Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Madinette

Madinette


1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak
zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Madinette, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 47,17 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana. Madinette to okrągłe, różowe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Madinette powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Madinette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować jedną tabletkę codziennie o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem) przez 21
kolejnych dni, z następującą po nich 7-dniową przerwą w przyjmowaniu tabletek. Po 2-4 dniach od
przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia
miesiączkowego. Kolejne opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w
przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.
Sposób podawania
Tabletkę należy wycisnąć z blistra, z miejsca oznakowanego odpowiednim dniem tygodnia, i połknąć
w całości, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Tabletki przyjmuje się raz na dobę
według kolejności wskazanej przez strzałkę.
Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych
U pacjentek, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu
miesiączkowego)
2
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego tj. w
pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli rozpoczęto stosowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu, ochrona
antykoncepcyjna rozpoczyna się w dniu przyjęcia pierwszej tabletki i utrzymuje się w trakcie 7-
dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Stosowanie tabletek można też rozpocząć od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie od tego, czy
krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. W tym przypadku w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić,
aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu Madinette do czasu wystąpienia kolejnego
krwawienia miesiączkowego.
Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt leczniczy Madinette
Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego
Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Madinette w pierwszym dniu po zakończeniu
przerwy w stosowaniu tabletek lub przyjmowania tabletek placebo uprzednio stosowanego złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Zmiana z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only-pill, POP)
Pierwszą tabletkę produktu Madinette należy przyjąć w pierwszym dniu po zakończeniu stosowania
tabletek zawierających tylko progestagen. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy
stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu
Stosowanie produktu Madinette można rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub w dniu, w którym
powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek
należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży pacjentka może rozpocząć przyjmowanie
produktu Madinette natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcji.
Po porodzie, poronieniu lub aborcji w drugim trymestrze ciąży
Kobiety, które nie karmią piersią, mogą rozpocząć stosowanie produktu Madinette między 21. a 28.
dniem po porodzie. W tym przypadku dodatkowa, barierowa metoda antykoncepcji nie jest konieczna.
Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęto później niż 28. dnia po porodzie, konieczne jest stosowanie
dodatkowych, barierowych metod antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
Jeżeli pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem stosowania tabletek należy upewnić
się, że nie jest ona w ciąży lub poczekać z rozpoczęciem ich stosowania do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Laktacja (patrz punkt 4.6)
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Madinette.
Przerwanie przyjmowania produktu Madinette
Po przerwaniu przyjmowania produktu Madinette dany cykl może być wydłużony o około tydzień.
Nieregularne przyjmowanie tabletek
Jeżeli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, ale zastosuje ją w ciągu 12 godzin, nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak
zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Madinette, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 47,17 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana. Madinette to okrągłe, różowe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Madinette powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Madinette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować jedną tabletkę codziennie o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem) przez 21
kolejnych dni, z następującą po nich 7-dniową przerwą w przyjmowaniu tabletek. Po 2-4 dniach od
przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia
miesiączkowego. Kolejne opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w
przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.
Sposób podawania
Tabletkę należy wycisnąć z blistra, z miejsca oznakowanego odpowiednim dniem tygodnia, i połknąć
w całości, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Tabletki przyjmuje się raz na dobę
według kolejności wskazanej przez strzałkę.
Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych
U pacjentek, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu
miesiączkowego)
2
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego tj. w
pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli rozpoczęto stosowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu, ochrona
antykoncepcyjna rozpoczyna się w dniu przyjęcia pierwszej tabletki i utrzymuje się w trakcie 7-
dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Stosowanie tabletek można też rozpocząć od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie od tego, czy
krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. W tym przypadku w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić,
aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu Madinette do czasu wystąpienia kolejnego
krwawienia miesiączkowego.
Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt leczniczy Madinette
Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego
Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Madinette w pierwszym dniu po zakończeniu
przerwy w stosowaniu tabletek lub przyjmowania tabletek placebo uprzednio stosowanego złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Zmiana z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only-pill, POP)
Pierwszą tabletkę produktu Madinette należy przyjąć w pierwszym dniu po zakończeniu stosowania
tabletek zawierających tylko progestagen. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy
stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu
Stosowanie produktu Madinette można rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub w dniu, w którym
powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek
należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży pacjentka może rozpocząć przyjmowanie
produktu Madinette natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcji.
Po porodzie, poronieniu lub aborcji w drugim trymestrze ciąży
Kobiety, które nie karmią piersią, mogą rozpocząć stosowanie produktu Madinette między 21. a 28.
dniem po porodzie. W tym przypadku dodatkowa, barierowa metoda antykoncepcji nie jest konieczna.
Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęto później niż 28. dnia po porodzie, konieczne jest stosowanie
dodatkowych, barierowych metod antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
Jeżeli pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem stosowania tabletek należy upewnić
się, że nie jest ona w ciąży lub poczekać z rozpoczęciem ich stosowania do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Laktacja (patrz punkt 4.6)
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Madinette.
Przerwanie przyjmowania produktu Madinette
Po przerwaniu przyjmowania produktu Madinette dany cykl może być wydłużony o około tydzień.
Nieregularne przyjmowanie tabletek
Jeżeli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, ale zastosuje ją w ciągu 12 godzin, nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze.
3
Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki
powinno być zgodne z następującymi dwoma podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Konieczne jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek, aby zachować właściwy stopień
zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik.
Należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie
dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni
należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka
pominęła przyjmowanie tabletek w 1. tygodniu cyklu i w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie
tabletki (w tym w czasie przerwy w stosowaniu tabletek) doszło do stosunku płciowego, należy
rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do przerwy w
stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli w aktualnie wykorzystywanym opakowaniu pozostało mniej niż 7 tabletek, następne
opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z
aktualnie wykorzystywanego opakowania, tzn. bez zachowania przerwy w przyjmowaniu tabletek
pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi prawdopodobnie do czasu
zakończenia drugiego opakowania, jednak może dojść do niewielkiego krwawienia
międzymiesiączkowego lub plamienia w dniach przyjmowania tabletek. Jeżeli po zakończeniu
drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ciążowy.
Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie
produktu może być zmniejszone i skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może nie być zapewniona.
W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie „Nieregularne przyjmowanie
tabletek” (patrz powyżej). Należy kontynuować przyjmowanie produktu Madinette.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek
z następnego blistra produktu Madinette bez zachowania przerwy w stosowaniu leku. Wydłużony
okres przyjmowania tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Następnie po 7-dniowej przerwie można powrócić do
regularnego przyjmowania produktu Madinette.
Aby przesunąć wystąpienie miesiączki na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie
rozpoczyna się podczas aktualnego schematu przyjmowania tabletek, można zalecić pacjentce, aby
skróciła następną przerwę w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe
ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i w trakcie stosowania kolejnego opakowania
mogą wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (podobnie jak w przypadku
opóźniania występowania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi w trakcie stosowania, produkt leczniczy Madinette
należy natychmiast odstawić:
 nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1,
 występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
4
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE),
- znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym mutacja
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
- rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4),
- wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4),
 występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa),
- choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA),
- stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy),
- migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,
- wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia,
 utrata kontroli nad cukrzycą,
 niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (stale
utrzymujące się wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
 zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do wartości prawidłowych,
 uogólniony świąd i zastój żółci, szczególnie gdy wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub
podczas leczenia estrogenami,
 zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci,
 występowanie w przeszłości lub obecnie nowotworów wątroby,
 silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej (patrz
punkt 4.8),
 pierwszy lub kolejny epizod porfirii (wszystkich 3 rodzajów, szczególnie porfirii nabytej),
 występowanie obecnie lub w przeszłości złośliwych nowotworów hormonozależnych, takich jak
nowotwory piersi lub macicy,
 ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów,
 występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki, jeśli związane jest z ciężką
hipertriglicerydemią,
 ostre zaburzenia czucia, np. zaburzenia widzenia lub słuchu,
 zaburzenia ruchowe (szczególnie niedowład),
 zwiększenie częstości występowania drgawek padaczkowych,
 ciężka depresja,
 nasilenie otosklerozy podczas wcześniejszej ciąży,
 brak krwawienia miesiączkowego o niewyjaśnionej przyczynie,
 przerost endometrium,
 krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,
 oponiak lub oponiak w wywiadzie,
 jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem
i rytonawirem oraz dasabuwir, produktów leczniczych zawierających glekaprewir
z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak
zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Madinette, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 47,17 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana. Madinette to okrągłe, różowe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Madinette powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Madinette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować jedną tabletkę codziennie o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem) przez 21
kolejnych dni, z następującą po nich 7-dniową przerwą w przyjmowaniu tabletek. Po 2-4 dniach od
przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia
miesiączkowego. Kolejne opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w
przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.
Sposób podawania
Tabletkę należy wycisnąć z blistra, z miejsca oznakowanego odpowiednim dniem tygodnia, i połknąć
w całości, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Tabletki przyjmuje się raz na dobę
według kolejności wskazanej przez strzałkę.
Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych
U pacjentek, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu
miesiączkowego)
2
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego tj. w
pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli rozpoczęto stosowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu, ochrona
antykoncepcyjna rozpoczyna się w dniu przyjęcia pierwszej tabletki i utrzymuje się w trakcie 7-
dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Stosowanie tabletek można też rozpocząć od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie od tego, czy
krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. W tym przypadku w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić,
aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu Madinette do czasu wystąpienia kolejnego
krwawienia miesiączkowego.
Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt leczniczy Madinette
Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego
Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Madinette w pierwszym dniu po zakończeniu
przerwy w stosowaniu tabletek lub przyjmowania tabletek placebo uprzednio stosowanego złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Zmiana z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only-pill, POP)
Pierwszą tabletkę produktu Madinette należy przyjąć w pierwszym dniu po zakończeniu stosowania
tabletek zawierających tylko progestagen. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy
stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu
Stosowanie produktu Madinette można rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub w dniu, w którym
powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek
należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży pacjentka może rozpocząć przyjmowanie
produktu Madinette natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcji.
Po porodzie, poronieniu lub aborcji w drugim trymestrze ciąży
Kobiety, które nie karmią piersią, mogą rozpocząć stosowanie produktu Madinette między 21. a 28.
dniem po porodzie. W tym przypadku dodatkowa, barierowa metoda antykoncepcji nie jest konieczna.
Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęto później niż 28. dnia po porodzie, konieczne jest stosowanie
dodatkowych, barierowych metod antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
Jeżeli pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem stosowania tabletek należy upewnić
się, że nie jest ona w ciąży lub poczekać z rozpoczęciem ich stosowania do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Laktacja (patrz punkt 4.6)
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Madinette.
Przerwanie przyjmowania produktu Madinette
Po przerwaniu przyjmowania produktu Madinette dany cykl może być wydłużony o około tydzień.
Nieregularne przyjmowanie tabletek
Jeżeli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, ale zastosuje ją w ciągu 12 godzin, nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze.
3
Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki
powinno być zgodne z następującymi dwoma podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Konieczne jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek, aby zachować właściwy stopień
zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik.
Należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie
dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni
należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka
pominęła przyjmowanie tabletek w 1. tygodniu cyklu i w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie
tabletki (w tym w czasie przerwy w stosowaniu tabletek) doszło do stosunku płciowego, należy
rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do przerwy w
stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli w aktualnie wykorzystywanym opakowaniu pozostało mniej niż 7 tabletek, następne
opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z
aktualnie wykorzystywanego opakowania, tzn. bez zachowania przerwy w przyjmowaniu tabletek
pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi prawdopodobnie do czasu
zakończenia drugiego opakowania, jednak może dojść do niewielkiego krwawienia
międzymiesiączkowego lub plamienia w dniach przyjmowania tabletek. Jeżeli po zakończeniu
drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ciążowy.
Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie
produktu może być zmniejszone i skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może nie być zapewniona.
W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie „Nieregularne przyjmowanie
tabletek” (patrz powyżej). Należy kontynuować przyjmowanie produktu Madinette.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek
z następnego blistra produktu Madinette bez zachowania przerwy w stosowaniu leku. Wydłużony
okres przyjmowania tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Następnie po 7-dniowej przerwie można powrócić do
regularnego przyjmowania produktu Madinette.
Aby przesunąć wystąpienie miesiączki na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie
rozpoczyna się podczas aktualnego schematu przyjmowania tabletek, można zalecić pacjentce, aby
skróciła następną przerwę w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe
ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i w trakcie stosowania kolejnego opakowania
mogą wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (podobnie jak w przypadku
opóźniania występowania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi w trakcie stosowania, produkt leczniczy Madinette
należy natychmiast odstawić:
 nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1,
 występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
4
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE),
- znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym mutacja
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
- rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4),
- wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4),
 występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa),
- choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA),
- stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy),
- migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,
- wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia,
 utrata kontroli nad cukrzycą,
 niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (stale
utrzymujące się wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
 zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do wartości prawidłowych,
 uogólniony świąd i zastój żółci, szczególnie gdy wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub
podczas leczenia estrogenami,
 zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci,
 występowanie w przeszłości lub obecnie nowotworów wątroby,
 silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej (patrz
punkt 4.8),
 pierwszy lub kolejny epizod porfirii (wszystkich 3 rodzajów, szczególnie porfirii nabytej),
 występowanie obecnie lub w przeszłości złośliwych nowotworów hormonozależnych, takich jak
nowotwory piersi lub macicy,
 ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów,
 występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki, jeśli związane jest z ciężką
hipertriglicerydemią,
 ostre zaburzenia czucia, np. zaburzenia widzenia lub słuchu,
 zaburzenia ruchowe (szczególnie niedowład),
 zwiększenie częstości występowania drgawek padaczkowych,
 ciężka depresja,
 nasilenie otosklerozy podczas wcześniejszej ciąży,
 brak krwawienia miesiączkowego o niewyjaśnionej przyczynie,
 przerost endometrium,
 krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,
 oponiak lub oponiak w wywiadzie,
 jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem
i rytonawirem oraz dasabuwir, produktów leczniczych zawierających glekaprewir
z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
5
Przeciwwskazanie może stanowić również obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka
zakrzepicy tętniczej lub żylnej (patrz punkt 4.4).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu
krążenia, związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko
to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie zaznaczone u
kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować
inne metody antykoncepcji.
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększeniem
ryzyka występowania różnych ciężkich chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Chorobowość i śmiertelność zwiększa się
wyraźnie w przypadku obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze,
hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca.
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Madinette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Choroba zakrzepowo-zatorowa i inne choroby naczyniowe
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek między stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i zwiększeniem ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych, takich jak zawał mięśnia
sercowego, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Zaburzenia te występują
rzadko. U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko
zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych,
nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie
określono dotychczas ryzyka stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z tymi
produktami o małym ryzyku. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów znanych
z najniższego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie
po przerwie w stosowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i
nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to
może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki
(patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
(<50 μg etynyloestradiolu), wykazały, że w okresie roku u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
6
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa.
Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających chlormadynon do
ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet
stosujących małe dawki złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Madinette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie
należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin,
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu na co najmniej 4
tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i
niewznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Madinette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w ciągu roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak
zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Madinette, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 47,17 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana. Madinette to okrągłe, różowe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Madinette powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Madinette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować jedną tabletkę codziennie o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem) przez 21
kolejnych dni, z następującą po nich 7-dniową przerwą w przyjmowaniu tabletek. Po 2-4 dniach od
przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia
miesiączkowego. Kolejne opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w
przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.
Sposób podawania
Tabletkę należy wycisnąć z blistra, z miejsca oznakowanego odpowiednim dniem tygodnia, i połknąć
w całości, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Tabletki przyjmuje się raz na dobę
według kolejności wskazanej przez strzałkę.
Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych
U pacjentek, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu
miesiączkowego)
2
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego tj. w
pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli rozpoczęto stosowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu, ochrona
antykoncepcyjna rozpoczyna się w dniu przyjęcia pierwszej tabletki i utrzymuje się w trakcie 7-
dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Stosowanie tabletek można też rozpocząć od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie od tego, czy
krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. W tym przypadku w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić,
aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu Madinette do czasu wystąpienia kolejnego
krwawienia miesiączkowego.
Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt leczniczy Madinette
Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego
Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Madinette w pierwszym dniu po zakończeniu
przerwy w stosowaniu tabletek lub przyjmowania tabletek placebo uprzednio stosowanego złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Zmiana z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only-pill, POP)
Pierwszą tabletkę produktu Madinette należy przyjąć w pierwszym dniu po zakończeniu stosowania
tabletek zawierających tylko progestagen. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy
stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu
Stosowanie produktu Madinette można rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub w dniu, w którym
powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek
należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży pacjentka może rozpocząć przyjmowanie
produktu Madinette natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcji.
Po porodzie, poronieniu lub aborcji w drugim trymestrze ciąży
Kobiety, które nie karmią piersią, mogą rozpocząć stosowanie produktu Madinette między 21. a 28.
dniem po porodzie. W tym przypadku dodatkowa, barierowa metoda antykoncepcji nie jest konieczna.
Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęto później niż 28. dnia po porodzie, konieczne jest stosowanie
dodatkowych, barierowych metod antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
Jeżeli pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem stosowania tabletek należy upewnić
się, że nie jest ona w ciąży lub poczekać z rozpoczęciem ich stosowania do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Laktacja (patrz punkt 4.6)
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Madinette.
Przerwanie przyjmowania produktu Madinette
Po przerwaniu przyjmowania produktu Madinette dany cykl może być wydłużony o około tydzień.
Nieregularne przyjmowanie tabletek
Jeżeli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, ale zastosuje ją w ciągu 12 godzin, nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze.
3
Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki
powinno być zgodne z następującymi dwoma podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Konieczne jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek, aby zachować właściwy stopień
zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik.
Należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie
dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni
należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka
pominęła przyjmowanie tabletek w 1. tygodniu cyklu i w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie
tabletki (w tym w czasie przerwy w stosowaniu tabletek) doszło do stosunku płciowego, należy
rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do przerwy w
stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli w aktualnie wykorzystywanym opakowaniu pozostało mniej niż 7 tabletek, następne
opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z
aktualnie wykorzystywanego opakowania, tzn. bez zachowania przerwy w przyjmowaniu tabletek
pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi prawdopodobnie do czasu
zakończenia drugiego opakowania, jednak może dojść do niewielkiego krwawienia
międzymiesiączkowego lub plamienia w dniach przyjmowania tabletek. Jeżeli po zakończeniu
drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ciążowy.
Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie
produktu może być zmniejszone i skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może nie być zapewniona.
W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie „Nieregularne przyjmowanie
tabletek” (patrz powyżej). Należy kontynuować przyjmowanie produktu Madinette.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek
z następnego blistra produktu Madinette bez zachowania przerwy w stosowaniu leku. Wydłużony
okres przyjmowania tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Następnie po 7-dniowej przerwie można powrócić do
regularnego przyjmowania produktu Madinette.
Aby przesunąć wystąpienie miesiączki na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie
rozpoczyna się podczas aktualnego schematu przyjmowania tabletek, można zalecić pacjentce, aby
skróciła następną przerwę w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe
ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i w trakcie stosowania kolejnego opakowania
mogą wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (podobnie jak w przypadku
opóźniania występowania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi w trakcie stosowania, produkt leczniczy Madinette
należy natychmiast odstawić:
 nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1,
 występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
4
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE),
- znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym mutacja
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
- rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4),
- wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4),
 występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa),
- choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA),
- stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy),
- migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,
- wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia,
 utrata kontroli nad cukrzycą,
 niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (stale
utrzymujące się wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
 zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do wartości prawidłowych,
 uogólniony świąd i zastój żółci, szczególnie gdy wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub
podczas leczenia estrogenami,
 zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci,
 występowanie w przeszłości lub obecnie nowotworów wątroby,
 silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej (patrz
punkt 4.8),
 pierwszy lub kolejny epizod porfirii (wszystkich 3 rodzajów, szczególnie porfirii nabytej),
 występowanie obecnie lub w przeszłości złośliwych nowotworów hormonozależnych, takich jak
nowotwory piersi lub macicy,
 ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów,
 występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki, jeśli związane jest z ciężką
hipertriglicerydemią,
 ostre zaburzenia czucia, np. zaburzenia widzenia lub słuchu,
 zaburzenia ruchowe (szczególnie niedowład),
 zwiększenie częstości występowania drgawek padaczkowych,
 ciężka depresja,
 nasilenie otosklerozy podczas wcześniejszej ciąży,
 brak krwawienia miesiączkowego o niewyjaśnionej przyczynie,
 przerost endometrium,
 krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,
 oponiak lub oponiak w wywiadzie,
 jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem
i rytonawirem oraz dasabuwir, produktów leczniczych zawierających glekaprewir
z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
5
Przeciwwskazanie może stanowić również obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka
zakrzepicy tętniczej lub żylnej (patrz punkt 4.4).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu
krążenia, związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko
to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie zaznaczone u
kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować
inne metody antykoncepcji.
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększeniem
ryzyka występowania różnych ciężkich chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Chorobowość i śmiertelność zwiększa się
wyraźnie w przypadku obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze,
hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca.
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Madinette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Choroba zakrzepowo-zatorowa i inne choroby naczyniowe
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek między stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i zwiększeniem ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych, takich jak zawał mięśnia
sercowego, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Zaburzenia te występują
rzadko. U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko
zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych,
nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie
określono dotychczas ryzyka stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z tymi
produktami o małym ryzyku. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów znanych
z najniższego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie
po przerwie w stosowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i
nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to
może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki
(patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
(<50 μg etynyloestradiolu), wykazały, że w okresie roku u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
6
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa.
Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających chlormadynon do
ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet
stosujących małe dawki złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Madinette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie
należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin,
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu na co najmniej 4
tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i
niewznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Madinette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w ciągu roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu
oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
8
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u
kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Madinette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników –
w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt
4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2) Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-
mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak
zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Madinette, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 47,17 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana. Madinette to okrągłe, różowe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Madinette powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Madinette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Należy przyjmować jedną tabletkę codziennie o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem) przez 21
kolejnych dni, z następującą po nich 7-dniową przerwą w przyjmowaniu tabletek. Po 2-4 dniach od
przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia
miesiączkowego. Kolejne opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w
przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.
Sposób podawania
Tabletkę należy wycisnąć z blistra, z miejsca oznakowanego odpowiednim dniem tygodnia, i połknąć
w całości, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Tabletki przyjmuje się raz na dobę
według kolejności wskazanej przez strzałkę.
Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych
U pacjentek, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu
miesiączkowego)
2
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego tj. w
pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli rozpoczęto stosowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu, ochrona
antykoncepcyjna rozpoczyna się w dniu przyjęcia pierwszej tabletki i utrzymuje się w trakcie 7-
dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Stosowanie tabletek można też rozpocząć od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie od tego, czy
krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. W tym przypadku w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić,
aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu Madinette do czasu wystąpienia kolejnego
krwawienia miesiączkowego.
Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt leczniczy Madinette
Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego
Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Madinette w pierwszym dniu po zakończeniu
przerwy w stosowaniu tabletek lub przyjmowania tabletek placebo uprzednio stosowanego złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Zmiana z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only-pill, POP)
Pierwszą tabletkę produktu Madinette należy przyjąć w pierwszym dniu po zakończeniu stosowania
tabletek zawierających tylko progestagen. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy
stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu
Stosowanie produktu Madinette można rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub w dniu, w którym
powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek
należy stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji.
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży
Po poronieniu lub aborcji w pierwszym trymestrze ciąży pacjentka może rozpocząć przyjmowanie
produktu Madinette natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcji.
Po porodzie, poronieniu lub aborcji w drugim trymestrze ciąży
Kobiety, które nie karmią piersią, mogą rozpocząć stosowanie produktu Madinette między 21. a 28.
dniem po porodzie. W tym przypadku dodatkowa, barierowa metoda antykoncepcji nie jest konieczna.
Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęto później niż 28. dnia po porodzie, konieczne jest stosowanie
dodatkowych, barierowych metod antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
Jeżeli pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem stosowania tabletek należy upewnić
się, że nie jest ona w ciąży lub poczekać z rozpoczęciem ich stosowania do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Laktacja (patrz punkt 4.6)
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Madinette.
Przerwanie przyjmowania produktu Madinette
Po przerwaniu przyjmowania produktu Madinette dany cykl może być wydłużony o około tydzień.
Nieregularne przyjmowanie tabletek
Jeżeli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, ale zastosuje ją w ciągu 12 godzin, nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze.
3
Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki
powinno być zgodne z następującymi dwoma podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Konieczne jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek, aby zachować właściwy stopień
zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik.
Należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie
dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni
należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka
pominęła przyjmowanie tabletek w 1. tygodniu cyklu i w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie
tabletki (w tym w czasie przerwy w stosowaniu tabletek) doszło do stosunku płciowego, należy
rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do przerwy w
stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli w aktualnie wykorzystywanym opakowaniu pozostało mniej niż 7 tabletek, następne
opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z
aktualnie wykorzystywanego opakowania, tzn. bez zachowania przerwy w przyjmowaniu tabletek
pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi prawdopodobnie do czasu
zakończenia drugiego opakowania, jednak może dojść do niewielkiego krwawienia
międzymiesiączkowego lub plamienia w dniach przyjmowania tabletek. Jeżeli po zakończeniu
drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ciążowy.
Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie
produktu może być zmniejszone i skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może nie być zapewniona.
W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie „Nieregularne przyjmowanie
tabletek” (patrz powyżej). Należy kontynuować przyjmowanie produktu Madinette.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek
z następnego blistra produktu Madinette bez zachowania przerwy w stosowaniu leku. Wydłużony
okres przyjmowania tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Następnie po 7-dniowej przerwie można powrócić do
regularnego przyjmowania produktu Madinette.
Aby przesunąć wystąpienie miesiączki na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie
rozpoczyna się podczas aktualnego schematu przyjmowania tabletek, można zalecić pacjentce, aby
skróciła następną przerwę w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe
ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i w trakcie stosowania kolejnego opakowania
mogą wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (podobnie jak w przypadku
opóźniania występowania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi w trakcie stosowania, produkt leczniczy Madinette
należy natychmiast odstawić:
 nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1,
 występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
4
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE),
- znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym mutacja
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
- rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4),
- wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4),
 występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa),
- choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA),
- stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy),
- migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,
- wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia,
 utrata kontroli nad cukrzycą,
 niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (stale
utrzymujące się wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
 zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do wartości prawidłowych,
 uogólniony świąd i zastój żółci, szczególnie gdy wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub
podczas leczenia estrogenami,
 zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci,
 występowanie w przeszłości lub obecnie nowotworów wątroby,
 silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej (patrz
punkt 4.8),
 pierwszy lub kolejny epizod porfirii (wszystkich 3 rodzajów, szczególnie porfirii nabytej),
 występowanie obecnie lub w przeszłości złośliwych nowotworów hormonozależnych, takich jak
nowotwory piersi lub macicy,
 ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów,
 występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki, jeśli związane jest z ciężką
hipertriglicerydemią,
 ostre zaburzenia czucia, np. zaburzenia widzenia lub słuchu,
 zaburzenia ruchowe (szczególnie niedowład),
 zwiększenie częstości występowania drgawek padaczkowych,
 ciężka depresja,
 nasilenie otosklerozy podczas wcześniejszej ciąży,
 brak krwawienia miesiączkowego o niewyjaśnionej przyczynie,
 przerost endometrium,
 krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,
 oponiak lub oponiak w wywiadzie,
 jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem
i rytonawirem oraz dasabuwir, produktów leczniczych zawierających glekaprewir
z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
5
Przeciwwskazanie może stanowić również obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka
zakrzepicy tętniczej lub żylnej (patrz punkt 4.4).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu
krążenia, związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko
to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie zaznaczone u
kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować
inne metody antykoncepcji.
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększeniem
ryzyka występowania różnych ciężkich chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Chorobowość i śmiertelność zwiększa się
wyraźnie w przypadku obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze,
hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca.
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Madinette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Choroba zakrzepowo-zatorowa i inne choroby naczyniowe
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek między stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i zwiększeniem ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych, takich jak zawał mięśnia
sercowego, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Zaburzenia te występują
rzadko. U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko
zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych,
nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie
określono dotychczas ryzyka stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z tymi
produktami o małym ryzyku. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów znanych
z najniższego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie
po przerwie w stosowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i
nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to
może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki
(patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
(<50 μg etynyloestradiolu), wykazały, że w okresie roku u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
6
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa.
Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających chlormadynon do
ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet
stosujących małe dawki złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Madinette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie
należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin,
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu na co najmniej 4
tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i
niewznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Madinette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w ciągu roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu
oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
8
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u
kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Madinette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników –
w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt
4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2) Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-
mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
9
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u
kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).Tym niemniej
trwają spory dotyczące wpływu czynników dodatkowych (np. różna liczba partnerów seksualnych
oraz stosowanie barierowych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także „Wymagane
badania lekarskie”).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR =
1,24). To zwiększone ryzyko zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych do podstawowego ryzyka związanego z wiekiem.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby
rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet aktualnie lub do niedawna stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka wystąpienia raka
piersi.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych, i jeszcze rzadziej – złośliwych,
nowotworów wątroby u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W
razie wystąpienia silnego, nieustępującego samoistnie bólu brzucha, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, w
diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby i przerwać stosowanie produktu
Madinette.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) w związku ze stosowaniem octanu
chlormadynonu, zwłaszcza w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka miesięcy lub lat). Należy
kontrolować, czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak,wszelkie leczenie zawierające
octan chlormadynonu, należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem chlormadynonu.
Inne stany
U wielu kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia
tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Do tej pory nie potwierdzono związku
pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a klinicznie objawowym
nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania produktu Madinette wystąpi istotne klinicznie
zwiększenie ciśnienia, produkt należy odstawić i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Można
kontynuować stosowanie produktu Madinette, gdy terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadzi do
powrotu wartości ciśnienia do normy.
U kobiet, u których występowała opryszczka ciężarnych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych może dojść do jej nawrotu.
10
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Kobiety z hipertriglicerydemią w wywiadzie lub z takimi zaburzeniami w rodzinie, mogą być
narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą
wymagać przerwania stosowania produktu do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
normy. Nawrót żółtaczki związanej z zastojem żółci, która wystąpiła po raz pierwszy w czasie ciąży
bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać obwodową insulinooporność oraz
tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą należy uważnie obserwować w trakcie stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Niezbyt często może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety
ze skłonnością do występowania tego typu zmian powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub
promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Środki ostrożności
Stosowanie estrogenów lub połączenia estrogenu z progestagenem może mieć negatywny wpływ na
pewne choroby i (lub) stany. Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku:
 padaczki
 stwardnienia rozsianego
 tężyczki
 migreny (patrz także punkt 4.3)
 astmy oskrzelowej
 niewydolności serca lub nerek
 pląsawicy mniejszej
 cukrzycy (patrz także punkt 4.3)
 chorób wątroby (patrz także punkt 4.3)
 dyslipoproteinemii (patrz także punkt 4.3)
 chorób autoimmunologicznych (w tym tocznia rumieniowatego układowego)
 otyłości
 nadciśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.3)
 endometriozy
 żylakowatości
 zapalenia żył (patrz także punkt 4.3)
 zaburzeń krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3)
 mastopatii
 mięśniaki macicy
 opryszczki ciężarnych
 depresji (patrz także punkt 4.3)
 przewlekłej zapalnej choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) (patrz także punkt 4.8).
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Madinette należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
3
Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki
powinno być zgodne z następującymi dwoma podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Konieczne jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek, aby zachować właściwy stopień
zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik.
Należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie
dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni
należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka
pominęła przyjmowanie tabletek w 1. tygodniu cyklu i w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie
tabletki (w tym w czasie przerwy w stosowaniu tabletek) doszło do stosunku płciowego, należy
rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do przerwy w
stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli w aktualnie wykorzystywanym opakowaniu pozostało mniej niż 7 tabletek, następne
opakowanie produktu Madinette należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z
aktualnie wykorzystywanego opakowania, tzn. bez zachowania przerwy w przyjmowaniu tabletek
pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi prawdopodobnie do czasu
zakończenia drugiego opakowania, jednak może dojść do niewielkiego krwawienia
międzymiesiączkowego lub plamienia w dniach przyjmowania tabletek. Jeżeli po zakończeniu
drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ciążowy.
Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki
Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie
produktu może być zmniejszone i skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może nie być zapewniona.
W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie „Nieregularne przyjmowanie
tabletek” (patrz powyżej). Należy kontynuować przyjmowanie produktu Madinette.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek
z następnego blistra produktu Madinette bez zachowania przerwy w stosowaniu leku. Wydłużony
okres przyjmowania tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Następnie po 7-dniowej przerwie można powrócić do
regularnego przyjmowania produktu Madinette.
Aby przesunąć wystąpienie miesiączki na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie
rozpoczyna się podczas aktualnego schematu przyjmowania tabletek, można zalecić pacjentce, aby
skróciła następną przerwę w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe
ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i w trakcie stosowania kolejnego opakowania
mogą wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (podobnie jak w przypadku
opóźniania występowania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi w trakcie stosowania, produkt leczniczy Madinette
należy natychmiast odstawić:
 nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1,
 występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
4
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE),
- znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym mutacja
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
- rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4),
- wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4),
 występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa),
- choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA),
- stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy),
- migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,
- wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia,
 utrata kontroli nad cukrzycą,
 niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (stale
utrzymujące się wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
 zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do wartości prawidłowych,
 uogólniony świąd i zastój żółci, szczególnie gdy wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub
podczas leczenia estrogenami,
 zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci,
 występowanie w przeszłości lub obecnie nowotworów wątroby,
 silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej (patrz
punkt 4.8),
 pierwszy lub kolejny epizod porfirii (wszystkich 3 rodzajów, szczególnie porfirii nabytej),
 występowanie obecnie lub w przeszłości złośliwych nowotworów hormonozależnych, takich jak
nowotwory piersi lub macicy,
 ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów,
 występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki, jeśli związane jest z ciężką
hipertriglicerydemią,
 ostre zaburzenia czucia, np. zaburzenia widzenia lub słuchu,
 zaburzenia ruchowe (szczególnie niedowład),
 zwiększenie częstości występowania drgawek padaczkowych,
 ciężka depresja,
 nasilenie otosklerozy podczas wcześniejszej ciąży,
 brak krwawienia miesiączkowego o niewyjaśnionej przyczynie,
 przerost endometrium,
 krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,
 oponiak lub oponiak w wywiadzie,
 jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem
i rytonawirem oraz dasabuwir, produktów leczniczych zawierających glekaprewir
z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
5
Przeciwwskazanie może stanowić również obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka
zakrzepicy tętniczej lub żylnej (patrz punkt 4.4).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu
krążenia, związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko
to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie zaznaczone u
kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować
inne metody antykoncepcji.
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększeniem
ryzyka występowania różnych ciężkich chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Chorobowość i śmiertelność zwiększa się
wyraźnie w przypadku obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze,
hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca.
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Madinette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Choroba zakrzepowo-zatorowa i inne choroby naczyniowe
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek między stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i zwiększeniem ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych, takich jak zawał mięśnia
sercowego, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Zaburzenia te występują
rzadko. U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko
zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych,
nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie
określono dotychczas ryzyka stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z tymi
produktami o małym ryzyku. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów znanych
z najniższego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie
po przerwie w stosowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i
nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to
może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki
(patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
(<50 μg etynyloestradiolu), wykazały, że w okresie roku u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
6
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa.
Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających chlormadynon do
ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet
stosujących małe dawki złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Madinette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie
należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin,
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu na co najmniej 4
tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i
niewznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Madinette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w ciągu roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu
oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
8
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u
kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Madinette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników –
w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt
4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2) Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-
mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
9
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u
kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).Tym niemniej
trwają spory dotyczące wpływu czynników dodatkowych (np. różna liczba partnerów seksualnych
oraz stosowanie barierowych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także „Wymagane
badania lekarskie”).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR =
1,24). To zwiększone ryzyko zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych do podstawowego ryzyka związanego z wiekiem.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby
rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet aktualnie lub do niedawna stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka wystąpienia raka
piersi.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych, i jeszcze rzadziej – złośliwych,
nowotworów wątroby u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W
razie wystąpienia silnego, nieustępującego samoistnie bólu brzucha, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, w
diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby i przerwać stosowanie produktu
Madinette.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) w związku ze stosowaniem octanu
chlormadynonu, zwłaszcza w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka miesięcy lub lat). Należy
kontrolować, czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak,wszelkie leczenie zawierające
octan chlormadynonu, należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem chlormadynonu.
Inne stany
U wielu kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia
tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Do tej pory nie potwierdzono związku
pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a klinicznie objawowym
nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania produktu Madinette wystąpi istotne klinicznie
zwiększenie ciśnienia, produkt należy odstawić i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Można
kontynuować stosowanie produktu Madinette, gdy terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadzi do
powrotu wartości ciśnienia do normy.
U kobiet, u których występowała opryszczka ciężarnych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych może dojść do jej nawrotu.
10
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Kobiety z hipertriglicerydemią w wywiadzie lub z takimi zaburzeniami w rodzinie, mogą być
narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą
wymagać przerwania stosowania produktu do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
normy. Nawrót żółtaczki związanej z zastojem żółci, która wystąpiła po raz pierwszy w czasie ciąży
bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać obwodową insulinooporność oraz
tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą należy uważnie obserwować w trakcie stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Niezbyt często może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety
ze skłonnością do występowania tego typu zmian powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub
promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Środki ostrożności
Stosowanie estrogenów lub połączenia estrogenu z progestagenem może mieć negatywny wpływ na
pewne choroby i (lub) stany. Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku:
 padaczki
 stwardnienia rozsianego
 tężyczki
 migreny (patrz także punkt 4.3)
 astmy oskrzelowej
 niewydolności serca lub nerek
 pląsawicy mniejszej
 cukrzycy (patrz także punkt 4.3)
 chorób wątroby (patrz także punkt 4.3)
 dyslipoproteinemii (patrz także punkt 4.3)
 chorób autoimmunologicznych (w tym tocznia rumieniowatego układowego)
 otyłości
 nadciśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.3)
 endometriozy
 żylakowatości
 zapalenia żył (patrz także punkt 4.3)
 zaburzeń krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3)
 mastopatii
 mięśniaki macicy
 opryszczki ciężarnych
 depresji (patrz także punkt 4.3)
 przewlekłej zapalnej choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) (patrz także punkt 4.8).
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Madinette należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
11
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).
Badanie należy powtarzać raz w roku w trakcie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Regularne wykonywanie badania jest ważne również dlatego, że przeciwwskazania (np. przemijający
napad niedokrwienny) lub czynniki ryzyka (np. choroby zakrzepowe żył lub tętnic w wywiadzie
rodzinnym) mogą wystąpić po raz pierwszy w trakcie przyjmowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Badanie lekarskie powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego, badanie
piersi, brzucha, wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, w tym badanie cytologiczne
komórek szyjki macicy oraz odpowiednie badania laboratoryjne.
Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko
stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia
zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed
zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Do zmniejszenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść w razie
pominięcia tabletki (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”), wystąpienia wymiotów lub
zaburzeń jelitowych, w tym ciężkiej biegunki bądź też podczas długotrwałego jednoczesnego
stosowania niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) oraz w bardzo rzadkich przypadkach
występowania zaburzeń metabolicznych.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie
Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie w trakcie cyklu (krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie), zwłaszcza
w pierwszych miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocenę nieregularnych krwawień należy
przeprowadzić dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 cykli. W razie utrzymywania się lub
wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach podczas stosowania produktu
Madinette należy wykonać odpowiednie badania w celu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży,
lub wykluczenia zaburzeń organicznych. Jeżeli wykluczono te stany, można kontynuować
przyjmowanie produktu Madinette lub zamienić ten produkt na inny środek antykoncepcyjny.
Krwawienie miedzymiesiączkowe może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”, „Zalecenia w przypadku wystąpienia
wymiotów lub biegunki” oraz punkt 4.5).
Brak krwawienia z odstawienia
Po 21 dniach przyjmowania produktu zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. W
pojedynczych przypadkach i szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania tabletek krwawienie z
odstawienia może nie wystąpić. Jednakże nie musi to świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie nie występuje po jednym cyklu stosowania tabletek, podczas
którego nie pominięto żadnej tabletki, przerwa w przyjmowaniu tabletek nie była dłuższa niż 7 dni,
nie stosowano jednocześnie innych leków i nie występowały wymioty lub biegunka, zajście w ciążę
jest mało prawdopodobne i można kontynuować przyjmowanie produktu Madinette. Jednak jeżeli
zalecenia dotyczące stosowania produktu Madinette nie były przestrzegane przed pierwszym brakiem
12
krwawienia z odstawienia lub jeżeli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych
cyklach, przed kontynuacją przyjmowania produktu należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
W trakcie stosowania produktu Madinette nie należy przyjmować preparatów ziołowych
zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – patrz punkt 4.5.
Madinette zawiera laktozę
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać ze
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połaczeń pacjentki przyjmujące produkt
leczniczy Madinette powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki
antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Madinette można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia
leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń.
Interakcje farmakokinetyczne:
Wpływ innych produktów leczniczych naprodukt leczniczy Madinette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały
okres leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu
przyjmowania tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania
blistrowego, należy natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego bez przerwy w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
5
Przeciwwskazanie może stanowić również obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka
zakrzepicy tętniczej lub żylnej (patrz punkt 4.4).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu
krążenia, związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko
to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie zaznaczone u
kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować
inne metody antykoncepcji.
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększeniem
ryzyka występowania różnych ciężkich chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Chorobowość i śmiertelność zwiększa się
wyraźnie w przypadku obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze,
hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca.
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Madinette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Choroba zakrzepowo-zatorowa i inne choroby naczyniowe
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek między stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych i zwiększeniem ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych, takich jak zawał mięśnia
sercowego, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Zaburzenia te występują
rzadko. U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko
zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych,
nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie
określono dotychczas ryzyka stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z tymi
produktami o małym ryzyku. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów znanych
z najniższego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie
po przerwie w stosowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i
nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to
może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki
(patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
(<50 μg etynyloestradiolu), wykazały, że w okresie roku u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
6
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa.
Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających chlormadynon do
ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet
stosujących małe dawki złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Madinette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie
należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin,
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu na co najmniej 4
tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i
niewznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Madinette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
1 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w ciągu roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu
oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
8
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u
kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Madinette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników –
w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt
4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2) Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-
mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
9
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u
kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).Tym niemniej
trwają spory dotyczące wpływu czynników dodatkowych (np. różna liczba partnerów seksualnych
oraz stosowanie barierowych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także „Wymagane
badania lekarskie”).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR =
1,24). To zwiększone ryzyko zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych do podstawowego ryzyka związanego z wiekiem.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby
rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet aktualnie lub do niedawna stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka wystąpienia raka
piersi.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych, i jeszcze rzadziej – złośliwych,
nowotworów wątroby u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W
razie wystąpienia silnego, nieustępującego samoistnie bólu brzucha, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, w
diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby i przerwać stosowanie produktu
Madinette.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) w związku ze stosowaniem octanu
chlormadynonu, zwłaszcza w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka miesięcy lub lat). Należy
kontrolować, czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak,wszelkie leczenie zawierające
octan chlormadynonu, należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem chlormadynonu.
Inne stany
U wielu kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia
tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Do tej pory nie potwierdzono związku
pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a klinicznie objawowym
nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania produktu Madinette wystąpi istotne klinicznie
zwiększenie ciśnienia, produkt należy odstawić i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Można
kontynuować stosowanie produktu Madinette, gdy terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadzi do
powrotu wartości ciśnienia do normy.
U kobiet, u których występowała opryszczka ciężarnych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych może dojść do jej nawrotu.
10
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Kobiety z hipertriglicerydemią w wywiadzie lub z takimi zaburzeniami w rodzinie, mogą być
narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą
wymagać przerwania stosowania produktu do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
normy. Nawrót żółtaczki związanej z zastojem żółci, która wystąpiła po raz pierwszy w czasie ciąży
bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać obwodową insulinooporność oraz
tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą należy uważnie obserwować w trakcie stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Niezbyt często może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety
ze skłonnością do występowania tego typu zmian powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub
promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Środki ostrożności
Stosowanie estrogenów lub połączenia estrogenu z progestagenem może mieć negatywny wpływ na
pewne choroby i (lub) stany. Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku:
 padaczki
 stwardnienia rozsianego
 tężyczki
 migreny (patrz także punkt 4.3)
 astmy oskrzelowej
 niewydolności serca lub nerek
 pląsawicy mniejszej
 cukrzycy (patrz także punkt 4.3)
 chorób wątroby (patrz także punkt 4.3)
 dyslipoproteinemii (patrz także punkt 4.3)
 chorób autoimmunologicznych (w tym tocznia rumieniowatego układowego)
 otyłości
 nadciśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.3)
 endometriozy
 żylakowatości
 zapalenia żył (patrz także punkt 4.3)
 zaburzeń krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3)
 mastopatii
 mięśniaki macicy
 opryszczki ciężarnych
 depresji (patrz także punkt 4.3)
 przewlekłej zapalnej choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) (patrz także punkt 4.8).
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Madinette należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
11
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).
Badanie należy powtarzać raz w roku w trakcie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Regularne wykonywanie badania jest ważne również dlatego, że przeciwwskazania (np. przemijający
napad niedokrwienny) lub czynniki ryzyka (np. choroby zakrzepowe żył lub tętnic w wywiadzie
rodzinnym) mogą wystąpić po raz pierwszy w trakcie przyjmowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Badanie lekarskie powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego, badanie
piersi, brzucha, wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, w tym badanie cytologiczne
komórek szyjki macicy oraz odpowiednie badania laboratoryjne.
Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko
stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia
zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed
zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Do zmniejszenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść w razie
pominięcia tabletki (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”), wystąpienia wymiotów lub
zaburzeń jelitowych, w tym ciężkiej biegunki bądź też podczas długotrwałego jednoczesnego
stosowania niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) oraz w bardzo rzadkich przypadkach
występowania zaburzeń metabolicznych.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie
Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie w trakcie cyklu (krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie), zwłaszcza
w pierwszych miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocenę nieregularnych krwawień należy
przeprowadzić dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 cykli. W razie utrzymywania się lub
wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach podczas stosowania produktu
Madinette należy wykonać odpowiednie badania w celu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży,
lub wykluczenia zaburzeń organicznych. Jeżeli wykluczono te stany, można kontynuować
przyjmowanie produktu Madinette lub zamienić ten produkt na inny środek antykoncepcyjny.
Krwawienie miedzymiesiączkowe może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”, „Zalecenia w przypadku wystąpienia
wymiotów lub biegunki” oraz punkt 4.5).
Brak krwawienia z odstawienia
Po 21 dniach przyjmowania produktu zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. W
pojedynczych przypadkach i szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania tabletek krwawienie z
odstawienia może nie wystąpić. Jednakże nie musi to świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie nie występuje po jednym cyklu stosowania tabletek, podczas
którego nie pominięto żadnej tabletki, przerwa w przyjmowaniu tabletek nie była dłuższa niż 7 dni,
nie stosowano jednocześnie innych leków i nie występowały wymioty lub biegunka, zajście w ciążę
jest mało prawdopodobne i można kontynuować przyjmowanie produktu Madinette. Jednak jeżeli
zalecenia dotyczące stosowania produktu Madinette nie były przestrzegane przed pierwszym brakiem
12
krwawienia z odstawienia lub jeżeli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych
cyklach, przed kontynuacją przyjmowania produktu należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
W trakcie stosowania produktu Madinette nie należy przyjmować preparatów ziołowych
zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – patrz punkt 4.5.
Madinette zawiera laktozę
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać ze
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połaczeń pacjentki przyjmujące produkt
leczniczy Madinette powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki
antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Madinette można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia
leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń.
Interakcje farmakokinetyczne:
Wpływ innych produktów leczniczych naprodukt leczniczy Madinette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały
okres leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu
przyjmowania tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania
blistrowego, należy natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego bez przerwy w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
13
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, barbeksaklon, fenytoina, prymidon, modafinil, ryfampicyna,
ryfabutyna oraz lek stosowany w leczeniu HIV rytonawir, newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie
również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca
(Hypericum perforatum).
Następujące produkty lecznicze i (lub) substancje czynne mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu
w surowicy poprzez nasilenie perystaltyki przewodu pokarmowego lub upośledzenie wchłaniania:
metoklopramid, węgiel aktywowany.
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w
tym skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub
progestagenów w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Następujące produkty lecznicze/substancje czynne mogą zwiększać stężenie etynyloestradiolu
w osoczu:
 substancje czynne hamujące sulfonację etynyloestradiolu w ścianie jelita, np. kwas askorbinowy
lub paracetamol,
 atorwastatyna (zwiększenie AUC etynyloestradiolu o 20%),
 substancje czynne hamujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak imidazolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna.
Wpływ produktu leczniczego Madinette na działanie innych produktów leczniczych
 Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się, albo zmniejszyć
poprzez zahamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia stężenia w surowicy substancji czynnych, takich jak diazepam (i inne
benzodiazepiny metabolizowane przez hydroksylację), cyklosporyna, teofilina i prednizolon,
 poprzez indukcję glukuronizacji w wątrobie, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
stężenia w surowicy, np. klofibratu, paracetamolu, morfiny, lamotryginy i lorazepamu.
Zapotrzebowanie na insulinę oraz doustne leki przeciwcukrzycowe może być zmienione ze względu
na wpływ na tolerancję glukozy (patrz punkt 4.4).
Informacja ta może dotyczyć także stosowanych ostatnio leków.
Należy się zapoznać z Charakterystyką Produktu Leczniczego przepisanego leku w celu
zidentyfikowania potencjalnych interakcji z produktem leczniczym Madinette.
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek nośnikowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
14
Ciąża
Stosowanie produktu Madinette jest przeciwwskazane w ciąży. Przed zastosowaniem produktu należy
upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku,
należy natychmiast przerwać jego stosowanie. Wyniki szeroko zakrojonych badań
epidemiologicznych nie wykazały klinicznych dowodów na działanie teratogenne oraz na toksyczny
wpływ na płód w przypadku przypadkowego jednoczesnego przyjmowania estrogenów w skojarzeniu
z innymi progestagenami w dawkach zbliżonych do tych, które zawarte są w produkcie Madinette.
Pomimo że badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), dane
kliniczne uzyskane od ponad 330 kobiet poddanych w okresie ciąży działaniu chlormadynonu octanu
nie wskazują na jego toksyczny wpływ na płód.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Madinette, należy wziąć pod
uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Estrogeny mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmieniać ilość i skład mleka kobiecego.
Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do
mleka kobiecego i wpływać na dziecko. W związku z tym nie należy stosować produktu Madinette w
okresie karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie wiadomo, czy złożone hormonalne leki antykoncepcyjne wywierają negatywny wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
a) Badania kliniczne z użyciem tabletek zawierających taki sam skład substancji czynnych wykazały,
że najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (> 20%) były krwawienia
międzymiesiączkowe, plamienia, ból głowy i uczucie dyskomfortu w piersiach.
Nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują w trakcie dalszego stosowania tabletek zawierających
taki sam skład substancji czynnych.
b) W badaniach klinicznych z udziałem 1629 kobiet obserwowano następujące działania niepożądane
po zastosowaniu produktu zawierającego taki sam skład substancji czynnych.
Klasyfikacja
układów
i narządów
(MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Bardzo
często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt
często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1 000)
Bardzo
rzadko
(<1/10 000
)
Nieznana
(częstość nie
może być
określona
na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
kandydoza
pochwy
zapalenie
pochwy i sromu
Nowotwory
łagodne, złośliwe i
nieokreślone (w tym
torbiele i polipy)
Gruczolako-
włókniaki w
piersi
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość
na lek, w tym
skórne reakcje
zaostrzenie
objawów
dziedzicznego
7
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu
oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
8
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u
kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Madinette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników –
w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt
4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2) Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-
mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
9
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u
kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).Tym niemniej
trwają spory dotyczące wpływu czynników dodatkowych (np. różna liczba partnerów seksualnych
oraz stosowanie barierowych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także „Wymagane
badania lekarskie”).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR =
1,24). To zwiększone ryzyko zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych do podstawowego ryzyka związanego z wiekiem.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby
rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet aktualnie lub do niedawna stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka wystąpienia raka
piersi.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych, i jeszcze rzadziej – złośliwych,
nowotworów wątroby u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W
razie wystąpienia silnego, nieustępującego samoistnie bólu brzucha, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, w
diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby i przerwać stosowanie produktu
Madinette.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) w związku ze stosowaniem octanu
chlormadynonu, zwłaszcza w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka miesięcy lub lat). Należy
kontrolować, czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak,wszelkie leczenie zawierające
octan chlormadynonu, należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem chlormadynonu.
Inne stany
U wielu kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia
tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Do tej pory nie potwierdzono związku
pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a klinicznie objawowym
nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania produktu Madinette wystąpi istotne klinicznie
zwiększenie ciśnienia, produkt należy odstawić i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Można
kontynuować stosowanie produktu Madinette, gdy terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadzi do
powrotu wartości ciśnienia do normy.
U kobiet, u których występowała opryszczka ciężarnych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych może dojść do jej nawrotu.
10
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Kobiety z hipertriglicerydemią w wywiadzie lub z takimi zaburzeniami w rodzinie, mogą być
narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą
wymagać przerwania stosowania produktu do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
normy. Nawrót żółtaczki związanej z zastojem żółci, która wystąpiła po raz pierwszy w czasie ciąży
bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać obwodową insulinooporność oraz
tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą należy uważnie obserwować w trakcie stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Niezbyt często może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety
ze skłonnością do występowania tego typu zmian powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub
promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Środki ostrożności
Stosowanie estrogenów lub połączenia estrogenu z progestagenem może mieć negatywny wpływ na
pewne choroby i (lub) stany. Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku:
 padaczki
 stwardnienia rozsianego
 tężyczki
 migreny (patrz także punkt 4.3)
 astmy oskrzelowej
 niewydolności serca lub nerek
 pląsawicy mniejszej
 cukrzycy (patrz także punkt 4.3)
 chorób wątroby (patrz także punkt 4.3)
 dyslipoproteinemii (patrz także punkt 4.3)
 chorób autoimmunologicznych (w tym tocznia rumieniowatego układowego)
 otyłości
 nadciśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.3)
 endometriozy
 żylakowatości
 zapalenia żył (patrz także punkt 4.3)
 zaburzeń krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3)
 mastopatii
 mięśniaki macicy
 opryszczki ciężarnych
 depresji (patrz także punkt 4.3)
 przewlekłej zapalnej choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) (patrz także punkt 4.8).
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Madinette należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
11
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).
Badanie należy powtarzać raz w roku w trakcie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Regularne wykonywanie badania jest ważne również dlatego, że przeciwwskazania (np. przemijający
napad niedokrwienny) lub czynniki ryzyka (np. choroby zakrzepowe żył lub tętnic w wywiadzie
rodzinnym) mogą wystąpić po raz pierwszy w trakcie przyjmowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Badanie lekarskie powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego, badanie
piersi, brzucha, wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, w tym badanie cytologiczne
komórek szyjki macicy oraz odpowiednie badania laboratoryjne.
Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko
stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia
zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed
zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Do zmniejszenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść w razie
pominięcia tabletki (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”), wystąpienia wymiotów lub
zaburzeń jelitowych, w tym ciężkiej biegunki bądź też podczas długotrwałego jednoczesnego
stosowania niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) oraz w bardzo rzadkich przypadkach
występowania zaburzeń metabolicznych.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie
Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie w trakcie cyklu (krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie), zwłaszcza
w pierwszych miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocenę nieregularnych krwawień należy
przeprowadzić dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 cykli. W razie utrzymywania się lub
wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach podczas stosowania produktu
Madinette należy wykonać odpowiednie badania w celu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży,
lub wykluczenia zaburzeń organicznych. Jeżeli wykluczono te stany, można kontynuować
przyjmowanie produktu Madinette lub zamienić ten produkt na inny środek antykoncepcyjny.
Krwawienie miedzymiesiączkowe może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”, „Zalecenia w przypadku wystąpienia
wymiotów lub biegunki” oraz punkt 4.5).
Brak krwawienia z odstawienia
Po 21 dniach przyjmowania produktu zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. W
pojedynczych przypadkach i szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania tabletek krwawienie z
odstawienia może nie wystąpić. Jednakże nie musi to świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie nie występuje po jednym cyklu stosowania tabletek, podczas
którego nie pominięto żadnej tabletki, przerwa w przyjmowaniu tabletek nie była dłuższa niż 7 dni,
nie stosowano jednocześnie innych leków i nie występowały wymioty lub biegunka, zajście w ciążę
jest mało prawdopodobne i można kontynuować przyjmowanie produktu Madinette. Jednak jeżeli
zalecenia dotyczące stosowania produktu Madinette nie były przestrzegane przed pierwszym brakiem
12
krwawienia z odstawienia lub jeżeli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych
cyklach, przed kontynuacją przyjmowania produktu należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
W trakcie stosowania produktu Madinette nie należy przyjmować preparatów ziołowych
zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – patrz punkt 4.5.
Madinette zawiera laktozę
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać ze
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połaczeń pacjentki przyjmujące produkt
leczniczy Madinette powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki
antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Madinette można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia
leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń.
Interakcje farmakokinetyczne:
Wpływ innych produktów leczniczych naprodukt leczniczy Madinette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały
okres leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu
przyjmowania tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania
blistrowego, należy natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego bez przerwy w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
13
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, barbeksaklon, fenytoina, prymidon, modafinil, ryfampicyna,
ryfabutyna oraz lek stosowany w leczeniu HIV rytonawir, newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie
również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca
(Hypericum perforatum).
Następujące produkty lecznicze i (lub) substancje czynne mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu
w surowicy poprzez nasilenie perystaltyki przewodu pokarmowego lub upośledzenie wchłaniania:
metoklopramid, węgiel aktywowany.
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w
tym skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub
progestagenów w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Następujące produkty lecznicze/substancje czynne mogą zwiększać stężenie etynyloestradiolu
w osoczu:
 substancje czynne hamujące sulfonację etynyloestradiolu w ścianie jelita, np. kwas askorbinowy
lub paracetamol,
 atorwastatyna (zwiększenie AUC etynyloestradiolu o 20%),
 substancje czynne hamujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak imidazolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna.
Wpływ produktu leczniczego Madinette na działanie innych produktów leczniczych
 Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się, albo zmniejszyć
poprzez zahamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia stężenia w surowicy substancji czynnych, takich jak diazepam (i inne
benzodiazepiny metabolizowane przez hydroksylację), cyklosporyna, teofilina i prednizolon,
 poprzez indukcję glukuronizacji w wątrobie, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
stężenia w surowicy, np. klofibratu, paracetamolu, morfiny, lamotryginy i lorazepamu.
Zapotrzebowanie na insulinę oraz doustne leki przeciwcukrzycowe może być zmienione ze względu
na wpływ na tolerancję glukozy (patrz punkt 4.4).
Informacja ta może dotyczyć także stosowanych ostatnio leków.
Należy się zapoznać z Charakterystyką Produktu Leczniczego przepisanego leku w celu
zidentyfikowania potencjalnych interakcji z produktem leczniczym Madinette.
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek nośnikowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
14
Ciąża
Stosowanie produktu Madinette jest przeciwwskazane w ciąży. Przed zastosowaniem produktu należy
upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku,
należy natychmiast przerwać jego stosowanie. Wyniki szeroko zakrojonych badań
epidemiologicznych nie wykazały klinicznych dowodów na działanie teratogenne oraz na toksyczny
wpływ na płód w przypadku przypadkowego jednoczesnego przyjmowania estrogenów w skojarzeniu
z innymi progestagenami w dawkach zbliżonych do tych, które zawarte są w produkcie Madinette.
Pomimo że badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), dane
kliniczne uzyskane od ponad 330 kobiet poddanych w okresie ciąży działaniu chlormadynonu octanu
nie wskazują na jego toksyczny wpływ na płód.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Madinette, należy wziąć pod
uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Estrogeny mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmieniać ilość i skład mleka kobiecego.
Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do
mleka kobiecego i wpływać na dziecko. W związku z tym nie należy stosować produktu Madinette w
okresie karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie wiadomo, czy złożone hormonalne leki antykoncepcyjne wywierają negatywny wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
a) Badania kliniczne z użyciem tabletek zawierających taki sam skład substancji czynnych wykazały,
że najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (> 20%) były krwawienia
międzymiesiączkowe, plamienia, ból głowy i uczucie dyskomfortu w piersiach.
Nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują w trakcie dalszego stosowania tabletek zawierających
taki sam skład substancji czynnych.
b) W badaniach klinicznych z udziałem 1629 kobiet obserwowano następujące działania niepożądane
po zastosowaniu produktu zawierającego taki sam skład substancji czynnych.
Klasyfikacja
układów
i narządów
(MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Bardzo
często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt
często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1 000)
Bardzo
rzadko
(<1/10 000
)
Nieznana
(częstość nie
może być
określona
na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
kandydoza
pochwy
zapalenie
pochwy i sromu
Nowotwory
łagodne, złośliwe i
nieokreślone (w tym
torbiele i polipy)
Gruczolako-
włókniaki w
piersi
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość
na lek, w tym
skórne reakcje
zaostrzenie
objawów
dziedzicznego
15
alergiczne i nabytego
obrzęku
naczynioruch
owego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
zmiany lipidów
we krwi w tym
hipertrójglicery
demia
zwiększone
łaknienie
Zaburzenia
psychiczne
nastrój
depresyjny,
nerwowość,
drażliwość
zmniejszenie
libido
Zaburzenia układu
nerwowego
zawroty
głowy,
migrena
(i/lub
nasilenie
migreny)
Zaburzenia oka zaburzenia
widzenia
zapalenie
spojówek,
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata
słuchu, szum
w uszach
Zaburzenia
naczyniowe
nadciśnienie
tętnicze,
niedociśnienie
tętnicze, zapaść
sercowo-
naczyniowa,
żylakowatość,
żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa
/tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe
Zaburzenia żołądka
i jelit
nudności wymioty ból brzucha,
wzdęcia,
biegunka
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik zaburzenia
pigmentacji,
ostuda, łysienie,
suchość skóry,
nadmierna
potliwość
pokrzywka,
wyprysk,
rumień, świąd,
nasilenie
łuszczycy,
nadmierne
owłosienie
rumień
guzowaty
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej
uczucie
ciężkości
ból pleców,
dolegliwości ze
strony mięśni
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
upławy z
pochwy,
bolesne
miesiączko
wanie,
ból
w podbrzuszu
mlekotok, powiększenie
piersi,
zapalenie
pochwy i
sromu, krwotok
16
brak
miesiączki
miesiączkowy,
zespół napięcia
przedmiesiącz-
kowego
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
zmęczenie,
obrzęki,
zwiększenie
masy ciała
Badania
diagnostyczne
zwiększenie
ciśnienia
tętniczego
krwi
Dodatkowo po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane związane
z substancjami czynnymi, etynyloestradiolem i octanem chlormadynonu: astenia i reakcje
alergiczne, w tym obrzęk naczynioworuchowy.
Opis wybranych działań niepożądanych
Dodatkowo podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających
0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu obserwowano następujące działania
niepożądane:
 u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone
ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia
sercowego, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości
płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4,
 w niektórych badaniach dotyczących długotrwałego stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych obserwowano zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń w obrębie
dróg żółciowych,
 w rzadkich przypadkach obserwowano występowanie łagodnych, oraz znacznie rzadziej –
złośliwych, nowotworów wątroby podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. W
pojedynczych przypadkach prowadziły one do zagrażającego życiu krwawienia do jamy
brzusznej (patrz punkt 4.4),
 nasilenie przewlekłych zapalnych chorób jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, patrz także punkt 4.4).
Informacje dotyczące innych poważnych działań niepożądanych, jak nowotwory szyjki macicy lub
piersi, patrz punkt 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem
interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
9
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u
kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).Tym niemniej
trwają spory dotyczące wpływu czynników dodatkowych (np. różna liczba partnerów seksualnych
oraz stosowanie barierowych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także „Wymagane
badania lekarskie”).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR =
1,24). To zwiększone ryzyko zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych do podstawowego ryzyka związanego z wiekiem.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby
rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet aktualnie lub do niedawna stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka wystąpienia raka
piersi.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych, i jeszcze rzadziej – złośliwych,
nowotworów wątroby u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W
razie wystąpienia silnego, nieustępującego samoistnie bólu brzucha, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, w
diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby i przerwać stosowanie produktu
Madinette.
Oponiak
Notowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich) w związku ze stosowaniem octanu
chlormadynonu, zwłaszcza w dużych dawkach i przez dłuższy czas (kilka miesięcy lub lat). Należy
kontrolować, czy u pacjentek nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy oponiaków, zgodnie
z praktyką kliniczną. Jeśli u pacjentki zostanie rozpoznany oponiak,wszelkie leczenie zawierające
octan chlormadynonu, należy przerwać, jako środek zapobiegawczy.
Są pewne dowody, że ryzyko wystąpienia oponiaka może się zmniejszyć po przerwaniu leczenia
octanem chlormadynonu.
Inne stany
U wielu kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia
tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Do tej pory nie potwierdzono związku
pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a klinicznie objawowym
nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania produktu Madinette wystąpi istotne klinicznie
zwiększenie ciśnienia, produkt należy odstawić i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Można
kontynuować stosowanie produktu Madinette, gdy terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadzi do
powrotu wartości ciśnienia do normy.
U kobiet, u których występowała opryszczka ciężarnych, podczas stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych może dojść do jej nawrotu.
10
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Kobiety z hipertriglicerydemią w wywiadzie lub z takimi zaburzeniami w rodzinie, mogą być
narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą
wymagać przerwania stosowania produktu do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
normy. Nawrót żółtaczki związanej z zastojem żółci, która wystąpiła po raz pierwszy w czasie ciąży
bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać obwodową insulinooporność oraz
tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą należy uważnie obserwować w trakcie stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Niezbyt często może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety
ze skłonnością do występowania tego typu zmian powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub
promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Środki ostrożności
Stosowanie estrogenów lub połączenia estrogenu z progestagenem może mieć negatywny wpływ na
pewne choroby i (lub) stany. Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku:
 padaczki
 stwardnienia rozsianego
 tężyczki
 migreny (patrz także punkt 4.3)
 astmy oskrzelowej
 niewydolności serca lub nerek
 pląsawicy mniejszej
 cukrzycy (patrz także punkt 4.3)
 chorób wątroby (patrz także punkt 4.3)
 dyslipoproteinemii (patrz także punkt 4.3)
 chorób autoimmunologicznych (w tym tocznia rumieniowatego układowego)
 otyłości
 nadciśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.3)
 endometriozy
 żylakowatości
 zapalenia żył (patrz także punkt 4.3)
 zaburzeń krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3)
 mastopatii
 mięśniaki macicy
 opryszczki ciężarnych
 depresji (patrz także punkt 4.3)
 przewlekłej zapalnej choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) (patrz także punkt 4.8).
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Madinette należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
11
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).
Badanie należy powtarzać raz w roku w trakcie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Regularne wykonywanie badania jest ważne również dlatego, że przeciwwskazania (np. przemijający
napad niedokrwienny) lub czynniki ryzyka (np. choroby zakrzepowe żył lub tętnic w wywiadzie
rodzinnym) mogą wystąpić po raz pierwszy w trakcie przyjmowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Badanie lekarskie powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego, badanie
piersi, brzucha, wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, w tym badanie cytologiczne
komórek szyjki macicy oraz odpowiednie badania laboratoryjne.
Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko
stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia
zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed
zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Do zmniejszenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść w razie
pominięcia tabletki (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”), wystąpienia wymiotów lub
zaburzeń jelitowych, w tym ciężkiej biegunki bądź też podczas długotrwałego jednoczesnego
stosowania niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) oraz w bardzo rzadkich przypadkach
występowania zaburzeń metabolicznych.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie
Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie w trakcie cyklu (krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie), zwłaszcza
w pierwszych miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocenę nieregularnych krwawień należy
przeprowadzić dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 cykli. W razie utrzymywania się lub
wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach podczas stosowania produktu
Madinette należy wykonać odpowiednie badania w celu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży,
lub wykluczenia zaburzeń organicznych. Jeżeli wykluczono te stany, można kontynuować
przyjmowanie produktu Madinette lub zamienić ten produkt na inny środek antykoncepcyjny.
Krwawienie miedzymiesiączkowe może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”, „Zalecenia w przypadku wystąpienia
wymiotów lub biegunki” oraz punkt 4.5).
Brak krwawienia z odstawienia
Po 21 dniach przyjmowania produktu zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. W
pojedynczych przypadkach i szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania tabletek krwawienie z
odstawienia może nie wystąpić. Jednakże nie musi to świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie nie występuje po jednym cyklu stosowania tabletek, podczas
którego nie pominięto żadnej tabletki, przerwa w przyjmowaniu tabletek nie była dłuższa niż 7 dni,
nie stosowano jednocześnie innych leków i nie występowały wymioty lub biegunka, zajście w ciążę
jest mało prawdopodobne i można kontynuować przyjmowanie produktu Madinette. Jednak jeżeli
zalecenia dotyczące stosowania produktu Madinette nie były przestrzegane przed pierwszym brakiem
12
krwawienia z odstawienia lub jeżeli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych
cyklach, przed kontynuacją przyjmowania produktu należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
W trakcie stosowania produktu Madinette nie należy przyjmować preparatów ziołowych
zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – patrz punkt 4.5.
Madinette zawiera laktozę
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać ze
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połaczeń pacjentki przyjmujące produkt
leczniczy Madinette powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki
antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Madinette można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia
leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń.
Interakcje farmakokinetyczne:
Wpływ innych produktów leczniczych naprodukt leczniczy Madinette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały
okres leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu
przyjmowania tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania
blistrowego, należy natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego bez przerwy w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
13
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, barbeksaklon, fenytoina, prymidon, modafinil, ryfampicyna,
ryfabutyna oraz lek stosowany w leczeniu HIV rytonawir, newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie
również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca
(Hypericum perforatum).
Następujące produkty lecznicze i (lub) substancje czynne mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu
w surowicy poprzez nasilenie perystaltyki przewodu pokarmowego lub upośledzenie wchłaniania:
metoklopramid, węgiel aktywowany.
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w
tym skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub
progestagenów w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Następujące produkty lecznicze/substancje czynne mogą zwiększać stężenie etynyloestradiolu
w osoczu:
 substancje czynne hamujące sulfonację etynyloestradiolu w ścianie jelita, np. kwas askorbinowy
lub paracetamol,
 atorwastatyna (zwiększenie AUC etynyloestradiolu o 20%),
 substancje czynne hamujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak imidazolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna.
Wpływ produktu leczniczego Madinette na działanie innych produktów leczniczych
 Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się, albo zmniejszyć
poprzez zahamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia stężenia w surowicy substancji czynnych, takich jak diazepam (i inne
benzodiazepiny metabolizowane przez hydroksylację), cyklosporyna, teofilina i prednizolon,
 poprzez indukcję glukuronizacji w wątrobie, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
stężenia w surowicy, np. klofibratu, paracetamolu, morfiny, lamotryginy i lorazepamu.
Zapotrzebowanie na insulinę oraz doustne leki przeciwcukrzycowe może być zmienione ze względu
na wpływ na tolerancję glukozy (patrz punkt 4.4).
Informacja ta może dotyczyć także stosowanych ostatnio leków.
Należy się zapoznać z Charakterystyką Produktu Leczniczego przepisanego leku w celu
zidentyfikowania potencjalnych interakcji z produktem leczniczym Madinette.
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek nośnikowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
14
Ciąża
Stosowanie produktu Madinette jest przeciwwskazane w ciąży. Przed zastosowaniem produktu należy
upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku,
należy natychmiast przerwać jego stosowanie. Wyniki szeroko zakrojonych badań
epidemiologicznych nie wykazały klinicznych dowodów na działanie teratogenne oraz na toksyczny
wpływ na płód w przypadku przypadkowego jednoczesnego przyjmowania estrogenów w skojarzeniu
z innymi progestagenami w dawkach zbliżonych do tych, które zawarte są w produkcie Madinette.
Pomimo że badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), dane
kliniczne uzyskane od ponad 330 kobiet poddanych w okresie ciąży działaniu chlormadynonu octanu
nie wskazują na jego toksyczny wpływ na płód.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Madinette, należy wziąć pod
uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Estrogeny mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmieniać ilość i skład mleka kobiecego.
Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do
mleka kobiecego i wpływać na dziecko. W związku z tym nie należy stosować produktu Madinette w
okresie karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie wiadomo, czy złożone hormonalne leki antykoncepcyjne wywierają negatywny wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
a) Badania kliniczne z użyciem tabletek zawierających taki sam skład substancji czynnych wykazały,
że najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (> 20%) były krwawienia
międzymiesiączkowe, plamienia, ból głowy i uczucie dyskomfortu w piersiach.
Nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują w trakcie dalszego stosowania tabletek zawierających
taki sam skład substancji czynnych.
b) W badaniach klinicznych z udziałem 1629 kobiet obserwowano następujące działania niepożądane
po zastosowaniu produktu zawierającego taki sam skład substancji czynnych.
Klasyfikacja
układów
i narządów
(MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Bardzo
często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt
często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1 000)
Bardzo
rzadko
(<1/10 000
)
Nieznana
(częstość nie
może być
określona
na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
kandydoza
pochwy
zapalenie
pochwy i sromu
Nowotwory
łagodne, złośliwe i
nieokreślone (w tym
torbiele i polipy)
Gruczolako-
włókniaki w
piersi
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość
na lek, w tym
skórne reakcje
zaostrzenie
objawów
dziedzicznego
15
alergiczne i nabytego
obrzęku
naczynioruch
owego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
zmiany lipidów
we krwi w tym
hipertrójglicery
demia
zwiększone
łaknienie
Zaburzenia
psychiczne
nastrój
depresyjny,
nerwowość,
drażliwość
zmniejszenie
libido
Zaburzenia układu
nerwowego
zawroty
głowy,
migrena
(i/lub
nasilenie
migreny)
Zaburzenia oka zaburzenia
widzenia
zapalenie
spojówek,
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata
słuchu, szum
w uszach
Zaburzenia
naczyniowe
nadciśnienie
tętnicze,
niedociśnienie
tętnicze, zapaść
sercowo-
naczyniowa,
żylakowatość,
żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa
/tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe
Zaburzenia żołądka
i jelit
nudności wymioty ból brzucha,
wzdęcia,
biegunka
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik zaburzenia
pigmentacji,
ostuda, łysienie,
suchość skóry,
nadmierna
potliwość
pokrzywka,
wyprysk,
rumień, świąd,
nasilenie
łuszczycy,
nadmierne
owłosienie
rumień
guzowaty
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej
uczucie
ciężkości
ból pleców,
dolegliwości ze
strony mięśni
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
upławy z
pochwy,
bolesne
miesiączko
wanie,
ból
w podbrzuszu
mlekotok, powiększenie
piersi,
zapalenie
pochwy i
sromu, krwotok
16
brak
miesiączki
miesiączkowy,
zespół napięcia
przedmiesiącz-
kowego
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
zmęczenie,
obrzęki,
zwiększenie
masy ciała
Badania
diagnostyczne
zwiększenie
ciśnienia
tętniczego
krwi
Dodatkowo po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane związane
z substancjami czynnymi, etynyloestradiolem i octanem chlormadynonu: astenia i reakcje
alergiczne, w tym obrzęk naczynioworuchowy.
Opis wybranych działań niepożądanych
Dodatkowo podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających
0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu obserwowano następujące działania
niepożądane:
 u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone
ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia
sercowego, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości
płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4,
 w niektórych badaniach dotyczących długotrwałego stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych obserwowano zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń w obrębie
dróg żółciowych,
 w rzadkich przypadkach obserwowano występowanie łagodnych, oraz znacznie rzadziej –
złośliwych, nowotworów wątroby podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. W
pojedynczych przypadkach prowadziły one do zagrażającego życiu krwawienia do jamy
brzusznej (patrz punkt 4.4),
 nasilenie przewlekłych zapalnych chorób jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, patrz także punkt 4.4).
Informacje dotyczące innych poważnych działań niepożądanych, jak nowotwory szyjki macicy lub
piersi, patrz punkt 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem
interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
17
4.9 Przedawkowanie
Brak informacji dotyczących ciężkich, szkodliwych skutków przedawkowania. Mogą wystąpić
następujące objawy: nudności, wymioty oraz szczególnie u młodych dziewcząt – niewielkie
krwawienie z pochwy. Nie istnieje antidotum; należy zastosować leczenie objawowe. W rzadkich
przypadkach może być konieczne kontrolowanie bilansu elektrolitów i wody, a także czynności
wątroby.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; progestageny i
estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA15.
Mechanizm działania
Stosowanie produktu Madinette w sposób ciągły przez 21 dni prowadzi do zahamowania wydzielania
FSH i LH w przysadce mózgowej i w związku z tym – zahamowania owulacji. Dochodzi do zmian
w proliferacji i czynności wydzielniczej endometrium. Konsystencja śluzu szyjki macicy ulega
zmianie. Zapobiega to przesuwaniu się spermy poprzez kanał szyjki macicy oraz prowadzi do zmian
ruchliwości plemników.
Najmniejsza dobowa dawka chlormadynonu octanu konieczna do całkowitego zahamowania owulacji
wynosi 1,7 mg. Dawka powodująca całkowitą zmianę w endometrium wynosi 25 mg na cykl.
Chlormadynonu octan jest progestagenem antyandrogenowym. Jego działanie oparte jest na zdolności
do przesuwania androgenów z ich miejsc receptorowych.
Skuteczność kliniczna
W trwających ponad 2 lata badaniach klinicznych z udziałem 1655 kobiet, w których przez ponad
22 000 cykli oceniano stosowanie tabletek, zawierających ten sam skład substancji czynnych,
wystąpiło 12 przypadków ciąży. U 7 kobiet w okresie poczęcia wystąpiły błędy w przyjmowaniu
tabletek, choroby towarzyszące, które powodowały nudności i wymioty lub pacjentki stosowały
jednocześnie leki, które powodują zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej hormonalnych
środków antykoncepcyjnych.
Rodzaj stosowania Liczba ciąż Wskaźnik Pearla 95% przedział ufności
Zwykłe stosowanie 12 0,698 [0,389; 1,183]
Idealne stosowanie 5 0,291 [0,115; 0,650]
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Chlormadynonu octan
Wchłanianie
Po podaniu doustnym chlormadynonu octan wchłania się szybko i prawie całkowicie. Biodostępność
ogólnoustrojowa chlormadynonu octanu jest duża, ponieważ nie podlega on metabolizmowi
pierwszego przejścia. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 1-2 godzinach.
Dystrybucja
Chlormadynonu octan wiąże się z białkami osocza ludzkiego, w szczególności z albuminami, w ponad
95%. Chlormadynonu octan nie wykazuje powinowactwa do globuliny wiążącej hormony płciowe
(ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani globuliny wiążącej kortykosteroidy (ang. Corticoid
Binding Globulin, CBG). Chlormadynonu octan jest magazynowany głównie w tkance tłuszczowej.
Metabolizm
18
W wyniku różnego typu procesów redukcji i oksydacji oraz koniugacji z glukuronidami i siarczanami
powstaje wiele różnych metabolitów. Głównymi metabolitami występującymi w osoczu ludzkim są
3α- i 3β-hydroksychlormadynonu octan, których biologiczne okresy półtrwania nie różnią się
znacząco od okresu półtrwania niemetabolizowanego chlormadynonu octanu. 3-hydroksymetabolity
wykazują podobne działanie antyandrogenowe, jak chlormadynonu octan. W moczu metabolity
występują głównie w postaci koniugatów. Po rozkładzie enzymatycznym głównym metabolitem jest
2α-hydroksychlormadynonu octan, a także 3-hydroksymetabolity i dihydroksymetabolity.
Eliminacja
Okres półtrwania wydalania chlormadynonu octanu z osocza wynosi około 34 godzin (po podaniu
pojedynczej dawki) oraz średnio 36-39 godzin (po podaniu dawek wielokrotnych). Po podaniu
doustnym chlormadynonu octan oraz jego metabolity wydalane są zarówno przez nerki, jak i z kałem,
w prawie równych ilościach.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol wchłania się szybko i prawie całkowicie, a średnie stężenie w
osoczu osiągane jest po około 1,5 godziny. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 40%
ze względu na zjawisko koniugacji przedukładowej oraz metabolizm pierwszego przejścia w wątrobie
oraz podlega znacznej zmienności osobniczej (20-65%).
Dystrybucja
Według danych odnotowanych w literaturze, stężenie etynyloestradiolu w osoczu różni się znacząco.
Etynyloestradiol jest w około 98% związany z białkami osocza, prawie całkowicie z albuminami.
Metabolizm
Tak jak naturalne estrogeny, etynyloestradiol jest metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia
aromatycznego (z udziałem cytochromu P-450). Głównym metabolitem jest 2-
hydroksyetynyloestradiol, który podlega metabolizmowi do dalszych metabolitów i koniugatów.
Etynyloestradiol podlega koniugacji przedukładowej zarówno w błonach śluzowych jelita cienkiego,
jak i w wątrobie. W moczu obecne są głównie glukuronidy, a w żółci i osoczu – głównie siarczany.
Eliminacja
Średni okres półtrwania etynyloestradiolu w osoczu wynosi około 12-14 godzin. Etynyloestradiol jest
wydalany przez nerki i z kałem w stosunku 2:3. Siarczan etynyloestradiolu jest wydzielany do żółci po
hydrolizie przez bakterie jelitowe i podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Toksyczność ostra estrogenów jest mała. Ze względu na znaczne różnice między gatunkami zwierząt
doświadczalnych oraz w stosunku do ludzi, wyniki badań z zastosowaniem estrogenów u zwierząt
jedynie w ograniczonym stopniu można odnieść do stosowania estrogenów u ludzi. U zwierząt
doświadczalnych, etynyloestradiol - syntetyczny estrogen, który jest częstym składnikiem
hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych, powodował obumieranie zarodków już we względnie
małych dawkach; obserwowano wady rozwojowe układu moczowo-płciowego oraz feminizację
płodów płci męskiej. Działania te były zależne od gatunku.
Chlormadynonu octan powodował obumieranie zarodków u królików, szczurów i myszy. Dodatkowo
działanie teratogenne obserwowane było u królików po zastosowaniu dawek embriotoksycznych,
a u myszy już po zastosowaniu najniższych badanych dawek (1 mg/kg m.c. na dobę). Znaczenie tych
obserwacji w odniesieniu do stosowania u ludzi nie jest jasne.
Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego
nie ujawniły występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza opisanym już w innych
punktach niniejszej charakterystyki.
11
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).
Badanie należy powtarzać raz w roku w trakcie stosowania produktu leczniczego Madinette.
Regularne wykonywanie badania jest ważne również dlatego, że przeciwwskazania (np. przemijający
napad niedokrwienny) lub czynniki ryzyka (np. choroby zakrzepowe żył lub tętnic w wywiadzie
rodzinnym) mogą wystąpić po raz pierwszy w trakcie przyjmowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Badanie lekarskie powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego, badanie
piersi, brzucha, wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, w tym badanie cytologiczne
komórek szyjki macicy oraz odpowiednie badania laboratoryjne.
Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko
stosowania produktu leczniczego Madinette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia
zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed
zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Do zmniejszenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść w razie
pominięcia tabletki (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”), wystąpienia wymiotów lub
zaburzeń jelitowych, w tym ciężkiej biegunki bądź też podczas długotrwałego jednoczesnego
stosowania niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) oraz w bardzo rzadkich przypadkach
występowania zaburzeń metabolicznych.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie
Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie w trakcie cyklu (krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie), zwłaszcza
w pierwszych miesiącach stosowania tabletek. Dlatego ocenę nieregularnych krwawień należy
przeprowadzić dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 cykli. W razie utrzymywania się lub
wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach podczas stosowania produktu
Madinette należy wykonać odpowiednie badania w celu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży,
lub wykluczenia zaburzeń organicznych. Jeżeli wykluczono te stany, można kontynuować
przyjmowanie produktu Madinette lub zamienić ten produkt na inny środek antykoncepcyjny.
Krwawienie miedzymiesiączkowe może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej (patrz „Nieregularne przyjmowanie tabletek”, „Zalecenia w przypadku wystąpienia
wymiotów lub biegunki” oraz punkt 4.5).
Brak krwawienia z odstawienia
Po 21 dniach przyjmowania produktu zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. W
pojedynczych przypadkach i szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania tabletek krwawienie z
odstawienia może nie wystąpić. Jednakże nie musi to świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony
antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie nie występuje po jednym cyklu stosowania tabletek, podczas
którego nie pominięto żadnej tabletki, przerwa w przyjmowaniu tabletek nie była dłuższa niż 7 dni,
nie stosowano jednocześnie innych leków i nie występowały wymioty lub biegunka, zajście w ciążę
jest mało prawdopodobne i można kontynuować przyjmowanie produktu Madinette. Jednak jeżeli
zalecenia dotyczące stosowania produktu Madinette nie były przestrzegane przed pierwszym brakiem
12
krwawienia z odstawienia lub jeżeli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych
cyklach, przed kontynuacją przyjmowania produktu należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
W trakcie stosowania produktu Madinette nie należy przyjmować preparatów ziołowych
zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – patrz punkt 4.5.
Madinette zawiera laktozę
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać ze
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połaczeń pacjentki przyjmujące produkt
leczniczy Madinette powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki
antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Madinette można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia
leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń.
Interakcje farmakokinetyczne:
Wpływ innych produktów leczniczych naprodukt leczniczy Madinette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały
okres leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu
przyjmowania tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania
blistrowego, należy natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego bez przerwy w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
13
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, barbeksaklon, fenytoina, prymidon, modafinil, ryfampicyna,
ryfabutyna oraz lek stosowany w leczeniu HIV rytonawir, newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie
również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca
(Hypericum perforatum).
Następujące produkty lecznicze i (lub) substancje czynne mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu
w surowicy poprzez nasilenie perystaltyki przewodu pokarmowego lub upośledzenie wchłaniania:
metoklopramid, węgiel aktywowany.
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w
tym skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub
progestagenów w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Następujące produkty lecznicze/substancje czynne mogą zwiększać stężenie etynyloestradiolu
w osoczu:
 substancje czynne hamujące sulfonację etynyloestradiolu w ścianie jelita, np. kwas askorbinowy
lub paracetamol,
 atorwastatyna (zwiększenie AUC etynyloestradiolu o 20%),
 substancje czynne hamujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak imidazolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna.
Wpływ produktu leczniczego Madinette na działanie innych produktów leczniczych
 Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się, albo zmniejszyć
poprzez zahamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia stężenia w surowicy substancji czynnych, takich jak diazepam (i inne
benzodiazepiny metabolizowane przez hydroksylację), cyklosporyna, teofilina i prednizolon,
 poprzez indukcję glukuronizacji w wątrobie, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
stężenia w surowicy, np. klofibratu, paracetamolu, morfiny, lamotryginy i lorazepamu.
Zapotrzebowanie na insulinę oraz doustne leki przeciwcukrzycowe może być zmienione ze względu
na wpływ na tolerancję glukozy (patrz punkt 4.4).
Informacja ta może dotyczyć także stosowanych ostatnio leków.
Należy się zapoznać z Charakterystyką Produktu Leczniczego przepisanego leku w celu
zidentyfikowania potencjalnych interakcji z produktem leczniczym Madinette.
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek nośnikowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
14
Ciąża
Stosowanie produktu Madinette jest przeciwwskazane w ciąży. Przed zastosowaniem produktu należy
upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku,
należy natychmiast przerwać jego stosowanie. Wyniki szeroko zakrojonych badań
epidemiologicznych nie wykazały klinicznych dowodów na działanie teratogenne oraz na toksyczny
wpływ na płód w przypadku przypadkowego jednoczesnego przyjmowania estrogenów w skojarzeniu
z innymi progestagenami w dawkach zbliżonych do tych, które zawarte są w produkcie Madinette.
Pomimo że badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), dane
kliniczne uzyskane od ponad 330 kobiet poddanych w okresie ciąży działaniu chlormadynonu octanu
nie wskazują na jego toksyczny wpływ na płód.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Madinette, należy wziąć pod
uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Estrogeny mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmieniać ilość i skład mleka kobiecego.
Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do
mleka kobiecego i wpływać na dziecko. W związku z tym nie należy stosować produktu Madinette w
okresie karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie wiadomo, czy złożone hormonalne leki antykoncepcyjne wywierają negatywny wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
a) Badania kliniczne z użyciem tabletek zawierających taki sam skład substancji czynnych wykazały,
że najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (> 20%) były krwawienia
międzymiesiączkowe, plamienia, ból głowy i uczucie dyskomfortu w piersiach.
Nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują w trakcie dalszego stosowania tabletek zawierających
taki sam skład substancji czynnych.
b) W badaniach klinicznych z udziałem 1629 kobiet obserwowano następujące działania niepożądane
po zastosowaniu produktu zawierającego taki sam skład substancji czynnych.
Klasyfikacja
układów
i narządów
(MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Bardzo
często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt
często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1 000)
Bardzo
rzadko
(<1/10 000
)
Nieznana
(częstość nie
może być
określona
na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
kandydoza
pochwy
zapalenie
pochwy i sromu
Nowotwory
łagodne, złośliwe i
nieokreślone (w tym
torbiele i polipy)
Gruczolako-
włókniaki w
piersi
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość
na lek, w tym
skórne reakcje
zaostrzenie
objawów
dziedzicznego
15
alergiczne i nabytego
obrzęku
naczynioruch
owego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
zmiany lipidów
we krwi w tym
hipertrójglicery
demia
zwiększone
łaknienie
Zaburzenia
psychiczne
nastrój
depresyjny,
nerwowość,
drażliwość
zmniejszenie
libido
Zaburzenia układu
nerwowego
zawroty
głowy,
migrena
(i/lub
nasilenie
migreny)
Zaburzenia oka zaburzenia
widzenia
zapalenie
spojówek,
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata
słuchu, szum
w uszach
Zaburzenia
naczyniowe
nadciśnienie
tętnicze,
niedociśnienie
tętnicze, zapaść
sercowo-
naczyniowa,
żylakowatość,
żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa
/tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe
Zaburzenia żołądka
i jelit
nudności wymioty ból brzucha,
wzdęcia,
biegunka
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik zaburzenia
pigmentacji,
ostuda, łysienie,
suchość skóry,
nadmierna
potliwość
pokrzywka,
wyprysk,
rumień, świąd,
nasilenie
łuszczycy,
nadmierne
owłosienie
rumień
guzowaty
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej
uczucie
ciężkości
ból pleców,
dolegliwości ze
strony mięśni
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
upławy z
pochwy,
bolesne
miesiączko
wanie,
ból
w podbrzuszu
mlekotok, powiększenie
piersi,
zapalenie
pochwy i
sromu, krwotok
16
brak
miesiączki
miesiączkowy,
zespół napięcia
przedmiesiącz-
kowego
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
zmęczenie,
obrzęki,
zwiększenie
masy ciała
Badania
diagnostyczne
zwiększenie
ciśnienia
tętniczego
krwi
Dodatkowo po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane związane
z substancjami czynnymi, etynyloestradiolem i octanem chlormadynonu: astenia i reakcje
alergiczne, w tym obrzęk naczynioworuchowy.
Opis wybranych działań niepożądanych
Dodatkowo podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających
0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu obserwowano następujące działania
niepożądane:
 u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone
ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia
sercowego, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości
płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4,
 w niektórych badaniach dotyczących długotrwałego stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych obserwowano zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń w obrębie
dróg żółciowych,
 w rzadkich przypadkach obserwowano występowanie łagodnych, oraz znacznie rzadziej –
złośliwych, nowotworów wątroby podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. W
pojedynczych przypadkach prowadziły one do zagrażającego życiu krwawienia do jamy
brzusznej (patrz punkt 4.4),
 nasilenie przewlekłych zapalnych chorób jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, patrz także punkt 4.4).
Informacje dotyczące innych poważnych działań niepożądanych, jak nowotwory szyjki macicy lub
piersi, patrz punkt 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem
interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
17
4.9 Przedawkowanie
Brak informacji dotyczących ciężkich, szkodliwych skutków przedawkowania. Mogą wystąpić
następujące objawy: nudności, wymioty oraz szczególnie u młodych dziewcząt – niewielkie
krwawienie z pochwy. Nie istnieje antidotum; należy zastosować leczenie objawowe. W rzadkich
przypadkach może być konieczne kontrolowanie bilansu elektrolitów i wody, a także czynności
wątroby.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; progestageny i
estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA15.
Mechanizm działania
Stosowanie produktu Madinette w sposób ciągły przez 21 dni prowadzi do zahamowania wydzielania
FSH i LH w przysadce mózgowej i w związku z tym – zahamowania owulacji. Dochodzi do zmian
w proliferacji i czynności wydzielniczej endometrium. Konsystencja śluzu szyjki macicy ulega
zmianie. Zapobiega to przesuwaniu się spermy poprzez kanał szyjki macicy oraz prowadzi do zmian
ruchliwości plemników.
Najmniejsza dobowa dawka chlormadynonu octanu konieczna do całkowitego zahamowania owulacji
wynosi 1,7 mg. Dawka powodująca całkowitą zmianę w endometrium wynosi 25 mg na cykl.
Chlormadynonu octan jest progestagenem antyandrogenowym. Jego działanie oparte jest na zdolności
do przesuwania androgenów z ich miejsc receptorowych.
Skuteczność kliniczna
W trwających ponad 2 lata badaniach klinicznych z udziałem 1655 kobiet, w których przez ponad
22 000 cykli oceniano stosowanie tabletek, zawierających ten sam skład substancji czynnych,
wystąpiło 12 przypadków ciąży. U 7 kobiet w okresie poczęcia wystąpiły błędy w przyjmowaniu
tabletek, choroby towarzyszące, które powodowały nudności i wymioty lub pacjentki stosowały
jednocześnie leki, które powodują zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej hormonalnych
środków antykoncepcyjnych.
Rodzaj stosowania Liczba ciąż Wskaźnik Pearla 95% przedział ufności
Zwykłe stosowanie 12 0,698 [0,389; 1,183]
Idealne stosowanie 5 0,291 [0,115; 0,650]
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Chlormadynonu octan
Wchłanianie
Po podaniu doustnym chlormadynonu octan wchłania się szybko i prawie całkowicie. Biodostępność
ogólnoustrojowa chlormadynonu octanu jest duża, ponieważ nie podlega on metabolizmowi
pierwszego przejścia. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 1-2 godzinach.
Dystrybucja
Chlormadynonu octan wiąże się z białkami osocza ludzkiego, w szczególności z albuminami, w ponad
95%. Chlormadynonu octan nie wykazuje powinowactwa do globuliny wiążącej hormony płciowe
(ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani globuliny wiążącej kortykosteroidy (ang. Corticoid
Binding Globulin, CBG). Chlormadynonu octan jest magazynowany głównie w tkance tłuszczowej.
Metabolizm
18
W wyniku różnego typu procesów redukcji i oksydacji oraz koniugacji z glukuronidami i siarczanami
powstaje wiele różnych metabolitów. Głównymi metabolitami występującymi w osoczu ludzkim są
3α- i 3β-hydroksychlormadynonu octan, których biologiczne okresy półtrwania nie różnią się
znacząco od okresu półtrwania niemetabolizowanego chlormadynonu octanu. 3-hydroksymetabolity
wykazują podobne działanie antyandrogenowe, jak chlormadynonu octan. W moczu metabolity
występują głównie w postaci koniugatów. Po rozkładzie enzymatycznym głównym metabolitem jest
2α-hydroksychlormadynonu octan, a także 3-hydroksymetabolity i dihydroksymetabolity.
Eliminacja
Okres półtrwania wydalania chlormadynonu octanu z osocza wynosi około 34 godzin (po podaniu
pojedynczej dawki) oraz średnio 36-39 godzin (po podaniu dawek wielokrotnych). Po podaniu
doustnym chlormadynonu octan oraz jego metabolity wydalane są zarówno przez nerki, jak i z kałem,
w prawie równych ilościach.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol wchłania się szybko i prawie całkowicie, a średnie stężenie w
osoczu osiągane jest po około 1,5 godziny. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 40%
ze względu na zjawisko koniugacji przedukładowej oraz metabolizm pierwszego przejścia w wątrobie
oraz podlega znacznej zmienności osobniczej (20-65%).
Dystrybucja
Według danych odnotowanych w literaturze, stężenie etynyloestradiolu w osoczu różni się znacząco.
Etynyloestradiol jest w około 98% związany z białkami osocza, prawie całkowicie z albuminami.
Metabolizm
Tak jak naturalne estrogeny, etynyloestradiol jest metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia
aromatycznego (z udziałem cytochromu P-450). Głównym metabolitem jest 2-
hydroksyetynyloestradiol, który podlega metabolizmowi do dalszych metabolitów i koniugatów.
Etynyloestradiol podlega koniugacji przedukładowej zarówno w błonach śluzowych jelita cienkiego,
jak i w wątrobie. W moczu obecne są głównie glukuronidy, a w żółci i osoczu – głównie siarczany.
Eliminacja
Średni okres półtrwania etynyloestradiolu w osoczu wynosi około 12-14 godzin. Etynyloestradiol jest
wydalany przez nerki i z kałem w stosunku 2:3. Siarczan etynyloestradiolu jest wydzielany do żółci po
hydrolizie przez bakterie jelitowe i podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Toksyczność ostra estrogenów jest mała. Ze względu na znaczne różnice między gatunkami zwierząt
doświadczalnych oraz w stosunku do ludzi, wyniki badań z zastosowaniem estrogenów u zwierząt
jedynie w ograniczonym stopniu można odnieść do stosowania estrogenów u ludzi. U zwierząt
doświadczalnych, etynyloestradiol - syntetyczny estrogen, który jest częstym składnikiem
hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych, powodował obumieranie zarodków już we względnie
małych dawkach; obserwowano wady rozwojowe układu moczowo-płciowego oraz feminizację
płodów płci męskiej. Działania te były zależne od gatunku.
Chlormadynonu octan powodował obumieranie zarodków u królików, szczurów i myszy. Dodatkowo
działanie teratogenne obserwowane było u królików po zastosowaniu dawek embriotoksycznych,
a u myszy już po zastosowaniu najniższych badanych dawek (1 mg/kg m.c. na dobę). Znaczenie tych
obserwacji w odniesieniu do stosowania u ludzi nie jest jasne.
Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego
nie ujawniły występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza opisanym już w innych
punktach niniejszej charakterystyki.
19
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Maltodekstryna
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek czerwony (E 172)
Żelaza tlenek żółty (E 172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
4 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Przezroczysty blister PVC/PE/PVDC/Aluminium.
1 blister zawierający 21 tabletek powlekanych.
3 blistry, każdy zawierający 21 tabletek powlekanych.
6 blistrów, każdy zawierający 21 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Brak specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
SUN-FARM Sp. z o.o
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki
20
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr: 17197
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.08.2010
Data przedłużenia pozwolenia: 02.11.2018
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
11.2022