Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Duphaston

Duphaston

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Duphaston 

10 mg, tabletki powlekane  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg dydrogesteronu (Dydrogesteronum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 111,1 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletki powlekane. 

Okrągła, obustronnie wypukła, podzielna, biała tabletka powlekana, z napisami „155” po obu stronach linii podziału na jednej stronie tabletki (wymiary: 7 mm). 

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu połknięcia, a nie podział na równe dawki. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Niedobory progesteronu 

• leczenie bolesnego miesiączkowania 

• leczenie endometriozy  

• leczenie wtórnego braku miesiączki 

• leczenie nieregularnych cykli miesiączkowych 

• leczenie nieprawidłowych krwawień z macicy 

• leczenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego 

• leczenie poronień zagrażających 

• leczenie poronień nawykowych 

• leczenie bezpłodności związanej z niewydolnością ciałka żółtego 

Hormonalna terapia zastępcza 

Przeciwdziałanie wpływowi niezrównoważonego stężenia estrogenu na błonę śluzową macicy,  podawanemu w ramach hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z zachowaną macicą, z zaburzeniami  spowodowanymi przez naturalną lub indukowaną chirurgicznie menopauzę.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie, schemat leczenia i czas trwania leczenia może być dostosowany do ciężkości zaburzenia  i odpowiedzi klinicznej. 

Bolesne miesiączkowanie: 10 mg lub 20 mg na dobę od 5 do 25 dnia cyklu. 

Endometrioza: 10 mg do 30 mg na dobę od 5 do 25 dnia cyklu lub w sposób ciągły.

Nieprawidłowe krwawienie z macicy: jeśli leczenie jest rozpoczynane w celu zatrzymania  krwawienia, należy podawać 20 mg lub 30 mg dydrogesteronu na dobę przez okres do 10 dni. 

Przy podawaniu w sposób ciągły, należy stosować 10 mg lub 20 mg dydrogesteronu na dobę w czasie  drugiej części cyklu miesiączkowego. Dzień rozpoczęcia leczenia i ilość dni, w których produkt  leczniczy będzie podawany zależą od indywidualnej długości cyklu miesiączkowego każdej pacjentki. 

Krwawienie z odstawienia występuje, jeśli wzrost endometrium został wcześniej wystarczająco  pobudzony przez endogenny lub egzogenny estrogen. 

Wtórny brak miesiączki: należy podawać 10 mg lub 20 mg dydrogesteronu na dobę przez 14 dni  drugiej części założonego cyklu miesiączkowego w celu uzyskania optymalnej przemiany  wydzielniczej endometrium, wcześniej wystarczająco pobudzonego przez endogenny lub egzogenny estrogen. 

Zespół napięcia przedmiesiączkowego: 10 mg dwa razy na dobę rozpoczynając od drugiej połowy  cyklu miesiączkowego do pierwszego dnia kolejnego cyklu. Dzień rozpoczęcia leczenia i ilość dni,  w których produkt leczniczy będzie podawany zależą od długości cyklu miesiączkowego pacjentki. 

Nieregularne cykle: 10 mg lub 20 mg dydrogesteronu na dobę rozpoczynając od drugiej połowy cyklu  miesiączkowego do pierwszego dnia kolejnego cyklu. Dzień rozpoczęcia leczenia i ilość dni,  w których produkt leczniczy będzie podawany zależą od długości cyklu miesiączkowego pacjentki. 

Poronienie zagrażające: dawka początkowa do 40 mg w pojedynczej dawce, a następnie 20 mg lub  30 mg na dobę do ustąpienia objawów. 

Poronienie nawykowe: 10 mg dydrogesteronu dwa razy na dobę do 12 tygodnia ciąży. 

Bezpłodność związana z niewydolnością ciałka żółtego: 10 mg lub 20 mg dydrogesteronu na dobę  rozpoczynając od drugiej połowy cyklu miesiączkowego do pierwszego dnia kolejnego cyklu.  Leczenie należy kontynuować przez co najmniej trzy kolejne cykle.  

Hormonalna terapia zastępcza: 

• Terapia ciągła sekwencyjna: estrogen podawany jest w sposób ciągły i dodawana jest jedna  tabletka 10 mg dydrogesteronu na dobę w trakcie ostatnich 14 dni każdego 28-dniowego cyklu,  w sposób sekwencyjny. 

• Terapia cykliczna: estrogen jest podawany cyklicznie z przerwami w przyjmowaniu produktu  leczniczego, zwykle przez 21 dni z 7 dniami przerwy. Jedna tabletka dydrogesteronu 10 mg na  dobę jest dodawana przez ostatnie 12–14 dni terapii estrogenowej. 

• W zależności od odpowiedzi klinicznej dawka może być zwiększona do 20 mg dydrogesteronu na  dobę. 

Nie poleca się stosowania dydrogesteronu przed pierwszą miesiączką. Nie ustalono bezpieczeństwa  i skuteczności stosowania dydrogesteronu u młodzieży w wieku 12-18 lat. Obecnie dostępne dane  zostały przedstawione w rozdziale 4.8 i 5.1, jednak nie można podać zaleceń dotyczących  dawkowania w tej grupie wiekowej.  

Droga podania 

Podanie doustne. 

Przy przyjmowaniu większych dawek, tabletki powinny być zażywane w równych dawkach  rozłożonych w ciągu dnia.

4.3 Przeciwwskazania 

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1. 

- Rozpoznanie lub uzasadnione podejrzenie występowania nowotworów zależnych od  progestagenów (np. oponiak) 

- Krwawienie z pochwy o nieustalonej przyczynie 

- W przypadku równoczesnego stosowania estrogenu z dydrogesteronem należy wziąć pod uwagę  przeciwwskazania do stosowania estrogenów. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Przed rozpoczęciem leczenia dydrogesteronem nieprawidłowych krwawień z pochwy należy wyjaśnić  ich etiologię. W trakcie pierwszych miesięcy terapii mogą pojawić się krwawienia i plamienia.  W przypadku pojawienia się tych objawów dopiero po pewnym czasie stosowania leczenia lub  utrzymywania się ich po przerwaniu leczenia należy przeprowadzić badania mające na celu  rozpoznanie ich przyczyny. Badania te mogą obejmować wykonanie biopsji błony śluzowej macicy  w celu wykluczenia nowotworu złośliwego. 

Stany, które wymagają obserwacji 

Pacjentkę należy poddawać ścisłej obserwacji, jeżeli występują u niej, występowały w przeszłości, uległy nasileniu w trakcie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, jakiekolwiek  z wymienionych poniżej stanów chorobowych. W trakcie leczenia dydrogesteronem może dojść do  nawrotu lub pogorszenia następujących stanów chorobowych, które mogą spowodować przerwanie  leczenia: 

• porfiria 

• depresja 

• nieprawidłowe wartości wyników prób czynnościowych wątroby z powodu ostrej lub przewlekłej  choroby wątroby  

Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą przypadku stosowania dydrogesteronu w skojarzeniu  z estrogenem w czasie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ): 

Patrz również ostrzeżenia i środki ostrożności w Charakterystyce Produktu Leczniczego zawierającego estrogen. 

W przypadkach leczenia objawów związanych z przekwitaniem, HTZ powinna być rozpoczynana  jedynie wtedy, gdy objawy te powodują pogorszenie jakości życia. Zawsze powinno rozważyć się  ryzyko i spodziewane korzyści związane z leczeniem. Oceny takiej powinno dokonywać się  przynajmniej raz w roku, a terapia powinna być kontynuowana, tak długo, jak długo korzyści  przeważają nad ryzykiem. 

Dane dotyczące ryzyka związanego z HTZ w leczeniu przedwczesnego przekwitania są ograniczone.  Jednakże, ze względu na niskie ryzyko bezwzględne u młodszych kobiet, stosunek korzyści do ryzyka  w tej grupie pacjentek może być korzystniejszy niż u starszych kobiet. 

Badanie lekarskie /obserwacja 

Przed pierwszorazowym lub ponownym zastosowaniem HTZ należy przeprowadzić dokładny wywiad  dotyczący pacjentki oraz jej rodziny. Wskazane jest wykonanie badania przedmiotowego (w tym  narządów miednicy i piersi) w celu zidentyfikowania przeciwwskazań lub stanów wymagających  zachowania szczególnej ostrożności. W trakcie leczenia zaleca się przeprowadzanie badań  okresowych, których częstość powinna być uzależniona od indywidualnych potrzeb. Pacjentki  powinny być poinformowane, o konieczności zgłoszenia lekarzowi lub pielęgniarce wszelkich  zaobserwowanych przez nie zmian w obrębie piersi (patrz „Rak piersi” poniżej). Badania diagnostyczne, w tym odpowiednie badania obrazowe np. mammografia, powinny być wykonywane 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi badań przesiewowych, z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb. 

Rozrost i rak błony śluzowej macicy 

U kobiet z zachowaną macicą wzrasta ryzyko rozrostu i rozwoju raka błony śluzowej macicy, gdy  długotrwale są stosowane same estrogeny.  

U kobiet z zachowaną macicą cykliczne dodanie progestagenu takiego jak dydrogesteron przez co  najmniej 12 dni w miesiącu, w cyklu 28-dniowym, lub terapia metodą ciągłą złożoną estrogenem z progestagenem może zapobiec zwiększeniu ryzyka wystąpienia raka endometrium występującemu  w HTZ z zastosowaniem samych estrogenów. 

Rak piersi 

Wszystkie dane potwierdzają zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet przyjmujących HTZ  w postaci skojarzenia estrogenu i progestagenu lub samego estrogenu, co zależy od czasu trwania  HTZ. 

Leczenie skojarzone estrogen-progestagen: Randomizowane, kontrolowane placebo badanie Women’s Health Initiative (WHI) oraz metaanaliza prospektywnych badań epidemiologicznych zgodnie  potwierdzają zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet przyjmujących skojarzoną estrogenowo progestagenową HTZ, co uwidacznia się po około 3 (1-4) latach. 

Wyniki szeroko zakrojonej metaanalizy wykazały, że po zaprzestaniu terapii dodatkowe ryzyko z  czasem maleje, a czas powrotu do poziomu początkowego zależy od czasu trwania HTZ. Jeśli HTZ  trwała ponad 5 lat, ryzyko może się utrzymywać przez 10 lat lub dłużej. HTZ, szczególnie obejmująca  skojarzone stosowanie estrogenów i progestagenów, prowadzi do wzrostu gęstości obrazów  mammograficznych, co może utrudnić wykrywanie raka piersi metodą radiologiczną. 

Nowotwór jajnika 

Nowotwór jajnika występuje znacznie rzadziej niż nowotwór piersi. Z danych epidemiologicznych  z dużej metaanalizy wynika nieznacznie zwiększone ryzyko, które uwidacznia się w ciągu 5 lat  stosowania i zmniejsza się w czasie po odstawieniu tych środków u kobiet przyjmujących HTZ w postaci samych estrogenów lub skojarzenia estrogenów i progestagenów. Z niektórych innych badań, w tym badania WHI, wynika, że stosowanie skojarzonej HTZ może wiązać się z podobnym lub  nieznacznie mniejszym ryzykiem (patrz punkt 4.8).  

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa  

HTZ wiąże się z 1,3 - 3 krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej  (ŻChZZ), tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia  epizodu ŻCHZZ jest większe w czasie pierwszego roku stosowania HTZ niż w latach późniejszych. 

U pacjentek ze skłonnością do zakrzepów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ŻChZZ jest zwiększone.  HTZ może dodatkowo zwiększyć to ryzyko. Dlatego też, HTZ jest przeciwwskazana w tej grupie  pacjentek. 

Rozpoznane czynniki ryzyka ŻChZZ obejmują: stosowanie estrogenów, starszy wiek, duże operacje  chirurgiczne, przedłużone unieruchomienie, otyłość (wskaźnik masy ciała > 30 kg/m2), ciążę, okres połogu, toczeń rumieniowaty układowy i raka. Nie ma jednoznacznych ustaleń dotyczących  potencjalnego wpływu żylaków na wystąpienie epizodu ŻChZZ. 

U wszystkich pacjentów po operacji chirurgicznej, należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę ŻChZZ. W przypadku przewidywanego przedłużonego unieruchomienia po zabiegu operacyjnym zaleca się odstawienie HTZ na cztery do sześciu tygodni wcześniej. Leczenie można wznowić po  powrocie pacjentki do pełnej aktywności ruchowej.

U pacjentek bez ŻChZZ w wywiadzie, u których wystąpiły przypadki zakrzepicy w młodym wieku  u krewnych w pierwszej linii pokrewieństwa można zaproponować badania przesiewowe po  dokładnym przedstawieniu ich ograniczeń (badania przesiewowe wykrywają tylko pewien odsetek  zaburzeń zakrzepowych). HTZ jest przeciwwskazana, jeśli zaburzenia zakrzepowe, które  spowodowały zakrzepicę zostaną stwierdzone wśród członków najbliższej rodziny lub zaburzenie  zostało sklasyfikowane jako ciężkie (np. niedobór antytrombiny, białka S, białka C lub kombinacja  tych zaburzeń). 

U kobiet stosujących przewlekle leczenie przeciwzakrzepowe należy szczególnie dokładnie rozważyć  stosunek korzyści do ryzyka przed włączeniem HTZ. 

W przypadku wystąpienia ŻChZZ po rozpoczęciu leczenia HTZ należy przerwać przyjmowanie  produktu leczniczego. Należy poinformować pacjentkę o konieczności natychmiastowego kontaktu  z lekarzem po stwierdzeniu potencjalnych objawów ŻChZZ (np. bolesnego obrzęku nóg, nagłego bólu w klatce piersiowej, duszności). 

Choroba niedokrwienna serca  

Randomizowane, kontrolowane badania nie potwierdziły ochronnego wpływu stosowania HTZ  złożonej (z zastosowaniem estrogenu i progestagenu) oraz samym estrogenem na zmniejszenie ryzyka  zawału mięśnia sercowego u kobiet z lub bez współistniejącej choroby niedokrwiennej serca.  

Leczenie skojarzone estrogenem z progestagenem: względne ryzyko choroby niedokrwiennej serca w czasie stosowania HTZ estrogenem w skojarzeniu z progestagenem jest nieznacznie zwiększone.  Początkowe bezwzględne ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest silnie zależne od wieku. Liczba  nowych przypadków wystąpienia choroby niedokrwiennej serca z powodu stosowania estrogenów  z progestagenami jest bardzo mała u zdrowych kobiet zbliżających się do menopauzy, ale wzrasta  wraz z wiekiem. 

Niedokrwienny udar mózgu  

Leczenie skojarzone estrogenem z progestagenem i samym estrogenem jest związane z maksymalnie  1,5-krotnym zwiększeniem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko względne nie zmienia się  wraz z wiekiem lub z upływem czasu od menopauzy. Jednakże, w związku z tym, że początkowe  ryzyko wystąpienia udaru jest silnie zależne od wieku, ryzyko całkowite udaru mózgu u kobiet  stosujących HTZ wzrośnie wraz z wiekiem. 

Substancje pomocnicze: 

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. 

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną  nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Dane z badań in vitro wskazują, że główny szlak metaboliczny prowadzący do powstania głównego  aktywnego farmakologicznie metabolitu 20 α-dihydrodydrogesteronu (DHD) jest katalizowany przez  aldo-keto reduktazę 1C (AKR 1C) w ludzkim cytozolu. Obok metabolizmu cytozolowego istnieje  metabolizm przez cytochrom P450 (głównie izoenzym CYP3A4), prowadzący do powstania kilku  innych metabolitów. Główny aktywny metabolit DHD jest substratem do przemian metabolicznych  przez izoenzym CYP3A4. 

Z tego powodu metabolizm dydrogesteronu i DHD może ulec przyspieszeniu przy jednoczesnym  stosowaniu substancji indukujących aktywność enzymów cytochromu, takich jak: produkty lecznicze  przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), przeciwzakaźne (np. ryfampicyna,  ryfabutyna, newirapina, efawirenz) i produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), szałwię i miłorząb.

Rytonawir i nelfinawir pomimo, że znane są jako silne inhibitory enzymów cytochromu, to stosowane  równocześnie z hormonami steroidowymi wykazują właściwości indukujące.  

Efektem klinicznym zwiększonego metabolizmu dydrogesteronu może być zmniejszenie skuteczności  jego działania. 

Badania in vitro wykazały, że dydrogesteron i DHD w istotnych klinicznie stężeniach nie hamują ani nie pobudzają izoenzymów cytochromu P450 odpowiadających za metabolizm innych produktów  leczniczych.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Szacuje się, że na działanie dydrogesteronu w czasie ciąży było eksponowanych więcej niż  10 milionów kobiet. Dotychczas nie uzyskano żadnych danych wskazujących na szkodliwy wpływ  stosowania dydrogesteronu w trakcie ciąży.  

Istnieją doniesienia literaturowe łączące stosowanie niektórych progestagenów ze zwiększeniem  ryzyka spodziectwa. Jednakże z powodu czynników zakłócających występujących w czasie ciąży nie  można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących wpływu stosowania progestagenów na  występowanie spodziectwa. Badania kliniczne z udziałem ograniczonej liczby kobiet leczonych  dydrogesteronem we wczesnej ciąży nie wykazały jakiegokolwiek zwiększenia ryzyka spodziectwa.  Dotychczas nie są znane żadne inne dane epidemiologiczne na ten temat. 

Wyniki nieklinicznych badań dotyczących rozwoju zarodkowo-płodowego i rozwoju  pourodzeniowego pozostawały w zgodzie z profilem farmakologicznym dydrogesteronu. Działania  niepożądane wystąpiły tylko w przypadku dawek znacznie przekraczających dawki maksymalne dla  ludzi, wskazując na mały związek z zastosowaniem klinicznym (patrz rozdział 5.3). 

Dydrogesteron może być przepisywany kobietom w czasie ciąży, jeżeli występują wskazania do  stosowania. 

Karmienie piersią 

Brak danych dotyczących przenikania dydrogesteronu do mleka kobiet karmiących piersią. Badania  dotyczące innych progestagenów wykazały, że progestageny i ich metabolity przenikają w niewielkiej  ilości do mleka kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo czy w związku z tym istnieje ryzyko dla  dziecka. Dlatego też, dydrogesteron nie powinien być stosowany w czasie laktacji. 

Płodność 

Brak dowodów świadczących, że dydrogesteron stosowany w dawkach terapeutycznych zmniejsza  płodność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Dydrogesteron wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych  i obsługiwanie maszyn. 

Rzadko dydrogesteron może powodować niewielką senność i (lub) zawroty głowy, zwłaszcza w ciągu  pierwszych kilku godzin po zastosowaniu. Dlatego też, należy zachować ostrożność w czasie  prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane u pacjentek przyjmujących dydrogesteron w czasie badań  klinicznych we wskazaniach do stosowania bez estrogenu to: migrena, bóle głowy, nudności,  zaburzenia miesiączkowania, bolesność i (lub) tkliwość piersi. 

W czasie badań klinicznych z zastosowaniem dydrogesteronu (n=3483) we wskazaniach do  stosowania bez estrogenu oraz ze zgłoszeń spontanicznych zaobserwowano następujące działania  niepożądane z częstością podaną poniżej:

Klasyfikacja  

układów  

narządowych  

wg MedDRA
Często (≥1/100 do  <1/10)
Niezbyt często (≥1/1 000 do  <1/100)
Rzadko (≥1/10 000 do  <1/1 000)
Nowotwory  

łagodne, złośliwe  i nieokreślone  

(w tym torbiele  

i polipy)

 


Zwiększenie wielkości  nowotworów  

zależnych od  

progestagenów  

(np. oponiak)*
Zaburzenia krwi  

i układu chłonnego

 


Niedokrwistość  

hemolityczna*
Zaburzenia  

psychiczne


Obniżony nastrój


Zaburzenia układu  immunologicznego

 


Reakcje  

nadwrażliwości
Zaburzenia układu  nerwowego
Migreny, bóle  

głowy
Zawroty głowy 
Senność
Zburzenia żołądka  i jelit
nudności 
Wymioty


Zaburzenia wątroby  i dróg żółciowych


Zaburzenia czynności wątroby  (z żółtaczką, osłabieniem lub  złym samopoczuciem i bólami  brzucha)


Zaburzenia skóry  i tkanki podskórnej


Alergiczne reakcje skórne  (np. wysypka, świąd,  

pokrzywka)
Obrzęk  

naczynioruchowy*
Zaburzenia układu  rozrodczego i piersi
Zaburzenia  

miesiączkowania  (takie jak: 

krwotok  

maciczny, obfite  krwawienie, skąpe  miesiączki, brak  miesiączki,  

bolesne  

miesiączkowanie,  nieregularne  

miesiączki) 

Bolesność i (lub)  tkliwość piersi


Obrzęk piersi
Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  podania

 


Obrzęki


Badania  

diagnostyczne


Zwiększenie masy ciała

 


*Działania niepożądane ze zgłoszeń spontanicznych, które nie były obserwowane w trakcie badań  klinicznych zostały zakwalifikowane do częstości "rzadko", ponieważ oszacowana częstość ich  występowania była niższa od górnej granicy 95% przedziału ufności, który wynosił 3/x, gdzie x=3483  (całkowita liczba pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych). 

Działania niepożądane w populacji młodzieży 

Na podstawie zgłoszeń spontanicznych i ograniczonych danych z badań klinicznych wydaje się, że profil bezpieczeństwa u młodzieży będzie podobny do obserwowanego u dorosłych. 

Działania niepożądane związane z leczeniem estrogenem z progestagenem (patrz także punkt 4.4  i Charakterystyka Produktu Leczniczego zawierającego estrogen): 

• Rak piersi, rozrost błony śluzowej macicy, rak błony śluzowej macicy, rak jajnika • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) 

• Zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, udar niedokrwienny mózgu 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  

4.9 Przedawkowanie 

Istnieje niewiele danych na temat przedawkowania tego produktu leczniczego u ludzi. Dydrogesteron  był dobrze tolerowany po podaniu doustnym (maksymalna dawka dobowa, która została dotychczas  przyjęta przez człowieka, wynosi 360 mg). Nie istnieją swoiste odtrutki i leczenie powinno mieć  charakter objawowy. Informacja ta dotyczy również przedawkowania u dzieci. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, hormony płciowe i  modulatory układu płciowego, progestageny, pochodne pregnadienu, dydrogesteron. Kod ATC: G03DB01 

Dydrogesteron jest progestagenem aktywnym po podaniu doustnym. Powoduje przemianę  wydzielniczą endometrium, w macicy poddanej uprzednio działaniu estrogenu, dzięki czemu chroni  przed zwiększaniem przez estrogen ryzyka rozrostu endometrium i (lub) raka endometrium. Jest wskazany do stosowania we wszystkich przypadkach niedoboru endogennego progesteronu.  Dydrogesteron nie wywiera działania estrogenowego, androgenowego, termogennego, anabolicznego  i kortykosteroidowego.

Populacja młodzieży 

Ograniczone dane z badań klinicznych wskazują, że w populacji pacjentek w wieku < 18 lat  dydrogesteron jest równie skuteczny jak u dorosłych w łagodzeniu objawów bolesnego  miesiączkowania, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, nieprawidłowych krwawień z macicy  i nieregularnych cykli miesiączkowych. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie: 

Po podaniu doustnym dydrogesteron ulega szybkiemu wchłanianiu, a Tmax wynosi pomiędzy  0,5 godziny a 2,5 godziny. Całkowita biodostępność dydrogesteronu (podanie doustne 20 mg versus  podanie dożylne 7,8 mg) wynosi 28%. 

Poniższa tabela przedstawia średnie wartości farmakokinetyczne dla dydrogesteronu (D)  i dihydrodydrogesteronu (DHD) po podaniu pojedynczej dawki 10 mg: 

 


DHD
Cmax (ng/ml) 
2,1 
53,0
AUCinf (ng·h/ml) 
7,7 
322,0


Dystrybucja: 

Po podaniu dożylnym dydrogesteronu objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi około 1400 l.  Dydrogesteron i DHD wiążą się z białkami osocza w > 90%. 

Metabolizm: 

Po podaniu doustnym dydrogesteron jest szybko metabolizowany do DHD. Najwyższe stężenie głównego metabolitu 20 α-dihydrodydrogesteronu (DHD) występuje po około 1,5 godziny po  przyjęciu produktu leczniczego. Stężenie DHD w osoczu jest znacznie większe niż dydrogesteronu.  Stosunek AUC i Cmax DHD do AUC i Cmax dydrogesteronu wynosi odpowiednio 40 i 25. Średni okres  półtrwania dydrogesteronu i DHD wynosi odpowiednio: od 5 do 7 oraz od 14 do 17 godzin. Zwykle  w procesie metabolizowania dochodzi do zachowania konfiguracji 4,6 dien-3-jeden i nie występuje  proces 17 α-hydroksylacji. Z tego powodu dydrogesteron nie wykazuje aktywności estrogenowej  i androgenowej. 

Eliminacja: 

Po podaniu doustnym znakowanego dydrogesteronu, przeciętnie ok. 63% dawki przenika do moczu.  Całkowity klirens osoczowy wynosi 6,4 l/min.  

W ciągu 72 godz. produkt leczniczy zostaje wydalony całkowicie. W moczu DHD jest obecny  głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym. 

Zależność dawki i czasu: 

Farmakokinetyka dawki pojedynczej i wielokrotnej w zakresie od 2,5 mg do 10 mg po podaniu  doustnym jest liniowa. Porównanie kinetyki dawki pojedynczej i wielokrotnej wykazało, że  farmakokinetyka dydrogesteronu i DHD nie zmienia się w wyniku wielokrotnego podawania produktu  leczniczego. Stan równowagi został osiągnięty po 3 dniach od rozpoczęcia leczenia. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Dane uzyskane ze standardowych badań przedklinicznych dotyczące toksyczności dawki pojedynczej  i wielokrotnej, genotoksyczności i potencjału rakotwórczego wykazały brak ryzyka dla ludzi. Badania dotyczące toksycznego wpływu na rozmnażanie się szczurów wykazały zwiększenie  częstości występowania powiększonych brodawek sutkowych (pomiędzy 11, a 19. dniem życia)  i spodziectwa u potomstwa płci męskiej po podaniu dawek znacznie większych w stosunku do dawek  stosowanych u ludzi. Obecnie nie jest możliwe określenie ryzyka występowania spodziectwa u ludzi 

na podstawie badań na zwierzętach z powodu dużych różnic w metabolizmie szczurów i ludzi  (patrz punkt 4.6). 

Ograniczone dane z badań na zwierzętach dotyczących bezpieczeństwa sugerują, że dydrogesteron  wywiera opóźniający wpływ na poród, co jest zgodne z danymi na temat jego działania  progestagennego. 

Ocena ryzyka dla środowiska 

Badania oceniające ryzyko dla środowiska wykazały, że dydrogesteron może stanowić zagrożenie dla  środowiska wodnego.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna, hypromeloza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, 

Otoczka: Opadry Y-1-7000: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171). 6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

5 lat. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

20 tabletek w blistrze z PVC/Al lub PVC/PVDC/Al, 1 blister w tekturowym pudełku. 6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Ten produkt leczniczy może stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego. Leków, których już się nie  używa, nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Wszelkie  niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi  przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Mylan Healthcare Sp. z o.o. 

ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

8685

10 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.03.2001 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19.02.2014 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

08/2021

11 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Duphaston
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu