Szukaj leku
FAQ

Drosfemine

Drosfemine

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Drosfemine, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane:
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 46,18 mg.
4 białe tabletki powlekane placebo (nieaktywne):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 50,56 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną z wytłoczeniem.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Drosfemine powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Drosfemine, w
odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podania
Podanie doustne.
Dawkowanie
Jak stosować produkt Drosfemine
Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze dnia, zgodnie z kolejnością podaną
na blistrze, w razie potrzeby można popić niewielką ilością płynu.
Tabletki należy przyjmować w sposób ciągły. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych
dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z
2
poprzedniego opakowania. Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się zwykle po 2-3 dniach od rozpoczęcia
stosowania tabletek placebo i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu Drosfemine
Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
Zmiana ze złożonego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek antykoncepcyjny, dopochwowy
system terapeutyczny lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Drosfemine najlepiej następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki aktywnej (tabletki zawierającej substancje czynne) poprzedniego złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy w przyjmowaniu
tabletek lub po przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W
przypadku stosowania dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego stosowanie
produktu Drosfemine zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym
należałoby zastosować kolejny system.
Zmiana ze środka zawierającego wyłącznie progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen,
wstrzyknięcie, implant) lub domacicznego systemu terapeutycznego uwalniającego progestagen (IUS)
Kobieta przyjmująca tabletki zawierające wyłącznie progestagen może przejść na stosowanie produktu
Drosfemine w dowolnym dniu (w przypadku implantu lub IUS – w dniu ich usunięcia, w przypadku
produktu stosowanego we wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne
wstrzyknięcie). We wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo metody barierowej przez
pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może natychmiast rozpocząć przyjmowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że powinna ona rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo metody barierowej przez
pierwsze 7 dni. Jednakże jeśli doszło już do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży, lub poczekać do
wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Informacje dotyczące kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo można zignorować. Należy je jednak wyrzucić, aby uniknąć niezamierzonego
wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo. Poniższe zalecenia dotyczą tylko pominięcia tabletek
zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z dwiema
następującymi, podstawowymi zasadami:
3
1. Zalecana przerwa w przyjmowaniu hormonów to 4 dni; nigdy nie należy przerywać stosowania
tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby osiągnąć skuteczne zahamowanie osi
podwzgórze-przysadka-jajnik.
W związku z powyższym w codziennej praktyce lekarskiej można zalecać następujące postępowanie:
Dzień 1 do 7
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, gdy tylko sobie o niej przypomni, nawet jeżeli oznacza
to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie kobieta powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni powinna stosować metodę barierową, np. prezerwatywę. Jeśli
doszło do stosunku w ciągu poprzednich 7 dni, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Ryzyko
zajścia w ciążę jest tym większe, im większa jest liczba pominiętych tabletek i im krótsza przerwa między
ich pominięciem a okresem stosowania tabletek placebo.
Dzień 8 do 14
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, gdy tylko sobie o niej przypomni, nawet jeżeli oznacza
to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie kobieta powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze. Jeżeli kobieta przyjmowała tabletki prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie
pierwszej tabletki, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych. Jeżeli
jednak kobieta zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej poradzić, aby stosowała dodatkowe
zabezpieczenia przez 7 dni.
Dzień 15 do 24
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej ze względu na zbliżający się okres
stosowania tabletek placebo.
Jednak poprzez dostosowanie schematu przyjmowania tabletek można zapobiec zmniejszeniu ochrony
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch możliwości przedstawionych poniżej powoduje, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych, pod warunkiem że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki kobieta przyjmowała prawidłowo wszystkie tabletki. W
przeciwnym razie kobieta powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych możliwości oraz
stosować także dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne przez 7 kolejnych dni.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, gdy tylko sobie o niej przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie kobieta powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek zawierających substancje
czynne. 4 tabletki placebo należy wyrzucić. Należy od razu rozpocząć kolejne opakowanie. Do czasu
zakończenia stosowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania zwykle
nie występuje krwawienie z odstawienia, jednak podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może
wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
2. Kobietę można także poinformować o możliwości przerwania przyjmowania tabletek zawierających
substancje czynne z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna przyjmować tabletki placebo
przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła tabletki, a następnie kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a następnie w trakcie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka), wchłanianie
produktu może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji. W razie wystąpienia
wymiotów w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne, należy zastosować
nową (dodatkową) tabletkę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć przed
4
upływem 24 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej niż 24 godziny, należy
zastosować zalecenia dotyczące pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia
tabletki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu przyjmowania tabletek, powinna
przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego opakowania.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego
opakowania produktu Drosfemine bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego opakowania. Wydłużenie
okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, aż do zakończenia tabletek zawierających
substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić krwawienie
międzymiesiączkowe lub plamienie. Regularne stosowanie produktu Drosfemine należy wznowić po okresie
stosowania tabletek placebo.
Jeżeli kobieta chce zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym obecnie
schemacie, można ją poinformować o możliwości skrócenia okresu stosowania tabletek placebo o dowolną
liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe ryzyko, że u kobiety nie wystąpi krwawienie z odstawienia i w
trakcie przyjmowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania krwawienia)
wystąpi krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie.
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Drosfemine jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy Drosfemine nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy Drosfemine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz także
punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy Drosfemine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 oraz 5.2.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach.
Jeżeli którykolwiek z podanych przypadków wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
 żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE);
 znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowozatorowej, np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym mutacja
czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S;
 rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4);
 wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników
ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
5
 tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa);
 choroby naczyń mózgowych – czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA);
 stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
 migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
 wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
 cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 ciężka dyslipoproteinemia.
 Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich chorób wątroby, tak długo jak wartości
parametrów czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych.
 Ciężka niewydolność nerek lub ostra niewydolność nerek.
 Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych).
 Obecność lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
 Niezdiagnozowane krwawienie z pochwy.
 Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem
i rytonawirem oraz dazabuwir lub produktów leczniczych zawierających glekaprewir
z pibrentaswirem (patrz punkty 4.4 i 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Drosfemine.
 W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Drosfemine.
 W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych bądź tętniczych
zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, powinno się zaprzestać stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka rozpoczęła terapię przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi, powinna zastosować inną metodę antykoncepcji, ze względu na ryzyko teratogennego
działania przeciwzakrzepowych produktów leczniczych (kumaryny).
 Zaburzenia krążenia.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z
najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich
jak produkt leczniczy Drosfemine może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o
zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Drosfemine, jak
obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko, oraz że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące, że ryzyko zwiększa
się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
6
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są
w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1
, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowozatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może powodować zgon w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
Liczba
przypadków
Pacjentki niestosujące
złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych
(2 przypadki)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające
lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne
zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
U pacjentek, stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w
żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Drosfemine jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety
występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma

1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych
produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
7
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowozatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała
(BMI) powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub ciężki uraz
Uwaga: tymczasowe
unieruchomienie, w tym
podróż samolotem >4 godzin,
może również stanowić
czynnik ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i
niewznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Drosfemine nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby
jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie
jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwego wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz punkt
4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
8
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturą w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. spłycenie oddechu, kaszel) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej ciężkie stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko sine przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które
mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal
natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia
sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru).
Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u
pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Drosfemine jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden ciężki lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić
całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie
pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
9
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50. rokiem życia)
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u
specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która
może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowomózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przemijające objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych u pacjentek długotrwale stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne (dłużej niż 5 lat) odnotowano zwiększone ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Tym
niemniej nie wiadomo w jakim stopniu na te wyniki wpływają czynniki dodatkowe, np. zachowania
seksualne oraz inne czynniki, takie jak zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus,
HPV).
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne.
Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat,
zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny
środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi.
Wspomniane badania nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego.
Obserwowany wzorzec zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u
kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego złożonych doustnych
10
środków antykoncepcyjnych lub z połączenia obu tych czynników. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne, częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym
w porównaniu z kobietami, które nie stosowały tych produktów.
W rzadko występujących przypadkach u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
opisywano występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej – złośliwych nowotworów
wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających
życiu krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego u kobiet przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, w przypadku silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do
jamy brzusznej w rozpoznaniu różnicowym, należy wziąć pod uwagę nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika.
Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających
mniejsze dawki hormonów.
Inne stany
Zawarty w produkcie Drosfemine progestagen – drospirenon jest antagonistą aldosteronu, wykazującym
właściwości oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia
potasu. Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek i stosujących jednocześnie produkty lecznicze oszczędzające potas,
dochodziło do niewielkiego, lecz nieistotnego, zwiększenia stężenia potasu w surowicy w trakcie
przyjmowania drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego
cyklu leczenia u pacjentek z niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania
produktu w górnej granicy wartości prawidłowych, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania
produktów leczniczych oszczędzających potas (patrz także punkt 4.5).
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii może
występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Mimo że u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne opisywano niewielkie
zwiększenie ciśnienia tętniczego, rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych
rzadko występujących przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe przerwanie stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale
zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego niereagujące na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest przerwanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych u pacjentek, u których pod wpływem leczenia
przeciwnadciśnieniowego uzyskano normalizację wartości ciśnienia tętniczego.
Zarówno w czasie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
opisywano występowanie lub pogorszenie przebiegu następujących stanów, chociaż nie dowiedziono
związku między ich występowaniem a stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy,
zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z
otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanych z zastojem żółci, które
występowały wcześniej w czasie ciąży bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych,
wymaga przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
11
Pomimo że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, nie ma dowodów świadczących o konieczności zmiany schematu
leczenia cukrzycy u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o małej zawartości
hormonów (<50 µg etynyloestradiolu). Należy jednak uważnie monitorować stan kobiet chorujących na
cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu padaczki, choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym czynnikiem
ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub objawy
depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety z predyspozycją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne
lub ultrafioletowe podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Drosfemine zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Tabletki powlekane placebo zawierają mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek
uznaje się za „wolny od sodu”.
Zwiększona aktywność AlAT
W trakcie badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) lekami zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz dazabuwir niezależnie od
podawania rybawiryny, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) ponad pięciokrotność
górnej granicy normy (GGN) występowało znacznie częściej u kobiet stosujących leki zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone środki antykoncepcyjne. Ponadto u kobiet leczonych produktami
leczniczymi zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem obserwowano zwiększenie aktywności AlAT
podczas jednoczesnego stosowania leków zawierających etynyloestradiol, takich jak złożone środki
antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i 4.5).
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Drosfemine należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety
na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego
Drosfemine w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co
należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń i dostosowane do
każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
12
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych
podczas stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego
stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego około 3 cykli.
Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po uprzednio regularnych cyklach
miesiączkowych, należy rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania
diagnostyczne, aby wykluczyć nowotwory złośliwe lub upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Może to
wymagać łyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie stosowania tabletek placebo może nie wystąpić krwawienie z odstawienia.
Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie
4.2, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek
antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak
wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z
odstawienia, to przed kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy
upewnić się, że kobieta nie jest ciąży.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowanych jednocześnie produktów leczniczych,
aby rozpoznać możliwe interakcje.
 Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Drosfemine
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne w postaci
zwiększenia klirensu hormonów płciowych, co może prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i
(lub) braku skuteczności antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcja enzymów może być widoczna po kilku dniach leczenia. Na ogół maksymalna indukcja enzymów
jest widoczna w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymów może się utrzymywać przez około 4 tygodnie po
zaprzestaniu leczenia.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny, oprócz złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, stosować mechaniczną lub inną dodatkową metodę antykoncepcji. Dodatkowe
metody muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni po zakończeniu
leczenia. Jeżeli jednoczesne stosowanie produktu leczniczego trwa dłużej niż stosowanie tabletek
zawierających substancje czynne z obecnego opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego,
należy pominąć tabletki placebo i od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie
innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W literaturze opisywano następujące interakcje:
13
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu
zakażeń wirusem HIV – rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny
(Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy HIV i
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, w tym połączenie z inhibitorami HCV, może
zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. W niektórych przypadkach
zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące jednocześnie stosowanych leków przeciwko
HIV/HCV w celu zidentyfikowania możliwych interakcji oraz odpowiednich zaleceń. W przypadku
wątpliwości, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej
transkryptazy należy stosować u kobiet dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów):
Znaczenie kliniczne możliwych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W wielodawkowym badaniu z zastosowaniem połączenia drospirenon (3mg/dobę)/etynyloestradiol (0,02
mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni, spowodowało wzrost AUC (0-
24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4 krotnie.
Dawka etorykoksybu wynosząca 60 do 120 mg/dobę podawana równocześnie ze złożoną antykoncepcją
doustną zawierającą 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowała zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w
osoczu od 1,4 do 1,6 krotnie.
 Wpływ produktu Drosfemine na działanie innych produktów leczniczych
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyny), albo się
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie badań interakcji in vivo w grupie ochotniczek przyjmujących omeprazol, simwastatę lub
midazolam jako substraty markerowe stwierdzono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu w dawce 3 mg
na metabolizm innych substancji aktywnych szlakiem cytochromu P450 jest mało prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. tiklopidyna) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
 Inne rodzaje interakcji
Jednoczesne stosowanie drospirenonu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE inhibitorów) lub
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) nie wykazało istotnego wpływu na stężenie potasu w
surowicy u pacjentek, które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
dotyczących jednoczesnego stosowania produktu Drosfemine oraz antagonistów aldosteronu lub leków
moczopędnych oszczędzających potas. W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
 Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidowych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia
osoczowych białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów i
lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione
wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon
14
zwiększa aktywność reninową osocza i zwiększa stężenie aldosteronu w osoczu, dzięki łagodnemu działaniu
przeciwmineralokortykosteroidowemu.
 Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir, niezależnie od podawania rybawiryny lub glekaprewir z pibrentaswirem może powodować
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami pacjentki przyjmujące produkt leczniczy
Drosfemine powinny zastosować alternatywne metody antykoncepcji (np. środki hormonalne zawierające
wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Stosowanie leku Drosfemine można wznowić po około
2 tygodniach od zakończenia leczenia wyżej wymienionymi lekami.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt Drosfemine nie jest wskazany u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Drosfemine, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka wad
wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne środki
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki antykoncepcyjne były
nieumyślnie przyjmowane w czasie ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt
5.3). Na podstawie tych danych nie można wykluczyć działań niepożądanych ze względu na działanie
hormonalne substancji czynnych. Jednakże ogólne doświadczenie dotyczące stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych w czasie ciąży nie dostarczyło dowodów na występowanie
rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu Drosfemine w trakcie ciąży są zbyt ograniczone, aby
potwierdzić negatywny wpływ produktu Drosfemine na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do
chwili obecnej brak jest istotnych danych epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Drosfemine, należy wziąć pod uwagę
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację poprzez zmniejszenie ilości i zmianę
składu mleka matki. Dlatego stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest na ogół
zalecane do czasu zakończenia karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji
antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do mleka kobiet podczas stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ilości te mogą wpływać na dziecko.
Płodność
Produkt Drosfemine jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące płodności, patrz punkt
5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano wpływu na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
15
Informacje dotyczące ciężkich działań niepożądanych występujących u kobiet, które stosują doustne
hormonalne środki antykoncepcyjne, patrz również punkt 4.4.
W trakcie stosowania produktu Drosfemine obserwowano następujące działania niepożądane:
Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu zawierającego 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg
drospirenonu jako doustnego środka antykoncepcyjnego lub w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku
pospolitego opisane według klasyfikacji układów i narządów oraz nomenklatury MedDRA
Klasyfikacja
układów i
organów
(MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1000)
Nieznana
(częstość nie może
być określona na
podstawie
dostępnych danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
kandydoza
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
niedokrwistość,
trombocytoza
Zaburzenia układu
immunologicznego
reakcja alergiczna nadwrażliwość,
zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
zwiększenie
apetytu, brak
łaknienia,
hiperkaliemia,
hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
chwiejność
emocjonalna
depresja,
nerwowość,
senność
brak orgazmu,
bezsenność
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy zawroty głowy,
parestezje
zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego,
drżenie
Zaburzenia oka zapalenie
spojówek, zespół
suchego oka,
choroby oczu
Zaburzenia serca tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
migrena, żylaki,
nadciśnienie
zapalenie żył,
choroby naczyń,
krwawienie z nosa,
omdlenie, żylna
choroba
zakrzepowozatorowa, tętnicze
zaburzenia
zakrzepowozatorowe

Zaburzenia żołądka nudności ból brzucha, powiększony
16
i jelit wymioty,
niestrawność,
wzdęcie,
zapalenie żołądka,
biegunka
obwód brzucha,
zaburzenia
żołądkowojelitowe, uczucie
pełności w żołądku
i jelitach,
przepuklina
rozworu
przełykowego,
kandydoza jamy
ustnej, zaparcie,
suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
ból w okolicy
pęcherzyka
żółciowego,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik, świąd,
wysypka
ostuda, egzema,
łysienie,
trądzikowate
zapalenie skóry,
suchość skóry,
rumień guzowaty,
nadmierne
owłosienie,
choroby skóry,
rozstępy na skórze,
kontaktowe
zapalenie skóry,
zapalenie skóry
wywołane
nadwrażliwością na
światło, guzki na
skórze
rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe i
tkanki łącznej
ból pleców, ból
kończyn, kurcze
mięśni
Zaburzenia układu
rozrodczego i
piersi
ból piersi,
krwotok
maciczny*, brak
miesiączki
kandydoza
pochwy, ból w
obrębie miednicy,
powiększenie
piersi, zmiany
włóknistotorbielowate
piersi, krwawienie
z macicy lub
pochwy*,
wydzielina z
narządów
płciowych,
uderzenia gorąca,
zapalenie
pochwy,
zaburzenia
bolesny stosunek
płciowy, zapalenie
sromu i pochwy,
krwawienie po
stosunku
płciowym,
krwawienie z
odstawienia, torbiel
piersi, rozrost
piersi, nowotwór
piersi, polip szyjki
macicy, zanik
błony śluzowej
macicy, torbiel
jajnika,
powiększenie
macicy
17
miesiączkowania,
bolesne
miesiączkowanie,
skąpe
miesiączkowanie,
krwotok
miesiączkowy,
suchość pochwy,
podejrzenie
nieprawidłowości
w obrazie
cytologicznym
rozmazu według
klasyfikacji
Papanicolau,
zmniejszenie
libido
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
osłabienie,
wzmożona
potliwość, obrzęk
(obrzęk
uogólniony,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
zwiększenie masy
ciała
zmniejszenie masy
ciała
* nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują podczas dalszego leczenia
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej. Zostały one szerzej omówione w
punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania
niepożądane, opisane w punkcie 4.4:
- żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;nadciśnienie tętnicze krwi;
- nowotwory wątroby;
- brak decydujących danych dotyczących związku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
z wywołaniem lub pogorszeniem: choroby Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
padaczki, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, opryszczki ciężarnych,
pląsawicy Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki cholestatycznej;
- ostuda;
- ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagające przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych.
Rak piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet, które nie przekroczyły 40 lat, wzrost liczby przypadków jest
niewielki w stosunku do całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje, patrz punkt 4.3 oraz
4.4.
Interakcje
18
Krwawienie międzymiesiączkowe lub brak skuteczności antykoncepcyjnej mogą być wynikiem interakcji
innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
(patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu Drosfemine.
Na podstawie ogólnego doświadczenia dotyczącego złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
wiadomo, że w przypadku przedawkowania tabletek mogą wystąpić nudności, wymioty oraz krwawienie z
odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u dziewcząt przed pierwszą miesiączką, jeśli
omyłkowo przyjęły ten produkt leczniczy.
Nie istnieje antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego, progestageny i
estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA12
Wskaźnik Pearla dla niepowodzenia metody: 0,41 (górna dwustronna 95% granica ufności: 0,85)
Całkowity wskaźnik Pearla (niepowodzenie metody + błąd pacjenta): 0,80 (górna dwustronna 95% granica
ufności: 1,30).
Działanie antykoncepcyjne produktu Drosfemine oparte jest na współdziałaniu wielu czynników, z których
najważniejszymi są zahamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.
W badaniu hamowania owulacji, przeprowadzonym w trakcie 3 cykli miesiączkowych, w którym
porównywano 21-dniowy schemat z 24-dniowym schematem przyjmowania drospirenonu 3 mg +
etynylestradiolu 0,02 mg, schemat 24-dniowy wykazał większą supresję rozwoju pęcherzyków. Po
świadomym zastosowaniu błędnego dawkowania w trakcie trzeciego cyklu miesiączkowego wykazano
większy odsetek kobiet z czynnością owulacyjną u kobiet stosujących schemat 21-dniowy w porównaniu do
kobiet stosujących schemat 24-dniowy. U 91,8% kobiet stosujących schemat 24-dniowy aktywność jajników
wróciła do poziomu sprzed leczenia w trakcie cyklu po zakończeniu leczenia.
Produkt Drosfemine jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym etynyloestradiol i
progestagen – drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon również wykazuje właściwości
antyandrogenne i słabe przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje aktywności estrogennej,
glikokortykosteroidowej ani przeciwglikokortykosteroidowej. To sprawia, że profil farmakologiczny
drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
19
Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że ze względu na słabe właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe produkt leczniczy Drosfemine ma słabe działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe.
W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Drosfemine u kobiet z umiarkowanym
trądzikiem pospolitym przeprowadzono dwa wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne
przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną przyjmującą placebo.
Po sześciu miesiącach leczenia złożonym środkiem zawierającym drospirenon i etynyloestradiol, w
porównaniu z placebo, stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie liczby zmian zapalnych o 15,6%
(49,3% względem 33,7%), zmniejszenie zmian niezapalnych o 18,5% (40,6% względem 22,1%) oraz
zmniejszenie ogólnej liczby zmian o 16,5% (44,6% względem 28,1%). Dodatkowo większy procent osób
badanych, o 11,8% (18,6% względem 6,8%) oceniono jako „czysty” lub „prawie czysty” zgodnie ze skalą
Investigator’s Static Global Assessment (ISGA).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Drospirenon
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie substancji
czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml zostaje osiągnięte po około 1 do 2 godzin po przyjęciu pojedynczej
dawki. Biodostępność wynosi 76-85%. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność
drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w surowicy zmniejsza się z okresem półtrwania w fazie
eliminacji wynoszącym 31 godzin. Drospirenon wiąże się z albuminami w surowicy i nie wiąże się z
globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG – ang. Sex Hormone Binding Globulin) ani z globuliną wiążącą
kortykosteroidy (CBG – ang. Corticoid Binding Globulin). Tylko 3 do 5% całkowitego stężenia substancji
czynnej w surowicy występuje w postaci wolnego steroidu. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane
etynyloestradiolem nie wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami surowicy. Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główne metabolity w osoczu
to kwasowa postać drospirenonu, powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego, oraz 3-siarczan
4,5-dihydrodrospirenonu, uzyskiwany poprzez redukcję i następnie sulfatację. Drospirenon podlega również
metabolizmowi oksydacyjnemu katalizowanemu przez CYP4A4.
In vitro, drospirenon w stopniu niewielkim do umiarkowanego, hamuje enzymy cytochromu P450: CYP1A1,
CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem
w stosunku około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem i kałem wynosi około 40
godzin.
Stan stacjonarny
Podczas jednego cyklu stosowania maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy, w stanie stacjonarnym
wynoszące około 70 ng/ml, zostaje osiągnięte po około 8 dniach leczenia. Stężenie drospirenonu w surowicy
charakteryzuje się kumulacją o współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako skutek proporcji końcowego
okresu półtrwania i odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.
Szczególne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
20
Wartości stężenia drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny CLcr = 50-80 ml/min) były porównywalne do wartości stężeń u kobiet z
prawidłową czynnością nerek. Wartości stężenia drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek (CLcr = 30-50 ml/min) były średnio o 37 % wyższe w porównaniu do stężeń
u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Stosowanie drospirenonu było również dobrze tolerowane u kobiet
z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu nie wywierało
żadnego istotnego klinicznie wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
W badaniu z zastosowaniem pojedynczych dawek u ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby stwierdzono około 50-procentowe zmniejszenie klirensu po podaniu doustnym (CL/F) w
porównaniu do osób z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu u
ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie przekłada się na żadną widoczną różnicę
w zakresie stężenia potasu w surowicy. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy i jednoczesnego
leczenia spironolaktonem (dwa czynniki predysponujące do wystąpienia hiperkaliemii u pacjenta) nie
obserwowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy ponad górną granicę wartości prawidłowych. Można
wnioskować, że drospirenon jest dobrze tolerowany przez pacjentki z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).
Grupy etniczne
Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych drospirenonu oraz
etynyloestradiolu pomiędzy kobietami rasy kaukaskiej i kobietami pochodzenia japońskiego.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy
wynoszące 33 pg/ml zostaje osiągnięte w ciągu 1 do 2 godzin po doustnym przyjęciu pojedynczej dawki.
Całkowita biodostępność, z uwagi na zjawisko sprzęgania przed przejściem substancji do krążenia oraz efekt
pierwszego przejścia, wynosi około 60%. U około 25% badanych osób obserwowano zmniejszenie
biodostępności etynyloestradiolu po spożyciu pokarmu; w pozostałych przypadkach nie wykazano tego
efektu.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy ulega zmniejszeniu w dwóch fazach, a okres półtrwania w fazie
eliminacji wynosi około 24 godzin. Etynyloestradiol podlega silnemu, ale nieswoistemu wiązaniu przez
albuminy w surowicy (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG oraz CBG w surowicy. Pozorna
objętość dystrybucji wynosi około 5 l/kg.
Metabolizm
Etynyloestradiol w znaczącym stopniu ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w jelicie i wątrobie.
Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia aromatycznego, ale
powstaje wiele hydroksylowanych i metylowanych metabolitów, występujących w postaci wolnej oraz
związanej z glukuronianami i siarczanami. Klirens metaboliczny etynyloestradiolu wynosi około 5
ml/min/kg.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem enzymów CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak
również nieodwracalnym inhibitorem CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2.
Eliminacja
Etynyloestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany w znaczącym stopniu. Metabolity
etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitów
wynosi około 1 dnia.
Stan stacjonarny
Stężenie w stanie stacjonarnym ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu. Kumulacja
etynyloestradiolu w surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 2,0-2,3.
21
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz etynyloestradiolu
nie wykraczało poza znane efekty farmakologiczne. W badaniach toksyczności w procesie reprodukcji
stwierdzono, że działanie toksyczne na zarodki i płody u zwierząt jest specyficzne dla każdego gatunku.
Podczas ekspozycji na dawki przekraczające te stosowane u kobiet przyjmujących produkt Drosfemine
obserwowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów szczurów, ale nie – małp.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Tabletki powlekane zawierające
substancje czynne (różowe):
Tabletki powlekane placebo
(białe):
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana Skrobia kukurydziana
Maltodekstryna Maltodekstryna
Magnezu stearynian Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Hypromeloza 3cP Hypromeloza 15cP
Talk Laktoza jednowodna
Tytanu dwutlenek (E171) Tytanu dwutlenek (E171)
Polisorbat 80 Makrogol 4000
Żelaza tlenek czerwony (E172) Sodu cytrynian
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
4 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Przezroczysty blister PVC/PE/PVDC/Aluminium.
Wielkości opakowań:
1 x 24+4 tabletki,
3 x 24+4 tabletki,
6 x 24+4 tabletki,
13 x 24+4 tabletki.
Każdy blister zawiera 24 różowe tabletki zawierające substancje czynne i 4 białe tabletki placebo.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań.
22
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 22088
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.09.2014
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.10.2018
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO
02.2022