Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Symbella

Symbella

PL/H/0496/001/IB/008 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Symbella, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Jedna tabletka powlekana zawiera 65,37 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Różowa, okrągła tabletka powlekana.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Symbella powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Symbella, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować jedną tabletkę powlekaną codziennie, o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem)
przez 21 kolejnych dni. Następnie należy zrobić siedmiodniową przerwę, podczas której nie przyjmuje
się tabletek. Po 2-4 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia,
podobne do krwawienia miesiączkowego. Kolejne opakowanie produktu leczniczego Symbella należy
rozpocząć po siedmiodniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie
z odstawienia zakończyło się, czy trwa nadal.
Sposób podawania
Tabletkę powlekaną należy wyjąć z miejsca na blistrze oznaczonego dniem tygodnia i połknąć
w całości, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Tabletki przyjmuje się raz na dobę,
według kolejności wskazanej przez strzałkę.
Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych
U kobiet, które nie stosowały wcześniej antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu
miesiączkowego)
Pierwszą tabletkę powlekaną należy przyjąć w 1. dniu prawidłowego cyklu miesiączkowego, tj.
PL/H/0496/001/IB/008 2
w pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli pierwszą tabletkę powlekaną przyjęto w pierwszym dniu cyklu,
ochrona antykoncepcyjna występuje już pierwszego dnia od przyjęcia tabletki powlekanej i utrzymuje
się w trakcie siedmiodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Pierwszą tabletkę powlekaną można również przyjąć w okresie od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie
od tego, czy krwawienie z odstawienia zakończyło się, czy trwa nadal. W tym przypadku należy
stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania
tabletek.
Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić,
aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu leczniczego Symbella do czasu wystąpienia
kolejnego krwawienia miesiączkowego.
Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt leczniczy Symbella
Zmiana ze stosowania innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego
Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Symbella w pierwszym dniu po
zakończeniu okresu przerwy w stosowaniu tabletek lub okresu przyjmowania tabletek placebo
uprzednio stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only-pill, POP)
Pierwszą tabletkę powlekaną produktu leczniczego Symbella należy przyjąć w następnym dniu po
zakończeniu stosowania produktu zawierającego tylko progestagen. W ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji.
Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu
Stosowanie produktu leczniczego Symbella można rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub w dniu,
w którym powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania
tabletek należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcyjne.
Po poronieniu lub przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze ciąży
Po poronieniu lub przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze ciąży pacjentka może natychmiast
rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Symbella. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych mechanicznych metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu lub przerwaniu ciąży w drugim trymestrze ciąży
Kobiety, które nie karmią piersią, mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Symbella między
21. a 28. dniem po porodzie. W tym przypadku dodatkowa mechaniczna metoda antykoncepcyjna nie
jest konieczna.
Jeżeli stosowanie produktu leczniczego rozpoczęte jest później niż po 28 dniach po porodzie, konieczne
jest stosowanie dodatkowych mechanicznych metod antykoncepcyjnych w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek.
Jeżeli pacjentka odbyła już stosunek płciowy, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem stosowania
tabletek lub poczekać z rozpoczęciem ich stosowania do pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu leczniczego Symbella.
Przerwanie przyjmowania produktu leczniczego Symbella
Po przerwaniu przyjmowania produktu leczniczego Symbella, bieżący cykl miesiączkowy pacjentki
może być wydłużony o około tydzień.
Nieregularne przyjmowanie tabletek
Jeżeli pacjentka zapomni o zastosowaniu tabletki powlekanej, ale przyjmie ją w ciągu 12 godzin, nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych mechanicznych metod antykoncepcyjnych. Należy
kontynuować przyjmowanie tabletek powlekanych jak dotychczas.
Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki powlekanej upłynęło więcej niż 12 godzin,
PL/H/0496/001/IB/008 3
skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia
przyjęcia tabletek powinno być zgodne z następującymi dwoma podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni;
2. dla zachowania właściwego stopnia zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej,
niezbędne jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek.
Należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę powlekaną, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne
przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki powlekane należy przyjmować o zwykłej porze.
Dodatkowo, przez następne 7 dni należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji, np.
prezerwatywy. Jeżeli pacjentka pominęła przyjmowanie tabletek w 1. tygodniu cyklu i w tym czasie lub
w ciągu poprzednich 7 dni (w tym w okresie przerwy w stosowaniu tabletek) doszło do stosunku
płciowego, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto oraz im krótszy
odstęp czasu do okresu przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli obecnie wykorzystywane opakowanie zawiera mniej niż 7 tabletek, należy rozpocząć
przyjmowanie produktu leczniczego Symbella z następnego opakowania natychmiast po przyjęciu
ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, tzn. bez zachowywania odstępu w przyjmowania tabletek
pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Istnieje prawdopodobieństwo, że do czasu zakończenia drugiego
opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, jednak może dojść do niewielkiego krwawienia lub
plamienia śródcyklicznego w dniach przyjmowania tabletek. Jeżeli po zakończeniu drugiego
opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ciążowy.
Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie
produktu leczniczego może być zmniejszone i skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie może być
zagwarantowana. W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie „Nieregularne
przyjmowanie tabletek" (patrz powyżej). Należy kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego
Symbella.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek
z następnego blistra produktu leczniczego Symbella bez zachowywania okresu przerwy w stosowaniu
leku. Przedłużony czas przyjmowania tabletek można kontynuować tak długo, jak jest to potrzebne, do
wyczerpania zawartości drugiego opakowania. Podczas przedłużonego czasu przyjmowania tabletek
może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie śródcykliczne. Następnie po siedmiodniowej
przerwie, można powrócić do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Symbella.
Aby przesunąć termin wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie
pojawia się podczas aktualnego sposobu przyjmowania tabletek, można zalecić pacjentce, aby skróciła
następny okres przerwy w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótszy ten okres, tym większe
ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i może wystąpić niewielkie krwawienie lub
plamienie śródcykliczne w trakcie stosowania kolejnego opakowania (podobnie jak w przypadku
odsuwania krwawienia na późniejszy termin).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania produktu
leczniczego Symbella, produkt leczniczy należy natychmiast odstawić:
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo- zatorowej, np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
PL/H/0496/001/IB/008 4
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
− cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;
− ciężkie nadciśnienie tętnicze;
− ciężka dyslipoproteinemia.
 Niedostatecznie kontrolowana cukrzyca.
 Zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, do czasu, gdy parametry czynności
wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych.
 Uogólniony świąd, zastój żółci, szczególnie, gdy wystąpił podczas ciąży lub podczas leczenia
estrogenami.
 Zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci.
 Występowanie w przeszłości lub obecnie łagodnych lub złośliwych nowotworów wątroby.
 Silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej
(patrz punkt 4.8).
 Pierwszy lub kolejny epizod porfirii (wszystkich 3 rodzajów, szczególnie porfirii nabytej).
 Występowanie obecnie lub w przeszłości guzów zależnych od hormonów, takich jak nowotwory
piersi lub macicy.
 Ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów.
 Występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki, jeżeli przebiegało z ciężką
hipertrójglicerydemią.
 Ciężkie zaburzenia zmysłów, np. zaburzenia widzenia lub słuchu.
 Zaburzenia motoryczne (szczególnie niedowład).
 Zwiększenie częstości napadów padaczki.
 Ciężka depresja.
 Nasilenie otosklerozy podczas ostatniej ciąży.
 Brak krwawienia miesiączkowego bez ustalonej przyczyny.
 Przerost endometrium.
 Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy Symbella jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub zawierającymi
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkty 4.4 i 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu
krążenia, związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko
to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie istotne u kobiet
w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować inne
metody antykoncepcji.
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększeniem
ryzyka występowania różnych ciężkich chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, powikłania
PL/H/0496/001/IB/008 5
zakrzepowo-zatorowe, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Chorobowość i śmiertelność zwiększa się
wyraźnie w przypadku obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze,
hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca.
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Symbella.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Symbella.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretysteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie
określono dotychczas ryzyka stosowania produktu leczniczego Symbella w porównaniu z tymi
produktami o małym ryzyku. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów znanych
z najniższego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowozatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz to, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie
po przerwie w stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Chociaż ryzyko to
może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz
poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet stosujących nisko-dawkowe złożone środki
antykoncepcyjne (<50 μg etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet
na 10 000 rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61
kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo- zatorowa.
Dotychczas nie ustalono w jaki sposób ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających chlormadynon
odnosi się do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet
stosujących małe dawki złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w ciągu roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana.
PL/H/0496/001/IB/008 6
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników
ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Symbella jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe
niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
(na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym) i niewznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Symbella nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego pacjentka
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby
jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
PL/H/0496/001/IB/008 7
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej
w ciąży, a w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę
i laktację” patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę o tym, że w razie wystąpienia następujących objawów należy
natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
− jednostronny obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
− ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
− zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
− nagłe wystąpienie niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
− nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
− ostry ból w klatce piersiowej;
− ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
− przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowomózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Symbella jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które kwalifikują pacjentkę do grupy
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt
4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 lat.
PL/H/0496/001/IB/008 8
Palenie. Należy dokładnie poinstruować kobiety, aby nie paliły,
jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobietom w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy wyraźnie
zarekomendować stosowanie innej metody antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to
szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację do specjalisty.
Migrena. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (które może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz
toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
− nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, ręki lub nogi, szczególnie po jednej stronie ciała;
− nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
− nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
− nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
− nagły, ciężki lub długotrwały ból głowy bez przyczyny;
− utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
− ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce
piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;
− uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
− uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
− pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
− skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
− przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy
u kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV). Tym
niemniej trwają spory dotyczące wpływu czynników dodatkowych (np. różna liczba partnerów
seksualnych oraz stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także
„Wymagane badanie lekarskie").
PL/H/0496/001/IB/008 9
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR = 1,24).
To zwiększone ryzyko maleje w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych do podstawowego ryzyka związanego z wiekiem. Ponieważ rak sutka
występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków tej
choroby u kobiet stosujących w danym momencie lub w przeszłości złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne jest niewielkie wobec ryzyka wystąpienia raka sutka w ciągu całego życia.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych, a jeszcze rzadziej złośliwych,
nowotworów wątroby u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków w obrębie jamy brzusznej.
W razie wystąpienia silnego, nieustępującego bólu brzucha, powiększenia wątroby lub objawów
krwotoku w obrębie jamy brzusznej, należy w diagnostyce różnicowej wziąć pod uwagę guz wątroby
i przerwać stosowanie produktu leczniczego Symbella.
Inne choroby
U wielu kobiet stosujących doustną antykoncepcję stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia
tętniczego, jednakże rzadko jest ono istotne klinicznie. Do tej pory nie potwierdzono związku pomiędzy
stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych a klinicznie objawowym nadciśnieniem
tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania produktu leczniczego Symbella rozwinie się istotne klinicznie
nadciśnienie tętnicze, produkt leczniczy należy odstawić i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Można
powrócić do stosowania produktu leczniczego Symbella, jeżeli terapia przeciwnadciśnieniowa
doprowadzi do normalizacji wartości ciśnienia tętniczego.
U kobiet, u których występowała opryszczka ciężarnych, złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
mogą wywołać jej nawrót.
Kobiety z hipertrójglicerydemią lub z wywiadem wskazującym na występowanie takich zaburzeń
w rodzinie mogą być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas
przyjmowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku ostrych lub
przewlekłych zaburzeń czynności wątroby, stosowanie produktu leczniczego należy przerwać do
momentu normalizacji parametrów czynności wątroby. Nawrót żółtaczki związanej z zastojem żółci,
która występowała w czasie przebytej ciąży bądź podczas przyjmowania hormonów płciowych wymaga
zaprzestania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać oporność tkanek obwodowych na insulinę
oraz tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji w trakcie
stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Niezbyt często może wystąpić ostuda na skórze, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie.
Kobiety z tendencją do występowania tego typu zmian powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne
lub promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Środki ostrożności
Stosowanie estrogenów lub skojarzenia estrogenu z progestagenem może mieć negatywny wpływ na
pewne choroby i (lub) stany. Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku:
• padaczki,
• stwardnienia rozsianego,
• tężyczki,
• migreny (patrz także punkt 4.3),
• astmy,
• niewydolności serca lub nerek,
• pląsawicy Sydenhama,
• cukrzycy (patrz także punkt 4.3),
PL/H/0496/001/IB/008 10
• zaburzeń wątroby (patrz także punkt 4.3),
• dyslipoproteinemii (patrz także punkt 4.3),
• chorób autoimmunologicznych (w tym tocznia rumieniowatego układowego),
• otyłości,
• nadciśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.3),
• endometriozy,
• nadmiernego rozszerzenia żył,
• zapalenia żył (patrz także punkt 4.3),
• zaburzeń krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3),
• mastopatii,
• mięśniaków macicy,
• opryszczki ciężarnych,
• depresji (patrz także punkt 4.3),
• przewlekłej zapalnej choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego; patrz także punkt 4.8).
Wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (ang. Alanine Aminotransferase, ALT)
W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów leczonych z powodu zakażeń wirusem zapalenia
wątroby typu C (HCV) produktami leczniczymi, zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir
i dazabuwir w połączeniu z rybawiryną lub bez niej, zwiększenie aktywności aminotransferazy
5-krotnie powyżej górnej granicy normy (ULN) występowało częściej u kobiet stosujących produkty
lecznicze zawierające etynylestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (CHC).
Ponadto, również u pacjentek stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne leczonych jednocześnie glekaprewirem / pibrentaswirem
obserwowano zwiększenie aktywności AlAT (patrz punkty 4.3 i 4.5).
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Symbella należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć ciążę. Należy dokonać pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania
(patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje
dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Symbella
w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co
należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Do zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej może dojść w przypadku pominięcia tabletki
powlekanej (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek"), wystąpienia wymiotów lub zaburzeń
jelitowych, w tym biegunki, bądź też podczas długotrwałego, równoczesnego stosowania niektórych
produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) oraz, w bardzo rzadkich przypadkach, występowania zaburzeń
metabolicznych.
Wpływ na kontrolę cyklu miesiączkowego
Krwawienie lub plamienie śródcykliczne
Podczas stosowania wszystkich doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne
krwawienie w trakcie cyklu (krwawienie lub plamienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocena medyczna mająca na celu wyjaśnienie przyczyn
jakiegokolwiek krwawienia tego typu powinna być wykonana dopiero po okresie adaptacyjnym, który
PL/H/0496/001/IB/008 11
powinien wynosić około 3 cykli. W razie utrzymywania się lub wystąpienia nieregularnych krwawień
po uprzednio regularnych cyklach podczas stosowania produktu leczniczego Symbella, należy wykonać
odpowiednie badania w celu wykluczenia ciąży lub zaburzeń narządowych. Jeżeli wykluczono ciążę
i powyższe zaburzenia, można kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Symbella lub
zamienić ten produkt na inny środek antykoncepcyjny.
Krwawienie śródcykliczne może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej
(patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”, „Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub
biegunki” oraz punkt 4.5).
Brak krwawienia z odstawienia
Po 21 dniach przyjmowania produktu leczniczego zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia.
W pojedynczych przypadkach, a szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania tabletek, krwawienie
z odstawienia może nie wystąpić, jednakże nie musi to być objawem zmniejszenia skuteczności
ochrony antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie z odstawienia nie występuje po jednym cyklu stosowania
tabletek, podczas którego nie pominięto żadnej tabletki powlekanej, przerwa w przyjmowaniu tabletek
nie była dłuższa niż 7 dni, nie stosowano jednocześnie innych leków i nie występowały wymioty lub
biegunka, prawdopodobieństwo ciąży u pacjentki jest niewielkie i można kontynuować przyjmowanie
produktu leczniczego Symbella. Jednak, jeżeli zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego
Symbella nie były przestrzegane przed pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli
krwawienie nie wystąpiło w dwóch kolejnych cyklach, przed kontynuacją leczenia należy wykluczyć
ciążę.
Podczas stosowania produktu leczniczego Symbella nie należy przyjmować produktów ziołowych,
zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (patrz punkt 4.5).
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych produktów leczniczych, należy
zapoznać się z odpowiednimi informacjami które ich dotyczą.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Symbella.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres
leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli jednoczesne leczenie
produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu przyjmowania tabletek złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, należy natychmiast
rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego bez przerwy
w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
PL/H/0496/001/IB/008 12
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek
stosowany w leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego
(Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy,
w tym skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub
progestagenów w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie przyjmowanych produktach leczniczych
stosowanych w zakażeniach HIV/HCV w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych
z tym zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami
proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Symbella a inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych substancji czynnych.
W związku z tym stężenie w osoczu i tkance może być albo zwiększone (np. cyklosporyna) lub
zmniejszone (np. lamotrygina).
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir
i dazabuwir, z rybawiryną lub bez, lub glecaprewir/pibrentaswir może zwiększać ryzyko występowania
podwyższonej aktywności ALT (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Dlatego pacjentki stosujące produkt leczniczy Symbella, przed rozpoczęciem terapii powyższym
schematem powinny zmienić metodę antykoncepcji (np.: antykoncepcja progestagenowa lub
niehormonalne metody antykoncepcji). Stosowanie produktu leczniczego Symbella można ponownie
rozpocząć po upływie 2 tygodni od zakończenia leczenia skojarzonego.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Symbella jest przeciwwskazane w ciąży. Przed zastosowaniem
produktu leczniczego należy wykluczyć ciążę. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania
produktu leczniczego Symbella, należy natychmiast przerwać jego stosowanie. Wyniki rozległych
badań epidemiologicznych nie wskazują na działanie teratogenne lub na toksyczny wpływ na płód
w razie przypadkowego jednoczesnego przyjmowania estrogenów w skojarzeniu z innymi
progestagenami w dawkach zbliżonych do tych, które zawarte są w produkcie leczniczym Symbella.
Pomimo, że badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3), dane
kliniczne uzyskane od ponad 330 kobiet narażonych na chlormadynonu octan w okresie ciąży nie
wskazują na toksyczny wpływ na płód.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Symbella należy
wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie
poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
PL/H/0496/001/IB/008 13
Karmienie piersią
Estrogeny mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą one zmniejszać ilość i zmieniać skład mleka
kobiecego. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do
mleka kobiecego i wpływać na dziecko. W związku z tym nie należy stosować produktu leczniczego
Symbella w okresie karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie ma danych, które wskazują, że hormonalne leki antykoncepcyjne wywierają negatywny wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
a) Badania kliniczne z zastosowaniem produktu leczniczego zawierającego 0,03 mg
etynyloestradiolu oraz 2 mg chlormadynonu octanu wykazały, że najczęściej występującymi
działaniami niepożądanymi (>20%) były krwawienia śródcykliczne, plamienie, ból głowy
i uczucie dyskomfortu w piersiach. Nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują
w trakcie dalszego stosowania produktu leczniczego zawierającego 0,03 mg etynyloestradiolu
oraz 2 mg chlormadynonu octanu.
b) W badaniach klinicznych z udziałem 1629 kobiet obserwowano następujące działania
niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego zawierającego 0,03 mg etynyloestradiolu
oraz 2 mg chlormadynonu octanu:
Klasyfikacja
układów i narządów
Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100,
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1 000,
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000,
<1/1 000)
Bardzo
rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
(częstość nie może
być określona na
podstawie
dostępnych danych)
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość na
lek, w tym skórne
reakcje alergiczne
zaostrzenie objawów
dziedzicznego
i nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
psychiczne
nastrój
depresyjny,
nerwowość

Zaburzenia układu
nerwowego
zawroty głowy,
migrena [i (lub)
nasilenie
migreny]

Zaburzenia oka zaburzenia
widzenia
zapalenie spojówek,
nietolerancja
soczewek
kontaktowych

Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata słuchu,
szum w uszach

Zaburzenia
naczyniowe
nadciśnienie tętnicze,
niedociśnienie
tętnicze, zapaść
sercowonaczyniowa, żylaki,
żylna choroba
zakrzepowozatorowa /tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe

PL/H/0496/001/IB/008 14
Zaburzenia żołądka i
jelit
nudności wymioty ból brzucha,
wzdęcia, biegunka

Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej
trądzik zaburzenia
pigmentacji, ostuda,
łysienie, suchość
skóry
pokrzywka, wyprysk,
rumień, świąd,
nasilenie łuszczycy,
nadmierne owłosienie
rumień
guzowaty
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe i tkanki
łącznej
uczucie
ciężkości
ból pleców,
dolegliwości ze
strony mięśni

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
upławy
z pochwy, bolesne
miesiączkowanie,
brak miesiączki
ból w
podbrzuszu
mlekotok,
gruczolakowłókniaki piersi,
kandydoza narządów
rodnych
powiększenie piersi,
zapalenie pochwy
i sromu, krwotok
miesiączkowy, zespół
napięcia
przedmiesiączkowego

Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
drażliwość,
zmęczenie,
obrzęki,
zwiększenie
masy ciała
zmniejszenie libido,
nadmierne pocenie
się
zwiększenie apetytu
Badania
diagnostyczne
zwiększenie
ciśnienia
tętniczego krwi
zmiany poziomu
lipidów we krwi,
w tym
hipertrójglicerydemia

Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej. Zostały one szerzej omówione
w punkcie 4.4.
Podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w tym zawierających
0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu, zgłaszano również następujące działania
niepożądane:
• U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone
ryzyko zakrzepicy żył i tętnic (w tym zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, udaru, zawału
mięśnia sercowego). Ryzyko to może być zwiększone przez dodatkowe czynniki (patrz punkt
4.4).
• W niektórych badaniach dotyczących długotrwałego stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych obserwowano zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń w obrębie
dróg żółciowych.
• W rzadkich przypadkach obserwowano występowanie łagodnych, oraz, znacznie rzadziej,
złośliwych nowotworów wątroby podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej;
w pojedynczych przypadkach prowadziły one do zagrażającego życiu krwawienia do jamy
brzusznej (patrz punkt 4.4).
• Nasilenie przewlekłych zapalnych chorób jelit (choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego, patrz także punkt 4.4).
Inne ciężkie działania niepożądane, jak nowotwory szyjki macicy lub piersi: patrz punkt 4.4.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
PL/H/0496/001/IB/008 15
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Brak informacji dotyczących ciężkich, szkodliwych skutków przedawkowania. Mogą wystąpić
następujące objawy: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy, szczególnie u młodych
dziewcząt. Nie istnieje antidotum, należy zastosować leczenie objawowe. W rzadkich przypadkach
konieczna może być kontrola równowagi wodno-elektrolitowej, a także czynności wątroby.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; progestageny
i estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA15.
Stosowanie produktu leczniczego Symbella w sposób ciągły przez 21 dni prowadzi do zahamowania
wydzielania FSH i LH w przysadce mózgowej, a w związku z tym do zahamowania owulacji.
Dochodzi do zmian w proliferacji i czynności wydzielniczej endometrium. Ulega zmianie konsystencja
śluzu szyjki macicy. Zapobiega to migracji plemników poprzez kanał szyjki macicy oraz zmienia ich
ruchliwość.
Najmniejsza dobowa dawka chlormadynonu octanu konieczna do całkowitego zahamowania owulacji
wynosi 1,7 mg. Dawka powodująca całkowitą transformację śluzówki macicy wynosi 25 mg na cykl.
Chlormadynonu octan jest progestagenem antyandrogenowym. Jego działanie oparte jest na zdolności
do wypierania androgenów z ich miejsc receptorowych.
Skuteczność kliniczna
W trwających ponad 2 lata badaniach klinicznych z udziałem 1655 kobiet, w których przez ponad
22 000 cykli oceniano stosowanie produktu leczniczego zawierającego 0,03 mg etynyloestradiolu oraz
2 mg chlormadynonu octanu, wystąpiło 12 przypadków ciąży. U 7 kobiet w okresie poczęcia wystąpiły
błędy w przyjmowaniu tabletek, choroby towarzyszące, które powodowały nudności i wymioty lub
pacjentki te stosowały jednocześnie leki, które powodują zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Wskaźnik Pearla Liczba ciąż Wskaźnik Pearla 95% przedział
ufności
Zwykłe stosowanie 12 0,698 [0,389; 1,183]
Idealne stosowanie 5 0,291 [0,115; 0,650]
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Chlormadynonu octan
Wchłanianie
Po podaniu doustnym chlormadynonu octan wchłania się szybko i prawie całkowicie. Biodostępność
układowa chlormadynonu octanu jest duża, ponieważ nie podlega on metabolizmowi pierwszego
przejścia. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 1-2 godzinach.
Dystrybucja
Chlormadynonu octan wiąże się z białkami osocza ludzkiego, w szczególności z albuminami, w ponad
95%. Chlormadynonu octan nie wykazuje powinowactwa do globuliny wiążącej hormony płciowe (ang.
Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani globuliny wiążącej kortykosteroidy (ang. Corticoid Binding
PL/H/0496/001/IB/008 16
Globulin, CBG). Chlormadynonu octan jest magazynowany głównie w tkance tłuszczowej.
Metabolizm
W wyniku różnego typu procesów redukcji i utleniania oraz koniugacji do glukuronidów i siarczanów
powstaje wiele różnych metabolitów. Głównymi metabolitami występującymi w osoczu ludzkim są 3αi 3β-hydroksychlormadynonu octan, których biologiczne okresy półtrwania nie różnią się znacząco od
okresu półtrwania niemetabolizowanego chlormadynonu octanu. 3-hydroksymetabolit wykazuje
podobne działanie antyandrogenowe jak chlormadynonu octan. Metabolity występują w postaci
koniugatów głównie w moczu. Po rozkładzie enzymatycznym głównym metabolitem jest
2α-hydroksychlormadynonu octan, a także 3-hydroksymetabolity i dihydroksymetabolity.
Eliminacja
Okres półtrwania wydalania chlormadynonu octanu z osocza wynosi około 34 godzin (po podaniu
pojedynczej dawki) oraz około 36-39 godzin (po podaniu dawek wielokrotnych). Po podaniu doustnym
chlormadynonu octan oraz jego metabolity wydalane są przez nerki i z kałem w prawie równych
ilościach.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol wchłania się szybko i całkowicie, a średnie stężenie w osoczu
osiągane jest po 1,5 godziny. W wyniku sprzęgania, przed przedostaniem się do krążenia ogólnego oraz
metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie, biodostępność bezwzględna etynyloestradiolu wynosi
około 40% i wykazuje znaczne różnice międzyosobnicze (20-65%).
Dystrybucja
Dane dotyczące stężenia etynyloestradiolu w osoczu podawane w literaturze znacznie się od siebie
różnią. Etynyloestradiol jest w ok. 98% związany z białkami osocza, prawie całkowicie z albuminami.
Metabolizm
Tak jak naturalne estrogeny, etynyloestradiol jest metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia
aromatycznego (z udziałem cytochromu P-450). Głównym metabolitem jest
2-hydroksyetynyloestradiol, który podlega metabolizmowi do dalszych metabolitów i koniugatów.
Etynyloestradiol przed przedostaniem się do krążenia ogólnego podlega sprzęganiu zarówno
w śluzówce jelita cienkiego, jak i w wątrobie. Glukuronidy obecne są głównie w moczu, w
żółci i osoczu stwierdza się głównie siarczany.
Eliminacja
Średni okres półtrwania etynyloestradiolu w osoczu wynosi około 12-14 godzin. Etynyloestradiol jest
wydalany przez nerki i z kałem w stosunku 2:3. Siarczan etynyloestradiolu jest wydzielany do żółci po
hydrolizie przez bakterie jelitowe i podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Toksyczność ostra estrogenów jest mała. Ze względu na znaczne różnice między gatunkami zwierząt
doświadczalnych i człowiekiem, wyniki badań estrogenów u zwierząt jedynie w ograniczonym stopniu
można odnieść do stosowania estrogenów u ludzi. U zwierząt doświadczalnych, etynyloestradiol,
syntetyczny estrogen, który jest częstym składnikiem hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
powodował obumieranie zarodków już we względnie małych dawkach; obserwowano wady rozwojowe
układu moczowo-płciowego oraz feminizację płodów płci męskiej. Działania te były specyficzne dla
gatunku.
Chlormadynonu octan powodował obumieranie zarodków u królików, szczurów i myszy. Działanie
teratogenne obserwowano również u królików po zastosowaniu dawek embriotoksycznych, a u myszy
już po zastosowaniu najniższych badanych dawek (1 mg/kg m.c/dobę). Znaczenie tych spostrzeżeń dla
człowieka nie jest jasne.
Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu
wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania
szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza opisanym już w innych punktach niniejszej
PL/H/0496/001/IB/008 17
charakterystyki produktu leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Powidon K 30
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Hypromeloza
Hydroksypropyloceluloza
Talk
Olej bawełniany uwodorniony
Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek czerwony (E 172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy
6.3 Okres ważności
3 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blister z folii PVC/Aluminium zawierający 1x21 tabletek powlekanych
Blistry z folii PVC/Aluminium zawierające 3x21 tabletek powlekanych
Blistry z folii PVC/Aluminium zawierające 6x21 tabletek powlekanych
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Symphar Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
24040
PL/H/0496/001/IB/008 18
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.06.2017
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
26/11/2021

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Symbella
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu