Szukaj leku
FAQ

Axia Forte Plus

Axia Forte Plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Axia Forte Plus, 0,03 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Żółte tabletki (tabletki aktywne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 62 mg laktozy
jednowodnej.
Białe tabletki (tabletki placebo):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 89,5 mg laktozy
bezwodnej.
Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletki aktywne: żółte, okrągłe tabletki powlekane.
Tabletki placebo: białe, okrągłe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Axia Forte Plus powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Axia Forte Plus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak przyjmować produkt leczniczy Axia Forte Plus
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej
na blistrze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Nie należy robić przerw w stosowaniu
tabletek. Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne
opakowanie należy rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego
opakowania. Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się przeważnie w 2.-3. dniu po rozpoczęciu
przyjmowania tabletek placebo (ostatni rząd) i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem
następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Axia Forte Plus
• Jeżeli nie stosowano antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w
pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, terapeutyczny system dopochwowy lub system transdermalny, plaster)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Axia Forte Plus w następnym dniu po
przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po
zwyczajowej przerwie w przyjmowaniu tabletek lub w dniu następującym po przyjęciu tabletek
placebo poprzednio stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku
stosowania terapeutycznego systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra, kobieta
powinna zacząć przyjmować produkt leczniczy Axia Forte Plus w dniu usunięcia poprzedniego środka
antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio
stosowanego produktu leczniczego.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen,
iniekcje, implant lub domaciczny system uwalniający progestagen (IUS))
Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Axia Forte Plus po stosowaniu tabletek
zawierających wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (jeśli stosowała implant lub IUS – w dniu
jego usunięcia, a jeśli iniekcje – w dniu, w którym powinna zostać podana następna iniekcja). W tych
wszystkich przypadkach pacjentce należy jednak doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną
metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła stosowanie produktu leczniczego w 21. do 28. dnia po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka rozpoczyna stosowanie produktu
leczniczego później, należy jej doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę
antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed
rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę
lub odczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki z ostatniego rzędu blistra to tabletki placebo, dlatego mogą zostać pominięte. Należy je jednak
usunąć, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo.
Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletek aktywnych (z 1-3 rzędu blistra):
Jeśli od czasu planowego przyjęcia którejkolwiek tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, to ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie
o tym przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeśli od czasu przyjęcia którejkolwiek tabletki minęło więcej niż 24 godziny, ochrona
antykoncepcyjna może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek należy postępować
zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Nigdy nie wolno przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:
• Tydzień 1.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Ponadto powinna stosować mechaniczną metodę, np. prezerwatywę, przez
następne 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy odstęp czasu między ich pominięciem, a
okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Tydzień 2.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, kobieta
przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
• Tydzień 3.
Istnieje duże ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się 7-dniowy
okres przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania
tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z
poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni
poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentka powinna
zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji a przez następne 7 dni powinna stosować
dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie, powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek aktywnych. Cztery tabletki
z ostatniego rzędu opakowania (tabletki placebo) należy wyrzucić. Należy od razu rozpocząć
przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Do czasu zakończenia stosowania aktywnych
tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, jednak
podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może wystąpić plamienie lub krwawienie
śródcykliczne.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania aktywnych tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku powinna przyjmować tabletki z ostatniego rzędu opakowania
(tabletki placebo) przez okres do 7 dni, wliczając w to dni, w których pominęła tabletki, a
następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i następnie nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas
pierwszego planowego okresu przyjmowania tabletek placebo, należy uwzględnić możliwość zajścia
w ciążę.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka),
wchłanianie produktu leczniczego może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne. W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy
zastosować nową (dodatkową) tabletkę zawierającą substancję czynną tak szybko jak to możliwe.
Jeżeli jest to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć przed upływem 12 godzin od zwykłej pory
przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej niż 12 godziny, należy zastosować zalecenia dotyczące
pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki”. Jeżeli kobieta
nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e)
tabletkę(-i) z innego blistra.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego
blistra produktu leczniczego Axia Forte Plus, bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego
opakowania. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia aktywnych tabletek z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić
krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Axia
Forte Plus należy powrócić po zastosowaniu tabletek placebo.
Jeżeli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
obecnie schemacie, można jej zalecić, aby skróciła następny okres stosowania tabletek placebo o
dowolną liczbę dni. Im krótszy ten okres, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z
odstawienia i będą występowały krwawienia śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania
tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania miesiączki).
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Axia Forte Plus jest wskazany do stosowania wyłącznie u pacjentek po pierwszej
miesiączce. Dane epidemiologiczne zebrane od ponad 2000 nastoletnich pacjentek w wieku poniżej 18
lat nie wskazują na różnice dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej w
porównaniu z kobietami w wieku powyżej 18 lat.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w razie występowania
któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy
w czasie stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, produkt ten należy
natychmiast odstawić:
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
• Występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE) lub
ryzyko jej wystąpienia:
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna
(ang. pulmonary embolism, PE).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo- zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein
C, APC) (w tym czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C,
niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego)
lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania
wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych
czynników ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.
• Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
• Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
• Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
• Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.
Przeciwwskazane jest stosowanie produktu leczniczego Axia Forte Plus jednocześnie z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir / parytaprewir / rytonawir lub dazabuwir, (patrz punkt 4.4 oraz
punkt 4.5)
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zdecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus.
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub tętniczych zaburzeń
zakrzepowo- zatorowych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego należy wdrożyć
odpowiednią, alternatywną metodę antykoncepcji ze względu na działanie teratogenne związane ze
stosowaniem terapii przeciwzakrzepowej (pochodne kumaryny).
Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Axia Forte Plus może być związane
z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z
pacjentką, aby upewnić się, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
związane ze stosowaniem produktu leczniczego Axia Forte Plus, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dane świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i
nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to
może być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz
poniżej).
Szacuje się1
, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo- zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w
okresie roku

1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około
2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Axia Forte Plus jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem
chirurgicznym i niewznawianie stosowania produktu
przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do
sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę
antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w
ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus nie
Liczba
przypadków
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel (57 przypadków) Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające<Drospirenon> (912 przypadków)
Czynnik ryzyka Uwagi
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby
jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Brak jednoznacznych wniosków, co do możliwej roli żylaków oraz wpływu zakrzepowego zapalenia
żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona ciepłota zmienionej chorobowo nogi; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowomózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u
kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Axia
Forte Plus jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2
);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to
szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz
toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zdarzenia naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy wskazują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Zwiększenie aktywności AlAT
Podczas badań klinicznych pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C) leczonych
produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir / parytaprewir / rytonawir lub dazabuwir
jednocześnie z rybawiryną lub bez rybawiryny, wystąpiło zwiększenie aktywności AlAT w surowicy
wyższe ponad pięciokrotnie niż górna granica normy. Takie zwiększenie aktywności AlAT
występowało istotnie częściej w podgrupie pacjentek przyjmujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3. i 4.5).
Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych obserwowano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u
kobiet długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie
wiadomo, do jakiego stopnia na wyniki te wpływa zachowanie seksualne oraz inne czynniki, takie jak
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet obecnie stosujących złożone doustne
środki antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR = 1,24) względne ryzyko raka piersi.
To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku
poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi w grupie kobiet
przyjmujących obecnie i ostatnio złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie, w stosunku
do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie
związku przyczynowego. Obserwowany wzorzec zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego
rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, z działania
biologicznego złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub z obu tych czynników.
Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek wcześniej lub aktualnie stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan zaawansowania klinicznego niż u
kobiet nigdy niestosujących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie
nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te
w pojedynczych przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u
kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wystąpi silny ból w nadbrzuszu,
powiększenie wątroby lub jeśli wystąpią objawy wskazujące na krwawienia do jamy brzusznej, to w
rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w większych dawkach (50 μg
etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono,
czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze
dawki estrogenów.
Inne zaburzenia
Składnik progestagenowy produktu leczniczego Axia Forte Plus jest antagonistą aldosteronu, o
właściwościach oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się wzrostu
stężenia potasu we krwi. Jednakże, w badaniu klinicznym, u niektórych pacjentek z łagodnymi lub
umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, stosujących jednocześnie produkty lecznicze
oszczędzające potas, stężenie potasu w surowicy nieznacznie, lecz nieistotnie wzrosło w trakcie
przyjmowania drospirenonu. Dlatego też zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas
pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed
rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego w pobliżu górnej granicy wartości uznawanych za
prawidłowe, a szczególnie w podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych
oszczędzających potas (patrz także punkt 4.5).
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii,
może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych.
Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny
wzrost ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w
tych rzadkich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale
zwiększone wartości ciśnienia tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie
odpowiadającego właściwie na leczenie przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu prawidłowych
wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż nie dowiedziono związku
ich występowania ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i
(lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno- mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z
otosklerozą.
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub
nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania
stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników
czynności wątroby do wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu
związanego z zastojem żółci, które uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego
stosowania hormonów płciowych wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów konieczności zmiany schematu leczenia
cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o niskiej zawartości
estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych
na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna
oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety
predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i
ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się
z lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus należy
zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w
ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne,
biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest
zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania
produktu leczniczego Axia Forte Plus w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowozatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w
niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4,2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) lub w
przypadku jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, mogą
wystąpić nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po
upływie okresu adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach,
należy rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby
wykluczyć nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpi krwawienie z odstawienia.
Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w
punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek
antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak
wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z
odstawienia, to przed kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
należy wykluczyć ciążę.
Każda różowa tabletka produktu leczniczego Axia Forte Plus zawiera 62 mg laktozy, a każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy, które stosują dietę
bezlaktozową, powinny uwzględnić tą zawartość laktozy w produkcie
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać z
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Axia Forte Plus.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja
enzymatyczna może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz
stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały
okres leczenia produktem leczniczym oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie kontynuowane po zakończeniu
przyjmowania aktywnych tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego z aktualnego
blistra, tabletki placebo należy wyrzucić i natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek
stosowany w zakażeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego
(Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w
tym skojarzeń z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub
progestagenów w osoczu. Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HCV w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymatyczne):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymatycznymi pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu,
progestagenu lub obu tych substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnych dawek drospirenonu (3 mg/dobę) w skojarzeniu z
etynyloestradiolem (0,02 mg/dobę), jednoczesne podawanie silnego inhibitora CYP3A4 ketokonazolu
przez 10 dni zwiększało wartość parametru AUC (0-24 h) drospirenonu i etynyloestradiolu
odpowiednio 2,7- oraz 1,4-krotnie.
Etorykoksyb w dawkach 60 i 120 mg/dobę powodował zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu
odpowiednio 1,4- i 1,6-krotnie podczas jednoczesnego podawania ze złożonym hormonalnym środkiem
antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu.
Główne metabolity drospirenonu w ludzkim osoczu są wytwarzane bez udziału układu enzymatycznego
cytochromu P450. Tak więc istnieje jedynie ograniczone prawdopodobieństwo, że inhibitory tego
układu enzymatycznego wpływają na metabolizm drospirenonu.
• Wpływ produktu leczniczego Axia Forte Plus na działanie innych produktów leczniczych
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna), albo
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie badań in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną oraz
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że ryzyko istotnego klinicznie wpływu
drospirenonu w dawce 3 mg na metabolizm innych substancji czynnych przez cytochrom P450 jest
niewielkie.
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2 prowadząc do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
• Interakcje farmakodynamiczne
Stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir / parytaprewir / rytonawir i dazabuwir
jednocześnie z rybawiryną lub bez rybawiryny może zwiększyć ryzyko podwyższenia aktywności
AlAT (patrz punkty 4.3. i 4.4). Dlatego pacjentki stosujące produkt Axia Forte Plus muszą stosować
inne metody zapobiegania ciąży (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub
metody niehormonalne) przed rozpoczęciem terapii tym skojarzeniem leków. Axia Forte Plus może
być ponownie zastosowany po upływie 2 tygodni od zakończenia leczenia tym skojarzeniem leków.
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie
prowadzono badań jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus z antagonistami
aldosteronu lub lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas
pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia
frakcji lipidów i lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych. Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i przez niewielkie
działanie przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Axia Forte Plus nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus, należy go
natychmiast odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie
wykazują ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące
złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w
przypadku nieumyślnego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz
punkt 5.3). Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne
doświadczenie dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie
ciąży nie wskazuje na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub)
etynyloestradiol w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu
drospirenonu i (lub) etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili
obecnej odpowiednie dane epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Axia Forte Plus należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego
odstawienia dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów
mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości
mogą wpływać na dziecko.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, patrz punkt 4.4.
Podczas stosowania produktu leczniczego Axia Forte Plus obserwowano następujące działania
niepożądane:
Klasyfikacja układów i
narządów MedDRA
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
>1/100 do <1/10
Niezbyt często
>1/1000 do <1/100
Rzadko
>1/10 000 do
<1/1000
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nadwrażliwość
Astma
Zaburzenia psychiczne Depresyjny nastrój Zwiększenie popędu
płciowego
Zmniejszenie popędu
płciowego
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból Głowy
Zaburzenia ucha i błędnika Niedosłuch
Zaburzenia naczyniowe Migrena Nadciśnienie tętnicze
Niedociśnienie
tętnicze
Żylna choroba
zakrzepowozatorowa (VTE)
Tętnicze zaburzenia
zakrzepowozatorowe (ATE)
Zaburzenia żołądka i jelit Nudności Wymioty
Biegunka
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Trądzik
Egzema
Świąd
Łysienie
Rumień guzowaty
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Zaburzenia
miesiączkowania
Krwawienia
śródcykliczne
Ból piersi,
Tkliwość piersi
Wydzielina z pochwy
Kandydoza pochwy i
sromu
Powiększenie piersi
Zakażenie pochwy
Wydzielina z piersi
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Zatrzymanie płynów
Zwiększenie masy
ciała
Zmniejszenie masy
ciała
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie
działania niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:
• zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;
• zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;
• nadciśnienie;
• nowotwory wątroby;
• wystąpienie lub pogorszenie stanów chorobowych, dla których związek ze stosowaniem
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: choroba
Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, mięśniak macicy,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół
hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;
• ostuda;
• ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności
wątroby do wartości prawidłowych;
• u kobiet z dziedziczną skłonnością do egzogennego obrzęku naczynioruchowego estrogeny mogą
wywołać lub pogorszyć objawy obrzęku naczynioruchowego.
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby
zdiagnozowanych przypadków jest niewielki, w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi. Związek przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie
jest znany. Dalsze informacje, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem
interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie odnotowano przypadków przedawkowania produktu Axia Forte Plus. Na podstawie
doświadczeń ogólnych, dotyczących przedawkowania innych złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wiadomo, że w przypadku zastosowania nadmiernej ilości tabletek aktywnych
mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u
młodych dziewcząt. Nie istnieje antidotum, a dalsze leczenie powinno być objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, dawki stałe.
Kod ATC: G03AA12
Indeks Pearl'a dla niepowodzenia metody: 0,09 (górny dwustronny przedział ufności 95%: 0,32)
Ogólny Indeks Pearl'a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,57 (górny dwustronny przedział
ufności 95%: 0,90)
Mechanizm działania
Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Axia Forte Plus jest wynikiem interakcji różnych
czynników, z których najważniejsze jest zahamowanie owulacji i zmiany w endometrium.
Działanie farmakodynamiczne
Produkt leczniczy Axia Forte Plus to złożony doustny środek antykoncepcyjny, zawierający
etynyloestradiol oraz progestagen drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje
również działanie przeciwandrogenne oraz niewielkie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie
wykazuje właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych ani
przeciwglikokortykosteroidowych. To sprawia, że profil farmakologiczny drospirenonu jest podobny
do naturalnego hormonu progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że ze względu na słabe właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe produkt leczniczy Axia Forte Plus wykazuje słabe działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Drospirenon
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
substancji czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml występuje po około 1-2 godzin po przyjęciu
pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi między 76% i 85%.
Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w surowicy zmniejsza się z końcowym okresem
półtrwania wynoszącym 31 godzin. Drospirenon wiąże się z albuminami w osoczu natomiast nie
wiąże się z globuliną wiążącą hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani z
globuliną wiążącą kortykosteroidy (ang. Corticoid Binding Globulin, CBG). Tylko 3%-5% całkowitej
ilości substancji czynnej w surowicy występuje w postaci wolnego steroidu. Zwiększenie stężenia
SHBG indukowane etynyloestradiolem nie wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia
pozorna objętość dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7±1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główne metabolity w
osoczu to: kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz
3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu, który powstaje na drodze redukcji oraz późniejszego sprzęgania z
siarczanami. Drospirenon podlega również oksydacyjnemu metabolizmowi katalizowanemu przez
CYP3A4.
W warunkach in vitro drospirenon wykazuje zdolność do hamowania w niewielkim lub
umiarkowanym stopniu enzymów cytochromu P450 CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i
moczem w stosunku około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem oraz kałem
wynosi około 40 godz.
Warunki stanu stacjonarnego
Podczas cyklu stosowania produktu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie
stacjonarnym, wynoszące około 70 ng/ml, osiągano po około 8 dniach leczenia. Stężenie drospirenonu
w surowicy charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako skutek
proporcji końcowego okresu półtrwania i przerwy w stosowaniu kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
Stężenia drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny CLcr = 50-80 ml/min) były porównywalne do stężeń u kobiet z
prawidłową czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% wyższe w porównaniu do
stężeń u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był również dobrze tolerowany u kobiet
z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu nie
wywierało żadnego klinicznie istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
W badaniu z zastosowaniem pojedynczych dawek, u ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami
czynności wątroby stwierdzono zmniejszenie klirensu po podaniu doustnym (CL/f) o około 50% w
porównaniu do osób z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu
drospirenonu u ochotniczek z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie przekłada się na
żadne zależności stężeń potasu we krwi. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia
skojarzonego ze spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie obserwowano
zwiększenia stężenia potasu w surowicy ponad górną granicę normy. Można wnioskować, że
drospirenon jest dobrze tolerowany przez pacjentki z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).
Grupy etniczne
Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych drospirenonu
oraz etynyloestradiolu pomiędzy japońskimi i kaukaskimi kobietami.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym następuje szybkie i całkowite wchłanianie etynyloestradiolu. Po podaniu 30 μg
maksymalne stężenie substancji w osoczu, wynoszące około 100 pg/ml występuje w ciągu 1-2 godzin
po podaniu.
Etynyloestradiol podlega silnemu efektowi pierwszego przejścia, który wykazuje znaczne
zróżnicowanie osobnicze. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 45%.
Dystrybucja
Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 5 l/kg, a wiązanie z białkami osocza wynosi
około 98%. Etynyloestradiol indukuje wątrobową syntezę SHBG i CBG. Podczas stosowania
etynyloestradiolu w dawce 30 µg stężenie SHBG w osoczu zwiększa się z 70 do około 350 nmol/l.
Niewielkie ilości etynyloestradiolu przenikają do mleka matki (0,02% dawki).
Metabolizm
Etynyloestradiol podlega w znacznym stopniu efektowi pierwszego przejścia w jelitach i w wątrobie.
Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia aromatycznego,
jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych, występujących w
postaci wolnej oraz ulegając sprzęganiu i tworząc glukuroniany i siarczany. Klirens metaboliczny
etynyloestradiolu w surowicy wynosi około 5 ml/min/kg.
W warunkach in vitro etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2,
jak również inhibitorem mechanizmu działania CYP3A4/5, CYP2C8 oraz CYP2J2.
Eliminacja
Etynyloestradiol nie jest wydalany w znaczącym stopniu w postaci niezmienionej. Metabolity
etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania
metabolitów wynosi około 1 dzień. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 20 godzin.
Warunki stanu stacjonarnego
Stan równowagi ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu leczniczego; kumulacja
etynyloestradiolu w surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 1,4 do 2,1.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz
etynyloestradiolu nie wykraczało poza znane efekty farmakologiczne. Szczególnie w badaniu
toksyczności w procesie reprodukcji stwierdzono działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u
zwierząt; uznaje się, że działanie to jest specyficzne dla każdego gatunku. U szczurów otrzymujących
dawki przekraczające dawki stosowane w produkcie Axia Forte Plus odnotowano wpływ na
różnicowanie płciowe płodów szczurów; tego efektu nie obserwowano u małp.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Tabletki aktywne (żółte):
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana kukurydziana
Krospowidon
Poliwinylopirolidon
Polisorbat 80
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk
Żelaza tlenek żółty (E172)
Tabletki placebo (białe):
Rdzeń tabletki:
Laktoza bezwodna
Poliwinylopirolidon
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 3350
Talk
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z foli aluminiowej wyciskanej oraz powłoki PVC/PVDC.
Wielkości opakowań:
1 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek aktywnych + 7 tabletek placebo)
2 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek aktywnych + 7 tabletek placebo)
3 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek aktywnych + 7 tabletek placebo)
6 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek aktywnych + 7 tabletek placebo)
13 x 28 tabletek powlekanych (21 tabletek aktywnych + 7 tabletek placebo)
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
24631
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
22.03.2018
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
06.03.2019