Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Comboterol

Comboterol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Comboterol, (25 µg + 125 µg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Comboterol, (25 µg + 250 µg)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Comboterol, (25 µg + 125 µg)/dawkę inhalacyjną 

Każda dawka odmierzona produktu Comboterol dostarcza 25 mikrogramów salmeterolu  (Salmeterolum) (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 125 mikrogramów flutykazonu propionianu  (Fluticasoni propionas) (dostarczane przez zawór), co odpowiada 21 mikrogramom salmeterolu i  110 mikrogramom flutykazonu propionianu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana). 

Comboterol, (25 µg + 250 µg)/dawkę inhalacyjną  

Każda dawka odmierzona produktu Comboterol dostarcza 25 mikrogramów salmeterolu  (Salmeterolum) (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 mikrogramów flutykazonu propionianu  (Fluticasoni propionas) (dostarczane przez zawór), co odpowiada 21 mikrogramom salmeterolu i  220 mikrogramom flutykazonu propionianu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Aerozol inhalacyjny, zawiesina.  

Pojemnik zawiera jednorodną zawiesinę koloru białego. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Comboterol jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest  jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu:  

- u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu  wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku, stosowanego doraźnie,  

lub  

- u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo  działającym β2-mimetykiem.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Comboterol przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego.  

Pacjenta należy poinformować, że w celu uzyskania pożądanej skuteczności Comboterol należy  stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. 

Pacjenta należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej, dawka produktu leczniczego Comboterol,  którą otrzymuje pacjent jest dawką optymalną i może być zmieniona tylko na zalecenie lekarza.  Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu  poprawy stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę produktu leczniczego, złożonego z dwóch substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego  leczenia innym produktem leczniczym zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako  postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi β2-mimetykami, produkt leczniczy Comboterol można zastosować raz na dobę, jeśli w opinii lekarza pozwoli to na  utrzymanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych z wywiadu wskazujących  na to, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę produktu leczniczego należy podawać  wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dni, dawkę produktu należy  podawać rano. 

Dawkę produktu leczniczego Comboterol ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności  od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w produkcie dawkę flutykazonu propionianu. 

Należy pamiętać, że u pacjentów z astmą, dawka flutykazonu propionianu jest w przybliżeniu tak  samo skuteczna, jak dwie dawki innego kortykosteroidu stosowanego wziewnie. Jeżeli u pacjenta  konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem  produktu leczniczego Comboterol, należy mu przepisać odpowiednie dawki β-agonisty i (lub)  kortykosteroidu.  

Zalecane dawkowanie 

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat 

Dwie inhalacje produktu leczniczego Comboterol zawierające 25 mikrogramów salmeterolu  i 125 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę 

lub  

Dwie inhalacje produktu leczniczego Comboterol zawierające 25 mikrogramów salmeterolu  i 250 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę.  

Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego flutykazonu propionianu  jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających  ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami  „pierwszego rzutu”. Comboterol nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu  łagodnej astmy. U pacjentów z ciężką astmą zaleca się ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego  kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego. 

U pacjentów, którzy mają lub mogą mieć trudności ze skoordynowaniem uwolnienia dawki aerozolu  z wykonaniem wdechu zaleca się stosowanie komory inhalacyjnej. 

W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu komory inhalacyjnej, pacjent powinien być  poinstruowany, jak prawidłowo używać komory inhalacyjnej. Pacjent powinien używać stale tego  samego typu komory inhalacyjnej, gdyż wszelkie zmiany mogą prowadzić do zmian dawek  dostarczanych do płuc (patrz punkt 4.4).  

W przypadku rozpoczęcia stosowania komory inhalacyjnej lub zmiany rodzaju stosowanej dotychczas  komory inhalacyjnej, należy ponownie określić najmniejszą skuteczną dawkę leku. 

Szczególne grupy pacjentów

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów  z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego  Comboterol u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.  

Instrukcja użycia inhalatora  

Pacjent powinien być poinstruowany na temat prawidłowego użycia inhalatora (patrz ulotka dla  pacjenta). Podczas inhalacji pacjent powinien siedzieć lub stać. Inhalator powinien być używany  w pozycji pionowej.  

Testowanie inhalatora  

Przed pierwszym użyciem pacjent powinien zdjąć nasadkę z ustnika inhalatora przez delikatne  naciśnięcie boków nasadki, dobrze wstrząsnąć, trzymając inhalator palcami i kciukiem, z kciukiem na  podstawie inhalatora, pod ustnikiem i uwolnić 4 dawki w powietrze, aby upewnić się, że inhalator  działa. Należy wstrząsnąć inhalatorem przed uwolnieniem dawki. Jeżeli inhalator nie był używany  przez tydzień lub dłużej, należy zdjąć nasadkę ustnika, wstrząsnąć dobrze inhalatorem i uwolnić dwie  dawki w powietrze.  

Użycie inhalatora  

1. Pacjent powinien zdjąć nasadkę z ustnika inhalatora przez delikatne naciśnięcie boków nasadki.  2. Pacjent powinien sprawdzić ustnik na zewnątrz i wewnątrz, aby upewnić się, że jest czysty i że nie  znajdują się w nim żadne ciała obce.  

3. Pacjent powinien dobrze wstrząsnąć inhalatorem, aby upewnić się, że wszelkie ciała obce są  usunięte i że zawartość inhalatora została równomiernie wymieszana.  

4. Pacjent powinien trzymać inhalator pionowo palcami i kciukiem, z kciukiem na podstawie  inhalatora, pod ustnikiem.  

5. Pacjent powinien wykonać spokojnie głęboki wydech, włożyć ustnik do ust i objąć go szczelnie  wargami. Pacjent powinien być poinstruowany, aby nie gryźć ustnika.  

6. Natychmiast po rozpoczęciu wdechu przez usta pacjent powinien nacisnąć inhalator w celu  uwolnienia leku Comboterol, a następnie kontynuować spokojny, głęboki wdech.  7. Wstrzymać oddech, wyjąć inhalator z ust i zdjąć palec z nasady inhalatora. Wstrzymanie oddechu  powinno trwać kilka sekund lub tak długo, jak to możliwe, żeby nie powodowało to uczucia  dyskomfortu, następnie należy wykonać spokojny wydech.  

8. Jeżeli potrzebna jest ponowna inhalacja leku, trzeba odczekać, trzymając inhalator pionowo, około  pół minuty przed powtórzeniem czynności opisanych w punktach 3-7.  

9. Po inhalacji pacjent powinien bezzwłocznie założyć nasadkę na ustnik i docisnąć mocno, zatrzasnąć  we właściwym położeniu. Nie należy używać nadmiernej siły. 

WAŻNE  

Nie należy przyspieszać czynności wymienionych w punktach 5, 6 i 7. Ważne jest, aby naciśnięcie  inhalatora nastąpiło na początku spokojnego, głębokiego wdechu. Aby być pewnym, że inhalacja  wykonana jest prawidłowo, początkowo należy kontrolować sposób przyjmowania leku przed lustrem.  Wydobywająca się podczas inhalacji „mgła” z inhalatora, ust czy nosa wskazuje na nieprawidłową  technikę inhalacji. Należy ponownie, poczynając od punktu 3, przećwiczyć stosowanie inhalatora.  

Pacjenci powinni wypłukać jamę ustną wodą i wypluć wodę i (lub) szczotkować zęby po każdej  dawce leku, w celu zminimalizowania ryzyka kandydozy części ustnej gardła i chrypki. 

Pacjent powinien pamiętać o zbliżającej się wymianie leku, jeśli licznik wskazuje „40”, a kolor  licznika zmieni się z zielonego na czerwony. Należy przestać używać inhalator, jeśli licznik wskaże  „0”, ponieważ uwolniona dawka, może nie zawierać pełnej dawki leku.  

Pacjent nigdy nie powinien próbować zmieniać wskazania licznika ani go odłączać od pojemnika.  Licznik jest na stałe połączony z pojemnikiem, wskazanie licznika nie może być przestawione.  

Czyszczenie 

Inhalator powinien być czyszczony przynajmniej raz na tydzień. 

1. Zdjąć nasadkę z ustnika.  

2. Nie wyjmować inhalatora z plastikowej obudowy.  

3. Oczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką lub  chusteczką.  

4. Założyć nasadkę na ustnik. Nałożenie nasadki nie wymaga użycia nadmiernej siły i przy  prawidłowym nałożeniu nasadki będzie słychać kliknięcie.  

NIE ZANURZAĆ METALOWEGO POJEMNIKA W WODZIE. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).  4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produktu leczniczego Comboterol nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym  celu konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela. Pacjent  powinien zawsze mieć przy sobie inhalator stosowany w łagodzeniu ostrych napadów astmy.  

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Comboterol u pacjentów w czasie zaostrzenia  astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby.  

W trakcie leczenia produktem leczniczym Comboterol mogą wystąpić zaostrzenia choroby  podstawowej lub poważne objawy niepożądane związane z astmą. Pacjenta należy poinformować, że  jeśli po rozpoczęciu stosowania produktu Comboterol nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie  będą one prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.  

Zwiększone zapotrzebowanie na stosowanie doraźnego krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela lub zmniejszenie odpowiedzi na zastosowanie takiego leku świadczy o pogorszeniu kontroli  choroby; lekarz powinien zweryfikować leczenie takiego pacjenta.  

Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić  zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Należy rozważyć  zwiększenie dawki kortykosteroidów. Stan pacjenta należy ocenić również w sytuacji, jeśli dotychczas  stosowana dawka produktu leczniczego Comboterol nie zapewnia odpowiedniej kontroli astmy.  

W przypadku uzyskania prawidłowej kontroli objawów astmy, należy rozważyć stopniowe  zmniejszanie dawki produktu leczniczego Comboterol. Należy regularnie oceniać stan zdrowia  pacjentów, u których zmniejszono dawkę produktu leczniczego Comboterol. Należy stosować  najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego Comboterol (patrz punkt 4.2). 

Nie należy nagle przerywać leczenia produktem leczniczym Comboterol u pacjentów chorych na  astmę ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby. Dawkę produktu leczniczego należy zmniejszać  stopniowo pod kontrolą lekarza. 

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych wziewnie produktów leczniczych zawierających  kortykosteroidy, Comboterol należy stosować z ostrożnością u pacjentów z przebytą lub czynną  gruźlicą płuc oraz grzybiczymi, wirusowymi i innymi zakażeniami dróg oddechowych. Jeśli jest to  wskazane, należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie.  

Comboterol może rzadko powodować zaburzenia rytmu serca, np. częstoskurcz nadkomorowy,  skurcze dodatkowe i migotanie przedsionków oraz niewielkie i przemijające zmniejszenie stężenia  potasu w surowicy krwi, jeśli stosowany jest w dużych dawkach terapeutycznych. Comboterol należy  stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności układu krążenia lub  z zaburzeniami rytmu serca i u pacjentów z cukrzycą, z nadczynnością tarczycy, z nieleczoną  hipokaliemią lub u pacjentów ze skłonnością do występowania małych stężeń jonów potasowych  w surowicy. 

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8).  Należy wziąć to pod uwagę przepisując produkt leczniczy pacjentom z cukrzycą w wywiadzie.  

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli objawiający się nagle nasilającymi się świstami i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku.  Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela  i należy go leczyć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego  Comboterol, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie.  

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β2-mimetykami, takie jak: drżenia  mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania.  

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych,  szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Możliwe działania  ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności  kory nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i dużo rzadziej, szereg  objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową,  zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci) (patrz informacje na temat ogólnego  działania kortykosteroidów wziewnych u dzieci i młodzieży poniżej w podpunkcie Dzieci i młodzież). Dlatego ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta i dawkę kortykosteroidu wziewnego  zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. 

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może powodować zahamowanie  czynności kory nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Bardzo rzadkie przypadki zahamowania  czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego były również opisywane w przypadku  stosowania dawek od 500 do 1000 mikrogramów flutykazonu propionianu. Sytuacje, w których może  wystąpić ostry przełom nadnerczowy, związane są z takimi stanami, jak: uraz, zabieg chirurgiczny,  zakażenie lub szybkie zmniejszenie dawki leku. Objawy nie są zazwyczaj charakterystyczne i mogą to  być: utrata łaknienia, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności,  wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia i drgawki. W okresie narażenia na stres lub  przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie  kortykosteroidów.  

Wchłanianie ogólnoustrojowe salmeterolu i flutykazonu propionianu odbywa się głównie z płuc,  dlatego stosowanie aerozolu wziewnego z komorą inhalacyjną może zwiększać ilość leku dostarczaną  do płuc. Należy wziąć to pod uwagę, gdyż może to doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia  ogólnoustrojowych działań niepożądanych. 

Korzyści z leczenia flutykazonu propionianem obejmują zminimalizowanie zapotrzebowania na  steroidy doustne. U pacjentów, u których wcześniej stosowane leczenie steroidami doustnymi  zamieniono na leczenie wziewne flutykazonu propionianem należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia  objawów niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres. Dlatego pacjentów należy leczyć z  zachowaniem szczególnej ostrożności, a czynność kory nadnerczy należy regularnie monitować.  Ryzyko to może także dotyczyć pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki steroidów.  Możliwość zaburzenia czynności kory nadnerczy należy zawsze uwzględnić w stanach nagłych i  sytuacjach związanych ze stresem, i rozważyć podanie odpowiedniej dawki uzupełniającej  kortykosteroidów. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi może być konieczna konsultacja  specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy.  

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy  unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna  korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi 

inhibitorami CYP3A może również zwiększyć się ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych (patrz punkt 4.5).  

Zapalenie płuc u pacjentów z POChP  

U pacjentów z POChP otrzymujących wziewne kortykosteroidy zaobserwowano zwię kszenie  częstości występowania zapalenia płuc, w tym zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Istnieją pewne dowody na zwię kszone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wraz ze zwię kszeniem dawki  steroidów, ale nie zostało to jednoznacznie wykazane we wszystkich badaniach.  

Nie ma jednoznacznych dowodów klinicznych na różnice między produktami zawierającymi wziewne kortykosteroidy, dotyczące stopnia ryzyka wystę powania zapalenia płuc.  

Lekarze powinni szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, czy nie rozwija się u nich zapalenie płuc, ponieważ kliniczne objawy takich zakażeń oraz zaostrzenia POChP często się nakładają.  

Do czynników ryzyka zapalenia płuc u pacjentów z POChP należą aktualne palenie tytoniu, starszy wiek, niski wskaźnik masy ciała (BMI) i ciężka postać POChP. 

Dane pochodzące z dużego klinicznego badania (wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące  stosowania salmeterolu w astmie (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) sugerują,  że u pacjentów o pochodzeniu afroamerykańskim występuje zwiększone ryzyko poważnych objawów  związanych z układem oddechowym lub zgonu w sytuacji, kiedy stosują salmeterol w porównaniu do  placebo (patrz punkt 5.1). Nie wiadomo, czy było to spowodowane czynnikami farmakogenetycznymi  czy innymi czynnikami. Pacjentów o pochodzeniu afrykańskim lub afrokaraibskim należy  poinformować, że jeśli w trakcie leczenia produktem leczniczym Comboterol nasilą się objawy astmy  lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady  lekarskiej. 

Jednoczesne ogólne stosowanie ketokonazolu znamiennie zwiększa ekspozycję ogólnoustrojową na  salmeterol. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowego  działania leku (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca). Dlatego też należy unikać  jednoczesnego stosowania salmeterolu z ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4,  chyba że korzyści przeważają nad potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych  działań niepożądanych salmeterolu (patrz punkt 4.5).  

Dzieci i młodzież  

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat przyjmujących duże dawki flutykazonu propionianu  (zwykle ≥1000 mikrogramów na dobę) istnieje szczególne ryzyko wystąpienia działań  ogólnoustrojowych. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów  wziewnych, szczególnie jeśli są one stosowane w dużych dawkach przez długi okres. Możliwe  działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie  czynności kory nadnerczy, ostry przełom nadnerczowy i spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, i dużo rzadziej, zespół objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność  psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję. Należy rozważyć skierowanie dziecka lub  nastolatka do pediatry, specjalisty w zakresie chorób płuc. 

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować  wzrost u dzieci. Dawkę kortykosteroidu wziewnego należy zmniejszyć do najmniejszej dawki  zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji  

Leki blokujące receptory β-adrenergiczne (β-adrenolityki) mogą osłabiać lub antagonizować działanie  salmeterolu. Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory β-adrenergiczne  nie powinny być stosowane u pacjentów z astmą, chyba że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich  zastosowanie. Stosowanie β2-agonistów może wywołać potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególną 

ostrożność zaleca się w ostrych, ciężkich przypadkach astmy, ponieważ to działanie może być  nasilone przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi. 

Jednoczesne stosowanie innych leków działających na receptory β-adrenergiczne może potencjalnie  spowodować działanie addycyjne.  

Flutykazonu propionian  

W normalnych warunkach po podaniu wziewnym, w osoczu krwi występują małe stężenia  flutykazonu propionianu w wyniku nasilonego metabolizmu pierwszego przejścia oraz dużego  klirensu osoczowego, zależnego od aktywności izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 w jelicie i  wątrobie. Dlatego znaczące klinicznie interakcje flutykazonu propionianu są mało prawdopodobne.  

Badania interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazały,  że rytonawir (bardzo silny inhibitor izoenzymu 3A4 cytochromu P 450), podawany w dawce 100 mg  dwa razy na dobę, zwiększa kilkaset razy stężenie flutykazonu propionianu w osoczu, w wyniku czego  dochodzi do znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Brak informacji o tej interakcji  w odniesieniu do podawanego wziewnie flutykazonu propionianu, ale można spodziewać się  znacznego zwiększenia stężenia flutykazonu propionianu w osoczu. Odnotowano przypadki zespołu  Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego należy unikać stosowania takiego  skojarzenia leków, chyba że korzyść przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych glikokortykosteroidów.  

W małym badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, ketokonazol (niewiele słabszy od  rytonawiru inhibitor CYP3A) spowodował zwiększenie ekspozycji na flutykazonu propionian o 150%  po podaniu wziewnym pojedynczej dawki. To spowodowało większe zmniejszenie stężenia kortyzolu  w osoczu, w porównaniu do podania samego flutykazonu propionianu. Jednoczesne stosowanie z  innymi silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak itrakonazol, i inhibitorami CYP3A o umiarkowanej  sile działania, takimi jak erytromycyna, może także spowodować zwiększenie ekspozycji  ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian i ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych. Zalecana jest ostrożność i należy unikać, jeśli to możliwe, długotrwałego stosowania z  takimi lekami.  

Salmeterol  

Silne inhibitory CYP3A4  

Jednoczesne podawanie ketokonazolu (400 mg raz na dobę, doustnie) i salmeterolu (50 mikrogramów  dwa razy na dobę, wziewnie) przez 7 dni u 15 zdrowych osób powodowało znaczne zwiększenie  stężenia salmeterolu w surowicy (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 15-krotne zwiększenie AUC). Może to  prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowych podczas leczenia  salmeterolem (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca) w porównaniu do leczenia salmeterolem  lub ketokonazolem oddzielnie (patrz punkt 4.4).  

Nie zaobserwowano klinicznie znaczących zmian ciśnienia tętniczego krwi, częstości bicia serca,  stężenia glukozy i stężenia potasu we krwi. Jednoczesne podawanie z ketokonazolem nie powodowało  wydłużenia okresu półtrwania salmeterolu ani nie zwiększyło kumulacji po podaniu wielokrotnym.  

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku z ketokonazolem, chyba że korzyści przeważają nad  potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  salmeterolu. Wydaje się prawdopodobne, że podobne ryzyko interakcji dotyczy również innych  silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazolu, telitromycyny, rytonawiru).  

Inhibitory CYP3A4 o umiarkowanej sile działania  

Jednoczesne podawanie erytromycyny (500 mg trzy razy na dobę, doustnie) i salmeterolu  (50 mikrogramów dwa razy na dobę, wziewnie) przez 6 dni u 15 zdrowych osób powodowało małe,  nieistotne statystycznie zwiększenie ekspozycji na salmeterol (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 1,2-krotne zwiększenie AUC). Jednoczesne podawanie z erytromycyną nie było związane z  wystąpieniem ciężkich działań niepożądanych. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Płodność  

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Jednakże badania przeprowadzone na  zwierzętach nie wykazały wpływu salmeterolu lub flutykazonu propionianu na płodność.  

Ciąża 

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży (300 - 1000 kobiet w  ciąży) nie wskazują, że salmeterol i flutykazonu propionian wywołują wady rozwojowe lub działają  szkodliwie na płód/noworodka.  

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość po podaniu agonistów receptorów  β2-adrenergicznych i glikokortykosteroidów (patrz punkt 5.3).  

Stosowanie produktu leczniczego Comboterol u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków,  gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.  

U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę flutykazonu propionianu  zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy. 

Karmienie piersią  

Nie wiadomo, czy salmeterol i flutykazonu propionian lub ich metabolity przenikają do mleka  kobiecego.  

Badania wykazały, że salmeterol i flutykazonu propionian oraz ich metabolity przenikają do mleka  samic szczurów w okresie laktacji.  

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków oraz niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć  decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem Comboterol, biorąc pod  uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z  leczenia produktem Comboterol.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Comboterol aerozol inhalacyjny nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na  zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Ponieważ produkt leczniczy Comboterol zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, można  oczekiwać rodzaju i nasilenia działań niepożądanych typowych dla każdego ze składników produktu  leczniczego. Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających z  jednoczesnego stosowania obu leków.  

Działania niepożądane salmeterolu i flutykazonu propionianu są wymienione poniżej w zależności od  układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako:  bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko  (<1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).  Częstości występowania działań niepożądanych pochodziły z badania klinicznego. Częstość  występowania podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę. 

Klasyfikacja układów i  narządów 
Działania niepożądane 
Częstość  

występowania 
Zakażenia i zarażenia  pasożytnicze 
Kandydoza jamy ustnej i gardła  

Zapalenie płuc (u pacjentów z POChP) 

Zapalenie oskrzeli  

Kandydoza przełyku
Często  

Często 1,3 

Często 1,3 

Rzadko
Zaburzenia układu  

immunologicznego 
Reakcje nadwrażliwości, w tym: 

 


 

skórne reakcje nadwrażliwości  

obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy,  jamy ustnej i gardła)  

objawy ze strony układu oddechowego (duszność)  objawy ze strony układu oddechowego (skurcz  oskrzeli) 

reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs  

anafilaktyczny 
Niezbyt często  

Rzadko  

Niezbyt często  

Rzadko  

Rzadko 
Zaburzenia  

endokrynologiczne 
Zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy,  zahamowanie czynności kory nadnerczy,  spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,  zmniejszenie gęstości mineralnej kości 
Rzadko 4
Zaburzenia metabolizmu  i odżywiania 
Hipokaliemia  

Hiperglikemia 
Często3 

Niezbyt często 4 
Zaburzenia psychiczne 
Lęk  

Zaburzenia snu  

Zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość  psychoruchowa i drażliwość (głównie u dzieci)  Depresja, agresja (głównie u dzieci) 
Niezbyt często  

Niezbyt często  

Rzadko  

Nieznana 
Zaburzenia układu  

nerwowego 
Bóle głowy  

Drżenia 
Bardzo często1 

Niezbyt często 
Zaburzenia oka 
Zaćma  

Jaskra 
Niezbyt często  

Rzadko 
Zaburzenia serca 
Kołatanie serca  

Tachykardia  

Zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz  nadkomorowy oraz skurcze dodatkowe) Migotanie przedsionków  

Choroba niedokrwienna serca 
Niezbyt często  

Niezbyt często  

Rzadko  

Niezbyt często  

Niezbyt często 
Zaburzenia układu  

oddechowego, klatki  

piersiowej i śródpiersia 
Zapalenie części nosowej gardła  

Podrażnienie gardła  

Chrypka, bezgłos  

Zapalenie zatok  

Paradoksalny skurcz oskrzeli 
Bardzo często2,3  Często  

Często  

Często1,3 

Rzadko4
Zaburzenia skóry i tkanki  podskórnej 
Łatwiejsze siniaczenie 
Często1,3 
Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki  

łącznej 
Kurcze mięśni  

Złamania pourazowe  

Bóle stawów  

Bóle mięśni 
Często  

Często1,3  

Często  

Często 


1 Opisywane często w grupie placebo.  

2 Opisywane bardzo często w grupie placebo.  

3 Opisywane w trakcie 3-letniej obserwacji u pacjentów z POChP.  

4 Patrz punkt 4.4. 

Opis wybranych działań niepożądanych  

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β2-mimetykami, takie jak: drżenia  mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania.  

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli, objawiający się nagle nasilającymi się świstami i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela i  należy go leczyć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego  Comboterol, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie.

Ze względu na obecność flutykazonu propionianu, u niektórych pacjentów może wystąpić chrypka i  kandydoza jamy ustnej i gardła, i rzadko kandydoza przełyku. W celu zmniejszenia możliwości  wystąpienia zarówno chrypki, jak i kandydozy jamy ustnej i gardła, należy płukać wodą jamę ustną i  (lub) szczotkować zęby po zastosowaniu produktu. Objawową kandydozę jamy ustnej i gardła należy  leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi, kontynuując leczenie produktem leczniczym  Comboterol. 

Dzieci i młodzież 

Możliwe objawy ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie  czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). U dzieci może  również wystąpić lek, zaburzenia snu i zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchowa i  drażliwość. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C  

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Brak danych z badań klinicznych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego Comboterol,  jednak dane dotyczące przedawkowania obu substancji czynnych produktu leczniczego podane są  poniżej:  

Objawy przedawkowania salmeterolu to: zawroty głowy, wzrost ciśnienia skurczowego krwi, drżenia,  ból głowy i tachykardia. Jeśli leczenie produktem leczniczym Comboterol musi być przerwane z  powodu objawów przedawkowania β2-agonisty zawartego w produkcie, należy kontynuować leczenie  odpowiednią dawką steroidu. Ponadto może wystąpić hipokaliemia i dlatego należy monitorować  stężenie jonów potasowych w surowicy krwi. W takim przypadku należy rozważyć podanie potasu.  

Ostre: Zastosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu może  powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy. Sytuacja ta nie wymaga  intensywnego leczenia, ponieważ czynność kory nadnerczy powraca do normy w ciągu kilku dni.  Może to być zweryfikowane przez oznaczenie stężenia kortyzolu w osoczu.  

Długotrwałe stosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu Należy monitorować rezerwę nadnerczową i może być konieczne leczenie kortykosteroidami do  stosowania ogólnego. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta, należy kontynuować leczenie z  zastosowaniem kortykosteroidu wziewnego w zalecanej dawce (patrz ryzyko zahamowania czynności kory nadnerczy w punkcie 4.4). 

W przypadku zarówno ostrego, jaki i długotrwałego przedawkowania flutykazonu propionianu, należy kontynuować leczenie produktem leczniczym Comboterol w dawce zapewniającej kontrolę objawów. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

10 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi  lekami, z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych.  

Kod ATC: R 03 AK 06.  

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne 

Comboterol zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, substancje o różnych mechanizmach  działania. 

Salmeterol 

Salmeterol jest wybiórczym, długo działającym (12 godzin) agonistą receptorów β2-adrenergicznych,  o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem pozareceptorowym. 

Salmeterol powoduje rozszerzenie oskrzeli trwające dłużej, przynajmniej 12 godzin, w porównaniu do  działania zalecanych dawek zwykle stosowanych krótko działających β2-agonistów. 

Flutykazonu propionian 

Flutykazonu propionian podawany wziewnie, w zalecanych dawkach, wywiera działanie  przeciwzapalne w obrębie płuc, którego wynikiem jest zmniejszenie nasilenia objawów i częstości  zaostrzeń astmy oskrzelowej; wywołuje mniej działań niepożądanych niż kortykosteroidy podawane  ogólnie. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania  

Salmeterol i flutykazonu propionian - badania kliniczne w astmie oskrzelowej  Trwające 12 miesięcy badanie GOAL (Uzyskanie optymalnej kontroli choroby – ang. Gaining  Optimal Asthma ControL), przeprowadzono u 3416 pacjentów dorosłych i młodzieży chorujących na  przewlekłą astmę oskrzelową. Celem badania było porównanie bezpieczeństwa stosowania i  skuteczności produktu leczniczego, zawierającego salmeterol i flutykazonu propionian w postaci  zawiesiny podawanej drogą wziewną z monoterapią wziewnym kortykosteroidem (flutykazonu  propionianem) oraz odpowiedź na pytanie, czy cele leczenia astmy są osiągalne. Leczenie prowadzono  według zasady zwiększania dawek leków (ang. stepped-up), co 12 tygodni aż do osiągnięcia pełnej  kontroli** (ang. total control) lub osiągnięcia największej dopuszczalnej dawki leku. Badanie GOAL  wykazało, że kontrolę astmy uzyskano u większej liczby pacjentów stosujących salmeterol i  flutykazonu propionian w postaci zawiesiny podawanej drogą wziewną w porównaniu z monoterapią  kortykosteroidem wziewnym i ta kontrola choroby została osiągnięta podczas stosowania mniejszej  dawki kortykosteroidu.  

W przypadku stosowania produktu leczniczego zawierającego salmeterol i flutykazonu propionian w  postaci zawiesiny podawanej drogą wziewną, dobra kontrola* astmy została osiągnięta szybciej niż w  przypadku stosowania wziewnego kortykosteroidu w monoterapii. Czas leczenia do osiągnięcia  pierwszego tygodnia dobrze kontrolowanej astmy u 50% pacjentów wynosił 16 dni w przypadku  produktu leczniczego zawierającego salmeterol i flutykazonu propionian w postaci zawiesiny  podawanej drogą wziewną w porównaniu do 37 dni w grupie stosującej wziewny kortykosteroid.  W porównaniu do pacjentów chorych na astmę nie stosujących steroidów, czas do uzyskania tygodnia  dobrej kontroli astmy wynosił 16 dni w przypadku leczenia produktem leczniczym zawierającym salmeterol i flutykazonu propionian w postaci zawiesiny podawanej drogą wziewną, w porównaniu do  23 dni w przypadku leczenia wziewnym kortykosteroidem.  

Zebrane wyniki badania przedstawiono w tabeli:

Odsetek pacjentów, którzy uzyskali dobrą kontrolę* (WC - Well controlled) lub pełną  kontrolę** (TC - Totally Controlled) astmy w ciągu 12 miesięcy 
Rodzaj leczenia (przed łączeniem do  badania) 
Salmeterol+FP 
FP
WC 
TC 
WC 
TC


11 

Bez WKS (tylko SABA) 
78% 
50% 
70% 
40%
Mała dawka WKS (≤500 mikrogramów BDP lub równoważna dawka innego WKS  na dobę) 
75% 
44% 
60% 
28%
Średnia dawka WKS  

(>500-1000 mikrogramów BDP lub  równoważna dawka innego WKS na dobę) 
62% 
29% 
47% 
16%
Zebrane wyniki ze wszystkich 3 rodzajów  leczenia 
71% 
41% 
59% 
28%


WKS - wziewny kortykosteroid; SABA - krótko działający β2-mimetyk; BDP - beklometazon; FP - flutykazonu  propionian;  

* dobra kontrola astmy (*WC - Well Controlled): dwa lub mniej dni w tygodniu z objawami o wyniku większym  niż 1 wg punktacji objawów (w punktacji objawów wynik 1 określa się jako „objawy występujące przez jeden  krótki okres w ciągu dnia”), stosowanie SABA w ciągu dwóch dni lub mniej i nie więcej niż cztery razy w  tygodniu, 80% lub więcej wartości należnej porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych  przebudzeń, bez zaostrzeń i bez objawów niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia. ** pełna kontrola astmy (**TC - Totally Controlled): bez objawów, bez stosowania SABA, 80% lub więcej  wartości należnej szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń i bez objawów  niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia. 

W podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu dwóch równoległych grup z udziałem 318 pacjentów  w wieku 18 lat i starszych z astmą przewlekłą, oceniano bezpieczeństwo stosowania i tolerancję  dwóch inhalacji produktu leczniczego zawierającego salmeterol i flutykazonu propionian w postaci  zawiesiny podawanej drogą wziewną, dwa razy na dobę (podwójna dawka) przez 2 tygodnie. Badanie  wykazało, że stosowanie podwójnej dawki produktu zawierającego salmeterol i flutykazonu  propionian w postaci zawiesiny podawanej drogą wziewną (każdej z dostępnych mocy) przez 14 dni  powodowało nieznaczne zwiększenie częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych ze  stosowaniem β-agonisty (drżenia mięśniowe: 1 pacjent [1%] vs 0, kołatanie serca: 6 [3%] vs 1 [<1%],  skurcze mięśni: 6 [3%] vs 1 [<1%]) oraz podobną częstość występowania zdarzeń niepożądanych  związanych ze stosowaniem wziewnych kortykosteroidów (np. grzybica jamy ustnej: 6 [6%] vs 16  [8%], chrypka: 2 [2%] vs 4 [2%]) w stosunku do stosowania jednej inhalacji dwa razy na dobę.  Nieznaczne zwiększenie częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem  β-agonisty powinno być wzięte pod uwagę, jeśli podwojenie dawki produktu zawierającego salmeterol  i flutykazonu propionian w postaci zawiesiny podawanej drogą wziewną jest rozważane przez lekarza  u dorosłych pacjentów, wymagających dodatkowego, krótkiego (do 14 dni) leczenia  kortykosteroidami. 

Wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie (ang. Salmeterol  Multi-center Asthma Research Trial, SMART)  

Badanie SMART było wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym,  kontrolowanym placebo, 28-tygodniowym badaniem w układzie grup równoległych,  przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych. W badaniu w jednej grupie pacjentów z astmą  oskrzelową, do której przydzielono losowo 13 176 osób, do typowego leczenia astmy dodano  salmeterol (w dawce 50 mikrogramów dwa razy na dobę), a w drugiej grupie, do której przydzielono  losowo 13 179 osób, do typowego leczenia astmy dodano placebo. Kwalifikowano pacjentów  chorujących na astmę w wieku powyżej 12 lat, jeśli przed badaniem stosowali leki  przeciwastmatyczne (z wyjątkiem długo działających β2-mimetyków). Stosowanie wziewnych  glikokortykosteroidów było określane na początku, ale nie było konieczne ich stosowanie w trakcie  całego badania. Pierwszorzędowy punkt końcowy obejmował sumę liczby zgonów związanych z  układem oddechowym wraz z liczbą stanów zagrożenia życia związanych z układem oddechowym.  

Kluczowe wnioski z badania SMART (pierwszorzędowe punkty końcowe)

Grupa pacjentów 
Liczba zdarzeń pierwszorzędowego punktu 
Ryzyko względne 


12 

 

końcowego / liczba pacjentów 
(95% przedział  ufności) 
salmeterol 
placebo
Wszyscy pacjenci 
50/13 176 
36/13 179 
1,40 (0,91; 2,14)
Pacjenci stosujący wziewne  glikokortykosteroidy 
23/6 127 
19/6 138 
1,21 (0,66; 2,23)
Pacjenci niestosujący  

wziewnych  

glikokortykosteroidów 
27/7 049 
17/7 041 
1,60 (0,87; 2,93)
Pacjenci pochodzenia  

afroamerykańskiego 
20/2 366 
5/2 319 
4,10 (1,54; 10,90)


(Ryzyko znamienne statystycznie na poziomie 95% zaznaczone jest pogrubioną czcionką) 

Kluczowe wnioski z badania SMART według stosowania wziewnych glikokortykosteroidów na  początku badania (drugorzędowe punkty końcowe) 

Grupa pacjentów 
Liczba zdarzeń drugorzędowego punktu  końcowego / liczba pacjentów
Ryzyko 

względne 

(95% przedział  ufności)


salmeterol 
placebo
Zgony związane z zaburzeniami układu oddechowego
Pacjenci stosujący wziewne  

glikokortykosteroidy 
10/6 127 
5/6 138 
2,01 (0,69; 

5,86)
Pacjenci niestosujący wziewnych  glikokortykosteroidów 
14/7 049 
6/7 041 
2,28 (0,88; 

5,94)
Suma zgonów związanych z astmą oraz zdarzeń zagrażających życiu
Pacjenci stosujący wziewne  

glikokortykosteroidy 
16/6 127 
13/6 138 
1,24 (0,60; 

2,58)
Pacjenci niestosujący wziewnych  glikokortykosteroidów 
21/7 049 
9/7 041 
2,39 (1,10;  

5,22)
Zgony związane z astmą
Pacjenci stosujący wziewne  

glikokortykosteroidy 
4/6 127 
3/6 138 
1,35 (0,30; 

6,04)
Pacjenci niestosujący wziewnych  glikokortykosteroidów 
9/7 049 
0/7 041 
*


(*=brak możliwości analizy statystycznej, gdyż liczba zdarzeń w grupie placebo wynosi 0. Ryzyko znamienne  statystycznie na poziomie 95% zaznaczone jest pogrubioną czcionką. Drugorzędowe punkty końcowe  wymienione w powyższej tabeli osiągnęły znamienność statystyczną w odniesieniu do całej populacji.)  Drugorzędowe punkty końcowe obejmujące: sumę zgonów z każdego powodu wraz ze zdarzeniami  zagrażającymi życiu, całkowitą liczbę zgonów oraz liczbę hospitalizacji z dowolnego powodu, nie osiągnęły dla  całej populacji różnicy znamiennej statystycznie). 

Dzieci i młodzież 

W badaniu SAM101667, u 158 dzieci w wieku od 6 do 16 lat z objawami astmy, zastosowanie  salmeterolu w skojarzeniu z flutykazonu propionianem jest równie skuteczne w zakresie kontroli  objawów i czynności płuc, jak podwojenie dawki samego flutykazonu propionianu. Badanie to nie  miało na celu zbadania ich wpływu na częstość występowania zaostrzeń. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

W czasie jednoczesnego podawania wziewnego flutykazonu propionianu i salmeterolu właściwości  farmakokinetyczne każdej substancji czynnej są podobne do właściwości farmakokinetycznych  obserwowanych w przypadku podawania tych substancji oddzielnie. Właściwości farmakokinetyczne 

13 

mogą być zatem rozpatrywane na podstawie prześledzenia właściwości farmakokinetycznych obu  substancji oddzielnie.  

Salmeterol 

Salmeterol działa miejscowo w płucach i dlatego stężenia w osoczu nie są wskaźnikiem jego działania  terapeutycznego. Z powodu technicznych trudności w oznaczeniu stężenia salmeterolu w osoczu,  wynikających z bardzo małych stężeń leku (około 200 pikogramów/ml lub mniej) podczas jego  stosowania wziewnego w dawkach terapeutycznych, istnieje niewiele danych dotyczących  właściwości farmakokinetycznych salmeterolu.  

Flutykazonu propionian  

Całkowita biodostępność flutykazonu propionianu po jednorazowym podaniu wziewnym u zdrowych  osób wynosi około 5-11% dawki nominalnej, w zależności od typu użytego inhalatora. U pacjentów z  astmą obserwowano mniejszą ekspozycję ogólnoustrojową na stosowany wziewnie flutykazonu  propionian.  

Wchłanianie ogólnoustrojowe odbywa się głównie z płuc, początkowo jest szybkie, a następnie  powolne. Pozostała część wziewnej dawki jest połykana i dostaje się do przewodu pokarmowego, ale  ekspozycja ogólnoustrojowa jest minimalna (<1%) wskutek słabej rozpuszczalności leku w wodzie i  metabolizmu pierwszego przejścia. Istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką leku a ekspozycją  ogólnoustrojową.  

Losy flutykazonu propionianu w organizmie są określane przez duży klirens osoczowy (1150 ml/min),  dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (około 300 l) i okres półtrwania około 8 godzin.  Lek wiąże się z białkami osocza w 91%.  

Flutykazonu propionian jest szybko usuwany z krążenia ogólnoustrojowego. Główną drogą jest  metabolizm do nieaktywnej pochodnej kwasu karboksylowego; reakcja ta jest katalizowana przez  izoenzym 3A4 cytochromu P450. Inne niezidentyfikowane metabolity znaleziono również w kale.  

Klirens nerkowy flutykazonu jest pomijalny. Mniej niż 5% dawki wydalane jest z moczem, głównie w  postaci metabolitów. Większa część dawki jest wydalana z kałem w postaci metabolitów i  niezmienionego leku.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Jedyne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u ludzi pochodzą z badań  przeprowadzonych na zwierzętach i oparte są na działaniu farmakologicznym salmeterolu i  flutykazonu propionianu podawanych oddzielnie.  

W badaniach wpływu na rozrodczość przeprowadzonych na zwierzętach, glikokortykosteroidy  powodowały powstawanie wad rozwojowych (rozszczep podniebienia, zniekształcenia szkieletu).  Jednakże nie wydaje się, aby te wyniki badań na zwierzętach odnosiły się do ludzi stosujących  zalecane dawki produktu leczniczego. Badania na zwierzętach z zastosowaniem salmeterolu  wykazywały toksyczny wpływ na zarodek i płód tylko po ekspozycji na duże dawki. W następstwie  jednoczesnego podawania salmeterolu ksynafonianu i flutykazonu propionianu u szczurów  stwierdzono przemieszczenie tętnicy pępkowej i niecałkowite kostnienie kości potylicznej po  zastosowaniu takich dawek glikokortykosteroidów, które powodują nieprawidłowości.  

Gaz nośny norfluran, nie zawierający freonów, nie wykazał działań toksycznych nawet w stężeniach  znacznie większych niż stężenia stosowane u pacjentów, w próbach uwzględniających różne gatunki  zwierząt, poddawane codziennej ekspozycji, przez okres dwóch lat.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

14 

Norfluran (HFA 134a) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. 

Pojemnik zawiera zawiesinę pod ciśnieniem. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.  Nie przechowywać w zimnym miejscu, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe działanie  inhalatora. 

Nie dziurawić ani nie palić pojemnika, nawet jeśli jest pusty. 

Tak jak w przypadku większości leków stosowanych wziewnie w pojemnikach pod ciśnieniem,  skuteczność leku może być mniejsza, jeśli inhalator jest zimny. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Pojemnik aluminiowy zamknięty zaworem dozującym, zaopatrzony w plastikowy dozownik z  licznikiem dawek, w zamkniętej torebce foliowej zawierającej środek pochłaniający wilgoć, w  tekturowym pudełku.  

Wielkość opakowania: 1 pojemnik zawierający 120 dawek. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania  

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 

ul. Ostrzykowizna 14A 

05-170 Zakroczym 

Polska 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Comboterol (25 µg + 125 µg)/ dawkę inhalacyjną: 23600 

Comboterol (25 µg + 250 µg)/ dawkę inhalacyjną: 23601 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.12.2016 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

15 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

08.12.2016 r.

16 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Comboterol
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu