Szukaj leku
FAQ

Vibin mini

Vibin mini

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Vibin mini, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Tabletki różowe (tabletki zawierające substancje czynne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 44 mg laktozy
jednowodnej.
Tabletki białe (tabletki placebo):
Tabletki nie zawierają substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 89,5 mg laktozy
bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Tabletki zawierające substancje czynne: Różowe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około
5,7 mm.
Tabletki placebo: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Vibin mini powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Vibin mini w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 i 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania: Podanie doustne.
Dawkowanie
Jak stosować produkt leczniczy Vibin mini
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie konieczności niewielką ilością płynu. Przyjmowanie tabletek odbywa się
w sposób ciągły. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne
opakowanie należy rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego
opakowania. Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się przeważnie po 2-3 dniach od rozpoczęcia
2
stosowania tabletek placebo (ostatni rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia
kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Vibin mini
• Jeżeli nie stosowano antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (złożony doustny produkt
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Vibin mini następnego dnia po
przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego produktu
antykoncepcyjnego ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania
systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu
leczniczego Vibin mini zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcje,
implant) lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety stosujące minitabletkę mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w dowolnym dniu
cyklu (kobiety stosujące implant lub system domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu
leczniczego w dniu ich usunięcia, a kobiety stosujące iniekcje – w dniu planowanej kolejnej iniekcji).
Niemniej jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania
dodatkowej metody antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego. W takim przypadku nie jest
konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować pacjentkę, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć między 21. a 28. dniem
po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek, należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak wcześniej
doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli pominięto tabletkę z ostatniego rzędu blistra, należy to zignorować, ponieważ są to tabletki
placebo. Niemniej jednak, należy je usunąć z blistra, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu
stosowania tabletek placebo.
Następujące informacje odnoszą się tylko do przypadku pominięcia zastosowania tabletek
zawierających substancje czynne (tabletek od 1. do 3. rzędu w blistrze):
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie uległa zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajniki następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.
W oparciu o przedstawione informacje w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać
następujących informacji:
• Tydzień 1
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im krótszy jest odstęp czasu
między ich pominięciem, a okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia
w ciążę.
• Tydzień 2
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych produktów antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli
pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• Tydzień 3
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się 7-dniowy
okres przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania,
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji
przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod
antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki stosowano
prawidłowe dawkowanie. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji, oraz że przez 7 kolejnych dni powinna także stosować
dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze aż do czasu zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne. Należy wyrzucić 7 tabletek
z ostatniego rzędu (tabletki placebo). Należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek
z następnego opakowania.
Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego
opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych
przypadkach w dniach, w których stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub krwawienie
śródcykliczne.
4
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne
z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek placebo
z ostatniego rzędu przez okres do 7 dni, wliczając te, w których pominęła przyjmowanie
tabletek, a następnie rozpocząć nowy blister.
Jeżeli w okresie stosowania tabletek placebo po pominięciu dawek nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy wziąć pod uwagę zajście w ciążę.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki), może dojść do
zmniejszenia wchłaniania produktu leczniczego. W takim przypadku należy stosować dodatkowe
metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancje
czynne wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć nową (dodatkową) tabletkę. W miarę
możliwości nową tabletkę należy przyjąć w okresie do 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania
tabletki.
Jeżeli upłynie ponad 12 godzin od przyjęcia tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące
pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”.
Jeżeli kobieta nie życzy sobie zmiany schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e)
tabletkę(-i) z nowego blistra.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić czas wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo
i bezpośrednio przystąpić do stosowania tabletek produktu leczniczego Vibin mini z kolejnego
opakowania. Czas opóźnienia krwawienia można wydłużyć, przyjmując kolejne tabletki, nawet do
zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego w ten sposób cyklu może wystąpić
niewielkie krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Następnie, po okresie stosowania tabletek
placebo, należy wznowić przyjmowanie produktu leczniczego Vibin mini.
Kobietom, które zamierzają przesunąć krwawienie z odstawienia na inny dzień tygodnia niż
w aktualnie stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu
przyjmowania tabletek placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest
prawdopodobieństwo, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania
tabletek z kolejnego opakowania może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie (podobnie
jak w przypadku opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Vibin mini jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy Vibin mini nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy Vibin mini jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz
także punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy Vibin mini jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 i 5.2.
5
4.3 Przeciwwskazania
W przypadku występowania zaburzeń wymienionych poniżej nie należy stosować złożonych
doustnych produktów antykoncepcyjnych. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz
pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast
przerwać przyjmowanie tego produktu leczniczego.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE):
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna
(ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo- zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein
C, APC) (w tym czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C,
niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt
4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE):
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego)
lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania
wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych
czynników ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
 ciężkie nadciśnienie tętnicze
 ciężka dyslipoproteinemia.
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby, o ile parametry czynności wątroby nie
powróciły do wartości prawidłowych.
• Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
• Aktualne lub przebyte guzy wątroby (łagodne lub złośliwe).
• Podejrzenie obecności lub obecność nowotworów złośliwych zależnych od hormonów
płciowych (np. nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy Vibin mini jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, z produktami
leczniczymi zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem
i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
6
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
• Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić
z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Vibin mini.
• W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów
lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje,
czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Vibin mini.
W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, stosowanie złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych należy przerwać.
W przypadku rozpoczęcia stosowania przeciwzakrzepowych produktów leczniczych, należy
zastosować alternatywną metodę antykoncepcji, ze względu na działanie teratogenne
przeciwzakrzepowych produktów leczniczych (kumaryny).
Zaburzenia krążenia
• Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel, norgestimat
lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów leczniczych, takich jak produkt leczniczy Vibin mini może być
związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza
grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta
wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Vibin mini, jak obecne czynniki
ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko
zwiększa się, gdy złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po
przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko
to może być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki
(patrz poniżej).
Szacuje się1
, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego
ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7
Wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowozatorowej dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawierającego drospirenon jest wyższe niż dla
doustnego produktu antykoncepcyjnego zawierającego lewonorgestrel (nazywane produktami
leczniczymi drugiej generacji) i może być podobne do ryzyka dla doustnego produktu
antykoncepcyjnego zawierającego połączenie desogestrel + gestoden (nazywane produktami
leczniczymi trzeciej generacji).
W badaniach epidemiologicznych wykazano również, że stosowanie złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększeniem ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
(zawał mięśnia sercowego, przemijający napad niedokrwienny).
U pacjentek stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
produkty antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Vibin mini jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
8
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie
stosowania produktu leczniczego przed upływem dwóch
tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej.
Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Vibin mini nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze współistniejącymi
innymi czynnikami ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowozatorowych u rodzeństwa bądź rodziców,
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
produktu antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby
jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (w celu uzyskania informacji na temat
„Ciąży i laktacji” patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
produkty antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
9
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
• Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowomózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Vibin
mini jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników -
w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które
nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby
stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
tętniczych zaburzeń zakrzepowozatorowych u rodzeństwa bądź rodziców,
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
produktu antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
10
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze zdarzeniami
niepożądanymi w obrębie naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz
toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
produkty antykoncepcyjne.
Objawy incydentu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe (> 5 lat) stosowanie
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki
macicy. Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań
seksualnych oraz innych, w tym zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma
Virus, HPV).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR = 1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet,
które nie ukończyły 40 lat, wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny produkt antykoncepcyjny jest niewielki w stosunku do całkowitego
ryzyka wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie
związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół czynników zwiększonego ryzyka może
wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, działania biologicznego złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych lub
obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
11
częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu
z kobietami, które nie stosowały tych produktów leczniczych.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz - z jeszcze mniejszą częstością - złośliwych nowotworów
wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia
zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie
wystąpienia ciężkiego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy
brzusznej u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać
nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe
dawki hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz
raka jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.
• Inne zaburzenia
Składową progestagenową produktu leczniczego Vibin mini jest substancja o działaniu
antagonistycznym wobec aldosteronu, o właściwościach oszczędzających potas. W większości
przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Tym niemniej w jednym badaniu
klinicznym dotyczącym pacjentek z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek,
stosujących produkty lecznicze oszczędzające potas w terapii skojarzonej, stwierdzono niewielkie,
nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania drospirenonu. Wydalanie
potasu może ulec zmniejszeniu u pacjentek z niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed
rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego w pobliżu górnej granicy normy, szczególnie
w przypadku jednoczesnego podawania produktów leczniczych oszczędzających potas. W podobnych
przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy. Patrz
również punkt 4.5.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku
hipertrójglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne opisywano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotny klinicznie wzrost
ciśnienia tętniczego. Jedynie w takich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym
stwierdza się stale zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego
niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych u pacjentek, u których pod wpływem
leczenia przeciwnadciśnieniowego uzyskano normalizację wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w okresie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, jednak nie
potwierdzono istnienia związku ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych:
żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby niekiedy wymagają przerwania stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby
do wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem
12
żółci, które występowały w czasie ciąży bądź podczas przyjmowania hormonów płciowych wymaga
zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu
leczenia cukrzycy u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zawierające małą
dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie kontrolować stan
pacjentek z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki nasilenia depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się
z lekarzem.
Vibin mini zawiera laktozę i sód
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy, każda biała tabletka zawiera
89,5 mg laktozy.
Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu.
Ten produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za
„wolny od sodu”.
Badanie lekarskie, konsultacja
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Vibin mini należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Vibin mini w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi produktami
antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowozatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne produkty antykoncepcyjne nie chronią przed
zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń
żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) podczas stosowania tabletek zawierających substancje czynne
lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
13
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna
dopiero po upływie okresu adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.
Jeżeli krwawienia śródcykliczne utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy rozważyć etiologię niehormonalną
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie stosowania tabletek placebo nie występują krwawienia z odstawienia.
Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi
w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Tym niemniej jeżeli
kobieta nie stosowała złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami,
a w okresie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie
wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: W celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi produktów leczniczych przepisywanych do jednoczesnego stosowania.
• Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT
u kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Dlatego pacjentka przyjmująca produkt leczniczy Vibin mini musi zmienić metodę antykoncepcji na
alternatywną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne) przed
rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połączeń. Produkt leczniczy Vibin mini można zastosować
ponownie po 2 tygodniach po zakończeniu leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń.
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono
badań dotyczących leczenia produktem leczniczym Vibin mini oraz antagonistami aldosteronu lub
moczopędnymi produktami leczniczymi oszczędzającymi potas. W takich przypadkach podczas
pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Vibin mini
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne w postaci
zwiększenia klirensu hormonów płciowych, co może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego
i (lub) nieskuteczności doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Postępowanie
14
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymatyczna jest
zazwyczaj widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zakończeniu leczenia indukcja enzymatyczna może
utrzymywać się przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne powinny stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Dodatkowe metody muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni
po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa dłużej niż koniec przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne
z bieżącego opakowania doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo
i rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania bez stosowania zwykłej przerwy
w przyjmowaniu tabletek.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.
W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.
Produkty lecznicze zwiększające klirens doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność poprzez indukcję enzymów) np.: barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina,
prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (rytonawir,
newirapina, efawirenz) i prawdopodobnie także felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat
oraz produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające wpływ na klirens doustnych produktów antykoncepcyjnych:
Równoczesne stosowanie doustnych produktów antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy HIV
i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, włączając połączenie z inhibitorami
HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu.
W niektórych przypadkach zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też, zalecając równoczesne stosowanie produktów leczniczych przeciwko HIV i (lub) HCV
należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, u kobiet podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami
odwrotnej transkryptazy należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
(inhibitory enzymów):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymu pozostaje nieznane.
Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu lub
progestagenu lub obu substancji w osoczu.
W wielodawkowym badaniu z zastosowaniem połączenia drospirenonu (3 mg na dobę)
i etynyloestradiolu (0,02 mg na dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4 - ketokonazolu przez 10 dni
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- i 1,4-krotnie.
Dawka etorykoksybu wynosząca 60 do 120 mg na dobę, podawana równocześnie ze złożoną
antykoncepcją doustną zawierającą 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowała zwiększenie stężenia
etynyloestradiolu w osoczu od 1,4- do 1,6-krotnie.
Główne metabolity drospirenonu w ludzkim osoczu są wytwarzane bez udziału układu
enzymatycznego cytochromu P450. Tak więc istnieje jedynie ograniczone prawdopodobieństwo, że
inhibitory tego układu enzymatycznego wpływają na metabolizm drospirenonu.
• Wpływ produktu leczniczego Vibin mini na działanie innych produktów leczniczych
15
Doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych substancji czynnych. Zatem
stężenia osoczowe jak i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. cyklosporyny) jak i ulec
zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań interakcji in vivo w grupie ochotniczek przyjmujących omeprazol, symwastatynę
lub midazolam jako substraty markerowe stwierdzono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu
w dawce 3 mg na metabolizm innych substancji aktywnych szlakiem cytochromu P450 jest mało
prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
• Inne rodzaje interakcji
• Wyniki badań laboratoryjnych
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe
białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów lub
lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon wywołuje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu
antagonistycznemu wobec mineralokortykosteroidów, zwiększenie stężenia aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Vibin mini nie jest wskazane u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Vibin mini, powinna
bezzwłocznie przerwać jego stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
stwierdzono wzrostu ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały
złożone doustne produkty antykoncepcyjne, ani działania teratogennego u dzieci kobiet, które
nieumyślnie stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne we wczesnej ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią
(patrz punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można
wykluczyć działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym
niemniej powszechne doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na występowanie rzeczywistych działań
niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Vibin mini u kobiet w ciąży są zbyt
ograniczone, by przesądzać o stwierdzeniu ujemnego wpływu tego produktu leczniczego na przebieg
ciąży oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej brak jest istotnych danych
epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Vibin mini należy
wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie
poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość
i zmieniając skład pokarmu; dlatego na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych produktów antykoncepcyjnych i (lub) ich
16
metabolitów mogą przenikać do mleka kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne.
Takie ilości mogą wpływać na dziecko.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych wymieniono w punkcie 4.4.
Podczas stosowania produktu leczniczego Vibin mini zgłoszono następujące działania niepożądane.
Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów
MedDRA (MedDRA SOC). Częstości są oparte na danych z badań klinicznych.
Układ i narząd Częstość występowania działań niepożądanych
Często
≥1/100 do <1/10
Niezbyt często ≥1/1 000
do <1/100
Rzadko
≥1/10 000 do
<1/1 000
Częstość nieznana
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza Zakażenie
wirusem opryszczki
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcje alergiczne Astma Nasilenie objawów
dziedzicznego lub
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zwiększony apetyt
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość Zaburzenia
snu
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Parestezje
Zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego (vertigo)
Zaburzenia ucha i
błędnika
Niedosłuch
Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia
Zaburzenia serca Skurcze dodatkowe
Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Zatorowość płucna
Nadciśnienie tętnicze
Niedociśnienie tętnicze
Migrena
Żylaki
Żylna
choroba
zakrzepowozatorowa
Tętnicze
zaburzenia
17
zakrzepowozatorowe
Zaburzenia układu
oddechowego,
klatki piersiowej i
śródpiersia
Zapalenie gardła
Zaburzenia
żołądka i jelit
Ból brzucha Nudności
Wymioty
Zapalenie błony
śluzowej żołądka i jelit
Biegunka
Zaparcia
Zaburzenia żołądkowojelitowe
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
Trądzik Obrzęk
naczynioruchowy
Łysienie
Egzema
Świąd
Wysypka
Suchość skóry
Łojotok
Choroba skóry
Rumień
guzowaty
Rumień
wielopostaci
owy
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe i tkanki
łącznej
Ból szyi
Ból kończyn
Kurcze mięśniowe
Zaburzenia nerek i
dróg moczowych
Zapalenie pęcherza
moczowego
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Ból piersi
Powiększenie piersi
Tkliwość piersi
Bolesne
miesiączkowanie
Krwawienie nie
związane z cyklem
miesiączkowym
Nowotwór piersi
Dysplazja włóknistotorbielowata piersi
Mlekotok
Torbiel jajnika
Uderzenia gorąca
Zaburzenia
miesiączkowania
Brak miesiączki
Krwotok miesiączkowy
Kandydoza pochwy
Zapalenie pochwy
Wydzielina z pochwy
Choroby sromu
i pochwy
Suchość pochwy
Ból w obrębie miednicy
Nieprawidłowy obraz
cytologiczny rozmazu
w klasyfikacji
Papanicolaou
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Obrzęk
Osłabienie
Ból
Nadmierne pragnienie
18
Wzmożone pocenie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie masy
ciała
Zmniejszenie masy ciała
W celu opisania określonej reakcji zastosowano najbardziej odpowiedni termin klasyfikacji
MedDRA oraz jego synonim i stany powiązane.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej; zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne opisywano występowanie
następujących ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4:
• żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
• tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
• nadciśnienie tętnicze;
• nowotwory wątroby;
• istnieją sprzeczne dane dotyczące związku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
z wywołaniem lub nasileniem przebiegu klinicznego następujących zaburzeń: choroby
Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, padaczki, mięśniaków
macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, opryszczki ciężarnych, pląsawicy
Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki cholestatycznej;
• ostuda;
• ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, wymagające niekiedy przerwania
stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do wartości prawidłowych.
Interakcje
Interakcje pomiędzy doustnymi produktami antykoncepcyjnymi, a innymi produktami leczniczymi
(induktorami enzymatycznymi) mogą prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku
skuteczności antykoncepcyjnej (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Vibin mini. Na podstawie
ogólnych doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w tym
przypadku mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz krwawienie z odstawienia. Krwawienie
19
z odstawienia może wystąpić nawet u dziewcząt przed pierwszą miesiączką, jeśli omyłkowo przyjęły
ten produkt leczniczy. Nie istnieje antidotum, należy zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, dawki stałe,
kod ATC: G03AA12
Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody: 0,11 (górna dwustronna 95% granica przedziału
ufności: 0,60).
Całkowity wskaźnik Pearl’a (niepowodzenie metody + błąd pacjenta): 0,31 (górna dwustronna 95%
granica przedziału ufności: 0,91).
Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Vibin mini jest wynikiem interakcji kilku
czynników, z których najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.
Produkt leczniczy Vibin mini jest złożonym doustnym produktem antykoncepcyjnym zawierającym
etynyloestradiol oraz progestagen: drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje
dodatkowo działanie przeciwandrogenne oraz niewielkie antymineralokortykosteroidowe. Natomiast
nie ma właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz antyglikokortykosteroidowych.
Dzięki tym właściwościom profil farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego
progesteronu.
Wyniki badań klinicznych mogą przemawiać za istnieniem niewielkiego działania
antymineralokortykosteroidowego produktu leczniczego Vibin mini wywołanego przez właściwości
antymineralokortykosteroidowe.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Drospirenon
Wchłanianie
Po podaniu doustnym następuje szybkie, niemal całkowite wchłanianie drospirenonu. Maksymalne
stężenie tej substancji czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml, osiągane jest po około 1-2 godzinach
od przyjęcia pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi od 76 do 85%. Spożycie pokarmu nie wpływa
na dostępność biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym zmniejszenie stężenia drospirenonu w surowicy przebiega jednofazowo,
a końcowy okres półtrwania wynosi 31 godzin.
Drospirenon występuje w postaci związanej z albuminami; nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony
płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani globuliną wiążącą kortykosteroidy (ang.
Corticoid Binding Globulin, CBG). Jedynie 3-5% całkowitej ilości tej substancji czynnej w surowicy
występuje w postaci niezwiązanego steroidu. Zwiększenie aktywności SHBG indukowane
etynyloestradiolem pozostaje bez wpływu na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna
objętość dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym podlega szybkiemu metabolizmowi. Główne metabolity w osoczu
to: kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz 3-
20
siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; uzyskiwany poprzez redukcję i następnie sulfatację. Drospirenon
podlega metabolizmowi oksydacyjnemu katalizowanemu przez CYP4A4.
In vitro, drospirenon w stopniu niewielkim do umiarkowanego, hamuje enzymy cytochromu P450:
CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Wydalanie
Klirens drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości drospirenonu są
wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem
w stosunku około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem i kałem wynosi około
40 godzin.
Stan stacjonarny
Podczas cyklu stosowania produktu leczniczego maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy
w stanie stacjonarnym wynoszące około 70 ng/ml, występuje po około 8 dniach od rozpoczęcia
stosowania. Stężenie drospirenonu w surowicy charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku
równym w przybliżeniu 3 (iloraz końcowego okresu półtrwania i odstępu pomiędzy stosowaniem
kolejnych dawek).
Specjalne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
Stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny, CLcr, wynoszący 50-80 ml/min) było zbliżone do stężenia
u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% większe niż w przypadku
kobiet z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był dobrze tolerowany przez kobiety z łagodnymi
i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu pozostawało bez wpływu
na stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
U ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stwierdzono około 50%
zmniejszenie klirensu po podaniu doustnym pojedynczej dawki (CL/f) w porównaniu z grupą osób
z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu w grupie
ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu z grupą osób
z prawidłową czynnością wątroby nie miało wpływu na powstanie istotnych różnic w stężeniu potasu
w surowicy. Również w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego
spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie odnotowano zwiększenia
stężenia potasu w surowicy ponad górną granicę normy. Z przytoczonych danych wynika, że
drospirenon jest dobrze tolerowany u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).
Grupy etniczne
Wykazano brak istotnych klinicznie różnic pod względem właściwości farmakokinetycznych
drospirenonu lub etynyloestradiolu pomiędzy kobietami rasy kaukaskiej i pochodzącymi z Japonii.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie
w osoczu wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin od doustnego podania
pojedynczej dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt
21
pierwszego przejścia oraz zjawisko koniugacji przed przejściem substancji do krążenia. U około 25%
badanych osób następowało zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu po spożyciu
pokarmu; w pozostałych przypadkach nie wykazano tego efektu.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy ulega zmniejszeniu w dwóch fazach; w końcowej fazie
eliminacji okres półtrwania wynosi około 24 godziny. Około 98,5% etynyloestradiolu podlega
silnemu, nieswoistemu wiązaniu przez albuminę i indukuje zwiększenie stężenia SHBG i globuliny
wiążącej kortykosteroidy (CBG). Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 5 l/kg.
Metabolizm
Etynyloestradiol w znaczącym stopniu ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie i jelitach.
Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia aromatycznego,
jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych, występujących
w postaci wolnej oraz związanej z kwasem glukuronowym i siarkowym. Klirens etynyloestradiolu
w osoczu wynosi około 5 ml/min/kg.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem enzymów CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2, jak
również nieodwracalnym inhibitorem CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2.
Wydalanie
Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Etynyloestradiol jest wydalany w postaci
metabolitów w moczu i w żółci, w stosunku 4:6, z okresem półtrwania wynoszącym około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu leczniczego; kumulacja
etynyloestradiolu w surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 2,0 do 2,3.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz
etynyloestradiolu nie wykraczało poza znane działania farmakologiczne. W analizie toksycznego
wpływu na reprodukcję stwierdzono działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt; uznaje
się, że działanie jest specyficzne dla każdego gatunku. Stosując dawki przekraczające ilości
hormonów zawartych w produkcie leczniczym Vibin mini odnotowano wpływ na różnicowanie
płciowe płodów szczurów. Tego efektu nie obserwowano u małp.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Tabletki zawierające substancje czynne (tabletki różowe):
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia żelowana, kukurydziana
Powidon K 30
Kroskarmeloza sodowa
Polisorbat 80
Magnezu stearynian
22
Otoczka Opadry II 85F34610 Pink:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk
Żelaza tlenek żółty (E172)
Żelaza tlenek czerwony (E172)
Żelaza tlenek brunatny (E172)
Tabletki placebo (tabletki białe)
Rdzeń tabletki:
Powidon K 30
Magnezu stearynian
Laktoza bezwodna
Otoczka Opadry II 85F18422 White:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, przez którą wyciska się tabletkę.
Rodzaje opakowań:
1 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
2 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
3 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
6 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
13 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo)
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
23
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 16863
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.05.2010 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.12.2016 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
19.10.2022 r.