Szukaj leku
FAQ

Hastina 21

Hastina21

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Hastina 21, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 44 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Różowe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Hastina 21 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Hastina 21, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania: podanie doustne.
Jak stosować produkt leczniczy Hastina 21
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie konieczności niewielką ilością płynu. Należy przyjmować jedną tabletkę na
dobę przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej przerwie,
podczas której zwykle występuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się przeważnie po
2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Hastina 21
• Jeżeli nie stosowano antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
2
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Hastina 21 następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego, ale
nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu tabletek placebo poprzedniego
złożonego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego
lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu leczniczego Hastina 21 zaleca się rozpocząć w dniu
usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca
tylko progestagen, iniekcje, implant) lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety stosujące minitabletkę zawierającą tylko progestagen, mogą rozpocząć stosowanie produktu
leczniczego w dowolnym dniu cyklu (kobiety stosujące implant lub system domaciczny mogą rozpocząć
stosowanie produktu leczniczego w dniu ich usunięcia, a kobiety stosujące iniekcje – w dniu planowanej
kolejnej iniekcji), niemniej jednak we wszystkich takich przypadkach należy poinformować pacjentkę
o konieczności stosowania dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez pierwsze 7 dni
przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego. W takim przypadku nie jest
konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować pacjentkę, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek, należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej mechanicznej metody
antykoncepcyjnej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak wcześniej doszło do stosunku
płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy
wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie uległa zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po tym jak
przypomni sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Nie wolno nigdy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. 7 dni ciągłego nieprzerwanego przyjmowania tabletek jest konieczne do odpowiedniego hamowania
osi podwzgórze-przysadka-jajniki.
W oparciu o przedstawione informacje w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji:
• Tydzień 1
Pacjentka, kiedy tylko przypomni sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast przyjąć ostatnią
zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek). Następne tabletki
należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować
3
mechaniczną metodę antykoncepcyjną, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do
stosunku, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im mniej czasu
minęło od przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Tydzień 2
Pacjentka, kiedy tylko przypomni sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast przyjąć ostatnią
zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek). Następne tabletki
należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe
dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli
pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• Tydzień 3
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się 7-dniową przerwę
w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania, można zapobiec
zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej
sprawia, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że
przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki stosowano prawidłowe dawkowanie. W przeciwnym
razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji, oraz
że przez 7 kolejnych dni powinna także stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Pacjentka, kiedy tylko przypomni sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast przyjąć ostatnią
zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek). Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Bezpośrednio po zakończeniu bieżącego blistra,
należy rozpocząć następny blister, co oznacza, że należy zrezygnować z przerwy między kolejnymi
opakowaniami. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego blistra zwykle nie
występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach, w dniach, w
których stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Pacjentce można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego blistra. Następnie
kobieta powinna przerwać stosowanie produktu leczniczego przez okres do 7 dni, wliczając te, w
których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie rozpocząć nowy blister.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek nie
występuje krwawienie z odstawienia, należy wziąć pod uwagę zajście w ciążę.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki), może dojść do
zmniejszenia wchłaniania produktu leczniczego i w takim przypadku należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak
najszybciej przyjąć nową (zastępczą) tabletkę. W miarę możliwości nową tabletkę należy przyjąć
w okresie do 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki. Jeżeli upłynie ponad 12 godzin od
przyjęcia tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie
4.2, „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie życzy sobie zmiany schematu
dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego blistra.
W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić czas wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć przerwę i bezpośrednio
przystąpić do stosowania tabletek produktu leczniczego Hastina 21 z kolejnego blistra. Czas opóźnienia
krwawienia można wydłużyć, przyjmując kolejne tabletki, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego w ten sposób cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie śródcykliczne lub
plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić przyjmowanie produktu
leczniczego Hastina 21.
4
Kobietom, które zamierzają przesunąć krwawienie z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższej przerwy w przyjmowaniu
tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie (podobnie jak w przypadku opóźnienia krwawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać przyjmowanie tego
produktu leczniczego.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE).
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowozatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE).
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne lub przebyte tętnicze zaburzenia (np.
zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie np. przemijający napad niedokrwienny (ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki, jeżeli przebiegało z ciężką hipertrójglicerydemią.
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do
wartości prawidłowych.
• Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
• Aktualne lub przebyte guzy wątroby (łagodne lub złośliwe).
• Podejrzenie obecności lub obecność nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych
(np. nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Hastina 21 z produktami leczniczymi zawierającymi
ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, produktami leczniczymi zawierającymi
5
glekaprewir/pibrentaswir oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem jest
przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Hastina 21.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Hastina 21.
W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych bądź tętniczych
zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, powinno się zaprzestać stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka rozpoczęła terapię przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi,
powinna zastosować inną metodę antykoncepcji, ze względu na ryzyko teratogennego działania
przeciwzakrzepowych produktów leczniczych (kumaryny).
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretysteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów leczniczych, takich jak produkt leczniczy Hastina 21 może być
związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza
grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta
wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Hastina 21, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe
w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu
wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się(1)
, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowozatorowa, w porównaniu do około 6(2) kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przypadających na
okres roku, jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
(1) Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego
ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
zawierających lewonorgestrel.
(2) Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana.
6
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Nie rozstrzygnięto, czy pojawienie się tych objawów związane jest ze stosowaniem złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Hastina 21 jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że wzrost ryzyka jest większy niż
suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
Liczba
przypadków
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
7
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i niewznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Hastina 21 nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
− obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
− ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
− zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona
skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
− nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
− nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
− ostry ból w klatce piersiowej;
− ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
8
− przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Hastina 21 jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że wzrost ryzyka jest większy niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić
całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
9
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
− nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
− nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
− nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
− nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
− nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
− utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
− ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
− uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
− uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
− pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
− skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
− przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe (>5 lat) stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, ale
trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz innych,
w tym zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus, HPV).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR = 1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie
ukończyły 40 lat, wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących
złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia
raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowoskutkowego. Obserwowany zespół czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego
rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, działania
biologicznego złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie.
U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, częściej rozpoznaje się raka piersi
10
o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami, które nie stosowały tych produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz, z jeszcze mniejszą częstością, złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia ciężkiego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 µg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Inne zaburzenia
Składową progestagenową produktu leczniczego Hastina 21 jest substancja o działaniu antagonistycznym
wobec aldosteronu, o właściwościach oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy
spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Tym niemniej w jednym badaniu klinicznym dotyczącym
pacjentek z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, stosujących produkty
lecznicze oszczędzające potas w terapii skojarzonej, stwierdzono niewielkie, nieznaczne zwiększenie
stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania drospirenonu. Dlatego też w podobnych przypadkach
podczas pierwszego cyklu leczenia zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy. Patrz również
punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne opisywano niewielkie
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotny klinicznie wzrost ciśnienia
tętniczego. Jedynie w takich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się
stale zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych u pacjentek, u których pod wpływem leczenia
przeciwnadciśnieniowego uzyskano normalizację wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w okresie ciąży,
jak i podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, jednak nie potwierdzono
istnienia związku ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub)
świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana
z otosklerozą.
U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić
objawy obrzęku naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby niekiedy wymagają przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
występowały w czasie ciąży bądź podczas przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania
11
stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Chociaż złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek obwodowych na
insulinę oraz na tolerancję glukozy, nie dowiedziono jednak konieczności zmiany schematu terapii
cukrzycy u osób otrzymujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające małą dawkę
estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie kontrolować stan pacjentek
z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki nasilenia depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Egzogenne estrogenny mogą wywołać lub nasilić objawy wrodzonej lub nabytej postaci obrzęku
naczynioruchowego.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Hastina 21 należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi
kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Hastina 21 w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku, np.
pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego
stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
stosowania tabletek. Dlatego też ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po
upływie okresu adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.
Jeżeli krwawienia śródcykliczne utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio występowały
regularne cykle miesiączkowe, należy rozważyć etiologię niehormonalną i przeprowadzić odpowiednią
diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Diagnostyka ta może obejmować
12
wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w przerwie między stosowaniem tabletek nie występują krwawienia z odstawienia.
Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi
w punkcie 4.2 prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Tym niemniej, jeżeli
kobieta nie stosowała złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami, a w
przerwie między przyjmowaniem tabletek nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły
dwa kolejne krwawienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
Ten produkt leczniczy zawiera 44 mg laktozy w tabletce. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy, stosujące dietę bezlaktozową powinny uwzględnić zawartość laktozy w produkcie.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: W celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi produktów leczniczych przepisywanych do jednoczesnego stosowania.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia
wątroby typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i
rytonawirem oraz dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz
(AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało
znacząco częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak
złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych
glekaprewirem z pibrentaswirem lub sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem,
obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet stosujących leki zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Dlatego też pacjentki stosujące produkt leczniczy Hastina 21 muszą go zastąpić innymi metodami
zapobiegania ciąży (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestageny lub metody
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia tymi produktami leczniczymi. Produkt leczniczy Hastina 21
może być ponownie zastosowany po 2 tygodniach od zakończenia leczenia powyższymi produktami
leczniczymi.
• Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Hastina 21
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne w postaci
zwiększenia klirensu hormonów płciowych, co może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub)
nieskuteczności działania antykoncepyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może być widoczna po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów jest
ogólnie widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny stosować mechaniczną lub inną
metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Dodatkowe metody muszą
być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa jeszcze po wykorzystaniu wszystkich tabletek z opakowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, to od razu, bez żadnej przerwy należy rozpocząć przyjmowanie tabletek
z następnego opakowania doustnego środka antykoncepcyjnego.
13
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.
Następujące interakcje opisywano w literaturze.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność poprzez indukcję enzymów) np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane
w leczeniu zakażeń wirusem HIV – rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
Jednoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy HIV
i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, włączając połączenie z inhibitorami HCV,
może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. W niektórych
przypadkach zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też przepisując równoczesne stosowanie produktów leczniczych przeciwko HIV/HCV należy
wziąć pod uwagę możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia. W przypadku wątpliwości, u kobiet,
podczas leczenia inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy
należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W wielodawkowym badaniu z zastosowaniem połaczenia drospirenon (3 mg/dobę)/etynyloestradiol
(0,02 mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni, spowodowało wzrost
AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4 krotnie.
Dawka etorykoksybu wynosząca 60 do 120 mg/dobę podawana równocześnie ze złożoną antykoncepcją
doustną zawierającą 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowała zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w
osoczu od 1,4 do 1,6 krotnie.
• Oddziaływanie produktu leczniczego Hastina 21 na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych substancji czynnych. Zatem
stężenia osoczowe jak i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. cyklosporyny) jak i ulec
zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną oraz
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że ryzyko wpływu drospirenonu w dawce
3 mg na metabolizm innych substancji aktywnych szlakiem cytochromu P450 jest niewielkie.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. tiklopidyna) lub umiarkowanego (tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
• Inne rodzaje interakcji
14
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
dotyczących leczenia produktem leczniczym Hastina 21 oraz antagonistami aldosteronu lub
moczopędnymi produktami leczniczymi oszczędzającymi potas. W takich przypadkach podczas
pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Steroidowe środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np.
parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon wywołuje
zwiększenie aktywności reninowej osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększenie stężenia aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Hastina 21 nie jest wskazane u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Hastina 21, powinna
bezzwłocznie przerwać jego stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
stwierdzono wzrostu ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały
złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego u dzieci kobiet, które nieumyślnie
stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne we wczesnej ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej
powszechne doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych
u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Hastina 21 u kobiet w ciąży są zbyt
ograniczone, by przesądzać o stwierdzeniu ujemnego wpływu tego produktu leczniczego na przebieg
ciąży oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej brak istotnych danych
epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Hastina 21 należy wziąć
pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
pokarmu. Dlatego na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia piersią.
Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do
mleka kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów
15
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano
wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione
w punkcie 4.4.
Podczas stosowania złożonego środka antykoncepcyjnego zawierającego drospirenon i etynyloestradiol,
zgłoszono następujące działania niepożądane:
W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane uporządkowane zgodnie z klasyfikacją
układów i narządów MedDRA. Częstości występowania przedstawiono w oparciu o wyniki badań
klinicznych.
Klasyfikacja układów
i narządów (MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
≥1/100 do <1/10
Niezbyt często
≥1/1 000 do <1/100
Rzadko
≥1/10 000 do
<1/1 000
Częstość nieznana
(częstość nie może być
określona na
podstawie dostępnych
danych)
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zakażenie wirusem
opryszczki
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcje alergiczne Astma Nasilenie objawów
wrodzonej lub nabytej
postaci obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
Zwiększony apetyt
Zaburzenia psychiczne Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość
Zaburzenia snu
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Parestezje
Zawroty głowy
Zaburzenia ucha
i błędnika
Niedosłuch
Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia
Zaburzenia serca Skurcze dodatkowe
Tachykardia
16
Zaburzenia naczyniowe Zatorowość płucna
Nadciśnienie tętnicze
Niedociśnienie
tętnicze
Migrena
Żylaki
Żylna choroba
zakrzepowozatorowa lub
tętnicze zaburzenia
zakrzepowozatorowe
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej
i śródpiersia
Zapalenie gardła
Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha Nudności
Wymioty
Zapalenie błony
śluzowej żołądka
i jelit
Biegunka
Zaparcia
Zaburzenia
żołądkowo-jelitowe
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Trądzik Obrzęk
naczynioruchowy
Łysienie
Egzema
Świąd
Wysypka
Suchość skóry
Łojotok
Choroba skóry
Rumień guzowaty
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki
łącznej
Ból szyi
Ból kończyn
Skurcze mięśni
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
Zapalenie pęcherza
moczowego
17
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Ból piersi
Powiększenie piersi
Tkliwość piersi
Bolesne
miesiączkowanie
Krwawienie
niezwiązane
z cyklem
miesiączkowym
Nowotwór piersi
Dysplazja włóknistotorbielowata piersi
Mlekotok
Torbiel jajnika
Uderzenia gorąca
Zaburzenia
miesiączkowania
Brak miesiączki
Krwotok
miesiączkowy
Kandydoza pochwy
Zapalenie pochwy
Wydzielina
z pochwy
Choroby sromu
i pochwy
Suchość pochwy
Ból w obrębie
miednicy
Nieprawidłowy
obraz cytologiczny
rozmazu
w klasyfikacji
Papanicolaou
Zmniejszone libido
Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania
Obrzęk
Osłabienie
Ból
Nadmierne
pragnienie
Wzmożone pocenie
Badania diagnostyczne Zwiększenie masy
ciała
Zmniejszenie masy
ciała
W celu opisania określonej reakcji zastosowano najbardziej odpowiedni termin klasyfikacji MedDRA oraz jego
synonim i stany powiązane.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne opisywano występowanie następujących
ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4:
• żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
• tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
• nadciśnienie tętnicze
• nowotwory wątroby
• istnieją sprzeczne dane dotyczące związku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
z wywołaniem lub nasileniem przebiegu klinicznego następujących zaburzeń: choroby
Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, padaczki, migreny, mięśniaków
macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, opryszczki ciężarnych, pląsawicy
Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki cholestatycznej
• ostuda
• ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, wymagające niekiedy przerwania stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby
do wartości prawidłowych
18
• u kobiet z wrodzoną skłonnością do egzogennego obrzęku naczynioruchowego estrogeny mogą
wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki
antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost ryzyka
jest niewielki po uwzględnieniu całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy ze
stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje, patrz
punkty 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienie śródcykliczne i (lub) nieskuteczność działania antykoncepcyjnego może być wynikiem
interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) ze złożonymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Hastina 21. Na podstawie
ogólnych doświadczeń dotyczących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, w przypadku
przedawkowania mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych
dziewcząt. Nie istnieje antidotum, należy zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): Progestageny i estrogeny, dawki stałe, produkty złożone.
Kod ATC: G03AA12
Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody: 0,11 (górna dwustronna 95% granica przedziału ufności:
0,60).
Całkowity wskaźnik Pearl’a (niepowodzenie metody + błąd pacjenta): 0,31 (górna dwustronna 95%
granica przedziału ufności: 0,91).
Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Hastina 21 jest wynikiem interakcji kilku różnych
czynników, z których najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.
Produkt leczniczy Hastina 21 jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym
etynyloestradiol oraz progestagen: drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje
dodatkowo działanie przeciwandrogenne oraz niewielkie antymineralokortykosteroidowe. Natomiast nie
ma właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz antyglikokortykosteroidowych. Dzięki tym
właściwościom profil farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
19
Wyniki badań klinicznych mogą przemawiać za istnieniem niewielkiego działania
antymineralokortykosteroidowego produktu leczniczego Hastina 21 wywołanego przez właściwości
antymineralokortykosteroidowe.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Drospirenon
Wchłanianie
Po podaniu doustnym następuje szybkie, niemal całkowite wchłanianie drospirenonu. Maksymalne
stężenie tej substancji czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml, osiągane jest po około 1-2 godzinach od
przyjęcia pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi od 76% do 85%. Spożycie pokarmu nie wpływa na
dostępność biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym zmniejszenie stężenia drospirenonu w surowicy przebiega jednofazowo, a końcowy
okres półtrwania wynosi 31 godzin.
Drospirenon występuje w postaci związanej z albuminami, nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony
płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani globuliną wiążącą kortykosteroidy (ang.
Corticoid Binding Globulin, CBG). Jedynie 3%-5% całkowitej ilości tej substancji czynnej w surowicy
występuje w postaci niezwiązanego steroidu. Zwiększenie aktywności SHBG indukowane
etynyloestradiolem pozostaje bez wpływu na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym podlega szybkiemu metabolizmowi. Główne metabolity w osoczu to:
kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz
3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu, oba związki powstają bez udziału układu cytochromu P450.
Drospirenon jest w niewielkim stopniu metabolizowany przez układ cytochromu P450 3A4, w warunkach
in vitro wykazano zdolność drospirenonu do hamowania następujących cytochromalnych układów
enzymatycznych: P450 1A1, P450 2C9 i P450 2C19.
Eliminacja
Klirens drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości drospirenonu są
wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem w stosunku
około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem i kałem wynosi około 40 godzin.
Stan stacjonarny
Podczas cyklu stosowania produktu leczniczego maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie
stacjonarnym wynoszące około 70 ng/ml, występuje po około 8 dniach od rozpoczęcia stosowania.
Stężenie drospirenonu w surowicy charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w
przybliżeniu 3 jako iloraz końcowego okresu półtrwania i odstępu pomiędzy stosowaniem kolejnych
dawek.
Specjalne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
Stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności
nerek (klirens kreatyniny, CLcr, wynoszący 50-80 ml/min) było zbliżone do stężenia u kobiet
z prawidłową czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% większe niż w przypadku kobiet
z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był dobrze tolerowany przez kobiety z łagodnymi
20
i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu pozostawało bez wpływu na
stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
U ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stwierdzono około 50% zmniejszenie
klirensu po podaniu doustnym (CL/f) w porównaniu z grupą osób z prawidłową czynnością wątroby.
Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu w grupie ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami
czynności wątroby w porównaniu z grupą osób z prawidłową czynnością wątroby nie miało wpływu na
powstanie istotnych różnic w stężeniu potasu w surowicy. Również w przypadku współistniejącej
cukrzycy oraz leczenia skojarzonego spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii)
nie odnotowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy ponad górną granicę normy. Z przytoczonych
danych wynika, że drospirenon jest dobrze tolerowany u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).
Grupy etniczne
Wykazano brak istotnych klinicznie różnic pod względem właściwości farmakokinetycznych
drospirenonu lub etynyloestradiolu pomiędzy kobietami rasy kaukaskiej i pochodzącymi z Japonii.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym następuje szybkie i całkowite wchłanianie etynyloestradiolu.
Maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin od doustnego
podania pojedynczej dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt
pierwszego przejścia oraz zjawisko koniugacji przed przejściem substancji do krążenia. U około 25%
badanych osób następowało zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu po spożyciu
pokarmu, w pozostałych przypadkach nie wykazano tego efektu.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy ulega zmniejszeniu w dwóch fazach, w fazie eliminacji okres
półtrwania wynosi około 24 godziny. Około 98,5% etynyloestradiolu podlega silnemu, nieswoistemu
wiązaniu przez albuminę i indukuje zwiększenie stężenia SHBG i CBG. Pozorna objętość dystrybucji
wynosi około 5 l/kg.
Metabolizm
Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega koniugacji w błonie śluzowej jelita
cienkiego i w wątrobie. Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia
aromatycznego, jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych,
występujących w postaci wolnej oraz związanej z kwasem glukuronowym i siarkowym. Klirens
etynyloestradiolu w osoczu wynosi około 5 ml/min/kg.
Eliminacja
Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Etynyloestradiol jest wydalany w postaci
metabolitów w moczu i w żółci, w stosunku 4:6, z okresem półtrwania wynoszącym około 1 doby. Okres
półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu leczniczego, kumulacja
etynyloestradiolu w surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 2,0 do 2,3.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz
21
etynyloestradiolu nie wykraczało poza znane działania farmakologiczne. W analizie toksycznego wpływu
na reprodukcję stwierdzono działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt, uznaje się, że
działanie jest specyficzne dla każdego gatunku. Stosując dawki przekraczające ilości hormonów
zawartych w produkcie leczniczym Hastina 21 odnotowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów
szczurów, ale tego efektu nie obserwowano u małp.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia żelowana, kukurydziana
Powidon K-30
Kroskarmeloza sodowa
Polisorbat 80
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
Żelaza tlenek żółty (E 172)
Żelaza tlenek czerwony (E 172)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Przezroczysty do lekko nieprzezroczystego, przejrzysty blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w
tekturowym pudełku.
Wielkości opakowań:
1 x 21 tabletek powlekanych
3 x 21 tabletek powlekanych
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
22
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Aristo Pharma Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30
02-867 Warszawa
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie numer: 22444
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20/05/2015
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12 listopada 2019
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO