stosowania u dzieci dawka flutykazonu propionianu podawana  w postaci aerozolu Seretide wynosi 100 mikrogramów dwa razy na dobę. 

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Seretide u dzieci w wieku poniżej 4 lat. 

Dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą mieć trudności z synchronizacją uwolnienia aerozolu  z wykonaniem wdechu.  

U pacjentów, którzy mają lub mogą mieć trudności ze skoordynowaniem uwolnienia dawki aerozolu  z wykonaniem wdechu zaleca się stosowanie komory inhalacyjnej. W przeprowadzonym badaniu  klinicznym wykazano, że u dzieci używających komory inhalacyjnej, ekspozycja na lek jest podobna  do ekspozycji u pacjentów dorosłych, którzy nie stosują komory inhalacyjnej lub podobna  do ekspozycji u dzieci stosujących aparat do inhalacji Dysk. Tym samym dowiedziono,  że zastosowanie komory inhalacyjnej może zrekompensować słabą technikę wykonywania inhalacji  (patrz punkt 5.2). 

W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu komory inhalacyjnej, pacjent powinien być  poinstruowany, jak prawidłowo używać komory inhalacyjnej. Pacjent powinien używać stale tego  samego typu komory inhalacyjnej, gdyż wszelkie zmiany mogą prowadzić do zmian dawek  dostarczanych do płuc (patrz punkt 4.4). 

W przypadku rozpoczęcia stosowania komory inhalacyjnej lub zmiany rodzaju stosowanej dotychczas  komory inhalacyjnej, należy ponownie określić najmniejszą skuteczną dawkę leku. 

Szczególne grupy pacjentów: 

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów  z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Seretide  u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Instrukcja użycia inhalatora: 

Pacjent powinien być poinstruowany na temat prawidłowego użycia inhalatora (patrz ulotka  dla pacjenta). Podczas inhalacji pacjent powinien siedzieć lub stać. Inhalator powinien być używany  w pozycji pionowej. 

Testowanie inhalatora: 

Przed pierwszym użyciem pacjent powinien zdjąć nasadkę z ustnika inhalatora przez delikatne  naciśnięcie boków nasadki, dobrze wstrząsnąć i uwolnić dawki w powietrze, aż pojawi się cyfra 120,  aby upewnić się, że inhalator działa. Należy wstrząsnąć inhalatorem bezpośrednio przed uwolnieniem  każdej dawki. Jeżeli inhalator nie był używany przez tydzień lub dłużej, należy zdjąć nasadkę ustnika,  wstrząsnąć dobrze inhalatorem i uwolnić dwie dawki w powietrze. Po każdym użyciu wskazanie  licznika dawek zmniejsza się o 1. 

Użycie inhalatora: 

1. Pacjent powinien zdjąć nasadkę z ustnika inhalatora przez delikatne naciśnięcie boków nasadki. 2. Pacjent powinien sprawdzić ustnik na zewnątrz i wewnątrz, aby upewnić się, że jest czysty i że nie znajdują się w nim żadne ciała obce. 

3. Pacjent powinien dobrze wstrząsnąć inhalatorem, aby upewnić się, że wszelkie ciała obce  są usunięte i że zawartość inhalatora została równomiernie wymieszana. 

4. Pacjent powinien trzymać inhalator pionowo, palcami i kciukiem, z kciukiem na podstawie  inhalatora.

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 4 - 

5. Pacjent powinien wykonać spokojnie głęboki wydech, włożyć ustnik do ust i objąć go szczelnie  wargami. Pacjent powinien być poinstruowany, aby nie gryźć ustnika. 

6. Natychmiast po rozpoczęciu wdechu przez usta pacjent powinien nacisnąć inhalator w celu  uwolnienia leku Seretide, a następnie kontynuować spokojny, głęboki wdech. 7. Wstrzymać oddech, wyjąć inhalator z ust i zdjąć palec z nasady inhalatora. Wstrzymanie oddechu  powinno trwać kilka sekund lub tak długo, żeby nie powodowało to uczucia dyskomfortu,  następnie należy wykonać spokojny wydech. 

8. Jeżeli potrzebna jest ponowna inhalacja leku, trzeba odczekać, trzymając inhalator pionowo,  około pół minuty przed powtórzeniem czynności opisanych w punktach 3-7. 

9. Po inhalacji pacjent powinien założyć nasadkę na ustnik dociskając ją do właściwej pozycji.  Nie należy używać zbyt dużej siły. Przy nałożeniu nasadki do właściwej pozycji słychać  kliknięcie.  

WAŻNE: 

Nie należy przyspieszać czynności wymienionych w punktach 5, 6 i 7. Jest ważne, aby naciśnięcie  inhalatora nastąpiło na początku spokojnego, głębokiego wdechu. Aby być pewnym, że inhalacja  wykonana jest prawidłowo, początkowo należy kontrolować sposób przyjmowania leku przed lustrem.  Wydobywająca się podczas inhalacji „mgła” z inhalatora, ust czy nosa wskazuje na nieprawidłową  technikę inhalacji. Należy ponownie, poczynając od punktu 3, przećwiczyć stosowanie inhalatora. 

Pacjenci powinni wypłukać usta wodą i ją wypluć i (lub) szczotkować zęby po każdej dawce leku,  w celu zminimalizowania ryzyka kandydozy części ustnej gardła i chrypki. 

Pacjent powinien pamiętać o zbliżającej się wymianie leku, jeśli licznik wskazuje 020. Licznik  zatrzyma się na cyfrze 000, kiedy wszystkie dawki zostaną zużyte. Należy wymienić lek, gdy licznik  wskazuje 000.  

Pacjent nigdy nie powinien próbować zmieniać wskazania licznika ani go odłączać.  Licznik jest na stałe połączony z pojemnikiem, wskazanie licznika nie może być przestawione. 

Czyszczenie (także opisane w ulotce dla pacjenta):  

Inhalator powinien być czyszczony przynajmniej raz na tydzień. 

1. Zdjąć nasadkę z ustnika. 

2. Nie wyjmować inhalatora z plastikowej obudowy. 

3. Oczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką  lub chusteczką. 

4. Założyć nasadkę na ustnik dociskając ją do właściwej pozycji. Nie należy używać zbyt dużej siły.  Przy nałożeniu nasadki do właściwej pozycji słychać kliknięcie. 

NIE ZANURZAĆ METALOWEGO POJEMNIKA W WODZIE.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produktu leczniczego Seretide nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym celu  konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela. Pacjent  powinien zawsze mieć przy sobie inhalator stosowany w łagodzeniu ostrych napadów astmy.

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 5 - 

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Seretide u pacjentów w czasie zaostrzenia  astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby.  

W trakcie leczenia produktem leczniczym Seretide mogą wystąpić zaostrzenia choroby podstawowej  lub poważne objawy niepożądane związane z astmą. Pacjenta należy poinformować, że jeśli  po rozpoczęciu stosowania produktu Seretide nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie będą one  prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej. 

Zwiększone zapotrzebowanie na stosowanie doraźnego krótko działającego leku rozszerzającego  oskrzela lub zmniejszenie odpowiedzi na zastosowanie takiego leku świadczy o pogorszeniu kontroli  choroby; lekarz powinien zweryfikować leczenie takiego pacjenta. 

Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić  zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Należy rozważyć  zwiększenie dawki kortykosteroidów. Stan pacjenta należy ocenić również w sytuacji, jeśli dotychczas  stosowana dawka produktu leczniczego Seretide nie zapewnia odpowiedniej kontroli astmy.  

W przypadku uzyskania prawidłowej kontroli objawów astmy, należy rozważyć stopniowe  zmniejszanie dawki produktu leczniczego Seretide. Należy regularnie oceniać stan zdrowia pacjentów,  u których zmniejszono dawkę produktu leczniczego Seretide. Należy stosować najmniejszą skuteczną  dawkę produktu leczniczego Seretide (patrz punkt 4.2). 

Nie należy nagle przerywać leczenia produktem leczniczym Seretide u pacjentów chorych na astmę  ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby. Dawkę produktu leczniczego należy zmniejszać stopniowo  pod kontrolą lekarza.  

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych wziewnie produktów leczniczych zawierających  kortykosteroidy, Seretide należy stosować z ostrożnością u pacjentów z przebytą lub czynną gruźlicą  płuc oraz grzybiczymi, wirusowymi i innymi zakażeniami dróg oddechowych. Jeśli jest to wskazane,  należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie.  

Seretide może rzadko powodować zaburzenia rytmu serca, np. częstoskurcz nadkomorowy, skurcze  dodatkowe i migotanie przedsionków oraz niewielkie i przemijające zmniejszenie stężenia potasu  w surowicy krwi, jeśli stosowany jest w dużych dawkach terapeutycznych. Seretide należy stosować  ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności układu krążenia lub z zaburzeniami rytmu  serca i u pacjentów z cukrzycą, z nadczynnością tarczycy, z nieleczoną hipokaliemią lub u pacjentów  ze skłonnością do występowania małych stężeń jonów potasowych w surowicy. 

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8).  Należy wziąć to pod uwagę przepisując produkt leczniczy pacjentom z cukrzycą w wywiadzie. 

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli objawiający się nagle nasilającymi się świstami i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku.  Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela  i należy go leczyć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego  Seretide, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie. 

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β2-mimetykami, takie jak: drżenia  mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania. 

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych,  szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie  mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Możliwe działania  ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności 

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 6 - 

kory nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i dużo rzadziej, szereg  objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową,  zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci) (patrz informacje na temat ogólnego  działania kortykosteroidów wziewnych u dzieci i młodzieży poniżej w podpunkcie Dzieci i młodzież).  Dlatego ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta i dawkę kortykosteroidu wziewnego  zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. 

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może powodować zahamowanie  czynności kory nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Bardzo rzadkie przypadki zahamowania  czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego były również opisywane w przypadku  stosowania dawek od 500 do 1000 mikrogramów flutykazonu propionianu. Sytuacje, w których może  wystąpić ostry przełom nadnerczowy, związane są z takimi stanami, jak: uraz, zabieg chirurgiczny,  zakażenie lub szybkie zmniejszenie dawki leku. Objawy nie są zazwyczaj charakterystyczne i mogą  to być: utrata łaknienia, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności,  wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia i drgawki. W okresie narażenia na stres  lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie  kortykosteroidów. 

Wchłanianie ogólnoustrojowe salmeterolu i flutykazonu propionianu odbywa się głównie z płuc,  dlatego stosowanie aerozolu wziewnego z komorą inhalacyjną może zwiększać ilość leku dostarczaną  do płuc. Należy wziąć to pod uwagę, gdyż może to doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia  ogólnoustrojowych działań niepożądanych. 

Korzyści z leczenia flutykazonu propionianem obejmują zminimalizowanie zapotrzebowania  na steroidy doustne. U pacjentów, u których wcześniej stosowane leczenie steroidami doustnymi  zamieniono na leczenie wziewne flutykazonu propionianem należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia  objawów niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres. Dlatego pacjentów należy leczyć  z zachowaniem szczególnej ostrożności, a czynność kory nadnerczy należy regularnie monitorować.  Ryzyko to może także dotyczyć pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki steroidów.  Możliwość zaburzenia czynności kory nadnerczy należy zawsze uwzględnić w stanach nagłych  i sytuacjach związanych ze stresem, i rozważyć podanie odpowiedniej dawki uzupełniającej  kortykosteroidów. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi może być konieczna konsultacja  specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy. 

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy  unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna  korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi  

inhibitorami CYP3A może również zwiększyć się ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych (patrz punkt 4.5). 

Zaobserwowano zwiększenie częstości występowania infekcji dolnych dróg oddechowych  (szczególnie zapalenia płuc i oskrzeli) w 3-letnim badaniu u pacjentów z POChP otrzymujących  salmeterol w skojarzeniu z flutykazonu propionianem podawanych za pomocą inhalatora Dysk  w porównaniu do tych, którzy otrzymywali placebo (patrz punkt 4.8). W 3-letnim badaniu POChP,  niezależnie od sposobu leczenia, większe ryzyko zapalenia płuc występowało u pacjentów starszych,  z niskim wskaźnikiem masy ciała, BMI (<25 kg/m2 pc.) i bardzo ciężką postacią choroby (FEV1 <30%  wartości należnej). Należy szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, czy nie występuje  u nich zapalenie płuc lub inne infekcje dolnych dróg oddechowych, ponieważ kliniczne objawy tych  infekcji oraz zaostrzenia POChP często się nakładają. Jeśli u pacjenta z ciężką postacią POChP  stwierdzi się zapalenie płuc, należy ponownie ocenić leczenie produktem leczniczym Seretide.  Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Seretide aerozol  do inhalacji u pacjentów z POChP i dlatego produkt leczniczy Seretide aerozol do inhalacji nie jest  wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z POChP.

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 7 - 

Jednoczesne ogólne stosowanie ketokonazolu znamiennie zwiększa ekspozycję ogólnoustrojową  na salmeterol. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów  ogólnoustrojowego działania leku (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca). Dlatego też należy  unikać jednoczesnego stosowania salmeterolu z ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami  CYP3A4, chyba że korzyści przeważają nad potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia  ogólnoustrojowych działań niepożądanych salmeterolu (patrz punkt 4.5). 

Zaburzenia widzenia 

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania  kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia  widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn,  do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia  surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu  kortykosteroidów. 

Dzieci i młodzież 

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat przyjmujących duże dawki flutykazonu propionianu  (zwykle ≥1000 mikrogramów na dobę) istnieje szczególne ryzyko wystąpienia działań  ogólnoustrojowych. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów  wziewnych, szczególnie jeśli są one stosowane w dużych dawkach przez długi okres. Możliwe  działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie  czynności kory nadnerczy, ostry przełom nadnerczowy i spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,  i dużo rzadziej, zespół objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność  psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję. Należy rozważyć skierowanie dziecka lub  nastolatka do pediatry, specjalisty w zakresie chorób dróg oddechowych.  

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować  wzrost u dzieci. Dawkę kortykosteroidu wziewnego należy zmniejszyć do najmniejszej dawki  zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Leki blokujące receptory β-adrenergiczne (β-adrenolityki) mogą osłabiać lub antagonizować działanie  salmeterolu. Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory β-adrenergiczne nie  powinny być stosowane u pacjentów z astmą, chyba że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich  zastosowanie. Stosowanie β2-agonistów może wywołać potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególną  ostrożność zaleca się w ostrych, ciężkich przypadkach astmy, ponieważ to działanie może być  nasilone przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi. 

Jednoczesne stosowanie innych leków działających na receptory β-adrenergiczne może potencjalnie  spowodować działanie addycyjne. 

Flutykazonu propionian 

W normalnych warunkach po podaniu wziewnym, w osoczu krwi występują małe stężenia  flutykazonu propionianu w wyniku nasilonego metabolizmu pierwszego przejścia oraz dużego  klirensu osoczowego, zależnego od cytochromu CYP3A4 w jelicie i wątrobie. Dlatego znaczące  klinicznie interakcje flutykazonu propionianu są mało prawdopodobne. 

Badania interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazały,  że rytonawir (bardzo silny inhibitor cytochromu CYP3A4) podawany w dawce 100 mg dwa razy  na dobę zwiększa kilkaset razy stężenie flutykazonu propionianu w osoczu, w wyniku czego dochodzi  do znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Brak informacji o tej interakcji  w odniesieniu do podawanego wziewnie flutykazonu propionianu, ale można spodziewać się 

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 8 - 

znacznego zwiększenia stężenia flutykazonu propionianu w osoczu. Odnotowano przypadki zespołu  Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego należy unikać stosowania takiego  skojarzenia leków, chyba że korzyść przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych glikokortykosteroidów. 

W małym badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników ketokonazol (niewiele słabszy  od rytonawiru inhibitor CYP3A), spowodował zwiększenie ekspozycji na flutykazonu propionian  o 150% po podaniu wziewnym pojedynczej dawki. To spowodowało większe zmniejszenie stężenia  kortyzolu w osoczu, w porównaniu do podania samego flutykazonu propionianu. Jednoczesne  stosowanie z innymi silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak itrakonazol i produktami leczniczymi  zawierającymi kobicystat, i inhibitorami CYP3A o umiarkowanej sile działania, takimi jak  erytromycyna, może także spowodować zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu  propionian i ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać łączenia leków,  chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych  związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować  w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów.  

Salmeterol 

Silne inhibitory CYP3A4 

Jednoczesne podawanie ketokonazolu (400 mg raz na dobę, doustnie) i salmeterolu (50 mikrogramów  dwa razy na dobę, wziewnie) przez 7 dni u 15 zdrowych osób powodowało znaczne zwiększenie  stężenia salmeterolu w surowicy (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 15-krotne zwiększenie AUC).  Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowych podczas  leczenia salmeterolem (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca) w porównaniu do leczenia  salmeterolem lub ketokonazolem oddzielnie (patrz punkt 4.4). 

Nie zaobserwowano klinicznie znaczących zmian ciśnienia tętniczego krwi, częstości bicia serca,  stężenia glukozy i stężenia potasu we krwi. Jednoczesne podawanie z ketokonazolem nie powodowało  wydłużenia okresu półtrwania salmeterolu ani nie zwiększyło kumulacji po podaniu wielokrotnym. 

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku z ketokonazolem, chyba że korzyści przeważają nad  potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  salmeterolu. Wydaje się prawdopodobne, że podobne ryzyko interakcji dotyczy również innych  silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazolu, telitromycyny, rytonawiru). 

Inhibitory CYP3A4 o umiarkowanej sile działania 

Jednoczesne podawanie erytromycyny (500 mg trzy razy na dobę, doustnie) i salmeterolu  (50 mikrogramów dwa razy na dobę, wziewnie) przez 6 dni u 15 zdrowych osób powodowało małe,  nieistotne statystycznie zwiększenie ekspozycji na salmeterol (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 1,2-krotne zwiększenie AUC). Jednoczesne podawanie z erytromycyną nie było związane  z wystąpieniem ciężkich działań niepożądanych. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Płodność 

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Jednakże badania przeprowadzone na  zwierzętach nie wykazały wpływu salmeterolu lub flutykazonu propionianu na płodność. 

Ciąża 

Dane otrzymane z dużej liczby (ponad 1000 kobiet w ciąży) zastosowań produktu w okresie ciąży  wskazują na brak wywoływania wad rozwojowych lub szkodliwego działania na płód/noworodka przez produkt Seretide. 

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość po podaniu agonistów receptorów  β2-adrenergicznych i glikokortykosteroidów (patrz punkt 5.3).

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 9 - 

Stosowanie produktu leczniczego Seretide u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków,  gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. 

U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę flutykazonu propionianu  zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy. 

Karmienie piersią 

Nie wiadomo, czy salmeterol i flutykazonu propionian lub ich metabolity przenikają do mleka  kobiecego. 

Badania wykazały, że salmeterol i flutykazonu propionian oraz ich metabolity przenikają do mleka  samic szczurów w okresie laktacji.  

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków oraz niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć  decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem Seretide, biorąc pod uwagę  korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z leczenia  produktem Seretide. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Seretide aerozol inhalacyjny nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ  na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.  

4.8 Działania niepożądane  

Ponieważ produkt leczniczy Seretide zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, można oczekiwać  rodzaju i nasilenia działań niepożądanych typowych dla każdego ze składników produktu leczniczego.  Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego  stosowania obu leków. 

Działania niepożądane salmeterolu i flutykazonu propionianu są wymienione poniżej w zależności  od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako:  bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko  (≥1/10 000 do <1/1000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie  dostępnych danych). Częstości występowania działań niepożądanych pochodziły z badania  klinicznego. Częstość występowania podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę. 

Klasyfikacja  

układów  

i narządów
Objaw niepożądany 
Częstość  

występowania
Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze
Kandydoza jamy ustnej i gardła 

Zapalenie płuc 

Zapalenie oskrzeli 

Kandydoza przełyku
Często 

Często1,3 

Często1,3 

Rzadko
Zaburzenia układu  immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości, w tym: 

skórne reakcje nadwrażliwości  

obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy, jamy ustnej  i gardła) 

objawy ze strony układu oddechowego (duszność)  objawy ze strony układu oddechowego (skurcz oskrzeli) reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny
Niezbyt często Rzadko 

Niezbyt często Rzadko 

Rzadko


SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 10 -

 

 

 

Zaburzenia  

endokrynologiczne
Zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie  czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci  i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości
Rzadko4
Zaburzenia  

metabolizmu  

i odżywiania
Hipokaliemia 

Hiperglikemia
Często3 

Niezbyt często 4
Zaburzenia  

psychiczne
Lęk  

Zaburzenia snu  

Zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchowa i  drażliwość (głównie u dzieci) 

Depresja, agresja (głównie u dzieci)
Niezbyt często Niezbyt często  Rzadko 

Nieznana
Zaburzenia układu  nerwowego
Bóle głowy 

Drżenia
Bardzo często1 Niezbyt często
Zaburzenia oka 
Zaćma 

Jaskra 

Nieostre widzenie
Niezbyt często  Rzadko 

Nieznana4
Zaburzenia serca 
Kołatanie serca 

Tachykardia 

Zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz nadkomorowy  oraz skurcze dodatkowe) 

Migotanie przedsionków 

Choroba niedokrwienna serca
Niezbyt często Niezbyt często Rzadko 

Niezbyt często Niezbyt często
Zaburzenia układu  oddechowego,  

klatki  

piersiowej  

i śródpiersia
Zapalenie części nosowej gardła 

Podrażnienie gardła 

Chrypka, bezgłos 

Zapalenie zatok 

Paradoksalny skurcz oskrzeli
Bardzo często2,3 Często 

Często 

Często1,3 

Rzadko4
Zaburzenia skóry  i tkanki podskórnej
Łatwiejsze siniaczenie 
Często1,3
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i tkanki 
Kurcze mięśni 

Złamania pourazowe
Często 

Często1,3


SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 11 - 

łącznej
Bóle stawów 

Bóle mięśni
Często 

Często


1 Opisywane często w grupie placebo. 

2 Opisywane bardzo często w grupie placebo. 

3 Opisywane w trakcie 3-letniej obserwacji u pacjentów z POChP. 

4 Patrz punkt 4.4. 

Opis wybranych działań niepożądanych 

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β2-mimetykami, takie jak: drżenia  mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania. 

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli objawiający się nagle nasilającymi się świstami i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku.  Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela i  należy go leczyć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego  Seretide, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie. 

Ze względu na obecność flutykazonu propionianu, u niektórych pacjentów może wystąpić chrypka  i kandydoza jamy ustnej i gardła, i rzadko kandydoza przełyku. W celu zmniejszenia możliwości  wystąpienia zarówno chrypki, jak i kandydozy jamy ustnej i gardła, należy płukać wodą jamę ustną i  (lub) szczotkować zęby po zastosowaniu produktu. Objawową kandydozę jamy ustnej i gardła należy  leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi, kontynuując leczenie produktem leczniczym  Seretide. 

Dzieci i młodzież 

Możliwe objawy ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie  czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). U dzieci  może również wystąpić lęk, zaburzenia snu i zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość  psychoruchowa i drażliwość. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

4.9 Przedawkowanie 

Brak danych z badań klinicznych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego Seretide, jednak  dane dotyczące przedawkowania obu substancji czynnych produktu leczniczego podane są poniżej: 

Objawy przedawkowania salmeterolu to: zawroty głowy, wzrost ciśnienia skurczowego krwi, drżenia,  ból głowy i tachykardia. Jeśli leczenie produktem leczniczym Seretide musi być przerwane z powodu  objawów przedawkowania β2-agonisty zawartego w produkcie, należy kontynuować leczenie  odpowiednią dawką steroidu. Ponadto może wystąpić hipokaliemia i dlatego należy monitorować  stężenie jonów potasowych w surowicy krwi. W takim przypadku należy rozważyć podanie potasu.

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 12 - 

Ostre: Zastosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu może  powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy. Sytuacja ta nie wymaga  intensywnego leczenia, ponieważ czynność kory nadnerczy powraca do normy w ciągu kilku dni.  Może to być zweryfikowane przez oznaczenie stężenia kortyzolu w osoczu. 

Długotrwałe stosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu: Należy monitorować rezerwę nadnerczową i może być konieczne leczenie kortykosteroidami  do stosowania ogólnego. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta, należy kontynuować leczenie  z zastosowaniem kortykosteroidu wziewnego w zalecanej dawce (patrz ryzyko zahamowania  czynności kory nadnerczy w punkcie 4.4). 

W przypadku zarówno ostrego, jak i długotrwałego przedawkowania flutykazonu propionianu, należy  kontynuować leczenie produktem leczniczym Seretide w dawce zapewniającej kontrolę objawów. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi  lekami, z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych. 

Kod ATC: R 03 AK 06. 

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne: 

Seretide zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, substancje o różnych mechanizmach działania.  Odpowiednie mechanizmy działania obydwu substancji są podane poniżej. 

Salmeterol: 

Salmeterol jest wybiórczym, długo działającym (12 godzin) agonistą receptorów β2-adrenergicznych,  o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem pozareceptorowym. 

Salmeterol powoduje rozszerzenie oskrzeli trwające dłużej, przynajmniej 12 godzin, w porównaniu  do działania zalecanych dawek zwykle stosowanych krótko działających β2-agonistów. 

Flutykazonu propionian: 

Flutykazonu propionian podawany wziewnie w zalecanych dawkach wywiera działanie  przeciwzapalne w obrębie płuc, którego wynikiem jest zmniejszenie nasilenia objawów i częstości  zaostrzeń astmy oskrzelowej; wywołuje mniej działań niepożądanych niż kortykosteroidy podawane  ogólnie. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

Seretide - badania kliniczne w astmie oskrzelowej 

Trwające 12 miesięcy badanie GOAL (Uzyskanie optymalnej kontroli choroby – ang. Gaining  Optimal Asthma ControL), przeprowadzono u 3416 pacjentów dorosłych i młodzieży chorujących  na przewlekłą astmę oskrzelową. Celem badania było porównanie bezpieczeństwa stosowania  i skuteczności produktu leczniczego Seretide z monoterapią wziewnym kortykosteroidem  (propionianem flutykazonu) oraz odpowiedź na pytanie, czy cele leczenia astmy są osiągalne.  Leczenie prowadzono według zasady zwiększania dawek leków (ang. stepped-up), co 12 tygodni  aż do osiągnięcia pełnej kontroli** (ang. total control) lub osiągnięcia największej dopuszczalnej  dawki leku. Badanie GOAL wykazało, że kontrolę astmy uzyskano u większej liczby pacjentów 

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 13 - 

stosujących Seretide w porównaniu z monoterapią kortykosteroidem wziewnym i ta kontrola choroby  została osiągnięta podczas stosowania mniejszej dawki kortykosteroidu.  

W przypadku stosowania produktu leczniczego Seretide dobra kontrola* astmy została osiągnięta  szybciej niż w przypadku stosowania wziewnego kortykosteroidu w monoterapii. Czas leczenia  do osiągnięcia pierwszego tygodnia dobrze kontrolowanej astmy u 50% pacjentów wynosił 16 dni  w przypadku produktu leczniczego Seretide w porównaniu do 37 dni w grupie stosującej wziewny  kortykosteroid. W porównaniu do pacjentów chorych na astmę nie stosujących steroidów czas  do uzyskania tygodnia dobrej kontroli astmy wynosił 16 dni w przypadku leczenia produktem  leczniczym Seretide w porównaniu do 23 dni w przypadku leczenia wziewnym kortykosteroidem. 

Zebrane wyniki badania przedstawiono w tabeli: 

Odsetek pacjentów, którzy uzyskali dobrą kontrolę* (WC - Well controlled) lub pełną kontrolę**  (TC - Totally Controlled) astmy w ciągu 12 miesięcy
Rodzaj leczenia 

(przed włączeniem do badania) 
Salmeterol + FP 
FP
WC 
TC 
WC 
TC
Bez WKS (tylko SABA) 
78% 
50% 
70% 
40%
Mała dawka WKS (≤500 mikrogramów  BDP lub równoważna dawka innego WKS  na dobę) 
75% 
44% 
60% 
28%
Średnia dawka WKS  

(>500 do 1000 mikrogramów BDP lub  równoważna dawka innego WKS na dobę)
62% 
29% 
47% 
16%
Zebrane wyniki ze wszystkich  

3 rodzajów leczenia
71% 
41% 
59% 
28%


WKS - wziewny kortykosteroid; SABA - krótko działający β2-mimetyk; BDP - beklometazon; FP - flutykazonu propionian; * dobra kontrola astmy (*WC - Well controlled): 2 lub mniej dni w tygodniu z objawami o wyniku większym niż 1 wg  punktacji objawów (w punktacji objawów wynik 1 określa się jako „objawy występujące przez jeden krótki okres w ciągu  dnia”), stosowanie SABA w ciągu 2 dni lub mniej i nie więcej niż 4 razy w tygodniu, 80% lub więcej wartości należnej  porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń i bez objawów niepożądanych  zmuszających do zmiany leczenia 

** pełna kontrola astmy (**TC - Totally Controlled): bez objawów, bez stosowania SABA, 80% lub więcej wartości należnej  porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń i bez objawów niepożądanych  zmuszających do zmiany leczenia 

Wyniki tego badania sugerują, że Seretide 50 mikrogramów + 100 mikrogramów stosowany dwa razy  na dobę może być rozważany jako początkowe leczenie podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną,  przewlekłą astmą, u których szybka kontrola astmy wydaje się istotna (patrz punkt 4.2). 

W podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu dwóch równoległych grup z udziałem 318 pacjentów  w wieku 18 lat i starszych z astmą przewlekłą oceniano bezpieczeństwo stosowania i tolerancję dwóch  inhalacji produktu Seretide dwa razy na dobę (podwójna dawka) przez 2 tygodnie. Badanie wykazało,  

że stosowanie podwójnej dawki produktu Seretide (każdej z dostępnych mocy) przez 14 dni  powodowało nieznaczne zwiększenie częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych  ze stosowaniem β-agonisty (drżenia mięśniowe: 1 pacjent [1%] vs 0, kołatanie serca: 6 [3%]  vs 1 [<1%], skurcze mięśni: 6 [3%] vs 1 [<1%]) oraz podobną częstość występowania zdarzeń  niepożądanych związanych ze stosowaniem wziewnych kortykosteroidów (np. grzybica jamy ustnej:  6 [6%] vs 16 [8%], chrypka: 2 [2%] vs 4 [2%]) w stosunku do stosowania jednej inhalacji dwa razy  na dobę. Nieznaczne zwiększenie zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem β-agonisty  powinno być wzięte pod uwagę, jeśli podwojenie dawki produktu Seretide jest rozważane przez  lekarza u dorosłych pacjentów wymagających dodatkowego, krótkiego (do 14 dni) leczenia  kortykosteroidami. 

Astma

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 14 - 

Wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie (ang. Salmeterol  Multi-center Asthma Research Trial, SMART) 

Wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie (SMART) było  28-tygodniowym badaniem przeprowadzonym w USA, w którym oceniano bezpieczeństwo  stosowania salmeterolu w porównaniu do placebo dodawanego do typowego leczenia u osób  dorosłych i młodzieży. Chociaż nie było znaczących różnic w pierwszorzędowym punkcie końcowym  łącznej liczby zgonów związanych z układem oddechowym wraz z liczbą stanów zagrożenia życia  związanych z układem oddechowym, to badanie wykazało znaczące zwiększenie liczby zgonów  z powodu astmy u pacjentów otrzymujących salmeterol (13 zgonów na 13176 pacjentów leczonych  salmeterolem w porównaniu do 3 zgonów z 13179 pacjentów otrzymujących placebo). Badanie nie  zostało zaprojektowane w celu oceny wpływu jednoczesnego stosowania kortykosteroidów  wziewnych, a jedynie 47% pacjentów zgłaszało stosowanie wziewnych kortykosteroidów przed  badaniem. 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania połączenia salmeterolu z flutykazonu propionianem  w porównaniu z flutykazonu propionianem w monoterapii w astmie 

W dwóch wieloośrodkowych badaniach trwających 26 tygodni przeprowadzono porównanie  skuteczności i bezpieczeństwa stosowania salmeterolu w połączeniu z flutykazonu propionianem  z flutykazonu propionianem w monoterapii, w pierwszym z nich u dorosłych i młodzieży (badanie  AUSTRI), a w drugim u dzieci w wieku 4 do 11 lat (badanie VESTRI). Do obu badań włączono  pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą astmą, których w przeszłości hospitalizowano  z powodu astmy lub u których występowały zaostrzenia astmy w poprzednim roku. Podstawowym  celem każdego badania było ustalenie, czy dodanie długo działającego beta-adrenolityka (LABA)  do WKS (leczenie salmeterolem z flutykazonu propionianem (salmeterol-FP)) było nie gorsze niż  stosowanie samego wziewnego kortykosteroidu (FP) w odniesieniu do ryzyka wystąpienia ciężkich zdarzeń związanych z astmą (hospitalizacja związana z astmą, intubacja i zgon). Drugim celem tych  badań dotyczących skuteczności była ocena, czy leczenie wziewnym kortykosteroidem z długo  działającym beta-adrenolitykiem (salmeterol-FP) było lepsze od leczenia samym wziewnym  kortykosteroidem (FP) w odniesieniu do ciężkiego zaostrzenia astmy (definiowanego jako pogorszenie  astmy wymagające stosowania ogólnoustrojowych kortykosteroidów przez co najmniej 3 dni  lub hospitalizacji, lub wizyty w ambulatoryjnym oddziale ratunkowym z powodu astmy wymagającej  podania kortykosteroidów ogólnoustrojowych). 

W sumie 11 679 i 6 208 pacjentów zostało losowo przydzielonych i otrzymało leczenie odpowiednio  w badaniach AUSTRI i VESTRI. W obu badaniach osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy dotyczący bezpieczeństwa – potwierdzono, że stosowanie salmeterol-FP było nie gorsze niż  stosowanie FP („non-inferiority”) (patrz tabela poniżej).

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 15 - 

Ciężkie działania niepożądane związane z astmą w 26-tygodniowych badaniach AUSTRI i VESTRI 

 

AUSTRI 
VESTRI
Salmeterol-FP 

(n = 5 834)
FP  

(n = 5 845)
Salmeterol-FP 

(n = 3 107)
FP  

(n = 3 101)
Złożony punkt końcowy 

(związane z astmą  

hospitalizacja, intubacja  

dotchawicza, lub zgon)
34 (0,6%) 
33 (0,6%) 
27 (0,9%) 
21 (0,7%)
Salmeterol-FP/FP Hazard 

względny (95% przedział  ufności)
1,029 

(0,638-1,662)a


1,285 

(0,726-2,272)b


Zgon 0
Hospitalizacja związana  

z astmą
34 
33 
27 
21
Intubacja dotchawicza 0


ajeśli uzyskany 95% przedział ufności dla oszacownego ryzyka względnego wynosił mniej niż 2,0,   to „non-inferiority” zostało potwierdzone. 

bjeśli uzyskany 95% przedział ufności dla oszacownego ryzyka względnego wynosił mniej niż 2,675,  to „non-inferiority” zostało potwierdzone. 

W obu badaniach osiągnięto drugorzędowy punkt końcowy dotyczący skuteczności - skrócenie czasu  do pierwszego zaostrzenia astmy w odniesieniu do stosowania salmeterolu w połączeniu z flutykazonu  propionianem w porównaniu do stosowania flutykazonu propionianu w monoterapii. Jednak tylko w badaniu  AUSTRI był on istotny statystycznie: 

 

AUSTRI 
VESTRI
Salmeterol-FP 

(n = 5 834)
FP 

(n = 5 845)
Salmeterol-FP 

(n = 3 107)
FP 

(n = 3 101)
Liczba pacjentów z  

zaostrzeniem astmy
480 (8%) 
597 (10%) 
265 (9%) 
309 (10%)
Salmeterol-FP/FP Hazard 

względny (95% przedział  ufności)
0,787 

(0,698; 0,888)
0,859 

(0,729; 1,012)


Dzieci i młodzież 

W badaniu SAM101667, u 158 dzieci w wieku od 6 do 16 lat z objawami astmy, zastosowanie  salmeterolu w skojarzeniu z flutykazonu propionianem jest równie skuteczne w zakresie kontroli  objawów i czynności płuc jak podwojenie dawki propionianu flutykazonu. Badanie to nie miało  na celu zbadania ich wpływu na częstość występowania zaostrzeń. 

W randomizowanym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 4 lat do 11 lat [n = 428], salmeterol  z flutykazonu propionianem w inhalatorze Dysk (DISCUS) (50 mikrogramów + 100 mikrogramów,  jedna inhalacja dwa razy na dobę) porównywano z salmeterolem w skojarzeniu z flutykazonu  propionianem (25 mikrogramów + 50 mikrogramów w inhalatorze aerozolowym (MDI), dwie  inhalacje dwa razy dobę) w czasie 12-tygodniowego okresu leczenia. Skorygowana średnia zmiana  od wartości początkowej w średniej szczytowego przepływu wydechowego mierzonego rano w ciągu  1 do 12 tygodni wyniosła 37,7 l/min w grupie DISKUS i 38,6 l/min w grupie MDI. W obu grupach  zaobserwowano również poprawę w zakresie konieczności stosowania leku doraźnego oraz liczby dni  i nocy wolnych od objawów. 

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 16 - 

Produkty lecznicze zawierające flutykazonu propionian w leczeniu astmy w czasie ciąży 

Obserwacyjne, epidemiologiczne, retrospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem  elektronicznej dokumentacji medycznej z Wielkiej Brytanii zostało przeprowadzone w celu oceny  ryzyka wystąpienia dużych wrodzonych wad rozwojowych (ang. major congenital malformations (MCMs)) po wziewnej ekspozycji na FP w monoterapii lub salmeterol-FP w pierwszym trymestrze  w porównaniu do wziewnych kortykosteroidów niezawierających flutykazonu propionianu.  W badaniu tym nie stosowano porównania do placebo. 

W kohorcie astmy 5 362 ciąż narażonych na wziewne kortykosteroidy w pierwszym trymestrze - zdiagnozowano 131 MCMs; 1 612 (30%) było narażone na FP lub salmeterolu-FP, z których u 42  zdiagnozowano MCMs. Skorygowany iloraz szans dla zdiagnozowania MCMs przez 1 rok wynosił  1,1 (95% CI: 0,5 - 2,3) dla kobiet z astmą umiarkowaną narażonych na FP w porównaniu do  narażonych na wziewny kortykosteroid bez FP i 1,2 (95% CI: 0,7 - 2,0) dla kobiet z ciężką astmą narażonych na FP w porównaniu do narażonych na wzieny kortykosteroid bez FP. Nie stwierdzono  różnic w ryzyku MCMs po narażeniu w pierwszym trymestrze na FP w monoterapii w porównaniu do  salmeterolu-FP. Bezwzględne ryzyko MCM dla całego przekroju ciężkości astmy wynosiło od 2,0 do  2,9 na 100 ciąż narażonych na FP, co jest porównywalne z wynikami badań 15 840 ciąż, w czasie  których nie stosowano leczenia jak w astmie, w General Practice Research Database (2,8 zdarzeń  MCM na 100 ciąż). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

W czasie jednoczesnego podawania wziewnego flutykazonu propionianu i salmeterolu właściwości  farmakokinetyczne każdej substancji czynnej są podobne do właściwości farmakokinetycznych  obserwowanych w przypadku podawania tych substancji oddzielnie. Właściwości farmakokinetyczne  mogą być zatem rozpatrywane na podstawie prześledzenia właściwości farmakokinetycznych obu  substancji oddzielnie. 

Salmeterol: 

Salmeterol działa miejscowo w płucach i dlatego stężenia w osoczu nie są wskaźnikiem jego działania  terapeutycznego. Z powodu technicznych trudności w oznaczeniu stężenia salmeterolu w osoczu,  wynikających z bardzo małych stężeń leku (około 200 pikogramów/ml lub mniej) podczas jego  stosowania wziewnego w dawkach terapeutycznych, istnieje niewiele danych dotyczących  właściwości farmakokinetycznych salmeterolu.  

Flutykazonu propionian: 

Całkowita biodostępność flutykazonu propionianu po jednorazowym podaniu wziewnym u zdrowych  osób wynosi około 5 do 11% dawki nominalnej, w zależności od typu użytego inhalatora.  U pacjentów z astmą obserwowano mniejszą ekspozycję ogólnoustrojową na stosowany wziewnie  flutykazonu propionian.  

Wchłanianie ogólnoustrojowe odbywa się głównie z płuc, początkowo jest szybkie, a następnie  powolne. Pozostała część wziewnej dawki jest połykana i dostaje się do przewodu pokarmowego,  ale ekspozycja ogólnoustrojowa jest minimalna (<1%) wskutek słabej rozpuszczalności leku w wodzie  i metabolizmu pierwszego przejścia. Istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką leku a ekspozycją  ogólnoustrojową. 

Losy flutykazonu propionianu w organizmie są określane przez duży klirens osoczowy (1150 ml/min),  dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (około 300 l) i okres półtrwania około 8 godzin. Lek wiąże się z białkami osocza w 91%.

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 17 - 

Flutykazonu propionian jest szybko usuwany z krążenia ogólnoustrojowego. Główną drogą jest  metabolizm do nieaktywnej pochodnej kwasu karboksylowego; reakcja ta jest katalizowana przez  izoenzym 3A4 cytochromu P450. Inne niezidentyfikowane metabolity znaleziono również w kale. 

Klirens nerkowy flutykazonu jest pomijalny. Mniej niż 5% dawki wydalane jest z moczem, głównie  w postaci metabolitów. Większa część dawki jest wydalana z kałem w postaci metabolitów  i niezmienionego leku.  

Dzieci i młodzież 

Oceniono wpływ 21-dniowego leczenia produktem Seretide o mocy (50 μg + 25 μg)/dawkę  inhalacyjną (dwie inhalacje dwa razy na dobę, z zastosowaniem lub bez zastosowania komory  inhalacyjnej) lub produktem Seretide Dysk o mocy (100 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną (1 inhalacja  dwa razy na dobę) u 31 dzieci w wieku od 4 do 11 lat z łagodną astmą. Ekspozycja ogólnoustrojowa  na flutykazonu propionian była podobna w przypadku stosowania produktu Seretide w postaci  aerozolu inhalacyjnego z zastosowaniem komory inhalacyjnej (107 pg∙h/ml [95%CI: 45,7; 252,2])  oraz produktu Seretide Dysk (138 pg∙h/ml [95%CI: 69,3; 273,2]), zaś w przypadku stosowania  produktu Seretide w postaci aerozolu inhalacyjnego ekspozycja ogólnoustrojowa była mniejsza  (24 pg∙h/ml [95%CI: 9,6; 60,2]). Ekspozycja ogólnoustrojowa na salmeterol była podobna  w przypadku stosowania produktu Seretide, Seretide z zastosowaniem komory inhalacyjnej oraz  Seretide Dysk i wynosiła odpowiednio 126 pg∙h/ml (95%CI: 70, 225), 103 pg∙h/ml (95%CI: 54, 200)  oraz 110 pg∙h/ml (95%CI: 55, 219). 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Jedyne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u ludzi pochodzą z badań  przeprowadzonych na zwierzętach i oparte są na działaniu farmakologicznym salmeterolu  i flutykazonu propionianu podawanych oddzielnie. 

W badaniach wpływu na rozrodczość przeprowadzonych na zwierzętach, glikokortykosteroidy  powodowały powstawanie wad rozwojowych (rozszczep podniebienia, zniekształcenia szkieletu).  Jednakże nie wydaje się, aby te wyniki badań na zwierzętach odnosiły się do ludzi stosujących  zalecane dawki produktu leczniczego. Badania na zwierzętach z zastosowaniem salmeterolu  wykazywały toksyczny wpływ na zarodek i płód tylko po ekspozycji na duże dawki. W następstwie  jednoczesnego podawania salmeterolu ksynafonianu i flutykazonu propionianu u szczurów  stwierdzono przemieszczenie tętnicy pępkowej i niecałkowite kostnienie kości potylicznej  po zastosowaniu takich dawek glikokortykosteroidów, które powodują nieprawidłowości. Zarówno  salmeterolu ksynafonian jak i flutykazonu propionianu nie wykazywały toksyczności genetycznej. 

Gaz nośny norfluran, nie zawierający freonów, nie wykazał działań toksycznych nawet w stężeniach  znacznie większych niż stężenia stosowane u pacjentów, w próbach uwzględniających różne gatunki  zwierząt, poddawane codziennej ekspozycji, przez okres dwóch lat. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

1,1,1,2-tetrafluoroetan (norfluran, HFA 134a) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 18 - 

2 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze do 30ºC. 

Pojemnik zawiera zawiesinę pod ciśnieniem. Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż  50ºC, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie dziurawić ani palić  pojemnika, nawet jeśli jest pusty. 

Tak jak w przypadku większości leków stosowanych wziewnie w pojemnikach pod ciśnieniem,  skuteczność leku może być mniejsza, jeśli inhalator jest zimny. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Pojemnik aluminiowy zamknięty zaworem dozującym, zaopatrzony w purpurowy plastikowy  dozownik z licznikiem dawek, w tekturowym pudełku. Jeden pojemnik pod ciśnieniem zawiera  120 dawek. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego  do stosowania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE  NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

GlaxoSmithKline Export Ltd 

980 Great West Road  

Brentford, Middlesex, TW8 9GS 

Wielka Brytania 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Seretide 50, (50 μg + 25 μg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Pozwolenie nr 9069 

Seretide 125, (125 μg + 25 μg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Pozwolenie nr 9070 

Seretide 250, (250 μg + 25 μg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Pozwolenie nr 9071 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06-12-2001  Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25-10-2011

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

- 19 - 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

SE/H/xxxx/WS/168+SE/H/xxxx/WS/191+ UR.DZL.ZLN.4020.01072.2018 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Seretide
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu