Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Triquilar

Triquilar

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Triquilar, 30 µg + 50 µg (jasnobrązowe); 40 µg + 75 µg (białe); 30 µg + 125 µg (w kolorze ochry),
tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda jasnobrązowa tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu
(Ethinylestradiolum) i 50 mikrogramów lewonorgestrelu (Levonorgestrelum).
Każda biała tabletka powlekana zawiera 40 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum)
i 75 mikrogramów lewonorgestrelu (Levonorgestrelum).
Każda tabletka powlekana w kolorze ochry zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu
(Ethinylestradiolum) i 125 mikrogramów lewonorgestrelu (Levonorgestrelum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Triquilar powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Triquilar w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Jak stosować produkt leczniczy Triquilar
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej
samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie
z odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. do 3. dnia od przyjęcia ostatniej tabletki
i może trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
2
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Triquilar
 Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.
 Zmiana ze złożonego produktu antykoncepcyjnego (złożony doustny produkt antykoncepcyjny,
system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Triquilar następnego dnia po
przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu
antykoncepcyjnego, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu leczniczego
Triquilar w dniu usunięcia systemu dopochwowego lub transdermalnego, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
 Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka,
wstrzyknięcie, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Triquilar w
dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny, stosowanie
produktu leczniczego Triquilar można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli wstrzyknięcia – w dniu
planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach należy poinformować
kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni
przyjmowania tabletek.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu leczniczego Triquilar można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy
natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
3
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
 1. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im mniej czasu upłynęło od
zakończenia przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
 2. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jednak jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki
z opakowania kobieta powinna przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba
pominąć przerwę pomiędzy 2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich
tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
w niektórych przypadkach podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie śródcykliczne.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania, zrobienie
przerwy do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie tabletek), a następnie
rozpoczęcie nowego opakowania.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie produktu leczniczego może nie być całkowite.
W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
4
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, należy
zastosować zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie 4.2. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e)
tabletkę(-i) z dodatkowego opakowania.
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy od razu po zakończeniu
dotychczasowego opakowania rozpocząć przyjmowanie pierwszej z 10. ostatnich tabletek z nowego
opakowania produktu leczniczego Triquilar (nie robiąc żadnego dnia przerwy w stosowaniu). Moment
wystąpienia krwawienia można opóźnić o maksymalnie 10 dni, zgodnie z liczbą tabletek w drugim
opakowaniu. W przebiegu takiego przedłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie
śródcykliczne lub plamienie. Powrót do typowego stosowania produktu leczniczego Triquilar
powinien nastąpić po normalnej 7-dniowej przerwie.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
schemacie, można odpowiednio skrócić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę
dni. Im krótsza będzie przerwa, tym większe prawdopodobieństwo, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, a w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia lub plamienia śródcykliczne (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
Szczególne populacje
Dzieci i młodzież
Nie ma wskazania do stosowania produktu Triquilar przed rozpoczęciem miesiączkowania.
Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w populacji dzieci i młodzieży po
rozpoczęciu miesiączkowania są ograniczone.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Nie ma wskazania do stosowania produktu Triquilar po menopauzie.
Pacjenci z niewydolnością wątroby
Produkt Triquilar jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. (patrz punkt 4.3).
Pacjenci z niewydolnością nerek
Produkt Triquilar nie był badany u kobiet z niewydolnością nerek.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach.
Jeżeli którakolwiek z poniższych chorób wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE).
5
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4)
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
 ciężkie nadciśnienie tętnicze
 ciężka dyslipoproteinemia
 Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby (do czasu powrotu wyników
parametrów czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
 Występowanie obecnie lub w przeszłości łagodnych lub złośliwych nowotworów wątroby.
 Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
narządów płciowych lub piersi).
 Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
Produkt leczniczy Triquilar jest przeciwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania produktów
leczniczych zawierających ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir (patrz punkty 4.4 i 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Triquilar.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Triquilar.
6
 Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego Triquilar powinna zostać podjęta
wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Triquilar, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej
4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 6 kobiet1 w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowozatorowa.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowozatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające gestoden
(9-12 przypadków)
7
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Triquilar jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Triquilar nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
8
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowomózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
9
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Triquilar jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
10
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
 Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy
u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak
rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak zachowania seksualne oraz
zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (ang. Relative Risk, RR=1,24) wystąpienia raka piersi u kobiet aktualnie stosujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od
zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko
występuje u kobiet przed 40. rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu
u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka
w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie
dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego.
Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie
niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach te nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwotoku do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.
11
 Inne stany
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie
ciśnienia. Jednak jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien rozważyć zaprzestanie
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie leczenia
przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia
tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub
pogarszać objawy tej choroby.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i tolerancję glukozy,
ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej terapii przeciwcukrzycowej
u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów
(<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi
z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
12
Podwyższony poziom ALT
W trakcie badań klinicznych z udziałem pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia
wątroby typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir, parytaprewir, rytonawir
i dazabuwir niezależnie od podawania rybawiryny, wzrost stężenia aminotransferazy (ALT) większy
niż pięciokrotność górnej granicy normy (GGN) występował znacząco częściej u kobiet stosujących
leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone środki antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 oraz
4.5).
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Triquilar należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Triquilar w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowozatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w
niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia dawki, wymiotów lub biegunki lub jednoczesnego stosowania innych produktów
leczniczych.
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia może nie wystąpić podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, a podczas 7-
dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie lub jeżeli nie wystąpiły dwa
kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na Triquilar
13
Interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne mogą zwiększać klirens
hormonów płciowych co może powodować wystąpienie krwawień śródcyklicznych i (lub)
nieskuteczność antykoncepcji.
Kobiety leczone którymkolwiek z niżej wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas jednoczesnego przyjmowania
produktów leczniczych oraz przez 28 dni po zakończeniu przyjmowania powinna być stosowana
mechaniczna metoda antykoncepcji.
Jak długo okres stosowania mechanicznej antykoncepcji przekracza okres przyjmowania tabletek
doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego, kolejne opakowanie należy rozpocząć bez zwykłej
7-dniowej przerwy w stosowaniu.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
(zmniejszające skutecznośc poprzez indukcję enzymów) (np. fenytoina, barbiturany, prymidon,
karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat,
gryzeofulwina oraz produkty lecznicze zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum
perforatum)).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Produkty lecznicze wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy
HIV/HCV i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy może zwiększać lub
zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. Zmiany te mogą mieć znaczenie
kliniczne.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Silne i umiarkowane inhibitory enzymu CYP3A4 takie jak przeciwgrzybicze pochodne azolowe (np.
itrakonazol, worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna),
diltiazem i sok grapefruitowy mogą zwiększać stężenie estrogenów i (lub) progestagenów w osoczu.
Jednoczesne stosowanie etorykoksybu w dawkach 60 i 120 mg/dobę z produktami złożonej
antykoncepcji doustnej zawierającej 0,035 mg etynyloestradiolu, powoduje od 1,4 do 1,6 krotne,
zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu.
Wpływ złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych produktów leczniczych.
Odpowiednio, może wystąpić zwiększone stężenie w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny) jak i
zmniejszone (np. lamotryginy).
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem enzymów CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak
również inhibitorem CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2. W badaniach klinicznych, podawanie
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, zawierających etytnyloestradiol albo nie powodowało lub
powodowało jedynie niewielkie zwiększenie stężenia CYP3A4 (np. midazolam). Stężenie CYP1A2
może ulec niewielkiemu zwiększeniu (np. teofilina) lub umiarkowanemu ( np. melatonina lub
tizanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir, parytaprewir, rytonawir
i dazabuwir, niezależnie od podawania rybawiryny, może powodować wzrost stężenia
aminotransferazy (ALT) (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Z tego względu pacjenci stosujący Triquilar powinni przejść na stosowanie alternatywnych metod
antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody
14
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia takim połączeniem leków. Można wznowić stosowanie
leku Triquilar około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
 Wyniki badań laboratoryjnych
Zastosowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki
niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy,
nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz
stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów i parametrów
krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają
w granicach wartości prawidłowych.
Uwaga: należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Triquilar jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę
podczas stosowania produktu leczniczego Triquilar, należy przerwać jego stosowanie.
Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie wykazano
zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci matek, które przed ciążą stosowały złożone doustne
środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki antykoncepcyjne
nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Triquilar należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na karmienie piersią poprzez zmniejszenie
ilości i zmianę składu pokarmu; dlatego zasadniczo nie zależy zalecać ich stosowania do czasu
zakończenia karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich
metabolitów mogą przenikać do mleka matki, ale nie wykazano ich niekorzystnego wpływu na
zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt leczniczy Triquilar nie wpływa lub wywiera minimalny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego
Triquilar należą: nudności, ból brzucha, zwiększenie masy ciała, ból głowy, obniżenie nastroju, ból
piersi, tkliwość piersi. Działania te występują u ≥ 1% pacjentów.
Ciężkim działaniem niepożądanym jest choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic i żył.
Następujące działanie niepożądane zgłaszano podczas stosowania produktów złożonej antykoncepcji
doustnej, dla których nie potwierdzono ani nie zaprzeczono związku:
Klasyfikacja układów i
narządów MedDRA
Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia oka nietolerancja soczewek
kontaktowych
Zaburzenia żołądka i jelit nudności, bóle wymioty, biegunka
15
brzucha
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość
Badania diagnostyczne zwiększenie masy
ciała
zmniejszenie masy
ciała
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zatrzymanie płynów
Zaburzenia układu
nerwowego
bóle głowy migrena
Zaburzenia psychiczne spadek nastroju,
zmiany nastroju
zmniejszenie libido zwiększenie libido
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi, tkliwość
piersi
powiększenie piersi upławy, wydzielina
z piersi
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
wysypka, pokrzywka rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia naczyń żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
tętnicze zaburzenia
zakrzepowozatorowe**
**
 Częstość występowania na podstawie badań epidemiologicznych w grupie pacjentek
stosujących doustną antykoncepcję.
 Określenia: „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” i „tętnicze zaburzenia zakrzepowozatorowe” obejmują następujące stany: zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał
mięśnia sercowego, choroby naczyń mózgowych i udar.
Poniżej przedstawiono bardzo rzadkie działania niepożądane lub działania, których objawy występują
z opóźnieniem i są związane ze stosowaniem złożonej antykoncepcji doustnej (patrz również punkt
„Przeciwwskazania” i „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”.
Nowotwory
 Częstość występowania nowotworów piersi jest nieznacznie większa w grupie pacjentek
stosujących antykoncepcję doustną. Ponieważ występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40
lat jest rzadkie ryzyko jest małe w odniesieniu do ogólnego ryzyka raka piersi. Związek
przyczynowy ze stosowaniem produktów złożonej antykoncepcji doustnej jest nieznany.
 Nowotwory wątroby (łagodne i złośliwe)
Inne stany
 Kobiety z hipertriglicerydemią (zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
doustnych środków antykoncepcyjnych).
 Nadciśnienie.
 Występowanie lub pogorszenie stanów dla których związek przyczynowo-skutkowy związany
ze stosowaniem doustnej antykoncepcji nie został potwierdzony: żółtaczka i (lub) świąd
związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu
związana z otosklerozą.
 U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą
wywoływać lub pogarszać objawy tej choroby.
 Zaburzenia czynności wątroby.
 Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wywierać wpływ na obwodową
insulinooporność i tolerancję glukozy.
 Choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
16
 Ostuda
Interakcje
Krwawienie śródcykliczne i (lub) obniżenie skuteczności antykoncepcyjnej mogą być spowodowane
interakcją doustnych środków antykoncepcyjnych z innymi lekami (induktorami enzymów) (patrz
punkt „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”).
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania. W przypadku
przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz krwawienie
z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u dziewcząt przed pierwszą
miesiączką, jeśli omyłkowo przyjęły ten produkt leczniczy. Nie istnieje antidotum – należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, preparaty sekwencyjne; lewonorgestrel
i estrogen, kod ATC: G03AB03
Efekt antykoncepcyjny złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest osiągany dzięki
interakcji kilku różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany śluzu
szyjkowego.
Poza zapobieganiem ciąży złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują kilka korzystnych
właściwości (działania niekorzystne opisano w częściach dotyczących ostrzeżeń i działań
niepożądanych), które mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru metody
kontroli urodzeń. Cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia często mają mniejsze nasilenie i są
mniej bolesne, co może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania niedoboru żelaza.
Ponadto istnieją dowody zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka endometrium oraz raka jajnika.
Co więcej, wykazano, że złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające większe dawki
estrogenów (0,05 mg etynyloestradiolu) zmniejszają częstość występowania torbieli jajników, chorób
17
zapalnych miednicy, łagodnych zmian w obrębie piersi oraz ciąż pozamacicznych. Jak dotąd nie
potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
 Lewonorgestrel
Wchłanianie
Po podaniu doustnym lewonorgestrel jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
lewonorgestrelu w osoczu wynoszące 2,3 ng/ml występuje po około 1 godzinie od przyjęcia produktu
leczniczego Triquilar. Po jednorazowym podaniu 0,125 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg
etynyloestradiolu (co odpowiada kombinacji z największą zawartością lewonorgestrelu w produkcie
trójfazowym) maksymalne stężenie w osoczu (4,3 ng/ml) występuje po upływie około 1 godziny od
zastosowania produktu leczniczego. Biodostępność lewonorgestrelu po podaniu doustnym jest niemal
całkowita.
Dystrybucja
Lewonorgestrel występuje w postaci związanej z albuminami osocza oraz z globuliną wiążącą
hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG). Jedynie 1,4% całkowitego stężenia
w osoczu stanowi postać niezwiązana z białkami, 55% podlega swoistemu wiązaniu z SHBG, a około
44% - nieswoistemu wiązaniu z albuminami. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane
etynyloestradiolem wpływa na odsetek lewonorgestrelu związanego z białkami osocza, powodując
zwiększenie frakcji związanej z SHBG i zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Objętość
dystrybucji lewonorgestrelu wynosi około 128 l po jednorazowym doustnym podaniu tabletki
produktu leczniczego Triquilar zawierającej największą dawkę lewonorgestrelu.
Metabolizm
Lewonorgestrel jest w całości metabolizowany przy udziale znanych szlaków metabolizmu steroidów.
Klirens wynosi około 1,0 ml/min/kg mc. po jednorazowym doustnym podaniu tabletki produktu
leczniczego Triquilar zawierającej największą dawkę lewonorgestrelu.
Lewonorgestrel jest rozlegle metabolizowany. Głównymi metabolitami w osoczu są niezwiązane i
związane formy 3α, 5β-tetrahydrolewonorgestrelu. Na podstawie badań in vitro i in vivo głównym
enzymem włączonym w metabolizm lewonorgestrelu jest CYP3A4. Klirens z surowicy wynosi około
1,3 – 1,6 ml/min/kg.
Eliminacja
Stężenie lewonorgestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie
eliminacji końcowej wynosi około 22 godzin. Lewonorgestrel nie jest wydalany w postaci
niezmienionej, metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku około 1:1. Okres półtrwania
wydalanych metabolitów wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Parametry farmakokinetyczne lewonorgestrelu zależą od stężeń SHBG – w ciągu 21 dób stosowania
produktu leczniczego Triquilar dochodzi do około dwukrotnego zwiększenia stężeń SHBG. Podczas
stosowania produktu leczniczego raz na dobę stężenie produktu leczniczego w osoczu wzrasta około
czterokrotnie, osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu stosowania produktu leczniczego
Triquilar. W stanie stacjonarnym objętość dystrybucji i klirens zmniejszają się odpowiednio do 52 l i
0,5 ml/min/kg mc.
 Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w osoczu wynoszące około 116 pg/ml występuje po około 1,3 godziny. Podczas wchłaniania i fazy
pierwszego przejścia przez wątrobę etynyloestradiol jest intensywnie metabolizowany – średnia
18
biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 45%. Wahania tej wartości u poszczególnych osób
są znaczne (20 do 65%).
Dystrybucja
Etynyloestradiol podlega silnemu, ale nieswoistemu wiązaniu z albuminami osocza (około 98%)
i indukuje zwiększenie stężenia SHBG. Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi około
2,8 do 8,6 l/kg mc.
Metabolizm
Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega koniugacji w błonie śluzowej jelita
cienkiego i wątrobie. Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany przez hydroksylację pierścienia
aromatycznego; poza tym powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych,
występujących zarówno w postaci wolnej, jak i związanej z kwasem glukuronowym i siarkowym.
Opisywano klirens na poziomie 2,3 do 7 ml/min/kg mc.
Eliminacja
Stężenie etynyloestradiolu we krwi ulega zmniejszeniu w dwóch fazach eliminacji, w których okres
półtrwania wynosi odpowiednio około 1 godziny i 10 do 20 godzin. Produkt leczniczy nie jest
wydalany w postaci niezmienionej, metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w
stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitów wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
W związku ze zmiennym okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji we krwi oraz stosowaniem
produktu leczniczego raz na dobę warunki stanu stacjonarnego produktu leczniczego w osoczu krwi są
osiągane po około tygodniu. Pod koniec stosowania produktu leczniczego Triquilar maksymalne
stężenie etynyloestradiolu wynoszące 132 pg/ml jest osiągane po około 1,3 godziny.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane przedkliniczne uwzględniające wyniki standardowych badań farmakologicznych dotyczących
toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych, genotoksyczności, działania rakotwórczego
i toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazały występowania szczególnego zagrożenia dla
człowieka. Należy jednak mieć na uwadze, że steroidowe hormony płciowe mogą nasilać rozwój
niektórych tkanek i nowotworów zależnych od hormonów.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Skład rdzenia każdej z tabletek:
- laktoza jednowodna
- skrobia kukurydziana
- powidon K25
- talk
- magnezu stearynian
Otoczka jasnobrązowa:
- sacharoza
- powidon K90
- makrogol 6000
- wapnia węglan
- talk
- glicerol 85%
- tytanu dwutlenek (E 171)
- żelaza tlenek żółty (E172)
- żelaza tlenek czerwony (E172)
19
- wosk montanoglikolowy
Otoczka biała:
- sacharoza
- powidon K90
- makrogol 6000
- wapnia węglan
- talk
- wosk montanoglikolowy
Otoczka w kolorze ochry:
- sacharoza
- powidon K90
- makrogol 6000
- wapnia węglan
- talk
- glicerol 85%
- tytanu dwutlenek (E 171)
- żelaza tlenek żółty (E 172)
- wosk montanoglikolowy
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
5 lat.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
21 tabletek powlekanych (6 jasnobrązowych, 5 białych, 10 w kolorze ochry) w blistrze PVC/Al.
Blister z folii PVC/Al. w tekturowym pudełku.
21 szt. – blister po 21 szt.
63 szt. – 3 blistry po 21 szt.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Brak szczególnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
20
R/2227
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
27.02.1990/22.08.2013
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
10.05.2019

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Triquilar
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu