Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Lesiplus

Lesiplus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Lesiplus, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
Drospirenonum + Ethinylestradiolum
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod
antykoncepcji
• W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w
pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły
objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie.
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane,
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Lesiplus i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lesiplus
3. Jak stosować lek Lesiplus
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Lesiplus
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Lesiplus i w jakim celu się go stosuje
• Lek Lesiplus jest środkiem antykoncepcyjnym i stosowany jest w celu zapobiegania ciąży.
• Każda z 24 różowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich,
a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.
• 4 białe tabletki nie zawierające substancji czynnych są także nazywane tabletkami placebo.
• Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami „złożonymi”.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lesiplus
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lesiplus należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami
wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Zanim będzie można rozpocząć stosownie leku Lesiplus, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na
temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od indywidualnego
przypadku, może także wykonać pewne inne badania.
W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Lesiplus, lub
w których skuteczność leku Lesiplus może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo nie
utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np.
prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody
pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Lesiplus modyfikuje miesięczne
zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.
Lek Lesiplus, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Lesiplus:
Nie należy stosować leku Lesiplus jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej
stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o
tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.
• jeżeli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniu
żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;
• jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór
białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub
przeciwciał antyfosfolipidowych;
• jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz
punkt „Zakrzepy krwi”);
• jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;
• jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławicę piersiową (choroba, która
powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub
przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);
• jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko
powstania zakrzepu w tętnicy:
o ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;
o bardzo wysokie ciśnienie krwi;
o bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);
o chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią
• jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z
aurą”;
• jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) choroba wątroby, a
czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;
• jeżeli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
• jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) nowotwór wątroby;
• jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) lub istnieje podejrzenie raka
piersi lub narządów płciowych;
• jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;
• jeżeli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych
składników leku Lesiplus (wymienionych w punkcie 6). Uczulenie to może być przyczyną świądu,
wysypki lub obrzęku;
• jeżeli pacjentka ma wirusowe zapalenie wątroby typu C i stosuje leki zawierające
ombitaswir/parytaprewir/rytonawir, dazabuwir, glekaprewir / pibrentaswir lub
sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz także punkt „Lesiplus a inne leki”).
Dodatkowe informacje dotyczące populacji specjalnych
Dzieci i młodzież
Lek Lesiplus nie jest przeznaczony do stosowania u dziewcząt, u których cykle miesiączkowe jeszcze się
nie rozpoczęły.
Kobiety w podeszłym wieku
Lek Lesiplus nie jest przeznaczony do stosowania po menopauzie.
Kobiety z zaburzeniami czynności wątroby
Nie należy przyjmować leku Lesiplus, jeśli pacjentka ma chorobę wątroby. Patrz także punkty „Kiedy nie
stosować leku Lesiplus” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Kobiety z zaburzeniami czynności nerek
Nie należy przyjmować leku Lesiplus, jeśli pacjentka ma niewydolność nerek lub ostrą niewydolność
nerek. Patrz także punkty „Kiedy nie stosować leku Lesiplus” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może
wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy
krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi
(zakrzepica)”.
W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać
powstawanie zakrzepów krwi”.

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Lesiplus lub
jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i konieczne może też być
regularne badanie przez lekarza.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Lesiplus, również należy powiedzieć
o tym lekarzowi.
• jeśli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował kiedykolwiek w przeszłości rak piersi;
• jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
• jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;
• jeśli u pacjentki występuje depresja;
• jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego - Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);
• jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system
obronny);
• jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące
niewydolność nerek);
• jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych
krwinek);
• jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub
dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;
• jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz
punkt 2 „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”);
• jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka
powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko
można rozpocząć przyjmowanie leku Lesiplus po porodzie;
• jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);
• jeśli pacjentka ma żylaki;
• jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz „Lesiplus a inne leki”);
• jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas
wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład, utrata słuchu, choroba krwi zwana
porfirią, wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu
nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);
• jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały kiedykolwiek w przeszłości złoto - brązowe
przebarwienia skóry (ostuda), tzw. plamy ciążowe głównie na twarzy. Jeżeli tak, należy unikać
bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;
• jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, leki zawierające estrogeny mogą
wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią
objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub)
trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.
Przed rozpoczęciem stosowania Lesiplus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Zakrzepy krwi (zakrzepica)
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Lesiplus, jest związane ze
zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest
stosowana.
W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie
zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
• w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)
• w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).
Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich
przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych
stosowaniem leku Lesiplus jest niewielkie.
Jak rozpoznać wystąpienie zakrzepów krwi
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych
objawów?
Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub
na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:
• ból lub tkliwość w nodze, które mogą być
odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
• zwiększona temperatura w zmienionej
chorobowo nodze;
• zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,
zaczerwienienie, zasinienie
Zakrzepica żył głębokich
• nagły napad niewyjaśnionych duszności lub
przyspieszenia oddechu;
• nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny,
który może być połączony z pluciem krwią;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać
się przy głębokim oddychaniu;
• ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca;
• silny ból w żołądku;
Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do
lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie
jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać
pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak
zakażenie układu oddechowego (np.
przeziębienie).
Zator tętnicy płucnej
Objawy występują najczęściej w jednym oku:
• natychmiastowa utrata widzenia lub
• bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą
przekształcić się w utratę widzenia
Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu,
uczucie nacisku, ociężałość;
• uczucie ściskania lub pełności w klatce
piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;
• uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
• uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała
promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia
i żołądka;
• pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty
głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie
oddechu;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca
Zawał serca
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub
nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
• nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub
rozumienia;
• nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu
oczach;
Udar
• nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy,
utrata równowagi lub koordynacji;
• nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez
znanej przyczyny;
• utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami
lub bez drgawek.
W niektórych przypadkach objawy udaru mogą
być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym
i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek
należy natychmiast zgłosić się do lekarza,
ponieważ pacjentka może być zagrożona
wystąpieniem kolejnego udaru.
• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry
nóg lub ramion;
• silny ból w żołądku (ostry brzuch)
Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne
Zakrzepy krwi w żyle
Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?
• Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane
występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych.
• Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do
rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.
• Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość
płucną.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica
żył siatkówki).
Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również
większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.
Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy
nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Lesiplus ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do
normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.
Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku
Lesiplus jest niewielkie.
- W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. lek Lesiplus, powstaną zakrzepy krwi.
- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz
„Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).
Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu
roku
Kobiety, które nie stosują złożonych
hormonalnych tabletek, plastrów, systemów
dopochwowych i nie są w ciąży
Około 2 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel,
noretisteron lub norgestimat
Około 5-7 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Lesiplus Około 9-12 na 10 000 kobiet
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach
Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Lesiplus jest niewielkie, jednak
niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:
• jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2
);
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach
lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może
mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
• jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji
bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Lesiplus na kilka
tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku
Lesiplus, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;
• wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
• jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni
Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.
Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi,
szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.
Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki,
nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Lesiplus.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Lesiplus, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej
przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
Zakrzepy krwi w tętnicy
Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?
Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne
konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach
Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Lesiplus jest
bardzo małe, ale może wzrosnąć:
• z wiekiem (powyżej około 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego
jak Lesiplus, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest
w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50.
roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia
zawału serca lub udaru;
• jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi
(cholesterolu lub trójglicerydów);
• jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;
• jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem
przedsionków);
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest
szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Lesiplus, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona
zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
Lek Lesiplus a rak
U kobiet stosujących złożone leki antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie
wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem leku. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów
jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, ponieważ kobiety te są częściej
badane przez lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po
zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się z lekarzem, kiedy pacjentka wyczuje
jakikolwiek guzek.
U kobiet stosujących złożone leki antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne
nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka
poczuje nietypowy, silny ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.
Krwawienie śródcykliczne
Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Lesiplus można mieć nieoczekiwane krwawienia
(krwawienia poza okresem stosowania tabletek placebo). Jeżeli takie krwawienie występuje dłużej niż
kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.
Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo
Jeżeli wszystkie różowe tabletki zawierające substancje czynne przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły
wymioty, ani nasilona biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało
prawdopodobne, że pacjentka jest w ciąży.
Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać ciążę. Należy natychmiast
skontaktować się ze swoim lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego blistra dopóki nie uzyska się
pewności, że pacjentka nie jest w ciąży.
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym Lesiplus, zgłaszały depresję lub
obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli samobójczych.
Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w
celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Lesiplus a inne leki
Zawsze powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub produktach ziołowych
przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje
przyjmować. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu
inny lek (lub farmaceucie), że pacjentka stosuje lek Lesiplus. Mogą oni powiedzieć, czy należy
stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo
długo lub czy należy zmodyfikować przyjmowanie innych leków.
Nie należy podawać leku Lesiplus pacjentkom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C stosującym
produkty lecznicze zawierające ombitaswir/parytaprewir/rytonawir, dazabuwir, glekaprewir / pibrentaswir
lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir ponieważ może to powodować zwiększenie wyników prób
wątrobowych we krwi (zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego AlAT).
Lekarz przepisze inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami.
Lek Lesiplus może zostać ponownie zastosowany około 2 tygodnie po zakończeniu tego leczenia. Patrz
punkt „Kiedy nie stosować leku Lesiplus”.
Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Lesiplus we krwi i mogą powodować, że lek Lesiplus
będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy
to leków stosowanych w leczeniu
o padaczki (na przykład prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina)
o gruźlicy (na przykład ryfampicyna)
o zakażenia HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i
nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak rytonawir, newirapina,
efawirenz)
o infekcji grzybiczych (gryzeofulwina, ketokonazol)
o zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb)
o wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan)
o i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
• Lek Lesiplus może wpływać na działanie innych leków na przykład:
o leków zawierających cyklosporynę
o leków przeciwpadaczkowych
o teofiliny (stosowana przy problemach z oddychaniem)
o tizanidyny (stosowana w leczeniu bólu mięśni i/lub kurczy mięśni)
o zawierających lamotryginę (może doprowadzić do zwiększenia częstości napadów
padaczkowych).
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek Lesiplus z jedzeniem i napojami
Lesiplus może być przyjmowany z jedzeniem lub bez, jeśli potrzeba – popijany małą ilością wody.
Badania laboratoryjne
Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium,
o stosowaniu środków antykoncepcyjnych, ponieważ hormony stosowane antykoncepcyjnie mogą
wpływać na wyniki niektórych badań.
Ciąża
Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Lesiplus. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas
stosowania leku Lesiplus, musi natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli pacjentka planuje ciążę może w każdym momencie przerwać stosowanie leku Lesiplus (patrz także
„Przerwanie stosowania leku Lesiplus”).
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się swojego lekarza lub farmaceuty.
Karmienie piersią
Zwykle nie zaleca się stosowania leku Lesiplus, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować
lek antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się swojego lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak informacji sugerujących, że stosowanie leku Lesiplus wpływa na zdolność kierowania pojazdami
i obsługiwania maszyn.
Lek Lesiplus zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
Produkt leczniczy Lesiplus zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
3. Jak stosować lek Lesiplus
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Każdy blister zawiera 24 różowe tabletki i 4 białe tabletki placebo.
Tabletki leku Lesiplus w dwóch różnych kolorach są umieszczone w blistrze w określonej kolejności.
Jeden blister zawiera 28 tabletek.
Należy przyjmować jedną tabletkę leku Lesiplus codziennie, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.
Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej
samej porze.
Nie należy mylić tabletek: różowe tabletki przyjmuje się przez pierwsze 24 dni, a następnie białe tabletki
przez ostatnie 4 dni. Nowy blister należy rozpocząć od razu (24 różowe, a następnie 4 białe tabletki). Nie
ma więc przerwy między dwoma blistrami.
Z uwagi na różnice w składzie tabletek konieczne jest rozpoczęcie stosowania od pierwszej tabletki
z górnego lewego rogu blistra i kontynuowanie przyjmowania tabletek każdego dnia. Aby zachować
właściwą kolejność, należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.
Przygotowanie blistra
W celu ułatwienia zapamiętania jak przyjmować środek antykoncepcyjny, do każdego blistra leku
Lesiplus dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem 7 dni tygodnia. Zgodnie z dniem tygodnia
w którym rozpoczęło się stosowanie tabletek, należy wybrać odpowiedni pasek samoprzylepny. Na
przykład jeśli pierwszym dniem stosowania była środa, to należy wybrać pasek, na którym pierwszym
dniem tygodnia jest „Śr”.
Naklejkę należy nakleić wzdłuż górnej części blistra, gdzie jest napisane "Umieść pasek samoprzylepny
tutaj" tak, że pierwszy dzień jest powyżej tabletki oznaczonej "1". W ten sposób nad każdą tabletką jest
odpowiedni dzień tygodnia i można sprawdzić czy tabletka została przyjęta. Strzałki pokazują kolejność
przyjmowania tabletek.
Podczas 4 dni kiedy stosowane są białe tabletki placebo (dni placebo), powinno wystąpić krwawienie
(tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia od przyjęcia
ostatniej różowej tabletki leku Lesiplus zawierającej substancje czynne. Po przyjęciu ostatniej białej
tabletki należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to, czy krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że
każdy nowy blister będzie rozpoczęty w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie powinno
występować mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.
Jeśli pacjentka stosuje lek Lesiplus w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 4 dni,
w których przyjmuje tabletki placebo.
Kiedy można zacząć pierwszy blister
• Jeżeli nie stosowano środka antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie leku Lesiplus należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym
dniu miesiączki). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek Lesiplus w pierwszym dniu miesiączki,
jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w dniach 2.-5.
cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywę)
przez pierwsze 7 dni.
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego
systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego
Można rozpocząć przyjmowanie leku Lesiplus następnego dnia po przyjęciu ostatniej czynnej
tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) z poprzedniego opakowania, ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego środka
antykoncepcyjnego (lub po ostatniej tabletce poprzedniego leku antykoncepcyjnego nie
zawierającej substancji czynnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie
z zaleceniami lekarza.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (minitabletka zawierająca progestagen,
wstrzyknięcie, implant lub system domaciczny uwalniający progestagen)
Można przestawić się w dowolnym dniu z minitabletek zawierających tylko progestagen (z
implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu
planowanego kolejnego wstrzyknięcia), ale we wszystkich tych przypadkach trzeba stosować
dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni
przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu
Postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.
• Po urodzeniu dziecka
Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Lesiplus od 21. do 28. dnia po porodzie.
Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek później niż w 28. dniu, należy stosować metodę
mechaniczną (na przykład prezerwatywę) przez pierwsze siedem dni przyjmowania leku Lesiplus.
Jeżeli, po urodzeniu dziecka, odbył się stosunek płciowy, przed (ponownym) rozpoczęciem
stosowania leku Lesiplus, pacjentka powinna najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub powinna
zaczekać do następnego krwawienia miesiączkowego.
• Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce (ponownie) rozpocząć przyjmowanie leku Lesiplus po
urodzeniu dziecka
Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.
Jeżeli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lesiplus
Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku Lesiplus.
W przypadku zastosowania kilku tabletek na raz, mogą wystąpić nudności i wymioty
lub krwawienie z pochwy. Tego rodzaju krwawienie może wystąpić nawet u dziewcząt, które nie zaczęły
jeszcze miesiączkować, ale omyłkowo przyjęły ten lek.
.
W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek leku Lesiplus lub połknięcia ich przez dziecko, należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Lesiplus
Ostatnie cztery tabletki w czwartym rzędzie blistra są tabletkami placebo. Jeśli pacjentka zapomni
przyjąć jedną z nich, skuteczność antykoncepcyjna leku Lesiplus jest zachowana. Należy wyrzucić
pominiętą tabletkę placebo.
Jeśli pominięto różową tabletkę zawierającą substancje czynne (tabletki 1-24 blistra), należy postępować
zgodnie z następującymi wskazówkami:
• Jeżeli minęło mniej niż 24 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest
zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie przyjmować kolejne
tabletki o zwykłej porze.
• Jeżeli minęło więcej niż 24 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być
zmniejszona. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli zapomni się różowej tabletki na początku lub
na końcu blistra. Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz też wykres poniżej):
• Pominięcie więcej niż jednej tabletki w blistrze
Należy skontaktować się z lekarzem.
• Pominięcie jednej tabletki pomiędzy dniami 1. -7. (pierwszy rząd)
Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba
przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze i stosować
dodatkowe zabezpieczenia przez następne 7 dni, na przykład prezerwatywę. Jeżeli miał miejsce
stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim
przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.
• Pominięcie jednej tabletki pomiędzy dniami 8. – 14. (drugi rząd)
Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba
przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze. Ochrona
przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.
• Pominięcie jednej tabletki pomiędzy dniami 15. – 24. (trzeci i czwarty rząd)
Są dwie możliwości do wyboru:
1. Przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć
dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki znowu należy przyjmować o zwykłej porze. Zamiast
stosowania białych tabletek placebo z tego blistra, należy je wyrzucić i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego blistra (początkowy dzień będzie inny).
Krwawienie najprawdopodobniej wystąpi pod koniec stosowania tabletek z drugiego blistra,
podczas stosowania białych tabletek placebo, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie
śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.
2. Można także przerwać stosowanie różowych tabletek zawierających substancje czynne
i przejść bezpośrednio do 4 białych tabletek placebo (przed rozpoczęciem stosowania tabletek
placebo, należy zanotować dzień, w którym zapomniano przyjąć tabletkę). Jeżeli pacjentka
chce rozpocząć nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, wziąć tabletki placebo
przez okres krótszy niż 4 dni.
Jeżeli postępuje się według jednego z tych dwóch zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.
• Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek tabletkę z blistra, a w okresie stosowania tabletek
placebo nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. W tym przypadku
przed rozpoczęciem następnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.
Pominięto więcej niż 1
różową tabletkę z 1
blistra
Należy poradzić się lekarza
tak
Dzień 1. – 7.
Czy odbył się stosunek płciowy
w tygodniu poprzedzającym pominięcie
tabletki?
nie

• Zażyć pominiętą tabletkę
• Stosować metodę mechaniczną
(prezerwatywy) przez następne 7 dni
oraz
• dokończyć przyjmowanie tabletek
z blistra
Pominięta tylko 1 różowa
tabletka (przyjęta ponad
24 godzin za późno) Dzień 8. – 14.
• Zażyć pominiętą tabletkę
• Dokończyć przyjmowanie tabletek
z blistra
• Zażyć pominiętą tabletkę oraz
• Dokończyć przyjmowanie różowych
tabletek
• Wyrzucić 4 białe tabletki
• Rozpocząć przyjmowanie tabletek z
następnego blistra
lub
Dzień 15. - 24.
• Natychmiast przerwać przyjmowanie
różowych tabletek
• Bezpośrednio przejść do 4 białych
tabletek
• Rozpocząć przyjmowanie tabletek
z następnego blistra
Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka
Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu różowej tabletki zawierającej substancje
czynne lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały
całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest podobna w skutkach do zapomnienia tabletki. Po
wymiotach lub biegunce należy możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną różową tabletkę z rezerwowego
opakowania. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 24 godzin po normalnym czasie przyjmowania
tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło ponad 24 godzin, należy postępować według zaleceń
podanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Lesiplus”.
Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć
Nawet jeśli nie jest zalecane, opóźnienie wystąpienia krwawienia jest możliwe przez pominięcie białych
tabletek placebo z 4. rzędu i przejście bezpośrednio do nowego blistra leku Lesiplus, aż do jego
skończenia. Może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek
z drugiego blistra. Należy zakończyć stosowanie drugiego blistra przyjmując 4 białe tabletki placebo z 4.
rzędu. Następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.
Można zapytać swojego lekarza o radę przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia krwawienia.
Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć
Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie rozpocznie się w tygodniu tabletek
placebo. Jeżeli trzeba zmienić ten dzień, można to zrobić przez skrócenie okresu stosowania tabletek
placebo (kiedy przyjmowane są białe tabletki placebo) – ale nigdy nie wydłużenie – maksymalnie 4 dni!.
Na przykład, jeżeli okres stosowania tabletek placebo rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić
dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle.
Może nie wystąpić żadne krwawienie podczas tych dni. W wyniku tego mogą wystąpić plamienia
lub krwawienie śródcykliczne.
Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.
Przerwanie stosowania leku Lesiplus
Można przerwać stosowanie leku Lesiplus, w każdym momencie. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę,
powinna poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli pacjentka chce
zajść w ciążę, należy przerwać stosowanie leku Lesiplus i poczekać do wystąpienia miesiączki zanim
rozpocznie się próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczyć spodziewany termin porodu.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli
wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie
zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Lesiplus, należy skonsultować się z
lekarzem.
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko
powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w
tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Lesiplus”.
Następujące działania niepożądane zostały powiązane ze stosowaniem leku Lesiplus.
• Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):
o wahania nastroju
o bóle głowy
o nudności
o ból piersi, zaburzenia miesiączkowania, takie jak nieregularne miesiączki, brak
miesiączek
• Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):
o depresja, nerwowość, senność
o zawroty głowy, “odczuwanie mrowienia i drętwienia”
o migrena, żylaki, wysokie ciśnienie krwi
o ból brzucha, wymioty, niestrawność, gazy jelitowe, zapalenie żołądka, biegunka
o trądzik, świąd, wysypka
o ból, na przykład ból pleców, kończyn, bolesne skurcze mięśni
o grzybica pochwy, ból okolicy miednicy, powiększenie piersi, łagodne guzki piersi,
krwawienia z macicy i (lub) pochwy (które zwykle ustępują w czasie trwania leczenia),
wydzielina z pochwy, uderzenia gorąca, stany zapalne pochwy (zapalenie pochwy),
zaburzenia miesiączkowania, bolesne miesiączkowanie, skąpe miesiączkowanie, bardzo
obfite miesiączkowanie, suchość pochwy, nieprawidłowy obraz cytologiczny rozmazu
w klasyfikacji Papanicolaou, zmniejszenie popędu płciowego
o brak energii, zwiększone pocenie, zatrzymanie płynów
o zwiększenie masy ciała
• Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):
o kandydoza (zakażenie grzybicze)
o niedokrwistość, zwiększenie liczby płytek we krwi
o reakcje alergiczne
o zaburzenia hormonalne (endokrynologiczne)
o zwiększony apetyt, utrata apetytu, nieprawidłowo duże stężenie potasu we krwi,
nieprawidłowo małe stężenie sodu we krwi
o niemożność osiągnięcia orgazmu, bezsenność
o zawroty głowy, drżenie
o zaburzenia oka, na przykład zapalenie powieki, zespół suchego oka
o nieprawidłowo szybki rytm serca
o zapalenie żył, krwawienie z nosa, omdlenia
o powiększenie brzucha, choroba jelit, uczucie pełności, przepuklina brzuszna, grzybica
jamy ustnej, zaparcia, suchość w ustach
o ból dróg żółciowych lub pęcherzyka żółciowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego
o żółte brązowe plamy na skórze, egzema, nieprawidłowy wzrost włosów (nadmierne
owłosienie), zapalenie skóry typu trądzikowego, sucha skóra, grudkowate zapalenie
skóry, nadmierne wypadanie włosów (alopecja), zaburzenia skóry, rozstępy na skórze,
zapalenie skóry, światłoczułe zapalenie skóry, guzki skórne
o trudne i bolesne stosunki płciowe, zapalenie pochwy (zapalenie sromu i pochwy),
krwawienie śródcykliczne, krwawienie z odstawienia, torbiel piersi, zwiększenie liczby
komórek sutka (hiperplazja), złośliwe guzki piersi, nieprawidłowy wzrost błony śluzowej
szyjki macicy, skurcz lub ścieńczenie błony śluzowej macicy, torbiele jajników,
powiększenie macicy
o ogólne złe samopoczucie
o zmniejszenie masy ciała
o szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład
o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
o w płucach (np. zatorowość płucna)
o zawał serca
o udar
o miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad
niedokrwienny
o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i jelicie, nerkach lub oku.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują
jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji
dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia
zakrzepów krwi)
Następujące działania niepożądane były zgłaszane, ale ich częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych: nadwrażliwość, rumień wielopostaciowy (wysypka z czerwonymi, bolesnymi
obwódkami).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
5. Jak przechowywać lek Lesiplus
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku Lesiplus po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym
i blistrze po napisie „Termin ważności” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Lesiplus
• Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i drospirenon
• Każda różowa tabletka powlekana zawierająca substancje czynne: 0,02 miligramy
etynyloestradiolu i 3 miligramy drospirenonu
• Białe tabletki powlekane nie zawierają substancji czynnych.
• Pozostałe składniki to:
• Różowe tabletki powlekane zawierające substancje czynne:
• Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, powidon K30,
kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, magnezu stearynian.
• Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza
tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).
• Białe tabletki powlekane placebo:
• Rdzeń tabletki: laktoza, powidon K30, magnezu stearynian.
• Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk.
Jak wygląda lek Lesiplus i co zawiera opakowanie
• Każdy blister leku Lesiplus zawiera 24 różowe, tabletki powlekane zawierające substancje czynne
w 1., 2., 3. i 4. rzędzie blistra oraz 4 białe tabletki powlekane placebo w 4. rzędzie
• Tabletki Lesiplus, zarówno różowe jak i białe to tabletki powlekane; rdzeń tabletki jest
powlekany.
• Lek Lesiplus jest dostępny w pudełkach po 1, 3, 6 lub 13 blistrów, z których każdy zawiera 28
tabletek (24 + 4).
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Theramex Ireland Limited
3rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1, D01 YE64
Irlandia
Wytwórca
Laboratorios León Farma, S.A.
C/ La Vallina, s/n Poligono Industrial Navatejera
24008 León, Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2022

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Lesiplus
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu