Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Aurodisc

Aurodisc

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Aurodisc, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda pojedyncza inhalacja zapewnia dostarczenie dawki (dawka opuszczająca ustnik)  43 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 432 mikrogramów flutykazonu  propionianu. Stanowi to odpowiednik dawki podzielonej 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci  salmeterolu ksynafonianu) i 500 mikrogramów flutykazonu propionianu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

Każda dostarczona dawka zawiera około 13 mg laktozy (w postaci jednowodnej). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Proszek do inhalacji, podzielony. 

Plastikowy pojemnik zawierający pasek foliowy z 60 równomiernie rozmieszczonymi blistrami. Każdy blister zawiera dawkę proszku do inhalacji, podzielonego, o barwie od białej do białawej. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Aurodisc jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Astma oskrzelowa 

Aurodisc jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest  jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: 

- u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu  wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku stosowanego doraźnie 

lub 

- u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym β2-mimetykiem. 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 

Aurodisc jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 < 60 % wartości należnej  (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela), z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie,  u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie 

Pacjenta należy poinformować, że w celu uzyskania optymalnej skuteczności Aurodisc należy  stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. 

Pacjenta należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej, aby dawka produktu leczniczego Aurodisc,  którą otrzymuje pacjent, była dawką optymalną i zmienianą tylko na zalecenie lekarza. Należy ustalić  najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu poprawy stanu  pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę produktu leczniczego, złożonego z dwóch  substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia produktem  leczniczym zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako postępowanie alternatywne  u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi β2-mimetykami produkt leczniczy Aurodisc może być stosowany jeden raz na dobę, jeżeli w opinii lekarza pozwoli to na zachowanie  odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych z wywiadu wskazujących na to, że  u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę produktu leczniczego należy podawać wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia dawkę produktu leczniczego należy  podawać rano. 

Dawkę produktu leczniczego Aurodisc ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od  stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w produkcie dawkę flutykazonu propionianu. Jeżeli  u pacjenta konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe, należy mu  przepisać odpowiednie dawki β2-agonisty i (lub) kortykosteroidu. 

Zalecane dawkowanie: 

Astma oskrzelowa 

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: 

- jedna inhalacja zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu  propionianu dwa razy na dobę. 

Krótkotrwałe stosowanie produktu leczniczego Aurodisc można rozważyć jako początkowe leczenie  podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani jako  pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do  dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma  istotne znaczenie. W takich przypadkach zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja 50 mikrogramów salmeterolu i 100 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę. Gdy  tylko kontrola astmy zostanie osiągnięta, należy zweryfikować leczenie i rozważyć, czy pacjent może  stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta po  rozpoczęciu stosowania kortykosteroidu tylko w postaci wziewnej. 

Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania samego wziewnego flutykazonu  propionianu jako początkowego leczenia podtrzymującego, gdy jeden lub dwa objawy z kryteriów  określających stopień ciężkości choroby nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne  kortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu". 

Aurodisc nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy.  Dzieci i młodzież 

Aurodisc nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Aurodisc u dzieci w wieku poniżej  12 lat. 

POChP

Dorośli: 

- Jedna inhalacja zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu  propionianu dwa razy na dobę. 

Szczególne grupy pacjentów 

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. 

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Aurodisc u pacjentów z zaburzeniami  czynności wątroby. 

Sposób podawania 

Podanie wziewne. 

Konieczne przeszkolenie 

Produkt leczniczy Aurodisc należy stosować prawidłowo, aby leczenie było skuteczne. Wszyscy  pacjenci muszą zostać poinformowani o konieczności uważnego przeczytania ulotki dla pacjenta  i przestrzegania instrukcji stosowania zamieszczonych w ulotce. Wszyscy pacjenci muszą zostać  przeszkoleni przez lekarza w zakresie stosowania Aurodisc, zwłaszcza gdy korzystają z inhalatora po  

raz pierwszy. Ma to na celu upewnienie się, że pacjent rozumie, jak prawidłowo używać inhalatora. Stosowanie Aurodisc odbywa się w trzech prostych krokach przedstawionych poniżej: 

1. Otworzyć aparat do inhalacji poprzez wciśnięcie czerwonej blokady bezpieczeństwa. Aparat  napełnia się przez przesuwanie fioletowej nasadki ustnika (dla mocy 50/500 mikrogramów) aż  do usłyszenia „kliknięcia”. 

2. Wykonać wydech. Włożyć ustnik do ust, zamknąć usta wokół ustnika. Wykonać wdech przez  inhalator, zachowując równy i głęboki oddech. Wyjąć inhalator z ust i wstrzymać oddech na  około 10 sekund lub tak długo, jak jest to wygodne. 

3. Delikatnie wydychać powietrze i zamknąć osłonę inhalatora, aż do usłyszenia „kliknięcia”. 

Pacjentom należy również zalecić, aby po inhalacji wypłukali usta wodą i wypluli ją i (lub) umyli  zęby. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Zaostrzenie się choroby 

Produktu leczniczego Aurodisc nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym celu  konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela. Pacjent  powinien zawsze mieć przy sobie produkt leczniczy stosowany w łagodzeniu ostrych napadów astmy. 

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Aurodisc u pacjentów w czasie zaostrzenia  astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby. 

W trakcie leczenia produktem leczniczym Aurodisc mogą wystąpić zaostrzenia choroby podstawowej  lub ciężkie objawy niepożądane związane z astmą. Pacjenta należy poinformować, że jeśli po  rozpoczęciu stosowania produktu Aurodisc nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie będą one  prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Zwiększenie zapotrzebowania na stosowanie doraźnego krótko działającego leku rozszerzającego  oskrzela lub zmniejszenie odpowiedzi na zastosowanie takiego leku świadczy o pogorszeniu kontroli  choroby. Leczenie takich pacjentów powinien zweryfikować lekarz. 

Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić  zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Należy rozważyć  zwiększenie dawki kortykosteroidów. 

W przypadku uzyskania prawidłowej kontroli objawów astmy należy rozważyć stopniowe  zmniejszanie dawki produktu leczniczego Aurodisc. Należy regularnie oceniać stan zdrowia  pacjentów, u których zmniejszono dawkę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu  leczniczego Aurodisc (patrz punkt 4.2). 

U pacjentów, u których występuje zaostrzenie objawów POChP, zwykle wskazane jest zastosowanie  leczenia kortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym, dlatego należy poinformować pacjentów,  aby w razie nasilenia objawów choroby w czasie stosowania produktu leczniczego Aurodisc szukali  pomocy medycznej. 

Przerwanie leczenia 

Nie należy nagle przerywać leczenia produktem leczniczym Aurodisc u pacjentów chorych na astmę  ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby. Dawkę produktu leczniczego należy zmniejszać stopniowo  pod kontrolą lekarza. 

Przerwanie leczenia u pacjentów chorych na POChP może także powodować nasilenie objawów  choroby i powinno odbywać się pod nadzorem lekarza. 

Ostrożność w przypadku określonych chorób 

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych wziewnie produktów leczniczych zawierających  kortykosteroidy, Aurodisc należy stosować z ostrożnością u pacjentów z przebytą lub czynną gruźlicą  płuc oraz grzybiczymi, wirusowymi i innymi zakażeniami dróg oddechowych. Jeśli jest to wskazane,  należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie. 

Wpływ na układ krążenia 

Aurodisc może rzadko powodować zaburzenia rytmu serca, np. częstoskurcz nadkomorowy, skurcze  dodatkowe i migotanie przedsionków, oraz niewielkie i przemijające zmniejszenie stężenia potasu w  surowicy krwi, jeśli stosowany jest w dużych dawkach terapeutycznych. Aurodisc należy stosować  ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności układu krążenia lub z zaburzeniami rytmu  serca i u pacjentów z cukrzycą, z nadczynnością tarczycy, z nieleczoną hipokaliemią lub u pacjentów  ze skłonnością do występowania małych stężeń jonów potasowych w surowicy. 

Hiperglikemia 

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8).  Należy wziąć to pod uwagę, przepisując produkt leczniczy pacjentom z cukrzycą w wywiadzie. 

Paradoksalny skurcz oskrzeli 

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli objawiający się nagle nasilającymi się świstami i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela  i należy go leczyć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego  Aurodisc, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie. 

Agoniści receptora β2-adrenergicznego

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β2-mimetykami, takie jak: drżenia  mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania. 

Substancje pomocnicze 

Produkt Aurodisc zawiera około 13 miligramów / dawkę laktozy jednowodnej. Taka ilość zwykle nie  powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy. Substancja pomocnicza laktoza zawiera  niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne. 

Działania ogólnoustrojowe kortykosteroidów 

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych,  zwłaszcza gdy przyjmowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie  mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Możliwe działania  ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności  kory nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i, dużo rzadziej, szereg  objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową,  zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci) (patrz informacje na temat ogólnego  działania kortykosteroidów wziewnych u dzieci i młodzieży poniżej w podpunkcie Dzieci i młodzież). Dlatego ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta i dawkę kortykosteroidu wziewnego  zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. 

Czynność kory nadnerczy 

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może powodować zahamowanie  czynności kory nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Bardzo rzadkie przypadki zahamowania  czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego były również opisywane w przypadku  stosowania dawek od 500 do 1 000 mikrogramów flutykazonu propionianu. Sytuacje, w których może  wystąpić ostry przełom nadnerczowy, związane są z takimi stanami, jak: uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie lub szybkie zmniejszenie dawki leku. Objawy nie są zazwyczaj charakterystyczne i mogą to  być: utrata łaknienia, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności,  wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia i drgawki. W okresie narażenia na stres lub  przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie  kortykosteroidów. 

Korzyści z leczenia flutykazonu propionianem obejmują zminimalizowanie zapotrzebowania na  steroidy doustne. U pacjentów, u których wcześniej stosowane leczenie steroidami doustnymi  zamieniono na leczenie wziewne flutykazonu propionianem, należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia  objawów niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres. Dlatego pacjentów tych należy leczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności, a czynność kory nadnerczy należy regularnie monitorować.  Ryzyko to może także dotyczyć pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki steroidów w stanach nagłych. Możliwość zaburzenia czynności kory nadnerczy należy zawsze uwzględnić  w stanach nagłych i sytuacjach związanych ze stresem, i rozważyć zastosowanie odpowiedniego  leczenia kortykosteroidami. Przed niektórymi zabiegami konieczna może być konsultacja  specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy. 

Zapalenie płuc u pacjentów z POChP 

U pacjentów z POChP otrzymujących wziewne kortykosteroidy zaobserwowano zwiększenie częstości występowania zapalenia płuc, w tym zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Istnieją  pewne dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wraz ze zwiększeniem dawki  steroidów, ale nie zostało to jednoznacznie wykazane we wszystkich badaniach. 

Nie ma jednoznacznych dowodów klinicznych na różnice między produktami zawierającymi wziewne  kortykosteroidy, dotyczące stopnia ryzyka występowania zapalenia płuc.

Lekarze powinni szczególnie wnikliwie obserwować pacjentów z POChP, czy nie rozwija się u nich  zapalenie płuc, ponieważ kliniczne objawy takich zakażeń oraz zaostrzenia POChP często się  nakładają. 

Do czynników ryzyka zapalenia płuc u pacjentów z POChP należą aktualne palenie tytoniu, starszy  wiek, niski wskaźnik masy ciała (BMI) i ciężka postać POChP. 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi 

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy  unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna  korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych  kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi  

inhibitorami CYP3A może również zwiększyć się ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań  niepożądanych (patrz punkt 4.5). 

Jednoczesne ogólne stosowanie ketokonazolu znamiennie zwiększa ekspozycję ogólnoustrojową na  salmeterol. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowego  działania leku (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca). Dlatego też należy unikać  jednoczesnego stosowania salmeterolu z ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4,  chyba że korzyści przeważają nad potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych  działań niepożądanych salmeterolu (patrz punkt 4.5). 

Zaburzenia widzenia 

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania  kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia  widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do  których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia  surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu  kortykosteroidów. 

Dzieci i młodzież 

Produkt leczniczy Aurodisc nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz  punkt 4.2). 

U młodzieży w wieku poniżej 16 lat przyjmujących duże dawki flutykazonu propionianu (zwykle ≥ 1 000 mikrogramów na dobę) istnieje szczególne ryzyko wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek przez  długi okres. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy  twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, ostry przełom nadnerczowy i spowolnienie wzrostu  u młodzieży, oraz, rzadziej, zespół objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną  aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję. Należy rozważyć skierowanie  nastolatka do pediatry będącego specjalistą w zakresie chorób dróg oddechowych. 

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować  wzrost u młodzieży. Dawkę kortykosteroidu wziewnego należy zmniejszyć do najmniejszej dawki  zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Leki blokujące receptory β-adrenergiczne (β-adrenolityki) mogą osłabiać lub antagonizować działanie  salmeterolu. Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory β-adrenergiczne nie powinny być stosowane u pacjentów z astmą, chyba że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich  zastosowanie. Stosowanie β2-agonistów może wywołać potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególną 

ostrożność zaleca się w ostrych, ciężkich przypadkach astmy, ponieważ to działanie może być  nasilone przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi. 

Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych działających na receptory β-adrenergiczne  może potencjalnie spowodować działanie addycyjne. 

Flutykazonu propionian 

W normalnych warunkach po podaniu wziewnym w osoczu krwi występują małe stężenia flutykazonu  propionianu w wyniku nasilonego metabolizmu pierwszego przejścia oraz dużego klirensu  osoczowego zależnego od cytochromu CYP3A4 w jelicie i wątrobie. Dlatego znaczące klinicznie  interakcje flutykazonu propionianu z innymi substancjami czynnymi są mało prawdopodobne. 

Badania interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazały,  że rytonawir (bardzo silny inhibitor cytochromu CYP3A4) podawany w dawce 100 mg dwa razy na  dobę zwiększa kilkaset razy stężenie flutykazonu propionianu w osoczu, w wyniku czego dochodzi do  znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy.  

Brak jest informacji o tej interakcji w odniesieniu do podawanego wziewnie flutykazonu propionianu,  ale można spodziewać się znacznego zwiększenia stężenia flutykazonu propionianu w osoczu.  Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego należy  unikać stosowania takiego skojarzenia leków, chyba że korzyść przewyższa ryzyko wystąpienia  ogólnoustrojowych działań niepożądanych glikokortykosteroidów. 

W małym badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników ketokonazol (niewiele słabszy od  rytonawiru inhibitor CYP3A) spowodował zwiększenie ekspozycji na flutykazonu propionian o 150 %  po podaniu wziewnym pojedynczej dawki. To spowodowało większe zmniejszenie stężenia kortyzolu  w osoczu w porównaniu do podania samego flutykazonu propionianu. Jednoczesne stosowanie  z innymi silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak itrakonazol i produktami leczniczymi zawierającymi kobicystat, i inhibitorami CYP3A o umiarkowanej sile działania, takimi jak erytromycyna, może także  spowodować zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian i ryzyka  wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać skojarzeń, chyba że korzyści  przewyższają potencjalnie zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych  kortykosteroidów. W takim przypadku należy monitorować pacjentów pod kątem ogólnoustrojowych  działań niepożądanych kortykosteroidów. 

Salmeterol 

Silne inhibitory CYP3A4 

Jednoczesne podawanie ketokonazolu (400 mg raz na dobę, doustnie) i salmeterolu (50 mikrogramów  dwa razy na dobę, wziewnie) przez 7 dni u 15 zdrowych osób powodowało znaczne zwiększenie  stężenia salmeterolu w surowicy (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 15-krotne zwiększenie AUC). Może to  prowadzić do zwiększenia częstości występowania objawów ogólnoustrojowych podczas leczenia  salmeterolem (np. wydłużenia odstępu QTc i kołatania serca) w porównaniu do leczenia salmeterolem  lub ketokonazolem oddzielnie (patrz punkt 4.4). 

Nie zaobserwowano klinicznie znaczących zmian ciśnienia tętniczego krwi, częstości bicia serca,  stężenia glukozy i stężenia potasu we krwi. Jednoczesne podawanie z ketokonazolem nie powodowało  wydłużenia okresu półtrwania w fazie eliminacji salmeterolu ani nie zwiększyło kumulacji po podaniu  wielokrotnym. 

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku z ketokonazolem, chyba że korzyści przeważają nad  potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych salmeterolu. Wydaje się prawdopodobne, że podobne ryzyko interakcji dotyczy również innych silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazolu, telitromycyny, rytonawiru).

Inhibitory CYP3A4 o umiarkowanej sile działania 

Jednoczesne podawanie erytromycyny (500 mg trzy razy na dobę, doustnie) i salmeterolu (50 mikrogramów dwa razy na dobę, wziewnie) przez 6 dni u 15 zdrowych osób powodowało małe,  nieistotne statystycznie zwiększenie ekspozycji na salmeterol (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 1,2- krotne zwiększenie AUC). Jednoczesne podawanie z erytromycyną nie było związane z wystąpieniem  ciężkich działań niepożądanych. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Płodność 

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Jednakże badania przeprowadzone na  zwierzętach nie wykazały wpływu salmeterolu lub flutykazonu propionianu na płodność. 

Ciąża 

Duża ilość danych otrzymanych na podstawie zastosowań produktu w okresie ciąży (ponad 1 000 kobiet w ciąży) wskazuje na brak wywoływania wad rozwojowych lub szkodliwego działania na płód i noworodka związanych z salmeterolem i flutykazonu propionianem. 

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość po podaniu agonistów receptorów  β2-adrenergicznych i glikokortykosteroidów (patrz punkt 5.3). 

Stosowanie produktu leczniczego Aurodisc u kobiet w ciąży należy rozważyć wyłącznie wtedy, gdy  oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. 

U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę flutykazonu propionianu  zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy. 

Karmienie piersią 

Nie wiadomo, czy salmeterol i flutykazonu propionian lub ich metabolity przenikają do mleka  kobiecego. 

Badania wykazały, że salmeterol i flutykazonu propionian oraz ich metabolity przenikają do mleka  samic szczurów w okresie laktacji. 

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków oraz niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć  decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem Aurodisc, biorąc pod  uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z leczenia produktem Aurodisc. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Aurodisc nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia  pojazdów i obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Ponieważ produkt leczniczy Aurodisc zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, można oczekiwać  rodzaju i nasilenia działań niepożądanych typowych dla każdego ze składników produktu leczniczego. Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego  stosowania obu leków. 

Działania niepożądane salmeterolu i flutykazonu propionianu są wymienione poniżej w zależności od  układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo 

często (≥ l/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000  do < 1/1 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).  Częstości występowania działań niepożądanych pochodziły z badania klinicznego. Częstość  występowania podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę.

Klasyfikacja  

układów  

i narządów
Działanie niepożądane 
Częstość  

występowania
Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze
Kandydoza jamy ustnej i gardła 
Często
Zapalenie płuc (u pacjentów z POChP) 
Często1,3,5
Zapalenie oskrzeli 
Często1,3
Kandydoza przełyku 
Rzadko
Zaburzenia układu  immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości, w tym:


skórne reakcje nadwrażliwości 
Niezbyt często
obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy, jamy  ustnej i gardła)
Rzadko
objawy ze strony układu oddechowego (duszność) 
Niezbyt często
objawy ze strony układu oddechowego (skurcz oskrzeli) 
Rzadko
reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny 
Rzadko
Zaburzenia  

endokrynologiczne
Zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy,  zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie  wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości  mineralnej kości
Rzadko4
Zaburzenia  

metabolizmu  

i odżywiania
Hipokaliemia 
Często3
Hiperglikemia 
Niezbyt często4
Zaburzenia  

psychiczne
Lęk 
Niezbyt często
Zaburzenia snu 
Niezbyt często
Zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość  psychoruchowa i drażliwość (głównie u dzieci)
Rzadko
Depresja, agresja (głównie u dzieci) 
Nieznana
Zaburzenia układu  nerwowego
Bóle głowy 
Bardzo często1
Drżenia 
Niezbyt często
Zaburzenia oka 
Zaćma 
Niezbyt często
Jaskra 
Rzadko4
Nieostre widzenie (patrz także punkt 4.4) 
Nieznana4
Zaburzenia serca 
Kołatanie serca 
Niezbyt często
Tachykardia 
Niezbyt często
Zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz  nadkomorowy oraz skurcze dodatkowe)
Rzadko
Migotanie przedsionków 
Niezbyt często


Klasyfikacja  

układów  

i narządów
Działanie niepożądane 
Częstość  

występowania


Choroba niedokrwienna serca 
Niezbyt często
Zaburzenia układu  oddechowego, 

klatki piersiowej  i śródpiersia
Zapalenie części nosowej gardła 
Bardzo często2,3
Podrażnienie gardła 
Często
Chrypka, bezgłos 
Często
Zapalenie zatok 
Często1,3
Paradoksalny skurcz oskrzeli 
Rzadko4
Zaburzenia skóry  i tkanki podskórnej
Łatwiejsze siniaczenie 
Często1,3
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe 

i tkanki łącznej
Kurcze mięśni 
Często
Złamania pourazowe 
Często1,3
Bóle stawów 
Często
Bóle mięśni 
Często


1 Opisywane często w grupie placebo. 

2 Opisywane bardzo często w grupie placebo. 

3 Opisywane w trakcie 3-letniej obserwacji u pacjentów z POChP. 

4 Patrz punkt 4.4. 

5 Patrz punkt 5.1 

Opis wybranych działań niepożądanych 

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia β2-mimetykami, takie jak: drżenia  mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, były przemijające i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego  stosowania. 

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz  oskrzeli objawiający się nagle nasilającymi się świstami i dusznością bezpośrednio po przyjęciu leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela  i należy go leczyć natychmiast. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego  Aurodisc, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie. 

Ze względu na obecność flutykazonu propionianu u niektórych pacjentów może wystąpić chrypka  i kandydoza jamy ustnej i gardła oraz, rzadko, kandydoza przełyku. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia zarówno chrypki, jak i kandydozy jamy ustnej i gardła należy płukać wodą jamę ustną  (lub) szczotkować zęby po zastosowaniu produktu. Objawową kandydozę jamy ustnej i gardła można  leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi, kontynuując leczenie produktem leczniczym  Aurodisc. 

Dzieci i młodzież 

Możliwe objawy ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie  czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). U dzieci  może również wystąpić lęk, zaburzenia snu i zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość  psychoruchowa i drażliwość. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać 

10 

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 

Al. Jerozolimskie 181C  

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Brak danych z badań klinicznych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego Aurodisc,  jednak dane dotyczące przedawkowania obu zawartych w nim substancji czynnych podane są poniżej: 

Salmeterol 

Objawy przedawkowania salmeterolu to: zawroty głowy, wzrost ciśnienia skurczowego krwi, drżenia,  ból głowy i tachykardia. Jeśli leczenie produktem leczniczym Aurodisc musi być przerwane z powodu  objawów przedawkowania β2-agonisty zawartego w produkcie leczniczym, należy rozważyć  odpowiednią zastępczą terapię steroidową. Ponadto może wystąpić hipokaliemia i dlatego należy  monitorować stężenie jonów potasowych w surowicy krwi. W takim przypadku należy rozważyć zastępcze podanie potasu. 

Flutykazonu propionian 

Ostre: Zastosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu może  powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy. Sytuacja ta nie wymaga  intensywnego leczenia, ponieważ czynność kory nadnerczy powraca do normy w ciągu kilku dni.  Można to zweryfikować przez oznaczenie stężenia kortyzolu w osoczu. 

Długotrwale stosowanie wziewne większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu: Należy monitorować rezerwę nadnerczową i może być konieczne leczenie kortykosteroidami do  stosowania ogólnego. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta należy kontynuować leczenie z zastosowaniem kortykosteroidu wziewnego w zalecanej dawce (patrz ryzyko zahamowania  czynności kory nadnerczy w punkcie 4.4). 

W przypadku zarówno ostrego, jak i długotrwałego przedawkowania flutykazonu propionianu należy  kontynuować leczenie produktem leczniczym Aurodisc w dawce zapewniającej kontrolę objawów. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi  lekami, z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych. 

Kod ATC: R03 AK06 

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne 

Aurodisc zawiera salmeterol i flutykazonu propionian, substancje o różnych mechanizmach działania.  Odpowiednie mechanizmy działania obu substancji czynnych podano poniżej. 

Salmeterol: 

Salmeterol jest wybiórczym, długo działającym (12 godzin) agonistą receptorów β2-adrenergicznych, 

11 

o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem pozareceptorowym. 

Salmeterol powoduje rozszerzenie oskrzeli trwające dłużej, przynajmniej 12 godzin, w porównaniu do  działania zalecanych dawek zwykle stosowanych krótko działających β2-agonistów. 

Flutykazonu propionian: 

Flutykazonu propionian podawany wziewnie w zalecanych dawkach wywiera działanie  przeciwzapalne w obrębie płuc, którego wynikiem jest zmniejszenie nasilenia objawów i częstości  zaostrzeń astmy oskrzelowej; wywołuje mniej skutków niepożądanych niż kortykosteroidy podawane  ogólnie. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

Badania opisane poniżej (GOAL, TORCH i SMART) przeprowadzono z użyciem tego samego  połączenia stałej dawki (dawek), salmeterolu ksynafonianu i flutykazonu propionianu, ale badano  wcześniej dopuszczony produkt; opisanych badań nie przeprowadzono z zastosowaniem produktu  Aurodisc. 

Salmeterol + flutykazonu propionian – badania kliniczne w astmie oskrzelowej Trwające 12 miesięcy badanie GOAL (Uzyskanie optymalnej kontroli choroby – ang. Gaining  Optimal Asthma Control) przeprowadzono u 3 416 pacjentów dorosłych i młodzieży chorujących na  przewlekłą astmę oskrzelową. Celem badania było porównanie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności salmeterolu i flutykazonu propionianu z monoterapią wziewnym kortykosteroidem  (propionianem flutykazonu) oraz odpowiedź na pytanie, czy cele leczenia astmy są osiągalne.  Leczenie prowadzono według zasady zwiększania dawek leków (ang. stepped-up) co 12 tygodni aż do  osiągnięcia pełnej kontroli** (ang. total control) lub osiągnięcia największej dopuszczalnej dawki  leku. Badanie GOAL wykazało, że kontrolę astmy uzyskano u większej liczby pacjentów stosujących  salmeterol i flutykazonu propionian w porównaniu z monoterapią kortykosteroidem wziewnym i tę  kontrolę choroby osiągnięto podczas stosowania mniejszej dawki kortykosteroidu. 

W przypadku stosowania salmeterolu i flutykazonu propionianu dobrą kontrolę* astmy osiągnięto szybciej niż w przypadku stosowania wziewnego kortykosteroidu w monoterapii. Czas leczenia do  osiągnięcia pierwszego tygodnia dobrze kontrolowanej astmy u 50 % pacjentów wynosił 16 dni  w przypadku salmeterolu i flutykazonu propionianu w porównaniu do 37 dni w grupie stosującej  wziewny kortykosteroid. W porównaniu do pacjentów chorych na astmę niestosujących steroidów  czas do uzyskania tygodnia dobrej kontroli astmy wynosił 16 dni w przypadku leczenia salmeterolem i flutykazonu propionianem w porównaniu do 23 dni w przypadku leczenia wziewnym  kortykosteroidem. 

Zebrane wyniki badania przedstawiono w tabeli: 

Odsetek pacjentów, którzy uzyskali dobrą kontrolę (*WC – Well Controlled) lub pełną  kontrolę** (TC – Totally Controlled) astmy w ciągu 12 miesięcy
Rodzaj leczenia 

(przed włączeniem do badania)
Salmeterol + FP 
FP
WC 
TC 
WC 
TC
Bez WKS (tylko SABA) 
78 % 
50 % 
70 % 
40 %
Mała dawka WKS (≤ 500 mikrogramów  BDP lub równoważna dawka innego  WKS na dobę)
75 % 
44 % 
60 % 
28 %
Średnia dawka WKS 

(> 500-1 000 mikrogramów BDP lub  równoważna dawka innego WKS na  dobę)
62 % 
29 % 
47 % 
16 %
Zebrane wyniki ze wszystkich  

3 rodzajów leczenia
71 % 
41 % 
59 % 
28 %


WKS – wziewny kortykosteroid; SABA – krótko działający β2-mimetyk; BDP – beklometazon; FP – flutykazonu propionian; * dobra kontrola astmy (*WC – Well Controlled): 2 lub mniej dni w tygodniu z objawami o wyniku większym niż 1 wg 

12 

punktacji objawów (w punktacji objawów wynik 1 określa się jako „objawy występujące przez jeden krótki okres w ciągu  dnia"), stosowanie SABA w ciągu 2 dni lub mniej i nie więcej niż 4 razy w tygodniu, 80 % lub więcej wartości należnej  porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń i bez objawów niepożądanych  zmuszających do zmiany leczenia 

** pełna kontrola astmy (**TC – Totally Controlled): bez objawów, bez stosowania SABA, 80 % lub więcej wartości  należnej porannego szczytowego przepływu wydechowego, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń i bez objawów  niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia 

Wyniki tego badania sugerują, że salmeterol z flutykazonu propionian 50 mikrogramów + 100 mikrogramów stosowany dwa razy na dobę może być rozważany jako początkowe leczenie  podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną, przewlekłą astmą, u których szybka kontrola astmy  wydaje się istotna (patrz punkt 4.2). 

W podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu dwóch równoległych grup z udziałem 318 pacjentów  w wieku 18 lat i starszych z astmą przewlekłą oceniano bezpieczeństwo stosowania i tolerancję dwóch  inhalacji salmeterolu z flutykazonu propionianu dwa razy na dobę (podwójna dawka) przez 2  tygodnie. Badanie wykazało, że stosowanie podwójnej dawki salmeterolu z flutykazonu propionianu  (każdej z dostępnych mocy) przez 14 dni powodowało nieznaczne zwiększenie częstości  występowania zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem β-agonisty (drżenia mięśniowe: 1 pacjent [l%] vs 0, kołatanie serca: 6 [3 %] vs 1 [<1 %], skurcze mięśni: 6 [3 %] vs 1 [<1 %]) oraz  podobną częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem wziewnych  kortykosteroidów (np. grzybica jamy ustnej: 6 [6 %] vs 16 [8 %], chrypka: 2 [2 %] vs 4 [2 %])  w stosunku do stosowania jednej inhalacji dwa razy na dobę. Nieznaczne zwiększenie zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem β-agonisty powinno być wzięte pod uwagę, jeśli  podwojenie dawki salmeterolu z flutykazonu propionianu jest rozważane przez lekarza u dorosłych  pacjentów wymagających dodatkowego, krótkiego (do 14 dni) leczenia kortykosteroidami wziewnymi. 

Badania kliniczne salmeterolu z flutykazonu propionianu – POChP 

Badanie TORCH (ang. TOwards a Revolution in COPD Health) było 3-letnim badaniem, które miało  na celu ocenę wpływu leczenia z użyciem proszku do inhalacji zawierającego salmeterol z flutykazonu  propionian w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów podawanego 2 razy na dobę, proszku do  inhalacji zawierającego salmeterol w dawce 50 mikrogramów 2 razy na dobę, proszku do inhalacji  zawierającego flutykazonu propionian w dawce 500 mikrogramów 2 razy na dobę lub placebo na  całkowitą śmiertelność pacjentów chorych na POChP. Do badania włączono pacjentów z POChP,  u których początkowa wartość FEV1 przed podaniem leku wynosiła poniżej 60 % wartości należnej. Badanie miało charakter podwójnie zaślepionej próby. W trakcie badania dozwolone było stosowanie  rutynowej terapii POChP, z wyjątkiem innych wziewnych kortykosteroidów, długo działających leków rozszerzających oskrzela oraz przewlekle podawanych kortykosteroidów działających  ogólnoustrojowo. Po 3 latach oceniano przeżywalność wszystkich pacjentów z POChP bez względu  na to, czy brali oni udział w badaniu aż do jego zakończenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zmniejszenie całkowitej śmiertelności w ciągu 3 lat stosowania salmeterolu z flutykazonu  propionianem w porównaniu do placebo.

 

Placebo 

N = 1 524
Salmeterol 50 N = 1 521
FP 500 

N = 1 534
Salmeterol +  

flutykazonu  

propionian 

50 + 500 

N = 1 533
Całkowita śmiertelność w ciągu 3 lat
Liczba zgonów (%) 
231 

(15,2 %)
205 

(13,5 %)
246 

(16,0 %)
193 

(12,6 %)
Hazard względny 

w porównaniu z placebo  (Przedział ufności)  

wartość p
Nie dotyczy
0,879 

(0,73; 1,06) 

0,180
1,060 

(0,89; 1,27) 

0,525
0,825 

(0,68; 1,00) 

0,0521


13 

Hazard względny  

flutykazonu propionianu +  salmeterolu 500 + 50  

w porównaniu z 

salmeterolem i flutykazonu  propionianem 

(Przedział ufności)  

wartość p
Nie dotyczy
0,932 

(0,77; 1,13) 

0,481
0,774 

(0,64; 0,93) 

0,007
Nie dotyczy


1 Wartość p skorygowana przez dwie przejściowe analizy porównujące pierwotną skuteczność w oparciu o analizę log rangową po rozdzieleniu na grupy według statusu palenia papierosów. 

U pacjentów leczonych salmeterolem z flutykazonu propionianem zaobserwowano zwiększenie  przeżywalności w porównaniu do placebo w 3-letniej obserwacji, jednakże nie osiągnęła ona wartości  istotnej statystycznie, określonej na poziomie p ≤ 0,05. 

Odsetek pacjentów, u których nastąpił zgon w ciągu 3 lat z powodu POChP, wynosił 6 % w grupie  otrzymującej placebo, 6,1 % w grupie otrzymującej salmeterol, 6,9 % w grupie otrzymującej  flutykazonu propionian oraz 4,7 % w grupie otrzymującej salmeterol z flutykazonu propionian. 

Salmeterol z flutykazonu propionianem istotnie zmniejszał liczbę umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń  występujących w ciągu roku w porównaniu do salmeterolu, flutykazonu propionianu i placebo  (średnia liczba w grupie otrzymującej salmeterol z flutykazonu propionian 0,85 w porównaniu do 0,97  w grupie otrzymującej salmeterol, 0,93 w grupie otrzymującej flutykazonu propionian i 1,13 w grupie  otrzymującej placebo). Przekłada się to na zmniejszenie częstości występowania umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń o 25 % (95 % przedział ufności (PU): 19 % do 31 %; p< 0,001) w porównaniu do  placebo, o 12 % w porównaniu do salmeterolu (95 % PU: 5 % do 19 %, p = 0,002) i o 9 %  w porównaniu do flutykazonu propionianu (95 % PU: 1 % do 16 %, p = 0,024). Podobnie salmeterol  zmniejszał istotnie częstość występowania zaostrzeń o 15 % (95 % PU: 7 % do 22 %; p< 0,001)  w porównaniu do placebo, a flutykazonu propionian znamiennie zmniejszał częstość zaostrzeń o 18 %  (95 % PU: 11 % do 24 %; p< 0,001) w porównaniu do placebo. 

Jakość życia związana ze zdrowiem, oceniana za pomocą kwestionariusza szpitala św. Jerzego (SGRQ  – ang. St. George's Respiratory Questionnaire), poprawiła się u każdego pacjenta stosującego aktywne  leczenie w porównaniu do placebo. Średnia poprawa jakości życia w ciągu 3 lat terapii salmeterolem z flutykazonu propionianem wynosiła −3,1 jednostek (95 % PU: -4,1 do -2,1; p< 0,001) w porównaniu do placebo, -2,2 jednostek (p< 0,001) w porównaniu do salmeterolu oraz -l,2 jednostki (p = 0,017)  w porównaniu do flutykazonu propionianu. Zmniejszenie wartości o 4 jednostki uważane jest za  istotne klinicznie. 

Oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu 3 lat zapalenia płuc, zgłaszanego jako  zdarzenie niepożądane, wynosiło w przypadku placebo 12,3 %, w przypadku salmeterolu 13,3 %, w przypadku flutykazonu 18,3 % oraz w przypadku salmeterolu z flutykazonu propionianu 19,6 %  (hazard względny dla salmeterolu z flutykazonu propionianu wynosił 1,64 95 % PU: 1,33 do 2,01,  p< 0,001 w porównaniu do placebo). Nie stwierdzono zwiększenia liczby zgonów związanych  z zapaleniem płuc. Liczba zgonów w trakcie terapii, które zostały zakwalifikowane jako spowodowane głównie przez zapalenie płuc, jest następująca w poszczególnych grupach: placebo – 7,  salmeterol – 9, flutykazonu propionian – 13, salmeterol z flutykazonu propionian – 8. Nie stwierdzono  znamiennej różnicy w prawdopodobieństwie złamania kości (5,1 % w przypadku placebo, 5,1 %  w przypadku salmeterolu, 5,4 % w przypadku flutykazonu propionianu i 6,3 % w przypadku  salmeterolu z flutykazonu propionianu; hazard względny w przypadku salmeterolu z flutykazonu  propionianu w porównaniu do placebo 1,22, 95 % PU: 0,87 do 1,72, p = 0,248). 

Badania kliniczne kontrolowane placebo, trwające 6 i 12 miesięcy, wykazały, że regularne stosowanie  salmeterolu z flutykazonu propionianu 50 mikrogramów + 500 mikrogramów poprawiło czynność  płuc, zmniejszyło uczucie duszności i zapotrzebowanie na leki stosowane do przerywania napadów duszności.

14 

Badania SCO40043 i SCO100250 były randomizowanymi, podwójnie zaślepionymi, następującymi  po sobie badaniami w układzie grup równoległych, porównującymi wpływ salmeterolu z flutykazonu  propionianu w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę (dawka  niezarejestrowana w leczeniu POChP na terenie Unii Europejskiej) i salmeterolu w dawce  50 mikrogramów dwa razy na dobę na liczbę umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń w ciągu roku  u pacjentów chorych na POChP z FEV1< 50 % należnego i zaostrzeniami w wywiadzie. Umiarkowane  i ciężkie zaostrzenia były definiowane jako pogorszenie objawów choroby wymagające leczenia  doustnymi kortykosteroidami i (lub) antybiotykami lub hospitalizacji. 

Badania rozpoczynały się od 4-tygodniowej fazy run-in, podczas której wszyscy badani otrzymali  niezaślepione leczenie z wykorzystaniem salmeterolu z flutykazonu propionianem w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów w celu wystandaryzowania terapii POChP i ustabilizowania  choroby przed randomizacją do fazy zaślepionej badania trwającej 52 tygodnie. Badanych  przydzielono losowo w stosunku 1:1 do leczenia salmeterolem z flutykazonu propionianem w dawce  50 mikrogramów + 250 mikrogramów (całkowita populacja ITT n = 776) lub salmeterolem (całkowita  populacja ITT n = 778). Przed fazą run-in pacjenci odstawili inne, dotychczas stosowane leki, z wyjątkiem krótko działających leków rozszerzających oskrzela. Jednoczesne stosowanie wziewnych  długo działających β2-agonistów lub leków przeciwcholinergicznych, produktów złożonych  zawierających salbutamol i bromek ipratropium, doustnych β2-agonistów i leków zawierających  teofilinę w czasie trwania badania było zabronione. Stosowanie doustnych kortykosteroidów  i antybiotyków było dozwolone w celu leczenia zaostrzeń POChP według ściśle określonych zaleceń.  Pacjenci stosowali salbutamol jako lek na żądanie podczas całego badania. 

Wyniki obu badań wykazały, że leczenie salmeterolem z flutykazonu propionianem w dawce  50 mikrogramów + 250 mikrogramów związane było ze znacząco mniejszą liczbą umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POChP w ciągu roku, w porównaniu do leczenia salmeterolem (SCO40043:  odpowiednio 1,06 i 1,53/pacjenta/rok, stosunek częstości 0,70; 95 % CI: 0,58 do 0,83, p< 0,001;  SCO100250: odpowiednio 1,10 and 1,59/pacjenta/rok, stosunek częstości 0,70; 95 % CI: 0,58 do 0,83,  p< 0,001). Wyniki dla drugorzędowych punktów końcowych oceny skuteczności (czas do pierwszego  umiarkowanego lub ciężkiego zaostrzenia, liczba zaostrzeń w ciągu roku, wymagających leczenia  doustnymi kortykosteroidami, poranne FEV1 przed podaniem leków) istotnie przemawiały na korzyść  leczenia salmeterolem z flutykazonu propionianem w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę w porównaniu do salmeterolu. Profile działań niepożądanych były podobne z wyjątkiem większej częstości występowania zapalenia płuc oraz miejscowych, znanych objawów  niepożądanych (kandydoza i dysfonia) w grupie leczonej salmeterolem z flutykazonu propionianem  w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę w porównaniu do grupy leczonej  salmeterolem. Zdarzenia związane z zapaleniem płuc były stwierdzane w przypadku 55 (7 %)  pacjentów leczonych salmeterolem z flutykazonu propionianem w dawce 50 mikrogramów +  250 mikrogramów dwa razy na dobę i w przypadku 25 (3 %) pacjentów leczonych salmeterolem.  Zwiększona częstość zgłaszania zapalenia płuc w przypadku leczenia salmeterolem z flutykazonu  propionianem w dawce 50 mikrogramów + 250 mikrogramów dwa razy na dobę wydaje się być  porównywalna do częstości zgłaszanej w przypadku leczenia salmeterolem z flutykazonu  propionianem w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów dwa razy na dobę w badaniu TORCH. 

Astma 

Wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie (ang. Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART) 

Wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące stosowania salmeterolu w astmie (SMART) było 28- tygodniowym badaniem prowadzonym w USA, w którym oceniano bezpieczeństwo stosowania  salmeterolu w porównaniu z placebo dodawanego do zwykłej terapii u dorosłych i młodzieży. Chociaż  nie było istotnych różnic w pierwszorzędowym punkcie końcowym łącznej liczby zgonów  związanych z układem oddechowym oraz zagrażających życiu zdarzeń związanych z układem  oddechowym, badanie wykazało znaczący wzrost liczby zgonów związanych z astmą u pacjentów  otrzymujących salmeterol (13 zgonów wśród 13 176 pacjentów leczonych salmeterolem  w porównaniu z 3 zgonami wśród 13 179 pacjentów otrzymujących placebo). 

Badanie nie zostało zaprojektowane w celu oceny wpływu jednoczesnego stosowania wziewnych 

15 

kortykosteroidów, a tylko 47% pacjentów zgłosiło stosowanie wziewnych kortykosteroidów na  początku badania. 

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania salmeterolu z flutykazonu propionianu w porównaniu  z samym flutykazonu propionianem w astmie 

Przeprowadzono dwa wieloośrodkowe 26-tygodniowe badania w celu porównania bezpieczeństwa  i skuteczności stosowania salmeterolu z flutykazonu propionianem w porównaniu do stosowania  samego flutykazonu propionianu – jedno u dorosłych i młodzieży (badanie AUSTRI), a drugie  u dzieci i młodzieży w wieku 4-11 lat (badanie VESTRI). W przypadku obu badań włączeni pacjenci  mieli astmę przewlekłą w stopniu umiarkowanym do ciężkiego z hospitalizacją w wywiadzie  związaną z astmą lub zaostrzenia astmy w poprzednim roku. Głównym celem każdego badania było  ustalenie, czy dodanie długo działających agonistów receptora β2-adrenergicznego do terapii  wziewnymi kortykosteroidami (salmeterol + flutykazonu propionian) nie różni się od monoterapii  wziewnymi kortykosteroidami (flutykazon propionianiu) pod względem ryzyka ciężkich zdarzeń  związanych z astmą (hospitalizacja związana z astmą, intubacja dotchawicza i zgon). Drugim celem  oceny skuteczności tych badań była ocena, czy terapia wziewnymi kortykosteroidami i długo  działającymi agonistami receptora β2-adrenergicznego (salmeterol + flutykazon propionianiu)  przewyższa monoterapię wziewnymi kortykosteroidami (flutykazon propionianiu) pod względem  ciężkiego zaostrzenia astmy (zdefiniowanego jako pogorszenie astmy wymagające stosowania  ogólnoustrojowych kortykosteroidów przez co najmniej 3 dni lub hospitalizacja w szpitalu lub wizyta  na oddziale ratunkowym z powodu astmy wymagającej podania ogólnoustrojowych  kortykosteroidów). 

W badaniach AUSTRI i VESTRI zostało zrandomizowanych i otrzymało leczenie w sumie odpowiednio 11 679 i 6 208 pacjentów. W odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego  oceny bezpieczeństwa w obu badaniach uzyskano wynik non-inferiority (stosowanie salmeterol-FP  było nie gorsze niż stosowanie FP) (patrz tabela poniżej). 

Ciężkie zdarzenia związane z astmą w 26-tygodniowych badaniach AUSTRI i VESTRI 

 

AUSTRI 
VESTRI
Salmeterol-FP (n = 5 834)
FP 

(n = 5 845)
Salmeterol-FP (n = 3 107)
FP 

(n = 3 101)
Złożony punkt końcowy  (związane z astmą  

hospitalizacja, intubacja  dotchawicza lub zgon)
34 (0,6 %) 
33 (0,6 %) 
27 (0,9 %) 
21 (0,7 %)
Salmeterol-FP/FP  

Hazard względny (95 %  przedział ufności)
1,029 

(0,638-1,662)a


1,285 

(0,726-2,272)b


Zgon 0
Hospitalizacja związana  z astmą
34 
33 
27 
21
Intubacja dotchawicza 
a jeśli uzyskany 95 % przedział ufności dla oszacowanego ryzyka względnego wynosił mniej niż 2,0, to „non inferiority" zostało potwierdzone. 

b jeśli uzyskany 95 % przedział ufności dla oszacowanego ryzyka względnego wynosił mniej niż 2,675, to „non inferiority" zostało potwierdzone. 

W obu badaniach osiągnięto drugorzędowy punkt końcowy dotyczący skuteczności – skrócenie czasu  do pierwszego zaostrzenia astmy w odniesieniu do stosowania salmeterolu w połączeniu z flutykazonu propionianem w porównaniu do stosowania flutykazonu propionianu w monoterapii. Jednak tylko  w badaniu AUSTRI był on istotny statystycznie:

 

AUSTRI 
VESTRI


16 

 

Salmeterol-FP 

(n = 5 834)
FP 

(n = 5 845)
Salmeterol-FP 

(n = 3 107)
FP 

(n = 3 101)
Liczba pacjentów 

z zaostrzeniem astmy
480 (8 %) 
597 (10 %) 
265 (9 %) 
309 (10%)
Salmeterol-FP/FP  

Hazard względny (95 % przedział ufności)
0,787 

(0,698; 0,888)
0,859 

(0,729; 1,012)


Dzieci i młodzież 

Produkt leczniczy Aurodisc nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz  punkt 4.2). Opisane poniżej badania kliniczne zostały przeprowadzone z użyciem wcześniej  zatwierdzonego produktu. Opisane badania nie zostały przeprowadzone z użyciem produktu Aurodisc. 

W badaniu SAM101667 u 158 dzieci w wieku od 6 do 16 lat z objawami astmy zastosowanie  salmeterolu w skojarzeniu z flutykazonu propionianem jest tak skuteczne w zakresie kontroli objawów  i czynności płuc jak podwojenie dawki propionianu flutykazonu. Badanie to nie miało na celu  zbadania ich wpływu na częstość występowania zaostrzeń. 

W 12-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 4 do 11 lat [n= 257] leczonych  salmeterolem i flutykazonu propionianem 50 + 100 lub salmeterolem 50 mikrogramów w skojarzeniu  z flutykazonu propionianem 100 mikrogramów oba dwa razy na dobę, w obu grupach leczenia  wystąpiło 14 % zwiększenie wartości szczytowego przepływu wydechowego, a także poprawa wyniku  oceny objawów i doraźnego stosowania salbutamolu. Nie było różnic pomiędzy dwiema grupami. Nie  było różnic dotyczących parametrów bezpieczeństwa pomiędzy dwiema grupami leczenia. 

W 12-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 4 do 11 lat [n= 203] zrandomizowanych do  badania w grupach równoległych z przewlekłą astmą i występowaniem objawów mimo stosowania  kortykosteroidów wziewnych głównym celem było bezpieczeństwo. Dzieci otrzymywały salmeterol z flutykazonu propionianem (50 + 100 mikrogramów) lub flutykazonu propionian (100 mikrogramów) w monoterapii dwa razy na dobę. Dwoje dzieci otrzymujących salmeterol z flutykazonu propionianem i 5 dzieci otrzymujących flutykazonu propionian wycofało się z badania z powodu zaostrzenia astmy.  Po 12 tygodniach żadne dziecko z żadnej grupy leczenia nie miało nieprawidłowo niskiego wyniku  z 24-godzinnego wydalania kortyzolu z moczem. Nie było żadnych innych różnic dotyczących profilu bezpieczeństwa pomiędzy dwiema grupami leczenia. 

Produkty lecznicze zawierające flutykazonu propionian w leczeniu astmy w czasie ciąży Obserwacyjne, epidemiologiczne, retrospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem  elektronicznej dokumentacji medycznej z Wielkiej Brytanii zostało przeprowadzone w celu oceny  ryzyka wystąpienia dużych wrodzonych wad rozwojowych (ang. Major Congenital Malformations  (MCMs)) po wziewnej ekspozycji na FP w monoterapii lub salmeterol-FP w pierwszym trymestrze  ciąży w porównaniu do wziewnych kortykosteroidów niezawierających flutykazonu propionianu. W badaniu tym nie stosowano porównania do placebo. 

W kohorcie astmy 5 362 ciąż narażonych na wziewne kortykosteroidy w pierwszym trymestrze – zdiagnozowano 131 MCMs; 1 612 (30 %) było narażone na FP lub salmeterol-FP, z których u 42  zdiagnozowano MCMs. Skorygowany iloraz szans dla zdiagnozowania MCMs przez 1 rok wynosił  1,1 (95 % CI: 0,5-2,3) dla kobiet z astmą umiarkowaną narażonych na FP w porównaniu do  narażonych na wziewny kortykosteroid bez FP i 1,2 (95 % CI: 0,7-2,0) dla kobiet z ciężką astmą  narażonych na FP w porównaniu do narażonych na wziewny kortykosteroid bez FP. Nie stwierdzono  różnic w ryzyku MCMs po narażeniu w pierwszym trymestrze na FP w monoterapii w porównaniu do  salmeterolu-FP. Bezwzględne ryzyko MCM dla całego przekroju ciężkości astmy wynosiło od 2,0 do  2,9 na 100 ciąż narażonych na FP, co jest porównywalne z wynikami badań 15 840 ciąż, w czasie  których nie stosowano leczenia jak w astmie, w General Practice Research Database (2,8 zdarzeń  MCM na 100 ciąż). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

17 

Właściwości farmakokinetyczne mogą być rozpatrywane na podstawie prześledzenia właściwości  farmakokinetycznych obu substancji oddzielnie. 

Salmeterol 

Salmeterol działa miejscowo w płucach i dlatego stężenia w osoczu nie są wskaźnikiem jego działania  terapeutycznego. Z powodu technicznych trudności w oznaczeniu stężenia substancji czynnej  w osoczu, wynikających z bardzo małych stężeń leku (około 200 pikogramów/ml lub mniej) podczas  jego stosowania wziewnego w dawkach terapeutycznych, istnieje niewiele danych dotyczących właściwości farmakokinetycznych salmeterolu. 

Flutykazonu propionian 

Całkowita biodostępność flutykazonu propionianu po jednorazowym podaniu wziewnym u zdrowych  osób wynosi około 5 do 11 % dawki nominalnej, w zależności od typu użytego inhalatora. U pacjentów z astmą lub POChP obserwowano mniejszą ekspozycję ogólnoustrojową na stosowany  wziewnie flutykazonu propionian. 

Wchłanianie 

Wchłanianie ogólnoustrojowe odbywa się głównie z płuc, początkowo jest szybkie, a następnie  powolne. Pozostała część wziewnej dawki może zostać połknięta, lecz do krążenia ogólnego  wchłaniana jest w stopniu minimalnym (<l%) wskutek słabej rozpuszczalności leku w wodzie  i metabolizmu pierwszego przejścia. Istnieje liniowa zależność między dawką leku a ekspozycją  ogólnoustrojową. 

Dystrybucja 

Losy flutykazonu propionianu w organizmie są określane przez duży klirens osoczowy  (1 150 ml/min), dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (około 300 l) i okres półtrwania  około 8 godzin. Lek wiąże się z białkami osocza w 91%. 

Metabolizm 

Flutykazonu propionian jest szybko usuwany z krążenia ogólnoustrojowego. Główną drogą jest  metabolizm do nieaktywnej pochodnej kwasu karboksylowego; reakcja ta jest katalizowana przez  izoenzym 3A4 cytochromu P450. Inne niezidentyfikowane metabolity znaleziono również w kale. 

Eliminacja 

Klirens nerkowy flutykazonu jest pomijalny. Mniej niż 5% dawki wydalane jest z moczem, głównie  w postaci metabolitów. Większa część dawki jest wydalana z kałem w postaci metabolitów  i niezmienionej substancji czynnej. 

Dzieci i młodzież 

Produkt leczniczy Aurodisc nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Opisane  poniżej badania kliniczne zostały przeprowadzone z użyciem wcześniej zatwierdzonego produktu.  Opisane badania nie zostały przeprowadzone z użyciem produktu Aurodisc. 

W analizie farmakokinetyki w populacji wykorzystującej dane z 9 kontrolowanych badań klinicznych,  w których stosowano różne urządzenia (inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy  z dozownikiem), obejmujących 350 pacjentów z astmą w wieku od 4 do 77 lat (174 pacjentów  w wieku od 4 do 11 lat) obserwowano większe narażenie ogólnoustrojowe na flutykazonu propionian  po leczeniu inhalatorem suchego proszku zawierającym salmeterol i flutykazon 50 + 100 niż po  leczeniu inhalatorem suchego proszku zawierającym flutykazonu propionian 100. 

Stosunek średniej geometrycznej [90 % CI] dla salmeterolu w skojarzeniu z flutykazonu propionianem  w porównaniu z inhalatorem suchego proszku zawierającym flutykazonu propionian;  z uwzględnieniem podziału na populacje (populacja dzieci oraz populacja młodzieży i dorosłych).

18 

Leczenie (badane  

w porównaniu z  

referencyjnym)
Populacja 
AUC 
Cmax
Salmeterol z flutykazonu  

propionianem inhalator  

suchego proszku 50 + 100 w porównaniu z flutykazonu  propionianem inhalator  

suchego proszku 100
Dzieci 

(od 4 do 11 lat)
1,20 [1,06 – 1,37] 
1,25 [1,11 – 1,41]
Salmeterol z flutykazonu  

propionianem inhalator  

suchego proszku 50 + 100 w porównaniu z flutykazonu  propionianem inhalator  

suchego proszku 100
Młodzież i dorośli (≥ 12 lat)
1,52 [1,08 – 2,13] 
1,52 [1,08 – 2,16]


Wynik trwającego 21 dni leczenia z zastosowaniem salmeterolu i flutykazonu inhalator 25 +  50 mikrogramów (2 inhalacje dwa razy na dobę, z komorą inhalacyjną lub bez komory inhalacyjnej)  lub salmeterolu i flutykazonu inhalator suchego proszku 50 + 100 mikrogramów (1 inhalacja dwa razy  na dobę) był oceniany u 31 dzieci w wieku od 4 do 11 lat z łagodną astmą. Ekspozycja  ogólnoustrojowa na salmeterol była podobna w przypadku stosowania salmeterolu i flutykazonu  inhalator, salmeterolu i flutykazonu inhalator z komorą inhalacyjną i salmeterolu i flutykazonu  inhalator suchego proszku (odpowiednio 126 pg×h/ml [95 % CI: 70, 225], 103 pg×h/ml [95 % CI: 54,  200] i 110 pg×h/ml [95 % CI: 55, 219]). Ekspozycja ogólnoustrojowa na flutykazonu propionian była  podobna w przypadku stosowania salmeterolu i flutykazonu inhalator z komorą inhalacyjną  (107 pg×h/ml [95 % CI: 45,7, 252,2]) i salmeterolu i flutykazonu inhalator suchego proszku (138 pg×h/ml [95 % CI: 69,3, 273,2]), ale była mniejsza w przypadku stosowania salmeterolu i flutykazonu inhalator (24 pg×h/ml [95 % CI: 9,6, 60,2]). 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Jedyne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u ludzi pochodzą z badań przeprowadzonych na zwierzętach i oparte są na działaniu farmakologicznym salmeterolu  i flutykazonu propionianu podawanych oddzielnie. Obawy w zakresie bezpieczeństwa dotyczą  nasilonego działania farmakologicznego. 

W badaniach wpływu na rozrodczość przeprowadzonych na zwierzętach glikokortykosteroidy  powodowały powstawanie wad rozwojowych (rozszczep podniebienia, zniekształcenia szkieletu).  Jednakże nie wydaje się, aby te wyniki badań na zwierzętach odnosiły się do ludzi stosujących  zalecane dawki produktu leczniczego. Badania na zwierzętach z zastosowaniem salmeterolu  wykazywały toksyczny wpływ na zarodek i płód tylko po ekspozycji na duże dawki. W następstwie  jednoczesnego podawania u szczurów stwierdzono zwiększenie częstości występowania  przemieszczenia tętnicy pępkowej i niecałkowite kostnienie kości potylicznej po zastosowaniu takich  dawek glikokortykosteroidów, które powodują nieprawidłowości. Ani salmeterolu ksynafonian, ani flutykazonu propionian nie wykazywały toksyczności genetycznej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy.

19 

6.3 Okres ważności 

2 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Proszek do inhalacji znajduje się w blistrze umieszczonym na podstawie z folii Aluminium/OPA/PVC  pokrytej zrywalną folią PETP-film/papier/PVC. Blister umieszczony jest w inhalatorze z tworzywa  sztucznego o białym kolorze z fioletową (dla mocy 50 µg + 500 µg) przesuwaną osłoną ustnika z czerwoną blokadą bezpieczeństwa. 

Inhalator jest zapakowany w torebce z potrójnej laminowanej folii składającej się z folii  poliester/ADH/Aluminium/ADH/PE. 

Plastikowy wyrób jest dostępny w kartonowych opakowaniach, które mieszczą: 1 × 60 dawek Aurodisc 

lub 2 × 60 dawek Aurodisc 

lub 3 × 60 dawek Aurodisc 

lub 10 × 60 dawek Aurodisc 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Aurodisc uwalnia proszek, który jest wdychany do płuc. Aurodisc zaopatrzony jest w licznik dawek wskazujący ich pozostałą liczbę. Szczegółowa instrukcja dotycząca stosowania – patrz Ulotka dla  pacjenta. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  

ul. Sokratesa 13D lokal 27  

01-909 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Aurodisc, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę: 26252 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2021-02-05 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 

20 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2021-11-19

21 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Aurodisc
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu