Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Drosfemine mini

Drosfemine mini

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Drosfemine mini, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
Ethinylestradiolum + Drospirenonum
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych
 Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod
antykoncepcji.
 W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach,
zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie trwającej 4
tygodnie lub dłużej.
 Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły
objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Drosfemine mini i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Drosfemine mini
3. Jak stosować lek Drosfemine mini
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Drosfemine mini
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Drosfemine mini i w jakim celu się go stosuje
Lek Drosfemine mini to tabletki antykoncepcyjne stosowane w celu zapobiegania ciąży.
Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych żeńskich hormonów – etynyloestradiolu i
drospirenonu.
Tabletki antykoncepcyjne, które zawierają dwa hormony, nazywane są złożonymi tabletkami
antykoncepcyjnymi.
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Drosfemine mini
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Drosfemine mini należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów
krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”). Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Drosfemine mini lekarz zada
pacjentce kilka pytań dotyczących jej zdrowia oraz zdrowia jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także
pacjentce ciśnienie krwi i w zależności od indywidualnej sytuacji pacjentki może również przeprowadzić
dodatkowe badania.
W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których pacjentka powinna zaprzestać stosowania leku
Drosfemine mini oraz w których skuteczność leku Drosfemine mini może być zmniejszona. W takich
sytuacjach pacjentka nie powinna odbywać stosunków płciowych lub stosować dodatkowe niehormonalne
2
zabezpieczenia antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inną metodę barierową. Nie należy stosować metody
kalendarzykowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być nieskuteczne, ponieważ lek
Drosfemine mini modyfikuje zmiany temperatury ciała oraz zmiany śluzu szyjkowego, które występują w
trakcie cyklu miesiączkowego.
Lek Drosfemine mini, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Drosfemine mini
Nie należy stosować leku Drosfemine mini, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej
stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym
lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.
Nie należy przyjmować leku Drosfemine mini
- jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol albo drospirenon lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami nadwrażliwości mogą być swędzenie,
wysypka lub obrzęk;
- jeśli u pacjentki występuje obecnie (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych
nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;
- jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór białka C,
niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność mutacji czynnika V Leiden lub przeciwciał
antyfosfolipidowych;
- jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt
„Zakrzepy krwi”);
- jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;
- jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje
silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad
niedokrwienny (przemijające objawy udaru);
- jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania
zakrzepu w tętnicy:
• ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
• bardzo wysokie ciśnienie krwi,
• bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów),
• choroba nazywana hiperhomocysteinemią;
- jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;
- jeśli u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) choroba wątroby, a czynność wątroby nie
powróciła do normy;
- jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
- jeśli występuje (lub występował w przeszłości) nowotwór wątroby;
- jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rak piersi lub narządów rodnych albo istnieje
ich podejrzenie;
- jeśli u pacjentki wystąpiło krwawienie z pochwy o niewyjaśnionej przyczynie.
- jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki przeciwwirusowe zawierające ombitaswir
z parytaprewirem i rytonawirem oraz dazabuwir lub glekaprewir z pibrentaswirem (patrz punkt
„Drosfemine mini a inne leki”).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Lek Drosfemine mini nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, u których jeszcze nie rozpoczęły się
cykle miesiączkowe.
Kobiety w podeszłym wieku
Lek Drosfemine mini nie jest przeznaczony do stosowania po menopauzie.
Kobiety z zaburzeniami czynności wątroby
3
Nie należy przyjmować leku Drosfemine mini, jeśli pacjentka ma chorobę wątroby. Patrz także punkty „Nie
należy przyjmować leku Drosfemine mini” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Kobiety z zaburzeniami czynności nerek
Nie należy przyjmować leku Drosfemine mini, jeśli pacjentka ma niewydolność nerek lub ostrą
niewydolność nerek. Patrz także punkty „Nie należy przyjmować leku Drosfemine mini” oraz „Ostrzeżenia i
środki ostrożności”.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może
wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy
krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi”).
W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak
rozpoznać wystąpienie zakrzepów krwi”.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
W pewnych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Drosfemine mini
lub jakichkolwiek innych złożonych tabletek antykoncepcyjnych. Konieczne może też być regularne badanie
przez lekarza. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Drosfemine mini, również
należy powiedzieć o tym lekarzowi.
- jeśli u członków najbliższej rodziny występuje lub kiedykolwiek w przeszłości występował rak piersi;
- jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
- jeśli pacjentka ma cukrzycę;
- jeśli pacjentka choruje na depresję;
- jeśli pacjentka ma chorobę Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby
jelit);
- jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące
niewydolność nerek);
- jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);
- jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni
wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju
zapalenia trzustki;
- jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2
„Zakrzepy krwi”);
- jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka
powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko
można rozpocząć przyjmowanie leku Drosfemine mini po porodzie;
- jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);
- jeśli pacjentka ma żylaki;
- jeśli pacjentka choruje na padaczkę (patrz punkt „Lek Drosfemine mini a inne leki”);
- jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system
obronny);
- jeśli u pacjentki wystąpiły stany, które pojawiły się po raz pierwszy w czasie ciąży lub wcześniejszego
stosowania hormonów płciowych, (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z
pęcherzami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba nerwów, powodująca nagłe ruchy ciała
(pląsawica Sydenhama);
- jeśli u pacjentki występują lub kiedykolwiek występowała ostuda (przebarwienia skóry, zwłaszcza na
twarzy i szyi, tzw. plamy ciążowe. Jeżeli tak, należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło
słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;
- jeśli u pacjentki wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub)
gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu, należy
4
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leki zawierające estrogeny mogą powodować lub nasilać
objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku naczynioruchowego.
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym Drosfemine mini, zgłaszały depresję
lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli samobójczych.
Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu
uzyskania dalszej porady medycznej.
ZAKRZEPY KRWI
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Drosfemine mini, jest
związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana. W rzadko występujących przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i
spowodować ciężkie zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
 w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”),
 w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).
Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadko występujących
przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, spowodować zgon.
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych
stosowaniem leku Drosfemine mini jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Jaka jest prawdopodobna
przyczyna dolegliwości?
• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie,
szczególnie gdy towarzyszy temu:
• ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane
wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
• zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo
nodze;
• zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,
zaczerwienienie, zasinienie.
Zakrzepica żył głębokich
• nagły napad niewyjaśnionych duszności lub
przyspieszenia oddechu;
• nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może
być połączony z pluciem krwią;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy
głębokim oddychaniu;
• ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca;
• silny ból w żołądku.
Jeśli pacjentka nie jest pewna, powinna zgłosić się do lekarza,
ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub
spłycenie oddechu, mogą zostać pomylone z łagodniejszymi
stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np.
przeziębienie).
Zator tętnicy płucnej
Objawy występują najczęściej w jednym oku: Zakrzepica żył siatkówki
5
• natychmiastowa utrata widzenia lub
• bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić
się w utratę widzenia.
(zakrzep krwi w oku)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie
nacisku, ociężałość;
• uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
• uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
• uczucie dyskomfortu w górnej części ciała promieniujące
do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;
• pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Zawał serca
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg,
szczególnie po jednej stronie ciała;
• nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;
• nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu
oczach;
• nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata
równowagi lub koordynacji;
• nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej
przyczyny;
• utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez
drgawek.
W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być
krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym
powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić
się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona
wystąpieniem kolejnego udaru.
Udar
• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub
ramion;
• silny ból w żołądku (ostry brzuch).
Zakrzepy krwi blokujące
inne naczynia krwionośne
ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE
Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?
- Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna), choć te działania niepożądane
występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych.
- Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do
rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.
- Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość
płucną.
- W bardzo rzadko występujących przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko
(zakrzepica żył siatkówki).
Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe
w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego
lub innego leku) po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
6
Po pierwszym roku ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie
stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Drosfemine mini, ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do
normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.
Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku
Drosfemine mini jest niewielkie.
- W okresie roku u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży, powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat, powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku u około 9-12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, np. lek Drosfemine mini, powstaną zakrzepy krwi.
- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz
„Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi” poniżej).
Ryzyko powstania zakrzepów
krwi w ciągu roku
Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych
tabletek lub plastrów lub systemów dopochwowych i nie
są w ciąży
Około 2 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel,
noretisteron lub norgestimat
Około 5-7 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Drosfemine mini Około 9-12 na 10 000 kobiet
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach
Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Drosfemine mini jest niewielkie, jednak
niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:
- jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2
);
- jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub
innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć
dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
- jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji
bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Drosfemine mini na
kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie
leku Drosfemine mini, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;
- wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35. roku życia);
- jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.
Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.
Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie
jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.
Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet
jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Drosfemine mini.
7
Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania
leku Drosfemine mini, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej
przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY
Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?
Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować ciężkie
konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach
Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Drosfemine
mini jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:
- z wiekiem (powyżej około 35 lat);
- jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego, takiego
jak Drosfemine mini, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i
jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;
- jeśli pacjentka ma nadwagę;
- jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
- jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50. roku
życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia
zawału serca lub udaru;
- jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi
(cholesterolu lub trójglicerydów);
- jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;
- jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem
przedsionków);
- jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest
szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.
Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Drosfemine mini, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie
stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
Lek Drosfemine mini a rak
U kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne nieznacznie częściej obserwowano raka piersi,
ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tabletek. Być może więcej nowotworów jest
wykrywanych u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez
lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ważne jest, aby regularnie badać piersi oraz
skontaktować się z lekarzem, jeśli wyczuje się jakikolwiek guzek.
W rzadko występujących przypadkach u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne opisywano łagodne
nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej – złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli u pacjentki wystąpi nietypowy,
silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.
Krwawienia międzymiesiączkowe
Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Drosfemine mini mogą występować nieoczekiwane
krwawienia (krwawienia poza tygodniem przerwy).
Jeżeli takie krwawienie utrzymuje się dłużej niż kilka miesięcy lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach,
lekarz powinien zbadać przyczynę.
8
Co należy zrobić, jeśli nie wystąpi krwawienie w czasie tygodniowej przerwy
Jeżeli wszystkie tabletki przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani ciężka biegunka i nie
przyjmowano żadnych innych leków, zajście w ciążę jest mało prawdopodobne.
Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi dwa razy z rzędu, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać kolejnego blistra, dopóki nie
uzyska się pewności, że pacjentka nie jest w ciąży.
Lek Drosfemine mini a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach oraz produktach ziołowych stosowanych
przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach oraz produktach ziołowych, które pacjentka planuje
stosować.
Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub lekarzowi dentyście, przepisującemu inny lek (lub
farmaceucie), że stosuje się lek Drosfemine mini. Mogą oni poradzić, czy powinno się stosować dodatkowe
zabezpieczenia antykoncepcyjne (np. prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo i czy należy zmienić sposób
przyjmowania innych leków.
Niektóre leki
 mogą wpływać na stężenie leku Drosfemine mini we krwi
 mogą powodować, że będzie on mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży
 mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie.
Dotyczy to leków:
 stosowanych w leczeniu:
- padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina),
- gruźlicy (np. ryfampicyna),
- zakażeń wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i
nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz),
- zakażeń grzybiczych (np. gryzeofulwina, ketokonazol),
- zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb),
- wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan);
 ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego.
Lek Drosfemine mini może wpływać na działanie innych leków, np.:
 leków zawierających cyklosporynę,
 leku przeciwpadaczkowego – lamotryginy (może prowadzić do zwiększenia częstotliwości napadów
drgawkowych)
 teofiliny (stosowanej w leczeniu zaburzeń oddechowych),
 tizanidyny (stosowanej w leczenia bólu mięśni i/lub skurczów mięśni).
Nie należy stosować leku Drosfemine mini, jeżeli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki
zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz dazabuwir lub glekaprewir z pibrentaswirem,
ponieważ leki te mogą powodować podwyższone wyniki testów czynności wątroby (zwiększenie aktywności
enzymu wątrobowego AlAT).
Lekarz zaproponuje inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem stosowania wymienionych leków.
Stosowanie leku Drosfemine mini można rozpocząć ponownie po około 2 tygodniach od zakończenia
leczenia. Patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Drosfemine mini”.
Badania laboratoryjne
Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium,
że przyjmuje się tabletki antykoncepcyjne, ponieważ hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na
wyniki niektórych badań.
Drosfemine mini z jedzeniem i piciem
9
Lek Drosfemine mini może być stosowany niezależnie od posiłków, w razie potrzeby można go popić
niewielką ilością wody.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Jeżeli pacjentka jest w ciąży, nie wolno jej stosować leku Drosfemine mini. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę
podczas stosowania leku Drosfemine mini, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować
się z lekarzem. Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, może przerwać stosowanie leku Drosfemine mini w
każdej chwili (patrz punkt „Przerwanie stosowania leku Drosfemine mini”).
Karmienie piersią
Na ogół nie zaleca się stosowania leku Drosfemine mini u kobiet karmiących piersią. Jeżeli pacjentka chce
przyjmować tabletki antykoncepcyjne w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma informacji sugerujących, że stosowanie leku Drosfemine mini wpływa na zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługiwania maszyn.
Lek Drosfemine mini zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Drosfemine mini
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Należy stosować jedną tabletkę leku Drosfemine mini na dobę, w razie potrzeby można ją popić niewielką
ilością wody. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki należy stosować codziennie
mniej więcej o tej samej porze.
Blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki znajduje się nazwa dnia tygodnia, w którym należy ją
przyjąć. Jeśli na przykład rozpoczyna się stosowanie tabletek w środę, należy przyjąć tabletkę z oznaczeniem
„Śr.”. Następnie należy przyjmować tabletki zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze aż wszystkie 21
tabletek zostanie przyjętych.
Następnie nie należy przyjmować tabletek przez 7 dni. W trakcie tej 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu
tabletek (zwanej tygodniem przerwy) powinno rozpocząć się krwawienie. To tak zwane „krwawienie z
odstawienia” zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu tygodnia przerwy.
8. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki leku Drosfemine mini (to znaczy po 7-dniowej przerwie) należy
rozpocząć stosowanie następnego blistra, niezależnie od tego czy krwawienie zakończyło się, czy nie.
Oznacza to, że każdy blister należy rozpoczynać w tym samym dniu tygodnia oraz że krwawienie z
odstawienia powinno występować w tych samych dniach w każdym cyklu.
Jeśli pacjentka stosuje lek Drosfemine mini w powyższy sposób, jest chroniona przed zajściem w ciążę także
w ciągu 7 dni, w których nie przyjmuje tabletek.
Aby mieć kontrolę nad regularnym przyjmowaniem środka antykoncepcyjnego każdego dnia, należy
zwracać uwagę na strzałki znajdujące się na blistrze.
Strzałki pokazują, w jakiej kolejności należy przyjmować tabletki.
Kiedy można rozpocząć pierwszy blister?
10
Jeśli nie stosowano hormonalnego środka antykoncepcyjnego w poprzednim miesiącu
Stosowanie leku Drosfemine mini należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu miesiączkowego (to znaczy
pierwszego dnia miesiączki). Jeśli pacjentka rozpocznie stosowanie leku Drosfemine mini w pierwszym dniu
miesiączki, jest natychmiast chroniona przed zajściem w ciążę. Pacjentka może także rozpocząć stosowanie
tabletek między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego, ale wtedy przez pierwsze 7 dni powinna stosować
dodatkowe metody antykoncepcji (np. prezerwatywę).
Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego
dopochwowego systemu terapeutycznego (pierścienia) lub systemu transdermalnego (plastra)
Stosowanie leku Drosfemine mini najlepiej rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki
aktywnej (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzednio stosowanych tabletek
antykoncepcyjnych, ale nie później niż w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu poprzednich
tabletek (lub po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki z poprzednich tabletek antykoncepcyjnych). W
przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego (pierścienia)
lub systemu transdermalnego (plastra) należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zmiana z metody opartej wyłącznie na progestagenie (tabletka zawierająca wyłącznie progestagen,
wstrzyknięcie, implant lub wkładka domaciczna uwalniająca progestagen – IUD)
Zmiana z tabletek zawierających wyłącznie progestagen może się odbyć w dowolnym dniu (z implantu lub
wkładki domacicznej – w dniu ich usunięcia, z postaci we wstrzyknięciach – w dniu, w którym wykonano by
kolejne wstrzyknięcie). We wszystkich tych przypadkach przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca
się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatywy).
Po poronieniu
Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Po porodzie
Stosowanie leku Drosfemine mini można rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie. Jeśli przyjmowanie
leku rozpocznie się później niż 28. dnia po porodzie, należy przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku
Drosfemine mini stosować tak zwaną metodę barierową (np. prezerwatywy).
Jeśli po urodzeniu dziecka doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania leku Drosfemine
mini (ponownym) należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do następnego krwawienia
miesiączkowego.
Jeśli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Drosfemine mini (ponownie) po urodzeniu
dziecka
Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.
Jeśli pacjentka nie jest pewna, kiedy rozpocząć pierwszy blister, powinna skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Drosfemine mini
Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych następstwach przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Drosfemine mini.
W przypadku przyjęcia kilku tabletek na raz, mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z pochwy.
Tego rodzaju krwawienie może wystąpić nawet u dziewcząt, które nie zaczęły jeszcze miesiączkować, ale
omyłkowo przyjęły ten lek.
W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Drosfemine mini lub w przypadku połknięcia pewnej liczby
tabletek przez dziecko, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Drosfemine mini
- Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed zajściem w ciążę nie jest
zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następne tabletki przyjmować o
zwykłej porze.
11
- Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed zajściem w ciążę może być
zmniejszona. Im większa liczba tabletek, których zapomniano przyjąć, tym większe jest ryzyko zajścia w
ciążę.
Ryzyko niepełnej ochrony przed zajściem w ciążę jest największe, jeśli pominięto tabletkę na początku lub
na końcu blistra. Dlatego należy przestrzegać następujących zasad (patrz także wykres):
Pominięcie więcej niż jednej tabletki z blistra
Należy skontaktować się z lekarzem.
Pominięcie jednej tabletki w pierwszym tygodniu
Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć
dwie tabletki jednocześnie. Następnie tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i przez następne 7 dni
stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. prezerwatywy. Jeżeli doszło do stosunku płciowego w tygodniu
poprzedzającym pominięcie tabletki, możliwe, że pacjentka jest w ciąży. W takim przypadku należy
skontaktować się z lekarzem.
Pominięcie jednej tabletki w drugim tygodniu
Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć
dwie tabletki jednocześnie. Następnie tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed zajściem
w ciążę nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.
Pominięcie jednej tabletki w trzecim tygodniu
Są dwie możliwości do wyboru:
1. Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba
przyjąć dwie tabletki jednocześnie. Następnie tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Należy pominąć przerwę w przyjmowaniu tabletek i rozpocząć kolejny blister.
Najprawdopodobniej miesiączka wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale może również wystąpić
niewielkie krwawienie lub krwawienie przypominające miesiączkę podczas przyjmowania tabletek z
drugiego blistra.
2. Można też przerwać przyjmowanie tabletek z blistra i od razu rozpocząć 7-dniową przerwę w
przyjmowaniu tabletek (należy zanotować dzień, w którym pominięto tabletkę). Jeśli pacjentka
chce rozpocząć nowy blister w dniu, w którym zawsze zaczyna przyjmować tabletki, okres bez
przyjmowania tabletek można skrócić do mniej niż 7 dni.
Jeśli postępuje się według jednego z tych dwóch zaleceń, pacjentka jest nadal chroniona przed zajściem w
ciążę.
Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek z blistra i nie wystąpiło krwawienie podczas
pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. Przed
rozpoczęciem kolejnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.
12
Więcej niż jedna
pominięta tabletka z
jednego blistra
Należy zwrócić się do lekarza po poradę.
tak
Czy doszło do stosunku płciowego w
tygodniu poprzedzającym pominięcie
tabletki?
nie
 Należy przyjąć pominiętą tabletkę.
 Należy stosować metodę barierową
(prezerwatywę) przez następne 7 dni.
 Należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z blistra.
w 1. tygodniu
Tylko jedna
pominięta tabletka
(opóźnienie w
przyjęciu tabletki
przekroczyło 12
godzin)
w 2. tygodniu
 Należy przyjąć pominiętą tabletkę.
 Należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z blistra.
w 3. tygodniu
 Należy przyjąć pominiętą tabletkę.
 Należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z blistra.
 Zamiast tygodniowej przerwy w
przyjmowaniu tabletek należy od
razu rozpocząć kolejny blister.
lub
 Należy natychmiast przerwać
przyjmowanie tabletek z blistra.
 Należy rozpocząć tygodniową
przerwę w przyjmowaniu tabletek
(nie dłuższą niż 7 dni, wliczając w to
dzień pominięcia tabletki).
 Następnie należy rozpocząć kolejny
blister.
13
Co należy zrobić, jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka
Jeśli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje
ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostaną całkowicie wchłonięte do organizmu. Ta sytuacja jest
prawie taka sama, jak w przypadku pominięcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce trzeba przyjąć kolejną
tabletkę z rezerwowego blistra tak szybko, jak to możliwe. Jeśli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12
godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki. Jeśli nie jest to możliwe lub upłynęło 12 godzin, należy
postępować według zaleceń opisanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Drosfemine mini”.
Opóźnienie wystąpienia miesiączki: co należy wiedzieć
Mimo że nie jest to zalecane, możliwe jest opóźnienie wystąpienia miesiączki przez pominięcie przerwy w
przyjmowaniu tabletek i rozpoczęcie od razu nowego blistra leku Drosfemine mini, aż do jego wyczerpania.
Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra mogą wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie
przypominające miesiączkę. Po zwykłej 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek należy rozpocząć
kolejny blister.
Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia miesiączki można zwrócić się do lekarza po poradę.
Zmiana pierwszego dnia miesiączki: co należy wiedzieć
Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z zaleceniami, miesiączka rozpocznie się podczas tygodnia bez
przyjmowania tabletek. Jeśli konieczna jest zmiana tego dnia, należy zmniejszyć liczbę dni, w których nie
przyjmuje się tabletek (ale nigdy nie zwiększać – maksymalnie może to być 7 dni!) Na przykład, jeśli przerwa
w przyjmowaniu tabletek rozpoczyna się w piątek, a chce się zmienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej),
należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeśli pacjentka znacznie skróci przerwę w
przyjmowaniu tabletek (na przykład do 3 dni lub krócej), może się zdarzyć, że krwawienie nie wystąpi w
tym czasie. Mogą jednak później wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie przypominające
miesiączkę.
Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.
Przerwanie stosowania leku Drosfemine mini
Stosowanie leku Drosfemine mini można przerwać w dowolnym momencie. Jeżeli pacjentka nie chce zajść
w ciążę, powinna zwrócić się do lekarza o poradę co do innych skutecznych metod kontroli urodzeń.
Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, powinna przerwać stosowanie leku Drosfemine mini i poczekać do
wystąpienia pierwszej miesiączki zanim rozpocznie próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej będzie
obliczyć spodziewany termin porodu.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli
wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające, lub zmiany w stanie
zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku Drosfemine mini, należy skonsultować się
z lekarzem.
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko
powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach
(tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed przyjęciem leku Drosfemine
mini”.
Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Drosfemine mini:
Ciężkie działania niepożądane
14
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących
objawów obrzęku naczynioruchowego: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub
pokrzywka potencjalnie z trudnościami w oddychaniu (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki
ostrożności”).
Inne działania niepożądane
Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentek):
- wahania nastroju,
- ból głowy,
- ból brzucha,
- trądzik,
- ból piersi, powiększenie piersi, tkliwość piersi, bolesne lub nieregularne miesiączki,
- zwiększenie masy ciała.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentek):
- kandydoza (zakażenie grzybicze),
- zakażenie wirusem opryszczki pospolitej (herpex simplex),
- reakcje alergiczne,
- zwiększenie apetytu,
- depresja, nerwowość, zaburzenia snu,
- uczucie mrowienia i drętwienia, zawroty głowy,
- zaburzenia widzenia,
- zaburzenia rytmu serca lub niezwykle szybki rytm serca,
- zakrzep krwi (zakrzepica) w naczyniu krwionośnym nogi lub płuc (zatorowość płucna), wysokie
ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, migrena, żylaki,
- ból gardła,
- nudności, wymioty, zapalenie żołądka i (lub) jelit, biegunka, zaparcie,
- nagły obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych (np. języka lub gardła) i (lub) trudności w przełykaniu lub
pokrzywka z towarzyszącymi trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), wypadanie
włosów (łysienie), egzema (wyprysk), swędzenie, wysypki, suchość skóry, zaburzenia skóry tłustej
(łojotokowe zapalenie skóry),
- ból szyi, ból kończyn, kurcze mięśni,
- zakażenia pęcherza moczowego,
- guz piersi (łagodny i nowotworowy), wydzielanie mleka u kobiet niebędących w ciąży (mlekotok),
torbiele jajników, uderzenia gorąca, brak miesiączek, bardzo obfite miesiączki, upławy, suchość
pochwy, ból w dolnej części brzucha (w obrębie miednicy), nieprawidłowy rozmaz szyjkowy (metoda
Papanicolau), zmniejszenie popędu seksualnego,
- zatrzymanie płynów, brak energii, nadmierne pragnienie, zwiększone pocenie się,
- zmniejszenie masy ciała.
Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentek):
- astma,
- zaburzenia słuchu,
- choroba skóry – rumień guzowaty (charakteryzujący się bolesnymi czerwonymi guzkami na skórze) lub
rumień wielopostaciowy (charakteryzujący się wysypką z zaczerwienieniem przypominającym tarczę
lub owrzodzeniami),
- zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:
 w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich),
 w płucach (np. zatorowość płucna),
 zawał serca,
 udar,
 miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny,
- zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku, jelicie, nerkach lub oku.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek
inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących
czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).
15
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Drosfemine mini
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie
używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Drosfemine mini
- Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i drospirenon.
Każda tabletka zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, magnezu
stearynian, hypromeloza 3cP, talk, tytanu dwutlenek (E171), polisorbat 80, żelaza tlenek czerwony
(E172).
Jak wygląda lek Drosfemine mini i co zawiera opakowanie
Każdy blister leku Drosfemine mini zawiera 21 różowych, okrągłych tabletek powlekanych.
Lek Drosfemine mini jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 3 lub 6 blistrów, każdy po 21 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki
Wytwórca
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
16
Niemcy
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.2022