Szukaj leku
FAQ

Stediril 30

Stediril30

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Stediril 30, 150 mikrogramów + 30 mikrogramów, tabletki drażowane
Lewonorgestrel + etynyloestradiol
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
− Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Stediril 30 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Stediril 30
3. Jak stosować lek Stediril 30
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Stediril 30
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Stediril 30 i w jakim celu się go stosuje
Lek Stediril 30 jest dostępny w postaci złożonej doustnej tabletki antykoncepcyjnej („Tabletka”) do
stosowania w celu zapobiegania ciąży.
Lek zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów płciowych: estrogen oraz progestagen. Hormony te
zapobiegają ciąży działając na trzy sposoby: zapobiegają uwolnieniu komórki jajowej z jajników;
zagęszczają śluz w szyjce macicy, co utrudnia penetrację plemników do macicy; zapobiegają
pogrubieniu błony śluzowej macicy tak, żeby zapłodniona komórka jajowa nie mogła się w niej
rozwijać.
Stediril 30 należy przyjmować codzienne przez 21 dni (1 tabletka), po których następuje 7 dni bez
przyjmowania tabletki.
Korzyści z przyjmowania Tabletki:
− jest to jedna z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcyjnych, jeżeli
stosowana jest właściwie,
− nie jest wymagane przerywanie stosunku płciowego,
− zazwyczaj powoduje, że miesiączki stają się bardziej regularne, bardziej skąpe i mniej bolesne,
− może łagodzić objawy przedmiesiączkowe.
Stediril 30 nie chroni przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak zakażenie
chlamydią lub wirusem HIV. Jedynie prezerwatywy chronią przed tymi zakażeniami.
Stediril 30 należy przyjmować zgodnie z zaleceniami, aby zapobiec ciąży.
2
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Stediril 30
Istotne jest, żeby zrozumieć korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania Tabletki przed
rozpoczęciem jej przyjmowania lub decyzją o kontynuacji. Chociaż Tabletka jest odpowiednia dla
większości zdrowych kobiet to nie jest odpowiednia dla każdej z nich.
Należy powiadomić lekarza, jeżeli u pacjentki występują choroby lub czynniki ryzyka wspomniane
w tej ulotce.
Przed zastosowaniem Tabletki
Lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz zdrowia bliskich krewnych i zmierzy ciśnienie krwi.
Powinien także wykonać inne badania, takie jak badanie piersi.
W trakcie stosowania Tabletki
− Należy regularnie chodzić na wizyty lekarskie zazwyczaj wtedy gdy potrzebna jest kolejna
recepta.
− Należy regularnie zgłaszać sie do lekarza w celu wykonania wymazu z szyjki macicy.
− Raz w miesiącu należy badać piersi i brodawki – należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka
zauważy lub wyczuje zmiany, takie jak grudki lub zagłębienia w skórze.
− Jeżeli pacjentka musi wykonać badanie krwi, to należy poinformować lekarza o przyjmowaniu
Tabletki, gdyż może ona wpłynąć na wyniki niektórych testów.
− Jeżeli planowany jest zabieg chirurgiczny, należy powiadomić o tym lekarza. Może zaistnieć
konieczność przerwania przyjmowania Tabletki na 4-6 tygodni przed operacją. Zmniejszy to
ryzyko wystąpienia zakrzepów (patrz punkt „ Tabletka a zakrzepica”). Lekarz poinformuje kiedy
będzie można kontynuować przyjmowanie Tabletki.
Kiedy nie stosować leku Stediril 30
Przyjmowanie leku Stediril 30 spowoduje zagrożenie dla zdrowia:
− Jeśli pacjentka ma uczulenie na lewonorgestrel, etynyloestradiol lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienione w punkcie 6)
− Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę
− Jeśli występuje rak zależny od hormonów płciowych – taki jak niektóre nowotwory piersi, błony
śluzowej macicy lub jajnika
− Jeśli występuje niewyjaśnione przez lekarza krwawienie z pochwy
− Jeśli u pacjentki lub najbliższych krewnych występowały kiedykolwiek problemy z krążeniem
krwi, w tym zakrzepy (zakrzepica) w nogach (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zator),
w sercu (zawał), w mózgu (udar) lub innych częściach ciała
− Jeśli występuje nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi), które nie jest kontrolowane lekami
− Jeśli występuje nieregularna czynność serca (arytmia) lub problemy z zastawkami serca, które
były spowodowane przez problemy z krzepnięciem krwi (tworzenie zakrzepów)
− Jeśli występuje ból głowy z objawami neurologicznymi przepowiadającymi (aura)
− Jeśli występuje cukrzyca z zaburzeniami naczyń krwionośnych
− Jeśli występuje choroba zwiększająca ryzyko powstawania zakrzepów (zakrzepica – patrz punkt
„Tabletka a zakrzepica”)
− Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie trzustki w powiązaniu z dużym stężeniem tłuszczów
we krwi (duże stężenie cholesterolu lub trójglicerydów)
− Jeśli kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby
− Nie należy stosować leku Stediril 30 jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki
przeciwwirusowe zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir,
glekaprewir z pibrentaswirem lub sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz też
punkt „Lek Stediril 30 a inne leki”).
Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z powyższych stanów lub wystąpi on po raz pierwszy
podczas przyjmowania leku Stediril 30, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie
należy stosować leku Stediril 30.
3
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
Jeśli objawy te pojawią się lub nasilą w czasie stosowania leku Stediril 30, również należy powiedzieć
o tym lekarzowi.
- Jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub)
gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka, mogące powodować trudności
w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Produkty zawierające
estrogeny mogą powodować lub nasilać objawy zarówno dziedzicznego, jak i nabytego
obrzęku naczynioruchowego.
Przeciwwskazaniem może być również występowanie poważnego czynnika ryzyka lub złożonych
czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej lub tętniczej (patrz punkt: Ostrzeżenia i środki
ostrożności, Tabletka a zakrzepica).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Tabletka a palenie
Kobietom stosującym Tabletkę doradza się stanowczo zaprzestanie palenia.
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony serca
i układu krążenia. Ryzyko to wzrasta z wiekiem i ilością wypalanych papierosów i jest istotne u kobiet
w wieku powyżej 35 lat.
Tabletka a zakrzepica
Tabletka może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepów (nazywanych zakrzepicą),
szczególnie w pierwszym roku stosowania.
Zakrzep w żyle nogi – zakrzepica żył głębokich – nie zawsze jest poważny. Jednakże, jeżeli
przemieści się z żył do płuc, to może spowodować ból w klatce piersiowej, brak tchu, zapaść lub
nawet zgon. Taki stan nazywa się zatorem tętnicy płucnej i występuje bardzo rzadko.
Ryzyko powstawania zakrzepów jest tylko nieznacznie zwiększone w wyniku stosowania Tabletki.
− W ciągu roku na 100 000 kobiet, które nie stosują Tabletki i nie są w ciąży, u około 5 z nich
utworzy się zakrzep.
− W ciągu roku na 100 000 kobiet, które stosują Tabletkę, taką jak Stediril 30, u około 20 z nich
utworzy się zakrzep.
− W ciągu roku na 100 000 kobiet, które są w ciąży, u około 60 z nich utworzy się zakrzep.
Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach zwiększa się dodatkowo:
− z wiekiem,
− w przypadku znacznej nadwagi,
− jeśli u pacjentki lub najbliższych krewnych występowały kiedykolwiek zakrzepy,
− w przypadku dłuższego okresu unieruchomienia spowodowanego operacją, urazem lub chorobą,
− w przypadku wystąpienia jednego lub więcej poronień,
− po niedawnym urodzeniu dziecka lub aborcji po pierwszych trzech miesiącach ciąży.
Należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z tych czynników ryzyka występuje u pacjentki.
Przyjmowanie Tabletki może dodatkowo zwiększyć to ryzyko więc Stediril 30 może okazać się
nieodpowiedni.
Objawy wystąpienia zakrzepu obejmują:
− bolesny obrzęk nogi,
− nagły ból w klatce piersiowej,
− trudności w oddychaniu.
Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leku Stediril 30 dopóki
lekarz na to nie zezwoli. W międzyczasie należy stosować inne metody antykoncepcji, takie jak
prezerwatywy.
4
Bardzo rzadko zakrzepy mogą również tworzyć się w naczyniach krwionośnych serca (powodując
zawał) lub mózgu (powodując udar). U młodych zdrowych kobiet ryzyko wystąpienia zawału lub
udaru jest niezwykle małe.
Ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu zwiększa się dodatkowo:
− jeśli pacjentka pali,
− jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi,
− jeśli u pacjentki stwierdzono duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów),
− jeśli pacjentka ma znaczną nadwagę,
− z wiekiem,
− jeśli u pacjentki występuje nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),
− jeśli u pacjentki lub jej najbliższych krewnych w młodym wieku wystąpił zawał serca lub udar
mózgu,
− jeśli u pacjentki występuje migrena,
− jeśli u pacjentki stwierdzono cukrzycę.
Należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z tych czynników ryzyka występuje u pacjentki.
Przyjmowanie Tabletki może dodatkowo zwiększyć to ryzyko więc Stediril 30 może okazać się
nieodpowiedni.
Objawy zawału serca lub udaru mózgu obejmują:
− nagły ostry ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia,
− nagłe osłabienie lub drętwienie jednej strony lub części ciała,
− wystąpienie migreny po raz pierwszy lub pogorszenie migreny,
− jakiekolwiek nagłe zmiany widzenia (takie jak utrata wzroku lub zaburzenia widzenia),
− zawroty głowy, omdlenie, zapaść lub drgawki.
Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leku Stediril 30 dopóki
lekarz na to nie zezwoli. W międzyczasie należy stosować inne metody antykoncepcji, takie jak
prezerwatywy.
Operacja i unieruchomienie
Należy przerwać stosowanie Tabletki na czas 4 tygodni przed planowanym zabiegiem operacyjnym
i 2 tygodnie po zabiegu zwiększającym ryzyko zakrzepicy, lub w trakcie przedłużonego
unieruchomienia. Należy porozmawiać z lekarzem o stosowaniu Tabletki w takich sytuacjach.
Poród, aborcja lub poronienie
Po porodzie występuje zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów. Nie należy rozpoczynać
stosowania Tabletki wcześniej niż 28 dni po porodzie, jeżeli kobieta karmi piersią.
To samo dotyczy aborcji lub poronienia po pierwszych trzech miesiącach ciąży.
Tabletka a rak
Tabletka stosowana przez długi czas zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jajnika i macicy. Jednakże,
wygląda na to, że nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy – chociaż może to
raczej wynikać z samych zachowań seksualnych niż stosowania tabletki. Najważniejszym czynnikiem
ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego.
Wszystkie kobiety powinny regularnie wykonywać wymaz z szyjki macicy.
Jeżeli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości rak piersi, to nie należy stosować Tabletki.
Tabletka nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi. Ryzyko to zwiększa się wraz
z długością przyjmowania Tabletki, ale zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania jej stosowania.
Rak piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dlatego ryzyko wystąpienia
dodatkowych przypadków raka piersi u kobiet obecnie i niedawno stosujących Tabletkę jest
niewielkie.
Ryzyko wystąpienia raka piersi jest większe:
− im starsza jest kobieta,
− jeżeli u bliskiej krewnej pacjentki (matka, siostra lub babka) wystąpił rak piersi,
5
− w przypadku znacznej nadwagi,
− w przypadku urodzenia dziecka w późnym wieku lub gdy pacjentka nigdy nie rodziła.
Należy zgłosić się do lekarza jak najszybciej w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian
w piersiach, takich jak dołki skóry, zmiany brodawek lub inne grudki, które można zobaczyć lub
wyczuć.
Bardzo rzadko, stosowanie Tabletki łączono również z niektórymi typami raka wątroby u kobiet
przyjmujących lek przez długi czas.
Tabletka a choroby wątroby
Rzadko stosowanie Tabletki łączono również z chorobami wątroby, takimi jak żółtaczka
i nienowotworowe guzy wątroby.
Wczesne zdiagnozowanie uszkodzenia komórek wątroby umożliwia szybkie odstawienie leku, co
zmniejsza szkodliwy wpływ leku na wątrobę. W przypadku zdiagnozowania uszkodzenia komórek
wątroby, należy przerwać stosowanie Tabletki, zastosować inne metody antykoncepcji i skonsultować
się z lekarzem.
Może okazać się, że do czasu ustąpienia zaburzeń czynności wątroby nie będzie można stosować
Tabletki.
Jeżeli wystąpi silny ból brzucha lub zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), należy jak najszybciej
zgłosić się do lekarza. Może okazać się, że należy przerwać stosowanie leku Stediril 30.
Tabletka a wzrok
W przypadku stosowania soczewek kontaktowych może wystąpić uczucie dyskomfortu lub nawet ich
nietolerancji podczas przyjmowania Tabletki. Jeżeli wystąpią bardziej poważne problemy z oczami
należy przerwać stosowanie Tabletki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu wykonania
badania.
Wysokie ciśnienie krwi
Podczas przyjmowania tabletki może wystąpić zwiększenie ciśnienia krwi. Jeżeli kiedykolwiek
występowały problemy z wysokim ciśnieniem krwi, może zaistnieć potrzeba stosowania innej metody
antykoncepcji. Jeśli lekarz przepisze Tabletkę, należy regularnie badać ciśnienie krwi i w przypadku
znacznego zwiększenia przerwać stosowanie Tabletki i zastosować inną metodę antykoncepcji (patrz
także punkt „Nie stosować leku Stediril 30 w przypadku występowania któregokolwiek z poniższych
stanów”).
Migrena i ból głowy
W przypadku wystąpienia migreny lub bólu głowy, w postaci niewystępującej wcześniej, Tabletka
może okazać się nieodpowiednia. W tym przypadku należy przerwać stosowanie Tabletki
i skontaktować się z lekarzem.
Reakcje immunologiczne
Tabletka może wywołać lub pogorszyć objawy obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk tkanek
w niektórych przypadkach powodujący trudności w oddychaniu, przełykaniu oraz pokrzywkę).
Zwiększone ryzyko występuje jeżeli u pacjentki lub jej krewnych występował kiedykolwiek obrzęk
naczynioruchowy. Należy poradzić się lekarza.
Tabletka a wpływ na węglowodany i lipidy
Jeżeli kiedykolwiek występowały problemy z tolerancją glukozy lub cukrzycą, należy powiedzieć
o tym lekarzowi, ponieważ w takich przypadkach wymagana jest ścisła obserwacja pacjentki (patrz
również punkt „Nie stosować leku Stediril 30 w przypadku występowania któregokolwiek
z poniższych stanów”).
U niewielkiego odsetka kobiet podczas przyjmowania Tabletki mogą wystąpić zmiany stężenia
tłuszczów (lipidów) we krwi. Należy poinformować lekarza, który może rozważyć stosowanie
antykoncepcji niehormonalnej.
Jeżeli pacjentka jest leczona z powodu dużego stężenia lipidów, to podczas przyjmowania Tabletki
będą wymagane regularne wizyty kontrolne.
6
Krwawienie z dróg rodnych
Może wystąpić krwawienie śródcykliczne (nieoczekiwane krwawienia poza tygodniem przerwy, kiedy
pacjentka nie przyjmuje leku) lub plamienie szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy
przyjmowania Tabletki. Miarodajna ocena przypadków nieregularnego krwawienia jest możliwa
dopiero po upływie okresu adaptacyjnego, trwającego około trzy cykle. Jeżeli te formy krwawienia
utrzymują się lub nawracają, należy skontaktować się z lekarzem w celu wykluczenia przyczyn
niehormonalnych, takich jak ciąża lub niektóre choroby. Jeżeli będzie konieczne, lekarz może
przepisać inną Tabletkę (patrz także punkt „Krwawienie pomiędzy miesiączkami nie powinno trwać
długo”).
Jeżeli wcześniej występował brak miesiączki lub nieregularne miesiączki, to sytuacje te mogą znowu
wystąpić w trakcie przyjmowania Tabletki.
W przypadku braku miesiączki podczas przyjmowania Tabletki patrz także punkt „Pominięcie
przyjęcia leku Stediril 30”.
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Stediril 30, zgłaszały
depresję lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Kobiety z występującą w przeszłości depresją należy poddać ścisłej obserwacji i w przypadku
wystąpienia ciężkich objawów nawracającej depresji należy przerwać stosowanie produktu. Może się
okazać, że tabletka jest nieodpowiednia i trzeba będzie zastosować inny rodzaj antykoncepcji.
Badania medyczne
Przed przepisaniem po raz pierwszy Tabletki lekarz przeprowadzi kompletny wywiad lekarski, w tym
rodzinny oraz przeprowadzi badanie lekarskie. Należy regularnie zgłaszać się do lekarza w celu
wykonania wymazu z szyjki macicy.
Kolejna wizyta powinna nastąpić po trzech miesiącach od rozpoczęcia stosowania Tabletki. Raz do
roku należy zgłaszać się do lekarza na badanie kontrolne, które będzie wyglądać tak samo jak
pierwsze badanie.
Podczas stosowania Tabletki u pacjentek, u których stwierdzono ostudę ciążową w przeszłości, mogą
wystąpić plamy barwnikowe na twarzy (ostuda). Pacjentki z predyspozycją do występowania ostudy
powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe.
Dzieci i kobiety po menopauzie
Stediril 30 jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez kobiety w wieku reprodukcyjnym. Nie
powinien być stosowany przez dzieci lub kobiety po menopauzie.
Lek Stediril 30 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować. Należy również sprawdzić
ulotki wszystkich przyjmowanych leków, czy mogą być stosowane razem z antykoncepcją
hormonalną.
Niektóre leki mogą powodować, że Stediril 30 będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży, na
przykład:
− leki stosowane w leczeniu zaparcia (leki przeczyszczające),
− niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki,
− niektóre leki stosowane w leczeniu gruźlicy,
− niektóre leki stosowane w leczeniu HIV (AIDS),
− niektóre leki przeciwgrzybicze,
− niektóre leki uspokajające (nazywane „barbituranami“),
− niektóre leki przeciwzapalne,
7
− dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy),
− atorwastatyna (lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi),
− witamina C lub paracetamol,
− teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy),
− cyklosporyna.
Jeżeli istnieje konieczność przyjmowania jednego z tych leków, to może okazać się, że Stediril 30 jest
nieodpowiedni i istnieje potrzeba stosowania dodatkowej antykoncepcji przez pewien czas. Lekarz lub
farmaceuta poinformują pacjentkę czy istnieje taka potrzeba, a jeżeli tak, to jak długo.
Stediril 30 może również wpływać na działanie innych leków. Dlatego jest bardzo ważne, aby
powiedzieć lekarzowi, jeżeli przyjmuje się Tabletkę w połączeniu z innymi lekami.
Przyjmowanie leku nazywanego troleandomycyną podczas stosowania Tabletki zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń czynności wątroby (zmniejszone wydzielanie żółci przez wątrobę).
Przyjmowanie leku nazywanego flunaryzyną podczas stosowania Tabletki może czasami powodować
wytwarzanie mleka w piersiach u kobiet, które nie urodziły właśnie dziecka.
Nie należy stosować leku Stediril 30, jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki
przeciwwirusowe zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, glekaprewir
z pibrentaswirem i sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem, ponieważ leki te mogą
powodować podwyższone wyniki testów czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymu
wątrobowego AlAT).
Lekarz zaproponuje inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem stosowania wymienionych leków.
Można wznowić stosowanie leku Stediril 30 około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia. Patrz punkt
„Kiedy nie stosować leku Stediril 30”.
Stediril 30 z jedzeniem i piciem
Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przyjmowania leku Stediril 30 z jedzeniem i piciem.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Stediril 30 w ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży, należy w celu
potwierdzenia wykonać test ciążowy zanim odstawi się Stediril 30.
Nie ma dowodu na to, że Stediril 30 powoduje uszkodzenie płodu, jeżeli podczas stosowania leku
doszło do przypadkowego zapłodnienia, ale w przypadku potwierdzenia ciąży należy przerwać
przyjmowanie leku Stediril 30.
W przypadku karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku Stediril 30. Należy porozmawiać
z lekarzem o innej metodzie antykoncepcji. Karmienie piersią nie chroni przed zajściem w ciążę.
Lek Stediril 30 zawiera laktozę i sacharozę
Stediril 30 zawiera laktozę i sacharozę. Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem
przyjmowania leku o występującej nietolerancji na niektóre cukry.
8
3. Jak stosować lek Stediril 30
3.1 Jak stosować lek Stediril 30
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
Stediril 30 należy przyjmować codziennie przez 21 dni.
Stediril 30 dostępny jest w blistrach zawierających 21 tabletek. Każda z nich oznaczona jest dniem
tygodnia.
− Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze.
− Należy rozpocząć przyjmując tabletkę oznaczoną właściwym dniem tygodnia.
− Tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałek podanym na opakowaniu. Należy
przyjmować codziennie jedną tabletkę aż do skończenia wszystkich 21 tabletek.
− Tabletki należy połykać w całości, w razie potrzeby popijając wodą. Nie należy ich rozgryzać.
Następnie występuje 7 dni bez przyjmowania tabletek
Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra następuje siedem dni bez przyjmowania tabletek. Jeżeli
ostatnią tabletkę z pierwszego opakowania przyjęto w piątek, to pierwszą tabletkę z kolejnego
opakowania należy wziąć w sobotę następnego tygodnia.
W ciągu kilku dni od przyjęcia ostatniej tabletki z blistra wystąpi krwawienie z odstawienia
wyglądające jak miesiączka. Krwawienie to może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego
opakowania tabletek.
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej antykoncepcji podczas tych siedmiu dni bez tabletek, tak
długo jak tabletki przyjmowane są prawidłowo i następne opakowanie rozpoczyna się o czasie.
Następnie należy rozpocząć kolejne opakowanie
Po siedmiu dniach bez tabletek należy rozpocząć następny blister leku Stediril 30 - nawet jeżeli
krwawienie się nie zakończyło. Zawsze należy rozpoczynać nowy blister o czasie.
Tak długo jak tabletki przyjmowane są prawidłowo, każde następne opakowanie rozpoczyna się
zawsze tego samego dnia tygodnia.
3.2 Jak rozpocząć stosowanie leku Stediril 30
Pierwsze zastosowanie lub rozpoczęcie stosowania Tabletki po przerwie
Stosowanie leku Stediril 30 należy rozpocząć pierwszego dnia następnego krwawienia
miesiączkowego. Rozpoczynając w ten sposób uzyskuje się natychmiastową ochronę
antykoncepcyjną.
Dopuszczalne jest rozpoczęcie przyjmowania leku Stediril 30 w 2.-7. dniu krwawienia
miesiączkowego (np. rozpoczęcie w niedzielę). Należy wówczas stosować dodatkowe metody
antykoncepcji, takie jak prezerwatywa, do czasu przyjęcia w sposób prawidłowy pierwszych siedmiu
tabletek.
Zmiana z innego leku antykoncepcyjnego na Stediril 30
− Jeżeli dotychczas przyjmowano lek zawierający 21 tabletek: należy rozpocząć przyjmowanie
leku Stediril 30 następnego dnia po zakończeniu dotychczasowego opakowania. Ochrona
antykoncepcyjna jest natychmiastowa. Krwawienie wystąpi dopiero po ukończeniu pierwszego
blistra leku Stediril 30.
− Jeżeli dotychczas przyjmowano lek zawierający 28 tabletek: należy rozpocząć przyjmowanie
leku Stediril 30 następnego dnia po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych. Ochrona
antykoncepcyjna jest natychmiastowa. Krwawienie wystąpi dopiero po ukończeniu pierwszego
blistra leku Stediril 30.
− Jeżeli dotychczasstosowano antykoncepcję zawierającą tylko progestagen (tabletki
zawierające tylko progestagen, implant podskórny, wkładka domaciczna, iniekcja):
9
▪ tabletka zawierająca tylko progestagen: można przerwać przyjmowanie tabletek
zawierających tylko progestagen w dowolnym dniu i rozpocząć przyjmowanie leku
Stediril 30 następnego dnia
▪ implant lub wkładka domaciczna: przyjmowanie leku Stediril 30 należy rozpocząć tego
samego dnia, w którym usunięto implant lub wkładkę domaciczną.
▪ iniekcja: przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w dniu planowanej kolejnej iniekcji.
Należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa, do czasu przyjęcia
w sposób prawidłowy pierwszych siedmiu tabletek.
Rozpoczęcie stosowania leku Stediril 30 po poronieniu lub aborcji
Jeżeli poronienie lub aborcja wystąpiły w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży, lekarz może
poinformować, że przyjmowanie leku Stediril 30 można rozpocząć natychmiast. Oznacza to, że
uzyskuje się natychmiastową ochronę antykoncepcyjną.
Jeżeli poronienie lub aborcja wystąpiły po trzecim miesiącu ciąży, przyjmowanie leku Stediril 30
można rozpocząć po 28 dniach. Zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży tj.
prezerwatywy w czasie pierwszych 7 dni przyjmowania leku. Jeżeli jednak doszło do stosunku, należy
wykluczyć ciążę lub też należy zaczekać na pojawienie się kolejnej miesiączki.
Antykoncepcja po urodzeniu dziecka
Przyjmowanie leku Stediril 30 można rozpocząć po 28 dniach od porodu metodą naturalną bez
komplikacji, jeżeli pacjentka nie karmi piersią i jest w pełni sprawna. Zaleca się stosowanie
dodatkowych metod zapobiegania ciąży w czasie pierwszych 7 dni przyjmowania leku Stediril 30.
Jeżeli jednak doszło do stosunku, należy wykluczyć ciążę lub też zaczekać na pojawienie się pierwszej
miesiączki po urodzeniu dziecka lub aborcji.
Lekarz udzieli dalszych informacji o antykoncepcji.
3.3 Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Stediril 30
Jest mało prawdopodobne, że przyjęcie więcej niż jednej tabletki wywoła działania niepożądane, ale
należy jak najszybciej porozmawiać z lekarzem.
3.4 Pominięcie przyjęcia leku Stediril 30
W przypadku pominięcia tabletki należy postępować zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.
Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, to pominiętą tabletkę należy przyjąć,
tak szybko jak to możliwe. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona
antykoncepcyjna nie uległa zmniejszeniu.
Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki lub pominięto dwie lub więcej
aktywnych tabletek, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Dlatego należy możliwie
jak najszybciej przyjąć tylko ostatnią pominiętą tabletkę, co nawet może oznaczać zażycie dwóch
tabletek tego samego dnia. Wcześniej pominięte tabletki należy zostawić w blistrze i przyjmować
kolejne tabletki jak zazwyczaj. Dodatkowo przez kolejnych siedem dni należy stosować
niehormonalne metody zapobiegania ciąży, takie jak prezerwatywy.
Następnie należy przestrzegać poniższych zasad:
− Jeżeli pominięto jedną lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania blistra (dni 1-7)
i stosunek miał miejsce, to istnieje ryzyko zajścia w ciążę. Należy skontaktować się jak
najszybciej ze swoim lekarzem lub farmaceutą.
− Jeżeli przyjęto ostatnią tabletkę po siedmiu dniach, w których należy stosować dodatkową
antykoncepcję, to należy zrobić 7-dniową przerwę przed rozpoczęciem następnego blistra.
10
− Jeżeli przyjęto ostatnią tabletkę przed upływem tych siedmiu dni, w których należy stosować
dodatkową antykoncepcję, to kolejne opakowanie należy rozpocząć następnego dnia. Do
czasu zakończenia drugiego blistra zazwyczaj nie wystąpi krwawienie z odstawienia.
Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek z blistra i nie wystąpiło krwawienie
w trakcie okresu bez tabletek, może to oznaczać, że jest w ciąży. Zanim rozpocznie się przyjmowanie
tabletek z następnego blistra należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą lub wykonać
test ciążowy.
Jeżeli pacjentka rozpoczęła nowy blister z opóźnieniem, to może nie być chroniona przed ciążą. Jeżeli
stosunek miał miejsce w ciągu ostatnich siedmiu dni, należy zwrócić się po radę do lekarza lub
farmaceuty. Należy również zastosować przez siedem dni, takie środki jak prezerwatywa.
3.5 Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli wystąpiły wymioty lub uciążliwa biegunka, to hormony z tabletki mogły nie zostać całkowicie
wchłonięte. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Należy stosować
dodatkową antykoncepcję, taką jak prezerwatywy, w trakcie choroby i przez następne siedem dni po
wyzdrowieniu. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin, należy postępować zgodnie z instrukcją z punktu
„Pominięcie przyjęcia leku Stediril 30”.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli zaburzenia żołądkowe nie ustępują lub się nasilają. Lekarz
może zalecić inną metodę antykoncepcji.
3.6 Opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia – czy możliwa jest ciąża?
Od czasu do czasu może nie wystąpić krwawienie z odstawienia. Może to oznaczać zajście w ciążę ale
jest mało prawdopodobne, jeżeli tabletki przyjmowane były w prawidłowy sposób. Jeżeli istnieje
ryzyko zajścia w ciążę (np. przez pominięcie tabletki lub przyjmowanie innych leków) przed
rozpoczęciem następnego opakowania należy wykonać test ciążowy. Jeżeli okaże się, że pacjentka jest
w ciąży, to należy przerwać stosowanie leku Stediril 30 i skontaktować się z lekarzem.
3.7 Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Jeśli pacjentka chce opóźnić czas wystąpienia krwawienia z odstawienia, to należy opuścić 7-dniową
przerwę i natychmiast zacząć przyjmować tabletki z nowego opakowania Stediril 30. Krwawienie
z odstawienia można opóźnić o dowolny czas, maksymalnie do czasu przyjęcia wszystkich tabletek
z nowego opakowania. W tym czasie może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie.
Regularne przyjmowanie leku Stediril 30 należy wznowić po zwykłej 7-dniowej przerwie.
Jeżeli pacjentka ma więcej pytań odnośnie stosowania tego leku, należy porozmawiać z lekarzem lub
farmaceutą.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Ciężkie działania niepożądane
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpi którykolwiek
z następujących objawów obrzęku naczynioruchowego: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub)
trudności w połykaniu lub pokrzywka, mogące powodować trudności w oddychaniu (patrz także punkt
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Jak każdy lek, Stediril 30 może powodować reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Reakcje te mogą
obejmować w bardzo rzadkich przypadkach pokrzywkę, nagłe obrzęki tkanek i ciężkie reakcje ze
strony układu oddechowego i układu krążenia, takie jak: zmniejszenie ciśnienia krwi, zawroty głowy,
11
nudności i trudności w oddychaniu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów reakcji
alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie leku Stediril 30 i niezwłocznie powiedzieć
o tym lekarzowi lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
Poważne działania niepożądane związane z przyjmowaniem tabletki antykoncepcyjnej zostały opisane
w punkcie 2. „Tabletka a zakrzepica” oraz „Tabletka a rak”. Jeżeli potrzebne są dalsze informacje
należy przeczytać te punkty.
Inne możliwe działania niepożądane:
Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 kobiet):
− ból głowy, w tym migrena (jeżeli jest ostry lub inny niż zwykle, lub długotrwały, należy jak
najszybciej skontaktować się z lekarzem)
− krwawienia i plamienia pomiędzy miesiączkami przez pierwsze kilka miesięcy (chociaż zwykle
ustępują kiedy organizm przyzwyczai się do leku Stediril 30) – patrz punkt „Krwawienie
pomiędzy miesiączkami nie powinno trwać długo”.
Często (występujące u od 1 do 10 na 100 kobiet):
− zmiana masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie)
− zmiany nastroju, w tym depresja, zmiany libido (popędu seksualnego)
− nerwowość lub zawroty głowy
− ból piersi, tkliwość piersi, powiększenie piersi, wydzielina z brodawek sutkowych, zmiana
nasilenia krwawienia, zmiana wydzieliny z pochwy, brak miesiączki, bolesne miesiączki
− zapalenie pochwy, w tym zakażenie drożdżakowe (kandydoza)
− problemy z żołądkiem, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha
− trądzik
− zatrzymanie płynów, obrzęk (np. kostek lub nóg) spowodowane przez płyn gromadzony
w tkankach.
Niezbyt często (występujące u od 1 do 10 na 1 000 kobiet):
− zmiana stężenia tłuszczów we krwi (lipidów w osoczu), w tym hipertrójglicerydemia, zmiana
apetytu (zwiększenie lub zmniejszenie)
− zwiększenie ciśnienia krwi
− skurcze żołądka, wzdęcia, biegunka
− wysypka, brązowe nieregularne plamy na skórze (melanoderma/ostuda), które mogą się
utrzymywać, nadmierne owłosienie (hirsutyzm), nadmierna utrata włosów (łysienie).
Rzadko (występujące u od 1 do 10 na 10 000 kobiet):
− ciężkie reakcje alergiczne, w tym bardzo rzadkie przypadki pokrzywki, nagły obrzęk tkanek
(obrzęk naczynioruchowy) i ciężkie reakcje ze strony układu oddechowego i układu krążenia,
takie jak: zmniejszenie ciśnienia krwi, zawroty głowy, nudności i trudności w oddychaniu
− zmniejszenie stężenia folianów we krwi, nietolerancja glukozy
− nietolerancja szkieł kontaktowych
− zażółcenie skóry (żółtaczka cholestatyczna)
− zapalenie komórek tłuszczowych pod skórą (rumień guzowaty)
− upławy.
Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 kobiet):
− nasilenie tocznia rumieniowatego układowego (przewlekłego zaburzenia autoimmunologicznego)
− nasilenie porfirii (zaburzenia wynikającego z braku pewnych enzymów)
− nasilenie pląsawicy (zaburzenia ruchu)
− zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzepy w naczyniach krwionośnych siatkówki
− nasilenie poszerzenia żył (żylaki)
− zapalenie trzustki, zapalenie jelita grubego wynikające ze zmniejszonego przepływu krwi do jelita
(niedokrwienne zapalenie jelita grubego)
− choroby pęcherzyka żółciowego, w tym kamica żółciowa
12
− rumień wielopostaciowy (choroba skóry)
− zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba nerek)
− nowotwór komórek wątroby (rak wątrobowokomórkowy)
Stediril 30 może również spowodować zapalną chorobę jelita (np. choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie okrężnicy) oraz uszkodzenie komórek wątroby z nieznaną częstością, która nie
może być określona na podstawie dostępnych danych.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjentka obawia się, że jakiekolwiek działanie
niepożądane może wynikać ze stosowania leku Stediril 30. Jeżeli którekolwiek z istniejących zaburzeń
ulegnie pogorszeniu podczas przyjmowania leku Stediril 30, również należy poinformować lekarza
lub farmaceutę.
Krwawienie pomiędzy miesiączkami nie powinno trwać długo
U niektórych kobiet może wystąpić niewielkie niespodziewane krwawienie lub plamienie podczas
przyjmowania leku Stediril 30, szczególnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Na ogół,
krwawieniem tym nie należy się martwić, gdyż ustąpi ono po jednym lub dwóch dniach. Należy
przyjmować lek Stediril 30 jak zwykle. Dolegliwość powinna ustąpić po przyjęciu kilku pierwszych
blistrów leku.
Niespodziewane krwawienie może wystąpić również, jeżeli nie przyjmuje się tabletek regularnie,
należy więc starać się przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze. Niespodziewane krwawienie
może również być spowodowane przyjmowaniem innych leków.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli krwawienia lub plamienia:
− utrzymują się dłużej niż kilka pierwszych miesięcy
− zaczną się po kilku miesiącach przyjmowania leku Stediril 30
− utrzymują się nawet po zaprzestaniu przyjmowania leku Stediril 30.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Stediril 30
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku po
(EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
13
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Stediril 30
− Substancjami czynnymi leku są lewonorgestrel i etynyloestradiol.
Każda drażowana tabletka zawiera 150 mikrogramów lewonorgestrelu i 30 mikrogramów
etynyloestradiolu.
− Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki zawiera: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K 25, magnezu
stearynian, talk i wodę oczyszczoną.
Otoczka tabletki zawiera: sacharozę, makrogol 6000, wapnia węglan, talk, powidon K 90, wodę
oczyszczoną.
Środki nabłyszczające: wosk biały, wosk Carnauba, talk.
Jak wygląda lek Stediril 30 i co zawiera opakowanie
Tabletki drażowane
Tabletki są białe, błyszczące, drażowane o gładkiej powierzchni.
Każdy blister leku Stediril 30 zawiera 21 białych tabletek.
Blister z folii PVC/Aluminium, w saszetce aluminiowej z żelem krzemionkowym jako środkiem
osuszającym, w tekturowym pudełku.
Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.
Każde pudełko leku Stediril 30 zawiera 1x21 lub 3x21 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia
Wytwórca:
Haupt Pharma Muenster GmbH
Schleebrueggenkamp 15
48 159 Muenster
Niemcy
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Little Connell, Newbridge
Co. Kildare
Irlandia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: