Szukaj leku
FAQ

Orlifique

Orlifique

10
Metaanaliza danych z 54 badań epidemiologicznych wskazuje na to, że u kobiet, które obecnie
przyjmują złożone, doustne środki antykoncepcyjne występuje nieco większe ryzyko względne (RR =
1,24) zachorowania na raka piersi. To podwyższone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po
zakończeniu stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi
występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby rozpoznanych przypadków tej
choroby u kobiet stosujących w danym momencie lub w przeszłości doustny środek antykoncepcyjny
jest niewielki wobec całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów
dotyczących związków przyczynowych.
Zaobserwowany schemat zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka
piersi u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami
tych produktów bądź połączeniem obu tych czynników. Nowotwory piersi rozpoznawane u kobiet
kiedykolwiek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne były raczej mniej zaawansowane
klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków.
U pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów
wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. W razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia
wątroby lub objawów krwotoku w obrębie jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone doustne
środki antykoncepcyjne, w diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę guz wątroby.
Inne stany
Pacjentki z hipertriglicerydemią lub takimi zaburzeniami w rodzinie mogą być narażone na
zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Pomimo że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne odnotowano niewielki
wzrost ciśnienia tętniczego, jednak tylko w nielicznych przypadkach stwierdzono wzrost ciśnienia
tętniczego, który byłby klinicznie istotny. Wyłącznie w tych nielicznych przypadkach natychmiastowe
odstawienie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest uzasadnione. Jeżeli w trakcie
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego istniejące wcześniej nadciśnienie tętnicze,
stale podwyższone wartości ciśnienia tętniczego lub znaczny wzrost ciśnienia tętniczego nie
odpowiadają na odpowiednie leczenie przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli podczas leczenia przeciwnadciśnieniowego wartość ciśnienia
tętniczego krwi została unormowana, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
Zarówno w okresie ciąży jak i stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie następujących schorzeń, jednak nie potwierdzono ich związku
ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczki i (lub) świądu
związanego z występowaniem cholestazy, kamieni żółciowych, porfirii, tocznia rumieniowatego
układowego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, pląsawicy Sydenhama, opryszczki ciężarnych,
otosklerozy związanej z utratą słuchu, depresyjnego nastroju.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą spowodować konieczność odstawienia
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu, aż parametry czynności wątroby powrócą
do normy. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z cholestazą, które
występowały wcześniej podczas ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych
wymaga odstawienia złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
11
Pomimo że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek
obwodowych oraz tolerancję glukozy, brak dowodów na konieczność zmiany schematu leczenia
cukrzycy u osób stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające małe dawki
substancji czynnych (<0,05 mg etynyloestradiolu). Jednakże kobiety z cukrzycą należy poddawać
starannej obserwacji, szczególnie początkowym okresie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego obserwowano pogorszenie
endogennej depresji, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia
okrężnicy.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciężarnych. Kobiety z tendencją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na światło
słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Tabletki zawierają laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy.
Badania i konsultacje lekarskie
Przed rozpoczęciem lub powrotem do stosowania produktu leczniczego Orlifique należy zebrać pełny
wywiad chorobowy (w tym wywiad rodzinny) oraz wykluczyć ciążę. Należy dokonać pomiaru
ciśnienia tętniczego oraz przeprowadzić badanie lekarskie, mając na uwadze przeciwwskazania (patrz
punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).
Należy zwrócić uwagę kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żylnej i tętniczej, w tym na
informacje dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Orlifique na tle
innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, informacje dotyczące objawów żylnej
i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, informacje dotyczące znanych czynników ryzyka i sposobu
postępowania w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również poinformować pacjentkę o konieczności dokładnego zapoznania się z treścią ulotki i
zastosowania się do zawartych w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań należy dobrać indywidualnie
dla każdej kobiety oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Należy poinformować pacjentkę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zwiększenie aktywności ALT
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir
z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (ALT) do wartości ponad
pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących
produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Zaobserwowano również zwiększenie aktywności ALT podczas stosowania leków
przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HCV zawierających glekaprewir/pibrentaswir i
sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz punkty 4.3 i 4.5).
Zmniejszenie skuteczności
12
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia tabletki z substancjami czynnymi (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz
punkt 4.2) lub równoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być wiarygodna
dopiero po upływie okresu adaptacyjnego trwającego około trzech cykli.
W razie utrzymywania się lub wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych
cyklach, należy rozważyć przyczyny niehormonalne oraz wykonać odpowiednie badania
diagnostyczne w celu wykluczenia zmian nowotworowych lub ciąży. Mogą one obejmować
łyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w okresie przyjmowania tabletek
placebo. Jeśli złożony doustny środek antykoncepcyjny był stosowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jednakże, jeśli złożony
doustny środek antykoncepcyjny nie był stosowany zgodnie z zaleceniami przed pierwszym brakiem
krwawienia z odstawienia lub gdy krwawienie z odstawienia nie wystąpiło dwukrotnie, należy
wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Orlifique
Mogą wystąpić interakcje z innymi produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne
w postaci zwiększenia klirensu hormonów płciowych, co może powodować krwawienia śródcykliczne
i (lub) nieskuteczność antykoncepcji.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymatyczna jest
zazwyczaj widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zakończeniu leczenia indukcja enzymatyczna może
utrzymywać się przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne powinny stosować
tymczasowo mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz doustnego środka
antykoncepcyjnego. Dodatkowe metody muszą być stosowane podczas całego okresu terapii
skojarzonej oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli leczenie to trwa dłużej niż koniec
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z bieżącego opakowania doustnego środka
antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego
opakowania.
Leczenie długoterminowe
W przypadku kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe,
zaleca się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.
W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.
Produkty lecznicze zwiększające klirens doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność poprzez indukcję enzymów), np.:
13
barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, leki stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina, efawirenz) i prawdopodobnie także felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny
(Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające wpływ na klirens doustnych środków antykoncepcyjnych:
Równoczesne stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy HIV
i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, włączając połączenie z inhibitorami
HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu.
W niektórych przypadkach zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też, zalecając równoczesne stosowanie produktów leczniczych przeciwko HIV/HCV należy
wziąć pod uwagę możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, u kobiet podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami
odwrotnej transkryptazy należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymu pozostaje nieznane.
Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W wielodawkowym badaniu z zastosowaniem połączenia drospirenonu (3 mg na dobę)
i etynyloestradiolu (0,02 mg na dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4 - ketokonazolu przez 10 dni
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- i 1,4-krotnie.
Dawka etorykoksybu wynosząca 60 do 120 mg na dobę, podawana równocześnie ze złożoną
antykoncepcją doustną zawierającą 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowała zwiększenie stężenia
etynyloestradiolu w osoczu od 1,4- do 1,6-krotnie.
Wpływ produktu Orlifique na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych produktów leczniczych.
W związku z tym stężenia w osoczu i tkankach mogą zarówno zwiększać się (np. cyklosporyna), jak
i zmniejszać się (np. lamotrygina).
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir,
dazabuwir z rybawiryna lub bez, glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir
może zwiększać ryzyko zwiększenia aktywności aminotransferaz (patrz punkty 4.3 i 4.4). Dlatego
przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami, kobiety przyjmujące produkt leczniczy Orlifique muszą
zastosować alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie
progestagen lub metody niehormonalne). Ponowne stosowanie produktu leczniczego Orlifique można
rozpocząć po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia tymi lekami.
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym wskaźniki biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenie białek osocza (nośnikowych) w osoczu krwi, np. kortykosteroidy wiążące globuliny oraz
frakcje lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj utrzymują się w prawidłowym
zakresie wartości prawidłowych.
14
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Orlifique nie jest wskazany w okresie ciąży.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania produktu leczniczego Orlifique, należy
natychmiast przerwać jego stosowanie.
Większość badań epidemiologicznych nie wykazała zwiększonego ryzyka wystąpienia wad u dzieci
urodzonych przez kobiety przyjmujące tabletki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani
jakiegokolwiek działania teratogennego po niezamierzonym przyjmowaniu tabletek
antykoncepcyjnych w okresie ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Orlifique należy wziąć pod uwagę
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkt 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą one zmniejszać
ilość kobiecego mleka oraz zmieniać jego skład. Dlatego zazwyczaj nie zaleca się stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu zakończenia karmienia piersią.
Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka
kobiecego. Takie ilości mogą mieć wpływ na dziecko.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie zaobserwowano wpływu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest ból głowy (u 17-24% kobiet stosujących
Orlifique).
Odnotowano następujące działania niepożądane w okresie stosowania produktów złożonych
zawierających etynyloestradiol i (lub) lewonorgestrel:
Układy i narządy Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1 000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1 000)
Zaburzenia oka nietolerancja soczewek
kontaktowych
Zaburzenia żołądka i
jelit
nudności, ból
brzucha
wymioty, biegunka
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość
Badania diagnostyczne zwiększenie masy
ciała
zmniejszenie masy
ciała
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
zatrzymanie płynów
w organizmie
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy migrena
15
Zaburzenia psychiczne depresyjny nastrój,
zmienny nastrój
zmniejszenie libido zwiększenie libido
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
wrażliwość piersi,
ból piersi
powiększenie piersi wydzielina z piersi,
upławy
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
wysypka, pokrzywka rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
naczyniowe
zakrzepica żył,
zakrzepica tętnic
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie
działania niepożądane, które są omówione w punkcie 4.4:
- żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,
- nadciśnienie tętnicze,
- nowotwory wątroby,
- egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego
obrzęku naczynioruchowego,
- choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, migrena,
endometrioza, mięśniaki macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka
ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka
cholestatyczna.
Częstość przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne
jest nieznacznie zwiększona. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, to
liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka raka piersi. Więcej informacji,
patrz punkty 4.3 i 4.4.
Interakcje
Interakcje pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi
(induktorami enzymatycznymi) mogą prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku
skuteczności antykoncepcyjnej (patrz punkt 4.5).
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub
nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
16
4.9 Przedawkowanie
Brak doniesień dotyczących poważnych skutków przedawkowania. Na podstawie ogólnego
doświadczenia ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, objawy, które mogą
ewentualnie wystąpić w tym przypadku to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy
u młodych dziewcząt.
Nie ma swoistego antidotum. Należy zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA07
Skuteczność antykoncepcyjna złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest oparta na
wzajemnym współdziałaniu różnych czynników. Najważniejsze wśród tych czynników to hamowanie
owulacji oraz zmiany w śluzie szyjki macicy.
Przeprowadzono badania kliniczne z udziałem 2498 kobiet w wieku od 18 do 40 lat. Całkowity
wskaźnik Pearla obliczony w tych badaniach wynosił 0,69 (95% przedział ufności 0,3-1,36) na
podstawie 15 026 cykli leczenia.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podawany doustnie wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie
w surowicy, około 50 pg/ml, jest osiągane w ciągu 1-2 godzin po przyjęciu tabletki Orlifique.
W trakcie wchłaniania i w wyniku efektu pierwszego przejścia w wątrobie etynyloestradiol jest
intensywnie metabolizowany, wskutek czego średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi
około 45% (zmienność osobnicza około 20-65%).
Dystrybucja
Etynyloestradiol jest silnie (około 98%), ale niespecyficznie wiązany z albuminami surowicy oraz
pobudza zwiększenie stężenia SHBG w surowicy. Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu
wynosi 2,8-8,6 l/kg.
Metabolizm
Etynyloestradiol podlega przemianie przedukładowej zarówno w błonie śluzowej jelita cienkiego, jak
i w wątrobie. Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany przez hydroksylację pierścienia
aromatycznego powodującą powstanie różnych hydroksylowanych i metylowanych metabolitów,
które występują w postaci wolnych metabolitów lub połączeń z glukuronidami lub siarczanami
w surowicy. Szybkość klirensu metabolicznego z surowicy wynosi 2,3-7 ml/min/kg.
Eliminacja
Stężenia etynyloestradiolu w surowicy zmniejszają się w dwóch fazach charakteryzujących się
okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio około 1 godziny i 10-20 godzin.
Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Jego metabolity są wydalane z moczem
i żółcią w stosunku 4:6, a okres półtrwania wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy wzrasta około 2-krotnie po dalszym stosowaniu tabletek
produktu leczniczego Orlifique. W związku ze zmiennym okresem półtrwania fazy końcowej klirensu
17
w surowicy i codziennym stosowaniem produktu leczniczego, stan stacjonarny zostaje osiągnięty po
około tygodniu.
Lewonorgestrel
Wchłanianie
Po podaniu doustnym lewonorgestrel wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie
w osoczu, około 2,3 ng/ml, jest osiągane po 1,3 godziny po przyjęciu tabletki produktu leczniczego
Orlifique. Biodostępność wynosi prawie 100%.
Dystrybucja
Lewonorgestrel wiąże się z albuminami surowicy i globuliną wiążącą hormony płciowe (ang. Sex
Hormone Binding Globulin, SHBG). Tylko 1,1% całkowitego stężenia produktu leczniczego w
surowicy występuje w postaci wolnej, około 65% wiąże się specyficznie z SHBG i około 35% wiąże
się niespecyficznie z albuminami. Wzrost stężenia SHBG indukowany przez etynyloestradiol wpływa
na względną dystrybucję lewonorgestrelu w różnych frakcjach białkowych. Indukcja białek wiążących
powoduje wzrost frakcji związanej z SHBG oraz spadek frakcji związanej z albuminami. Pozorna
objętość dystrybucji lewonorgestrelu wynosi 129 l po podaniu pojedynczej dawki.
Metabolizm
Lewonorgestrel jest całkowicie metabolizowany na typowych szlakach metabolizmu hormonów
sterydowych. Szybkość klirensu metabolicznego z surowicy wynosi około 1,0 ml/min/kg.
Eliminacja
Stężenia lewonorgestrelu w surowicy zmniejszają się w dwóch fazach. Końcowa faza charakteryzuje
się okresem półtrwania wynoszącym około 25 godzin. Lewonorgestrel nie jest wydalany w postaci
niezmienionej. Jego metabolity wydalane są z moczem i przez drogi żółciowe (z kałem) w stosunku
około 1:1. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Podczas ciągłego stosowania tabletek Orlifique, stężenia lewonorgestrelu w surowicy wzrastają około
3-krotnie osiągając stan stacjonarny podczas drugiej połowy cyklu leczenia. Na farmakokinetykę
lewonorgestrelu wpływają stężenia SHBG w surowicy, które wzrastają 1,5-1,6-krotnie podczas
stosowania estradiolu. Dlatego szybkość klirensu z surowicy oraz objętość dystrybucji są nieznacznie
zmniejszone w stanie stacjonarnym (0,7 ml/min/kg i około 100 l).
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Przedkliniczne badania (toksyczności ogólnej, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego
wpływu na reprodukcję) nie wykazały innych skutków niż te, które mogą być wyjaśnione w oparciu
o znany hormonalny profil etynyloestradiolu i lewonorgestrelu.
Należy jednak pamiętać, że steroidy płciowe mogą pobudzać wzrost pewnych hormonozależnych
tkanek i guzów.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Tabletki powlekane z substancjami czynnymi (różowe):
Rdzeń:
Laktoza bezwodna
Powidon K-30
Magnezu stearynian
Otoczka:
18
Alkohol poliwinylowy
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Czerwień Allura AC (E129), lak
Lecytyna sojowa
Żelaza tlenek czerwony (E172)
Indygotyna (E132), lak
Tabletki powlekane placebo (białe):
Rdzeń:
Laktoza bezwodna
Powidon K-30
Magnezu stearynian
Otoczka:
Alkohol poliwinylowy
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii aluminiowej z wypychaną powłoką (push-thru) PVC/PVDC pakowane w tekturowe
pudełka po 1, 3 lub 6 blistrów.
Każdy blister zawiera 21 tabletek z substancjami czynnymi (różowych) + 7 tabletek placebo
(białych).
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdańs