Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Levomine mini

Levomine mini

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Levomine mini, 20 mikrogramów + 100 mikrogramów, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 100 mikrogramów
lewonorgestrelu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 35,56 mg laktozy (patrz punkt 4.4).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Biała, okrągła tabletka powlekana.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Levomine mini powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Levomine mini, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podania:
podanie doustne
Dawkowanie
Jak stosować Levomine mini
Tabletki należy przyjmować doustnie, zgodnie z kierunkiem podanym na blistrze, codziennie mniej
więcej o tej samej porze, z niewielką ilością płynu, jeśli konieczne. Należy przyjmować jedną tabletkę
dziennie przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie
w przyjmowaniu tabletek, podczas której zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. Rozpoczyna się
ono zazwyczaj drugiego lub trzeciego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki i może nie ustąpić przed
rozpoczęciem następnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie Levomine mini
 Hormonalny środek antykoncepcyjny nie był stosowany (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu fizjologicznego cyklu miesiączkowego (pierwszy
dzień krwawienia miesiączkowego). Stosowanie tabletek można rozpocząć w okresie od 2. do 5. dnia, ale
2
w tym przypadku zalecane jest stosowanie dodatkowej metody barierowej w ciągu pierwszych 7 dni
pierwszego cyklu.
 Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, ang. Combined Oral Contraceptive – COC; system terapeutyczny dopochwowy,
system transdermalny)
Stosowanie tabletek Levomine mini najlepiej rozpocząć w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki
zawierającej substancję czynną uprzednio stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego,
ale najpóźniej w dniu następującym po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu
ostatniej tabletki zawierającej placebo uprzednio stosowanego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Jeśli stosowany był system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, przyjmowanie
produktu Levomine mini najlepiej rozpocząć w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego,
lub systemu transdermalnego, ale nie później niż w dniu, w którym zwykle były stosowane.
 Zmiana z metody zawierającej wyłącznie progestagen (doustna tabletka, wstrzyknięcie, implant) lub
system domaciczny (IUS, ang. intrauterine system)
Pacjentka może dokonać zmiany na tabletki Levomine mini z minitabletek każdego dnia (z implantu lub
systemu domacicznego – w dniu ich usunięcia, z produktu leczniczego podawanego w postaci iniekcji –
kiedy planowane było kolejne podanie), ale we wszystkich tych przypadkach powinno zalecić się
stosowanie dodatkowej metody barierowej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku stosowanie innych metod
antykoncepcyjnych nie jest potrzebne.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Informacje dotyczące karmienia piersią, patrz punkt 4.6.
Stosowanie tabletek należy rozpocząć w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze
ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia należy stosować dodatkową metodę barierową przez
pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli pacjentka odbyła już wcześniej stosunek płciowy, należy
wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub
zaczekać na wystąpienie następnego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Produkt leczniczy Levomine mini zawiera bardzo małe dawki obu hormonów, a w konsekwencji mały
margines skuteczności antykoncepcyjnej w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki.
Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki nie przekroczyło 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna nie jest
zmniejszona. Pacjentka powinna przyjąć tabletkę tak szybko, jak to możliwe, a kolejne tabletki
przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki przekroczyło 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być
zmniejszona. W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek należy stosować następujące dwie podstawowe
zasady:
1. Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej wymaga nieprzerwanego
przyjmowania tabletek przez 7 dni.
W związku z powyższym należy zalecić następujące postępowanie:
Tydzień 1
Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że
3
pacjentka będzie musiała przyjąć dwie tabletki w tym samym czasie. Następnie należy kontynuować
przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy stosować
dodatkową metodę barierową, taką jak prezerwatywa. Jeżeli pacjentka odbyła stosunek w ciągu 7 dni
przed pominięciem przyjęcia tabletki, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek
pominięto oraz im krótszy odstęp czasu do okresu przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko
zajścia w ciążę.
Tydzień 2
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza
to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie
kolejnych tabletek o zwykłej porze. O ile pacjentka przyjmowała prawidłowo tabletki w ciągu 7 dni
poprzedzających pierwsze pominięcie przyjęcia tabletki, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń
antykoncepcyjnych nie jest potrzebne. Jeśli pacjentka nie przyjmowała tabletek prawidłowo lub pominęła
przyjęcie więcej niż jednej tabletki, należy zalecić jej stosowanie dodatkowych zabezpieczeń
antykoncepcyjnych przez kolejne 7 dni.
Tydzień 3
Ryzyko obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej jest nieuniknione z powodu zbliżającego się
7-dniowego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednakże zmniejszeniu ochrony antykoncepcyjnej
można nadal zapobiec przez zmodyfikowanie dawki. Jeśli pacjentka stosuje się do następujących zaleceń,
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych,
o ile wszystkie tabletki były przyjęte prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pierwsze pominięcie
przyjęcia tabletki. W innym przypadku pacjentka powinna postępować według pierwszej z dwóch
możliwości, jak również stosować dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne przez kolejne 7 dni.
1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie należy kontynuować przyjmowanie
kolejnych tabletek o zwykłej porze. Kolejne opakowanie należy rozpocząć zaraz po zakończeniu
ostatniego opakowania, to znaczy bez okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. W takiej sytuacji
prawdopodobnie nie wystąpi krwawienie z odstawienia aż do zakończenia drugiego opakowania, ale
może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.
2. Możliwe jest również przerwanie przyjmowania tabletek z ostatniego opakowania. Wtedy pacjentka
musi mieć 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek obejmującą dzień, w którym przyjęcie
tabletki zostało pominięte, a następnie rozpocząć stosowanie następnego opakowania.
Jeśli pacjentka pominęła przyjęcie kilku tabletek i nie wystąpi krwawienie z odstawienia podczas
pierwszej normalnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku ciężkich objawów żołądkowo-jelitowych, wchłanianie substancji czynnych może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, pacjentka
powinna postąpić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki. Jeśli pacjentka nie chce
zmienić normalnego schematu stosowania tabletek, musi przyjąć dodatkowe tabletki z innego
opakowania.
W jaki sposób przesunąć dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia lub opóźnić wystąpienie
krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna rozpocząć nowe opakowanie
bezpośrednio po zakończeniu aktualnego opakowania bez jakiejkolwiek przerwy w stosowaniu tabletek.
Wystąpienie krwawienia można opóźnić o dowolny czas, ale nie później niż do momentu zakończenia
drugiego opakowania. W tym czasie może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie.
Następnie regularne przyjmowanie produktu Levomine mini należy kontynuować po zwykłej 7- dniowej
przerwie w przyjmowaniu tabletek.
4
Jeśli pacjentka chce przesunąć dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia, można zalecić
pacjentce skrócenie następnego okresu przerwy w stosowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy
okres przerwy, tym większe ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i że wystąpi krwawienie
śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania drugiego opakowania (podobnie jak w przypadku
opóźnienia wystąpienia krwawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Levomine mini jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Osoby w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Produkt leczniczy Levomine mini nie jest wskazany po menopauzie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie Levomine mini jest przeciwwskazane u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz również
punkt 4.3.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy Levomine mini nie był badany pod kątem stosowania u pacjentów z niewydolnością
nerek. Dostępne dane nie sugerują zmiany w leczeniu w tej populacji pacjentów.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którakolwiek z chorób wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
 żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE);
 znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowozatorowej, np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
mutacja czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S;
 rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4);
 wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4);
- występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
 tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe czynne, w przeszłości (np. zawał mięśnia sercowego)
lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa);
 choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający atak niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA);
 stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
 migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
 wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
5
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia;
- występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich zaburzeń czynności wątroby, chyba że czynność
wątroby powróci do normy;
- występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych);
- rozpoznanie lub podejrzenie występowania złośliwych nowotworów zależnych od hormonów
płciowych (np. narządów płciowych lub piersi);
- krwawienie z pochwy o niewyjaśnionej etiologii;
- brak miesiączki o niewyjaśnionej etiologii;
- jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i
rytonawirem, dasabuwir, glekaprewir z pibrentaswirem lub sofosbuwir z welpataswirem i
woksylaprewirem (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5)
- nadwrażliwość na substancje czynne lewonorgestrel, etynyloestradiol lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Levomine mini.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Levomine mini.
Ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko
zakrzepicy żylnej w porównaniu do kobiet, które ich nie stosują.
Decyzja o rozpoczęciu stosowaniu produktu Levomine mini powinna być poprzedzona rozmową
z pacjentką i jej zapewnieniem, że rozumie:
‒ ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej ze stosowaniem Levomine mini,
‒ jak występujące u niej czynniki ryzyka zwiększają ryzyko stosowania produktu leczniczego,
‒ że ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej jest najwyższe w pierwszym roku
użytkowania produktu leczniczego.
Istnieją również dowody na to, że ryzyko jest większe, gdy hormonalne środki antykoncepcyjne są
przyjmowane ponownie po przerwie w ich stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub dłużej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w
okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie
większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, u około 61
kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowozatorowa.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż
oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

1 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku , w oparciu o względne ryzyko wynoszące 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana.
6
Liczba zdarzeń VTE na 10 000 kobiet w jednym roku
U pacjentek, stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Levomine mini jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe
niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30
kg/m2
)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli
występują również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg
operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w
obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
W tych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek (w przypadku planowanego
zabiegu na co najmniej 4 tygodnie przed
zabiegiem chirurgicznym) i nie wznawianie
stosowania produktu przed upływem dwóch
7
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem > 4 godzin, może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.
tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej.
Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby
uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe,
jeśli stosowania produktu leczniczego Levomine
mini nie przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed 50. rokiem
życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u
specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy,
zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe
zapalne choroby jelit (np. choroba
Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowatokrwinkowa.
Postępujący wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
‒ obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
‒ ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
‒ zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
‒ nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
‒ nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
‒ ostry ból w klatce piersiowej;
‒ ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
‒ przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
8
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Levomine mini jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Postępujący wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły,
jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku
powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia,
należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną
metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30
kg/m2
)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed 50. rokiem
życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację
u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub
nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu
naczyniowo- mózgowego) może być powodem
9
do natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze zdarzeniami
niepożądanymi w obrębie naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady
zastawkowe serca, migotanie przedsionków,
dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty
układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
‒ nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
‒ nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
‒ nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
‒ nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
‒ utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA). Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
‒ ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
‒ uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
‒ uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
‒ pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
‒ skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
‒ przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Ze względu na działanie teratogenne produktów leczniczych przeciwzakrzepowych (kumaryna), podczas
ich stosowania należy stosować alternatywną metodę antykoncepcji.
Nowotwory
Niektóre badania epidemiologiczne wskazały, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, jednakże trwają spory
o zakres wpływu na te zmiany skutków zachowania seksualnego oraz innych czynników, takich jak wirus
brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących aktualnie złożone
doustne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR = 1,24).
To zwiększone ryzyko zmniejsza się stopniowo w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40
lat, wzrost liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosujących w danym momencie lub
w przeszłości doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki wobec całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi.
W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych i, jeszcze rzadziej, złośliwych
nowotworów wątroby u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków w obrębie jamy brzusznej.
W razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku w obrębie
jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, należy wziąć pod uwagę
guz wątroby w diagnostyce różnicowej.
Inne stany
10
Pacjentki z hipertriglicerydemią lub takimi zaburzeniami w rodzinie mogą być narażone na zwiększone
ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano niewielkie zwiększenie
ciśnienia tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Nagłe przerwanie stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego jest uzasadnione tylko w tych rzadkich przypadkach. Nie
potwierdzono związku pomiędzy stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego,
a klinicznie objawowym nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli w trakcie przyjmowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego istniejące wcześniej nadciśnienie tętnicze, stale podwyższone wartości ciśnienia
tętniczego lub znaczny wzrost ciśnienia tętniczego nie odpowiadają na odpowiednie leczenie
przeciwnadciśnieniowe, należy odstawić doustną antykoncepcję. Po odpowiednim rozważeniu można
powrócić do stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, gdy terapia nadciśnienia
tętniczego doprowadzi do normalizacji wartości ciśnienia.
Zarówno w okresie ciąży jak i stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgłoszono
wystąpienie lub pogorszenie następujących schorzeń: żółtaczki i (lub) świądu związanego
z występowaniem cholestazy, kamieni żółciowych, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego,
hemolitycznego zespołu mocznicowego, pląsawicy Sydenhama, pemfigoidu ciężarnych (łac. herpes
gestationis), otosklerozy związanej z utratą słuchu, depresyjnego nastroju.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do momentu aż wskaźniki czynności wątroby powrócą do normy.
Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z wystąpieniem cholestazy, które
występowały w czasie przebytej ciąży lub podczas przyjmowania hormonów płciowych, wymaga
zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność obwodową insuliny
oraz tolerancję glukozy, brak dowodów na to, że potrzebna jest zmiana trybu leczenia u pacjentów
z cukrzycą, stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające małe dawki substancji
czynnych (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Jednakże kobiety z cukrzycą należy poddawać starannej
obserwacji, szczególnie we wczesnym okresie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego obserwowano pogorszenie
endogennej depresji, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia
okrężnicy.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niezbyt często może wystąpić ostuda na skórze, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie.
Kobiety z tendencją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub
promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Zwiększona aktywność AlAT
W trakcie badań klinicznych z udziałem pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia
wątroby typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewir i rytonawirem
oraz dasabuwir niezależnie od podawania rybawiryny, zwiększenie aktywności aminotransferazy
alaninowej (AlAT) ponad pięciokrotność górnej granicy normy (GGN) występowało znacząco częściej u
11
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone środki antykoncepcyjne.
Zaobserwowano również zwiększenie aktywności AlAT podczas stosowania leków przeciwwirusowych
stosowanych w leczeniu HCV zawierających glekaprewir z pibrentaswirem i sofosbuwir z
welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkty 4.3 i 4.5).
Badania i konsultacje lekarskie
Przed rozpoczęciem lub powrotem do stosowania Levomine mini należy zebrać pełny wywiad
chorobowy (w tym wywiad rodzinny) oraz wykluczyć ciążę. Należy dokonać pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie lekarskie, mając na uwadze przeciwwskazania (patrz punkt
4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące
zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Levomine mini w porównaniu
z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w
przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy poinformować również pacjentkę o konieczności dokładnego zapoznania się z treścią ulotki
i zastosowania się do zawartych w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny być oparte na przyjętych
praktycznych wytycznych oraz dostosowane indywidualnie.
Należy poinformować pacjentkę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletki, wystąpienia wymiotów lub biegunki, lub równoczesnego stosowania innych
produktów leczniczych.
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić
nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
stosowania tabletek. Dlatego wykonanie badań mających na celu wyjaśnienie przyczyn jakiegokolwiek
nieregularnego krwawienia jest znaczące tylko po okresie adaptacyjnym obejmującym około 3 cykle.
U więcej niż 50 % pacjentek stosujących doustne śroski antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol
i lewonorgestrel obserwowano jakiekolwiek krwawienie [plamienie i (lub) krwawienie śródcykliczne]
podczas pierwszych 6 miesięcy stosowania tabletek.
W razie utrzymywania się lub wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach,
należy rozważyć przyczyny niehormonalne oraz wykonać odpowiednie badania diagnostyczne w celu
wykluczenia zmian nowotworowych lub ciąży. Mogą one obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet może nie wystąpić krwawienie z odstawienia w okresie przerwy w przyjmowaniu
tabletek. Jeśli złożony doustny środek antykoncepcyjny był stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi
w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jednakże jeśli złożony doustny środek
antykoncepcyjny nie był stosowany zgodnie z zaleceniami przed pierwszym brakiem krwawienia z
odstawienia lub gdy krwawienie z odstawienia nie wystąpiło dwukrotnie, należy wykluczyć ciążę przed
kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Levomine mini zawiera laktozę i sód.
Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za „wolny
od sodu”.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
12
Uwaga: W celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi przepisywania produktów leczniczych stosowanych jednocześnie.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Levomine mini.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną
metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu przyjmowania
tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, należy
natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego bez
przerwy w stosowaniu tabletek.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
Zmniejszone wchłanianie:
Leki, które zwiększają motorykę przewodu pokarmowego, np. metoklopramid mogą zmniejszać
wchłanianie hormonów.
Substancje zwiększające klirens doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszenie skuteczności
doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np.:
Fenytoina, barbiturany, bosentan, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i możliwie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina.
Produkty roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) nie powinny być
stosowane podczas przyjmowania Levomine mini, ponieważ mogą doprowadzić do utraty działania
antykoncepcyjnego. Zgłaszano przypadki krwawień śródcyklicznych i nieplanowanych ciąż. Działanie
pobudzające enzymy może trwać jeszcze 2 tygodnie po zaprzestaniu leczenia dziurawcem zwyczajnym.
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, np.:
rytonawir, newirapina.
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w tym
skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów
w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Jednoczesne stosowanie silnych i umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak przeciwgrzybicze
azole (np. itrakonazol, worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna,
13
erytromycyna), dilitiazem oraz sok z grejpfruta mogą zwiększyć stężenie w osoczu estrogenu,
progestagenu lub obu tych substancji.
Wykazano, że dawki etorykoksybu, przyjmowane jednocześnie z hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi zawierającymi 0,035 mg etynyloestradiolu, wynoszące od 60 do 120 mg dziennie
zwiększają stężenie etynyloestradiolu w osoczu odpowiednio 1,4 do 1,6 razy.
Wpływ hormonalnych środków antykoncepcyjnych na inne produkty lecznicze.
Troleandomycyna stosowana jednocześnie z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi może
zwiększyć ryzyko wystąpienia cholestazy wewnątrzwydzielniczej
Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków. Zgłaszano zwiększone
stężenie cyklosporyny w osoczu przy równoczesnym podawaniu hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Wykazano, że hormonalne środki antykoncepcyjne indukują metabolizm lamotryginy
powodując subterapeutyczne stężenia lamotryginy w osoczu.
In vitro etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 oraz inhibitorem
na którym opiera się mechanizm CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2.
W badaniach klinicznych podawanie hormonalnego środka antykoncepcyjnego zawierającego
etynyloestradiol nie powodowało wzrostu lub tylko niewielkie zwiększenie stężenia w osoczu substratów
dla CYP3A4 (np. midazolamu), podczas gdy stężenia substratów dla CYP1A2 w osoczu wzrosły niewiele
(np. teofilina) lub umiarkowanie (np. melatonina lub tizanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i
rytonawirem, dasabuwir niezależnie od podawania rybawiryny, może powodować zwiększenie
aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami pacjentki przyjmujące produkt leczniczy
Levomine mini powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne
zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Można wznowić stosowanie leku
Levomine mini około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia tymi lekami.
Inne interakcje
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt Levomine mini jest przeciwwskazany w okresie ciąży.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania Levomine mini, należy natychmiast zaprzestać
stosowania produktu.
Większość badań epidemiologicznych nie wykazało jednakże zwiększonego ryzyka wystąpienia wad
wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety przyjmujące tabletki antykoncepcyjne przed zajściem
w ciążę ani jakiegokolwiek działania teratogennego po niezamierzonym przyjmowaniu tabletek
antykoncepcyjnych we wczesnym okresie ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Levomine mini, należy wziąć pod uwagę
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty
4.2 i 4.4).
14
Karmienie piersią
Tabletki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą one zmniejszać ilość kobiecego
mleka oraz zmieniać jego skład. Dlatego zazwyczaj nie zaleca się stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych, dopóki kobieta nie zaprzestanie karmienia dziecka piersią. Niewielkie ilości
steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka kobiecego. Te ilości
mogą wpływać na dziecko.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt leczniczy Levomine mini nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane, które występują najczęściej po zastosowaniu złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i lewonorgestrel są: nudności, ból brzucha, wzrost
masy ciała, bóle głowy, obniżenie nastroju, zmienny nastrój, ból piersi, tkliwość piersi. Występują one
u ≥1% do <10% użytkowników.
Ciężkimi działaniem niepożądanym jest choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic i żył.
Innymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne, w tym Levomine mini są:
Klasyfikacja
układów i
narządów
(MedDRA)
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10000 do <1/1000)
Częstość nieznana
(częstość nie może
być określona na
podstawie dostępnych
danych)
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość nasilenie objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
zatrzymanie
płynów w
organizmie
Zaburzenia
psychiczne
depresyjny
nastrój, zmienny
nastrój
zmniejszenie
libido
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy migrena
Zaburzenia oka nietolerancja soczewek
kontaktowych
Zaburzenia
naczyniowe
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
(ATE)
żylne zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
(VTE)
15
Zaburzenia
żołądka i jelit
nudności, ból
brzucha
wymioty,
biegunka
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
wysypka,
pokrzywka
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia układu
rozrodczego i
piersi
wrażliwość
piersi, ból piersi
powiększenie
piersi
wydzielina z piersi,
upławy
Badania
diagnostyczne
zwiększenie
masy ciała
zmniejszenie masy
ciała
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej. Zostały one szerzej omówione
w punkcie 4.4.
Ciężkie działania niepożądane, obserwowane u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, które zostały omówione w punkcie 4.4 to:
- żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,
- rak szyjki macicy,
- nadciśnienie ,
- hipertriglicerydemia,
- zmiany tolerancji glukozy w wyniku obwodowej insulinooporności,
- guzy wątroby,
- zaburzenia pracy wątroby,
- ostuda,
- choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
- padaczka,
- migrena,
- endometrioza, mięśniak macicy,
- porfiria,
- toczeń rumieniowaty układowy,
- opryszczka ciążowa,
- pląsawica Sydenhama,
- hemolityczny zespół mocznicowy,
- żółtaczka cholestatyczna,
- otoskleroza.
Częstość zdiagnozowanych przypadków raka piersi jest nieznacznie zwiększona wśród pacjentek
stosujących doustny środek antykoncepcyjny. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku
poniżej 40 lat, wzrost liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosujących doustne środki
antykoncepcyjne jest niewielki wobec całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Nie jest znany
związek przyczynowy ze stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
W celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 4.3 i 4.4.
Interakcje
Krwawienie śródcykliczne i (lub) nieskuteczność antykoncepcji mogą wynikać z interakcji doustnej
antykoncepcji z innymi produktami leczniczymi (induktorami enzymów) (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
16
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Brak doniesień dotyczących poważnych skutków przedawkowania. Objawy, które mogą być
spowodowane przedawkowaniem, to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy
u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, a leczenie jest objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, produkt złożony. Kod ATC: G03AA07
Skuteczność antykoncepcyjna złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest oparta na
wzajemnym współdziałaniu różnych czynników. Najważniejsze wśród tych czynników to hamowanie
owulacji oraz zmiany w śluzie szyjki macicy.
Badania kliniczne zostały przeprowadzone na grupie 2498 kobiet w wieku od 18 do 40 lat. Całkowity
wskaźnik Pearla wyliczony z tych prób wyniósł 0,69 (przedział ufności 95% 0,30-1,36) w oparciu
o 15 026 cykli leczenia.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Lewonorgestrel
Wchłanianie
Lewonorgestrel podawany doustnie wchłania się szybko i całkowicie.
Maksymalne stężenie w osoczu, około 2,3 ng/ml, jest osiągane po 1,3 godzinach po przyjęciu tabletki
Levomine mini. Biodostępność wynosi prawie 100%.
Dystrybucja
Lewonorgestrel wiąże się z albuminami osocza i globuliną wiążąca hormony płciowe (ang. Sex Hormone
Binding Globulin, SHBG). Tylko 1,1% całkowitego stężenia substancji czynnej produktu leczniczego w
osoczu występuje w postaci wolnej, około 65% wiąże się specyficznie z SHBG i około 35% wiąże się
niespecyficznie z albuminami. Wzrost stężenia SHBG indukowany etynyloestradiolem wpływa na
względną dystrybucję lewonorgestrelu w różnych frakcjach globulin. Indukcja białek wiążących
powoduje wzrost frakcji związanej z SHBG oraz spadek frakcji związanej z albuminami. Pozorna
objętość dystrybucji lewonorgestrelu wynosi 129 l po podaniu pojedynczej dawki.
Metabolizm
Lewonorgestrel jest w znacznym stopniu metabolizowany. Głównymi metabolitami w osoczu są
niezwiązane i związane formy 3α, 5β-tetrahydrolewonorgestrelu. Na podstawie badań in vitro i in vivo
w metabolizmie Levonorgestrelu uczestniczy cytochrom CYP3A4. Szybkość klirensu metabolicznego
z surowicy wynosi około 1.0 ml/min/kg.
Wydalanie
Stężenia lewonorgestrelu w surowicy zmniejszają się w dwóch fazach. Końcowa faza charakteryzuje się
okresem półtrwania wynoszącym około 25 godzin.
17
Lewonorgestrel nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Jego metabolity wydalane są z moczem
i drogami żółciowymi (z kałem) w stosunku około 1:1. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi
około 1 dnia.
Stan stacjonarny
Podczas ciągłego stosowania tabletek Levomine mini, stężenia lewonorgestrelu w surowicy wzrastają
około 3-krotnie osiągając stan stacjonarny podczas drugiej połowy cyklu leczenia. Na farmakokinetykę
lewonorgestrelu wpływają stężenia SHBG w osoczu, które wzrastają 1,5 - 1,6-krotnie podczas stosowania
estradiolu. Dlatego szybkość klirensu z surowicy oraz objętość dystrybucji są nieznacznie zmniejszone
w stanie stacjonarnym (0,7 ml/min/kg i około 100 l).
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podawany doustnie wchłania się szybko i całkowicie.
Maksymalne stężenie w surowicy, około 50 pg/ml, jest osiągane w ciągu 1-2 godzin po przyjęciu tabletki
Levomine mini. W trakcie wchłaniania i pierwszego przejścia w wątrobie etynyloestradiol jest
intensywnie metabolizowany, wskutek czego średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi około
45% (zmienność osobnicza około 20 – 65%).
Dystrybucja
Etynyloestradiol jest silnie (około 98%), ale niespecyficznie wiązany z albuminami w surowicy oraz
pobudza wzrost stężenia SHBG w surowicy. Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 2,8
– 8,6 l/kg.
Metabolizm
Etynyloestradiol podlega przemianie przedukładowej zarówno w błonach śluzowych dwunastnicy, jak
i w wątrobie. Etynyloestradiol jest początkowo metabolizowany na drodze aromatycznej hydroksylacji
powodując powstanie różnych hydroksylowanych i metylowanych metabolitów, które występują
w postaci wolnych metabolitów lub połączeń z glukuronidami lub siarczanami w surowicy. Szybkość
klirensu metabolicznego z surowicy wynosi 2,3 – 7 ml/min/kg.
Wydalanie
Stężenia etynyloestradiolu w surowicy zmniejszają się w dwóch fazach charakteryzujących się okresami
półtrwania wynoszącymi odpowiednio około 1 godziny i 10-20 godzin.
Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Jego metabolity są wydalane drogami
moczowymi i drogami żółciowymi w stosunku 4:6, a okres półtrwania wynosi około 1 dnia.
Stan stacjonarny
Stężenie lewonorgestrelu w surowicy wzrasta około 2-krotnie po dalszym stosowaniu tabletek Levomine
mini. Z powodu zmiennego okresu półtrwania fazy końcowej w klirensie surowicy i dziennego podania,
stan stacjonarny zostaje osiągnięty po około tygodniu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Przedkliniczne badania (toksyczności ogólnej, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu
na reprodukcję) nie wykazały innych skutków niż te, które mogą być wyjaśnione w oparciu o znany
hormonalny profil etynyloestradiolu i lewonorgestrelu.
Należy jednak pamiętać, że steroidy płciowe mogą pobudzać wzrost pewnych hormonozależnych tkanek
i guzów.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
18
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Maltodekstryna
Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Hypromeloza 15 cP
Tytanu dwutlenek (E 171)
Laktoza jednowodna
Makrogol 4000
Sodu cytrynian
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierający 21 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 1 x 21, 3 x 21, i 6 x 21 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 24171
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
19
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.07.2017
Data przedłużenia pozwolenia: 02.11.2018
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
12.2021