Szukaj leku
FAQ

Zoely

Zoely

1
ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
2
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 2,5 mg nomegestrolu octanu i 1,5 mg
estradiolu (w postaci półwodnej).
Każda żółta tabletka placebo nie zawiera substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 57,7 mg laktozy jednowodnej.
Każda żółta tabletka placebo zawiera 61,8 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka).
Tabletka zawierająca substancje czynne jest biała, okrągła i oznaczona symbolem „ne” po każdej
stronie.
Tabletka placebo jest żółta, okrągła i oznaczona symbolem „p” po każdej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Zoely powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Zoely, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 i 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez kolejnych 28 dni. Każde opakowanie zaczyna się od
24 białych tabletek zawierających substancje czynne, po których następują 4 żółte tabletki placebo.
Kolejne opakowanie należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego opakowania, nie
robiąc żadnej przerwy w codziennym przyjmowaniu tabletek, bez względu na to, czy wystąpiło
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia zazwyczaj rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu od
przyjęcia ostatniej białej tabletki i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.
Patrz punkt 4.4 „Kontrola cyklu miesiączkowego”.
3
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Chociaż nie są dostępne dane uzyskane od pacjentek chorych na niewydolność nerek, to
prawdopodobieństwo wpływu niewydolności nerek na wydalanie octanu nomegestrolu oraz estradiolu
jest niewielkie.
Zaburzenia czynności wątroby
Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych u pacjentek z niewydolnością wątroby. Ponieważ
metabolizm hormonów steroidowych może być zaburzony u pacjentek z ciężkimi chorobami wątroby,
stosowanie produktu Zoely u takich kobiet nie jest wskazane, dopóki parametry czynności wątroby nie
powrócą do normy (patrz punkt 4.3).
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u młodzieży
w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie produktu leczniczego Zoely u dzieci i młodzieży, u której nie
wystąpiło jeszcze krwawienie miesiączkowe, nie jest właściwe.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Jak stosować produkt Zoely
Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Tabletki należy
połykać, w razie potrzeby popijając niewielką ilością wody, zgodnie z kolejnością podaną na blistrze.
W opakowaniu znajdują się naklejki z oznaczeniem siedmiu dni tygodnia. Kobiety powinny wybrać
naklejkę z oznaczeniem dnia, w którym rozpoczęły przyjmowanie tabletek, i nakleić ją na blister.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Zoely
Brak antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego). W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (COC, ang. combined oral
contraceptive), pierścienia dopochwowego lub plastra przezskórnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Zoely w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak
nie później niż w pierwszym dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających
substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku kobiet stosujących pierścień dopochwowy lub plaster przezskórny
należy rozpocząć przyjmowanie produktu Zoely w dniu usunięcia pierścienia lub plastra, jednak nie
później niż w terminie, w którym wymagane byłoby założenie kolejnego pierścienia lub plastra.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, implant, iniekcja) lub
wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego (IUS, ang. Intra Uterine System)
Stosowanie produktu Zoely zamiast minitabletki można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu.
W przypadku stosowania implantu lub wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego, przyjmowanie
produktu Zoely można rozpocząć w dniu jego usunięcia. W przypadku iniekcji, przyjmowanie
produktu Zoely należy rozpocząć w dniu następnego zaplanowanego wstrzyknięcia. We wszystkich
tych przypadkach należy zalecić pacjentce stosowanie dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcji przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. Nie potrzeba jednocześnie stosować
dodatkowych metod antykoncepcji.
4
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować pacjentkę, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku gdyby pacjentka zaczęła stosować
produkt w okresie późniejszym, należy zalecić jej stosowanie dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcji przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne. Gdyby jednak przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego doszło do stosunku płciowego, należy wykluczyć ciążę albo pacjentka powinna
poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia dawki
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki zawierającej substancje czynne upłynęło mniej niż
24 godziny, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Należy jak najszybciej
przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki zawierającej substancje czynne upłynęło 24 godziny lub
więcej, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W przypadku pominięcia
zastosowania tabletek należy postępować zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
• odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne.
• im więcej pominięto białych tabletek zawierających substancje czynne i im bliżej okresu
stosowania 4 żółtych tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Dzień 1-7
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przez następne
7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
np. prezerwatywę. Istnieje ryzyko zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych
w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki.
Dzień 8-17
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli pacjentka
przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej
tabletki, to stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest wymagane. Jednakże, jeśli
pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek.
Dzień 18-24
Ze względu na bliskość fazy przyjmowania żółtych tabletek placebo, gwałtownie wzrasta ryzyko
zmniejszenia skuteczności antykoncepcji. Można zapobiec zmniejszonej skuteczności antykoncepcji
poprzez odpowiednią zmianę schematu przyjmowania tabletek. Istnieją dwa schematy przyjmowania
tabletek, opisane poniżej, bez konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, które
można zastosować pod warunkiem, że pacjentka przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez
7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki. Jeżeli pacjentka nie przyjmowała tabletek przez
7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, należy doradzić pacjentce postępowanie zgodne ze
wskazówkami zawartymi w punkcie 1. oraz zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez
kolejnych 7 dni.
1. Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następne tabletki zawierające substancje czynne należy przyjmować
o zwykłej porze do czasu ich wykorzystania. 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu należy
wyrzucić. Należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Krwawienie
z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek zawierających
5
substancje czynne z drugiego opakowania, jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może
wystąpić plamienie lub krwawienie w środku cyklu.
2. Można zaprzestać przyjmowania pozostałych tabletek zawierających substancje czynne
z blistra. Następnie należy przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu przez maksymalnie
3 dni, tak, aby całkowita liczba tabletek placebo oraz pominiętych białych tabletek
zawierających substancje czynne wynosiła nie więcej niż 4, a następnie rozpocząć
przyjmowanie tabletek z nowego blistra.
W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek i braku krwawienia z odstawienia w fazie przyjmowania
tabletek placebo, należy rozważyć możliwość, że kobieta jest w ciąży.
Uwaga: jeśli pacjentka nie jest pewna co do liczby lub koloru pominiętych tabletek i dalszego
postępowania, powinna stosować mechaniczną metodę antykoncepcji przez następne 7 dni
nieprzerwanego przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne.
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania żółtych tabletek placebo
Skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Można pominąć przyjmowanie
żółtych tabletek z ostatniego (czwartego) rzędu blistra. Jednakże pominięte tabletki należy wyrzucić
w celu uniknięcia nieumyślnego przedłużenia okresu przyjmowania tabletek placebo.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty lub biegunka), wchłanianie substancji
czynnych może nie być całkowite i należy wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu białej tabletki wystąpią wymioty, tabletkę należy uznać jako
pominiętą i przyjąć nową tabletkę tak szybko jak to możliwe. Nową tabletkę należy w miarę
możliwości przyjąć w ciągu 24 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletek. Następną tabletkę
należy wówczas przyjąć o zwykłej porze. Jeśli upłynie 24 godziny lub więcej od przyjęcia ostatniej
tabletki, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletek, przedstawionymi
w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać
normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) białą(-e) tabletkę(-i)
z innego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego
opakowania produktu Zoely, pomijając stosowanie żółtych tabletek placebo z bieżącego opakowania.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia
przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. Następnie,
po przyjęciu żółtych tabletek placebo z drugiego opakowania, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Zoely. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić krwawienie
międzymiesiączkowe lub plamienie.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie,
można skrócić okres przyjmowania żółtych tabletek placebo maksymalnie o 4 dni. Im krótsza
przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i, że w trakcie
przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały krwawienia międzymiesiączkowe
oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w przypadku obecności
wymienionych niżej czynników. Jeżeli jakikolwiek z podanych objawów wystąpi po raz pierwszy
podczas stosowania produktu Zoely, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – występująca obecnie (leczona lekami
przeciwzakrzepowymi) lub w przeszłości (np. zakrzepica żył głębokich [ZŻG] albo
zatorowość płucna [ZP]).
6
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej, na przykład oporność na aktywowane białko C (w tym obecność
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Poważna operacja z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w wyniku obecności
licznych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (TChZZ)
o Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa – występująca obecnie lub w przeszłości (np.
zawał mięśnia sercowego) albo obecność objawów zwiastujących chorobę (np.
dusznica bolesna).
o Choroba naczyń mózgowych – występujący obecnie lub w przeszłości udar mózgu
albo obecność objawów zwiastujących chorobę (np. przemijający napad
niedokrwienia mózgu - TIA, ang. transient ischaemic attack).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczej choroby
zakrzepowo-zatorowej, na przykład hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami
neurologicznymi.
o Wysokie ryzyko rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej w wyniku
obecności licznych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) albo jednego poważnego
czynnika ryzyka, takiego jak:
▪ cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;
▪ ciężkie nadciśnienie;
▪ ciężka dyslipoproteinemia.
• Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, jeśli współwystępuje z ciężką
hipertriglicerydemią.
• Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby dopóty, dopóki wskaźniki
czynności wątroby nie powrócą do normy.
• Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych).
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np.
nowotworów narządów płciowych lub piersi).
• Oponiak lub występowanie oponiaka w wywiadzie.
• Krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeżeli występują podane poniżej objawy lub czynniki ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność
stosowania produktu leczniczego Zoely. W przypadkach nasilenia lub wystąpienia po raz pierwszy
jakiegokolwiek z czynników ryzyka, pacjentce należy zalecić, aby poinformowała o tym lekarza,
który zdecyduje czy powinna przerwać przyjmowanie produktu Zoely. Dane prezentowane poniżej
oparte są na wynikach badań epidemiologicznych dla złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i dotyczą Zoely.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
• U kobiet przyjmujących jakiekolwiek złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest większe niż u osób, które takiej
antykoncepcji nie stosują. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel,
norgestimat lub noretysteron związane jest z najmniejszym ryzykiem ŻChZZ.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przy stosowaniu Zoely może być takie
samo, jak w przypadku złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.Decyzja dotycząca stosowania jakiegokolwiek
produktu innego niż te, w przypadku których ryzyko ŻChZZ uznano za najmniejsze,
7
powinna być podejmowana wyłącznie po uświadomieniu pacjentce jakie ryzyko
ŻChZZ wiąże się z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i w jaki sposób stwierdzone u niej czynniki ryzyka wpływają na
to zagrożenie oraz poinformowaniu jej, że ryzyko rozwoju ŻChZZ jest największe w
pierwszym roku stosowania antykoncepcji. Istnieją pewne dowody, świadczące o
tym, że ryzyko zwiększa się w przypadku wznowienia przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych po przerwie trwającej co najmniej
4 tygodnie.
• U około 2 na 10 000 kobiet, które nie są w ciąży i nie przyjmują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych, w ciągu jednego roku dojdzie do rozwoju żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. U poszczególnych kobiet ryzyko to może być jednak znacznie
większe, w zależności od występujących u nich czynników ryzyka (patrz niżej).
• Badania epidemiologiczne wykazały, że u 6 do 12 na 10 000 kobiet przyjmujących
niskodawkowe złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (< 50 mikrogramów
etynyloestradiolu) w ciągu jednego roku rozwinie się ŻChZZ.
• Szacuje się, że ŻChZZ rozwinie się w ciągu jednego roku u około 61 na 10 000 kobiet
przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
• Liczba stwierdzonych rocznie przypadków ŻChZZ związanych z przyjmowaniem
niskodawkowych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
przewidywana w przypadku kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
• ŻChZZ może spowodować śmierć w 1-2% przypadków.
• W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne, występowała również zakrzepica w innych naczyniach żylnych
i tętniczych, np. wątroby, krezki, nerek lub siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników
ryzyka, zwłaszcza gdy jest ich wiele (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Zoely jest przeciwwskazane u kobiet z licznymi czynnikami ryzyka,
które wiążą się z dużym ryzykiem zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety stwierdza się
więcej niż jeden czynnik ryzyka, zagrożenie może być większe w porównaniu z tym, które
wynikałoby z sumy poszczególnych czynników – w takim przypadku należy wziąć pod uwagę
całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeżeli stosunek korzyści do ryzyka uznany
zostanie za niepomyślny, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI]
przekraczający 30 kg/m²)
Ryzyko zwiększa się znacząco wraz ze wzrostem
wartości BMI.
Należy to uwzględnić zwłaszcza w przypadku
współistnienia innych czynników ryzyka.
1 Mediana wynosząca 5-7 przypadków na 10 000 „kobieto-lat” – na podstawie ryzyka względnego ustalonego dla osób przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel w porównaniu z ryzykiem u osób niestosujących antykoncepcji, które określono jako
wartość mieszczącą się w zakresie od 2,3 do 3,6
8
Czynnik ryzyka Uwagi
Długotrwałe unieruchomienie, poważna operacja,
wszelkie operacje kończyn dolnych lub narządów
miednicy, operacje neurochirurgiczne albo
poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem trwająca dłużej niż 4 godziny,
również może być czynnikiem ryzyka rozwoju
ŻChZZ, zwłaszcza u kobiet z innymi czynnikami
ryzyka
W takiej sytuacji zaleca się przerwanie
przyjmowania tabletek (w przypadku planowej
operacji co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem)
i wznowienie ich stosowania nie wcześniej niż po
2 tygodniach od ponownego uruchomienia. Żeby
uniknąć niepożądanej ciąży, należy stosować inną
metodę antykoncepcji.
Jeśli produktu leczniczego Zoely nie odstawiono
zawczasu, należy rozważyć włączenie leków
przeciwzakrzepowych.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej u rodzeństwa lub
rodziców, zwłaszcza w stosunkowo młodym
wieku, np. przed ukończeniem 50. roku życia)
W przypadku podejrzenia skłonności
dziedzicznych, przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu jakichkolwiek złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych
pacjentkę należy skierować na konsultację
specjalistyczną.
Inne schorzenia związane z występowaniem
ŻChZZ
Choroba nowotworowa, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy,
przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba
Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowatokrwinkowa
Postępujący wiek Zwłaszcza powyżej 35 lat
• Nie ustalono wspólnego stanowiska w sprawie potencjalnego związku żylaków i zakrzepowego
zapalenia żył powierzchownych z występowaniem lub progresją zakrzepicy żylnej.
• Należy uwzględnić zwiększenie ryzyka rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży,
a zwłaszcza w okresie 6 tygodni po porodzie (informacje dotyczące „Ciąży i laktacji”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna)
Należy zalecić pacjentce, aby w przypadku wystąpienia objawów natychmiast zgłosiła się do lekarza
i poinformowała fachowy personel medyczny o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Do objawów zakrzepicy żył głębokich można zaliczyć:
- obrzęk jednej nogi i (lub) stopy albo obrzęk zlokalizowany wzdłuż przebiegu naczynia
żylnego kończyny dolnej;
- ból lub tkliwość kończyny dolnej, które mogą być odczuwane tylko w pozycji stojącej lub
podczas chodzenia;
- zwiększona temperatura chorej kończyny dolnej; zaczerwienienie lub zmiana zabarwienia
skóry kończyny.
Do objawów zatorowości płucnej można zaliczyć:
- nagłe wystąpienie duszności lub zwiększenie częstości oddychania z niewyjaśnionych
przyczyn;
- nagły kaszel, któremu może towarzyszyć krwioplucie;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- silne uczucie zamroczenia lub zawroty głowy;
- nagłe lub nieregularne bicie serca.
9
Niektóre z tych objawów (np. duszność, kaszel) są nieswoiste i mogą być błędnie uznane za objawy
schorzeń częściej występujących lub mniej poważnych (np. zakażenia dróg oddechowych).
Do innych objawów niedrożności naczyń żylnych można zaliczyć: nagłe wystąpienie bólu, obrzęk
i lekkie zasinienie skóry kończyny.
W przypadku niedrożności naczyń ocznych, może dojść do osłabienia ostrości widzenia bez
dolegliwości bólowych, które z czasem może się nasilić prowadząc do utraty wzroku. Czasami utrata
wzroku może wystąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Badania epidemiologiczne wykazały związek między stosowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zawał mięśnia sercowego) lub incydentu naczyniowo-mózgowego (np. przemijający napad
niedokrwienia mózgu, udar mózgu). Tętniczy incydent zakrzepowo-zatorowy może zakończyć się
śmiercią.
Czynniki ryzyka rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko wystąpienia powikłań w postaci tętniczych incydentów zakrzepowo-zatorowych lub
incydentu naczyniowo-mózgowego u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
jest zwiększone w przypadku obecności czynników ryzyka (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Zoely jest przeciwwskazane u kobiet z jednym poważnym lub
licznymi czynnikami ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, które wiążą się z dużym
ryzykiem zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety stwierdza się więcej niż jeden czynnik
ryzyka, zagrożenie może być większe w porównaniu z tym, które wynikałoby z sumy ryzyka
poszczególnych czynników – w takim przypadku należy wziąć pod uwagę ryzyko całkowite. Jeżeli
stosunek korzyści do ryzyka uznany zostanie za niepomyślny, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Postępujący wiek Zwłaszcza powyżej 35 lat
Palenie Kobietom, które chcą przyjmować złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne, należy
zalecić zaprzestanie palenia. Kobietom w wieku
powyżej 35 lat, które nie zrezygnują z palenia,
należy zdecydowanie zalecić stosowanie innej
metody antykoncepcji.
Nadciśnienie
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI]
przekraczający 30 kg/m2
)
Ryzyko zwiększa się znacząco wraz ze wzrostem
wartości BMI.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
współistnienia innych czynników ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
u rodzeństwa lub rodziców, zwłaszcza
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
ukończeniem 50. roku życia)
W przypadku podejrzenia skłonności
dziedzicznych, przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu jakichkolwiek złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych
pacjentkę należy skierować na konsultację
specjalistyczną.
10
Czynnik ryzyka Uwagi
Migrenowe bóle głowy Zwiększenie częstości występowania lub
nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie
stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (które może być objawem
zwiastującym wystąpienie incydentu
naczyniowo-mózgowego) może stanowić powód
natychmiastowego ich odstawienia.
Inne schorzenia związane z występowaniem
niepożądanych incydentów naczyniowych
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia,
wady zastawek serca oraz migotanie
przedsionków,
dyslipoproteinemia i toczeń rumieniowaty
układowy
Objawy tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Należy zalecić pacjentce, aby w przypadku wystąpienia objawów natychmiast zgłosiła się do lekarza
i poinformowała fachowy personel medyczny o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Do objawów napadu naczyniowo-mózgowego można zaliczyć:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie po jednej stronie
ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;
- nagłe pojawienie się dezorientacji, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagły, silny lub długotrwały ból głowy o nieznanej przyczynie;
- utrata przytomności lub omdlenie bez drgawek lub z drgawkami.
Krótkotrwałe utrzymywanie się objawów wskazuje na przemijający napad niedokrwienia mózgu.
Do objawów zawału mięśnia sercowego można zaliczyć:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, przytłaczającego ciężaru, ściskania lub pełności w klatce
piersiowej, kończynie górnej lub poniżej mostka;
- ból promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie dławienia lub niestrawność;
- poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub duszność;
- nagłe lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
• W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia raka
szyjki macicy u osób długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (> 5 lat).
Jednak wiele kontrowersji nadal wywołuje kwestia, do jakiego stopnia wpływ na wielkość tego
ryzyka wywierają np. zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV). Nie są dostępne dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka wystąpienia raka
szyjki macicy u kobiet stosujących produkt Zoely.
• Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych o większej zawartości
hormonów (50 mikrogramów etynyloestradiolu) występuje zmniejszenie ryzyka raka
endometrium i raka jajnika. Nie potwierdzono jeszcze, czy dotyczy to również złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających 17β-estradiol.
• Z metaanalizy 54 badań epidemiologicznych wynika, że u kobiet stosujących złożoną doustną
antykoncepcję hormonalną istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (RR=1,24) raka
piersi. Ryzyko to stopniowo zmniejsza się w czasie 10 lat po zaprzestaniu stosowania
antykoncepcji. Ponieważ u kobiet w wieku poniżej 40 lat rak piersi występuje rzadko,
zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących złożoną
doustną antykoncepcję hormonalną jest stosunkowo niewielka w porównaniu z ogólnym
11
ryzykiem wystąpienia raka piersi. Przypadki raka piersi rozpoznane u kobiet, które
kiedykolwiek stosowały antykoncepcję hormonalną, są na ogół mniej zaawansowane klinicznie
niż przypadki rozpoznane u kobiet nigdy niestosujących antykoncepcji. Obserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi
u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, działaniem biologicznym tej
metody antykoncepcji lub obu tych czynników łącznie.
• W rzadkich przypadkach, u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną,
występowały łagodne lub rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach
nowotwory te prowadziły do krwotoków wewnętrznych zagrażających życiu. Z tego względu
u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, u których występuje ostry ból
brzucha, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego, należy w rozpoznaniu
różnicowym wziąć pod uwagę ryzyko nowotworu wątroby.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) związanych ze stosowaniem octanu
nomegestrolu, w szczególności w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka lat). Należy
obserwować czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie zdiagnozowany oponiak, wszelkie leczenie produktami
zawierającymi octan nomegestrolu należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem nomegestrolu.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
• Podczas badań klinicznych z zastosowaniem schematu leczenia skojarzonego zakażenia wirusem
zapalenia wątroby typu C (HCV) za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru
z dazabuwirem lub bez dazabuwiru, zwiększenie aktywności AlAT ponad 5-krotnie
przekraczających górną granicę normy (GGN) występowało istotnie częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Ponadto, również u pacjentek leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem,
zwiększenie aktywności AlAT obserwowano u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet przyjmujących
produkty lecznicze zawierające estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, odsetek
zwiększenia aktywności AlAT był podobny, jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów.
Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę kobiet przyjmujących te inne estrogeny należy
zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego podawania ze schematem leczenia skojarzonego
za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz ze
schematem leczenia za pomocą glekaprewirem/pibrentaswirem. Patrz punkt 4.5.
Inne uwarunkowania
• Ryzyko zapalenia trzustki może być większe u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne w przypadku stwierdzenia u nich lub członków najbliższej rodziny
hipertriglicerydemii.
• Mimo że u wielu kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną odnotowano
nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego, istotny wzrost ciśnienia jest rzadki. Dokładnie nie
ustalono związku między stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej
a nadciśnieniem tętniczym. Jednakże, w razie utrzymywania się istotnego wzrostu ciśnienia
tętniczego w czasie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego wskazane jest
wstrzymanie jego stosowania i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli lekarz uzna to za
stosowne, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego za pomocą leków można
powrócić do stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej.
• Istnieją doniesienia o wystąpieniu lub progresji następujących zaburzeń w czasie ciąży lub
stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej, jakkolwiek brak jest jednoznacznych
dowodów potwierdzających ich związek ze stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji
hormonalnej: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą; kamica żółciowa; porfiria; toczeń
rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka
ciężarnych; utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
12
• Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
• Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą stwarzać konieczność odstawienia
złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej do czasu normalizacji parametrów czynności
wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która występowała w czasie ciąży lub poprzedniego
stosowania hormonów płciowych, narzuca potrzebę zaprzestania stosowania złożonej doustnej
antykoncepcji hormonalnej.
• Chociaż złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność
obwodową oraz tolerancję glukozy, nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany
ustalonej terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej
jednak należy dokładnie monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie w okresie pierwszych kilku
miesięcy.
• Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
a chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz nasileniem depresji.
• Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła
ostuda ciążowa. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło
słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie przyjmowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
• Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią
zmiany nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby
skonsultowała się z lekarzem.
Konsultacja i (lub) badanie lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem przyjmowania produktu Zoely należy zebrać pełny wywiad
chorobowy (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy zmierzyć
ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie przedmiotowe biorąc pod uwagę przeciwwskazania
(patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Istotne jest zwrócenie uwagi pacjentki na
informacje o zakrzepicy naczyń żylnych i tętniczych z uwzględnieniem ryzyka związanego ze
stosowaniem produktu Zoely w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi, objawów żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, znanych czynników
ryzyka oraz wskazówek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce, aby uważnie przeczytała ulotkę dla pacjenta i stosowała się do
podanych w niej zaleceń. Częstotliwość i zakres badań należy ustalić na podstawie obowiązującej
praktyki i dostosować do każdej pacjentki.
Pacjentkę należy uświadomić, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus) (który może
powodować zespół nabytego niedoboru odporności [AIDS, ang. acquired immunodeficiency
syndrome]) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2), zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego podczas
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zmniejszających stężenie nomegestrolu octanu i (lub) estradiolu
w osoczu (patrz punkt 4.5).
13
Kontrola cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego też, ocena wszelkich nieregularnych krwawień ma
znaczenie dopiero po okresie adaptacji, wynoszącym około 3 cykli. Odsetek kobiet stosujących
produkt Zoely, u których występowało krwawienie w trakcie cyklu po tym okresie adaptacji, wynosił
od 15 do 20%.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U kobiet przyjmujących produkt Zoely krwawienia z odstawienia utrzymywały się średnio przez
3-4 dni. U kobiet przyjmujących produkt Zoely może nie wystąpić krwawienie z odstawienia, pomimo
tego, że nie są one w ciąży. Podczas badań klinicznych częstość braku krwawienia z odstawienia
w cyklach 1–12 mieściła się w zakresie od 18% do32%. W takich przypadkach brak krwawienia
z odstawienia nie był związany z większą częstością występowania krwawień międzymiesiączkowych
i (lub) plamień w kolejnych cyklach miesiączkowych. U 4,6% kobiet nie występowały krwawienia z
odstawienia podczas trzech pierwszych cykli stosowania produktu, a przypadki braku krwawień z
odstawienia w kolejnych cyklach były częste w tej podgrupie osób i dotyczyły od 76% do 87% kobiet.
U 28% kobiet brak krwawień z odstawienia stwierdzono co najmniej w jednym cyklu w cyklach 2, 3
i 4, a towarzyszyły temu częstsze przypadki braku krwawień z odstawienia w kolejnych cyklach, które
dotyczyły 51% do 62% kobiet.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia, jeżeli produkt Zoely był przyjmowany zgodnie
z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie
przyjmowano produktu Zoely zgodnie z zaleceniami lub nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia
z odstawienia, przed kontynuacją stosowania produktu Zoely należy upewnić się, że pacjentka nie jest
w ciąży.
Dzieci i młodzież
Nie wiadomo, czy dawka estradiolu w produkcie Zoely wystarcza do utrzymania stężeń estradiolu
u młodzieży na odpowiednim poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do przyrostu masy kostnej (patrz
punkt 5.2).
Badania laboratoryjne
Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
w tym parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
(nośnikowych) w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i poszczególnych frakcji lipidów
oraz lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów oraz wskaźników układu krzepnięcia
i fibrynolizy. Mimo tych odchyleń poszczególne parametry na ogół pozostają w granicach normy
laboratoryjnej.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Interakcje
Uwaga: W celu określenia potencjalnych interakcji, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
jednocześnie stosowanych produktów leczniczych.
14
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Zoely
Interakcje pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) obniżenia skuteczności
antykoncepcyjnej.
Metabolizm wątrobowy: mogą występować interakcje z substancjami, które indukują enzymy
cytochromu P450, co prowadzi do zmniejszenia stężenia hormonów płciowych w osoczu
i zmniejszenia skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym produktu
leczniczego Zoely. Do tych substancji należą przede wszystkim leki przeciwdrgawkowe (np.
karbamazepina, topiramat, fenytoina, fenobarbital, prymidon, okskarbazepina, felbamat); leki
przeciwzakaźne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina); produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego; bosentan i inhibitory proteazy HIV lub wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) (np.
rytonawir, boceprewir, telaprewir) oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np.
efawirenz).
Indukcja enzymów może pojawić się po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów jest na
ogół obserwowana w ciągu kilku tygodni. Po przerwaniu leczenia, indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 28 dni.
W trakcie jednoczesnego stosowania induktora enzymu oraz przez 28 dni po zakończeniu jego
stosowania należy także stosować mechaniczną metodę antykoncepcji. W przypadku długotrwałego
leczenia substancjami indukującymi enzymy wątrobowe należy rozważyć stosowanie innej metody
antykoncepcyjnej.
Jeśli jednoczesne podawanie produktów leczniczych będzie stosowane po przyjęciu wszystkich
tabletek zawierających substancje czynne z bieżącego blistra, kolejny blister należy rozpocząć od razu,
z pominięciem typowej przerwy, w trakcie której stosuje się tabletki placebo.
Jednoczesne podawanie silnych (np. ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna) lub umiarkowanych
(np. flukonazol, diltiazem, erytromycyna) inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu
lub progestagenu.
Nie przeprowadzono badań interakcji pomiędzy lekami z produktem Zoely, ale przeprowadzono dwa
badania z ryfampicyną i ketokonazolem podawanymi jednocześnie z większymi dawkami octanu
nomegestrolu i estradiolu (3,75 mg octanu nomegestrolu + 1,5 mg estradiolu) u kobiet w okresie
pomenopauzalnym. Równoczesne stosowanie ryfampicyny powoduje zmniejszenie pola AUC0–∞
octanu nomegestrolu o 95% oraz zwiększenie pola AUC0–tlast estradiolu o 25%. Równoczesne
stosowanie ketokonazolu (200 mg w jednej dawce) nie powoduje zmian metabolizmu estradiolu,
natomiast zwiększa stężenie szczytowe (o 85%) i pole AUC0-∞ (o 115%) octanu nomegestrolu.
Zmiany te nie miały jednak znaczenia klinicznego. Podobnych wniosków oczekuje się w przypadku
kobiet w okresie rozrodczym.
Wpływ produktu Zoely na działanie innych produktów leczniczych
Środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol mogą zmniejszać stężenie lamotryginy o około
50%. Należy zwrócić uwagę, w szczególności wprowadzając złożony środek antykoncepcyjny, nawet
z estradiolem, u kobiety leczonej lamotryginą, której choroba jest dobrze kontrolowana.
Pozostałe interakcje
Podczas badań klinicznych z zastosowaniem schematu leczenia skojarzonego zakażenia HCV za
pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru, zwiększenie
aktywności AlAT ponad 5-krotnie przekraczających górną granicę normy (GGN) występowało
istotnie częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet przyjmujących produkty lecznicze zawierające
estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, odsetek zwiększenia aktywności AlAT był
podobny jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów. Jednakże ze względu na ograniczoną
liczbę kobiet przyjmujących te inne estrogeny należy zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego
podawania ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru
15
z dazabuwirem lub bez dazabuwiru jak również ze schematem leczenia za pomocą
glekaprewiru/pibrentaswiru (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt Zoely nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Zoely, należy przerwać jego stosowanie.
W większości badań epidemiologicznych nie wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci,
których matki przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające
etynyloestradiol, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające etynyloestradiol nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży.
Dane kliniczne pochodzące z ograniczonej liczby zastosowań produktu Zoely w okresie ciąży, nie
wskazują na występowanie działań niepożądanych u płodu lub noworodka.
W badaniach na zwierzętach obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję przy stosowaniu octanu
nomegestrolu w skojarzeniu z estradiolem (patrz Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie, punkt 5.3).
Przed wznowieniem przyjmowania produktu Zoely należy wziąć po uwagę zwiększone ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Małe ilości hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem matki,
jednak nie stwierdzono ich niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na karmienie
piersią, ponieważ środki te mogą zmniejszać ilość pokarmu oraz zmieniać skład mleka kobiecego.
Dlatego też, nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu
całkowitego zakończenia karmienia piersią, a kobietom chcącym karmić piersią należy zaproponować
alternatywną metodę antykoncepcji.
Płodność
Produkt Zoely jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące powrotu
płodności podano w punkcie 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt Zoely nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
W celu oceny bezpieczeństwa stosowania produktu Zoely przeprowadzono sześć wieloośrodkowych
badań klinicznych trwających do jednego roku. Ogółem do badań włączono 3434 kobiety w wieku
18-50 lat, które ukończyły 33 828 cykli.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w tych badaniach klinicznych były trądzik
(15,4%) i nieregularne krwawienie z odstawienia (9,8%).
Obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej,
będącej przyczyną poważnych zdarzeń niepożądanych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.4).
16
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Potencjalne działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Zoely, które zgłoszono podczas
badań klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymieniono w poniższej
tabeli.
Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz
sklasyfikowane według częstości występowania zgodnie z następującą konwencją: bardzo często
( 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100) i rzadko (≥ 1/10 000 do
< 1/1000).
Tabela: Zestawienie działań niepożądanych
Klasyfikacja
układów
i narządów
Działania niepożądane wg terminologii MedDRA1
Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt,
zatrzymywanie
płynów
zmniejszony
apetyt
Zaburzenia
psychiczne
zmniejszone
libido, depresja
(obniżenie
nastroju), zmiana
nastroju
zwiększone libido
Zaburzenia
układu
nerwowego
bóle głowy,
migrena
zdarzenie
naczyniowomózgowe,
przemijający
napad
niedokrwienia
mózgu,
zaburzenia
koncentracji
Zaburzenia oka nietolerancja
soczewek
kontaktowych
(suche oczy)
Zaburzenia
naczyniowe
uderzenia gorąca żylne zaburzenia
zakrzepowozatorowe
Zaburzenia
żołądka i jelit
nudności rozdęcie żołądka suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
kamica żółciowa,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
trądzik nadmierne
pocenie, łysienie,
świąd, sucha
skóra, łojotok
ostuda, nadmierne
owłosienie
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe
i tkanki łącznej
uczucie ciężkości
17
Klasyfikacja
układów
i narządów
Działania niepożądane wg terminologii MedDRA1
Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia
układu
rozrodczego
i piersi
nieprawidłowe
krwawienia
z odstawienia
krwotok
maciczny,
krwotok
miesiączkowy,
ból piersi, ból
miednicy
skąpa miesiączka,
obrzęk piersi,
mlekotok, skurcz
macicy, zespół
napięcia
przedmiesiączkowego,
powiększenie
piersi,
dyspareunia,
suchość sromu
i pochwy
nieprzyjemny
zapach z pochwy,
dyskomfort sromu
i pochwy
Zaburzenia
ogólne i stany
w miejscu
podania
drażliwość,
obrzęk
uczucie głodu
Badania
diagnostyczne
zwiększenie masy
ciała
zwiększenie
aktywności
enzymów
wątrobowych
1 Do opisu powyższych działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednią terminologię MedDRA.
Nie wymieniono synonimów lub stanów pokrewnych, jednakże należy również wziąć je pod uwagę.
Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych u osób stosujących produkt leczniczy Zoely
zgłaszano przypadki występowania reakcji nadwrażliwości (częstość nieznana).
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększenie ryzyka
wystąpienia tętniczych i żylnych zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału
mięśnia sercowego, udaru mózgu, przemijających napadów niedokrwienia mózgu, zakrzepicy żylnej
i zatorowości płucnej. Zagadnienie to omówiono dokładniej w punkcie 4.4.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załączniku V.
4.9 Przedawkowanie
Wielokrotne dawki do pięciu razy większe niż dawka dobowa produktu Zoely oraz jednokrotne dawki
przekraczające 40-krotnie dawkę dobową samego octanu nomegestrolu były stosowane u kobiet bez
wpływu na bezpieczeństwo stosowania. Na podstawie doświadczenia w stosowaniu złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz
niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, w razie konieczności
należy stosować leczenie objawowe.
18
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny
i estrogeny, produkty złożone, kod ATC: G03AA14.
Mechanizm działania
Octan nomegestrolu jest silnie selektywnym progestagenem, pochodzącym z występującego naturalnie
hormonu steroidowego progesteronu. Octan nomegestrolu charakteryzuje się silnym powinowactwem
do ludzkiego receptora progesteronu oraz silną aktywnością antygonadotropową, aktywnością
antyestrogenową z udziałem receptora progesteronu, umiarkowaną aktywnością antyandrogenową
oraz pozbawiony jest jakiejkolwiek aktywności estrogenowej, androgenowej, glukokortykoidowej
oraz mineralokortykoidowej.
Zoely zawiera estrogen 17β-estradiol, identyczny z endogennym ludzkim hormonem 17β-estradiolem.
Działanie antykoncepcyjne produktu Zoely opiera się na interakcji różnych czynników, z których za
najważniejsze uważa się hamowanie owulacji oraz zmiany wydzielania śluzu szyjkowego.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
W dwóch randomizowanych, otwartych i porównawczych badaniach klinicznych skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania, ponad 3200 kobiet otrzymywało produkt Zoely przez 13 kolejnych
cykli, a ponad 1000 kobiet stosowało drospirenon w dawce 3 mg w połączeniu z etynyloestradiolem
w dawce 30 μg (schemat 21/7).
W grupie przyjmującej produkt Zoely przypadki wystąpienia trądziku zgłosiło 15,4% kobiet
(w porównaniu z 7,9% w grupie stosującej lek porównawczy), zwiększenia masy ciała – 8,6% kobiet
(w porównaniu z 5,7% w grupie stosującej lek porównawczy), a przypadki nieprawidłowych
krwawień z odstawienia (przeważnie brak krwawień z odstawienia) – 10,5% kobiet (w porównaniu
z 0,5%w grupie stosującej lek porównawczy).
W badaniu klinicznym z produktem Zoely, które przeprowadzono na obszarze Unii Europejskiej,
wyznaczono następujące wskaźniki Pearla dla pacjentek w wieku 18-35 lat:
Błąd metody: 0,40 (górna granica 95%, przedział ufności 1,03).
Błąd metody i błąd pacjentki: 0,38 (górna granica 95%, przedział ufności 0,97).
W badaniu klinicznym z produktem Zoely, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych,
wyznaczono następujące wskaźniki Pearla dla pacjentek w wieku 18-35 lat:
Błąd metody: 1,22 (górna granica 95%, przedział ufności 2,18).
Błąd metody i błąd pacjentki: 1,16 (górna granica 95%, przedział ufności 2,08).
W randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym, 32 kobiety otrzymywały produkt Zoely przez
6 cykli.
Po odstawieniu produktu Zoely u 79% kobiet obserwowano powrót do owulacji w ciągu pierwszych
28 dni po przyjęciu ostatniej tabletki.
W jednym badaniu klinicznym oceniano obraz histologiczny błony śluzowej macicy w podgrupie
kobiet (n=32) po 13 cyklach leczenia. Nie zaobserwowano wyników nieprawidłowych.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u młodzieży w wieku
poniżej 18 lat. Dostępne dane farmakokinetyczne przedstawiono w punkcie 5.2.
19
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Octan nomegestrolu
Wchłanianie
Po podaniu doustnym octan nomegestrolu jest szybko wchłaniany.
Maksymalne stężenie octanu nomegestrolu w osoczu krwi wynosi około 7 ng/ml i jest osiągane
w ciągu 2 godzin po jednokrotnym podaniu. Bezwzględna biodostępność octanu nomegestrolu po
podaniu jednorazowej dawki wynosi 63%. Nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu jedzenia
na biodostępność octanu nomegestrolu.
Dystrybucja
Octan nomegestrolu wiąże się intensywnie z albuminami (97-98%), ale nie wiąże się z globuliną
wiążącą hormony płciowe (SHBG) ani globuliną wiążącą kortykoidy (CBG). Objętość dystrybucji
octanu nomegestrolu w stanie równowagi wynosi 1645  576 l.
Metabolizm
Octan nomegestrolu jest metabolizowany w wątrobie do kilku nieaktywnych metabolitów w reakcji
hydroksylacji, z udziałem enzymów cytochromu P450, głównie CYP3A4 i CYP3A5 z możliwością
udziału CYP2C19 i CYP2C8. Octan nomegestrolu i jego hydroksylowane metabolity podlegają
intensywnemu metabolizmowi drugiej fazy, tworząc koniugaty z kwasem glukuronowym
i siarczanem. Klirens w stanie równowagi wynosi 26 l/godzinę.
Eliminacja
Okres półtrwania w fazie eliminacji w stanie równowagi wynosi 46 h (od 28 do 83 godzin). Nie
ustalono okresu półtrwania w fazie eliminacji dla metabolitów.
Octan nomegestrolu jest wydalany z moczem i kałem. Około 80% dawki jest wydalane z moczem
i kałem w ciągu 4 dni. Wydalanie octanu nomegestrolu jest niemal całkowite po 10 dniach, a ilości
wydalone z kałem były wyższe niż wydalone z moczem.
Liniowość
Obserwowano liniową zależność od dawki w zakresie dawek od 0,625-5 mg (u kobiet w okresie
rozrodczym oraz u kobiet w okresie pomenopauzalnym).
Stan nasycenia
SHBG nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne octanu nomegestrolu.
Stan nasycenia uzyskuje się po 5 dniach. Maksymalne stężenie octanu nomegestrolu w osoczu krwi
wynosi około 12 ng/ml i jest osiągane w ciągu 1,5 godziny po podaniu. Średnie stężenie w osoczu
krwi w stanie nasycenia wynosi 4 ng/ml.
Interakcje pomiędzy lekami
Octan nomegestrolu nie powoduje in vitro istotnego hamowania lub pobudzania żadnego z enzymów
cytochromu P450 i nie powoduje klinicznie istotnych interakcji z białkiem P-gp.
Estradiol
Wchłanianie
Estradiol podlega znaczącemu efektowi pierwszego przejścia po podaniu doustnym. Bezwzględna
biodostępność wynosi około 1%. Nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu jedzenia na
biodostępność estradiolu.
Dystrybucja
Dystrybucja egzogennego i endogennego estradiolu jest porównywalna. Estrogeny ulegają dystrybucji
do wszystkich narządów i najczęściej występują w większych stężeniach w narządach wydzielających
hormony płciowe. Estradiol krąży we krwi w postaci związanej z SHBG (37%) oraz z albuminami
(61%), zaś jedynie 1–2% estradiolu krąży w postaci niezwiązanej.
20
Metabolizm
Egzogenny estradiol jest intensywnie metabolizowany po podaniu doustnym. Metabolizm
egzogennego i endogennego estradiolu jest podobny. Estradiol jest szybko przekształcany w jelitach
i wątrobie w kilka metabolitów, głównie estron, który jest następnie sprzęgany i przenika do krążenia
jelitowo-wątrobowego. Dzięki działaniu różnych enzymów, w tym estradiolu-dehydrogenazy,
sulfotransferaz oraz sulfataz arylowych istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy estradiolem,
estronem oraz estronu siarczanem. Utlenianie estronu i estradiolu odbywa się z udziałem enzymów
cytochromu P450, głównie CYP1A2, CYP1A2 (pozawątrobowe), CYP3A4, CYP3A5 oraz CYP1B1
i CYP2C9.
Eliminacja
Estradiol jest szybko usuwany z krążenia. Ze względu na metabolizm oraz krążenie jelitowowątrobowe w krążeniu występuje duża ilość siarczanów estrogenu oraz glukuronidów estrogenu.
Prowadzi to do dużej zmienności okresu półtrwania w fazie eliminacji estradiolu, obliczonego na 3,6 ±
1,5 godziny po podaniu dożylnym.
Stan nasycenia
Maksymalne stężenie estradiolu w surowicy krwi wynosi około 90 pg/ml i jest osiągane po
6 godzinach od podania dawki. Średnie stężenia estradiolu w surowicy krwi wynoszą 50 pg/ml
i stężenia te odpowiadają stężeniom we wczesnej i późnej fazie cyklu miesiączkowego kobiety.
Szczególne grupy pacjentów
Pacjentki z zaburzoną czynnością nerek
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby nerek na właściwości farmakokinetyczne
produktu Zoely.
Pacjentki z zaburzoną czynnością wątroby
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby wątroby na właściwości farmakokinetyczne
produktu Zoely. Jednakże hormony steroidowe mogą być słabiej metabolizowane u pacjentek
z upośledzeniem czynności wątroby.
Grupy etniczne
Nie przeprowadzono badań oceniających właściwości farmakokinetyczne u pacjentek z różnych grup
etnicznych.
Dzieci i młodzież
Farmakokinetyka octanu nomegestrolu (cel pierwszoplanowy) po podaniu doustnym pojedynczej
dawki produktu Zoely była zbliżona u zdrowych dziewcząt po pierwszej miesiączce i u kobiet
dorosłych. Jednakże po podaniu doustnym pojedynczej dawki ekspozycja ustrojowa na estradiol
zawarty w produkcie (cel drugoplanowy) była o 36% niższa u nastolatek niż u kobiet dorosłych. Nie
jest znane znaczenie kliniczne tego zjawiska.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym estradiolu, octanu nomegestrolu lub ich kombinacji
wskazują na spodziewane działanie estrogenne i gestagenne.
Badania nad szkodliwym wpływem na reprodukcję obu tych substancji w skojarzeniu, wykazały
fetotoksyczność o obrazie spójnym z ekspozycją na estradiol.
Nie przeprowadzano badań genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego w tej
kombinacji. Octan nomegestrolu nie jest genotoksyczny.
Jednakże należy mieć na uwadze, że stosowanie hormonów płciowych może powodować rozwój
niektórych hormonozależnych tkanek i nowotworów.
21
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz żółte tabletki powlekane
placebo)
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna (E460)
Krospowidon (E1201)
Talk (E553b)
Magnezu stearynian (E572)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne)
Alkohol poliwinylowy (E1203)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk (E553b)
Otoczka tabletki (żółte tabletki powlekane placebo)
Alkohol poliwinylowy (E1203)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk (E553b)
Żelaza tlenek żółty (E172)
Żelaza tlenek czarny (E172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blister PVC/aluminium zawierający 28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki zawierające substancje
czynne i 4 żółte tabletki placebo).
Wielkości opakowań: 28, 84, 168 i 364 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (w tym tabletek Zoely), które nie są już potrzebne,
nie należy wyrzucać do sieci kanalizacyjnej. Hormonalne substancje czynne zawarte w tabletkach
mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko wodne. Tabletki należy zwrócić do apteki lub usunąć
w inny bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
22
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/11/690/001
EU/1/11/690/002
EU/1/11/690/003
EU/1/11/690/004
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2011 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10 maja 2021
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.
23
ANEKS II
A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE
DOPUSZCZENIA DO OBROTU
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA
PRODUKTU LECZNICZEGO
24
A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est
22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Francja
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holandia
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia
Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za
zwolnienie danej serii produktu leczniczego.
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA
Produkt leczniczy wydawany na receptę.
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU
• Okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania (ang. Periodic safety update reports,
PSURs)
Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu
leczniczego są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa
w art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej
stronie internetowej dotyczącej leków.
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO
I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)
Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2
dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.
Uaktualniony RMP należy przedstawiać:
• na żądanie Europejskiej Agencji Leków;
25
• w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych
informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku
uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.
26
ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA
27
A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ
28
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
nomegestrolu octan/estradiol
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 2,5 mg nomegestrolu octanu i 1,5 mg
estradiolu (w postaci półwodnej).
Każda żółta tabletka placebo nie zawiera substancji czynnych.
3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
Lek zawiera laktozę jednowodną.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Tabletki powlekane
28 tabletek powlekanych
84 tabletki powlekane
168 tabletek powlekanych
364 tabletki powlekane
5. SPOSÓB I DROGA PODANIA
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI
Termin ważności (EXP)
29
9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/11/690/001 28 tabletek powlekanych
EU/1/11/690/002 84 tabletki powlekane
EU/1/11/690/003 168 tabletek powlekanych
EU/1/11/690/004 364 tabletki powlekane
13. NUMER SERII
Nr serii (Lot)
14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A
zoely
17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.
18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
PC
SN
NN
30
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH
FOLIOWYCH
BLISTER
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki
nomegestrolu octan/estradiol
2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Theramex Ireland Limited
3. TERMIN WAŻNOŚCI
EXP
4. NUMER SERII
Lot
5. INNE
[Miejsce na umieszczenie etykiety z nazwą dnia:] Tutaj umieść naklejkę z dniem tygodnia
[Numerowane dni dla każdej tabletki:] Start, 2, ...28
[Strzałki wskazujące kolejność przyjmowania tabletek:] →
31
ARKUSZ Z ETYKIETAMI Z NAZWAMI DNI WRAZ Z NAKLEJKAMI DOŁĄCZONYMI
DO ULOTKI
Arkusz z etykietami z nazwami dni
Wybierz etykietę z nazwą dnia, od którego rozpoczynasz stosowanie leku.
Umieść etykietę na blistrze nad tekstem „Tutaj umieść naklejkę z dniem tygodnia”.
ND PN WT ŚR CZW PT SB
PN WT ŚR CZW PT SB ND
WT ŚR CZW PT SB ND PN
ŚR CZW PT SB ND PN WT
CZW PT SB ND PN WT ŚR
PT SB ND PN WT ŚR CZW
SB ND PN WT ŚR CZW PT
[Drugi arkusz z etykietami z nazwami dni dla opakowania zawierającego 3 blistry zawierający
poniższy tekst dwukrotnie:]
ND PN WT ŚR CZW PT SB
PN WT ŚR CZW PT SB ND
WT ŚR CZW PT SB ND PN
ŚR CZW PT SB ND PN WT
CZW PT SB ND PN WT ŚR
PT SB ND PN WT ŚR CZW
SB ND PN WT ŚR CZW PT
[Przed etykietami z nazwami dni przeznaczonymi do drugiego blistra:] Blister 2
[Przed etykietami z nazwami dni przeznaczonymi do trzeciego blistra:] Blister 3
32
B. ULOTKA DLA PACJENTA
33
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
nomegestrolu octan/estradiol
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych:
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych
metod antykoncepcji.
• Przyjmowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z nieznacznym
zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi (zakrzepicy) w naczyniach żylnych
i tętniczych, zwłaszcza w pierwszym roku lub po wznowieniu ich stosowania po przerwie
trwającej dłużej niż 4 tygodnie.
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że
wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Zoely i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely
3. Jak stosować lek Zoely
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zoely
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Zoely i w jakim celu się go stosuje
Zoely to tabletka antykoncepcyjna, stosowana w celu zapobiegania zajściu w ciążę.
• Wszystkie 24 białe tabletki powlekane zawierają niewielką ilość dwóch różnych hormonów
żeńskich: octan nomegestrolu (progestagen) i estradiol (naturalny estrogen).
• 4 żółte tabletki powlekane nie zawierają hormonów; są to tabletki placebo.
• Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa różne hormony, takie jak lek Zoely, nazywane są
„tabletkami złożonymi”.
• Połączenie octanu nomegestrolu (progestagenu zawartego w leku Zoely) i estradiolu (estrogenu
zawartego w leku Zoely) ma działanie zapobiegające owulacji (uwolnieniu komórki jajowej
z jajnika) i zmniejszające prawdopodobieństwo zapłodnienia uwolnionej komórki jajowej
i zajścia w ciążę.
34
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zoely należy przeczytać informacje dotyczące zakrzepów
krwi (zakrzepicy) podane w punkcie 2. Szczególnie istotne jest zapoznanie się z objawami
związanymi z obecnością zakrzepów krwi – patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoely lekarz zada pytania o stan zdrowia pacjentki i jej bliskich
krewnych w przeszłości w celu udzielenia indywidualnej porady dotyczącej leczenia. Lekarz zmierzy
też ciśnienie krwi, a w zależności od indywidualnej sytuacji może także przeprowadzić inne badania.
W niniejszej ulotce przedstawiono okoliczności, w których konieczne jest przerwanie przyjmowania
tabletek lub w których tabletki mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony antykoncepcyjnej. W
takich przypadkach nie należy odbywać stosunków płciowych lub stosować dodatkowe,
niehormonalne metody antykoncepcyjne, tj. prezerwatywa lub inne mechaniczne metody
antykoncepcyjne. Nie należy stosować metody kalendarzowej ani metody pomiaru temperatury.
Metody te mogą nie chronić przed zajściem w ciążę, ponieważ tabletki antykoncepcyjne powodują
zaburzenia zmian temperatury i śluzu szyjki macicy, które występują w czasie cyklu miesiączkowego.
Podobnie jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne, lek Zoely nie zapobiega przed zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (który może powodować zespół nabytego
niedoboru odporności, AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Zoely
Leku Zoely nie należy stosować u osób, których dotyczy którykolwiek z wymienionych niżej stanów.
W przypadku występowania któregokolwiek z poniższych czynników należy powiedzieć o tym
lekarzowi. Lekarz przedstawi inne możliwe sposoby zapobiegania ciąży, które mogą być bardziej
odpowiednie dla danej osoby.
• jeśli u pacjentki występują (lub kiedykolwiek w przeszłości występowały) zakrzepy krwi
w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość
płucna) lub w innych narządach;
• jeśli u pacjentki występują zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór
białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub
przeciwciał antyfosfolipidowych;
• jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie operacji lub jeśli była unieruchomiona przez
dłuższy czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił zawał serca lub udar;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek w przeszłości występowała dusznica bolesna (stan związany z
obecnością silnego bólu w klatce piersiowej, który może być pierwszym objawem niedrożności
naczyń krwionośnych przebiegających wokół serca, zwanej zawałem serca) lub przemijający
napad niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic attack) w postaci krótkotrwałych
objawów udaru mózgu;
• jeśli u pacjentki występuje jakakolwiek z wymienionych niżej chorób, która może powodować
wzrost ryzyka powstawania zakrzepu krwi w tętnicach:
- ciężka postać cukrzycy z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;
- bardzo wysokie ciśnienie tętnicze;
- bardzo duże stężenia niektórych tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
- choroba nazywana hiperhomocysteinemią;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował rodzaj migreny zwany „migreną z aurą”;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowało zapalenie trzustki związane z wysokim stężeniem
tłuszczów we krwi;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby, a czynność wątroby nie
powróciła do wartości prawidłowych;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała łagodna lub złośliwa choroba nowotworowa
wątroby;
35
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował lub może występować rak piersi lub narządów
płciowych;
• jeśli u pacjentki występuje oponiak lub kiedykolwiek wykryto oponiaka (zazwyczaj łagodny
guz warstwy tkanki między mózgiem a czaszką).
• jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy;
• jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol lub octan nomegestrolu lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeśli którekolwiek z powyższych schorzeń wystąpią po raz pierwszy podczas stosowania leku Zoely
należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Podczas przerwy
w przyjmowaniu leku należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne. Patrz także
punkt 2 powyżej „Uwagi ogólne”.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoely należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
• jeśli pacjentka zauważy objawy mogące oznaczać obecność zakrzepu krwi w naczyniach
kończyny dolnej (to znaczy zakrzepicy żył głębokich), w naczyniach płucnych (to znaczy
zatorowości płucnej), wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu (patrz punkt „Zakrzepy krwi”
poniżej).
Opis objawów związanych z tymi ciężkimi działaniami niepożądanymi znajduje się w punkcie
zatytułowanym „Jak rozpoznać zakrzep krwi”;
• w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian stanu zdrowia, w szczególności tych, które
wymieniono w niniejszej ulotce (patrz także punkt 2 „Nie stosować leku Zoely”; nie należy
pomijać zmian stanu zdrowia członków najbliższej rodziny);
• w przypadku wyczucia guzka w piersi;
• w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy,
języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywki łącznie z trudnością
w oddychaniu;
• w przypadku rozpoczęcia stosowania innych leków (patrz także punkt 2 „Zoely a inne leki”).
• jeśli pacjentka jest unieruchomiona lub oczekuje na zabieg chirurgiczny (należy poinformować
lekarza z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem);
• w przypadku nietypowego, silnego krwawienia z pochwy;
• jeśli pacjentka pominęła jedną lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania leku
i odbyła stosunek płciowy bez zabezpieczenia w ciągu ostatnich 7 dni (patrz także punkt 3
„Pominięcie zastosowania leku Zoely”);
• w przypadku ciężkiej biegunki lub wystąpienia silnych wymiotów;
• w przypadku braku krwawień miesiączkowych, jeśli pacjentka podejrzewa, że może być
w ciąży (nie należy zaczynać kolejnego blistra z lekiem, dopóki lekarz nie zaleci, patrz także
punkt 3 „Brak jednego lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z wymienionych niżej
stanów chorobowych.
W przypadku wystąpienia lub pogorszenia się tych stanów podczas stosowania leku Zoely, również
należy powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli:
• u pacjentki występuje dziedziczny i nabyty obrzęk naczynioruchowy. Należy niezwłocznie
zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich
jak opuchnięcie twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu czy pokrzywki,
w połączeniu z trudnościami w oddychaniu. Leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub
pogarszać objawy obrzęku naczynioruchowego;
• u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt 2 „Zoely a inne leki”);
36
• u pacjentki występuje choroba wątroby (np. żółtaczka) lub choroba pęcherzyka żółciowego (np.
kamienie żółciowe);
• u pacjentki występuje cukrzyca;
• u pacjentki występuje depresja;
• u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekła
zapalna choroba jelit);
• u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba zaburzająca działanie
naturalnego układu odpornościowego);
• u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepliwości krwi
powodujące niewydolność nerek);
• u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwinek
czerwonych);
• pacjentka ma podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub jeśli taki stan
występował w jej rodzinie. Hipertriglicerydemia wiąże się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju
zapalenia trzustki;
• u pacjentki występuje zapalenie żył przebiegających płytko pod skórą (zakrzepowe zapalenie
żył powierzchownych);
• u pacjentki występują żylaki;
• u pacjentki występuje schorzenie, które wystąpiło po raz pierwszy lub uległo nasileniu podczas
ciąży lub wcześniejszego stosowania żeńskich hormonów [np. utrata słuchu, porfiria (choroba
krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami podczas ciąży), pląsawica
Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują nagłe ruchy ciała)];
• u pacjentki kiedykolwiek występowała ostuda (żółtawo-brązowe plamy barwnikowe na skórze,
tzw. „plamy ciążowe", w szczególności na twarzy). W takim przypadku należy unikać
nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.
Należy również powiedzieć lekarzowi, jeśli:
• u bliskiego członka rodziny występuje lub kiedykolwiek występował rak piersi;
• u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie operacji lub jeśli była unieruchomiona przez
dłuższy czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);
• pacjentka niedawno urodziła dziecko, ryzyko powstania zakrzepów krwi jest podwyższone.
Należy zapytać lekarza, w jakim czasie po porodzie można zacząć przyjmować lek Zoely.
ZAKRZEPY KRWI
U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak lek Zoely, ryzyko
wystąpienia zakrzepów krwi jest większe niż u kobiet, które nie stosują tego rodzaju antykoncepcji. W
rzadkich przypadkach zakrzep może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie
zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
• w naczyniach żylnych (zjawisko to nazywa się „zakrzepicą żylną”, „żylną chorobą zakrzepowozatorową” lub w skrócie ŻChZZ)
• w naczyniach tętniczych (zjawisko to nazywa się „zakrzepicą tętniczą”, „tętniczą chorobą
zakrzepowo-zatorową” lub w skrócie TChZZ).
Nie zawsze możliwy jest całkowity powrót do zdrowia po wystąpieniu zakrzepicy. W rzadkich
przypadkach mogą pojawić się ciężkie i trwałe następstwa, a bardzo rzadko może nastąpić śmierć
pacjentki.
37
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia niebezpiecznej zakrzepicy w związku ze
stosowaniem leku Zoely jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP KRWI
W przypadku zauważenia któregokolwiek z wymienionych niżej objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• obrzęk jednej kończyny dolnej albo obrzęk umiejscowiony wzdłuż
przebiegu żyły w nodze lub stopie, zwłaszcza gdy towarzyszy mu:
• ból lub tkliwość kończyny dolnej, które mogą być odczuwane
wyłącznie w pozycji stojącej lub podczas chodzenia;
• zwiększenie temperatury chorej kończyny;
• zmiana zabarwienia skóry kończyny, np. zblednięcie,
zaczerwienienie lub zasinienie.
Zakrzepica żył
głębokich
• nagła duszność lub zwiększenie częstości oddechów o niewyjaśnionej
przyczynie;
• nagłe pojawienie się kaszlu bez oczywistej przyczyny, któremu może
towarzyszyć odpluwanie krwi;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może się nasilać podczas
głębokich wdechów;
• silne zamroczenie lub zawroty głowy;
• nagłe lub nieregularne bicie serca;
• silny ból brzucha.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza, ponieważ niektóre z tych
objawów, takie jak kaszel lub duszność, można pomylić z mniej
poważnymi schorzeniami, na przykład z zakażeniem dróg oddechowych
(np. z przeziębieniem).
Zatorowość płucna
Objawy występujące najczęściej w jednym oku:
• nagła utrata wzroku lub;
• osłabienie ostrości widzenia bez dolegliwości bólowych, które
z czasem może się nasilić prowadząc do utraty wzroku.
Zakrzep żyły siatkówki
(obecność zakrzepu
w naczyniach oka)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, ucisku lub
przytłaczającego ciężaru;
• uczucie ściskania albo pełności w klatce piersiowej, kończynie górnej
lub poniżej mostka;
• uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie dławienia lub
niestrawność;
• ból w górnej części ciała promieniujący do pleców, żuchwy, gardła,
ramienia i żołądka;
• poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój albo duszność;
• nagłe lub nieregularne bicie serca.
Zawał serca
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie mięśni twarzy, ramienia albo
kończyny dolnej, zwłaszcza po jednej stronie ciała;
• nagłe pojawienie się dezorientacji, problemów z mówieniem lub
Udar mózgu
38
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
rozumieniem mowy;
• nagłe pojawienie się zaburzeń widzenia w jednym lub obydwu oczach;
• nagłe wystąpienie problemów z chodzeniem, zawrotów głowy, utrata
równowagi lub koordynacji;
• nagły, silny lub długotrwały ból głowy o nieznanej przyczynie;
• utrata przytomności lub omdlenie bez drgawek lub z towarzyszącymi
drgawkami.
Czasami objawy udaru mózgu mogą być krótkotrwałe i prawie
natychmiast całkowicie ustąpić. Mimo wszystko należy jednak szybko
zgłosić się do lekarza, ponieważ może istnieć ryzyko wystąpienia
kolejnego udaru.
• obrzęk i lekkie zasinienie kończyny;
• silny ból brzucha (ostry brzuch).
Zablokowanie przez
zakrzepy innych naczyń
krwionośnych
ZAKRZEPY KRWI W NACZYNIACH ŻYLNYCH
Jakie konsekwencje może mieć powstanie zakrzepu w żyle?
• Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna). Te działania
niepożądane są jednak rzadkie. Najczęściej występują w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
• Powstanie zakrzepu krwi w żyle nogi lub stopy może prowadzić do rozwoju zakrzepicy żył
głębokich.
• Przemieszczenie się zakrzepu z naczyń kończyny dolnej do naczyń płucnych może prowadzić
do wystąpienia zatorowości płucnej.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może powstać w naczyniach żylnych zaopatrujących
inny narząd, na przykład oko (zakrzep żył siatkówki).
Kiedy ryzyko powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych jest największe?
Ryzyko powstania zakrzepów żylnych jest największe w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, jeśli przyjmowane są po raz pierwszy. Ryzyko to może
również być zwiększone w przypadku wznowienia przyjmowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (tych samych lub innych) po przerwie trwającej co najmniej 4 tygodnie.
Po upływie pierwszego roku ryzyko zmniejsza się, ale zawsze jest nieco wyższe niż u osób, które
w ogóle nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Po zaprzestaniu przyjmowania leku Zoely ryzyko zakrzepicy powraca do normy w ciągu kilku
tygodni.
Jakie jest ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko to zależy od indywidualnego ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i od
rodzaju przyjmowanych przez pacjentkę złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów w naczyniach kończyny dolnej lub płuc (zakrzepica żył
głębokich lub zatorowość płucna) związane z przyjmowaniem leku Zoely jest niewielkie.
• Rocznie notuje się około 2 przypadki zakrzepicy na 10 000 kobiet, które nie stosują żadnych
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych ani nie są w ciąży.
39
• Rocznie notuje się 5-7 przypadków zakrzepicy na 10 000 kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat.
• Ryzyko rozwoju zakrzepicy związane ze stosowaniem leku Zoely jest porównywalne do ryzyka
związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
• Ryzyko powstania zakrzepów krwi będzie różne w zależności od osobistej historii medycznej
(patrz „Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi” poniżej).
Przypadające na rok ryzyko
rozwoju zakrzepicy
Kobiety, które nie stosują złożonych tabletek hormonalnych ani
nie są w ciąży
Około 2 przypadki na 10 000
kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat
Około 5-7 przypadków na
10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Zoely
Mniej więcej taki sam jak w
przypadku innych złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, w tym
środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel
Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych
Ryzyko powstania zakrzepów związane z przyjmowaniem leku Zoely jest niewielkie, ale pewne
okoliczności powodują zwiększenie tego ryzyka. Ryzyko jest podwyższone:
• jeśli pacjentka ma znaczną nadwagę (wskaźnik masy ciała [BMI] przekraczający 30 kg/m2
);
• jeśli zakrzepy występowały w naczyniach kończyn dolnych, płuc lub innych narządów
u bliskiego członka rodziny pacjentki w młodym wieku (np. w wieku około 50 lat lub
wcześniej). W takim przypadku istnieje podejrzenie dziedzicznych zaburzeń krzepnięcia krwi;
• jeśli pacjentka wymaga operacji, była unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu urazu lub
choroby albo opatrunku gipsowego na kończynie dolnej. Może być konieczne przerwanie
stosowania leku Zoely kilka tygodni przed operacją lub w okresie ograniczenia możliwości
poruszania się. Jeżeli trzeba odstawić lek Zoely należy zapytać lekarza kiedy będzie można
ponownie zacząć go przyjmować;
• z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 lat);
• jeśli pacjentka przed kilkoma tygodniami urodziła dziecko.
Ryzyko powstania zakrzepów jest tym większe, im więcej sprzyjających czynników stwierdza się
u pacjentki.
Podróż samolotem (trwająca dłużej niż 4 godziny) może wiązać się z tymczasowym zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów krwi, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego występowania niektórych
innych spośród wymienionych czynników.
Istotne jest poinformowanie lekarza o występowaniu któregokolwiek z wymienionych czynników,
nawet gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości. Lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu
przyjmowania leku Zoely.
Należy powiadomić lekarza, gdy w czasie stosowania leku Zoely zmienią się okoliczności związane
z opisanymi wyżej czynnikami, na przykład u bliskiego członka rodziny wystąpi zakrzepica lub
znacząco zwiększy się masa ciała pacjentki.
ZAKRZEPY KRWI W NACZYNIACH TĘTNICZYCH
Jakie konsekwencje może mieć powstanie zakrzepu w tętnicy?
Podobnie jak zakrzep żylny, zakrzep w tętnicy może prowadzić do poważnych zaburzeń. Na przykład
może doprowadzić do zawału serca lub spowodować udar mózgu.
40
Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach tętniczych
Należy zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu w związku ze stosowaniem
leku Zoely jest bardzo małe, ale może się zwiększyć:
• wraz z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Zaleca się zaprzestanie palenia w czasie przyjmowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Zoely. Kobietom w wieku
powyżej 35 lat, które nie mogą zrezygnować z palenia, lekarz może zalecić stosowanie innej
metody antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi;
• jeśli u bliskiego członka rodziny rozpoznano zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku
(przed ukończeniem 50. roku życia). W takim przypadku ryzyko wystąpienia zawału serca lub
udaru mózgu u pacjentki również jest zwiększone;
• jeśli u pacjentki lub bliskiego członka jej rodziny stwierdza się wysoki poziom tłuszczów we
krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
• jeśli u pacjentki występuje migrena, a szczególnie migrena z aurą;
• jeśli u pacjentki występują dolegliwości ze strony serca (wada zastawki serca, zaburzenia rytmu
serca, takie jak migotanie przedsionków);
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u danej osoby występuje więcej niż jeden z wymienionych czynników lub jeśli którykolwiek
z nich jest szczególnie nasilony, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze większe.
Należy powiadomić lekarza, gdy w czasie stosowania leku Zoely zmienią się okoliczności związane
z opisanymi wyżej czynnikami, na przykład pacjentka zacznie palić, u bliskiego członka rodziny
wystąpi zakrzepica z nieznanych przyczyn lub znacznie zwiększy się masa ciała pacjentki.
Nowotwór
Obserwowano nieznacznie częstsze występowanie raka piersi u kobiet przyjmujących złożone środki
antykoncepcyjne, ale nie stwierdzono, czy było to spowodowane stosowaniem tabletek złożonych.
Możliwe jest, że nowotwory są stwierdzane częściej u kobiet stosujących tabletki złożone, ponieważ
są one częściej poddawane badaniom lekarskim piersi. Po przerwaniu stosowania tabletki złożonej
zwiększone ryzyko stopniowo maleje.
Istotne jest, aby często badać piersi oraz zgłaszać się do lekarza w przypadku wyczucia jakichkolwiek
guzków. Należy również poinformować lekarza, jeśli u osoby blisko spokrewnionej występuje lub
kiedykolwiek występował rak piersi (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
W rzadkich przypadkach, u kobiet które przyjmowały tabletki antykoncepcyjne, występowały łagodne
(niezłośliwe) nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe nowotwory wątroby.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia nietypowego i silnego bólu brzucha.
Rak szyjki macicy jest wywoływany przez zakażenie wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV).
Opisywano częstsze występowanie raka szyjki macicy u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne
przez więcej niż 5 lat. Nie wiadomo, czy wynika to ze stosowania hormonalnych leków
antykoncepcyjnych czy innych czynników takich jak różne zachowania seksualne.
Oponiaki
Stosowanie octanu nomegestrolu zostało powiązane z rozwojem zazwyczaj łagodnego guza warstwy
tkanki między mózgiem a czaszką (oponiak). Ryzyko to zwiększa się zwłaszcza podczas dłuższego
stosowania dużych dawek (kilka lat). Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak, lekarz przerwie
leczenie lekiem Zoely (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zoely”). Jeśli pacjentka zauważy
jakiekolwiek objawy, takie jak zmiany w widzeniu (np. widzenie podwójne lub niewyraźne), utrata
słuchu lub dzwonienie w uszach, utrata węchu, bóle głowy, który nasilają się z czasem, utrata pamięci,
drgawki, osłabienie rąk lub nóg, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
41
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Zoely, zgłaszały depresję
lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Wyniki badań laboratoryjnych
Pacjentki skierowane na badania krwi lub moczu powinny poinformować lekarza o stosowaniu leku
Zoely, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku
poniżej 18 lat.
Zoely a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy również
poinformować inne osoby należące do fachowego personelu medycznego przepisujące lub wydające
inny lek o przyjmowaniu leku Zoely.
• Niektóre leki mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną leku Zoely lub mogą powodować
nieoczekiwane krwawienia. Są to leki stosowane w leczeniu:
– padaczki (np. primidon, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, okskarbazepina,
topiramat, felbamat);
– gruźlicy (np. ryfampicyna);
– zakażenia wirusem HIV (np. ryfabutyna, rytonawir, efawirenz);
– zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) (np. inhibitory proteazy);
– innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina);
– wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc, zwanego
nadciśnieniem płucnym (bozentan).
• Preparaty ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca (Hypericum perforatum) mogą również
powodować nieskuteczność leku Zoely. Przed rozpoczęciem stosowania preparatów ziołowych
zawierających wyciąg z dziurawca, podczas stosowania leku Zoely, należy skonsultować się z
lekarzem.
• Jeśli pacjentka przyjmuje leki lub leki ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku Zoely,
należy stosować także antykoncepcję mechaniczną. Ponieważ wpływ innego leku na Zoely
może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie
w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej.
• Niektóre leki mogą zwiększać stężenia substancji czynnych leku Zoely we krwi. Nie zmniejsza
to skuteczności tabletki, ale należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków
przeciwgrzybiczych zawierających ketokonazol.
• Lek Zoely może również wpływać na działanie innych leków, takich jak lek
przeciwpadaczkowy – lamotrygina.
• Schemat leczenia skojarzonego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) za pomocą
ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz schemat
leczenia za pomocą glekaprewiru/pibrentaswiru może powodować zwiększenie parametrów
czynności wątroby w badaniach laboratoryjnych krwi (zwiększona aktywność enzymu
wątrobowego AlAT) u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające etynyloestradiol. Lek Zoely zawiera estradiol zamiast etynyloestradiolu. Nie
wiadomo, czy zwiększona aktywność enzymu wątrobowego AlAT może wystąpić podczas
stosowania leku Zoely jednocześnie z tego rodzaju schematem leczenia skojarzonego przeciwko
wirusowi HCV. Lekarz udzieli pacjentce stosownych wskazówek.
Ciąża i karmienie piersią
Lek Zoely nie może być stosowany u kobiet w ciąży lub które mogą być w ciąży. W przypadku
zajścia w ciążę podczas stosowania leku Zoely należy natychmiast przerwać stosowanie leku Zoely
i skonsultować się z lekarzem.
42
Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania leku Zoely z powodu zajścia w ciążę, patrz
punkt 3 „Przerwanie stosowania leku Zoely”.
Lek Zoely nie jest zalecany podczas karmienia piersią. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek
podczas karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Zoely nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
Zoely zawiera laktozę
Jeśli pacjentka została poinformowana przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, należy
skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
3. Jak stosować lek Zoely
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować tabletki
Blister z lekiem Zoely zawiera 28 tabletek powlekanych: 24 białe tabletki zawierające substancje
czynne (tabletki 1-24) oraz 4 żółte tabletki bez substancji czynnych (tabletki 25-28).
Rozpoczęcie stosowania nowego blistra z lekiem Zoely należy rozpoczynać od białej tabletki
zawierającej substancje czynne w górnym lewym rogu (numer 1) (patrz „Start”). Spośród 7 naklejek
z szarej kolumny, należy wybrać jedną naklejkę z odpowiednim dniem, od którego rozpoczyna się
stosowanie leku. Na przykład, w przypadku rozpoczynania stosowania leku w środę należy
zastosować naklejkę z napisem „ŚR”. Naklejkę należy nakleić na blistrze, tuż powyżej rowka
z białymi tabletkami zawierającymi substancje czynne w miejscu oznaczonym „Tutaj umieść naklejkę
z dniem tygodnia”. Ułatwia to sprawdzenie, czy w danym dniu została przyjęta tabletka.
Każdego dnia należy przyjmować jedną tabletkę o tej samej porze, popijając wodą w razie potrzeby.
Tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę na blistrze, tak, aby
najpierw wykorzystać białe tabletki zawierające substancje czynne, a następnie żółte tabletki placebo.
Krwawienie rozpocznie się podczas 4-dniowego okresu stosowania żółtych tabletek placebo (tzw.
krwawienie z odstawienia). Krwawienie na ogół rozpoczyna się w ciągu 2-3 dni po zastosowaniu
ostatniej białej tabletki zawierającej substancje czynne i może trwać aż do rozpoczęcia kolejnego
blistra.
Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra natychmiast po przyjęciu ostatniej żółtej
tabletki placebo, nawet jeśli krwawienie nie ustąpiło. Oznacza to, że nowy blister pacjentka będzie
rozpoczynać tego samego dnia tygodnia oraz, że krwawienie miesiączkowe będzie występowało
w przybliżeniu w te same dni każdego miesiąca.
U niektórych pacjentek krwawienie miesiączkowe może nie wystąpić każdego miesiąca podczas
stosowania żółtych tabletek placebo. W przypadku codziennego stosowania leku Zoely zgodnie
z powyższymi zaleceniami jest mało prawdopodobne, aby pacjentka zaszła w ciążę (patrz
punkt 3 „Brak jednego krwawienia lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Zoely
Jeśli pacjentka nie stosowała antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie leku Zoely należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego
(tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Jeśli pacjentka rozpoczęła stosowanie leku
Zoely w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego, ochrona antykoncepcyjna działa natychmiast. Nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
43
Przejście z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (tabletka złożona, pierścień
dopochwowy lub plaster przezskórny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania leku Zoely w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego leku antykoncepcyjnego (oznacza to brak przerwy w
przyjmowaniu tabletek). Jeśli obecnie przyjmowany lek antykoncepcyjny zawiera tabletki bez
substancji czynnej (placebo), można rozpocząć przyjmowanie leku Zoely w następnym dniu po
przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (w razie wątpliwości należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą). Przyjmowanie tabletek Zoely można rozpocząć później, jednak nigdy
nie później niż w następnym dniu po okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek obecnie
przyjmowanego leku antykoncepcyjnego (lub w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
placebo obecnie przyjmowanego leku antykoncepcyjnego). W przypadku kobiet stosujących
wcześniej pierścień dopochwowy lub plaster przezskórny, należy rozpocząć przyjmowanie leku Zoely
w dniu usunięcia pierścienia lub plastra. Można również rozpocząć przyjmowanie tabletek później,
jednak nie później niż termin ponownego założenia pierścienia lub plastra.
W przypadku przestrzegania powyższych zaleceń nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony antykoncepcyjnej należy
zwrócić się do lekarza.
Gdy w poprzednim cyklu stosowano środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen
(minitabletka)
Pacjentka stosująca środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen może przejść na
stosowanie leku Zoely w dowolnym dniu cyklu, rozpoczynając przyjmowanie leku następnego dnia.
Jednak konieczne jest stosowanie również antykoncepcji mechanicznej (np. prezerwatywy) przez
pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely.
Przejście z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (iniekcja, implant) lub
wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego (IUS, ang. Intra Uterine System)
Przyjmowanie leku Zoely można rozpocząć w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia, w dniu
usunięcia implantu lub IUS. W przypadku odbywania stosunków płciowych konieczne jest stosowanie
również antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely.
Po porodzie
Przyjmowanie leku Zoely należy rozpocząć pomiędzy 21. i 28. dniem po porodzie. W przypadku
rozpoczęcia przyjmowania leku później niż po 28 dniach należy również stosować antykoncepcję
mechaniczną (np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely. Gdyby jednak przed
rozpoczęciem stosowania leku Zoely doszło do stosunku płciowego, należy najpierw sprawdzić, czy
pacjentka nie jest w ciąży, lub należy poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego. W
przypadku karmienia piersią i zamiaru rozpoczęcia stosowania leku Zoely po porodzie, patrz punkt 2
„Ciąża i karmienie piersią”.
W przypadku wątpliwości dotyczących rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Po poronieniu lub aborcji
Należy skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoely
Brak doniesień o szkodliwym działaniu po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Zoely.
W przypadku zastosowania kilku tabletek jednocześnie mogą wystąpić mdłości (nudności), wymioty
lub krwawienie z pochwy. W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek leku Zoely lub jeśli
pacjentka zauważy, że dziecko przyjęło tabletki, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Zoely
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania białej tabletki zawierającej
substancje czynne:
• jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Należy możliwie jak najszybciej zażyć tabletkę,
a następnie kontynuować stosowanie tabletek o zwykłej porze.
44
• jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło 24 godziny lub więcej, ochrona
antykoncepcyjna może ulec zmniejszeniu. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest
ryzyko zajścia w ciążę. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje w przypadku
pominięcia białej tabletki zawierającej substancje czynne na początku lub na końcu blistra
z tabletkami. Należy zatem postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dzień 1-7 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą białą tabletkę zawierającą substancje czynne,
nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, i kontynuować przyjmowanie kolejnych
o zwykłej porze. Jednakże konieczne jest stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji (np.
prezerwatywy) jako dodatkowego zabezpieczenia przez kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania
tabletek.
Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu przed pominięciem zastosowania tabletek, istnieje
prawdopodobieństwo zajścia lub bycia w ciąży. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
Dzień 8-17 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie) i przyjmować kolejne o zwykłej porze. Jeśli tabletki były przyjmowane
prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominiętą tabletkę, ochrona przed zajściem w ciążę nie ulega
zmniejszeniu, zatem nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej. Jeśli jednak
pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy stosować dodatkowo metodę mechaniczną, np. prezerwatywę
przez kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.
Dzień 18-24 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Istnieje szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę w przypadku pominięcia stosowania białych tabletek
zawierających substancje czynne na krótki okres przed rozpoczęciem okresu przyjmowania żółtych
tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec
zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej.
Można skorzystać z jednej z opisanych poniżej dwóch opcji. Nie trzeba stosować dodatkowej metody
antykoncepcji, jeśli tabletki przyjmowane były prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominiętą
tabletkę. W przeciwnym wypadku, należy skorzystać z pierwszej opcji i stosować dodatkowo
mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) jako dodatkową metodę antykoncepcji przez
kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.
Opcja 1: Należy możliwie jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę zawierającą
substancje czynne, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, i kontynuować
przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej białej tabletki
zawierającej substancje czynne z opakowania należy przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania, tzn.
należy pominąć przyjmowanie żółtych tabletek placebo. Do czasu wykorzystania żółtych tabletek
z drugiego opakowania może nie wystąpić krwawienie tylko niewielkie krwawienie lub krwawienie
podobne do miesiączkowego podczas przyjmowania białych tabletek zawierających substancje
czynne.
Opcja 2: Należy przestać przyjmować białe tabletki zawierające substancje czynne i rozpocząć
przyjmowanie żółtych tabletek placebo przez maksymalnie 3 dni tak, aby całkowita liczba tabletek
placebo oraz pominiętych białych tabletek zawierających substancje czynne wyniosła nie więcej niż 4.
Po zakończeniu okresu przyjmowania żółtych tabletek placebo należy rozpocząć kolejny blister.
Jeśli kobieta nie jest pewna co do liczby pominiętych białych tabletek zawierających substancje
czynne, powinna skorzystać z pierwszej opcji, przez kolejne 7 dni stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę, jako dodatkową metodę antykoncepcyjną i skontaktować się z
lekarzem (ponieważ możliwe jest, że pacjentka nie jest chroniona przed zajściem w ciążę).
Pominięcie przyjęcia białej tabletki zawierającej substancje czynne oraz brak spodziewanego
krwawienia miesiączkowego podczas przyjmowania żółtych tabletek placebo z tego samego blistra
z tabletkami, może świadczyć, że doszło do zapłodnienia. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek
z kolejnego blistra należy skonsultować się z lekarzem.
45
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania żółtych tabletek placebo
Ostatnie 4 żółte tabletki z czwartego rzędu to tabletki placebo, które nie zawierają substancji
czynnych. W przypadku pominięcia tych tabletek ochrona antykoncepcyjna leku Zoely nie ulega
zmniejszeniu. Pominięte tabletki placebo należy wyrzucić i rozpocząć przyjmowanie tabletek
z kolejnego blistra o zwykłej porze.
Rysunek
Schemat: jeżeli od czasu planowego przyjęcia białych tabletek zawierających substancje czynne
upłynęło 24 godziny lub więcej
Wymioty lub ciężka biegunka
W razie wymiotów w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia białej tabletki zawierającej substancje czynne lub
w razie ciężkiej biegunki istnieje ryzyko, że wchłanianie substancji czynnych tabletek Zoely do
organizmu może nie być całkowite. Jest to sytuacja podobna do pominięcia białej tabletki zawierającej
substancje czynne. Po ustąpieniu wymiotów lub biegunki należy możliwie najszybciej przyjąć kolejną
białą tabletkę zawierającą substancje czynne z zapasowego blistra. W miarę możliwości należy to
zrobić w ciągu 24 godzin od zwykłej pory planowego przyjęcia tabletki. Następną tabletkę należy
przyjąć o zwykłej porze. Jeśli nie jest to możliwe bądź upłynęło 24 godziny lub więcej, należy
46
postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi w części zatytułowanej „Pominięcie zastosowania leku
Zoely”. W razie ciężkiej biegunki należy zwrócić się do lekarza.
Żółte tabletki to tabletki placebo, które nie zawierają substancji czynnych. Jeśli wymioty lub ciężka
biegunka wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu żółtej tabletki placebo, ochrona antykoncepcyjna
leku Zoely nie zmienia się.
Opóźnianie krwawienia
Nawet jeśli nie jest to zalecane, można opóźnić dzień wystąpienia krwawienia poprzez
nieprzyjmowanie żółtych tabletek placebo z czwartego rzędu blistra i przejście od razu do nowego
blistra leku Zoely. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić lekkie
krwawienie lub krwawienie podobne do miesiączkowego. Jeśli pacjentka chce, aby dzień wystąpienia
krwawienia rozpoczął się w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego blistra, powinna przestać
przyjmować białe tabletki z substancjami czynnymi i rozpocząć przyjmowanie żółtych tabletek
placebo. Przyjmowanie tabletek z drugiego blistra należy zakończyć, przyjmując 4 żółte tabletki
placebo, a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego (trzeciego) blistra. Jeśli pacjentka
nie jest pewna co robić, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przesunięcie początku krwawienia miesiączkowego
W przypadku prawidłowego przyjmowania tabletek, krwawienie miesiączkowe rozpocznie się
w trakcie przyjmowania placebo. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień, można
skrócić okres przyjmowania tabletek placebo, tj. dni, w których przyjmuje się żółte tabletki, ale nigdy
nie wolno wydłużać tej liczby (4 dni to maksymalny czas przyjmowania placebo).
Na przykład, jeśli pacjentka rozpoczyna przyjmowanie żółtych tabletek placebo w piątek i chce
zmienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej), to musi rozpocząć stosowanie nowego blistera 3 dni
wcześniej niż zazwyczaj. W przypadku skrócenia okresu przyjmowania żółtych tabletek placebo,
krwawienie może nie występować. Może jednak wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie
podobne do miesiączkowego podczas przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne
z kolejnego blistra.
Jeśli pacjentka nie jest pewna co robić, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nieoczekiwane krwawienie
W przypadku wszystkich złożonych leków antykoncepcyjnych, pomiędzy krwawieniami
miesiączkowymi może występować nieregularne krwawienie z pochwy (plamienie lub krwawienie
międzymiesiączkowe). Konieczne może być stosowanie ochrony higienicznej, ale tabletki należy
przyjmować zgodnie z zaleceniami. Nieregularne krwawienia z pochwy na ogół ustępują po okresie
adaptacji (na ogół po około 3 miesiącach). Jeśli krwawienie nie ustępuje, nasila się lub występuje
ponownie należy skonsultować się z lekarzem.
Brak jednego krwawienia lub więcej krwawień miesiączkowych
Badania kliniczne leku Zoely wykazały, że czasami możliwy jest brak regularnego krwawienia
miesiączkowego po dniu 24.
• W przypadku prawidłowego przyjmowania tabletek, braku wymiotów lub ciężkiej biegunki, lub
stosowania innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo niskie. Należy
kontynuować dotychczasowe stosowanie leku Zoely. Patrz także punkt 3 „Wymioty lub ciężka
biegunka” lub punkt 2 „Zoely a inne leki”.
• W przypadku nieprzyjmowania wszystkich tabletek zgodnie z zaleceniami lub w przypadku
braku dwóch krwawień miesiączkowych z rzędu mogło dojść do zajścia w ciążę. Należy
wówczas natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać kolejnego blistra
leku Zoely dopóki lekarz nie wykluczy ciąży.
Przerwanie stosowania leku Zoely
Przyjmowanie leku Zoely można przerwać w dowolnej chwili. Jeśli pacjentka nie planuje zajścia
w ciążę, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem odnośnie innych metod antykoncepcyjnych.
W przypadku przerwania stosowania leku Zoely ze względu na planowanie zajścia w ciążę, przed
zajściem w ciążę najlepiej odczekać do wystąpienia pierwszego naturalnego krwawienia
miesiączkowego.
Ułatwi to określenie terminu porodu.
47
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, w szczególności ciężkich lub
uporczywych, albo w przypadku zmiany stanu zdrowia, która może być spowodowana stosowaniem
leku Zoely, należy skonsultować się z lekarzem.
U wszystkich kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko powstania
zakrzepów krwi w naczyniach żylnych (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub w naczyniach
tętniczych (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa) jest zwiększone. Dokładniejsze informacje
dotyczące różnych zagrożeń związanych z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych podano w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely”.
Następujące działania niepożądane wiązano ze stosowaniem leku Zoely:
Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
• trądzik
• zaburzenia miesiączkowania (np. brak lub nieregularne)
Częste działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 10 pacjentów):
• zmniejszenie popędu płciowego, depresja (obniżenie nastroju), zmiany nastroju
• ból głowy lub migrena
• nudności (mdłości)
• obfite miesiączki, ból piersi, ból miednicy
• przyrost masy ciała
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 100 pacjentów):
• zwiększony apetyt, zatrzymywanie płynów (obrzęk)
• uderzenia gorąca
• obrzęk brzucha
• nadmierne pocenie, łysienie, swędzenie, suchość skóry, tłusta skóra
• uczucie ciężkości w kończynach
• regularne, ale skąpe krwawienia miesiączkowe; powiększenie piersi, guzki piersi, wytwarzanie
mleka pomimo braku ciąży, zespół przedmiesiączkowy, ból podczas stosunku, suchość pochwy
lub sromu, skurcz macicy
• drażliwość
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Rzadkie działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 1000 pacjentów):
• niebezpieczne zakrzepy krwi w naczyniach żylnych lub tętniczych, na przykład:
o w naczyniach kończyny dolnej lub stopy (zakrzepica żył głębokich)
o w naczyniach płucnych (zatorowość płucna)
o zawał serca
o udar mózgu
o mini udar lub krótkotrwałe objawy przypominające udar mózgu znane jako przemijający
napad niedokrwienia mózgu;
o zakrzepy krwi w naczyniach wątroby, żołądka i (lub) jelit, nerek albo oka.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe w przypadku występowania
jakichkolwiek innych czynników powodujących jego wzrost. (Więcej informacji na temat czynników
związanych ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów oraz objawów zakrzepicy podano
w punkcie 2).
48
• zmniejszony apetyt
• zwiększenie popędu płciowego
• zaburzenia koncentracji
• suche oczy, nietolerancja soczewek kontaktowych
• suchość w jamie ustnej
• złoto-brązowe plamy pigmentacyjne, głównie na twarzy, nadmierne owłosienie
• nieprzyjemny zapach z pochwy, uczucie dyskomfortu pochwy lub sromu
• uczucie głodu
• choroba pęcherzyka żółciowego
U osób stosujących lek Zoely zgłaszano przypadki reakcji alergicznych (nadwrażliwości), ale częstość
ich występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych działań niepożądanych ze strony cyklu
miesiączkowego (np. brak lub nieregularność) podczas stosowania leku Zoely opisano
w punkcie 3 „Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować tabletki”, „Nieoczekiwane krwawienie” oraz
„Brak jednego lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Zoely
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP i na
pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Tabletek złożonych (w tym tabletek Zoely), które nie są już potrzebne, nie należy wyrzucać do
kanalizacji. Zawarte w tabletce hormonalne substancje czynne mogą mieć niekorzystny wpływ na
środowisko wodne. Lek należy zwrócić do apteki lub usunąć w inny bezpieczny sposób, zgodnie
z lokalnymi przepisami. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zoely
- Substancjami czynnymi leku są: nomegestrolu octan i estradiol
Biała tabletka powlekana zawierająca substancje czynne: Każda tabletka zawiera 2,5 mg
nomegestrolu octanu i 1,5 mg estradiolu (w postaci półwodnej).
Żółta tabletka powlekana placebo: Tabletki nie zawierają substancji czynnych.
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz żółte tabletki
powlekane placebo)
Laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Zoely zawiera laktozę”), celuloza mikrokrystaliczna
(E460), krospowidon (E1201), talk (E553b), magnezu stearynian (E572) i krzemionka
koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne):
Alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 i talk (E553b)
49
Otoczka tabletki (żółte tabletki powlekane placebo):
Alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk (E553b), żelaza
tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czarny (E172)
Jak wygląda lek Zoely i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane (tabletki) zawierające substancje czynne są białe i okrągłe. Tabletki są oznaczone
symbolem „ne” po każdej stronie.
Tabletki powlekane placebo są żółte i okrągłe. Tabletki są oznaczone symbolem „p” po każdej stronie.
Lek Zoely jest dostępny w blistrach zawierających 28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki
powlekane zawierające substancje czynne oraz 4 żółte tabletki powlekane placebo) w opakowaniu
kartonowym. Opakowania zawierające: 28, 84, 168 i 364 tabletki powlekane.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
Wytwórca
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est
22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Francja
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holandia
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.
50
Aneks IV
Wnioski naukowe
51
Wnioski naukowe
Octan nomegestrolu (NOMAC) i octan chlormadynonu (CMA) są pochodnymi progesteronu o
działaniu przeciwgonadotropowym. Obie te progestyny wykazują dodatkowo działanie
przeciwestrogenowe, a także antyandrogenne. Wykazano, że ich działanie antyandrogenne wynosi
30% (CMA) i 90% (NOMAC) w porównaniu z octanem cyproteronu (CPA), który został wyznaczony
jako referencyjna progestyna antyandrogenna o 100% działaniu antyandrogennym u
wykastrowanych szczurów otrzymujących androgeny (Kuhl 2005).
Zatwierdzone wskazania do stosowania octanu nomegestrolu i octanu chlormadynonu w
monoterapii lub w skojarzeniu z estradiolem lub etynyloestradiolem różnią się w zależności od
mocy i w zależności od kraju. Ogólnie są one wskazane do stosowania w leczeniu zaburzeń
ginekologicznych i menstruacyjnych, w hormonalnej terapii zastępczej oraz – w mniejszych
dawkach – jako antykoncepcja hormonalna.
Oponiak to rzadki nowotwór mózgu, który powstaje z opon mózgowo-rdzeniowych. Chociaż
większość oponiaków to łagodne guzy, ich umiejscowienie śródczaszkowe może prowadzić do
poważnych i potencjalnie śmiertelnych skutków. Prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby u kobiet
jest około dwa razy większe niż u mężczyzn, co wskazuje na rolę hormonów płciowych w jej
patofizjologii.
Ryzyko wystąpienia oponiaka związane ze stosowaniem octanu nomegestrolu jest znane od 2018 r.
Zostało ono wówczas poruszone podczas oceny PSUSA (PSUSA/00002181/201801) obejmującej
produkty z nomegestrolem w monoterapii i uwzględnione w drukach informacyjnych (PI). W
międzyczasie w niektórych publikacjach zgłaszano przypadki regresji oponiaka po przerwaniu
stosowania nomegestrolu, sugerujące hormonalną/progestynową rolę leku w rozwoju tego
nowotworu. Ponadto ryzyko to omówiono w ramach oceny PSUSA dotyczącej nomegestrolu w
skojarzeniu z estradiolem (PSUSA/00002182/201801), co doprowadziło do wprowadzenia zmian w
drukach informacyjnych, które zalecają uważne monitorowanie oponiaków w przypadku stosowania
w ramach hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Druki informacyjne produktu Zoely zmieniono, aby
uwzględnić to ryzyko.
Jeśli chodzi o produkty lecznicze zawierające octan chlormadynonu, w 2019 r. we Francji
zaobserwowano wzrost liczby przypadków oponiaka i wdrożono dalsze działania mające na celu
zminimalizowanie ryzyka (RMM) na poziomie krajowym, w tym zmiany druków informacyjnych
wszystkich produktów zawierających chlormadynon w dawce 5 i 10 mg w celu uwzględnienia
ryzyka rozwoju oponiaka.
W celu dalszego wyjaśnienia związku między octanem chlormadynonu lub octanem nomegestrolu a
ryzykiem wystąpienia oponiaka francuska grupa EPI-PHARE przeprowadziła dwa badania
farmakoepidemiologiczne (Nguyen i wsp. 2021) w oparciu o dane z SNDS (Système national des
données de santé – francuski krajowy system danych dotyczących zdrowia). Wyniki wskazywały na
zwiększone ryzyko rozwoju oponiaków w zależności od dawki i czasu trwania leczenia octanem
nomegestrolu lub octanem chlormadynonu.
W dniu 22 września 2021 r. francuski właściwy organ krajowy (Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, ANSM) wszczął zatem procedurę wyjaśniającą na podstawie
art. 31 dyrektywy 2001/83/WE, opartą na danych uzyskanych w ramach nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii, i zwrócił się do PRAC o ocenę wpływu powyższych kwestii na
stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów zawierających octan nomegestrolu i
produktów zawierających octan chlormadynonu oraz o wydanie zalecenia odnośnie do tego, czy
stosowne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinny zostać utrzymane, zmienione,
zawieszone czy unieważnione.
52
W dniu 7 lipca 2022 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem
Farmakoterapii (PRAC) przyjął zalecenie, które zostało następnie rozpatrzone przez Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zgodnie z art. 107k dyrektywy 2001/83/WE.
Ogólne podsumowanie oceny naukowej przeprowadzonej przez PRAC
Skuteczność octanu chlormadynonu lub octanu nomegestrolu, także w skojarzeniu z
etynyloestradiolem lub estradiolem w zatwierdzonych wskazaniach, oceniono w momencie
przyznania pozwolenia w ramach procedur MAA na szczeblu centralnym i krajowym i uważa się ją
za ustaloną.
Dwa ostatnie badania kohortowe przeprowadzone przez Nguyen i wsp. (2021) w celu oceny
rzeczywistego wpływu przedłużonego stosowania CMA lub NOMAC na ryzyko wystąpienia oponiaka
u kobiet uzupełniają dotychczasową wiedzę o precyzyjne, uporządkowane dane długoterminowe
opracowane na podstawie administracyjnych danych zdrowotnych pochodzących z systemu SNDS
(Système National des Données de Santé), który obejmuje około 99% francuskiej populacji. Wyniki
wykazały zwiększone ryzyko rozwoju oponiaka wewnątrzczaszkowego po ekspozycji na CMA lub
NOMAC w wysokiej dawce skumulowanej i przy dłuższym czasie ekspozycji, które to ryzyko
potencjalnie spada po odstawieniu CMA lub NOMAC. Siła tej zależności, wyraźne efekty zależne od
dawki oraz zmniejszenie ryzyka obserwowane po przerwaniu leczenia na co najmniej rok
przemawiają za związkiem między ekspozycją na CMA/NOMAC a zwiększonym ryzykiem rozwoju
oponiaka.
Analiza przypadków po wprowadzeniu produktu do obrotu również wskazuje na większe ryzyko
wystąpienia oponiaka przy długotrwałym stosowaniu produktów o wysokiej dawce (CMA 5-10 mg i
NOMAC 3,75-5 mg) w różnych wskazaniach. Jeśli chodzi o CMA, większość zgłoszonych
przypadków odnosi się do stosowania produktu w leczeniu endometriozy. W przypadku NOMAC
największa liczba zgłoszeń dotyczyła stosowania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi
(antykoncepcja i endometrioza), a następnie w zatwierdzonym leczeniu mięśniaka
gładkokomórkowego macicy i obfitych krwawień miesięcznych.
Ponadto w ramach analizy EudraVigilance (EV) dotyczącej przypadków oponiaka zgłoszonych w
kontekście stosowania produktów leczniczych zawierających CMA lub NOMAC wyszczególniono 359
przypadków związanych z produktami zawierającymi CMA i 461 przypadków związanych z
produktami zawierającymi NOMAC. Prawie wszystkie dotyczyły kobiet, w większości w wieku od 40
do 60 lat. Zgłoszenia te pochodzą głównie z Francji, a w 2019 r. nastąpił ich gwałtowny wzrost.
Tylko kilka zidentyfikowanych przypadków dotyczyło produktów złożonych z niską dawką NOMAC,
takich jak Zoely.
Produkty zawierające niską dawkę CMA (1–2 mg) lub niską dawkę NOMAC (2,5 mg)
Ryzyko wystąpienia oponiaka związane ze stosowaniem CMA lub NOMAC zostało już potwierdzone i
obecnie jest uwzględnione w drukach informacyjnych w następujący sposób:
• Produkty zawierające CMA w niskiej dawce w monoterapii: przeciwwskazanie do stosowania
u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• Produkty złożone zawierające niską dawkę NOMAC: przeciwwskazanie do stosowania u
pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie oraz ostrzeżenie dotyczące ryzyka
wystąpienia oponiaka.
Chociaż w ramach przeglądu nie udało się zidentyfikować zwiększonego ryzyka związanego
konkretnie ze stosowaniem produktów w niskich dawkach, należy zauważyć, że w pewnych
sytuacjach pacjenci mogą być narażeni na działanie produktów w małych dawkach przez długi czas,
a zatem ryzyko rozwoju oponiaka związane z produktami w niskich dawkach uważa się za
53
potencjalne istotne. Ponieważ ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawki skumulowanej, PRAC uznał,
że ostrzeżenie dotyczące tego ryzyka powinno się znaleźć w drukach informacyjnych produktów
zawierających niską dawkę CMA (1–2 mg) lub NOMAC (2,5 mg) oraz że stosowanie tych produktów
powinno być przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie. Należy
zauważyć, że w przypadku niektórych produktów, np. produktu Zoely, w drukach informacyjnych
było już uwzględnione przeciwwskazanie i ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia oponiaka,
jednak PRAC zalecił wprowadzenie dalszych zmian w uzgodnionym tekście, aby odzwierciedlić
obecną wiedzę i ujednolicić treści w obrębie klasy. Ponadto w przypadku produktów zawierających
niską dawkę CMA lub NOMAC należy wdrożyć ukierunkowany kwestionariusz kontrolny (jeśli
jeszcze nie został opracowany) dla przypadków oponiaka, aby zapewnić wysoką jakość zgłoszeń i
ułatwić ocenę przyczynowości w przyszłości. PRAC określił kluczowe elementy tego
ukierunkowanego kwestionariusza kontrolnego.
Produkty zawierające wysoką dawkę CMA (5–10 mg) lub wysoką dawkę NOMAC (3,75–5
mg)
Choć w przypadku produktów zawierających CMA oponiaka zgłaszano jako zdarzenie rzadkie,
związek przyczynowo-skutkowy między tym nowotworem a produktami zawierającymi wysoką
dawkę CMA lub NOMAC uważa się za ustalony. Na tej podstawie uznaje się, że stosunek korzyści
do ryzyka w przypadku leczenia produktami zawierającymi duże dawki należy ograniczyć do
sytuacji, w których inne interwencje są niewłaściwe, przy zastosowaniu najniższej skutecznej dawki
i najkrótszego czasu leczenia. Ponadto do druków informacyjnych należy dodać przeciwwskazanie
do stosowania u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie, a także ostrzeżenie, że należy
monitorować objawy tego nowotworu i przerwać leczenie w przypadku rozpoznania go u pacjenta.
PRAC zalecił także, aby informacje o wynikach dwóch badań epidemiologicznych przeprowadzonych
przez Nguyen i wsp. zostały uwzględnione w drukach informacyjnych.
W trakcie przeglądu PRAC rozważał ewentualne zalecenie monitorowania pacjentów metodą RM
przed leczeniem i regularnie w trakcie leczenia CMA lub NOMAC. Jednak ze względu na obciążenie
poszczególnych pacjentów i bardzo dużą liczbę badań RM, które należy wykonać w celu
rozpoznania pojedynczego przypadku oponiaka u pacjenta bez żadnych objawów, z uwagi na niską
częstość występowania oponiaka w trakcie stosowania CMA/NOMAC PRAC uznał, że środek ten nie
byłby proporcjonalny.
W świetle wyników badań przeprowadzonych przez Nguyen i wsp. należy przypomnieć
pracownikom medycznym za pośrednictwem bezpośredniego komunikatu dla pracowników opieki
zdrowotnej (DHPC) o ostrzeżeniu i przeciwwskazaniu związanym z ryzykiem wystąpienia oponiaka
dla wszystkich produktów oraz poinformować o nowych ograniczeniach stosowania produktów
zawierających wysokie dawki CMA lub NOMAC. DHPC ma być rozpowszechniany wspólnie przez
podmioty odpowiedzialne w każdym państwie członkowskim. Informacje te należy przekazać
endokrynologom, ginekologom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, stowarzyszeniom
naukowym i wszelkim innym właściwym grupom docelowym, które należy dokładniej zdefiniować
na poziomie krajowym.
Na koniec PRAC rozważył potrzebę dodatkowych działań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii w celu oceny skuteczności proponowanych działań mających na celu
zminimalizowanie ryzyka i uznał, że wszystkie podmioty odpowiedzialne powinny analizować
wskaźniki przepisywania leków i wiedzę lekarzy przepisujących oraz oceniać skuteczność nowo
wprowadzonych RMM w przyszłych raportach PSUR dotyczących odpowiednich substancji czynnych.
Podstawy zalecenia PRAC
Mając na uwadze, co następuje:
54
• PRAC rozważył procedurę zgodną z art. 31 dyrektywy 2001/83/WE w odniesieniu do
wszystkich produktów zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających
octan nomegestrolu.
• PRAC dokonał przeglądu dostępnych danych dotyczących ryzyka wystąpienia oponiaka w
trakcie lub po zakończeniu stosowania produktów leczniczych zawierających octan
chlormadynonu lub octan nomegestrolu w monoterapii lub w skojarzeniu, w szczególności
badań epidemiologicznych, w tym badań dotyczących francuskiego systemu ubezpieczenia
zdrowotnego (CNAM), a także opisów przypadków i danych przedłożonych przez podmioty
odpowiedzialne po wprowadzeniu do obrotu.
• Na podstawie tych danych PRAC stwierdził, że bezwzględne ryzyko wystąpienia oponiaka w
wyniku leczenia produktami zawierającymi octan chlormadynonu lub octan nomegestrolu
pozostaje niskie. Ryzyko to rośnie jednak wraz ze wzrostem dawek skumulowanych i
czasem trwania leczenia octanem chlormadynonu lub nomegestrolu. PRAC zauważył też,
że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia.
• W związku z tym PRAC zalecił, aby stosowanie produktów zawierających wysokie dawki
octanu chlormadynonu (5–10 mg) lub octanu nomegestrolu (3,75–5 mg) ograniczało się
do sytuacji, w których alternatywne metody leczenia lub interwencje są nieodpowiednie.
Leczenie należy ograniczyć do najniższej skutecznej dawki i najkrótszego czasu trwania.
Ponadto Komitet zalecił, aby stosowanie tych produktów w dużych dawkach było
przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• PRAC stwierdził również, że choć nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wystąpienia oponiaka
w wyniku stosowania produktów leczniczych zawierających octan chlormadynonu lub octan
nomegestrolu w niskich dawkach w monoterapii lub w skojarzeniu, to w pewnych
sytuacjach pacjenci mogą być narażeni na działanie takich produktów przez długi czas.
Biorąc pod uwagę fakt, że ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawek skumulowanych octanu
chlormadynonu lub octanu nomegestrolu, Komitet zalecił, aby stosowanie produktów
zawierających niskie dawki octanu chlormadynonu (1–2 mg) lub octanu nomegestrolu (2,5
mg) było przeciwwskazane również u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• Komitet zalecił wprowadzenie dalszych aktualizacji w drukach informacyjnych produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu w celu
uwzględnienia obecnego stanu wiedzy na temat ryzyka wystąpienia oponiaka.
• Komitet zalecił, aby wszystkie podmioty odpowiedzialne oceniły skuteczność nowo
wprowadzonych RMM w przyszłych raportach PSUR dla odpowiednich substancji czynnych.
W związku z powyższym PRAC stwierdził, że stosunek korzyści do ryzyka stosowania produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu pozostaje
korzystny pod warunkiem wprowadzenia opisanych powyżej zmian w drukach informacyjnych.
Rozesłane zostanie DHPC informujące pracowników medycznych o powyższych zaleceniach.
W rezultacie Komitet zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu.
Opinia CHMP
Po zapoznaniu się z zaleceniem PRAC CHMP zgadza się z ogółem wniosków i podstaw do wydanego
zalecenia.
W rezultacie CHMP uznaje, że stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów leczniczych
zawierających nomegestrol i produktów leczniczych zawierających chlormadynon pozostaje
55
korzystny z zastrzeżeniem wprowadzenia poprawek w drukach informacyjnych i warunków
opisanych powyżej.
W związku z tym CHMP zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
leczniczych zawierających nomegestrol i produktów leczniczych zawierających chlormadynon.1
ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
2
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 2,5 mg nomegestrolu octanu i 1,5 mg
estradiolu (w postaci półwodnej).
Każda żółta tabletka placebo nie zawiera substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 57,7 mg laktozy jednowodnej.
Każda żółta tabletka placebo zawiera 61,8 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka).
Tabletka zawierająca substancje czynne jest biała, okrągła i oznaczona symbolem „ne” po każdej
stronie.
Tabletka placebo jest żółta, okrągła i oznaczona symbolem „p” po każdej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Zoely powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Zoely, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 i 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez kolejnych 28 dni. Każde opakowanie zaczyna się od
24 białych tabletek zawierających substancje czynne, po których następują 4 żółte tabletki placebo.
Kolejne opakowanie należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego opakowania, nie
robiąc żadnej przerwy w codziennym przyjmowaniu tabletek, bez względu na to, czy wystąpiło
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia zazwyczaj rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu od
przyjęcia ostatniej białej tabletki i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.
Patrz punkt 4.4 „Kontrola cyklu miesiączkowego”.
3
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Chociaż nie są dostępne dane uzyskane od pacjentek chorych na niewydolność nerek, to
prawdopodobieństwo wpływu niewydolności nerek na wydalanie octanu nomegestrolu oraz estradiolu
jest niewielkie.
Zaburzenia czynności wątroby
Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych u pacjentek z niewydolnością wątroby. Ponieważ
metabolizm hormonów steroidowych może być zaburzony u pacjentek z ciężkimi chorobami wątroby,
stosowanie produktu Zoely u takich kobiet nie jest wskazane, dopóki parametry czynności wątroby nie
powrócą do normy (patrz punkt 4.3).
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u młodzieży
w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie produktu leczniczego Zoely u dzieci i młodzieży, u której nie
wystąpiło jeszcze krwawienie miesiączkowe, nie jest właściwe.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Jak stosować produkt Zoely
Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Tabletki należy
połykać, w razie potrzeby popijając niewielką ilością wody, zgodnie z kolejnością podaną na blistrze.
W opakowaniu znajdują się naklejki z oznaczeniem siedmiu dni tygodnia. Kobiety powinny wybrać
naklejkę z oznaczeniem dnia, w którym rozpoczęły przyjmowanie tabletek, i nakleić ją na blister.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Zoely
Brak antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego). W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (COC, ang. combined oral
contraceptive), pierścienia dopochwowego lub plastra przezskórnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Zoely w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak
nie później niż w pierwszym dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających
substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku kobiet stosujących pierścień dopochwowy lub plaster przezskórny
należy rozpocząć przyjmowanie produktu Zoely w dniu usunięcia pierścienia lub plastra, jednak nie
później niż w terminie, w którym wymagane byłoby założenie kolejnego pierścienia lub plastra.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, implant, iniekcja) lub
wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego (IUS, ang. Intra Uterine System)
Stosowanie produktu Zoely zamiast minitabletki można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu.
W przypadku stosowania implantu lub wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego, przyjmowanie
produktu Zoely można rozpocząć w dniu jego usunięcia. W przypadku iniekcji, przyjmowanie
produktu Zoely należy rozpocząć w dniu następnego zaplanowanego wstrzyknięcia. We wszystkich
tych przypadkach należy zalecić pacjentce stosowanie dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcji przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. Nie potrzeba jednocześnie stosować
dodatkowych metod antykoncepcji.
4
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować pacjentkę, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku gdyby pacjentka zaczęła stosować
produkt w okresie późniejszym, należy zalecić jej stosowanie dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcji przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne. Gdyby jednak przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego doszło do stosunku płciowego, należy wykluczyć ciążę albo pacjentka powinna
poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia dawki
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki zawierającej substancje czynne upłynęło mniej niż
24 godziny, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Należy jak najszybciej
przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki zawierającej substancje czynne upłynęło 24 godziny lub
więcej, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W przypadku pominięcia
zastosowania tabletek należy postępować zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
• odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne.
• im więcej pominięto białych tabletek zawierających substancje czynne i im bliżej okresu
stosowania 4 żółtych tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Dzień 1-7
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przez następne
7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
np. prezerwatywę. Istnieje ryzyko zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych
w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki.
Dzień 8-17
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli pacjentka
przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej
tabletki, to stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest wymagane. Jednakże, jeśli
pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek.
Dzień 18-24
Ze względu na bliskość fazy przyjmowania żółtych tabletek placebo, gwałtownie wzrasta ryzyko
zmniejszenia skuteczności antykoncepcji. Można zapobiec zmniejszonej skuteczności antykoncepcji
poprzez odpowiednią zmianę schematu przyjmowania tabletek. Istnieją dwa schematy przyjmowania
tabletek, opisane poniżej, bez konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, które
można zastosować pod warunkiem, że pacjentka przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez
7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki. Jeżeli pacjentka nie przyjmowała tabletek przez
7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, należy doradzić pacjentce postępowanie zgodne ze
wskazówkami zawartymi w punkcie 1. oraz zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez
kolejnych 7 dni.
1. Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następne tabletki zawierające substancje czynne należy przyjmować
o zwykłej porze do czasu ich wykorzystania. 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu należy
wyrzucić. Należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Krwawienie
z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek zawierających
5
substancje czynne z drugiego opakowania, jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może
wystąpić plamienie lub krwawienie w środku cyklu.
2. Można zaprzestać przyjmowania pozostałych tabletek zawierających substancje czynne
z blistra. Następnie należy przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu przez maksymalnie
3 dni, tak, aby całkowita liczba tabletek placebo oraz pominiętych białych tabletek
zawierających substancje czynne wynosiła nie więcej niż 4, a następnie rozpocząć
przyjmowanie tabletek z nowego blistra.
W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek i braku krwawienia z odstawienia w fazie przyjmowania
tabletek placebo, należy rozważyć możliwość, że kobieta jest w ciąży.
Uwaga: jeśli pacjentka nie jest pewna co do liczby lub koloru pominiętych tabletek i dalszego
postępowania, powinna stosować mechaniczną metodę antykoncepcji przez następne 7 dni
nieprzerwanego przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne.
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania żółtych tabletek placebo
Skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Można pominąć przyjmowanie
żółtych tabletek z ostatniego (czwartego) rzędu blistra. Jednakże pominięte tabletki należy wyrzucić
w celu uniknięcia nieumyślnego przedłużenia okresu przyjmowania tabletek placebo.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty lub biegunka), wchłanianie substancji
czynnych może nie być całkowite i należy wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu białej tabletki wystąpią wymioty, tabletkę należy uznać jako
pominiętą i przyjąć nową tabletkę tak szybko jak to możliwe. Nową tabletkę należy w miarę
możliwości przyjąć w ciągu 24 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletek. Następną tabletkę
należy wówczas przyjąć o zwykłej porze. Jeśli upłynie 24 godziny lub więcej od przyjęcia ostatniej
tabletki, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletek, przedstawionymi
w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać
normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) białą(-e) tabletkę(-i)
z innego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego
opakowania produktu Zoely, pomijając stosowanie żółtych tabletek placebo z bieżącego opakowania.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia
przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. Następnie,
po przyjęciu żółtych tabletek placebo z drugiego opakowania, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Zoely. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić krwawienie
międzymiesiączkowe lub plamienie.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie,
można skrócić okres przyjmowania żółtych tabletek placebo maksymalnie o 4 dni. Im krótsza
przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i, że w trakcie
przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały krwawienia międzymiesiączkowe
oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w przypadku obecności
wymienionych niżej czynników. Jeżeli jakikolwiek z podanych objawów wystąpi po raz pierwszy
podczas stosowania produktu Zoely, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – występująca obecnie (leczona lekami
przeciwzakrzepowymi) lub w przeszłości (np. zakrzepica żył głębokich [ZŻG] albo
zatorowość płucna [ZP]).
6
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej, na przykład oporność na aktywowane białko C (w tym obecność
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Poważna operacja z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w wyniku obecności
licznych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (TChZZ)
o Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa – występująca obecnie lub w przeszłości (np.
zawał mięśnia sercowego) albo obecność objawów zwiastujących chorobę (np.
dusznica bolesna).
o Choroba naczyń mózgowych – występujący obecnie lub w przeszłości udar mózgu
albo obecność objawów zwiastujących chorobę (np. przemijający napad
niedokrwienia mózgu - TIA, ang. transient ischaemic attack).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczej choroby
zakrzepowo-zatorowej, na przykład hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami
neurologicznymi.
o Wysokie ryzyko rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej w wyniku
obecności licznych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) albo jednego poważnego
czynnika ryzyka, takiego jak:
▪ cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;
▪ ciężkie nadciśnienie;
▪ ciężka dyslipoproteinemia.
• Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, jeśli współwystępuje z ciężką
hipertriglicerydemią.
• Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby dopóty, dopóki wskaźniki
czynności wątroby nie powrócą do normy.
• Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych).
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np.
nowotworów narządów płciowych lub piersi).
• Oponiak lub występowanie oponiaka w wywiadzie.
• Krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeżeli występują podane poniżej objawy lub czynniki ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność
stosowania produktu leczniczego Zoely. W przypadkach nasilenia lub wystąpienia po raz pierwszy
jakiegokolwiek z czynników ryzyka, pacjentce należy zalecić, aby poinformowała o tym lekarza,
który zdecyduje czy powinna przerwać przyjmowanie produktu Zoely. Dane prezentowane poniżej
oparte są na wynikach badań epidemiologicznych dla złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i dotyczą Zoely.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
• U kobiet przyjmujących jakiekolwiek złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest większe niż u osób, które takiej
antykoncepcji nie stosują. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel,
norgestimat lub noretysteron związane jest z najmniejszym ryzykiem ŻChZZ.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przy stosowaniu Zoely może być takie
samo, jak w przypadku złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.Decyzja dotycząca stosowania jakiegokolwiek
produktu innego niż te, w przypadku których ryzyko ŻChZZ uznano za najmniejsze,
7
powinna być podejmowana wyłącznie po uświadomieniu pacjentce jakie ryzyko
ŻChZZ wiąże się z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i w jaki sposób stwierdzone u niej czynniki ryzyka wpływają na
to zagrożenie oraz poinformowaniu jej, że ryzyko rozwoju ŻChZZ jest największe w
pierwszym roku stosowania antykoncepcji. Istnieją pewne dowody, świadczące o
tym, że ryzyko zwiększa się w przypadku wznowienia przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych po przerwie trwającej co najmniej
4 tygodnie.
• U około 2 na 10 000 kobiet, które nie są w ciąży i nie przyjmują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych, w ciągu jednego roku dojdzie do rozwoju żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. U poszczególnych kobiet ryzyko to może być jednak znacznie
większe, w zależności od występujących u nich czynników ryzyka (patrz niżej).
• Badania epidemiologiczne wykazały, że u 6 do 12 na 10 000 kobiet przyjmujących
niskodawkowe złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (< 50 mikrogramów
etynyloestradiolu) w ciągu jednego roku rozwinie się ŻChZZ.
• Szacuje się, że ŻChZZ rozwinie się w ciągu jednego roku u około 61 na 10 000 kobiet
przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
• Liczba stwierdzonych rocznie przypadków ŻChZZ związanych z przyjmowaniem
niskodawkowych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
przewidywana w przypadku kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
• ŻChZZ może spowodować śmierć w 1-2% przypadków.
• W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne, występowała również zakrzepica w innych naczyniach żylnych
i tętniczych, np. wątroby, krezki, nerek lub siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników
ryzyka, zwłaszcza gdy jest ich wiele (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Zoely jest przeciwwskazane u kobiet z licznymi czynnikami ryzyka,
które wiążą się z dużym ryzykiem zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety stwierdza się
więcej niż jeden czynnik ryzyka, zagrożenie może być większe w porównaniu z tym, które
wynikałoby z sumy poszczególnych czynników – w takim przypadku należy wziąć pod uwagę
całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeżeli stosunek korzyści do ryzyka uznany
zostanie za niepomyślny, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI]
przekraczający 30 kg/m²)
Ryzyko zwiększa się znacząco wraz ze wzrostem
wartości BMI.
Należy to uwzględnić zwłaszcza w przypadku
współistnienia innych czynników ryzyka.
1 Mediana wynosząca 5-7 przypadków na 10 000 „kobieto-lat” – na podstawie ryzyka względnego ustalonego dla osób przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel w porównaniu z ryzykiem u osób niestosujących antykoncepcji, które określono jako
wartość mieszczącą się w zakresie od 2,3 do 3,6
8
Czynnik ryzyka Uwagi
Długotrwałe unieruchomienie, poważna operacja,
wszelkie operacje kończyn dolnych lub narządów
miednicy, operacje neurochirurgiczne albo
poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem trwająca dłużej niż 4 godziny,
również może być czynnikiem ryzyka rozwoju
ŻChZZ, zwłaszcza u kobiet z innymi czynnikami
ryzyka
W takiej sytuacji zaleca się przerwanie
przyjmowania tabletek (w przypadku planowej
operacji co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem)
i wznowienie ich stosowania nie wcześniej niż po
2 tygodniach od ponownego uruchomienia. Żeby
uniknąć niepożądanej ciąży, należy stosować inną
metodę antykoncepcji.
Jeśli produktu leczniczego Zoely nie odstawiono
zawczasu, należy rozważyć włączenie leków
przeciwzakrzepowych.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej u rodzeństwa lub
rodziców, zwłaszcza w stosunkowo młodym
wieku, np. przed ukończeniem 50. roku życia)
W przypadku podejrzenia skłonności
dziedzicznych, przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu jakichkolwiek złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych
pacjentkę należy skierować na konsultację
specjalistyczną.
Inne schorzenia związane z występowaniem
ŻChZZ
Choroba nowotworowa, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy,
przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba
Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowatokrwinkowa
Postępujący wiek Zwłaszcza powyżej 35 lat
• Nie ustalono wspólnego stanowiska w sprawie potencjalnego związku żylaków i zakrzepowego
zapalenia żył powierzchownych z występowaniem lub progresją zakrzepicy żylnej.
• Należy uwzględnić zwiększenie ryzyka rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży,
a zwłaszcza w okresie 6 tygodni po porodzie (informacje dotyczące „Ciąży i laktacji”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna)
Należy zalecić pacjentce, aby w przypadku wystąpienia objawów natychmiast zgłosiła się do lekarza
i poinformowała fachowy personel medyczny o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Do objawów zakrzepicy żył głębokich można zaliczyć:
- obrzęk jednej nogi i (lub) stopy albo obrzęk zlokalizowany wzdłuż przebiegu naczynia
żylnego kończyny dolnej;
- ból lub tkliwość kończyny dolnej, które mogą być odczuwane tylko w pozycji stojącej lub
podczas chodzenia;
- zwiększona temperatura chorej kończyny dolnej; zaczerwienienie lub zmiana zabarwienia
skóry kończyny.
Do objawów zatorowości płucnej można zaliczyć:
- nagłe wystąpienie duszności lub zwiększenie częstości oddychania z niewyjaśnionych
przyczyn;
- nagły kaszel, któremu może towarzyszyć krwioplucie;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- silne uczucie zamroczenia lub zawroty głowy;
- nagłe lub nieregularne bicie serca.
9
Niektóre z tych objawów (np. duszność, kaszel) są nieswoiste i mogą być błędnie uznane za objawy
schorzeń częściej występujących lub mniej poważnych (np. zakażenia dróg oddechowych).
Do innych objawów niedrożności naczyń żylnych można zaliczyć: nagłe wystąpienie bólu, obrzęk
i lekkie zasinienie skóry kończyny.
W przypadku niedrożności naczyń ocznych, może dojść do osłabienia ostrości widzenia bez
dolegliwości bólowych, które z czasem może się nasilić prowadząc do utraty wzroku. Czasami utrata
wzroku może wystąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Badania epidemiologiczne wykazały związek między stosowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zawał mięśnia sercowego) lub incydentu naczyniowo-mózgowego (np. przemijający napad
niedokrwienia mózgu, udar mózgu). Tętniczy incydent zakrzepowo-zatorowy może zakończyć się
śmiercią.
Czynniki ryzyka rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko wystąpienia powikłań w postaci tętniczych incydentów zakrzepowo-zatorowych lub
incydentu naczyniowo-mózgowego u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
jest zwiększone w przypadku obecności czynników ryzyka (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Zoely jest przeciwwskazane u kobiet z jednym poważnym lub
licznymi czynnikami ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, które wiążą się z dużym
ryzykiem zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety stwierdza się więcej niż jeden czynnik
ryzyka, zagrożenie może być większe w porównaniu z tym, które wynikałoby z sumy ryzyka
poszczególnych czynników – w takim przypadku należy wziąć pod uwagę ryzyko całkowite. Jeżeli
stosunek korzyści do ryzyka uznany zostanie za niepomyślny, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Postępujący wiek Zwłaszcza powyżej 35 lat
Palenie Kobietom, które chcą przyjmować złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne, należy
zalecić zaprzestanie palenia. Kobietom w wieku
powyżej 35 lat, które nie zrezygnują z palenia,
należy zdecydowanie zalecić stosowanie innej
metody antykoncepcji.
Nadciśnienie
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI]
przekraczający 30 kg/m2
)
Ryzyko zwiększa się znacząco wraz ze wzrostem
wartości BMI.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
współistnienia innych czynników ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
u rodzeństwa lub rodziców, zwłaszcza
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
ukończeniem 50. roku życia)
W przypadku podejrzenia skłonności
dziedzicznych, przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu jakichkolwiek złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych
pacjentkę należy skierować na konsultację
specjalistyczną.
10
Czynnik ryzyka Uwagi
Migrenowe bóle głowy Zwiększenie częstości występowania lub
nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie
stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (które może być objawem
zwiastującym wystąpienie incydentu
naczyniowo-mózgowego) może stanowić powód
natychmiastowego ich odstawienia.
Inne schorzenia związane z występowaniem
niepożądanych incydentów naczyniowych
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia,
wady zastawek serca oraz migotanie
przedsionków,
dyslipoproteinemia i toczeń rumieniowaty
układowy
Objawy tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Należy zalecić pacjentce, aby w przypadku wystąpienia objawów natychmiast zgłosiła się do lekarza
i poinformowała fachowy personel medyczny o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Do objawów napadu naczyniowo-mózgowego można zaliczyć:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie po jednej stronie
ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;
- nagłe pojawienie się dezorientacji, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagły, silny lub długotrwały ból głowy o nieznanej przyczynie;
- utrata przytomności lub omdlenie bez drgawek lub z drgawkami.
Krótkotrwałe utrzymywanie się objawów wskazuje na przemijający napad niedokrwienia mózgu.
Do objawów zawału mięśnia sercowego można zaliczyć:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, przytłaczającego ciężaru, ściskania lub pełności w klatce
piersiowej, kończynie górnej lub poniżej mostka;
- ból promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie dławienia lub niestrawność;
- poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub duszność;
- nagłe lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
• W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia raka
szyjki macicy u osób długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (> 5 lat).
Jednak wiele kontrowersji nadal wywołuje kwestia, do jakiego stopnia wpływ na wielkość tego
ryzyka wywierają np. zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV). Nie są dostępne dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka wystąpienia raka
szyjki macicy u kobiet stosujących produkt Zoely.
• Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych o większej zawartości
hormonów (50 mikrogramów etynyloestradiolu) występuje zmniejszenie ryzyka raka
endometrium i raka jajnika. Nie potwierdzono jeszcze, czy dotyczy to również złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających 17β-estradiol.
• Z metaanalizy 54 badań epidemiologicznych wynika, że u kobiet stosujących złożoną doustną
antykoncepcję hormonalną istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (RR=1,24) raka
piersi. Ryzyko to stopniowo zmniejsza się w czasie 10 lat po zaprzestaniu stosowania
antykoncepcji. Ponieważ u kobiet w wieku poniżej 40 lat rak piersi występuje rzadko,
zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących złożoną
doustną antykoncepcję hormonalną jest stosunkowo niewielka w porównaniu z ogólnym
11
ryzykiem wystąpienia raka piersi. Przypadki raka piersi rozpoznane u kobiet, które
kiedykolwiek stosowały antykoncepcję hormonalną, są na ogół mniej zaawansowane klinicznie
niż przypadki rozpoznane u kobiet nigdy niestosujących antykoncepcji. Obserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi
u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, działaniem biologicznym tej
metody antykoncepcji lub obu tych czynników łącznie.
• W rzadkich przypadkach, u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną,
występowały łagodne lub rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach
nowotwory te prowadziły do krwotoków wewnętrznych zagrażających życiu. Z tego względu
u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, u których występuje ostry ból
brzucha, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego, należy w rozpoznaniu
różnicowym wziąć pod uwagę ryzyko nowotworu wątroby.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) związanych ze stosowaniem octanu
nomegestrolu, w szczególności w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka lat). Należy
obserwować czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie zdiagnozowany oponiak, wszelkie leczenie produktami
zawierającymi octan nomegestrolu należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem nomegestrolu.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
• Podczas badań klinicznych z zastosowaniem schematu leczenia skojarzonego zakażenia wirusem
zapalenia wątroby typu C (HCV) za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru
z dazabuwirem lub bez dazabuwiru, zwiększenie aktywności AlAT ponad 5-krotnie
przekraczających górną granicę normy (GGN) występowało istotnie częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Ponadto, również u pacjentek leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem,
zwiększenie aktywności AlAT obserwowano u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet przyjmujących
produkty lecznicze zawierające estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, odsetek
zwiększenia aktywności AlAT był podobny, jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów.
Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę kobiet przyjmujących te inne estrogeny należy
zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego podawania ze schematem leczenia skojarzonego
za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz ze
schematem leczenia za pomocą glekaprewirem/pibrentaswirem. Patrz punkt 4.5.
Inne uwarunkowania
• Ryzyko zapalenia trzustki może być większe u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne w przypadku stwierdzenia u nich lub członków najbliższej rodziny
hipertriglicerydemii.
• Mimo że u wielu kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną odnotowano
nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego, istotny wzrost ciśnienia jest rzadki. Dokładnie nie
ustalono związku między stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej
a nadciśnieniem tętniczym. Jednakże, w razie utrzymywania się istotnego wzrostu ciśnienia
tętniczego w czasie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego wskazane jest
wstrzymanie jego stosowania i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli lekarz uzna to za
stosowne, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego za pomocą leków można
powrócić do stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej.
• Istnieją doniesienia o wystąpieniu lub progresji następujących zaburzeń w czasie ciąży lub
stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej, jakkolwiek brak jest jednoznacznych
dowodów potwierdzających ich związek ze stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji
hormonalnej: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą; kamica żółciowa; porfiria; toczeń
rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka
ciężarnych; utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
12
• Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
• Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą stwarzać konieczność odstawienia
złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej do czasu normalizacji parametrów czynności
wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która występowała w czasie ciąży lub poprzedniego
stosowania hormonów płciowych, narzuca potrzebę zaprzestania stosowania złożonej doustnej
antykoncepcji hormonalnej.
• Chociaż złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność
obwodową oraz tolerancję glukozy, nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany
ustalonej terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej
jednak należy dokładnie monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie w okresie pierwszych kilku
miesięcy.
• Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
a chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz nasileniem depresji.
• Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła
ostuda ciążowa. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło
słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie przyjmowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
• Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią
zmiany nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby
skonsultowała się z lekarzem.
Konsultacja i (lub) badanie lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem przyjmowania produktu Zoely należy zebrać pełny wywiad
chorobowy (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy zmierzyć
ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie przedmiotowe biorąc pod uwagę przeciwwskazania
(patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Istotne jest zwrócenie uwagi pacjentki na
informacje o zakrzepicy naczyń żylnych i tętniczych z uwzględnieniem ryzyka związanego ze
stosowaniem produktu Zoely w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi, objawów żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, znanych czynników
ryzyka oraz wskazówek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce, aby uważnie przeczytała ulotkę dla pacjenta i stosowała się do
podanych w niej zaleceń. Częstotliwość i zakres badań należy ustalić na podstawie obowiązującej
praktyki i dostosować do każdej pacjentki.
Pacjentkę należy uświadomić, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus) (który może
powodować zespół nabytego niedoboru odporności [AIDS, ang. acquired immunodeficiency
syndrome]) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2), zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego podczas
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zmniejszających stężenie nomegestrolu octanu i (lub) estradiolu
w osoczu (patrz punkt 4.5).
13
Kontrola cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego też, ocena wszelkich nieregularnych krwawień ma
znaczenie dopiero po okresie adaptacji, wynoszącym około 3 cykli. Odsetek kobiet stosujących
produkt Zoely, u których występowało krwawienie w trakcie cyklu po tym okresie adaptacji, wynosił
od 15 do 20%.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U kobiet przyjmujących produkt Zoely krwawienia z odstawienia utrzymywały się średnio przez
3-4 dni. U kobiet przyjmujących produkt Zoely może nie wystąpić krwawienie z odstawienia, pomimo
tego, że nie są one w ciąży. Podczas badań klinicznych częstość braku krwawienia z odstawienia
w cyklach 1–12 mieściła się w zakresie od 18% do32%. W takich przypadkach brak krwawienia
z odstawienia nie był związany z większą częstością występowania krwawień międzymiesiączkowych
i (lub) plamień w kolejnych cyklach miesiączkowych. U 4,6% kobiet nie występowały krwawienia z
odstawienia podczas trzech pierwszych cykli stosowania produktu, a przypadki braku krwawień z
odstawienia w kolejnych cyklach były częste w tej podgrupie osób i dotyczyły od 76% do 87% kobiet.
U 28% kobiet brak krwawień z odstawienia stwierdzono co najmniej w jednym cyklu w cyklach 2, 3
i 4, a towarzyszyły temu częstsze przypadki braku krwawień z odstawienia w kolejnych cyklach, które
dotyczyły 51% do 62% kobiet.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia, jeżeli produkt Zoely był przyjmowany zgodnie
z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie
przyjmowano produktu Zoely zgodnie z zaleceniami lub nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia
z odstawienia, przed kontynuacją stosowania produktu Zoely należy upewnić się, że pacjentka nie jest
w ciąży.
Dzieci i młodzież
Nie wiadomo, czy dawka estradiolu w produkcie Zoely wystarcza do utrzymania stężeń estradiolu
u młodzieży na odpowiednim poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do przyrostu masy kostnej (patrz
punkt 5.2).
Badania laboratoryjne
Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
w tym parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
(nośnikowych) w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i poszczególnych frakcji lipidów
oraz lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów oraz wskaźników układu krzepnięcia
i fibrynolizy. Mimo tych odchyleń poszczególne parametry na ogół pozostają w granicach normy
laboratoryjnej.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Interakcje
Uwaga: W celu określenia potencjalnych interakcji, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
jednocześnie stosowanych produktów leczniczych.
14
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Zoely
Interakcje pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) obniżenia skuteczności
antykoncepcyjnej.
Metabolizm wątrobowy: mogą występować interakcje z substancjami, które indukują enzymy
cytochromu P450, co prowadzi do zmniejszenia stężenia hormonów płciowych w osoczu
i zmniejszenia skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym produktu
leczniczego Zoely. Do tych substancji należą przede wszystkim leki przeciwdrgawkowe (np.
karbamazepina, topiramat, fenytoina, fenobarbital, prymidon, okskarbazepina, felbamat); leki
przeciwzakaźne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina); produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego; bosentan i inhibitory proteazy HIV lub wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) (np.
rytonawir, boceprewir, telaprewir) oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np.
efawirenz).
Indukcja enzymów może pojawić się po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów jest na
ogół obserwowana w ciągu kilku tygodni. Po przerwaniu leczenia, indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 28 dni.
W trakcie jednoczesnego stosowania induktora enzymu oraz przez 28 dni po zakończeniu jego
stosowania należy także stosować mechaniczną metodę antykoncepcji. W przypadku długotrwałego
leczenia substancjami indukującymi enzymy wątrobowe należy rozważyć stosowanie innej metody
antykoncepcyjnej.
Jeśli jednoczesne podawanie produktów leczniczych będzie stosowane po przyjęciu wszystkich
tabletek zawierających substancje czynne z bieżącego blistra, kolejny blister należy rozpocząć od razu,
z pominięciem typowej przerwy, w trakcie której stosuje się tabletki placebo.
Jednoczesne podawanie silnych (np. ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna) lub umiarkowanych
(np. flukonazol, diltiazem, erytromycyna) inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu
lub progestagenu.
Nie przeprowadzono badań interakcji pomiędzy lekami z produktem Zoely, ale przeprowadzono dwa
badania z ryfampicyną i ketokonazolem podawanymi jednocześnie z większymi dawkami octanu
nomegestrolu i estradiolu (3,75 mg octanu nomegestrolu + 1,5 mg estradiolu) u kobiet w okresie
pomenopauzalnym. Równoczesne stosowanie ryfampicyny powoduje zmniejszenie pola AUC0–∞
octanu nomegestrolu o 95% oraz zwiększenie pola AUC0–tlast estradiolu o 25%. Równoczesne
stosowanie ketokonazolu (200 mg w jednej dawce) nie powoduje zmian metabolizmu estradiolu,
natomiast zwiększa stężenie szczytowe (o 85%) i pole AUC0-∞ (o 115%) octanu nomegestrolu.
Zmiany te nie miały jednak znaczenia klinicznego. Podobnych wniosków oczekuje się w przypadku
kobiet w okresie rozrodczym.
Wpływ produktu Zoely na działanie innych produktów leczniczych
Środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol mogą zmniejszać stężenie lamotryginy o około
50%. Należy zwrócić uwagę, w szczególności wprowadzając złożony środek antykoncepcyjny, nawet
z estradiolem, u kobiety leczonej lamotryginą, której choroba jest dobrze kontrolowana.
Pozostałe interakcje
Podczas badań klinicznych z zastosowaniem schematu leczenia skojarzonego zakażenia HCV za
pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru, zwiększenie
aktywności AlAT ponad 5-krotnie przekraczających górną granicę normy (GGN) występowało
istotnie częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet przyjmujących produkty lecznicze zawierające
estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, odsetek zwiększenia aktywności AlAT był
podobny jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów. Jednakże ze względu na ograniczoną
liczbę kobiet przyjmujących te inne estrogeny należy zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego
podawania ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru
15
z dazabuwirem lub bez dazabuwiru jak również ze schematem leczenia za pomocą
glekaprewiru/pibrentaswiru (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt Zoely nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Zoely, należy przerwać jego stosowanie.
W większości badań epidemiologicznych nie wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci,
których matki przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające
etynyloestradiol, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające etynyloestradiol nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży.
Dane kliniczne pochodzące z ograniczonej liczby zastosowań produktu Zoely w okresie ciąży, nie
wskazują na występowanie działań niepożądanych u płodu lub noworodka.
W badaniach na zwierzętach obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję przy stosowaniu octanu
nomegestrolu w skojarzeniu z estradiolem (patrz Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie, punkt 5.3).
Przed wznowieniem przyjmowania produktu Zoely należy wziąć po uwagę zwiększone ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Małe ilości hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem matki,
jednak nie stwierdzono ich niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na karmienie
piersią, ponieważ środki te mogą zmniejszać ilość pokarmu oraz zmieniać skład mleka kobiecego.
Dlatego też, nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu
całkowitego zakończenia karmienia piersią, a kobietom chcącym karmić piersią należy zaproponować
alternatywną metodę antykoncepcji.
Płodność
Produkt Zoely jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące powrotu
płodności podano w punkcie 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt Zoely nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
W celu oceny bezpieczeństwa stosowania produktu Zoely przeprowadzono sześć wieloośrodkowych
badań klinicznych trwających do jednego roku. Ogółem do badań włączono 3434 kobiety w wieku
18-50 lat, które ukończyły 33 828 cykli.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w tych badaniach klinicznych były trądzik
(15,4%) i nieregularne krwawienie z odstawienia (9,8%).
Obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej,
będącej przyczyną poważnych zdarzeń niepożądanych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.4).
16
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Potencjalne działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Zoely, które zgłoszono podczas
badań klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymieniono w poniższej
tabeli.
Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz
sklasyfikowane według częstości występowania zgodnie z następującą konwencją: bardzo często
( 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100) i rzadko (≥ 1/10 000 do
< 1/1000).
Tabela: Zestawienie działań niepożądanych
Klasyfikacja
układów
i narządów
Działania niepożądane wg terminologii MedDRA1
Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt,
zatrzymywanie
płynów
zmniejszony
apetyt
Zaburzenia
psychiczne
zmniejszone
libido, depresja
(obniżenie
nastroju), zmiana
nastroju
zwiększone libido
Zaburzenia
układu
nerwowego
bóle głowy,
migrena
zdarzenie
naczyniowomózgowe,
przemijający
napad
niedokrwienia
mózgu,
zaburzenia
koncentracji
Zaburzenia oka nietolerancja
soczewek
kontaktowych
(suche oczy)
Zaburzenia
naczyniowe
uderzenia gorąca żylne zaburzenia
zakrzepowozatorowe
Zaburzenia
żołądka i jelit
nudności rozdęcie żołądka suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
kamica żółciowa,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
trądzik nadmierne
pocenie, łysienie,
świąd, sucha
skóra, łojotok
ostuda, nadmierne
owłosienie
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe
i tkanki łącznej
uczucie ciężkości
17
Klasyfikacja
układów
i narządów
Działania niepożądane wg terminologii MedDRA1
Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia
układu
rozrodczego
i piersi
nieprawidłowe
krwawienia
z odstawienia
krwotok
maciczny,
krwotok
miesiączkowy,
ból piersi, ból
miednicy
skąpa miesiączka,
obrzęk piersi,
mlekotok, skurcz
macicy, zespół
napięcia
przedmiesiączkowego,
powiększenie
piersi,
dyspareunia,
suchość sromu
i pochwy
nieprzyjemny
zapach z pochwy,
dyskomfort sromu
i pochwy
Zaburzenia
ogólne i stany
w miejscu
podania
drażliwość,
obrzęk
uczucie głodu
Badania
diagnostyczne
zwiększenie masy
ciała
zwiększenie
aktywności
enzymów
wątrobowych
1 Do opisu powyższych działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednią terminologię MedDRA.
Nie wymieniono synonimów lub stanów pokrewnych, jednakże należy również wziąć je pod uwagę.
Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych u osób stosujących produkt leczniczy Zoely
zgłaszano przypadki występowania reakcji nadwrażliwości (częstość nieznana).
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększenie ryzyka
wystąpienia tętniczych i żylnych zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału
mięśnia sercowego, udaru mózgu, przemijających napadów niedokrwienia mózgu, zakrzepicy żylnej
i zatorowości płucnej. Zagadnienie to omówiono dokładniej w punkcie 4.4.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załączniku V.
4.9 Przedawkowanie
Wielokrotne dawki do pięciu razy większe niż dawka dobowa produktu Zoely oraz jednokrotne dawki
przekraczające 40-krotnie dawkę dobową samego octanu nomegestrolu były stosowane u kobiet bez
wpływu na bezpieczeństwo stosowania. Na podstawie doświadczenia w stosowaniu złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz
niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, w razie konieczności
należy stosować leczenie objawowe.
18
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny
i estrogeny, produkty złożone, kod ATC: G03AA14.
Mechanizm działania
Octan nomegestrolu jest silnie selektywnym progestagenem, pochodzącym z występującego naturalnie
hormonu steroidowego progesteronu. Octan nomegestrolu charakteryzuje się silnym powinowactwem
do ludzkiego receptora progesteronu oraz silną aktywnością antygonadotropową, aktywnością
antyestrogenową z udziałem receptora progesteronu, umiarkowaną aktywnością antyandrogenową
oraz pozbawiony jest jakiejkolwiek aktywności estrogenowej, androgenowej, glukokortykoidowej
oraz mineralokortykoidowej.
Zoely zawiera estrogen 17β-estradiol, identyczny z endogennym ludzkim hormonem 17β-estradiolem.
Działanie antykoncepcyjne produktu Zoely opiera się na interakcji różnych czynników, z których za
najważniejsze uważa się hamowanie owulacji oraz zmiany wydzielania śluzu szyjkowego.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
W dwóch randomizowanych, otwartych i porównawczych badaniach klinicznych skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania, ponad 3200 kobiet otrzymywało produkt Zoely przez 13 kolejnych
cykli, a ponad 1000 kobiet stosowało drospirenon w dawce 3 mg w połączeniu z etynyloestradiolem
w dawce 30 μg (schemat 21/7).
W grupie przyjmującej produkt Zoely przypadki wystąpienia trądziku zgłosiło 15,4% kobiet
(w porównaniu z 7,9% w grupie stosującej lek porównawczy), zwiększenia masy ciała – 8,6% kobiet
(w porównaniu z 5,7% w grupie stosującej lek porównawczy), a przypadki nieprawidłowych
krwawień z odstawienia (przeważnie brak krwawień z odstawienia) – 10,5% kobiet (w porównaniu
z 0,5%w grupie stosującej lek porównawczy).
W badaniu klinicznym z produktem Zoely, które przeprowadzono na obszarze Unii Europejskiej,
wyznaczono następujące wskaźniki Pearla dla pacjentek w wieku 18-35 lat:
Błąd metody: 0,40 (górna granica 95%, przedział ufności 1,03).
Błąd metody i błąd pacjentki: 0,38 (górna granica 95%, przedział ufności 0,97).
W badaniu klinicznym z produktem Zoely, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych,
wyznaczono następujące wskaźniki Pearla dla pacjentek w wieku 18-35 lat:
Błąd metody: 1,22 (górna granica 95%, przedział ufności 2,18).
Błąd metody i błąd pacjentki: 1,16 (górna granica 95%, przedział ufności 2,08).
W randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym, 32 kobiety otrzymywały produkt Zoely przez
6 cykli.
Po odstawieniu produktu Zoely u 79% kobiet obserwowano powrót do owulacji w ciągu pierwszych
28 dni po przyjęciu ostatniej tabletki.
W jednym badaniu klinicznym oceniano obraz histologiczny błony śluzowej macicy w podgrupie
kobiet (n=32) po 13 cyklach leczenia. Nie zaobserwowano wyników nieprawidłowych.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u młodzieży w wieku
poniżej 18 lat. Dostępne dane farmakokinetyczne przedstawiono w punkcie 5.2.
19
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Octan nomegestrolu
Wchłanianie
Po podaniu doustnym octan nomegestrolu jest szybko wchłaniany.
Maksymalne stężenie octanu nomegestrolu w osoczu krwi wynosi około 7 ng/ml i jest osiągane
w ciągu 2 godzin po jednokrotnym podaniu. Bezwzględna biodostępność octanu nomegestrolu po
podaniu jednorazowej dawki wynosi 63%. Nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu jedzenia
na biodostępność octanu nomegestrolu.
Dystrybucja
Octan nomegestrolu wiąże się intensywnie z albuminami (97-98%), ale nie wiąże się z globuliną
wiążącą hormony płciowe (SHBG) ani globuliną wiążącą kortykoidy (CBG). Objętość dystrybucji
octanu nomegestrolu w stanie równowagi wynosi 1645  576 l.
Metabolizm
Octan nomegestrolu jest metabolizowany w wątrobie do kilku nieaktywnych metabolitów w reakcji
hydroksylacji, z udziałem enzymów cytochromu P450, głównie CYP3A4 i CYP3A5 z możliwością
udziału CYP2C19 i CYP2C8. Octan nomegestrolu i jego hydroksylowane metabolity podlegają
intensywnemu metabolizmowi drugiej fazy, tworząc koniugaty z kwasem glukuronowym
i siarczanem. Klirens w stanie równowagi wynosi 26 l/godzinę.
Eliminacja
Okres półtrwania w fazie eliminacji w stanie równowagi wynosi 46 h (od 28 do 83 godzin). Nie
ustalono okresu półtrwania w fazie eliminacji dla metabolitów.
Octan nomegestrolu jest wydalany z moczem i kałem. Około 80% dawki jest wydalane z moczem
i kałem w ciągu 4 dni. Wydalanie octanu nomegestrolu jest niemal całkowite po 10 dniach, a ilości
wydalone z kałem były wyższe niż wydalone z moczem.
Liniowość
Obserwowano liniową zależność od dawki w zakresie dawek od 0,625-5 mg (u kobiet w okresie
rozrodczym oraz u kobiet w okresie pomenopauzalnym).
Stan nasycenia
SHBG nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne octanu nomegestrolu.
Stan nasycenia uzyskuje się po 5 dniach. Maksymalne stężenie octanu nomegestrolu w osoczu krwi
wynosi około 12 ng/ml i jest osiągane w ciągu 1,5 godziny po podaniu. Średnie stężenie w osoczu
krwi w stanie nasycenia wynosi 4 ng/ml.
Interakcje pomiędzy lekami
Octan nomegestrolu nie powoduje in vitro istotnego hamowania lub pobudzania żadnego z enzymów
cytochromu P450 i nie powoduje klinicznie istotnych interakcji z białkiem P-gp.
Estradiol
Wchłanianie
Estradiol podlega znaczącemu efektowi pierwszego przejścia po podaniu doustnym. Bezwzględna
biodostępność wynosi około 1%. Nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu jedzenia na
biodostępność estradiolu.
Dystrybucja
Dystrybucja egzogennego i endogennego estradiolu jest porównywalna. Estrogeny ulegają dystrybucji
do wszystkich narządów i najczęściej występują w większych stężeniach w narządach wydzielających
hormony płciowe. Estradiol krąży we krwi w postaci związanej z SHBG (37%) oraz z albuminami
(61%), zaś jedynie 1–2% estradiolu krąży w postaci niezwiązanej.
20
Metabolizm
Egzogenny estradiol jest intensywnie metabolizowany po podaniu doustnym. Metabolizm
egzogennego i endogennego estradiolu jest podobny. Estradiol jest szybko przekształcany w jelitach
i wątrobie w kilka metabolitów, głównie estron, który jest następnie sprzęgany i przenika do krążenia
jelitowo-wątrobowego. Dzięki działaniu różnych enzymów, w tym estradiolu-dehydrogenazy,
sulfotransferaz oraz sulfataz arylowych istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy estradiolem,
estronem oraz estronu siarczanem. Utlenianie estronu i estradiolu odbywa się z udziałem enzymów
cytochromu P450, głównie CYP1A2, CYP1A2 (pozawątrobowe), CYP3A4, CYP3A5 oraz CYP1B1
i CYP2C9.
Eliminacja
Estradiol jest szybko usuwany z krążenia. Ze względu na metabolizm oraz krążenie jelitowowątrobowe w krążeniu występuje duża ilość siarczanów estrogenu oraz glukuronidów estrogenu.
Prowadzi to do dużej zmienności okresu półtrwania w fazie eliminacji estradiolu, obliczonego na 3,6 ±
1,5 godziny po podaniu dożylnym.
Stan nasycenia
Maksymalne stężenie estradiolu w surowicy krwi wynosi około 90 pg/ml i jest osiągane po
6 godzinach od podania dawki. Średnie stężenia estradiolu w surowicy krwi wynoszą 50 pg/ml
i stężenia te odpowiadają stężeniom we wczesnej i późnej fazie cyklu miesiączkowego kobiety.
Szczególne grupy pacjentów
Pacjentki z zaburzoną czynnością nerek
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby nerek na właściwości farmakokinetyczne
produktu Zoely.
Pacjentki z zaburzoną czynnością wątroby
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby wątroby na właściwości farmakokinetyczne
produktu Zoely. Jednakże hormony steroidowe mogą być słabiej metabolizowane u pacjentek
z upośledzeniem czynności wątroby.
Grupy etniczne
Nie przeprowadzono badań oceniających właściwości farmakokinetyczne u pacjentek z różnych grup
etnicznych.
Dzieci i młodzież
Farmakokinetyka octanu nomegestrolu (cel pierwszoplanowy) po podaniu doustnym pojedynczej
dawki produktu Zoely była zbliżona u zdrowych dziewcząt po pierwszej miesiączce i u kobiet
dorosłych. Jednakże po podaniu doustnym pojedynczej dawki ekspozycja ustrojowa na estradiol
zawarty w produkcie (cel drugoplanowy) była o 36% niższa u nastolatek niż u kobiet dorosłych. Nie
jest znane znaczenie kliniczne tego zjawiska.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym estradiolu, octanu nomegestrolu lub ich kombinacji
wskazują na spodziewane działanie estrogenne i gestagenne.
Badania nad szkodliwym wpływem na reprodukcję obu tych substancji w skojarzeniu, wykazały
fetotoksyczność o obrazie spójnym z ekspozycją na estradiol.
Nie przeprowadzano badań genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego w tej
kombinacji. Octan nomegestrolu nie jest genotoksyczny.
Jednakże należy mieć na uwadze, że stosowanie hormonów płciowych może powodować rozwój
niektórych hormonozależnych tkanek i nowotworów.
21
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz żółte tabletki powlekane
placebo)
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna (E460)
Krospowidon (E1201)
Talk (E553b)
Magnezu stearynian (E572)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne)
Alkohol poliwinylowy (E1203)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk (E553b)
Otoczka tabletki (żółte tabletki powlekane placebo)
Alkohol poliwinylowy (E1203)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk (E553b)
Żelaza tlenek żółty (E172)
Żelaza tlenek czarny (E172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blister PVC/aluminium zawierający 28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki zawierające substancje
czynne i 4 żółte tabletki placebo).
Wielkości opakowań: 28, 84, 168 i 364 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (w tym tabletek Zoely), które nie są już potrzebne,
nie należy wyrzucać do sieci kanalizacyjnej. Hormonalne substancje czynne zawarte w tabletkach
mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko wodne. Tabletki należy zwrócić do apteki lub usunąć
w inny bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
22
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/11/690/001
EU/1/11/690/002
EU/1/11/690/003
EU/1/11/690/004
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2011 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10 maja 2021
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.
23
ANEKS II
A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE
DOPUSZCZENIA DO OBROTU
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA
PRODUKTU LECZNICZEGO
24
A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est
22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Francja
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holandia
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia
Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za
zwolnienie danej serii produktu leczniczego.
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA
Produkt leczniczy wydawany na receptę.
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU
• Okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania (ang. Periodic safety update reports,
PSURs)
Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu
leczniczego są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa
w art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej
stronie internetowej dotyczącej leków.
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO
I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)
Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2
dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.
Uaktualniony RMP należy przedstawiać:
• na żądanie Europejskiej Agencji Leków;
25
• w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych
informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku
uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.
26
ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA
27
A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ
28
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
nomegestrolu octan/estradiol
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 2,5 mg nomegestrolu octanu i 1,5 mg
estradiolu (w postaci półwodnej).
Każda żółta tabletka placebo nie zawiera substancji czynnych.
3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
Lek zawiera laktozę jednowodną.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Tabletki powlekane
28 tabletek powlekanych
84 tabletki powlekane
168 tabletek powlekanych
364 tabletki powlekane
5. SPOSÓB I DROGA PODANIA
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI
Termin ważności (EXP)
29
9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/11/690/001 28 tabletek powlekanych
EU/1/11/690/002 84 tabletki powlekane
EU/1/11/690/003 168 tabletek powlekanych
EU/1/11/690/004 364 tabletki powlekane
13. NUMER SERII
Nr serii (Lot)
14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A
zoely
17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.
18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
PC
SN
NN
30
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH
FOLIOWYCH
BLISTER
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki
nomegestrolu octan/estradiol
2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Theramex Ireland Limited
3. TERMIN WAŻNOŚCI
EXP
4. NUMER SERII
Lot
5. INNE
[Miejsce na umieszczenie etykiety z nazwą dnia:] Tutaj umieść naklejkę z dniem tygodnia
[Numerowane dni dla każdej tabletki:] Start, 2, ...28
[Strzałki wskazujące kolejność przyjmowania tabletek:] →
31
ARKUSZ Z ETYKIETAMI Z NAZWAMI DNI WRAZ Z NAKLEJKAMI DOŁĄCZONYMI
DO ULOTKI
Arkusz z etykietami z nazwami dni
Wybierz etykietę z nazwą dnia, od którego rozpoczynasz stosowanie leku.
Umieść etykietę na blistrze nad tekstem „Tutaj umieść naklejkę z dniem tygodnia”.
ND PN WT ŚR CZW PT SB
PN WT ŚR CZW PT SB ND
WT ŚR CZW PT SB ND PN
ŚR CZW PT SB ND PN WT
CZW PT SB ND PN WT ŚR
PT SB ND PN WT ŚR CZW
SB ND PN WT ŚR CZW PT
[Drugi arkusz z etykietami z nazwami dni dla opakowania zawierającego 3 blistry zawierający
poniższy tekst dwukrotnie:]
ND PN WT ŚR CZW PT SB
PN WT ŚR CZW PT SB ND
WT ŚR CZW PT SB ND PN
ŚR CZW PT SB ND PN WT
CZW PT SB ND PN WT ŚR
PT SB ND PN WT ŚR CZW
SB ND PN WT ŚR CZW PT
[Przed etykietami z nazwami dni przeznaczonymi do drugiego blistra:] Blister 2
[Przed etykietami z nazwami dni przeznaczonymi do trzeciego blistra:] Blister 3
32
B. ULOTKA DLA PACJENTA
33
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
nomegestrolu octan/estradiol
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych:
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych
metod antykoncepcji.
• Przyjmowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z nieznacznym
zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi (zakrzepicy) w naczyniach żylnych
i tętniczych, zwłaszcza w pierwszym roku lub po wznowieniu ich stosowania po przerwie
trwającej dłużej niż 4 tygodnie.
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że
wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Zoely i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely
3. Jak stosować lek Zoely
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zoely
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Zoely i w jakim celu się go stosuje
Zoely to tabletka antykoncepcyjna, stosowana w celu zapobiegania zajściu w ciążę.
• Wszystkie 24 białe tabletki powlekane zawierają niewielką ilość dwóch różnych hormonów
żeńskich: octan nomegestrolu (progestagen) i estradiol (naturalny estrogen).
• 4 żółte tabletki powlekane nie zawierają hormonów; są to tabletki placebo.
• Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa różne hormony, takie jak lek Zoely, nazywane są
„tabletkami złożonymi”.
• Połączenie octanu nomegestrolu (progestagenu zawartego w leku Zoely) i estradiolu (estrogenu
zawartego w leku Zoely) ma działanie zapobiegające owulacji (uwolnieniu komórki jajowej
z jajnika) i zmniejszające prawdopodobieństwo zapłodnienia uwolnionej komórki jajowej
i zajścia w ciążę.
34
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zoely należy przeczytać informacje dotyczące zakrzepów
krwi (zakrzepicy) podane w punkcie 2. Szczególnie istotne jest zapoznanie się z objawami
związanymi z obecnością zakrzepów krwi – patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoely lekarz zada pytania o stan zdrowia pacjentki i jej bliskich
krewnych w przeszłości w celu udzielenia indywidualnej porady dotyczącej leczenia. Lekarz zmierzy
też ciśnienie krwi, a w zależności od indywidualnej sytuacji może także przeprowadzić inne badania.
W niniejszej ulotce przedstawiono okoliczności, w których konieczne jest przerwanie przyjmowania
tabletek lub w których tabletki mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony antykoncepcyjnej. W
takich przypadkach nie należy odbywać stosunków płciowych lub stosować dodatkowe,
niehormonalne metody antykoncepcyjne, tj. prezerwatywa lub inne mechaniczne metody
antykoncepcyjne. Nie należy stosować metody kalendarzowej ani metody pomiaru temperatury.
Metody te mogą nie chronić przed zajściem w ciążę, ponieważ tabletki antykoncepcyjne powodują
zaburzenia zmian temperatury i śluzu szyjki macicy, które występują w czasie cyklu miesiączkowego.
Podobnie jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne, lek Zoely nie zapobiega przed zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (który może powodować zespół nabytego
niedoboru odporności, AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Zoely
Leku Zoely nie należy stosować u osób, których dotyczy którykolwiek z wymienionych niżej stanów.
W przypadku występowania któregokolwiek z poniższych czynników należy powiedzieć o tym
lekarzowi. Lekarz przedstawi inne możliwe sposoby zapobiegania ciąży, które mogą być bardziej
odpowiednie dla danej osoby.
• jeśli u pacjentki występują (lub kiedykolwiek w przeszłości występowały) zakrzepy krwi
w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość
płucna) lub w innych narządach;
• jeśli u pacjentki występują zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór
białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub
przeciwciał antyfosfolipidowych;
• jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie operacji lub jeśli była unieruchomiona przez
dłuższy czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił zawał serca lub udar;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek w przeszłości występowała dusznica bolesna (stan związany z
obecnością silnego bólu w klatce piersiowej, który może być pierwszym objawem niedrożności
naczyń krwionośnych przebiegających wokół serca, zwanej zawałem serca) lub przemijający
napad niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic attack) w postaci krótkotrwałych
objawów udaru mózgu;
• jeśli u pacjentki występuje jakakolwiek z wymienionych niżej chorób, która może powodować
wzrost ryzyka powstawania zakrzepu krwi w tętnicach:
- ciężka postać cukrzycy z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;
- bardzo wysokie ciśnienie tętnicze;
- bardzo duże stężenia niektórych tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
- choroba nazywana hiperhomocysteinemią;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował rodzaj migreny zwany „migreną z aurą”;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowało zapalenie trzustki związane z wysokim stężeniem
tłuszczów we krwi;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby, a czynność wątroby nie
powróciła do wartości prawidłowych;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała łagodna lub złośliwa choroba nowotworowa
wątroby;
35
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował lub może występować rak piersi lub narządów
płciowych;
• jeśli u pacjentki występuje oponiak lub kiedykolwiek wykryto oponiaka (zazwyczaj łagodny
guz warstwy tkanki między mózgiem a czaszką).
• jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy;
• jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol lub octan nomegestrolu lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeśli którekolwiek z powyższych schorzeń wystąpią po raz pierwszy podczas stosowania leku Zoely
należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Podczas przerwy
w przyjmowaniu leku należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne. Patrz także
punkt 2 powyżej „Uwagi ogólne”.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoely należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
• jeśli pacjentka zauważy objawy mogące oznaczać obecność zakrzepu krwi w naczyniach
kończyny dolnej (to znaczy zakrzepicy żył głębokich), w naczyniach płucnych (to znaczy
zatorowości płucnej), wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu (patrz punkt „Zakrzepy krwi”
poniżej).
Opis objawów związanych z tymi ciężkimi działaniami niepożądanymi znajduje się w punkcie
zatytułowanym „Jak rozpoznać zakrzep krwi”;
• w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian stanu zdrowia, w szczególności tych, które
wymieniono w niniejszej ulotce (patrz także punkt 2 „Nie stosować leku Zoely”; nie należy
pomijać zmian stanu zdrowia członków najbliższej rodziny);
• w przypadku wyczucia guzka w piersi;
• w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy,
języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywki łącznie z trudnością
w oddychaniu;
• w przypadku rozpoczęcia stosowania innych leków (patrz także punkt 2 „Zoely a inne leki”).
• jeśli pacjentka jest unieruchomiona lub oczekuje na zabieg chirurgiczny (należy poinformować
lekarza z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem);
• w przypadku nietypowego, silnego krwawienia z pochwy;
• jeśli pacjentka pominęła jedną lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania leku
i odbyła stosunek płciowy bez zabezpieczenia w ciągu ostatnich 7 dni (patrz także punkt 3
„Pominięcie zastosowania leku Zoely”);
• w przypadku ciężkiej biegunki lub wystąpienia silnych wymiotów;
• w przypadku braku krwawień miesiączkowych, jeśli pacjentka podejrzewa, że może być
w ciąży (nie należy zaczynać kolejnego blistra z lekiem, dopóki lekarz nie zaleci, patrz także
punkt 3 „Brak jednego lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z wymienionych niżej
stanów chorobowych.
W przypadku wystąpienia lub pogorszenia się tych stanów podczas stosowania leku Zoely, również
należy powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli:
• u pacjentki występuje dziedziczny i nabyty obrzęk naczynioruchowy. Należy niezwłocznie
zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich
jak opuchnięcie twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu czy pokrzywki,
w połączeniu z trudnościami w oddychaniu. Leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub
pogarszać objawy obrzęku naczynioruchowego;
• u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt 2 „Zoely a inne leki”);
36
• u pacjentki występuje choroba wątroby (np. żółtaczka) lub choroba pęcherzyka żółciowego (np.
kamienie żółciowe);
• u pacjentki występuje cukrzyca;
• u pacjentki występuje depresja;
• u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekła
zapalna choroba jelit);
• u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba zaburzająca działanie
naturalnego układu odpornościowego);
• u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepliwości krwi
powodujące niewydolność nerek);
• u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwinek
czerwonych);
• pacjentka ma podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub jeśli taki stan
występował w jej rodzinie. Hipertriglicerydemia wiąże się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju
zapalenia trzustki;
• u pacjentki występuje zapalenie żył przebiegających płytko pod skórą (zakrzepowe zapalenie
żył powierzchownych);
• u pacjentki występują żylaki;
• u pacjentki występuje schorzenie, które wystąpiło po raz pierwszy lub uległo nasileniu podczas
ciąży lub wcześniejszego stosowania żeńskich hormonów [np. utrata słuchu, porfiria (choroba
krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami podczas ciąży), pląsawica
Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują nagłe ruchy ciała)];
• u pacjentki kiedykolwiek występowała ostuda (żółtawo-brązowe plamy barwnikowe na skórze,
tzw. „plamy ciążowe", w szczególności na twarzy). W takim przypadku należy unikać
nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.
Należy również powiedzieć lekarzowi, jeśli:
• u bliskiego członka rodziny występuje lub kiedykolwiek występował rak piersi;
• u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie operacji lub jeśli była unieruchomiona przez
dłuższy czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);
• pacjentka niedawno urodziła dziecko, ryzyko powstania zakrzepów krwi jest podwyższone.
Należy zapytać lekarza, w jakim czasie po porodzie można zacząć przyjmować lek Zoely.
ZAKRZEPY KRWI
U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak lek Zoely, ryzyko
wystąpienia zakrzepów krwi jest większe niż u kobiet, które nie stosują tego rodzaju antykoncepcji. W
rzadkich przypadkach zakrzep może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie
zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
• w naczyniach żylnych (zjawisko to nazywa się „zakrzepicą żylną”, „żylną chorobą zakrzepowozatorową” lub w skrócie ŻChZZ)
• w naczyniach tętniczych (zjawisko to nazywa się „zakrzepicą tętniczą”, „tętniczą chorobą
zakrzepowo-zatorową” lub w skrócie TChZZ).
Nie zawsze możliwy jest całkowity powrót do zdrowia po wystąpieniu zakrzepicy. W rzadkich
przypadkach mogą pojawić się ciężkie i trwałe następstwa, a bardzo rzadko może nastąpić śmierć
pacjentki.
37
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia niebezpiecznej zakrzepicy w związku ze
stosowaniem leku Zoely jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP KRWI
W przypadku zauważenia któregokolwiek z wymienionych niżej objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• obrzęk jednej kończyny dolnej albo obrzęk umiejscowiony wzdłuż
przebiegu żyły w nodze lub stopie, zwłaszcza gdy towarzyszy mu:
• ból lub tkliwość kończyny dolnej, które mogą być odczuwane
wyłącznie w pozycji stojącej lub podczas chodzenia;
• zwiększenie temperatury chorej kończyny;
• zmiana zabarwienia skóry kończyny, np. zblednięcie,
zaczerwienienie lub zasinienie.
Zakrzepica żył
głębokich
• nagła duszność lub zwiększenie częstości oddechów o niewyjaśnionej
przyczynie;
• nagłe pojawienie się kaszlu bez oczywistej przyczyny, któremu może
towarzyszyć odpluwanie krwi;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może się nasilać podczas
głębokich wdechów;
• silne zamroczenie lub zawroty głowy;
• nagłe lub nieregularne bicie serca;
• silny ból brzucha.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza, ponieważ niektóre z tych
objawów, takie jak kaszel lub duszność, można pomylić z mniej
poważnymi schorzeniami, na przykład z zakażeniem dróg oddechowych
(np. z przeziębieniem).
Zatorowość płucna
Objawy występujące najczęściej w jednym oku:
• nagła utrata wzroku lub;
• osłabienie ostrości widzenia bez dolegliwości bólowych, które
z czasem może się nasilić prowadząc do utraty wzroku.
Zakrzep żyły siatkówki
(obecność zakrzepu
w naczyniach oka)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, ucisku lub
przytłaczającego ciężaru;
• uczucie ściskania albo pełności w klatce piersiowej, kończynie górnej
lub poniżej mostka;
• uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie dławienia lub
niestrawność;
• ból w górnej części ciała promieniujący do pleców, żuchwy, gardła,
ramienia i żołądka;
• poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój albo duszność;
• nagłe lub nieregularne bicie serca.
Zawał serca
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie mięśni twarzy, ramienia albo
kończyny dolnej, zwłaszcza po jednej stronie ciała;
• nagłe pojawienie się dezorientacji, problemów z mówieniem lub
Udar mózgu
38
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
rozumieniem mowy;
• nagłe pojawienie się zaburzeń widzenia w jednym lub obydwu oczach;
• nagłe wystąpienie problemów z chodzeniem, zawrotów głowy, utrata
równowagi lub koordynacji;
• nagły, silny lub długotrwały ból głowy o nieznanej przyczynie;
• utrata przytomności lub omdlenie bez drgawek lub z towarzyszącymi
drgawkami.
Czasami objawy udaru mózgu mogą być krótkotrwałe i prawie
natychmiast całkowicie ustąpić. Mimo wszystko należy jednak szybko
zgłosić się do lekarza, ponieważ może istnieć ryzyko wystąpienia
kolejnego udaru.
• obrzęk i lekkie zasinienie kończyny;
• silny ból brzucha (ostry brzuch).
Zablokowanie przez
zakrzepy innych naczyń
krwionośnych
ZAKRZEPY KRWI W NACZYNIACH ŻYLNYCH
Jakie konsekwencje może mieć powstanie zakrzepu w żyle?
• Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna). Te działania
niepożądane są jednak rzadkie. Najczęściej występują w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
• Powstanie zakrzepu krwi w żyle nogi lub stopy może prowadzić do rozwoju zakrzepicy żył
głębokich.
• Przemieszczenie się zakrzepu z naczyń kończyny dolnej do naczyń płucnych może prowadzić
do wystąpienia zatorowości płucnej.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może powstać w naczyniach żylnych zaopatrujących
inny narząd, na przykład oko (zakrzep żył siatkówki).
Kiedy ryzyko powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych jest największe?
Ryzyko powstania zakrzepów żylnych jest największe w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, jeśli przyjmowane są po raz pierwszy. Ryzyko to może
również być zwiększone w przypadku wznowienia przyjmowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (tych samych lub innych) po przerwie trwającej co najmniej 4 tygodnie.
Po upływie pierwszego roku ryzyko zmniejsza się, ale zawsze jest nieco wyższe niż u osób, które
w ogóle nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Po zaprzestaniu przyjmowania leku Zoely ryzyko zakrzepicy powraca do normy w ciągu kilku
tygodni.
Jakie jest ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko to zależy od indywidualnego ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i od
rodzaju przyjmowanych przez pacjentkę złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów w naczyniach kończyny dolnej lub płuc (zakrzepica żył
głębokich lub zatorowość płucna) związane z przyjmowaniem leku Zoely jest niewielkie.
• Rocznie notuje się około 2 przypadki zakrzepicy na 10 000 kobiet, które nie stosują żadnych
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych ani nie są w ciąży.
39
• Rocznie notuje się 5-7 przypadków zakrzepicy na 10 000 kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat.
• Ryzyko rozwoju zakrzepicy związane ze stosowaniem leku Zoely jest porównywalne do ryzyka
związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
• Ryzyko powstania zakrzepów krwi będzie różne w zależności od osobistej historii medycznej
(patrz „Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi” poniżej).
Przypadające na rok ryzyko
rozwoju zakrzepicy
Kobiety, które nie stosują złożonych tabletek hormonalnych ani
nie są w ciąży
Około 2 przypadki na 10 000
kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat
Około 5-7 przypadków na
10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Zoely
Mniej więcej taki sam jak w
przypadku innych złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, w tym
środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel
Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych
Ryzyko powstania zakrzepów związane z przyjmowaniem leku Zoely jest niewielkie, ale pewne
okoliczności powodują zwiększenie tego ryzyka. Ryzyko jest podwyższone:
• jeśli pacjentka ma znaczną nadwagę (wskaźnik masy ciała [BMI] przekraczający 30 kg/m2
);
• jeśli zakrzepy występowały w naczyniach kończyn dolnych, płuc lub innych narządów
u bliskiego członka rodziny pacjentki w młodym wieku (np. w wieku około 50 lat lub
wcześniej). W takim przypadku istnieje podejrzenie dziedzicznych zaburzeń krzepnięcia krwi;
• jeśli pacjentka wymaga operacji, była unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu urazu lub
choroby albo opatrunku gipsowego na kończynie dolnej. Może być konieczne przerwanie
stosowania leku Zoely kilka tygodni przed operacją lub w okresie ograniczenia możliwości
poruszania się. Jeżeli trzeba odstawić lek Zoely należy zapytać lekarza kiedy będzie można
ponownie zacząć go przyjmować;
• z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 lat);
• jeśli pacjentka przed kilkoma tygodniami urodziła dziecko.
Ryzyko powstania zakrzepów jest tym większe, im więcej sprzyjających czynników stwierdza się
u pacjentki.
Podróż samolotem (trwająca dłużej niż 4 godziny) może wiązać się z tymczasowym zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów krwi, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego występowania niektórych
innych spośród wymienionych czynników.
Istotne jest poinformowanie lekarza o występowaniu któregokolwiek z wymienionych czynników,
nawet gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości. Lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu
przyjmowania leku Zoely.
Należy powiadomić lekarza, gdy w czasie stosowania leku Zoely zmienią się okoliczności związane
z opisanymi wyżej czynnikami, na przykład u bliskiego członka rodziny wystąpi zakrzepica lub
znacząco zwiększy się masa ciała pacjentki.
ZAKRZEPY KRWI W NACZYNIACH TĘTNICZYCH
Jakie konsekwencje może mieć powstanie zakrzepu w tętnicy?
Podobnie jak zakrzep żylny, zakrzep w tętnicy może prowadzić do poważnych zaburzeń. Na przykład
może doprowadzić do zawału serca lub spowodować udar mózgu.
40
Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach tętniczych
Należy zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu w związku ze stosowaniem
leku Zoely jest bardzo małe, ale może się zwiększyć:
• wraz z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Zaleca się zaprzestanie palenia w czasie przyjmowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Zoely. Kobietom w wieku
powyżej 35 lat, które nie mogą zrezygnować z palenia, lekarz może zalecić stosowanie innej
metody antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi;
• jeśli u bliskiego członka rodziny rozpoznano zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku
(przed ukończeniem 50. roku życia). W takim przypadku ryzyko wystąpienia zawału serca lub
udaru mózgu u pacjentki również jest zwiększone;
• jeśli u pacjentki lub bliskiego członka jej rodziny stwierdza się wysoki poziom tłuszczów we
krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
• jeśli u pacjentki występuje migrena, a szczególnie migrena z aurą;
• jeśli u pacjentki występują dolegliwości ze strony serca (wada zastawki serca, zaburzenia rytmu
serca, takie jak migotanie przedsionków);
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u danej osoby występuje więcej niż jeden z wymienionych czynników lub jeśli którykolwiek
z nich jest szczególnie nasilony, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze większe.
Należy powiadomić lekarza, gdy w czasie stosowania leku Zoely zmienią się okoliczności związane
z opisanymi wyżej czynnikami, na przykład pacjentka zacznie palić, u bliskiego członka rodziny
wystąpi zakrzepica z nieznanych przyczyn lub znacznie zwiększy się masa ciała pacjentki.
Nowotwór
Obserwowano nieznacznie częstsze występowanie raka piersi u kobiet przyjmujących złożone środki
antykoncepcyjne, ale nie stwierdzono, czy było to spowodowane stosowaniem tabletek złożonych.
Możliwe jest, że nowotwory są stwierdzane częściej u kobiet stosujących tabletki złożone, ponieważ
są one częściej poddawane badaniom lekarskim piersi. Po przerwaniu stosowania tabletki złożonej
zwiększone ryzyko stopniowo maleje.
Istotne jest, aby często badać piersi oraz zgłaszać się do lekarza w przypadku wyczucia jakichkolwiek
guzków. Należy również poinformować lekarza, jeśli u osoby blisko spokrewnionej występuje lub
kiedykolwiek występował rak piersi (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
W rzadkich przypadkach, u kobiet które przyjmowały tabletki antykoncepcyjne, występowały łagodne
(niezłośliwe) nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe nowotwory wątroby.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia nietypowego i silnego bólu brzucha.
Rak szyjki macicy jest wywoływany przez zakażenie wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV).
Opisywano częstsze występowanie raka szyjki macicy u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne
przez więcej niż 5 lat. Nie wiadomo, czy wynika to ze stosowania hormonalnych leków
antykoncepcyjnych czy innych czynników takich jak różne zachowania seksualne.
Oponiaki
Stosowanie octanu nomegestrolu zostało powiązane z rozwojem zazwyczaj łagodnego guza warstwy
tkanki między mózgiem a czaszką (oponiak). Ryzyko to zwiększa się zwłaszcza podczas dłuższego
stosowania dużych dawek (kilka lat). Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak, lekarz przerwie
leczenie lekiem Zoely (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zoely”). Jeśli pacjentka zauważy
jakiekolwiek objawy, takie jak zmiany w widzeniu (np. widzenie podwójne lub niewyraźne), utrata
słuchu lub dzwonienie w uszach, utrata węchu, bóle głowy, który nasilają się z czasem, utrata pamięci,
drgawki, osłabienie rąk lub nóg, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
41
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Zoely, zgłaszały depresję
lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Wyniki badań laboratoryjnych
Pacjentki skierowane na badania krwi lub moczu powinny poinformować lekarza o stosowaniu leku
Zoely, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku
poniżej 18 lat.
Zoely a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy również
poinformować inne osoby należące do fachowego personelu medycznego przepisujące lub wydające
inny lek o przyjmowaniu leku Zoely.
• Niektóre leki mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną leku Zoely lub mogą powodować
nieoczekiwane krwawienia. Są to leki stosowane w leczeniu:
– padaczki (np. primidon, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, okskarbazepina,
topiramat, felbamat);
– gruźlicy (np. ryfampicyna);
– zakażenia wirusem HIV (np. ryfabutyna, rytonawir, efawirenz);
– zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) (np. inhibitory proteazy);
– innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina);
– wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc, zwanego
nadciśnieniem płucnym (bozentan).
• Preparaty ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca (Hypericum perforatum) mogą również
powodować nieskuteczność leku Zoely. Przed rozpoczęciem stosowania preparatów ziołowych
zawierających wyciąg z dziurawca, podczas stosowania leku Zoely, należy skonsultować się z
lekarzem.
• Jeśli pacjentka przyjmuje leki lub leki ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku Zoely,
należy stosować także antykoncepcję mechaniczną. Ponieważ wpływ innego leku na Zoely
może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie
w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej.
• Niektóre leki mogą zwiększać stężenia substancji czynnych leku Zoely we krwi. Nie zmniejsza
to skuteczności tabletki, ale należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków
przeciwgrzybiczych zawierających ketokonazol.
• Lek Zoely może również wpływać na działanie innych leków, takich jak lek
przeciwpadaczkowy – lamotrygina.
• Schemat leczenia skojarzonego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) za pomocą
ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz schemat
leczenia za pomocą glekaprewiru/pibrentaswiru może powodować zwiększenie parametrów
czynności wątroby w badaniach laboratoryjnych krwi (zwiększona aktywność enzymu
wątrobowego AlAT) u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające etynyloestradiol. Lek Zoely zawiera estradiol zamiast etynyloestradiolu. Nie
wiadomo, czy zwiększona aktywność enzymu wątrobowego AlAT może wystąpić podczas
stosowania leku Zoely jednocześnie z tego rodzaju schematem leczenia skojarzonego przeciwko
wirusowi HCV. Lekarz udzieli pacjentce stosownych wskazówek.
Ciąża i karmienie piersią
Lek Zoely nie może być stosowany u kobiet w ciąży lub które mogą być w ciąży. W przypadku
zajścia w ciążę podczas stosowania leku Zoely należy natychmiast przerwać stosowanie leku Zoely
i skonsultować się z lekarzem.
42
Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania leku Zoely z powodu zajścia w ciążę, patrz
punkt 3 „Przerwanie stosowania leku Zoely”.
Lek Zoely nie jest zalecany podczas karmienia piersią. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek
podczas karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Zoely nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
Zoely zawiera laktozę
Jeśli pacjentka została poinformowana przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, należy
skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
3. Jak stosować lek Zoely
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować tabletki
Blister z lekiem Zoely zawiera 28 tabletek powlekanych: 24 białe tabletki zawierające substancje
czynne (tabletki 1-24) oraz 4 żółte tabletki bez substancji czynnych (tabletki 25-28).
Rozpoczęcie stosowania nowego blistra z lekiem Zoely należy rozpoczynać od białej tabletki
zawierającej substancje czynne w górnym lewym rogu (numer 1) (patrz „Start”). Spośród 7 naklejek
z szarej kolumny, należy wybrać jedną naklejkę z odpowiednim dniem, od którego rozpoczyna się
stosowanie leku. Na przykład, w przypadku rozpoczynania stosowania leku w środę należy
zastosować naklejkę z napisem „ŚR”. Naklejkę należy nakleić na blistrze, tuż powyżej rowka
z białymi tabletkami zawierającymi substancje czynne w miejscu oznaczonym „Tutaj umieść naklejkę
z dniem tygodnia”. Ułatwia to sprawdzenie, czy w danym dniu została przyjęta tabletka.
Każdego dnia należy przyjmować jedną tabletkę o tej samej porze, popijając wodą w razie potrzeby.
Tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę na blistrze, tak, aby
najpierw wykorzystać białe tabletki zawierające substancje czynne, a następnie żółte tabletki placebo.
Krwawienie rozpocznie się podczas 4-dniowego okresu stosowania żółtych tabletek placebo (tzw.
krwawienie z odstawienia). Krwawienie na ogół rozpoczyna się w ciągu 2-3 dni po zastosowaniu
ostatniej białej tabletki zawierającej substancje czynne i może trwać aż do rozpoczęcia kolejnego
blistra.
Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra natychmiast po przyjęciu ostatniej żółtej
tabletki placebo, nawet jeśli krwawienie nie ustąpiło. Oznacza to, że nowy blister pacjentka będzie
rozpoczynać tego samego dnia tygodnia oraz, że krwawienie miesiączkowe będzie występowało
w przybliżeniu w te same dni każdego miesiąca.
U niektórych pacjentek krwawienie miesiączkowe może nie wystąpić każdego miesiąca podczas
stosowania żółtych tabletek placebo. W przypadku codziennego stosowania leku Zoely zgodnie
z powyższymi zaleceniami jest mało prawdopodobne, aby pacjentka zaszła w ciążę (patrz
punkt 3 „Brak jednego krwawienia lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Zoely
Jeśli pacjentka nie stosowała antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie leku Zoely należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego
(tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Jeśli pacjentka rozpoczęła stosowanie leku
Zoely w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego, ochrona antykoncepcyjna działa natychmiast. Nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
43
Przejście z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (tabletka złożona, pierścień
dopochwowy lub plaster przezskórny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania leku Zoely w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego leku antykoncepcyjnego (oznacza to brak przerwy w
przyjmowaniu tabletek). Jeśli obecnie przyjmowany lek antykoncepcyjny zawiera tabletki bez
substancji czynnej (placebo), można rozpocząć przyjmowanie leku Zoely w następnym dniu po
przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (w razie wątpliwości należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą). Przyjmowanie tabletek Zoely można rozpocząć później, jednak nigdy
nie później niż w następnym dniu po okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek obecnie
przyjmowanego leku antykoncepcyjnego (lub w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
placebo obecnie przyjmowanego leku antykoncepcyjnego). W przypadku kobiet stosujących
wcześniej pierścień dopochwowy lub plaster przezskórny, należy rozpocząć przyjmowanie leku Zoely
w dniu usunięcia pierścienia lub plastra. Można również rozpocząć przyjmowanie tabletek później,
jednak nie później niż termin ponownego założenia pierścienia lub plastra.
W przypadku przestrzegania powyższych zaleceń nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony antykoncepcyjnej należy
zwrócić się do lekarza.
Gdy w poprzednim cyklu stosowano środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen
(minitabletka)
Pacjentka stosująca środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen może przejść na
stosowanie leku Zoely w dowolnym dniu cyklu, rozpoczynając przyjmowanie leku następnego dnia.
Jednak konieczne jest stosowanie również antykoncepcji mechanicznej (np. prezerwatywy) przez
pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely.
Przejście z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (iniekcja, implant) lub
wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego (IUS, ang. Intra Uterine System)
Przyjmowanie leku Zoely można rozpocząć w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia, w dniu
usunięcia implantu lub IUS. W przypadku odbywania stosunków płciowych konieczne jest stosowanie
również antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely.
Po porodzie
Przyjmowanie leku Zoely należy rozpocząć pomiędzy 21. i 28. dniem po porodzie. W przypadku
rozpoczęcia przyjmowania leku później niż po 28 dniach należy również stosować antykoncepcję
mechaniczną (np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely. Gdyby jednak przed
rozpoczęciem stosowania leku Zoely doszło do stosunku płciowego, należy najpierw sprawdzić, czy
pacjentka nie jest w ciąży, lub należy poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego. W
przypadku karmienia piersią i zamiaru rozpoczęcia stosowania leku Zoely po porodzie, patrz punkt 2
„Ciąża i karmienie piersią”.
W przypadku wątpliwości dotyczących rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Po poronieniu lub aborcji
Należy skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoely
Brak doniesień o szkodliwym działaniu po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Zoely.
W przypadku zastosowania kilku tabletek jednocześnie mogą wystąpić mdłości (nudności), wymioty
lub krwawienie z pochwy. W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek leku Zoely lub jeśli
pacjentka zauważy, że dziecko przyjęło tabletki, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Zoely
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania białej tabletki zawierającej
substancje czynne:
• jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Należy możliwie jak najszybciej zażyć tabletkę,
a następnie kontynuować stosowanie tabletek o zwykłej porze.
44
• jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło 24 godziny lub więcej, ochrona
antykoncepcyjna może ulec zmniejszeniu. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest
ryzyko zajścia w ciążę. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje w przypadku
pominięcia białej tabletki zawierającej substancje czynne na początku lub na końcu blistra
z tabletkami. Należy zatem postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dzień 1-7 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą białą tabletkę zawierającą substancje czynne,
nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, i kontynuować przyjmowanie kolejnych
o zwykłej porze. Jednakże konieczne jest stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji (np.
prezerwatywy) jako dodatkowego zabezpieczenia przez kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania
tabletek.
Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu przed pominięciem zastosowania tabletek, istnieje
prawdopodobieństwo zajścia lub bycia w ciąży. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
Dzień 8-17 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie) i przyjmować kolejne o zwykłej porze. Jeśli tabletki były przyjmowane
prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominiętą tabletkę, ochrona przed zajściem w ciążę nie ulega
zmniejszeniu, zatem nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej. Jeśli jednak
pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy stosować dodatkowo metodę mechaniczną, np. prezerwatywę
przez kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.
Dzień 18-24 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Istnieje szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę w przypadku pominięcia stosowania białych tabletek
zawierających substancje czynne na krótki okres przed rozpoczęciem okresu przyjmowania żółtych
tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec
zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej.
Można skorzystać z jednej z opisanych poniżej dwóch opcji. Nie trzeba stosować dodatkowej metody
antykoncepcji, jeśli tabletki przyjmowane były prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominiętą
tabletkę. W przeciwnym wypadku, należy skorzystać z pierwszej opcji i stosować dodatkowo
mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) jako dodatkową metodę antykoncepcji przez
kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.
Opcja 1: Należy możliwie jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę zawierającą
substancje czynne, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, i kontynuować
przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej białej tabletki
zawierającej substancje czynne z opakowania należy przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania, tzn.
należy pominąć przyjmowanie żółtych tabletek placebo. Do czasu wykorzystania żółtych tabletek
z drugiego opakowania może nie wystąpić krwawienie tylko niewielkie krwawienie lub krwawienie
podobne do miesiączkowego podczas przyjmowania białych tabletek zawierających substancje
czynne.
Opcja 2: Należy przestać przyjmować białe tabletki zawierające substancje czynne i rozpocząć
przyjmowanie żółtych tabletek placebo przez maksymalnie 3 dni tak, aby całkowita liczba tabletek
placebo oraz pominiętych białych tabletek zawierających substancje czynne wyniosła nie więcej niż 4.
Po zakończeniu okresu przyjmowania żółtych tabletek placebo należy rozpocząć kolejny blister.
Jeśli kobieta nie jest pewna co do liczby pominiętych białych tabletek zawierających substancje
czynne, powinna skorzystać z pierwszej opcji, przez kolejne 7 dni stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę, jako dodatkową metodę antykoncepcyjną i skontaktować się z
lekarzem (ponieważ możliwe jest, że pacjentka nie jest chroniona przed zajściem w ciążę).
Pominięcie przyjęcia białej tabletki zawierającej substancje czynne oraz brak spodziewanego
krwawienia miesiączkowego podczas przyjmowania żółtych tabletek placebo z tego samego blistra
z tabletkami, może świadczyć, że doszło do zapłodnienia. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek
z kolejnego blistra należy skonsultować się z lekarzem.
45
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania żółtych tabletek placebo
Ostatnie 4 żółte tabletki z czwartego rzędu to tabletki placebo, które nie zawierają substancji
czynnych. W przypadku pominięcia tych tabletek ochrona antykoncepcyjna leku Zoely nie ulega
zmniejszeniu. Pominięte tabletki placebo należy wyrzucić i rozpocząć przyjmowanie tabletek
z kolejnego blistra o zwykłej porze.
Rysunek
Schemat: jeżeli od czasu planowego przyjęcia białych tabletek zawierających substancje czynne
upłynęło 24 godziny lub więcej
Wymioty lub ciężka biegunka
W razie wymiotów w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia białej tabletki zawierającej substancje czynne lub
w razie ciężkiej biegunki istnieje ryzyko, że wchłanianie substancji czynnych tabletek Zoely do
organizmu może nie być całkowite. Jest to sytuacja podobna do pominięcia białej tabletki zawierającej
substancje czynne. Po ustąpieniu wymiotów lub biegunki należy możliwie najszybciej przyjąć kolejną
białą tabletkę zawierającą substancje czynne z zapasowego blistra. W miarę możliwości należy to
zrobić w ciągu 24 godzin od zwykłej pory planowego przyjęcia tabletki. Następną tabletkę należy
przyjąć o zwykłej porze. Jeśli nie jest to możliwe bądź upłynęło 24 godziny lub więcej, należy
46
postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi w części zatytułowanej „Pominięcie zastosowania leku
Zoely”. W razie ciężkiej biegunki należy zwrócić się do lekarza.
Żółte tabletki to tabletki placebo, które nie zawierają substancji czynnych. Jeśli wymioty lub ciężka
biegunka wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu żółtej tabletki placebo, ochrona antykoncepcyjna
leku Zoely nie zmienia się.
Opóźnianie krwawienia
Nawet jeśli nie jest to zalecane, można opóźnić dzień wystąpienia krwawienia poprzez
nieprzyjmowanie żółtych tabletek placebo z czwartego rzędu blistra i przejście od razu do nowego
blistra leku Zoely. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić lekkie
krwawienie lub krwawienie podobne do miesiączkowego. Jeśli pacjentka chce, aby dzień wystąpienia
krwawienia rozpoczął się w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego blistra, powinna przestać
przyjmować białe tabletki z substancjami czynnymi i rozpocząć przyjmowanie żółtych tabletek
placebo. Przyjmowanie tabletek z drugiego blistra należy zakończyć, przyjmując 4 żółte tabletki
placebo, a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego (trzeciego) blistra. Jeśli pacjentka
nie jest pewna co robić, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przesunięcie początku krwawienia miesiączkowego
W przypadku prawidłowego przyjmowania tabletek, krwawienie miesiączkowe rozpocznie się
w trakcie przyjmowania placebo. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień, można
skrócić okres przyjmowania tabletek placebo, tj. dni, w których przyjmuje się żółte tabletki, ale nigdy
nie wolno wydłużać tej liczby (4 dni to maksymalny czas przyjmowania placebo).
Na przykład, jeśli pacjentka rozpoczyna przyjmowanie żółtych tabletek placebo w piątek i chce
zmienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej), to musi rozpocząć stosowanie nowego blistera 3 dni
wcześniej niż zazwyczaj. W przypadku skrócenia okresu przyjmowania żółtych tabletek placebo,
krwawienie może nie występować. Może jednak wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie
podobne do miesiączkowego podczas przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne
z kolejnego blistra.
Jeśli pacjentka nie jest pewna co robić, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nieoczekiwane krwawienie
W przypadku wszystkich złożonych leków antykoncepcyjnych, pomiędzy krwawieniami
miesiączkowymi może występować nieregularne krwawienie z pochwy (plamienie lub krwawienie
międzymiesiączkowe). Konieczne może być stosowanie ochrony higienicznej, ale tabletki należy
przyjmować zgodnie z zaleceniami. Nieregularne krwawienia z pochwy na ogół ustępują po okresie
adaptacji (na ogół po około 3 miesiącach). Jeśli krwawienie nie ustępuje, nasila się lub występuje
ponownie należy skonsultować się z lekarzem.
Brak jednego krwawienia lub więcej krwawień miesiączkowych
Badania kliniczne leku Zoely wykazały, że czasami możliwy jest brak regularnego krwawienia
miesiączkowego po dniu 24.
• W przypadku prawidłowego przyjmowania tabletek, braku wymiotów lub ciężkiej biegunki, lub
stosowania innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo niskie. Należy
kontynuować dotychczasowe stosowanie leku Zoely. Patrz także punkt 3 „Wymioty lub ciężka
biegunka” lub punkt 2 „Zoely a inne leki”.
• W przypadku nieprzyjmowania wszystkich tabletek zgodnie z zaleceniami lub w przypadku
braku dwóch krwawień miesiączkowych z rzędu mogło dojść do zajścia w ciążę. Należy
wówczas natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać kolejnego blistra
leku Zoely dopóki lekarz nie wykluczy ciąży.
Przerwanie stosowania leku Zoely
Przyjmowanie leku Zoely można przerwać w dowolnej chwili. Jeśli pacjentka nie planuje zajścia
w ciążę, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem odnośnie innych metod antykoncepcyjnych.
W przypadku przerwania stosowania leku Zoely ze względu na planowanie zajścia w ciążę, przed
zajściem w ciążę najlepiej odczekać do wystąpienia pierwszego naturalnego krwawienia
miesiączkowego.
Ułatwi to określenie terminu porodu.
47
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, w szczególności ciężkich lub
uporczywych, albo w przypadku zmiany stanu zdrowia, która może być spowodowana stosowaniem
leku Zoely, należy skonsultować się z lekarzem.
U wszystkich kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko powstania
zakrzepów krwi w naczyniach żylnych (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub w naczyniach
tętniczych (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa) jest zwiększone. Dokładniejsze informacje
dotyczące różnych zagrożeń związanych z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych podano w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely”.
Następujące działania niepożądane wiązano ze stosowaniem leku Zoely:
Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
• trądzik
• zaburzenia miesiączkowania (np. brak lub nieregularne)
Częste działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 10 pacjentów):
• zmniejszenie popędu płciowego, depresja (obniżenie nastroju), zmiany nastroju
• ból głowy lub migrena
• nudności (mdłości)
• obfite miesiączki, ból piersi, ból miednicy
• przyrost masy ciała
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 100 pacjentów):
• zwiększony apetyt, zatrzymywanie płynów (obrzęk)
• uderzenia gorąca
• obrzęk brzucha
• nadmierne pocenie, łysienie, swędzenie, suchość skóry, tłusta skóra
• uczucie ciężkości w kończynach
• regularne, ale skąpe krwawienia miesiączkowe; powiększenie piersi, guzki piersi, wytwarzanie
mleka pomimo braku ciąży, zespół przedmiesiączkowy, ból podczas stosunku, suchość pochwy
lub sromu, skurcz macicy
• drażliwość
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Rzadkie działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 1000 pacjentów):
• niebezpieczne zakrzepy krwi w naczyniach żylnych lub tętniczych, na przykład:
o w naczyniach kończyny dolnej lub stopy (zakrzepica żył głębokich)
o w naczyniach płucnych (zatorowość płucna)
o zawał serca
o udar mózgu
o mini udar lub krótkotrwałe objawy przypominające udar mózgu znane jako przemijający
napad niedokrwienia mózgu;
o zakrzepy krwi w naczyniach wątroby, żołądka i (lub) jelit, nerek albo oka.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe w przypadku występowania
jakichkolwiek innych czynników powodujących jego wzrost. (Więcej informacji na temat czynników
związanych ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów oraz objawów zakrzepicy podano
w punkcie 2).
48
• zmniejszony apetyt
• zwiększenie popędu płciowego
• zaburzenia koncentracji
• suche oczy, nietolerancja soczewek kontaktowych
• suchość w jamie ustnej
• złoto-brązowe plamy pigmentacyjne, głównie na twarzy, nadmierne owłosienie
• nieprzyjemny zapach z pochwy, uczucie dyskomfortu pochwy lub sromu
• uczucie głodu
• choroba pęcherzyka żółciowego
U osób stosujących lek Zoely zgłaszano przypadki reakcji alergicznych (nadwrażliwości), ale częstość
ich występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych działań niepożądanych ze strony cyklu
miesiączkowego (np. brak lub nieregularność) podczas stosowania leku Zoely opisano
w punkcie 3 „Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować tabletki”, „Nieoczekiwane krwawienie” oraz
„Brak jednego lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Zoely
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP i na
pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Tabletek złożonych (w tym tabletek Zoely), które nie są już potrzebne, nie należy wyrzucać do
kanalizacji. Zawarte w tabletce hormonalne substancje czynne mogą mieć niekorzystny wpływ na
środowisko wodne. Lek należy zwrócić do apteki lub usunąć w inny bezpieczny sposób, zgodnie
z lokalnymi przepisami. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zoely
- Substancjami czynnymi leku są: nomegestrolu octan i estradiol
Biała tabletka powlekana zawierająca substancje czynne: Każda tabletka zawiera 2,5 mg
nomegestrolu octanu i 1,5 mg estradiolu (w postaci półwodnej).
Żółta tabletka powlekana placebo: Tabletki nie zawierają substancji czynnych.
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz żółte tabletki
powlekane placebo)
Laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Zoely zawiera laktozę”), celuloza mikrokrystaliczna
(E460), krospowidon (E1201), talk (E553b), magnezu stearynian (E572) i krzemionka
koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne):
Alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 i talk (E553b)
49
Otoczka tabletki (żółte tabletki powlekane placebo):
Alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk (E553b), żelaza
tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czarny (E172)
Jak wygląda lek Zoely i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane (tabletki) zawierające substancje czynne są białe i okrągłe. Tabletki są oznaczone
symbolem „ne” po każdej stronie.
Tabletki powlekane placebo są żółte i okrągłe. Tabletki są oznaczone symbolem „p” po każdej stronie.
Lek Zoely jest dostępny w blistrach zawierających 28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki
powlekane zawierające substancje czynne oraz 4 żółte tabletki powlekane placebo) w opakowaniu
kartonowym. Opakowania zawierające: 28, 84, 168 i 364 tabletki powlekane.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
Wytwórca
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est
22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Francja
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holandia
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.
50
Aneks IV
Wnioski naukowe
51
Wnioski naukowe
Octan nomegestrolu (NOMAC) i octan chlormadynonu (CMA) są pochodnymi progesteronu o
działaniu przeciwgonadotropowym. Obie te progestyny wykazują dodatkowo działanie
przeciwestrogenowe, a także antyandrogenne. Wykazano, że ich działanie antyandrogenne wynosi
30% (CMA) i 90% (NOMAC) w porównaniu z octanem cyproteronu (CPA), który został wyznaczony
jako referencyjna progestyna antyandrogenna o 100% działaniu antyandrogennym u
wykastrowanych szczurów otrzymujących androgeny (Kuhl 2005).
Zatwierdzone wskazania do stosowania octanu nomegestrolu i octanu chlormadynonu w
monoterapii lub w skojarzeniu z estradiolem lub etynyloestradiolem różnią się w zależności od
mocy i w zależności od kraju. Ogólnie są one wskazane do stosowania w leczeniu zaburzeń
ginekologicznych i menstruacyjnych, w hormonalnej terapii zastępczej oraz – w mniejszych
dawkach – jako antykoncepcja hormonalna.
Oponiak to rzadki nowotwór mózgu, który powstaje z opon mózgowo-rdzeniowych. Chociaż
większość oponiaków to łagodne guzy, ich umiejscowienie śródczaszkowe może prowadzić do
poważnych i potencjalnie śmiertelnych skutków. Prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby u kobiet
jest około dwa razy większe niż u mężczyzn, co wskazuje na rolę hormonów płciowych w jej
patofizjologii.
Ryzyko wystąpienia oponiaka związane ze stosowaniem octanu nomegestrolu jest znane od 2018 r.
Zostało ono wówczas poruszone podczas oceny PSUSA (PSUSA/00002181/201801) obejmującej
produkty z nomegestrolem w monoterapii i uwzględnione w drukach informacyjnych (PI). W
międzyczasie w niektórych publikacjach zgłaszano przypadki regresji oponiaka po przerwaniu
stosowania nomegestrolu, sugerujące hormonalną/progestynową rolę leku w rozwoju tego
nowotworu. Ponadto ryzyko to omówiono w ramach oceny PSUSA dotyczącej nomegestrolu w
skojarzeniu z estradiolem (PSUSA/00002182/201801), co doprowadziło do wprowadzenia zmian w
drukach informacyjnych, które zalecają uważne monitorowanie oponiaków w przypadku stosowania
w ramach hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Druki informacyjne produktu Zoely zmieniono, aby
uwzględnić to ryzyko.
Jeśli chodzi o produkty lecznicze zawierające octan chlormadynonu, w 2019 r. we Francji
zaobserwowano wzrost liczby przypadków oponiaka i wdrożono dalsze działania mające na celu
zminimalizowanie ryzyka (RMM) na poziomie krajowym, w tym zmiany druków informacyjnych
wszystkich produktów zawierających chlormadynon w dawce 5 i 10 mg w celu uwzględnienia
ryzyka rozwoju oponiaka.
W celu dalszego wyjaśnienia związku między octanem chlormadynonu lub octanem nomegestrolu a
ryzykiem wystąpienia oponiaka francuska grupa EPI-PHARE przeprowadziła dwa badania
farmakoepidemiologiczne (Nguyen i wsp. 2021) w oparciu o dane z SNDS (Système national des
données de santé – francuski krajowy system danych dotyczących zdrowia). Wyniki wskazywały na
zwiększone ryzyko rozwoju oponiaków w zależności od dawki i czasu trwania leczenia octanem
nomegestrolu lub octanem chlormadynonu.
W dniu 22 września 2021 r. francuski właściwy organ krajowy (Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, ANSM) wszczął zatem procedurę wyjaśniającą na podstawie
art. 31 dyrektywy 2001/83/WE, opartą na danych uzyskanych w ramach nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii, i zwrócił się do PRAC o ocenę wpływu powyższych kwestii na
stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów zawierających octan nomegestrolu i
produktów zawierających octan chlormadynonu oraz o wydanie zalecenia odnośnie do tego, czy
stosowne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinny zostać utrzymane, zmienione,
zawieszone czy unieważnione.
52
W dniu 7 lipca 2022 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem
Farmakoterapii (PRAC) przyjął zalecenie, które zostało następnie rozpatrzone przez Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zgodnie z art. 107k dyrektywy 2001/83/WE.
Ogólne podsumowanie oceny naukowej przeprowadzonej przez PRAC
Skuteczność octanu chlormadynonu lub octanu nomegestrolu, także w skojarzeniu z
etynyloestradiolem lub estradiolem w zatwierdzonych wskazaniach, oceniono w momencie
przyznania pozwolenia w ramach procedur MAA na szczeblu centralnym i krajowym i uważa się ją
za ustaloną.
Dwa ostatnie badania kohortowe przeprowadzone przez Nguyen i wsp. (2021) w celu oceny
rzeczywistego wpływu przedłużonego stosowania CMA lub NOMAC na ryzyko wystąpienia oponiaka
u kobiet uzupełniają dotychczasową wiedzę o precyzyjne, uporządkowane dane długoterminowe
opracowane na podstawie administracyjnych danych zdrowotnych pochodzących z systemu SNDS
(Système National des Données de Santé), który obejmuje około 99% francuskiej populacji. Wyniki
wykazały zwiększone ryzyko rozwoju oponiaka wewnątrzczaszkowego po ekspozycji na CMA lub
NOMAC w wysokiej dawce skumulowanej i przy dłuższym czasie ekspozycji, które to ryzyko
potencjalnie spada po odstawieniu CMA lub NOMAC. Siła tej zależności, wyraźne efekty zależne od
dawki oraz zmniejszenie ryzyka obserwowane po przerwaniu leczenia na co najmniej rok
przemawiają za związkiem między ekspozycją na CMA/NOMAC a zwiększonym ryzykiem rozwoju
oponiaka.
Analiza przypadków po wprowadzeniu produktu do obrotu również wskazuje na większe ryzyko
wystąpienia oponiaka przy długotrwałym stosowaniu produktów o wysokiej dawce (CMA 5-10 mg i
NOMAC 3,75-5 mg) w różnych wskazaniach. Jeśli chodzi o CMA, większość zgłoszonych
przypadków odnosi się do stosowania produktu w leczeniu endometriozy. W przypadku NOMAC
największa liczba zgłoszeń dotyczyła stosowania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi
(antykoncepcja i endometrioza), a następnie w zatwierdzonym leczeniu mięśniaka
gładkokomórkowego macicy i obfitych krwawień miesięcznych.
Ponadto w ramach analizy EudraVigilance (EV) dotyczącej przypadków oponiaka zgłoszonych w
kontekście stosowania produktów leczniczych zawierających CMA lub NOMAC wyszczególniono 359
przypadków związanych z produktami zawierającymi CMA i 461 przypadków związanych z
produktami zawierającymi NOMAC. Prawie wszystkie dotyczyły kobiet, w większości w wieku od 40
do 60 lat. Zgłoszenia te pochodzą głównie z Francji, a w 2019 r. nastąpił ich gwałtowny wzrost.
Tylko kilka zidentyfikowanych przypadków dotyczyło produktów złożonych z niską dawką NOMAC,
takich jak Zoely.
Produkty zawierające niską dawkę CMA (1–2 mg) lub niską dawkę NOMAC (2,5 mg)
Ryzyko wystąpienia oponiaka związane ze stosowaniem CMA lub NOMAC zostało już potwierdzone i
obecnie jest uwzględnione w drukach informacyjnych w następujący sposób:
• Produkty zawierające CMA w niskiej dawce w monoterapii: przeciwwskazanie do stosowania
u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• Produkty złożone zawierające niską dawkę NOMAC: przeciwwskazanie do stosowania u
pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie oraz ostrzeżenie dotyczące ryzyka
wystąpienia oponiaka.
Chociaż w ramach przeglądu nie udało się zidentyfikować zwiększonego ryzyka związanego
konkretnie ze stosowaniem produktów w niskich dawkach, należy zauważyć, że w pewnych
sytuacjach pacjenci mogą być narażeni na działanie produktów w małych dawkach przez długi czas,
a zatem ryzyko rozwoju oponiaka związane z produktami w niskich dawkach uważa się za
53
potencjalne istotne. Ponieważ ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawki skumulowanej, PRAC uznał,
że ostrzeżenie dotyczące tego ryzyka powinno się znaleźć w drukach informacyjnych produktów
zawierających niską dawkę CMA (1–2 mg) lub NOMAC (2,5 mg) oraz że stosowanie tych produktów
powinno być przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie. Należy
zauważyć, że w przypadku niektórych produktów, np. produktu Zoely, w drukach informacyjnych
było już uwzględnione przeciwwskazanie i ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia oponiaka,
jednak PRAC zalecił wprowadzenie dalszych zmian w uzgodnionym tekście, aby odzwierciedlić
obecną wiedzę i ujednolicić treści w obrębie klasy. Ponadto w przypadku produktów zawierających
niską dawkę CMA lub NOMAC należy wdrożyć ukierunkowany kwestionariusz kontrolny (jeśli
jeszcze nie został opracowany) dla przypadków oponiaka, aby zapewnić wysoką jakość zgłoszeń i
ułatwić ocenę przyczynowości w przyszłości. PRAC określił kluczowe elementy tego
ukierunkowanego kwestionariusza kontrolnego.
Produkty zawierające wysoką dawkę CMA (5–10 mg) lub wysoką dawkę NOMAC (3,75–5
mg)
Choć w przypadku produktów zawierających CMA oponiaka zgłaszano jako zdarzenie rzadkie,
związek przyczynowo-skutkowy między tym nowotworem a produktami zawierającymi wysoką
dawkę CMA lub NOMAC uważa się za ustalony. Na tej podstawie uznaje się, że stosunek korzyści
do ryzyka w przypadku leczenia produktami zawierającymi duże dawki należy ograniczyć do
sytuacji, w których inne interwencje są niewłaściwe, przy zastosowaniu najniższej skutecznej dawki
i najkrótszego czasu leczenia. Ponadto do druków informacyjnych należy dodać przeciwwskazanie
do stosowania u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie, a także ostrzeżenie, że należy
monitorować objawy tego nowotworu i przerwać leczenie w przypadku rozpoznania go u pacjenta.
PRAC zalecił także, aby informacje o wynikach dwóch badań epidemiologicznych przeprowadzonych
przez Nguyen i wsp. zostały uwzględnione w drukach informacyjnych.
W trakcie przeglądu PRAC rozważał ewentualne zalecenie monitorowania pacjentów metodą RM
przed leczeniem i regularnie w trakcie leczenia CMA lub NOMAC. Jednak ze względu na obciążenie
poszczególnych pacjentów i bardzo dużą liczbę badań RM, które należy wykonać w celu
rozpoznania pojedynczego przypadku oponiaka u pacjenta bez żadnych objawów, z uwagi na niską
częstość występowania oponiaka w trakcie stosowania CMA/NOMAC PRAC uznał, że środek ten nie
byłby proporcjonalny.
W świetle wyników badań przeprowadzonych przez Nguyen i wsp. należy przypomnieć
pracownikom medycznym za pośrednictwem bezpośredniego komunikatu dla pracowników opieki
zdrowotnej (DHPC) o ostrzeżeniu i przeciwwskazaniu związanym z ryzykiem wystąpienia oponiaka
dla wszystkich produktów oraz poinformować o nowych ograniczeniach stosowania produktów
zawierających wysokie dawki CMA lub NOMAC. DHPC ma być rozpowszechniany wspólnie przez
podmioty odpowiedzialne w każdym państwie członkowskim. Informacje te należy przekazać
endokrynologom, ginekologom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, stowarzyszeniom
naukowym i wszelkim innym właściwym grupom docelowym, które należy dokładniej zdefiniować
na poziomie krajowym.
Na koniec PRAC rozważył potrzebę dodatkowych działań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii w celu oceny skuteczności proponowanych działań mających na celu
zminimalizowanie ryzyka i uznał, że wszystkie podmioty odpowiedzialne powinny analizować
wskaźniki przepisywania leków i wiedzę lekarzy przepisujących oraz oceniać skuteczność nowo
wprowadzonych RMM w przyszłych raportach PSUR dotyczących odpowiednich substancji czynnych.
Podstawy zalecenia PRAC
Mając na uwadze, co następuje:
54
• PRAC rozważył procedurę zgodną z art. 31 dyrektywy 2001/83/WE w odniesieniu do
wszystkich produktów zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających
octan nomegestrolu.
• PRAC dokonał przeglądu dostępnych danych dotyczących ryzyka wystąpienia oponiaka w
trakcie lub po zakończeniu stosowania produktów leczniczych zawierających octan
chlormadynonu lub octan nomegestrolu w monoterapii lub w skojarzeniu, w szczególności
badań epidemiologicznych, w tym badań dotyczących francuskiego systemu ubezpieczenia
zdrowotnego (CNAM), a także opisów przypadków i danych przedłożonych przez podmioty
odpowiedzialne po wprowadzeniu do obrotu.
• Na podstawie tych danych PRAC stwierdził, że bezwzględne ryzyko wystąpienia oponiaka w
wyniku leczenia produktami zawierającymi octan chlormadynonu lub octan nomegestrolu
pozostaje niskie. Ryzyko to rośnie jednak wraz ze wzrostem dawek skumulowanych i
czasem trwania leczenia octanem chlormadynonu lub nomegestrolu. PRAC zauważył też,
że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia.
• W związku z tym PRAC zalecił, aby stosowanie produktów zawierających wysokie dawki
octanu chlormadynonu (5–10 mg) lub octanu nomegestrolu (3,75–5 mg) ograniczało się
do sytuacji, w których alternatywne metody leczenia lub interwencje są nieodpowiednie.
Leczenie należy ograniczyć do najniższej skutecznej dawki i najkrótszego czasu trwania.
Ponadto Komitet zalecił, aby stosowanie tych produktów w dużych dawkach było
przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• PRAC stwierdził również, że choć nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wystąpienia oponiaka
w wyniku stosowania produktów leczniczych zawierających octan chlormadynonu lub octan
nomegestrolu w niskich dawkach w monoterapii lub w skojarzeniu, to w pewnych
sytuacjach pacjenci mogą być narażeni na działanie takich produktów przez długi czas.
Biorąc pod uwagę fakt, że ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawek skumulowanych octanu
chlormadynonu lub octanu nomegestrolu, Komitet zalecił, aby stosowanie produktów
zawierających niskie dawki octanu chlormadynonu (1–2 mg) lub octanu nomegestrolu (2,5
mg) było przeciwwskazane również u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• Komitet zalecił wprowadzenie dalszych aktualizacji w drukach informacyjnych produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu w celu
uwzględnienia obecnego stanu wiedzy na temat ryzyka wystąpienia oponiaka.
• Komitet zalecił, aby wszystkie podmioty odpowiedzialne oceniły skuteczność nowo
wprowadzonych RMM w przyszłych raportach PSUR dla odpowiednich substancji czynnych.
W związku z powyższym PRAC stwierdził, że stosunek korzyści do ryzyka stosowania produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu pozostaje
korzystny pod warunkiem wprowadzenia opisanych powyżej zmian w drukach informacyjnych.
Rozesłane zostanie DHPC informujące pracowników medycznych o powyższych zaleceniach.
W rezultacie Komitet zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu.
Opinia CHMP
Po zapoznaniu się z zaleceniem PRAC CHMP zgadza się z ogółem wniosków i podstaw do wydanego
zalecenia.
W rezultacie CHMP uznaje, że stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów leczniczych
zawierających nomegestrol i produktów leczniczych zawierających chlormadynon pozostaje
55
korzystny z zastrzeżeniem wprowadzenia poprawek w drukach informacyjnych i warunków
opisanych powyżej.
W związku z tym CHMP zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
leczniczych zawierających nomegestrol i produktów leczniczych zawierających chlormadynon.1
ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
2
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 2,5 mg nomegestrolu octanu i 1,5 mg
estradiolu (w postaci półwodnej).
Każda żółta tabletka placebo nie zawiera substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 57,7 mg laktozy jednowodnej.
Każda żółta tabletka placebo zawiera 61,8 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka).
Tabletka zawierająca substancje czynne jest biała, okrągła i oznaczona symbolem „ne” po każdej
stronie.
Tabletka placebo jest żółta, okrągła i oznaczona symbolem „p” po każdej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Zoely powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Zoely, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 i 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez kolejnych 28 dni. Każde opakowanie zaczyna się od
24 białych tabletek zawierających substancje czynne, po których następują 4 żółte tabletki placebo.
Kolejne opakowanie należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego opakowania, nie
robiąc żadnej przerwy w codziennym przyjmowaniu tabletek, bez względu na to, czy wystąpiło
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia zazwyczaj rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu od
przyjęcia ostatniej białej tabletki i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.
Patrz punkt 4.4 „Kontrola cyklu miesiączkowego”.
3
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Chociaż nie są dostępne dane uzyskane od pacjentek chorych na niewydolność nerek, to
prawdopodobieństwo wpływu niewydolności nerek na wydalanie octanu nomegestrolu oraz estradiolu
jest niewielkie.
Zaburzenia czynności wątroby
Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych u pacjentek z niewydolnością wątroby. Ponieważ
metabolizm hormonów steroidowych może być zaburzony u pacjentek z ciężkimi chorobami wątroby,
stosowanie produktu Zoely u takich kobiet nie jest wskazane, dopóki parametry czynności wątroby nie
powrócą do normy (patrz punkt 4.3).
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u młodzieży
w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie produktu leczniczego Zoely u dzieci i młodzieży, u której nie
wystąpiło jeszcze krwawienie miesiączkowe, nie jest właściwe.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Jak stosować produkt Zoely
Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Tabletki należy
połykać, w razie potrzeby popijając niewielką ilością wody, zgodnie z kolejnością podaną na blistrze.
W opakowaniu znajdują się naklejki z oznaczeniem siedmiu dni tygodnia. Kobiety powinny wybrać
naklejkę z oznaczeniem dnia, w którym rozpoczęły przyjmowanie tabletek, i nakleić ją na blister.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Zoely
Brak antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego). W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (COC, ang. combined oral
contraceptive), pierścienia dopochwowego lub plastra przezskórnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Zoely w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak
nie później niż w pierwszym dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających
substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku kobiet stosujących pierścień dopochwowy lub plaster przezskórny
należy rozpocząć przyjmowanie produktu Zoely w dniu usunięcia pierścienia lub plastra, jednak nie
później niż w terminie, w którym wymagane byłoby założenie kolejnego pierścienia lub plastra.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, implant, iniekcja) lub
wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego (IUS, ang. Intra Uterine System)
Stosowanie produktu Zoely zamiast minitabletki można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu.
W przypadku stosowania implantu lub wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego, przyjmowanie
produktu Zoely można rozpocząć w dniu jego usunięcia. W przypadku iniekcji, przyjmowanie
produktu Zoely należy rozpocząć w dniu następnego zaplanowanego wstrzyknięcia. We wszystkich
tych przypadkach należy zalecić pacjentce stosowanie dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcji przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. Nie potrzeba jednocześnie stosować
dodatkowych metod antykoncepcji.
4
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować pacjentkę, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku gdyby pacjentka zaczęła stosować
produkt w okresie późniejszym, należy zalecić jej stosowanie dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcji przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne. Gdyby jednak przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego doszło do stosunku płciowego, należy wykluczyć ciążę albo pacjentka powinna
poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia dawki
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania białych tabletek zawierających
substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki zawierającej substancje czynne upłynęło mniej niż
24 godziny, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Należy jak najszybciej
przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki zawierającej substancje czynne upłynęło 24 godziny lub
więcej, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W przypadku pominięcia
zastosowania tabletek należy postępować zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
• odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne.
• im więcej pominięto białych tabletek zawierających substancje czynne i im bliżej okresu
stosowania 4 żółtych tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Dzień 1-7
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przez następne
7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
np. prezerwatywę. Istnieje ryzyko zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych
w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki.
Dzień 8-17
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli pacjentka
przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej
tabletki, to stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest wymagane. Jednakże, jeśli
pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji
przez następne 7 dni nieprzerwanego stosowania białych tabletek.
Dzień 18-24
Ze względu na bliskość fazy przyjmowania żółtych tabletek placebo, gwałtownie wzrasta ryzyko
zmniejszenia skuteczności antykoncepcji. Można zapobiec zmniejszonej skuteczności antykoncepcji
poprzez odpowiednią zmianę schematu przyjmowania tabletek. Istnieją dwa schematy przyjmowania
tabletek, opisane poniżej, bez konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, które
można zastosować pod warunkiem, że pacjentka przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez
7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki. Jeżeli pacjentka nie przyjmowała tabletek przez
7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, należy doradzić pacjentce postępowanie zgodne ze
wskazówkami zawartymi w punkcie 1. oraz zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez
kolejnych 7 dni.
1. Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następne tabletki zawierające substancje czynne należy przyjmować
o zwykłej porze do czasu ich wykorzystania. 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu należy
wyrzucić. Należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Krwawienie
z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek zawierających
5
substancje czynne z drugiego opakowania, jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może
wystąpić plamienie lub krwawienie w środku cyklu.
2. Można zaprzestać przyjmowania pozostałych tabletek zawierających substancje czynne
z blistra. Następnie należy przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu przez maksymalnie
3 dni, tak, aby całkowita liczba tabletek placebo oraz pominiętych białych tabletek
zawierających substancje czynne wynosiła nie więcej niż 4, a następnie rozpocząć
przyjmowanie tabletek z nowego blistra.
W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek i braku krwawienia z odstawienia w fazie przyjmowania
tabletek placebo, należy rozważyć możliwość, że kobieta jest w ciąży.
Uwaga: jeśli pacjentka nie jest pewna co do liczby lub koloru pominiętych tabletek i dalszego
postępowania, powinna stosować mechaniczną metodę antykoncepcji przez następne 7 dni
nieprzerwanego przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne.
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania żółtych tabletek placebo
Skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Można pominąć przyjmowanie
żółtych tabletek z ostatniego (czwartego) rzędu blistra. Jednakże pominięte tabletki należy wyrzucić
w celu uniknięcia nieumyślnego przedłużenia okresu przyjmowania tabletek placebo.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty lub biegunka), wchłanianie substancji
czynnych może nie być całkowite i należy wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu białej tabletki wystąpią wymioty, tabletkę należy uznać jako
pominiętą i przyjąć nową tabletkę tak szybko jak to możliwe. Nową tabletkę należy w miarę
możliwości przyjąć w ciągu 24 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletek. Następną tabletkę
należy wówczas przyjąć o zwykłej porze. Jeśli upłynie 24 godziny lub więcej od przyjęcia ostatniej
tabletki, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletek, przedstawionymi
w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać
normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) białą(-e) tabletkę(-i)
z innego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego
opakowania produktu Zoely, pomijając stosowanie żółtych tabletek placebo z bieżącego opakowania.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia
przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. Następnie,
po przyjęciu żółtych tabletek placebo z drugiego opakowania, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Zoely. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić krwawienie
międzymiesiączkowe lub plamienie.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie,
można skrócić okres przyjmowania żółtych tabletek placebo maksymalnie o 4 dni. Im krótsza
przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i, że w trakcie
przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały krwawienia międzymiesiączkowe
oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w przypadku obecności
wymienionych niżej czynników. Jeżeli jakikolwiek z podanych objawów wystąpi po raz pierwszy
podczas stosowania produktu Zoely, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – występująca obecnie (leczona lekami
przeciwzakrzepowymi) lub w przeszłości (np. zakrzepica żył głębokich [ZŻG] albo
zatorowość płucna [ZP]).
6
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej, na przykład oporność na aktywowane białko C (w tym obecność
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Poważna operacja z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w wyniku obecności
licznych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (TChZZ)
o Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa – występująca obecnie lub w przeszłości (np.
zawał mięśnia sercowego) albo obecność objawów zwiastujących chorobę (np.
dusznica bolesna).
o Choroba naczyń mózgowych – występujący obecnie lub w przeszłości udar mózgu
albo obecność objawów zwiastujących chorobę (np. przemijający napad
niedokrwienia mózgu - TIA, ang. transient ischaemic attack).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczej choroby
zakrzepowo-zatorowej, na przykład hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami
neurologicznymi.
o Wysokie ryzyko rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej w wyniku
obecności licznych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) albo jednego poważnego
czynnika ryzyka, takiego jak:
▪ cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;
▪ ciężkie nadciśnienie;
▪ ciężka dyslipoproteinemia.
• Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, jeśli współwystępuje z ciężką
hipertriglicerydemią.
• Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby dopóty, dopóki wskaźniki
czynności wątroby nie powrócą do normy.
• Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych).
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np.
nowotworów narządów płciowych lub piersi).
• Oponiak lub występowanie oponiaka w wywiadzie.
• Krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeżeli występują podane poniżej objawy lub czynniki ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność
stosowania produktu leczniczego Zoely. W przypadkach nasilenia lub wystąpienia po raz pierwszy
jakiegokolwiek z czynników ryzyka, pacjentce należy zalecić, aby poinformowała o tym lekarza,
który zdecyduje czy powinna przerwać przyjmowanie produktu Zoely. Dane prezentowane poniżej
oparte są na wynikach badań epidemiologicznych dla złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i dotyczą Zoely.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
• U kobiet przyjmujących jakiekolwiek złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest większe niż u osób, które takiej
antykoncepcji nie stosują. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel,
norgestimat lub noretysteron związane jest z najmniejszym ryzykiem ŻChZZ.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przy stosowaniu Zoely może być takie
samo, jak w przypadku złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.Decyzja dotycząca stosowania jakiegokolwiek
produktu innego niż te, w przypadku których ryzyko ŻChZZ uznano za najmniejsze,
7
powinna być podejmowana wyłącznie po uświadomieniu pacjentce jakie ryzyko
ŻChZZ wiąże się z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i w jaki sposób stwierdzone u niej czynniki ryzyka wpływają na
to zagrożenie oraz poinformowaniu jej, że ryzyko rozwoju ŻChZZ jest największe w
pierwszym roku stosowania antykoncepcji. Istnieją pewne dowody, świadczące o
tym, że ryzyko zwiększa się w przypadku wznowienia przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych po przerwie trwającej co najmniej
4 tygodnie.
• U około 2 na 10 000 kobiet, które nie są w ciąży i nie przyjmują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych, w ciągu jednego roku dojdzie do rozwoju żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. U poszczególnych kobiet ryzyko to może być jednak znacznie
większe, w zależności od występujących u nich czynników ryzyka (patrz niżej).
• Badania epidemiologiczne wykazały, że u 6 do 12 na 10 000 kobiet przyjmujących
niskodawkowe złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (< 50 mikrogramów
etynyloestradiolu) w ciągu jednego roku rozwinie się ŻChZZ.
• Szacuje się, że ŻChZZ rozwinie się w ciągu jednego roku u około 61 na 10 000 kobiet
przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
• Liczba stwierdzonych rocznie przypadków ŻChZZ związanych z przyjmowaniem
niskodawkowych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
przewidywana w przypadku kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
• ŻChZZ może spowodować śmierć w 1-2% przypadków.
• W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne, występowała również zakrzepica w innych naczyniach żylnych
i tętniczych, np. wątroby, krezki, nerek lub siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników
ryzyka, zwłaszcza gdy jest ich wiele (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Zoely jest przeciwwskazane u kobiet z licznymi czynnikami ryzyka,
które wiążą się z dużym ryzykiem zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety stwierdza się
więcej niż jeden czynnik ryzyka, zagrożenie może być większe w porównaniu z tym, które
wynikałoby z sumy poszczególnych czynników – w takim przypadku należy wziąć pod uwagę
całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeżeli stosunek korzyści do ryzyka uznany
zostanie za niepomyślny, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI]
przekraczający 30 kg/m²)
Ryzyko zwiększa się znacząco wraz ze wzrostem
wartości BMI.
Należy to uwzględnić zwłaszcza w przypadku
współistnienia innych czynników ryzyka.
1 Mediana wynosząca 5-7 przypadków na 10 000 „kobieto-lat” – na podstawie ryzyka względnego ustalonego dla osób przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel w porównaniu z ryzykiem u osób niestosujących antykoncepcji, które określono jako
wartość mieszczącą się w zakresie od 2,3 do 3,6
8
Czynnik ryzyka Uwagi
Długotrwałe unieruchomienie, poważna operacja,
wszelkie operacje kończyn dolnych lub narządów
miednicy, operacje neurochirurgiczne albo
poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem trwająca dłużej niż 4 godziny,
również może być czynnikiem ryzyka rozwoju
ŻChZZ, zwłaszcza u kobiet z innymi czynnikami
ryzyka
W takiej sytuacji zaleca się przerwanie
przyjmowania tabletek (w przypadku planowej
operacji co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem)
i wznowienie ich stosowania nie wcześniej niż po
2 tygodniach od ponownego uruchomienia. Żeby
uniknąć niepożądanej ciąży, należy stosować inną
metodę antykoncepcji.
Jeśli produktu leczniczego Zoely nie odstawiono
zawczasu, należy rozważyć włączenie leków
przeciwzakrzepowych.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej u rodzeństwa lub
rodziców, zwłaszcza w stosunkowo młodym
wieku, np. przed ukończeniem 50. roku życia)
W przypadku podejrzenia skłonności
dziedzicznych, przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu jakichkolwiek złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych
pacjentkę należy skierować na konsultację
specjalistyczną.
Inne schorzenia związane z występowaniem
ŻChZZ
Choroba nowotworowa, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy,
przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba
Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowatokrwinkowa
Postępujący wiek Zwłaszcza powyżej 35 lat
• Nie ustalono wspólnego stanowiska w sprawie potencjalnego związku żylaków i zakrzepowego
zapalenia żył powierzchownych z występowaniem lub progresją zakrzepicy żylnej.
• Należy uwzględnić zwiększenie ryzyka rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży,
a zwłaszcza w okresie 6 tygodni po porodzie (informacje dotyczące „Ciąży i laktacji”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna)
Należy zalecić pacjentce, aby w przypadku wystąpienia objawów natychmiast zgłosiła się do lekarza
i poinformowała fachowy personel medyczny o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Do objawów zakrzepicy żył głębokich można zaliczyć:
- obrzęk jednej nogi i (lub) stopy albo obrzęk zlokalizowany wzdłuż przebiegu naczynia
żylnego kończyny dolnej;
- ból lub tkliwość kończyny dolnej, które mogą być odczuwane tylko w pozycji stojącej lub
podczas chodzenia;
- zwiększona temperatura chorej kończyny dolnej; zaczerwienienie lub zmiana zabarwienia
skóry kończyny.
Do objawów zatorowości płucnej można zaliczyć:
- nagłe wystąpienie duszności lub zwiększenie częstości oddychania z niewyjaśnionych
przyczyn;
- nagły kaszel, któremu może towarzyszyć krwioplucie;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- silne uczucie zamroczenia lub zawroty głowy;
- nagłe lub nieregularne bicie serca.
9
Niektóre z tych objawów (np. duszność, kaszel) są nieswoiste i mogą być błędnie uznane za objawy
schorzeń częściej występujących lub mniej poważnych (np. zakażenia dróg oddechowych).
Do innych objawów niedrożności naczyń żylnych można zaliczyć: nagłe wystąpienie bólu, obrzęk
i lekkie zasinienie skóry kończyny.
W przypadku niedrożności naczyń ocznych, może dojść do osłabienia ostrości widzenia bez
dolegliwości bólowych, które z czasem może się nasilić prowadząc do utraty wzroku. Czasami utrata
wzroku może wystąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Badania epidemiologiczne wykazały związek między stosowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zawał mięśnia sercowego) lub incydentu naczyniowo-mózgowego (np. przemijający napad
niedokrwienia mózgu, udar mózgu). Tętniczy incydent zakrzepowo-zatorowy może zakończyć się
śmiercią.
Czynniki ryzyka rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko wystąpienia powikłań w postaci tętniczych incydentów zakrzepowo-zatorowych lub
incydentu naczyniowo-mózgowego u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
jest zwiększone w przypadku obecności czynników ryzyka (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Zoely jest przeciwwskazane u kobiet z jednym poważnym lub
licznymi czynnikami ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, które wiążą się z dużym
ryzykiem zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety stwierdza się więcej niż jeden czynnik
ryzyka, zagrożenie może być większe w porównaniu z tym, które wynikałoby z sumy ryzyka
poszczególnych czynników – w takim przypadku należy wziąć pod uwagę ryzyko całkowite. Jeżeli
stosunek korzyści do ryzyka uznany zostanie za niepomyślny, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Postępujący wiek Zwłaszcza powyżej 35 lat
Palenie Kobietom, które chcą przyjmować złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne, należy
zalecić zaprzestanie palenia. Kobietom w wieku
powyżej 35 lat, które nie zrezygnują z palenia,
należy zdecydowanie zalecić stosowanie innej
metody antykoncepcji.
Nadciśnienie
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI]
przekraczający 30 kg/m2
)
Ryzyko zwiększa się znacząco wraz ze wzrostem
wartości BMI.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
współistnienia innych czynników ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
u rodzeństwa lub rodziców, zwłaszcza
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
ukończeniem 50. roku życia)
W przypadku podejrzenia skłonności
dziedzicznych, przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu jakichkolwiek złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych
pacjentkę należy skierować na konsultację
specjalistyczną.
10
Czynnik ryzyka Uwagi
Migrenowe bóle głowy Zwiększenie częstości występowania lub
nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie
stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (które może być objawem
zwiastującym wystąpienie incydentu
naczyniowo-mózgowego) może stanowić powód
natychmiastowego ich odstawienia.
Inne schorzenia związane z występowaniem
niepożądanych incydentów naczyniowych
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia,
wady zastawek serca oraz migotanie
przedsionków,
dyslipoproteinemia i toczeń rumieniowaty
układowy
Objawy tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej
Należy zalecić pacjentce, aby w przypadku wystąpienia objawów natychmiast zgłosiła się do lekarza
i poinformowała fachowy personel medyczny o przyjmowaniu złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Do objawów napadu naczyniowo-mózgowego można zaliczyć:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie po jednej stronie
ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;
- nagłe pojawienie się dezorientacji, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagły, silny lub długotrwały ból głowy o nieznanej przyczynie;
- utrata przytomności lub omdlenie bez drgawek lub z drgawkami.
Krótkotrwałe utrzymywanie się objawów wskazuje na przemijający napad niedokrwienia mózgu.
Do objawów zawału mięśnia sercowego można zaliczyć:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, przytłaczającego ciężaru, ściskania lub pełności w klatce
piersiowej, kończynie górnej lub poniżej mostka;
- ból promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie dławienia lub niestrawność;
- poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub duszność;
- nagłe lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
• W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia raka
szyjki macicy u osób długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (> 5 lat).
Jednak wiele kontrowersji nadal wywołuje kwestia, do jakiego stopnia wpływ na wielkość tego
ryzyka wywierają np. zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV). Nie są dostępne dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka wystąpienia raka
szyjki macicy u kobiet stosujących produkt Zoely.
• Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych o większej zawartości
hormonów (50 mikrogramów etynyloestradiolu) występuje zmniejszenie ryzyka raka
endometrium i raka jajnika. Nie potwierdzono jeszcze, czy dotyczy to również złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających 17β-estradiol.
• Z metaanalizy 54 badań epidemiologicznych wynika, że u kobiet stosujących złożoną doustną
antykoncepcję hormonalną istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (RR=1,24) raka
piersi. Ryzyko to stopniowo zmniejsza się w czasie 10 lat po zaprzestaniu stosowania
antykoncepcji. Ponieważ u kobiet w wieku poniżej 40 lat rak piersi występuje rzadko,
zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących złożoną
doustną antykoncepcję hormonalną jest stosunkowo niewielka w porównaniu z ogólnym
11
ryzykiem wystąpienia raka piersi. Przypadki raka piersi rozpoznane u kobiet, które
kiedykolwiek stosowały antykoncepcję hormonalną, są na ogół mniej zaawansowane klinicznie
niż przypadki rozpoznane u kobiet nigdy niestosujących antykoncepcji. Obserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi
u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, działaniem biologicznym tej
metody antykoncepcji lub obu tych czynników łącznie.
• W rzadkich przypadkach, u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną,
występowały łagodne lub rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach
nowotwory te prowadziły do krwotoków wewnętrznych zagrażających życiu. Z tego względu
u kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną, u których występuje ostry ból
brzucha, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego, należy w rozpoznaniu
różnicowym wziąć pod uwagę ryzyko nowotworu wątroby.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) związanych ze stosowaniem octanu
nomegestrolu, w szczególności w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka lat). Należy
obserwować czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie zdiagnozowany oponiak, wszelkie leczenie produktami
zawierającymi octan nomegestrolu należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem nomegestrolu.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
• Podczas badań klinicznych z zastosowaniem schematu leczenia skojarzonego zakażenia wirusem
zapalenia wątroby typu C (HCV) za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru
z dazabuwirem lub bez dazabuwiru, zwiększenie aktywności AlAT ponad 5-krotnie
przekraczających górną granicę normy (GGN) występowało istotnie częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Ponadto, również u pacjentek leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem,
zwiększenie aktywności AlAT obserwowano u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet przyjmujących
produkty lecznicze zawierające estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, odsetek
zwiększenia aktywności AlAT był podobny, jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów.
Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę kobiet przyjmujących te inne estrogeny należy
zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego podawania ze schematem leczenia skojarzonego
za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz ze
schematem leczenia za pomocą glekaprewirem/pibrentaswirem. Patrz punkt 4.5.
Inne uwarunkowania
• Ryzyko zapalenia trzustki może być większe u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne w przypadku stwierdzenia u nich lub członków najbliższej rodziny
hipertriglicerydemii.
• Mimo że u wielu kobiet stosujących złożoną doustną antykoncepcję hormonalną odnotowano
nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego, istotny wzrost ciśnienia jest rzadki. Dokładnie nie
ustalono związku między stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej
a nadciśnieniem tętniczym. Jednakże, w razie utrzymywania się istotnego wzrostu ciśnienia
tętniczego w czasie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego wskazane jest
wstrzymanie jego stosowania i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli lekarz uzna to za
stosowne, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego za pomocą leków można
powrócić do stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej.
• Istnieją doniesienia o wystąpieniu lub progresji następujących zaburzeń w czasie ciąży lub
stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej, jakkolwiek brak jest jednoznacznych
dowodów potwierdzających ich związek ze stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji
hormonalnej: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą; kamica żółciowa; porfiria; toczeń
rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka
ciężarnych; utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
12
• Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
• Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą stwarzać konieczność odstawienia
złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej do czasu normalizacji parametrów czynności
wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która występowała w czasie ciąży lub poprzedniego
stosowania hormonów płciowych, narzuca potrzebę zaprzestania stosowania złożonej doustnej
antykoncepcji hormonalnej.
• Chociaż złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność
obwodową oraz tolerancję glukozy, nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany
ustalonej terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej
jednak należy dokładnie monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie w okresie pierwszych kilku
miesięcy.
• Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
a chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz nasileniem depresji.
• Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła
ostuda ciążowa. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło
słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie przyjmowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
• Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią
zmiany nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby
skonsultowała się z lekarzem.
Konsultacja i (lub) badanie lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem przyjmowania produktu Zoely należy zebrać pełny wywiad
chorobowy (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy zmierzyć
ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie przedmiotowe biorąc pod uwagę przeciwwskazania
(patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Istotne jest zwrócenie uwagi pacjentki na
informacje o zakrzepicy naczyń żylnych i tętniczych z uwzględnieniem ryzyka związanego ze
stosowaniem produktu Zoely w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi, objawów żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, znanych czynników
ryzyka oraz wskazówek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce, aby uważnie przeczytała ulotkę dla pacjenta i stosowała się do
podanych w niej zaleceń. Częstotliwość i zakres badań należy ustalić na podstawie obowiązującej
praktyki i dostosować do każdej pacjentki.
Pacjentkę należy uświadomić, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus) (który może
powodować zespół nabytego niedoboru odporności [AIDS, ang. acquired immunodeficiency
syndrome]) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2), zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego podczas
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zmniejszających stężenie nomegestrolu octanu i (lub) estradiolu
w osoczu (patrz punkt 4.5).
13
Kontrola cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego też, ocena wszelkich nieregularnych krwawień ma
znaczenie dopiero po okresie adaptacji, wynoszącym około 3 cykli. Odsetek kobiet stosujących
produkt Zoely, u których występowało krwawienie w trakcie cyklu po tym okresie adaptacji, wynosił
od 15 do 20%.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U kobiet przyjmujących produkt Zoely krwawienia z odstawienia utrzymywały się średnio przez
3-4 dni. U kobiet przyjmujących produkt Zoely może nie wystąpić krwawienie z odstawienia, pomimo
tego, że nie są one w ciąży. Podczas badań klinicznych częstość braku krwawienia z odstawienia
w cyklach 1–12 mieściła się w zakresie od 18% do32%. W takich przypadkach brak krwawienia
z odstawienia nie był związany z większą częstością występowania krwawień międzymiesiączkowych
i (lub) plamień w kolejnych cyklach miesiączkowych. U 4,6% kobiet nie występowały krwawienia z
odstawienia podczas trzech pierwszych cykli stosowania produktu, a przypadki braku krwawień z
odstawienia w kolejnych cyklach były częste w tej podgrupie osób i dotyczyły od 76% do 87% kobiet.
U 28% kobiet brak krwawień z odstawienia stwierdzono co najmniej w jednym cyklu w cyklach 2, 3
i 4, a towarzyszyły temu częstsze przypadki braku krwawień z odstawienia w kolejnych cyklach, które
dotyczyły 51% do 62% kobiet.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia, jeżeli produkt Zoely był przyjmowany zgodnie
z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie
przyjmowano produktu Zoely zgodnie z zaleceniami lub nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia
z odstawienia, przed kontynuacją stosowania produktu Zoely należy upewnić się, że pacjentka nie jest
w ciąży.
Dzieci i młodzież
Nie wiadomo, czy dawka estradiolu w produkcie Zoely wystarcza do utrzymania stężeń estradiolu
u młodzieży na odpowiednim poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do przyrostu masy kostnej (patrz
punkt 5.2).
Badania laboratoryjne
Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
w tym parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
(nośnikowych) w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i poszczególnych frakcji lipidów
oraz lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów oraz wskaźników układu krzepnięcia
i fibrynolizy. Mimo tych odchyleń poszczególne parametry na ogół pozostają w granicach normy
laboratoryjnej.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Interakcje
Uwaga: W celu określenia potencjalnych interakcji, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
jednocześnie stosowanych produktów leczniczych.
14
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Zoely
Interakcje pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) obniżenia skuteczności
antykoncepcyjnej.
Metabolizm wątrobowy: mogą występować interakcje z substancjami, które indukują enzymy
cytochromu P450, co prowadzi do zmniejszenia stężenia hormonów płciowych w osoczu
i zmniejszenia skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym produktu
leczniczego Zoely. Do tych substancji należą przede wszystkim leki przeciwdrgawkowe (np.
karbamazepina, topiramat, fenytoina, fenobarbital, prymidon, okskarbazepina, felbamat); leki
przeciwzakaźne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina); produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego; bosentan i inhibitory proteazy HIV lub wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) (np.
rytonawir, boceprewir, telaprewir) oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np.
efawirenz).
Indukcja enzymów może pojawić się po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów jest na
ogół obserwowana w ciągu kilku tygodni. Po przerwaniu leczenia, indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 28 dni.
W trakcie jednoczesnego stosowania induktora enzymu oraz przez 28 dni po zakończeniu jego
stosowania należy także stosować mechaniczną metodę antykoncepcji. W przypadku długotrwałego
leczenia substancjami indukującymi enzymy wątrobowe należy rozważyć stosowanie innej metody
antykoncepcyjnej.
Jeśli jednoczesne podawanie produktów leczniczych będzie stosowane po przyjęciu wszystkich
tabletek zawierających substancje czynne z bieżącego blistra, kolejny blister należy rozpocząć od razu,
z pominięciem typowej przerwy, w trakcie której stosuje się tabletki placebo.
Jednoczesne podawanie silnych (np. ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna) lub umiarkowanych
(np. flukonazol, diltiazem, erytromycyna) inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu
lub progestagenu.
Nie przeprowadzono badań interakcji pomiędzy lekami z produktem Zoely, ale przeprowadzono dwa
badania z ryfampicyną i ketokonazolem podawanymi jednocześnie z większymi dawkami octanu
nomegestrolu i estradiolu (3,75 mg octanu nomegestrolu + 1,5 mg estradiolu) u kobiet w okresie
pomenopauzalnym. Równoczesne stosowanie ryfampicyny powoduje zmniejszenie pola AUC0–∞
octanu nomegestrolu o 95% oraz zwiększenie pola AUC0–tlast estradiolu o 25%. Równoczesne
stosowanie ketokonazolu (200 mg w jednej dawce) nie powoduje zmian metabolizmu estradiolu,
natomiast zwiększa stężenie szczytowe (o 85%) i pole AUC0-∞ (o 115%) octanu nomegestrolu.
Zmiany te nie miały jednak znaczenia klinicznego. Podobnych wniosków oczekuje się w przypadku
kobiet w okresie rozrodczym.
Wpływ produktu Zoely na działanie innych produktów leczniczych
Środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol mogą zmniejszać stężenie lamotryginy o około
50%. Należy zwrócić uwagę, w szczególności wprowadzając złożony środek antykoncepcyjny, nawet
z estradiolem, u kobiety leczonej lamotryginą, której choroba jest dobrze kontrolowana.
Pozostałe interakcje
Podczas badań klinicznych z zastosowaniem schematu leczenia skojarzonego zakażenia HCV za
pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru, zwiększenie
aktywności AlAT ponad 5-krotnie przekraczających górną granicę normy (GGN) występowało
istotnie częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet przyjmujących produkty lecznicze zawierające
estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, odsetek zwiększenia aktywności AlAT był
podobny jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów. Jednakże ze względu na ograniczoną
liczbę kobiet przyjmujących te inne estrogeny należy zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego
podawania ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru
15
z dazabuwirem lub bez dazabuwiru jak również ze schematem leczenia za pomocą
glekaprewiru/pibrentaswiru (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt Zoely nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Zoely, należy przerwać jego stosowanie.
W większości badań epidemiologicznych nie wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci,
których matki przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające
etynyloestradiol, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające etynyloestradiol nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży.
Dane kliniczne pochodzące z ograniczonej liczby zastosowań produktu Zoely w okresie ciąży, nie
wskazują na występowanie działań niepożądanych u płodu lub noworodka.
W badaniach na zwierzętach obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję przy stosowaniu octanu
nomegestrolu w skojarzeniu z estradiolem (patrz Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie, punkt 5.3).
Przed wznowieniem przyjmowania produktu Zoely należy wziąć po uwagę zwiększone ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Małe ilości hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem matki,
jednak nie stwierdzono ich niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na karmienie
piersią, ponieważ środki te mogą zmniejszać ilość pokarmu oraz zmieniać skład mleka kobiecego.
Dlatego też, nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu
całkowitego zakończenia karmienia piersią, a kobietom chcącym karmić piersią należy zaproponować
alternatywną metodę antykoncepcji.
Płodność
Produkt Zoely jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące powrotu
płodności podano w punkcie 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt Zoely nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
W celu oceny bezpieczeństwa stosowania produktu Zoely przeprowadzono sześć wieloośrodkowych
badań klinicznych trwających do jednego roku. Ogółem do badań włączono 3434 kobiety w wieku
18-50 lat, które ukończyły 33 828 cykli.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w tych badaniach klinicznych były trądzik
(15,4%) i nieregularne krwawienie z odstawienia (9,8%).
Obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej,
będącej przyczyną poważnych zdarzeń niepożądanych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.4).
16
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Potencjalne działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Zoely, które zgłoszono podczas
badań klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymieniono w poniższej
tabeli.
Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz
sklasyfikowane według częstości występowania zgodnie z następującą konwencją: bardzo często
( 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100) i rzadko (≥ 1/10 000 do
< 1/1000).
Tabela: Zestawienie działań niepożądanych
Klasyfikacja
układów
i narządów
Działania niepożądane wg terminologii MedDRA1
Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt,
zatrzymywanie
płynów
zmniejszony
apetyt
Zaburzenia
psychiczne
zmniejszone
libido, depresja
(obniżenie
nastroju), zmiana
nastroju
zwiększone libido
Zaburzenia
układu
nerwowego
bóle głowy,
migrena
zdarzenie
naczyniowomózgowe,
przemijający
napad
niedokrwienia
mózgu,
zaburzenia
koncentracji
Zaburzenia oka nietolerancja
soczewek
kontaktowych
(suche oczy)
Zaburzenia
naczyniowe
uderzenia gorąca żylne zaburzenia
zakrzepowozatorowe
Zaburzenia
żołądka i jelit
nudności rozdęcie żołądka suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
kamica żółciowa,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
trądzik nadmierne
pocenie, łysienie,
świąd, sucha
skóra, łojotok
ostuda, nadmierne
owłosienie
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe
i tkanki łącznej
uczucie ciężkości
17
Klasyfikacja
układów
i narządów
Działania niepożądane wg terminologii MedDRA1
Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia
układu
rozrodczego
i piersi
nieprawidłowe
krwawienia
z odstawienia
krwotok
maciczny,
krwotok
miesiączkowy,
ból piersi, ból
miednicy
skąpa miesiączka,
obrzęk piersi,
mlekotok, skurcz
macicy, zespół
napięcia
przedmiesiączkowego,
powiększenie
piersi,
dyspareunia,
suchość sromu
i pochwy
nieprzyjemny
zapach z pochwy,
dyskomfort sromu
i pochwy
Zaburzenia
ogólne i stany
w miejscu
podania
drażliwość,
obrzęk
uczucie głodu
Badania
diagnostyczne
zwiększenie masy
ciała
zwiększenie
aktywności
enzymów
wątrobowych
1 Do opisu powyższych działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednią terminologię MedDRA.
Nie wymieniono synonimów lub stanów pokrewnych, jednakże należy również wziąć je pod uwagę.
Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych u osób stosujących produkt leczniczy Zoely
zgłaszano przypadki występowania reakcji nadwrażliwości (częstość nieznana).
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększenie ryzyka
wystąpienia tętniczych i żylnych zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału
mięśnia sercowego, udaru mózgu, przemijających napadów niedokrwienia mózgu, zakrzepicy żylnej
i zatorowości płucnej. Zagadnienie to omówiono dokładniej w punkcie 4.4.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załączniku V.
4.9 Przedawkowanie
Wielokrotne dawki do pięciu razy większe niż dawka dobowa produktu Zoely oraz jednokrotne dawki
przekraczające 40-krotnie dawkę dobową samego octanu nomegestrolu były stosowane u kobiet bez
wpływu na bezpieczeństwo stosowania. Na podstawie doświadczenia w stosowaniu złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz
niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, w razie konieczności
należy stosować leczenie objawowe.
18
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny
i estrogeny, produkty złożone, kod ATC: G03AA14.
Mechanizm działania
Octan nomegestrolu jest silnie selektywnym progestagenem, pochodzącym z występującego naturalnie
hormonu steroidowego progesteronu. Octan nomegestrolu charakteryzuje się silnym powinowactwem
do ludzkiego receptora progesteronu oraz silną aktywnością antygonadotropową, aktywnością
antyestrogenową z udziałem receptora progesteronu, umiarkowaną aktywnością antyandrogenową
oraz pozbawiony jest jakiejkolwiek aktywności estrogenowej, androgenowej, glukokortykoidowej
oraz mineralokortykoidowej.
Zoely zawiera estrogen 17β-estradiol, identyczny z endogennym ludzkim hormonem 17β-estradiolem.
Działanie antykoncepcyjne produktu Zoely opiera się na interakcji różnych czynników, z których za
najważniejsze uważa się hamowanie owulacji oraz zmiany wydzielania śluzu szyjkowego.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
W dwóch randomizowanych, otwartych i porównawczych badaniach klinicznych skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania, ponad 3200 kobiet otrzymywało produkt Zoely przez 13 kolejnych
cykli, a ponad 1000 kobiet stosowało drospirenon w dawce 3 mg w połączeniu z etynyloestradiolem
w dawce 30 μg (schemat 21/7).
W grupie przyjmującej produkt Zoely przypadki wystąpienia trądziku zgłosiło 15,4% kobiet
(w porównaniu z 7,9% w grupie stosującej lek porównawczy), zwiększenia masy ciała – 8,6% kobiet
(w porównaniu z 5,7% w grupie stosującej lek porównawczy), a przypadki nieprawidłowych
krwawień z odstawienia (przeważnie brak krwawień z odstawienia) – 10,5% kobiet (w porównaniu
z 0,5%w grupie stosującej lek porównawczy).
W badaniu klinicznym z produktem Zoely, które przeprowadzono na obszarze Unii Europejskiej,
wyznaczono następujące wskaźniki Pearla dla pacjentek w wieku 18-35 lat:
Błąd metody: 0,40 (górna granica 95%, przedział ufności 1,03).
Błąd metody i błąd pacjentki: 0,38 (górna granica 95%, przedział ufności 0,97).
W badaniu klinicznym z produktem Zoely, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych,
wyznaczono następujące wskaźniki Pearla dla pacjentek w wieku 18-35 lat:
Błąd metody: 1,22 (górna granica 95%, przedział ufności 2,18).
Błąd metody i błąd pacjentki: 1,16 (górna granica 95%, przedział ufności 2,08).
W randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym, 32 kobiety otrzymywały produkt Zoely przez
6 cykli.
Po odstawieniu produktu Zoely u 79% kobiet obserwowano powrót do owulacji w ciągu pierwszych
28 dni po przyjęciu ostatniej tabletki.
W jednym badaniu klinicznym oceniano obraz histologiczny błony śluzowej macicy w podgrupie
kobiet (n=32) po 13 cyklach leczenia. Nie zaobserwowano wyników nieprawidłowych.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u młodzieży w wieku
poniżej 18 lat. Dostępne dane farmakokinetyczne przedstawiono w punkcie 5.2.
19
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Octan nomegestrolu
Wchłanianie
Po podaniu doustnym octan nomegestrolu jest szybko wchłaniany.
Maksymalne stężenie octanu nomegestrolu w osoczu krwi wynosi około 7 ng/ml i jest osiągane
w ciągu 2 godzin po jednokrotnym podaniu. Bezwzględna biodostępność octanu nomegestrolu po
podaniu jednorazowej dawki wynosi 63%. Nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu jedzenia
na biodostępność octanu nomegestrolu.
Dystrybucja
Octan nomegestrolu wiąże się intensywnie z albuminami (97-98%), ale nie wiąże się z globuliną
wiążącą hormony płciowe (SHBG) ani globuliną wiążącą kortykoidy (CBG). Objętość dystrybucji
octanu nomegestrolu w stanie równowagi wynosi 1645  576 l.
Metabolizm
Octan nomegestrolu jest metabolizowany w wątrobie do kilku nieaktywnych metabolitów w reakcji
hydroksylacji, z udziałem enzymów cytochromu P450, głównie CYP3A4 i CYP3A5 z możliwością
udziału CYP2C19 i CYP2C8. Octan nomegestrolu i jego hydroksylowane metabolity podlegają
intensywnemu metabolizmowi drugiej fazy, tworząc koniugaty z kwasem glukuronowym
i siarczanem. Klirens w stanie równowagi wynosi 26 l/godzinę.
Eliminacja
Okres półtrwania w fazie eliminacji w stanie równowagi wynosi 46 h (od 28 do 83 godzin). Nie
ustalono okresu półtrwania w fazie eliminacji dla metabolitów.
Octan nomegestrolu jest wydalany z moczem i kałem. Około 80% dawki jest wydalane z moczem
i kałem w ciągu 4 dni. Wydalanie octanu nomegestrolu jest niemal całkowite po 10 dniach, a ilości
wydalone z kałem były wyższe niż wydalone z moczem.
Liniowość
Obserwowano liniową zależność od dawki w zakresie dawek od 0,625-5 mg (u kobiet w okresie
rozrodczym oraz u kobiet w okresie pomenopauzalnym).
Stan nasycenia
SHBG nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne octanu nomegestrolu.
Stan nasycenia uzyskuje się po 5 dniach. Maksymalne stężenie octanu nomegestrolu w osoczu krwi
wynosi około 12 ng/ml i jest osiągane w ciągu 1,5 godziny po podaniu. Średnie stężenie w osoczu
krwi w stanie nasycenia wynosi 4 ng/ml.
Interakcje pomiędzy lekami
Octan nomegestrolu nie powoduje in vitro istotnego hamowania lub pobudzania żadnego z enzymów
cytochromu P450 i nie powoduje klinicznie istotnych interakcji z białkiem P-gp.
Estradiol
Wchłanianie
Estradiol podlega znaczącemu efektowi pierwszego przejścia po podaniu doustnym. Bezwzględna
biodostępność wynosi około 1%. Nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu jedzenia na
biodostępność estradiolu.
Dystrybucja
Dystrybucja egzogennego i endogennego estradiolu jest porównywalna. Estrogeny ulegają dystrybucji
do wszystkich narządów i najczęściej występują w większych stężeniach w narządach wydzielających
hormony płciowe. Estradiol krąży we krwi w postaci związanej z SHBG (37%) oraz z albuminami
(61%), zaś jedynie 1–2% estradiolu krąży w postaci niezwiązanej.
20
Metabolizm
Egzogenny estradiol jest intensywnie metabolizowany po podaniu doustnym. Metabolizm
egzogennego i endogennego estradiolu jest podobny. Estradiol jest szybko przekształcany w jelitach
i wątrobie w kilka metabolitów, głównie estron, który jest następnie sprzęgany i przenika do krążenia
jelitowo-wątrobowego. Dzięki działaniu różnych enzymów, w tym estradiolu-dehydrogenazy,
sulfotransferaz oraz sulfataz arylowych istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy estradiolem,
estronem oraz estronu siarczanem. Utlenianie estronu i estradiolu odbywa się z udziałem enzymów
cytochromu P450, głównie CYP1A2, CYP1A2 (pozawątrobowe), CYP3A4, CYP3A5 oraz CYP1B1
i CYP2C9.
Eliminacja
Estradiol jest szybko usuwany z krążenia. Ze względu na metabolizm oraz krążenie jelitowowątrobowe w krążeniu występuje duża ilość siarczanów estrogenu oraz glukuronidów estrogenu.
Prowadzi to do dużej zmienności okresu półtrwania w fazie eliminacji estradiolu, obliczonego na 3,6 ±
1,5 godziny po podaniu dożylnym.
Stan nasycenia
Maksymalne stężenie estradiolu w surowicy krwi wynosi około 90 pg/ml i jest osiągane po
6 godzinach od podania dawki. Średnie stężenia estradiolu w surowicy krwi wynoszą 50 pg/ml
i stężenia te odpowiadają stężeniom we wczesnej i późnej fazie cyklu miesiączkowego kobiety.
Szczególne grupy pacjentów
Pacjentki z zaburzoną czynnością nerek
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby nerek na właściwości farmakokinetyczne
produktu Zoely.
Pacjentki z zaburzoną czynnością wątroby
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby wątroby na właściwości farmakokinetyczne
produktu Zoely. Jednakże hormony steroidowe mogą być słabiej metabolizowane u pacjentek
z upośledzeniem czynności wątroby.
Grupy etniczne
Nie przeprowadzono badań oceniających właściwości farmakokinetyczne u pacjentek z różnych grup
etnicznych.
Dzieci i młodzież
Farmakokinetyka octanu nomegestrolu (cel pierwszoplanowy) po podaniu doustnym pojedynczej
dawki produktu Zoely była zbliżona u zdrowych dziewcząt po pierwszej miesiączce i u kobiet
dorosłych. Jednakże po podaniu doustnym pojedynczej dawki ekspozycja ustrojowa na estradiol
zawarty w produkcie (cel drugoplanowy) była o 36% niższa u nastolatek niż u kobiet dorosłych. Nie
jest znane znaczenie kliniczne tego zjawiska.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym estradiolu, octanu nomegestrolu lub ich kombinacji
wskazują na spodziewane działanie estrogenne i gestagenne.
Badania nad szkodliwym wpływem na reprodukcję obu tych substancji w skojarzeniu, wykazały
fetotoksyczność o obrazie spójnym z ekspozycją na estradiol.
Nie przeprowadzano badań genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego w tej
kombinacji. Octan nomegestrolu nie jest genotoksyczny.
Jednakże należy mieć na uwadze, że stosowanie hormonów płciowych może powodować rozwój
niektórych hormonozależnych tkanek i nowotworów.
21
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz żółte tabletki powlekane
placebo)
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna (E460)
Krospowidon (E1201)
Talk (E553b)
Magnezu stearynian (E572)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne)
Alkohol poliwinylowy (E1203)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk (E553b)
Otoczka tabletki (żółte tabletki powlekane placebo)
Alkohol poliwinylowy (E1203)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk (E553b)
Żelaza tlenek żółty (E172)
Żelaza tlenek czarny (E172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blister PVC/aluminium zawierający 28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki zawierające substancje
czynne i 4 żółte tabletki placebo).
Wielkości opakowań: 28, 84, 168 i 364 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (w tym tabletek Zoely), które nie są już potrzebne,
nie należy wyrzucać do sieci kanalizacyjnej. Hormonalne substancje czynne zawarte w tabletkach
mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko wodne. Tabletki należy zwrócić do apteki lub usunąć
w inny bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
22
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/11/690/001
EU/1/11/690/002
EU/1/11/690/003
EU/1/11/690/004
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2011 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10 maja 2021
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.
23
ANEKS II
A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE
DOPUSZCZENIA DO OBROTU
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA
PRODUKTU LECZNICZEGO
24
A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est
22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Francja
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holandia
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia
Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za
zwolnienie danej serii produktu leczniczego.
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA
Produkt leczniczy wydawany na receptę.
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU
• Okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania (ang. Periodic safety update reports,
PSURs)
Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu
leczniczego są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa
w art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej
stronie internetowej dotyczącej leków.
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO
I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)
Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2
dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.
Uaktualniony RMP należy przedstawiać:
• na żądanie Europejskiej Agencji Leków;
25
• w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych
informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku
uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.
26
ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA
27
A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ
28
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
nomegestrolu octan/estradiol
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
Każda biała tabletka zawierająca substancje czynne zawiera 2,5 mg nomegestrolu octanu i 1,5 mg
estradiolu (w postaci półwodnej).
Każda żółta tabletka placebo nie zawiera substancji czynnych.
3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
Lek zawiera laktozę jednowodną.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Tabletki powlekane
28 tabletek powlekanych
84 tabletki powlekane
168 tabletek powlekanych
364 tabletki powlekane
5. SPOSÓB I DROGA PODANIA
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI
Termin ważności (EXP)
29
9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/11/690/001 28 tabletek powlekanych
EU/1/11/690/002 84 tabletki powlekane
EU/1/11/690/003 168 tabletek powlekanych
EU/1/11/690/004 364 tabletki powlekane
13. NUMER SERII
Nr serii (Lot)
14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A
zoely
17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.
18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
PC
SN
NN
30
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH
FOLIOWYCH
BLISTER
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki
nomegestrolu octan/estradiol
2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Theramex Ireland Limited
3. TERMIN WAŻNOŚCI
EXP
4. NUMER SERII
Lot
5. INNE
[Miejsce na umieszczenie etykiety z nazwą dnia:] Tutaj umieść naklejkę z dniem tygodnia
[Numerowane dni dla każdej tabletki:] Start, 2, ...28
[Strzałki wskazujące kolejność przyjmowania tabletek:] →
31
ARKUSZ Z ETYKIETAMI Z NAZWAMI DNI WRAZ Z NAKLEJKAMI DOŁĄCZONYMI
DO ULOTKI
Arkusz z etykietami z nazwami dni
Wybierz etykietę z nazwą dnia, od którego rozpoczynasz stosowanie leku.
Umieść etykietę na blistrze nad tekstem „Tutaj umieść naklejkę z dniem tygodnia”.
ND PN WT ŚR CZW PT SB
PN WT ŚR CZW PT SB ND
WT ŚR CZW PT SB ND PN
ŚR CZW PT SB ND PN WT
CZW PT SB ND PN WT ŚR
PT SB ND PN WT ŚR CZW
SB ND PN WT ŚR CZW PT
[Drugi arkusz z etykietami z nazwami dni dla opakowania zawierającego 3 blistry zawierający
poniższy tekst dwukrotnie:]
ND PN WT ŚR CZW PT SB
PN WT ŚR CZW PT SB ND
WT ŚR CZW PT SB ND PN
ŚR CZW PT SB ND PN WT
CZW PT SB ND PN WT ŚR
PT SB ND PN WT ŚR CZW
SB ND PN WT ŚR CZW PT
[Przed etykietami z nazwami dni przeznaczonymi do drugiego blistra:] Blister 2
[Przed etykietami z nazwami dni przeznaczonymi do trzeciego blistra:] Blister 3
32
B. ULOTKA DLA PACJENTA
33
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletki powlekane
nomegestrolu octan/estradiol
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych:
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych
metod antykoncepcji.
• Przyjmowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z nieznacznym
zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi (zakrzepicy) w naczyniach żylnych
i tętniczych, zwłaszcza w pierwszym roku lub po wznowieniu ich stosowania po przerwie
trwającej dłużej niż 4 tygodnie.
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że
wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Zoely i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely
3. Jak stosować lek Zoely
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zoely
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Zoely i w jakim celu się go stosuje
Zoely to tabletka antykoncepcyjna, stosowana w celu zapobiegania zajściu w ciążę.
• Wszystkie 24 białe tabletki powlekane zawierają niewielką ilość dwóch różnych hormonów
żeńskich: octan nomegestrolu (progestagen) i estradiol (naturalny estrogen).
• 4 żółte tabletki powlekane nie zawierają hormonów; są to tabletki placebo.
• Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa różne hormony, takie jak lek Zoely, nazywane są
„tabletkami złożonymi”.
• Połączenie octanu nomegestrolu (progestagenu zawartego w leku Zoely) i estradiolu (estrogenu
zawartego w leku Zoely) ma działanie zapobiegające owulacji (uwolnieniu komórki jajowej
z jajnika) i zmniejszające prawdopodobieństwo zapłodnienia uwolnionej komórki jajowej
i zajścia w ciążę.
34
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zoely należy przeczytać informacje dotyczące zakrzepów
krwi (zakrzepicy) podane w punkcie 2. Szczególnie istotne jest zapoznanie się z objawami
związanymi z obecnością zakrzepów krwi – patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoely lekarz zada pytania o stan zdrowia pacjentki i jej bliskich
krewnych w przeszłości w celu udzielenia indywidualnej porady dotyczącej leczenia. Lekarz zmierzy
też ciśnienie krwi, a w zależności od indywidualnej sytuacji może także przeprowadzić inne badania.
W niniejszej ulotce przedstawiono okoliczności, w których konieczne jest przerwanie przyjmowania
tabletek lub w których tabletki mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony antykoncepcyjnej. W
takich przypadkach nie należy odbywać stosunków płciowych lub stosować dodatkowe,
niehormonalne metody antykoncepcyjne, tj. prezerwatywa lub inne mechaniczne metody
antykoncepcyjne. Nie należy stosować metody kalendarzowej ani metody pomiaru temperatury.
Metody te mogą nie chronić przed zajściem w ciążę, ponieważ tabletki antykoncepcyjne powodują
zaburzenia zmian temperatury i śluzu szyjki macicy, które występują w czasie cyklu miesiączkowego.
Podobnie jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne, lek Zoely nie zapobiega przed zakażeniem
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (który może powodować zespół nabytego
niedoboru odporności, AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Zoely
Leku Zoely nie należy stosować u osób, których dotyczy którykolwiek z wymienionych niżej stanów.
W przypadku występowania któregokolwiek z poniższych czynników należy powiedzieć o tym
lekarzowi. Lekarz przedstawi inne możliwe sposoby zapobiegania ciąży, które mogą być bardziej
odpowiednie dla danej osoby.
• jeśli u pacjentki występują (lub kiedykolwiek w przeszłości występowały) zakrzepy krwi
w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość
płucna) lub w innych narządach;
• jeśli u pacjentki występują zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór
białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub
przeciwciał antyfosfolipidowych;
• jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie operacji lub jeśli była unieruchomiona przez
dłuższy czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił zawał serca lub udar;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek w przeszłości występowała dusznica bolesna (stan związany z
obecnością silnego bólu w klatce piersiowej, który może być pierwszym objawem niedrożności
naczyń krwionośnych przebiegających wokół serca, zwanej zawałem serca) lub przemijający
napad niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic attack) w postaci krótkotrwałych
objawów udaru mózgu;
• jeśli u pacjentki występuje jakakolwiek z wymienionych niżej chorób, która może powodować
wzrost ryzyka powstawania zakrzepu krwi w tętnicach:
- ciężka postać cukrzycy z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;
- bardzo wysokie ciśnienie tętnicze;
- bardzo duże stężenia niektórych tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
- choroba nazywana hiperhomocysteinemią;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował rodzaj migreny zwany „migreną z aurą”;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowało zapalenie trzustki związane z wysokim stężeniem
tłuszczów we krwi;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby, a czynność wątroby nie
powróciła do wartości prawidłowych;
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała łagodna lub złośliwa choroba nowotworowa
wątroby;
35
• jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował lub może występować rak piersi lub narządów
płciowych;
• jeśli u pacjentki występuje oponiak lub kiedykolwiek wykryto oponiaka (zazwyczaj łagodny
guz warstwy tkanki między mózgiem a czaszką).
• jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy;
• jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol lub octan nomegestrolu lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeśli którekolwiek z powyższych schorzeń wystąpią po raz pierwszy podczas stosowania leku Zoely
należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Podczas przerwy
w przyjmowaniu leku należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne. Patrz także
punkt 2 powyżej „Uwagi ogólne”.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoely należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
• jeśli pacjentka zauważy objawy mogące oznaczać obecność zakrzepu krwi w naczyniach
kończyny dolnej (to znaczy zakrzepicy żył głębokich), w naczyniach płucnych (to znaczy
zatorowości płucnej), wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu (patrz punkt „Zakrzepy krwi”
poniżej).
Opis objawów związanych z tymi ciężkimi działaniami niepożądanymi znajduje się w punkcie
zatytułowanym „Jak rozpoznać zakrzep krwi”;
• w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian stanu zdrowia, w szczególności tych, które
wymieniono w niniejszej ulotce (patrz także punkt 2 „Nie stosować leku Zoely”; nie należy
pomijać zmian stanu zdrowia członków najbliższej rodziny);
• w przypadku wyczucia guzka w piersi;
• w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy,
języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywki łącznie z trudnością
w oddychaniu;
• w przypadku rozpoczęcia stosowania innych leków (patrz także punkt 2 „Zoely a inne leki”).
• jeśli pacjentka jest unieruchomiona lub oczekuje na zabieg chirurgiczny (należy poinformować
lekarza z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem);
• w przypadku nietypowego, silnego krwawienia z pochwy;
• jeśli pacjentka pominęła jedną lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania leku
i odbyła stosunek płciowy bez zabezpieczenia w ciągu ostatnich 7 dni (patrz także punkt 3
„Pominięcie zastosowania leku Zoely”);
• w przypadku ciężkiej biegunki lub wystąpienia silnych wymiotów;
• w przypadku braku krwawień miesiączkowych, jeśli pacjentka podejrzewa, że może być
w ciąży (nie należy zaczynać kolejnego blistra z lekiem, dopóki lekarz nie zaleci, patrz także
punkt 3 „Brak jednego lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z wymienionych niżej
stanów chorobowych.
W przypadku wystąpienia lub pogorszenia się tych stanów podczas stosowania leku Zoely, również
należy powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli:
• u pacjentki występuje dziedziczny i nabyty obrzęk naczynioruchowy. Należy niezwłocznie
zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich
jak opuchnięcie twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu czy pokrzywki,
w połączeniu z trudnościami w oddychaniu. Leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub
pogarszać objawy obrzęku naczynioruchowego;
• u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt 2 „Zoely a inne leki”);
36
• u pacjentki występuje choroba wątroby (np. żółtaczka) lub choroba pęcherzyka żółciowego (np.
kamienie żółciowe);
• u pacjentki występuje cukrzyca;
• u pacjentki występuje depresja;
• u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekła
zapalna choroba jelit);
• u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba zaburzająca działanie
naturalnego układu odpornościowego);
• u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepliwości krwi
powodujące niewydolność nerek);
• u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwinek
czerwonych);
• pacjentka ma podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub jeśli taki stan
występował w jej rodzinie. Hipertriglicerydemia wiąże się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju
zapalenia trzustki;
• u pacjentki występuje zapalenie żył przebiegających płytko pod skórą (zakrzepowe zapalenie
żył powierzchownych);
• u pacjentki występują żylaki;
• u pacjentki występuje schorzenie, które wystąpiło po raz pierwszy lub uległo nasileniu podczas
ciąży lub wcześniejszego stosowania żeńskich hormonów [np. utrata słuchu, porfiria (choroba
krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami podczas ciąży), pląsawica
Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują nagłe ruchy ciała)];
• u pacjentki kiedykolwiek występowała ostuda (żółtawo-brązowe plamy barwnikowe na skórze,
tzw. „plamy ciążowe", w szczególności na twarzy). W takim przypadku należy unikać
nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.
Należy również powiedzieć lekarzowi, jeśli:
• u bliskiego członka rodziny występuje lub kiedykolwiek występował rak piersi;
• u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie operacji lub jeśli była unieruchomiona przez
dłuższy czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);
• pacjentka niedawno urodziła dziecko, ryzyko powstania zakrzepów krwi jest podwyższone.
Należy zapytać lekarza, w jakim czasie po porodzie można zacząć przyjmować lek Zoely.
ZAKRZEPY KRWI
U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak lek Zoely, ryzyko
wystąpienia zakrzepów krwi jest większe niż u kobiet, które nie stosują tego rodzaju antykoncepcji. W
rzadkich przypadkach zakrzep może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie
zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
• w naczyniach żylnych (zjawisko to nazywa się „zakrzepicą żylną”, „żylną chorobą zakrzepowozatorową” lub w skrócie ŻChZZ)
• w naczyniach tętniczych (zjawisko to nazywa się „zakrzepicą tętniczą”, „tętniczą chorobą
zakrzepowo-zatorową” lub w skrócie TChZZ).
Nie zawsze możliwy jest całkowity powrót do zdrowia po wystąpieniu zakrzepicy. W rzadkich
przypadkach mogą pojawić się ciężkie i trwałe następstwa, a bardzo rzadko może nastąpić śmierć
pacjentki.
37
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia niebezpiecznej zakrzepicy w związku ze
stosowaniem leku Zoely jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP KRWI
W przypadku zauważenia któregokolwiek z wymienionych niżej objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• obrzęk jednej kończyny dolnej albo obrzęk umiejscowiony wzdłuż
przebiegu żyły w nodze lub stopie, zwłaszcza gdy towarzyszy mu:
• ból lub tkliwość kończyny dolnej, które mogą być odczuwane
wyłącznie w pozycji stojącej lub podczas chodzenia;
• zwiększenie temperatury chorej kończyny;
• zmiana zabarwienia skóry kończyny, np. zblednięcie,
zaczerwienienie lub zasinienie.
Zakrzepica żył
głębokich
• nagła duszność lub zwiększenie częstości oddechów o niewyjaśnionej
przyczynie;
• nagłe pojawienie się kaszlu bez oczywistej przyczyny, któremu może
towarzyszyć odpluwanie krwi;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może się nasilać podczas
głębokich wdechów;
• silne zamroczenie lub zawroty głowy;
• nagłe lub nieregularne bicie serca;
• silny ból brzucha.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza, ponieważ niektóre z tych
objawów, takie jak kaszel lub duszność, można pomylić z mniej
poważnymi schorzeniami, na przykład z zakażeniem dróg oddechowych
(np. z przeziębieniem).
Zatorowość płucna
Objawy występujące najczęściej w jednym oku:
• nagła utrata wzroku lub;
• osłabienie ostrości widzenia bez dolegliwości bólowych, które
z czasem może się nasilić prowadząc do utraty wzroku.
Zakrzep żyły siatkówki
(obecność zakrzepu
w naczyniach oka)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, ucisku lub
przytłaczającego ciężaru;
• uczucie ściskania albo pełności w klatce piersiowej, kończynie górnej
lub poniżej mostka;
• uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie dławienia lub
niestrawność;
• ból w górnej części ciała promieniujący do pleców, żuchwy, gardła,
ramienia i żołądka;
• poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój albo duszność;
• nagłe lub nieregularne bicie serca.
Zawał serca
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie mięśni twarzy, ramienia albo
kończyny dolnej, zwłaszcza po jednej stronie ciała;
• nagłe pojawienie się dezorientacji, problemów z mówieniem lub
Udar mózgu
38
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
rozumieniem mowy;
• nagłe pojawienie się zaburzeń widzenia w jednym lub obydwu oczach;
• nagłe wystąpienie problemów z chodzeniem, zawrotów głowy, utrata
równowagi lub koordynacji;
• nagły, silny lub długotrwały ból głowy o nieznanej przyczynie;
• utrata przytomności lub omdlenie bez drgawek lub z towarzyszącymi
drgawkami.
Czasami objawy udaru mózgu mogą być krótkotrwałe i prawie
natychmiast całkowicie ustąpić. Mimo wszystko należy jednak szybko
zgłosić się do lekarza, ponieważ może istnieć ryzyko wystąpienia
kolejnego udaru.
• obrzęk i lekkie zasinienie kończyny;
• silny ból brzucha (ostry brzuch).
Zablokowanie przez
zakrzepy innych naczyń
krwionośnych
ZAKRZEPY KRWI W NACZYNIACH ŻYLNYCH
Jakie konsekwencje może mieć powstanie zakrzepu w żyle?
• Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna). Te działania
niepożądane są jednak rzadkie. Najczęściej występują w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
• Powstanie zakrzepu krwi w żyle nogi lub stopy może prowadzić do rozwoju zakrzepicy żył
głębokich.
• Przemieszczenie się zakrzepu z naczyń kończyny dolnej do naczyń płucnych może prowadzić
do wystąpienia zatorowości płucnej.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może powstać w naczyniach żylnych zaopatrujących
inny narząd, na przykład oko (zakrzep żył siatkówki).
Kiedy ryzyko powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych jest największe?
Ryzyko powstania zakrzepów żylnych jest największe w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, jeśli przyjmowane są po raz pierwszy. Ryzyko to może
również być zwiększone w przypadku wznowienia przyjmowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (tych samych lub innych) po przerwie trwającej co najmniej 4 tygodnie.
Po upływie pierwszego roku ryzyko zmniejsza się, ale zawsze jest nieco wyższe niż u osób, które
w ogóle nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Po zaprzestaniu przyjmowania leku Zoely ryzyko zakrzepicy powraca do normy w ciągu kilku
tygodni.
Jakie jest ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko to zależy od indywidualnego ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i od
rodzaju przyjmowanych przez pacjentkę złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów w naczyniach kończyny dolnej lub płuc (zakrzepica żył
głębokich lub zatorowość płucna) związane z przyjmowaniem leku Zoely jest niewielkie.
• Rocznie notuje się około 2 przypadki zakrzepicy na 10 000 kobiet, które nie stosują żadnych
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych ani nie są w ciąży.
39
• Rocznie notuje się 5-7 przypadków zakrzepicy na 10 000 kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat.
• Ryzyko rozwoju zakrzepicy związane ze stosowaniem leku Zoely jest porównywalne do ryzyka
związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
• Ryzyko powstania zakrzepów krwi będzie różne w zależności od osobistej historii medycznej
(patrz „Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi” poniżej).
Przypadające na rok ryzyko
rozwoju zakrzepicy
Kobiety, które nie stosują złożonych tabletek hormonalnych ani
nie są w ciąży
Około 2 przypadki na 10 000
kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat
Około 5-7 przypadków na
10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Zoely
Mniej więcej taki sam jak w
przypadku innych złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, w tym
środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel
Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych
Ryzyko powstania zakrzepów związane z przyjmowaniem leku Zoely jest niewielkie, ale pewne
okoliczności powodują zwiększenie tego ryzyka. Ryzyko jest podwyższone:
• jeśli pacjentka ma znaczną nadwagę (wskaźnik masy ciała [BMI] przekraczający 30 kg/m2
);
• jeśli zakrzepy występowały w naczyniach kończyn dolnych, płuc lub innych narządów
u bliskiego członka rodziny pacjentki w młodym wieku (np. w wieku około 50 lat lub
wcześniej). W takim przypadku istnieje podejrzenie dziedzicznych zaburzeń krzepnięcia krwi;
• jeśli pacjentka wymaga operacji, była unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu urazu lub
choroby albo opatrunku gipsowego na kończynie dolnej. Może być konieczne przerwanie
stosowania leku Zoely kilka tygodni przed operacją lub w okresie ograniczenia możliwości
poruszania się. Jeżeli trzeba odstawić lek Zoely należy zapytać lekarza kiedy będzie można
ponownie zacząć go przyjmować;
• z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 lat);
• jeśli pacjentka przed kilkoma tygodniami urodziła dziecko.
Ryzyko powstania zakrzepów jest tym większe, im więcej sprzyjających czynników stwierdza się
u pacjentki.
Podróż samolotem (trwająca dłużej niż 4 godziny) może wiązać się z tymczasowym zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów krwi, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego występowania niektórych
innych spośród wymienionych czynników.
Istotne jest poinformowanie lekarza o występowaniu któregokolwiek z wymienionych czynników,
nawet gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości. Lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu
przyjmowania leku Zoely.
Należy powiadomić lekarza, gdy w czasie stosowania leku Zoely zmienią się okoliczności związane
z opisanymi wyżej czynnikami, na przykład u bliskiego członka rodziny wystąpi zakrzepica lub
znacząco zwiększy się masa ciała pacjentki.
ZAKRZEPY KRWI W NACZYNIACH TĘTNICZYCH
Jakie konsekwencje może mieć powstanie zakrzepu w tętnicy?
Podobnie jak zakrzep żylny, zakrzep w tętnicy może prowadzić do poważnych zaburzeń. Na przykład
może doprowadzić do zawału serca lub spowodować udar mózgu.
40
Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów krwi w naczyniach tętniczych
Należy zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu w związku ze stosowaniem
leku Zoely jest bardzo małe, ale może się zwiększyć:
• wraz z wiekiem (zwłaszcza powyżej 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Zaleca się zaprzestanie palenia w czasie przyjmowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Zoely. Kobietom w wieku
powyżej 35 lat, które nie mogą zrezygnować z palenia, lekarz może zalecić stosowanie innej
metody antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi;
• jeśli u bliskiego członka rodziny rozpoznano zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku
(przed ukończeniem 50. roku życia). W takim przypadku ryzyko wystąpienia zawału serca lub
udaru mózgu u pacjentki również jest zwiększone;
• jeśli u pacjentki lub bliskiego członka jej rodziny stwierdza się wysoki poziom tłuszczów we
krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
• jeśli u pacjentki występuje migrena, a szczególnie migrena z aurą;
• jeśli u pacjentki występują dolegliwości ze strony serca (wada zastawki serca, zaburzenia rytmu
serca, takie jak migotanie przedsionków);
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u danej osoby występuje więcej niż jeden z wymienionych czynników lub jeśli którykolwiek
z nich jest szczególnie nasilony, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze większe.
Należy powiadomić lekarza, gdy w czasie stosowania leku Zoely zmienią się okoliczności związane
z opisanymi wyżej czynnikami, na przykład pacjentka zacznie palić, u bliskiego członka rodziny
wystąpi zakrzepica z nieznanych przyczyn lub znacznie zwiększy się masa ciała pacjentki.
Nowotwór
Obserwowano nieznacznie częstsze występowanie raka piersi u kobiet przyjmujących złożone środki
antykoncepcyjne, ale nie stwierdzono, czy było to spowodowane stosowaniem tabletek złożonych.
Możliwe jest, że nowotwory są stwierdzane częściej u kobiet stosujących tabletki złożone, ponieważ
są one częściej poddawane badaniom lekarskim piersi. Po przerwaniu stosowania tabletki złożonej
zwiększone ryzyko stopniowo maleje.
Istotne jest, aby często badać piersi oraz zgłaszać się do lekarza w przypadku wyczucia jakichkolwiek
guzków. Należy również poinformować lekarza, jeśli u osoby blisko spokrewnionej występuje lub
kiedykolwiek występował rak piersi (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
W rzadkich przypadkach, u kobiet które przyjmowały tabletki antykoncepcyjne, występowały łagodne
(niezłośliwe) nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe nowotwory wątroby.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia nietypowego i silnego bólu brzucha.
Rak szyjki macicy jest wywoływany przez zakażenie wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV).
Opisywano częstsze występowanie raka szyjki macicy u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne
przez więcej niż 5 lat. Nie wiadomo, czy wynika to ze stosowania hormonalnych leków
antykoncepcyjnych czy innych czynników takich jak różne zachowania seksualne.
Oponiaki
Stosowanie octanu nomegestrolu zostało powiązane z rozwojem zazwyczaj łagodnego guza warstwy
tkanki między mózgiem a czaszką (oponiak). Ryzyko to zwiększa się zwłaszcza podczas dłuższego
stosowania dużych dawek (kilka lat). Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak, lekarz przerwie
leczenie lekiem Zoely (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zoely”). Jeśli pacjentka zauważy
jakiekolwiek objawy, takie jak zmiany w widzeniu (np. widzenie podwójne lub niewyraźne), utrata
słuchu lub dzwonienie w uszach, utrata węchu, bóle głowy, który nasilają się z czasem, utrata pamięci,
drgawki, osłabienie rąk lub nóg, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
41
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Zoely, zgłaszały depresję
lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Wyniki badań laboratoryjnych
Pacjentki skierowane na badania krwi lub moczu powinny poinformować lekarza o stosowaniu leku
Zoely, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku
poniżej 18 lat.
Zoely a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy również
poinformować inne osoby należące do fachowego personelu medycznego przepisujące lub wydające
inny lek o przyjmowaniu leku Zoely.
• Niektóre leki mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną leku Zoely lub mogą powodować
nieoczekiwane krwawienia. Są to leki stosowane w leczeniu:
– padaczki (np. primidon, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, okskarbazepina,
topiramat, felbamat);
– gruźlicy (np. ryfampicyna);
– zakażenia wirusem HIV (np. ryfabutyna, rytonawir, efawirenz);
– zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) (np. inhibitory proteazy);
– innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina);
– wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc, zwanego
nadciśnieniem płucnym (bozentan).
• Preparaty ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca (Hypericum perforatum) mogą również
powodować nieskuteczność leku Zoely. Przed rozpoczęciem stosowania preparatów ziołowych
zawierających wyciąg z dziurawca, podczas stosowania leku Zoely, należy skonsultować się z
lekarzem.
• Jeśli pacjentka przyjmuje leki lub leki ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku Zoely,
należy stosować także antykoncepcję mechaniczną. Ponieważ wpływ innego leku na Zoely
może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie
w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej.
• Niektóre leki mogą zwiększać stężenia substancji czynnych leku Zoely we krwi. Nie zmniejsza
to skuteczności tabletki, ale należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków
przeciwgrzybiczych zawierających ketokonazol.
• Lek Zoely może również wpływać na działanie innych leków, takich jak lek
przeciwpadaczkowy – lamotrygina.
• Schemat leczenia skojarzonego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) za pomocą
ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz schemat
leczenia za pomocą glekaprewiru/pibrentaswiru może powodować zwiększenie parametrów
czynności wątroby w badaniach laboratoryjnych krwi (zwiększona aktywność enzymu
wątrobowego AlAT) u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające etynyloestradiol. Lek Zoely zawiera estradiol zamiast etynyloestradiolu. Nie
wiadomo, czy zwiększona aktywność enzymu wątrobowego AlAT może wystąpić podczas
stosowania leku Zoely jednocześnie z tego rodzaju schematem leczenia skojarzonego przeciwko
wirusowi HCV. Lekarz udzieli pacjentce stosownych wskazówek.
Ciąża i karmienie piersią
Lek Zoely nie może być stosowany u kobiet w ciąży lub które mogą być w ciąży. W przypadku
zajścia w ciążę podczas stosowania leku Zoely należy natychmiast przerwać stosowanie leku Zoely
i skonsultować się z lekarzem.
42
Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania leku Zoely z powodu zajścia w ciążę, patrz
punkt 3 „Przerwanie stosowania leku Zoely”.
Lek Zoely nie jest zalecany podczas karmienia piersią. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek
podczas karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Zoely nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
Zoely zawiera laktozę
Jeśli pacjentka została poinformowana przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, należy
skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
3. Jak stosować lek Zoely
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować tabletki
Blister z lekiem Zoely zawiera 28 tabletek powlekanych: 24 białe tabletki zawierające substancje
czynne (tabletki 1-24) oraz 4 żółte tabletki bez substancji czynnych (tabletki 25-28).
Rozpoczęcie stosowania nowego blistra z lekiem Zoely należy rozpoczynać od białej tabletki
zawierającej substancje czynne w górnym lewym rogu (numer 1) (patrz „Start”). Spośród 7 naklejek
z szarej kolumny, należy wybrać jedną naklejkę z odpowiednim dniem, od którego rozpoczyna się
stosowanie leku. Na przykład, w przypadku rozpoczynania stosowania leku w środę należy
zastosować naklejkę z napisem „ŚR”. Naklejkę należy nakleić na blistrze, tuż powyżej rowka
z białymi tabletkami zawierającymi substancje czynne w miejscu oznaczonym „Tutaj umieść naklejkę
z dniem tygodnia”. Ułatwia to sprawdzenie, czy w danym dniu została przyjęta tabletka.
Każdego dnia należy przyjmować jedną tabletkę o tej samej porze, popijając wodą w razie potrzeby.
Tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę na blistrze, tak, aby
najpierw wykorzystać białe tabletki zawierające substancje czynne, a następnie żółte tabletki placebo.
Krwawienie rozpocznie się podczas 4-dniowego okresu stosowania żółtych tabletek placebo (tzw.
krwawienie z odstawienia). Krwawienie na ogół rozpoczyna się w ciągu 2-3 dni po zastosowaniu
ostatniej białej tabletki zawierającej substancje czynne i może trwać aż do rozpoczęcia kolejnego
blistra.
Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra natychmiast po przyjęciu ostatniej żółtej
tabletki placebo, nawet jeśli krwawienie nie ustąpiło. Oznacza to, że nowy blister pacjentka będzie
rozpoczynać tego samego dnia tygodnia oraz, że krwawienie miesiączkowe będzie występowało
w przybliżeniu w te same dni każdego miesiąca.
U niektórych pacjentek krwawienie miesiączkowe może nie wystąpić każdego miesiąca podczas
stosowania żółtych tabletek placebo. W przypadku codziennego stosowania leku Zoely zgodnie
z powyższymi zaleceniami jest mało prawdopodobne, aby pacjentka zaszła w ciążę (patrz
punkt 3 „Brak jednego krwawienia lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Zoely
Jeśli pacjentka nie stosowała antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie leku Zoely należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego
(tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Jeśli pacjentka rozpoczęła stosowanie leku
Zoely w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego, ochrona antykoncepcyjna działa natychmiast. Nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
43
Przejście z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (tabletka złożona, pierścień
dopochwowy lub plaster przezskórny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania leku Zoely w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancje czynne poprzedniego leku antykoncepcyjnego (oznacza to brak przerwy w
przyjmowaniu tabletek). Jeśli obecnie przyjmowany lek antykoncepcyjny zawiera tabletki bez
substancji czynnej (placebo), można rozpocząć przyjmowanie leku Zoely w następnym dniu po
przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (w razie wątpliwości należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą). Przyjmowanie tabletek Zoely można rozpocząć później, jednak nigdy
nie później niż w następnym dniu po okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek obecnie
przyjmowanego leku antykoncepcyjnego (lub w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
placebo obecnie przyjmowanego leku antykoncepcyjnego). W przypadku kobiet stosujących
wcześniej pierścień dopochwowy lub plaster przezskórny, należy rozpocząć przyjmowanie leku Zoely
w dniu usunięcia pierścienia lub plastra. Można również rozpocząć przyjmowanie tabletek później,
jednak nie później niż termin ponownego założenia pierścienia lub plastra.
W przypadku przestrzegania powyższych zaleceń nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony antykoncepcyjnej należy
zwrócić się do lekarza.
Gdy w poprzednim cyklu stosowano środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen
(minitabletka)
Pacjentka stosująca środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen może przejść na
stosowanie leku Zoely w dowolnym dniu cyklu, rozpoczynając przyjmowanie leku następnego dnia.
Jednak konieczne jest stosowanie również antykoncepcji mechanicznej (np. prezerwatywy) przez
pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely.
Przejście z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (iniekcja, implant) lub
wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego (IUS, ang. Intra Uterine System)
Przyjmowanie leku Zoely można rozpocząć w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia, w dniu
usunięcia implantu lub IUS. W przypadku odbywania stosunków płciowych konieczne jest stosowanie
również antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely.
Po porodzie
Przyjmowanie leku Zoely należy rozpocząć pomiędzy 21. i 28. dniem po porodzie. W przypadku
rozpoczęcia przyjmowania leku później niż po 28 dniach należy również stosować antykoncepcję
mechaniczną (np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Zoely. Gdyby jednak przed
rozpoczęciem stosowania leku Zoely doszło do stosunku płciowego, należy najpierw sprawdzić, czy
pacjentka nie jest w ciąży, lub należy poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego. W
przypadku karmienia piersią i zamiaru rozpoczęcia stosowania leku Zoely po porodzie, patrz punkt 2
„Ciąża i karmienie piersią”.
W przypadku wątpliwości dotyczących rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Po poronieniu lub aborcji
Należy skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoely
Brak doniesień o szkodliwym działaniu po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Zoely.
W przypadku zastosowania kilku tabletek jednocześnie mogą wystąpić mdłości (nudności), wymioty
lub krwawienie z pochwy. W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek leku Zoely lub jeśli
pacjentka zauważy, że dziecko przyjęło tabletki, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Zoely
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania białej tabletki zawierającej
substancje czynne:
• jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Należy możliwie jak najszybciej zażyć tabletkę,
a następnie kontynuować stosowanie tabletek o zwykłej porze.
44
• jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło 24 godziny lub więcej, ochrona
antykoncepcyjna może ulec zmniejszeniu. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest
ryzyko zajścia w ciążę. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje w przypadku
pominięcia białej tabletki zawierającej substancje czynne na początku lub na końcu blistra
z tabletkami. Należy zatem postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dzień 1-7 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą białą tabletkę zawierającą substancje czynne,
nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, i kontynuować przyjmowanie kolejnych
o zwykłej porze. Jednakże konieczne jest stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji (np.
prezerwatywy) jako dodatkowego zabezpieczenia przez kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania
tabletek.
Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu przed pominięciem zastosowania tabletek, istnieje
prawdopodobieństwo zajścia lub bycia w ciąży. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
Dzień 8-17 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Należy jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie) i przyjmować kolejne o zwykłej porze. Jeśli tabletki były przyjmowane
prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominiętą tabletkę, ochrona przed zajściem w ciążę nie ulega
zmniejszeniu, zatem nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej. Jeśli jednak
pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy stosować dodatkowo metodę mechaniczną, np. prezerwatywę
przez kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.
Dzień 18-24 stosowania białych tabletek zawierających substancje czynne (patrz rysunek i schemat)
Istnieje szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę w przypadku pominięcia stosowania białych tabletek
zawierających substancje czynne na krótki okres przed rozpoczęciem okresu przyjmowania żółtych
tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec
zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej.
Można skorzystać z jednej z opisanych poniżej dwóch opcji. Nie trzeba stosować dodatkowej metody
antykoncepcji, jeśli tabletki przyjmowane były prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominiętą
tabletkę. W przeciwnym wypadku, należy skorzystać z pierwszej opcji i stosować dodatkowo
mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) jako dodatkową metodę antykoncepcji przez
kolejnych 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.
Opcja 1: Należy możliwie jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą białą tabletkę zawierającą
substancje czynne, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, i kontynuować
przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej białej tabletki
zawierającej substancje czynne z opakowania należy przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania, tzn.
należy pominąć przyjmowanie żółtych tabletek placebo. Do czasu wykorzystania żółtych tabletek
z drugiego opakowania może nie wystąpić krwawienie tylko niewielkie krwawienie lub krwawienie
podobne do miesiączkowego podczas przyjmowania białych tabletek zawierających substancje
czynne.
Opcja 2: Należy przestać przyjmować białe tabletki zawierające substancje czynne i rozpocząć
przyjmowanie żółtych tabletek placebo przez maksymalnie 3 dni tak, aby całkowita liczba tabletek
placebo oraz pominiętych białych tabletek zawierających substancje czynne wyniosła nie więcej niż 4.
Po zakończeniu okresu przyjmowania żółtych tabletek placebo należy rozpocząć kolejny blister.
Jeśli kobieta nie jest pewna co do liczby pominiętych białych tabletek zawierających substancje
czynne, powinna skorzystać z pierwszej opcji, przez kolejne 7 dni stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę, jako dodatkową metodę antykoncepcyjną i skontaktować się z
lekarzem (ponieważ możliwe jest, że pacjentka nie jest chroniona przed zajściem w ciążę).
Pominięcie przyjęcia białej tabletki zawierającej substancje czynne oraz brak spodziewanego
krwawienia miesiączkowego podczas przyjmowania żółtych tabletek placebo z tego samego blistra
z tabletkami, może świadczyć, że doszło do zapłodnienia. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek
z kolejnego blistra należy skonsultować się z lekarzem.
45
Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie pominięcia zastosowania żółtych tabletek placebo
Ostatnie 4 żółte tabletki z czwartego rzędu to tabletki placebo, które nie zawierają substancji
czynnych. W przypadku pominięcia tych tabletek ochrona antykoncepcyjna leku Zoely nie ulega
zmniejszeniu. Pominięte tabletki placebo należy wyrzucić i rozpocząć przyjmowanie tabletek
z kolejnego blistra o zwykłej porze.
Rysunek
Schemat: jeżeli od czasu planowego przyjęcia białych tabletek zawierających substancje czynne
upłynęło 24 godziny lub więcej
Wymioty lub ciężka biegunka
W razie wymiotów w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia białej tabletki zawierającej substancje czynne lub
w razie ciężkiej biegunki istnieje ryzyko, że wchłanianie substancji czynnych tabletek Zoely do
organizmu może nie być całkowite. Jest to sytuacja podobna do pominięcia białej tabletki zawierającej
substancje czynne. Po ustąpieniu wymiotów lub biegunki należy możliwie najszybciej przyjąć kolejną
białą tabletkę zawierającą substancje czynne z zapasowego blistra. W miarę możliwości należy to
zrobić w ciągu 24 godzin od zwykłej pory planowego przyjęcia tabletki. Następną tabletkę należy
przyjąć o zwykłej porze. Jeśli nie jest to możliwe bądź upłynęło 24 godziny lub więcej, należy
46
postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi w części zatytułowanej „Pominięcie zastosowania leku
Zoely”. W razie ciężkiej biegunki należy zwrócić się do lekarza.
Żółte tabletki to tabletki placebo, które nie zawierają substancji czynnych. Jeśli wymioty lub ciężka
biegunka wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu żółtej tabletki placebo, ochrona antykoncepcyjna
leku Zoely nie zmienia się.
Opóźnianie krwawienia
Nawet jeśli nie jest to zalecane, można opóźnić dzień wystąpienia krwawienia poprzez
nieprzyjmowanie żółtych tabletek placebo z czwartego rzędu blistra i przejście od razu do nowego
blistra leku Zoely. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić lekkie
krwawienie lub krwawienie podobne do miesiączkowego. Jeśli pacjentka chce, aby dzień wystąpienia
krwawienia rozpoczął się w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego blistra, powinna przestać
przyjmować białe tabletki z substancjami czynnymi i rozpocząć przyjmowanie żółtych tabletek
placebo. Przyjmowanie tabletek z drugiego blistra należy zakończyć, przyjmując 4 żółte tabletki
placebo, a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego (trzeciego) blistra. Jeśli pacjentka
nie jest pewna co robić, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przesunięcie początku krwawienia miesiączkowego
W przypadku prawidłowego przyjmowania tabletek, krwawienie miesiączkowe rozpocznie się
w trakcie przyjmowania placebo. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień, można
skrócić okres przyjmowania tabletek placebo, tj. dni, w których przyjmuje się żółte tabletki, ale nigdy
nie wolno wydłużać tej liczby (4 dni to maksymalny czas przyjmowania placebo).
Na przykład, jeśli pacjentka rozpoczyna przyjmowanie żółtych tabletek placebo w piątek i chce
zmienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej), to musi rozpocząć stosowanie nowego blistera 3 dni
wcześniej niż zazwyczaj. W przypadku skrócenia okresu przyjmowania żółtych tabletek placebo,
krwawienie może nie występować. Może jednak wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie
podobne do miesiączkowego podczas przyjmowania białych tabletek zawierających substancje czynne
z kolejnego blistra.
Jeśli pacjentka nie jest pewna co robić, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nieoczekiwane krwawienie
W przypadku wszystkich złożonych leków antykoncepcyjnych, pomiędzy krwawieniami
miesiączkowymi może występować nieregularne krwawienie z pochwy (plamienie lub krwawienie
międzymiesiączkowe). Konieczne może być stosowanie ochrony higienicznej, ale tabletki należy
przyjmować zgodnie z zaleceniami. Nieregularne krwawienia z pochwy na ogół ustępują po okresie
adaptacji (na ogół po około 3 miesiącach). Jeśli krwawienie nie ustępuje, nasila się lub występuje
ponownie należy skonsultować się z lekarzem.
Brak jednego krwawienia lub więcej krwawień miesiączkowych
Badania kliniczne leku Zoely wykazały, że czasami możliwy jest brak regularnego krwawienia
miesiączkowego po dniu 24.
• W przypadku prawidłowego przyjmowania tabletek, braku wymiotów lub ciężkiej biegunki, lub
stosowania innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo niskie. Należy
kontynuować dotychczasowe stosowanie leku Zoely. Patrz także punkt 3 „Wymioty lub ciężka
biegunka” lub punkt 2 „Zoely a inne leki”.
• W przypadku nieprzyjmowania wszystkich tabletek zgodnie z zaleceniami lub w przypadku
braku dwóch krwawień miesiączkowych z rzędu mogło dojść do zajścia w ciążę. Należy
wówczas natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać kolejnego blistra
leku Zoely dopóki lekarz nie wykluczy ciąży.
Przerwanie stosowania leku Zoely
Przyjmowanie leku Zoely można przerwać w dowolnej chwili. Jeśli pacjentka nie planuje zajścia
w ciążę, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem odnośnie innych metod antykoncepcyjnych.
W przypadku przerwania stosowania leku Zoely ze względu na planowanie zajścia w ciążę, przed
zajściem w ciążę najlepiej odczekać do wystąpienia pierwszego naturalnego krwawienia
miesiączkowego.
Ułatwi to określenie terminu porodu.
47
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, w szczególności ciężkich lub
uporczywych, albo w przypadku zmiany stanu zdrowia, która może być spowodowana stosowaniem
leku Zoely, należy skonsultować się z lekarzem.
U wszystkich kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ryzyko powstania
zakrzepów krwi w naczyniach żylnych (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub w naczyniach
tętniczych (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa) jest zwiększone. Dokładniejsze informacje
dotyczące różnych zagrożeń związanych z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych podano w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoely”.
Następujące działania niepożądane wiązano ze stosowaniem leku Zoely:
Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
• trądzik
• zaburzenia miesiączkowania (np. brak lub nieregularne)
Częste działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 10 pacjentów):
• zmniejszenie popędu płciowego, depresja (obniżenie nastroju), zmiany nastroju
• ból głowy lub migrena
• nudności (mdłości)
• obfite miesiączki, ból piersi, ból miednicy
• przyrost masy ciała
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 100 pacjentów):
• zwiększony apetyt, zatrzymywanie płynów (obrzęk)
• uderzenia gorąca
• obrzęk brzucha
• nadmierne pocenie, łysienie, swędzenie, suchość skóry, tłusta skóra
• uczucie ciężkości w kończynach
• regularne, ale skąpe krwawienia miesiączkowe; powiększenie piersi, guzki piersi, wytwarzanie
mleka pomimo braku ciąży, zespół przedmiesiączkowy, ból podczas stosunku, suchość pochwy
lub sromu, skurcz macicy
• drażliwość
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Rzadkie działania niepożądane (mogą występować najwyżej u 1 na 1000 pacjentów):
• niebezpieczne zakrzepy krwi w naczyniach żylnych lub tętniczych, na przykład:
o w naczyniach kończyny dolnej lub stopy (zakrzepica żył głębokich)
o w naczyniach płucnych (zatorowość płucna)
o zawał serca
o udar mózgu
o mini udar lub krótkotrwałe objawy przypominające udar mózgu znane jako przemijający
napad niedokrwienia mózgu;
o zakrzepy krwi w naczyniach wątroby, żołądka i (lub) jelit, nerek albo oka.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe w przypadku występowania
jakichkolwiek innych czynników powodujących jego wzrost. (Więcej informacji na temat czynników
związanych ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów oraz objawów zakrzepicy podano
w punkcie 2).
48
• zmniejszony apetyt
• zwiększenie popędu płciowego
• zaburzenia koncentracji
• suche oczy, nietolerancja soczewek kontaktowych
• suchość w jamie ustnej
• złoto-brązowe plamy pigmentacyjne, głównie na twarzy, nadmierne owłosienie
• nieprzyjemny zapach z pochwy, uczucie dyskomfortu pochwy lub sromu
• uczucie głodu
• choroba pęcherzyka żółciowego
U osób stosujących lek Zoely zgłaszano przypadki reakcji alergicznych (nadwrażliwości), ale częstość
ich występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych działań niepożądanych ze strony cyklu
miesiączkowego (np. brak lub nieregularność) podczas stosowania leku Zoely opisano
w punkcie 3 „Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować tabletki”, „Nieoczekiwane krwawienie” oraz
„Brak jednego lub więcej krwawień miesiączkowych”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Zoely
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP i na
pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Tabletek złożonych (w tym tabletek Zoely), które nie są już potrzebne, nie należy wyrzucać do
kanalizacji. Zawarte w tabletce hormonalne substancje czynne mogą mieć niekorzystny wpływ na
środowisko wodne. Lek należy zwrócić do apteki lub usunąć w inny bezpieczny sposób, zgodnie
z lokalnymi przepisami. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zoely
- Substancjami czynnymi leku są: nomegestrolu octan i estradiol
Biała tabletka powlekana zawierająca substancje czynne: Każda tabletka zawiera 2,5 mg
nomegestrolu octanu i 1,5 mg estradiolu (w postaci półwodnej).
Żółta tabletka powlekana placebo: Tabletki nie zawierają substancji czynnych.
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz żółte tabletki
powlekane placebo)
Laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Zoely zawiera laktozę”), celuloza mikrokrystaliczna
(E460), krospowidon (E1201), talk (E553b), magnezu stearynian (E572) i krzemionka
koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki (białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne):
Alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 i talk (E553b)
49
Otoczka tabletki (żółte tabletki powlekane placebo):
Alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk (E553b), żelaza
tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czarny (E172)
Jak wygląda lek Zoely i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane (tabletki) zawierające substancje czynne są białe i okrągłe. Tabletki są oznaczone
symbolem „ne” po każdej stronie.
Tabletki powlekane placebo są żółte i okrągłe. Tabletki są oznaczone symbolem „p” po każdej stronie.
Lek Zoely jest dostępny w blistrach zawierających 28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki
powlekane zawierające substancje czynne oraz 4 żółte tabletki powlekane placebo) w opakowaniu
kartonowym. Opakowania zawierające: 28, 84, 168 i 364 tabletki powlekane.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Theramex Ireland Limited
3
rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia
Wytwórca
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est
22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Francja
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holandia
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.
50
Aneks IV
Wnioski naukowe
51
Wnioski naukowe
Octan nomegestrolu (NOMAC) i octan chlormadynonu (CMA) są pochodnymi progesteronu o
działaniu przeciwgonadotropowym. Obie te progestyny wykazują dodatkowo działanie
przeciwestrogenowe, a także antyandrogenne. Wykazano, że ich działanie antyandrogenne wynosi
30% (CMA) i 90% (NOMAC) w porównaniu z octanem cyproteronu (CPA), który został wyznaczony
jako referencyjna progestyna antyandrogenna o 100% działaniu antyandrogennym u
wykastrowanych szczurów otrzymujących androgeny (Kuhl 2005).
Zatwierdzone wskazania do stosowania octanu nomegestrolu i octanu chlormadynonu w
monoterapii lub w skojarzeniu z estradiolem lub etynyloestradiolem różnią się w zależności od
mocy i w zależności od kraju. Ogólnie są one wskazane do stosowania w leczeniu zaburzeń
ginekologicznych i menstruacyjnych, w hormonalnej terapii zastępczej oraz – w mniejszych
dawkach – jako antykoncepcja hormonalna.
Oponiak to rzadki nowotwór mózgu, który powstaje z opon mózgowo-rdzeniowych. Chociaż
większość oponiaków to łagodne guzy, ich umiejscowienie śródczaszkowe może prowadzić do
poważnych i potencjalnie śmiertelnych skutków. Prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby u kobiet
jest około dwa razy większe niż u mężczyzn, co wskazuje na rolę hormonów płciowych w jej
patofizjologii.
Ryzyko wystąpienia oponiaka związane ze stosowaniem octanu nomegestrolu jest znane od 2018 r.
Zostało ono wówczas poruszone podczas oceny PSUSA (PSUSA/00002181/201801) obejmującej
produkty z nomegestrolem w monoterapii i uwzględnione w drukach informacyjnych (PI). W
międzyczasie w niektórych publikacjach zgłaszano przypadki regresji oponiaka po przerwaniu
stosowania nomegestrolu, sugerujące hormonalną/progestynową rolę leku w rozwoju tego
nowotworu. Ponadto ryzyko to omówiono w ramach oceny PSUSA dotyczącej nomegestrolu w
skojarzeniu z estradiolem (PSUSA/00002182/201801), co doprowadziło do wprowadzenia zmian w
drukach informacyjnych, które zalecają uważne monitorowanie oponiaków w przypadku stosowania
w ramach hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Druki informacyjne produktu Zoely zmieniono, aby
uwzględnić to ryzyko.
Jeśli chodzi o produkty lecznicze zawierające octan chlormadynonu, w 2019 r. we Francji
zaobserwowano wzrost liczby przypadków oponiaka i wdrożono dalsze działania mające na celu
zminimalizowanie ryzyka (RMM) na poziomie krajowym, w tym zmiany druków informacyjnych
wszystkich produktów zawierających chlormadynon w dawce 5 i 10 mg w celu uwzględnienia
ryzyka rozwoju oponiaka.
W celu dalszego wyjaśnienia związku między octanem chlormadynonu lub octanem nomegestrolu a
ryzykiem wystąpienia oponiaka francuska grupa EPI-PHARE przeprowadziła dwa badania
farmakoepidemiologiczne (Nguyen i wsp. 2021) w oparciu o dane z SNDS (Système national des
données de santé – francuski krajowy system danych dotyczących zdrowia). Wyniki wskazywały na
zwiększone ryzyko rozwoju oponiaków w zależności od dawki i czasu trwania leczenia octanem
nomegestrolu lub octanem chlormadynonu.
W dniu 22 września 2021 r. francuski właściwy organ krajowy (Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, ANSM) wszczął zatem procedurę wyjaśniającą na podstawie
art. 31 dyrektywy 2001/83/WE, opartą na danych uzyskanych w ramach nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii, i zwrócił się do PRAC o ocenę wpływu powyższych kwestii na
stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów zawierających octan nomegestrolu i
produktów zawierających octan chlormadynonu oraz o wydanie zalecenia odnośnie do tego, czy
stosowne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinny zostać utrzymane, zmienione,
zawieszone czy unieważnione.
52
W dniu 7 lipca 2022 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem
Farmakoterapii (PRAC) przyjął zalecenie, które zostało następnie rozpatrzone przez Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zgodnie z art. 107k dyrektywy 2001/83/WE.
Ogólne podsumowanie oceny naukowej przeprowadzonej przez PRAC
Skuteczność octanu chlormadynonu lub octanu nomegestrolu, także w skojarzeniu z
etynyloestradiolem lub estradiolem w zatwierdzonych wskazaniach, oceniono w momencie
przyznania pozwolenia w ramach procedur MAA na szczeblu centralnym i krajowym i uważa się ją
za ustaloną.
Dwa ostatnie badania kohortowe przeprowadzone przez Nguyen i wsp. (2021) w celu oceny
rzeczywistego wpływu przedłużonego stosowania CMA lub NOMAC na ryzyko wystąpienia oponiaka
u kobiet uzupełniają dotychczasową wiedzę o precyzyjne, uporządkowane dane długoterminowe
opracowane na podstawie administracyjnych danych zdrowotnych pochodzących z systemu SNDS
(Système National des Données de Santé), który obejmuje około 99% francuskiej populacji. Wyniki
wykazały zwiększone ryzyko rozwoju oponiaka wewnątrzczaszkowego po ekspozycji na CMA lub
NOMAC w wysokiej dawce skumulowanej i przy dłuższym czasie ekspozycji, które to ryzyko
potencjalnie spada po odstawieniu CMA lub NOMAC. Siła tej zależności, wyraźne efekty zależne od
dawki oraz zmniejszenie ryzyka obserwowane po przerwaniu leczenia na co najmniej rok
przemawiają za związkiem między ekspozycją na CMA/NOMAC a zwiększonym ryzykiem rozwoju
oponiaka.
Analiza przypadków po wprowadzeniu produktu do obrotu również wskazuje na większe ryzyko
wystąpienia oponiaka przy długotrwałym stosowaniu produktów o wysokiej dawce (CMA 5-10 mg i
NOMAC 3,75-5 mg) w różnych wskazaniach. Jeśli chodzi o CMA, większość zgłoszonych
przypadków odnosi się do stosowania produktu w leczeniu endometriozy. W przypadku NOMAC
największa liczba zgłoszeń dotyczyła stosowania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi
(antykoncepcja i endometrioza), a następnie w zatwierdzonym leczeniu mięśniaka
gładkokomórkowego macicy i obfitych krwawień miesięcznych.
Ponadto w ramach analizy EudraVigilance (EV) dotyczącej przypadków oponiaka zgłoszonych w
kontekście stosowania produktów leczniczych zawierających CMA lub NOMAC wyszczególniono 359
przypadków związanych z produktami zawierającymi CMA i 461 przypadków związanych z
produktami zawierającymi NOMAC. Prawie wszystkie dotyczyły kobiet, w większości w wieku od 40
do 60 lat. Zgłoszenia te pochodzą głównie z Francji, a w 2019 r. nastąpił ich gwałtowny wzrost.
Tylko kilka zidentyfikowanych przypadków dotyczyło produktów złożonych z niską dawką NOMAC,
takich jak Zoely.
Produkty zawierające niską dawkę CMA (1–2 mg) lub niską dawkę NOMAC (2,5 mg)
Ryzyko wystąpienia oponiaka związane ze stosowaniem CMA lub NOMAC zostało już potwierdzone i
obecnie jest uwzględnione w drukach informacyjnych w następujący sposób:
• Produkty zawierające CMA w niskiej dawce w monoterapii: przeciwwskazanie do stosowania
u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• Produkty złożone zawierające niską dawkę NOMAC: przeciwwskazanie do stosowania u
pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie oraz ostrzeżenie dotyczące ryzyka
wystąpienia oponiaka.
Chociaż w ramach przeglądu nie udało się zidentyfikować zwiększonego ryzyka związanego
konkretnie ze stosowaniem produktów w niskich dawkach, należy zauważyć, że w pewnych
sytuacjach pacjenci mogą być narażeni na działanie produktów w małych dawkach przez długi czas,
a zatem ryzyko rozwoju oponiaka związane z produktami w niskich dawkach uważa się za
53
potencjalne istotne. Ponieważ ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawki skumulowanej, PRAC uznał,
że ostrzeżenie dotyczące tego ryzyka powinno się znaleźć w drukach informacyjnych produktów
zawierających niską dawkę CMA (1–2 mg) lub NOMAC (2,5 mg) oraz że stosowanie tych produktów
powinno być przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie. Należy
zauważyć, że w przypadku niektórych produktów, np. produktu Zoely, w drukach informacyjnych
było już uwzględnione przeciwwskazanie i ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia oponiaka,
jednak PRAC zalecił wprowadzenie dalszych zmian w uzgodnionym tekście, aby odzwierciedlić
obecną wiedzę i ujednolicić treści w obrębie klasy. Ponadto w przypadku produktów zawierających
niską dawkę CMA lub NOMAC należy wdrożyć ukierunkowany kwestionariusz kontrolny (jeśli
jeszcze nie został opracowany) dla przypadków oponiaka, aby zapewnić wysoką jakość zgłoszeń i
ułatwić ocenę przyczynowości w przyszłości. PRAC określił kluczowe elementy tego
ukierunkowanego kwestionariusza kontrolnego.
Produkty zawierające wysoką dawkę CMA (5–10 mg) lub wysoką dawkę NOMAC (3,75–5
mg)
Choć w przypadku produktów zawierających CMA oponiaka zgłaszano jako zdarzenie rzadkie,
związek przyczynowo-skutkowy między tym nowotworem a produktami zawierającymi wysoką
dawkę CMA lub NOMAC uważa się za ustalony. Na tej podstawie uznaje się, że stosunek korzyści
do ryzyka w przypadku leczenia produktami zawierającymi duże dawki należy ograniczyć do
sytuacji, w których inne interwencje są niewłaściwe, przy zastosowaniu najniższej skutecznej dawki
i najkrótszego czasu leczenia. Ponadto do druków informacyjnych należy dodać przeciwwskazanie
do stosowania u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie, a także ostrzeżenie, że należy
monitorować objawy tego nowotworu i przerwać leczenie w przypadku rozpoznania go u pacjenta.
PRAC zalecił także, aby informacje o wynikach dwóch badań epidemiologicznych przeprowadzonych
przez Nguyen i wsp. zostały uwzględnione w drukach informacyjnych.
W trakcie przeglądu PRAC rozważał ewentualne zalecenie monitorowania pacjentów metodą RM
przed leczeniem i regularnie w trakcie leczenia CMA lub NOMAC. Jednak ze względu na obciążenie
poszczególnych pacjentów i bardzo dużą liczbę badań RM, które należy wykonać w celu
rozpoznania pojedynczego przypadku oponiaka u pacjenta bez żadnych objawów, z uwagi na niską
częstość występowania oponiaka w trakcie stosowania CMA/NOMAC PRAC uznał, że środek ten nie
byłby proporcjonalny.
W świetle wyników badań przeprowadzonych przez Nguyen i wsp. należy przypomnieć
pracownikom medycznym za pośrednictwem bezpośredniego komunikatu dla pracowników opieki
zdrowotnej (DHPC) o ostrzeżeniu i przeciwwskazaniu związanym z ryzykiem wystąpienia oponiaka
dla wszystkich produktów oraz poinformować o nowych ograniczeniach stosowania produktów
zawierających wysokie dawki CMA lub NOMAC. DHPC ma być rozpowszechniany wspólnie przez
podmioty odpowiedzialne w każdym państwie członkowskim. Informacje te należy przekazać
endokrynologom, ginekologom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, stowarzyszeniom
naukowym i wszelkim innym właściwym grupom docelowym, które należy dokładniej zdefiniować
na poziomie krajowym.
Na koniec PRAC rozważył potrzebę dodatkowych działań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii w celu oceny skuteczności proponowanych działań mających na celu
zminimalizowanie ryzyka i uznał, że wszystkie podmioty odpowiedzialne powinny analizować
wskaźniki przepisywania leków i wiedzę lekarzy przepisujących oraz oceniać skuteczność nowo
wprowadzonych RMM w przyszłych raportach PSUR dotyczących odpowiednich substancji czynnych.
Podstawy zalecenia PRAC
Mając na uwadze, co następuje:
54
• PRAC rozważył procedurę zgodną z art. 31 dyrektywy 2001/83/WE w odniesieniu do
wszystkich produktów zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających
octan nomegestrolu.
• PRAC dokonał przeglądu dostępnych danych dotyczących ryzyka wystąpienia oponiaka w
trakcie lub po zakończeniu stosowania produktów leczniczych zawierających octan
chlormadynonu lub octan nomegestrolu w monoterapii lub w skojarzeniu, w szczególności
badań epidemiologicznych, w tym badań dotyczących francuskiego systemu ubezpieczenia
zdrowotnego (CNAM), a także opisów przypadków i danych przedłożonych przez podmioty
odpowiedzialne po wprowadzeniu do obrotu.
• Na podstawie tych danych PRAC stwierdził, że bezwzględne ryzyko wystąpienia oponiaka w
wyniku leczenia produktami zawierającymi octan chlormadynonu lub octan nomegestrolu
pozostaje niskie. Ryzyko to rośnie jednak wraz ze wzrostem dawek skumulowanych i
czasem trwania leczenia octanem chlormadynonu lub nomegestrolu. PRAC zauważył też,
że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia.
• W związku z tym PRAC zalecił, aby stosowanie produktów zawierających wysokie dawki
octanu chlormadynonu (5–10 mg) lub octanu nomegestrolu (3,75–5 mg) ograniczało się
do sytuacji, w których alternatywne metody leczenia lub interwencje są nieodpowiednie.
Leczenie należy ograniczyć do najniższej skutecznej dawki i najkrótszego czasu trwania.
Ponadto Komitet zalecił, aby stosowanie tych produktów w dużych dawkach było
przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• PRAC stwierdził również, że choć nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wystąpienia oponiaka
w wyniku stosowania produktów leczniczych zawierających octan chlormadynonu lub octan
nomegestrolu w niskich dawkach w monoterapii lub w skojarzeniu, to w pewnych
sytuacjach pacjenci mogą być narażeni na działanie takich produktów przez długi czas.
Biorąc pod uwagę fakt, że ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawek skumulowanych octanu
chlormadynonu lub octanu nomegestrolu, Komitet zalecił, aby stosowanie produktów
zawierających niskie dawki octanu chlormadynonu (1–2 mg) lub octanu nomegestrolu (2,5
mg) było przeciwwskazane również u pacjentów z oponiakiem obecnie lub w wywiadzie.
• Komitet zalecił wprowadzenie dalszych aktualizacji w drukach informacyjnych produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu w celu
uwzględnienia obecnego stanu wiedzy na temat ryzyka wystąpienia oponiaka.
• Komitet zalecił, aby wszystkie podmioty odpowiedzialne oceniły skuteczność nowo
wprowadzonych RMM w przyszłych raportach PSUR dla odpowiednich substancji czynnych.
W związku z powyższym PRAC stwierdził, że stosunek korzyści do ryzyka stosowania produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu pozostaje
korzystny pod warunkiem wprowadzenia opisanych powyżej zmian w drukach informacyjnych.
Rozesłane zostanie DHPC informujące pracowników medycznych o powyższych zaleceniach.
W rezultacie Komitet zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
zawierających octan chlormadynonu i produktów zawierających octan nomegestrolu.
Opinia CHMP
Po zapoznaniu się z zaleceniem PRAC CHMP zgadza się z ogółem wniosków i podstaw do wydanego
zalecenia.
W rezultacie CHMP uznaje, że stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów leczniczych
zawierających nomegestrol i produktów leczniczych zawierających chlormadynon pozostaje
55
korzystny z zastrzeżeniem wprowadzenia poprawek w drukach informacyjnych i warunków
opisanych powyżej.
W związku z tym CHMP zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
leczniczych zawierających nomegestrol i produktów leczniczych zawierających chlormadynon.