Szukaj leku
FAQ

Asubtela

Asubtela

1/19
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Asubtela 3 mg + 0,03 mg tabletki powlekane
Drospirenonum + Ethinylestradiolum
Ważne informacje dotyczące złożonych produktów antykoncepcyjnych
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod
antykoncepcji
• W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach,
zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej
4 tygodnie lub więcej
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły
objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Asubtela i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asubtela
3. Jak stosować lek Asubtela
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Asubtela
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Asubtela i w jakim celu się go stosuje
Lek Asubtela to tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży.
Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: drospirenonu
i etynyloestradiolu.
Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony zwane są tabletkami „złożonymi”.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asubtela
2/19
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Asubtela należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia
zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Asubtela, lekarz zada kilka pytań na temat
zdrowia oraz zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi i, w zależności od
indywidualnego przypadku, może również wykonać pewne inne badania.
W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Asubtela
lub w których skuteczność działania leku Asubtela może być zmniejszona.
W takich sytuacjach nie należy odbywać stosunków płciowych lub stosować w tym czasie
dodatkowe niehormonalne produkty antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody
mechaniczne.
W tym czasie nie należy również stosować metody kalendarzowej lub metody termicznej. Metody
te mogą być zawodne, ponieważ lek Asubtela modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała
oraz zmiany śluzu szyjkowego.
Lek Asubtela, podobnie jak inne hormonalne produkty antykoncepcyjne, nie zabezpiecza
przed wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie należy stosować leku Asubtela:
Nie należy stosować leku Asubtela jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej
stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować
o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej
odpowiedni.
• jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Może to powodować świąd, wysypkę lub
obrzęk;
• jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występował) zakrzep krwi
w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych
organach;
• jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór
białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub
przeciwciał antyfosfolipidowych;
• jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz
punkt „Zakrzepy krwi”);
• jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpił) zawał mięśnia sercowego lub
udar mózgu;
• jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławice piersiową (choroba, która
powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub
przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);
• jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększyć ryzyko
powstania zakrzepu w tętnicy:
- ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych
- bardzo wysokie ciśnienie krwi
- bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów)
- chorobę nazwaną hiperhomocysteinemią
3/19
• jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występowała) migrena (z tzw.
ogniskowymi objawami neurologicznymi);
• jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z
aurą”;
• jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występowało) zapalenie trzustki;
• jeśli u pacjentki występują (lub kiedykolwiek w przeszłości występowały) choroby wątroby
i czynność wątroby nadal nie powróciła do normy;
• jeśli nerki pacjentki nie pracują prawidłowo (niewydolność nerek);
• jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występował) nowotwór wątroby;
• jeśli obecnie (lub kiedykolwiek w przeszłości) u pacjentki rozpoznano lub istnieje podejrzenie raka
piersi lub raka narządów płciowych;
• jeśli u pacjentki występuje jakiekolwiek krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie.
Nie należy stosować leku Asubtela, jeśli pacjentka choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu C
i stosuje leki zawierające ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir lub dasabuwir lub zawierające
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkt „Asubtela a inne leki”).
Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów
Dzieci i młodzież
Lek Asubtela nie jest wskazany do stosowania u pacjentek, u których nie wystąpiła jeszcze pierwsza
miesiączka.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Asubtela
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może
wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy
krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi
(zakrzepica)”.
W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak
rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
Jeśli objawy pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Asubtela, należy również powiedzieć
o tym lekarzowi. Jeżeli stosuje się lek Asubtela lub inne doustne produkty antykoncepcyjne w
którymkolwiek z wymienionych poniżej przypadków, konieczna jest systematyczna kontrola lekarska.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Asubtela należy omówić to z lekarzem:
• jeśli u bliskiego krewnego występuje lub kiedykolwiek wystąpił w przeszłości rak piersi
• jeśli pacjentka choruje na nowotwór
• jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby (jak np. niedrożność dróg żółciowych, która może
powodować żółtaczkę lub świąd) lub pęcherzyka żółciowego (jak kamica pęcherzyka żółciowego)
• jeśli pacjentka ma inne schorzenia nerek i stosuje leki, które powodują zwiększenie stężenia potasu
we krwi
• jeśli pacjentka choruje na cukrzycę
• jeśli pacjentka choruje na depresję
4/19
• jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)
• jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system
obronny)
• jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi
powodujące niewydolność nerek)
• jeśli u pacjentki występuje choroba krwi zwana niedokrwistością sierpowatokrwinkową
(dziedziczna choroba czerwonych krwinek)
• jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub
dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;
• jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz
punkt 2 „Zakrzepy krwi”)
• jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka
powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko
można rozpocząć przyjmowanie leku Asubtela po porodzie
• jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)
• jeśli pacjentka ma żylaki
• jeśli pacjentka choruje na padaczkę (patrz „Lek Asubtela a inne leki”)
• jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy wystąpiła podczas ciąży lub podczas
wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią,
wysypka skórna z powstawaniem pęcherzy występująca w trakcie ciąży (opryszczka ciężarnych),
choroba układu nerwowego, wywołująca niekontrolowane ruchy ciała (pląsawica Sydenhama)
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi podczas stosowania leku, które nie jest dobrze
kontrolowane przez leki przeciwnadciśnieniowe
• jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła ostuda (przebarwienia skóry,
zwłaszcza twarzy i szyi zwane również „plamami ciążowymi”). W takim wypadku należy unikać
bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe
• jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioworuchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła
i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leki zawierające estrogeny mogą powodować lub nasilać
objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku naczynioruchowego.
ZAKRZEPY KRWI
Stosowanie złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, takich jak lek Asubtela jest
związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy produkty te
nie są stosowane. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne
i spowodować ciężkie zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
• w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)
• w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).
Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich
przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych
stosowaniem leku Asubtela jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się którykolwiek z poniższych objawów.
5/19
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu prawdopodobnie
cierpi pacjentka?
• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na
stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:
• ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane
wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
• zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo
nodze;
• zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,
zaczerwienienie, zasinienie.
Zakrzepica żył głębokich
• nagły napad niewyjaśnionych duszności lub
przyspieszenia oddechu;
• nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który
może być połączony z pluciem krwią;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się
przy głębokim oddychaniu;
• ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca;
• silny ból w żołądku.
Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,
ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub
spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi
stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np.
przeziębienie).
Zator tętnicy płucnej
Objawy występują najczęściej w jednym oku:
• natychmiastowa utrata widzenia lub
• bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą
przekształcić się w utratę widzenia.
Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi
w oku)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie
nacisku, ociężałość;
• uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
• uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
• uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała
promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia
i żołądka;
• pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Zawał serca
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg,
szczególnie po jednej stronie ciała;
• nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;
Udar
6/19
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu prawdopodobnie
cierpi pacjentka?
• nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu
oczach;
• nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata
równowagi lub koordynacji;
• nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej
przyczyny;
• utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez
drgawek.
W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być
krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym
powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić
się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona
wystąpieniem kolejnego udaru.
• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg
lub ramion;
• silny ból w żołądku (ostry brzuch).
Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia
krwionośne
ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE
Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?
• Stosowanie złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane
występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.
• Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić
do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.
• Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi się w płucach, może to spowodować
zatorowość płucną.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym narządzie, takim jak oko
(zakrzepica żył siatkówki).
Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania
złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również
większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.
Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy
nie stosuje się złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Asubtela ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do
normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.
Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego.
7/19
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku
Asubtela jest niewielkie.
- W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych i nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. lek Asubtela, powstaną zakrzepy krwi.
- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz
„Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).
Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu
roku
Kobiety, które nie stosują złożonych
hormonalnych tabletek, plastrów, systemów
dopochwowych i nie są w ciąży
Około 2 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel,
noretisteron lub norgestimat
Około 5-7 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Asubtela Około 9-12 na 10 000 kobiet
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach
Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Asubtela jest niewielkie, jednak
niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:
• jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2
);
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach,
płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku
pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
• jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu
kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku
Asubtela na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi
przerwać stosowanie leku Asubtela, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.
• wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
• jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.
Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.
Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi,
szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.
Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki,
nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Asubtela.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Asubtela, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej
przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
8/19
ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY
Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?
Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne
konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach
Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Asubtela jest
bardzo małe, ale może wzrosnąć:
• z wiekiem (powyżej około 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego produktu antykoncepcyjnego,
takiego jak lek Asubtela, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać
palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju
antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50
roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka
wystąpienia zawału serca lub udaru;
• jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi
(cholesterolu lub trójglicerydów);
• jeśli pacjentka cierpi ma migreny, a szczególnie migreny z tzw. aurą;
• jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane
migotaniem przedsionków);
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest
szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Asubtela, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona
zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
Lek Asubtela a nowotwór
U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne nieco częściej obserwowano występowanie raka
piersi, jednak nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tych leków. Możliwe jest na przykład,
że więcej nowotworów wykrywa się u kobiet stosujących produkty antykoncepcyjne, ponieważ są one
częściej badane przez lekarza. Częstość występowania raka piersi zmniejsza się stopniowo po
zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.
Ważne jest, aby regularnie badać swoje piersi oraz skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli
wykryje się jakiekolwiek guzki.
U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach stwierdzono łagodne
nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach stwierdzono złośliwe nowotwory wątroby.
Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli pacjentka odczuje niezwykle silny ból brzucha
lub zauważy opuchnięcie brzucha (co może być spowodowane powiększeniem wątroby), krwawe
wymioty, krew w stolcu lub czarny smolisty stolec (mogą to być objawy krwawienia z żołądka).
9/19
Zaburzenia psychiczne:
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym Asubtela, zgłaszały depresję lub
obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli samobójczych.
Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w
celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Krwawienie śródcykliczne
Podczas kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Asubtela może wystąpić niespodziewane krwawienie
(poza tygodniem bez przyjmowania tabletek). Jeśli krwawienie występuje dłużej niż w pierwszych kilku
miesiącach lub kiedy wystąpi po kilku miesiącach, należy zgłosić się do lekarza, który musi ustalić
przyczynę.
Co należy zrobić, jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpi w czasie przerwy w przyjmowaniu
tabletek
Jeśli wszystkie tabletki przyjmowane były prawidłowo, nie było wymiotów ani silnej biegunki i pacjentka
nie przyjmowała żadnych innych leków, jest mało prawdopodobne, aby zaszła w ciążę.
Jeśli nie wystąpią dwa kolejne krwawienia z odstawienia, pacjentka może być w ciąży. W takim
przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem następnego blistra leku
należy wykluczyć ciążę.
Lek Asubtela a inne leki
Należy zawsze powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach lub produktach ziołowych
przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje
przyjmować. Należy również poinformować każdego innego lekarza lub lekarza dentystę,
przepisującego inny lek (lub farmaceutę), że stosuje się lek Asubtela. Mogą oni powiedzieć, czy
powinno się stosować dodatkowe produkty antykoncepcyjne (np. prezerwatywy), a jeśli tak, to
przez jaki okres.
Nie należy stosować leku Asubtela u osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C stosujących
leki zawierające ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir lub dasabuwir lub glekaprewir/pibrentaswir,
ponieważ może to spowodować nieprawidłowości w wynikach prób oceniających funkcjonowanie
wątroby (zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego AlAT).
Lekarz zaleci stosowanie innej metody antykoncepcji przed rozpoczęciem stosowania tych leków.
Lek Asubtela można ponownie zastosować po około 2 tygodniach od zakończenia stosowania tych leków.
Patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Asubtela”.
• Niektóre leki mogą powodować, że lek Asubtela będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży,
lub mogą spowodować nieoczekiwane krwawienie lub plamienie. Dotyczy to
leków stosowanych w leczeniu:
• padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina,
felbamat, topiramat)
• gruźlicy (np. ryfampicyna)
• zakażeń wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy
i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina,
efawirenz)
• zakażeń grzybiczych (np. gryzeofulwina, ketokonazol)
• zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb)
10/19
• wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan)
• produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
Jeżeli pacjentka stosuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków jednocześnie z lekiem
Asubtela, powinna stosować dodatkowe metody antykoncepcji (np. prezerwatywę) w trakcje
jednoczesnego stosowania tych leków oraz 28 dni po zakończeniu leczenia.
Lek Asubtela może mieć wpływ na działanie innych leków, np.:
• leków zawierających cyklosporynę
• leków przeciwpadaczkowych, lamotryginy (to może prowadzić do zwiększenia częstości napadów
drgawkowych)
• teofiliny (stosowana przy problemach z oddychaniem)
• tizanidyny (stosowana w leczeniu bólu mięśni i (lub) kurczy mięśni).
Lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia potasu we krwi jeżeli z powodu choroby serca pacjentka
stosuje niektóre leki (np. leki moczopędne).
Badania laboratoryjne
Jeśli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi
laboratoryjnemu, że przyjmuje się produkt antykoncepcyjny, ponieważ doustne produkty antykoncepcyjne
mogą wpływać na wyniki niektórych badań.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Kobietom w ciąży nie wolno stosować leku Asubtela. Jeśli podczas stosowania leku Asubtela pacjentka
zajdzie w ciążę powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
prowadzącym. Jeśli pacjentka planuje ciążę, może w dowolnym momencie przerwać stosowanie leku
Asubtela (patrz także „Przerwanie stosowania leku Asubtela”).
Karmienie piersią
W okresie karmienia piersią na ogół nie zaleca się stosowania leku Asubtela. Jeśli pacjentka chce
przyjmować produkt antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skonsultować się z lekarzem.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma informacji wskazujących, że stosowanie leku Asubtela wpływa na zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługiwania maszyn.
Lek Asubtela zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna
skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
3. Jak stosować lek Asubtela
11/19
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jedną tabletkę leku Asubtela przyjmuje się codziennie, w razie konieczności popijając niewielką ilością
wody. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej
więcej o tej samej porze.
Jeden blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym
należy przyjąć tabletkę. Jeśli, na przykład, przyjmowanie leku zaczyna się w środę, należy wziąć tabletkę
z oznaczeniem „ŚR” obok niej. Tabletki przyjmuje się zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na
blistrze, aż do przyjęcia wszystkich 21 tabletek.
Następnie nie należy przyjmować tabletek przez 7 dni. Podczas tej 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu
tabletek (zwanej tygodniową przerwą) powinno wystąpić krwawienie. Krwawienie, zwane również
„krwawieniem z odstawienia”, zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu tygodnia przerwy.
W 8. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki leku Asubtela (to znaczy po 7-dniowej przerwie), należy
rozpocząć kolejny blister, nawet jeśli krwawienie nie zakończyło się. Oznacza to, że należy rozpocząć
kolejny blister w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie powinno występować tego samego dnia
każdego miesiąca.
Jeśli przyjmuje się lek Asubtela zgodnie z zaleceniami, ochrona przed zajściem w ciążę istnieje również
podczas 7-dniowego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Kiedy można rozpocząć pierwsze opakowanie?
• Jeśli nie stosowano żadnych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie leku Asubtela można rozpocząć pierwszego dnia cyklu (to znaczy w pierwszym dniu
miesiączki). Jeśli pacjentka zacznie stosować lek Asubtela w pierwszym dniu miesiączki, będzie
natychmiast chroniona przed ciążą. Można również rozpocząć przyjmowanie leku od 2. do 5. dnia
cyklu, ale należy wtedy stosować dodatkowe produkty antykoncepcyjne (np. prezerwatywę) przez
pierwsze 7 dni.
• Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego lub systemu terapeutycznego
dopochwowego (pierścienia) lub systemu transdermalnego (plastra)
Przyjmowanie leku Asubtela najlepiej rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej
tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzednio stosowanego leku, ale nie
później niż w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu poprzednich tabletek (lub po
przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki poprzedniego leku). W przypadku zmiany z systemu
terapeutycznego dopochwowego (pierścień) lub systemu transdermalnego (plaster), należy najlepiej
rozpocząć stosowanie leku Asubtela w dniu usunięcia poprzedniego systemu, ale najpóźniej w dniu
kiedy była planowana kolejna aplikacja poprzedniego systemu.
• Zmiana z metody opartej wyłącznie na progestagenie (tabletka zawierająca wyłącznie progestagen,
wstrzyknięcie, implanty lub wkładka domaciczna uwalniająca progestagen IUS)
Zmiana z tabletek zawierających wyłącznie progestagen może się odbyć w dowolnym czasie
(z implantu lub wkładki domacicznej w dniu ich usunięcia; z postaci we wstrzyknięciach w dniu
planowanego kolejnego wstrzyknięcia) ale we wszystkich przypadkach zaleca się stosowanie
dodatkowych produktów antykoncepcyjnych (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni
przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu
Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
12/19
• Po porodzie
Przyjmowanie leku Asubtela można rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie. Jeśli
przyjmowanie leku rozpocznie się później niż 28. dnia po urodzeniu dziecka, należy stosować tak
zwaną metodę mechaniczną (np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Asubtela.
Jeśli, po urodzeniu dziecka, odbyto już stosunek płciowy przed rozpoczęciem stosowania leku
Asubtela (ponownym) pacjentka powinna najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub poczekać do
wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego.
• Jeśli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Asubtela (ponownie) po
urodzeniu dziecka
Patrz punkt: „Karmienie piersią”.
W razie wątpliwości, kiedy rozpocząć przyjmowanie leku należy skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asubtela
Nie ma doniesień, aby przyjęcie zbyt wielu tabletek leku Asubtela powodowało poważne szkodliwe
skutki.
W przypadku zastosowania dużej ilości tabletek na raz mogą wystąpić nudności lub wymioty. U młodych
dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.
Jeśli pacjentka przyjęła zbyt wiele tabletek Asubtela lub zorientowała się, że dziecko połknęło kilka
tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Asubtela
• Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed zajściem w ciążę nie jest
zmniejszona. Należy przyjąć tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki,
a kolejne tabletki o zwykłej porze.
• Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed zajściem w ciążę może być
zmniejszona. Im więcej tabletek zapomniano przyjąć, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
Ryzyko niepełnej ochrony przed zajściem w ciążę jest największe, jeśli pominięta zostanie tabletka
z początku lub z końca opakowania. Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz także diagram
poniżej):
• Pominięto więcej niż jedną tabletkę z blistra
Należy skontaktować się z lekarzem.
• Pominięto jedną tabletkę w tygodniu 1.
Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki,
nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o
zwykłej porze oraz należy stosować dodatkowe zabezpieczenie (np. prezerwatywę) przez
kolejnych 7 dni. Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie
tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
• Pominięto jedną tabletkę w tygodniu 2.
Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki,
nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o
zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie została zmniejszona i nie ma konieczności stosowania
dodatkowego zabezpieczenia.
13/19
• Pominięto jedną tabletkę w tygodniu 3.
Są dwie możliwości do wyboru:
1. Przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki,
nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Zamiast przerwy w stosowaniu tabletek należy od razu rozpocząć kolejny
blister.
Najprawdopodobniej, krwawienie wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale może również
wystąpić plamienie lub krwawienie podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.
2. Można też przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego blistra i od razu rozpocząć 7-
dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek (należy odnotować dzień, w którym pominięto
przyjęcie dawki). Jeśli pacjentka chce rozpocząć nowe opakowanie w dniu, w którym
zawsze zaczyna przyjmowanie tabletek, przerwa w przyjmowaniu tabletek powinna być
krótsza niż 7 dni.
Jeżeli postępuje się według jednego z podanych zaleceń, ochrona przez ciążą będzie zachowana.
• Jeśli pominięto jakąkolwiek tabletkę z bieżącego blistra, a podczas przerwy w stosowaniu tabletek
nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. W takim przypadku, przed
rozpoczęciem następnego blistra, należy skonsultować się z lekarzem.
14/19
Diagram pokazuje jak należy postępować w przypadku pominięcia tabletki (tabletek):
Pominięto tylko
jedną tabletkę
(przyjęta po
upływie 12 godzin)
- Przyjąć pominiętą tabletkę
- Stosować metodę mechaniczną
(prezerwatywę) przez kolejnych 7 dni i
- Dokończyć przyjmowanie tabletek
z bieżącego blistra
- Przyjąć pominiętą tabletkę
- Dokończyć bieżący blister
lub
Nie
W tygodniu 1.
W tygodniu 2.
W tygodniu 3.
Należy zwrócić się o poradę do lekarza Pominięto więcej
niż 1 tabletkę
z 1 opakowania
Tak
Czy doszło do stosunku w tygodniu
poprzedzającym pominięcie tabletki?
- Przyjąć pominiętą tabletkę i
- Dokończyć blister
- Zamiast tygodniowej przerwy należy od
razu rozpocząć przyjmowanie tabletek
z kolejnego blistra
- Natychmiast przerwać przyjmowanie
tabletek z bieżącego blistra
- Zacząć tygodniową przerwę w
przyjmowaniu tabletek (nie dłuższa niż 7
dni, wliczając dzień, w którym
pominięto tabletkę)
- Następnie rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego blistra
15/19
Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka
Jeśli wymioty lub ciężka biegunka wystąpiły w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, istnieje ryzyko, że
substancje czynne zawarte w tabletce nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu, co może
skutkować koniecznością zastosowania dodatkowego zabezpieczenia (np. prezerwatywy) w celu
uniknięcia ciąży. Sytuacja jest prawie taka sama, jak w przypadku pominięcia tabletki. Po wymiotach lub
biegunce należy przyjąć kolejną tabletkę z rezerwowego blistra tak szybko jak to możliwe. Jeśli to
możliwe, należy przyjąć tabletkę w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki. Jeśli nie jest
to możliwe, lub jeśli minęło więcej niż 12 godzin, należy postępować według zaleceń opisanych
w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Asubtela”.
Opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia: co należy wiedzieć
Mimo, że nie jest to zalecane, możliwe jest opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia poprzez
rozpoczęcie od razu nowego blistra leku Asubtela, bez zastosowania przerwy w przyjmowaniu tabletek, aż
do jego wyczerpania. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie lub
krwawienie. Po zwykłym, 7-dniowym okresie bez tabletek, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z
kolejnego blistra.
Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia krwawienia z odstawienia należy poradzić się lekarza.
Zmiana pierwszego dnia krwawienia z odstawienia: co należy wiedzieć
Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie rozpocznie się w tygodniu bez
przyjmowania tabletek. Jeśli konieczna jest zmiana tego dnia, należy skrócić (ale nigdy nie wydłużać – 7
dni to maksymalna długość przerwy!) przerwy w przyjmowaniu tabletek. Na przykład, jeśli przerwa
w stosowaniu tabletek rozpoczyna się w piątek, a chce się zmienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej),
należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeśli pacjentka znacznie skróci okres bez
tabletek (np. do 3 dni lub krócej), może się zdarzyć, że krwawienie z odstawienia w tym czasie nie
wystąpi. Może za to wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie.
Jeśli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.
Przerwanie stosowania leku Asubtela
Można przerwać stosowanie leku Asubtela w dowolnym momencie. Jeśli nie chce się zajść w ciążę,
należy skonsultować się z lekarzem w sprawie innych skutecznych metod antykoncepcji.
Jeśli pacjentka planuje ciążę, powinna przerwać stosowanie tabletek i odczekać z próbą zajścia w ciążę do
wystąpienia miesiączki. Wówczas łatwiej będzie obliczyć datę spodziewanego porodu.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli
wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie
zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Asubtela, należy skonsultować się z
lekarzem.
16/19
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne istnieje zwiększone
ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi
w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Asubtela”.
W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, niezbędną jest natychmiastowa
pomoc medyczna. Należy przerwać stosowanie leku Asubtela i natychmiast skontaktować się z
lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):
• reakcje uczuleniowe (z objawami takimi, jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności
w połykaniu, lub pokrzywka z towarzyszącymi trudnościami w oddychaniu)
• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:
o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
o w płucach (np. zatorowość płucna)
o zawał serca
o udar
o mini udar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny
o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i jelicie, nerkach lub oku.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują
jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji
dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia
zakrzepów krwi).
Schorzenia, które mogą pojawić się lub pogorszyć się w czasie ciąży lub podczas poprzedniego
stosowania tabletek:
• toczeń rumieniowaty układowy (SLE, choroba dotycząca układu odpornościowego)
• zapalenie jelita grubego lub innych części jelita (z objawami takimi jak krwawa biegunka, ból
podczas oddawania stolca, bóle brzucha) (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie
jelita grubego)
• padaczka
• mięśniaki macicy (guz nienowotworowy, który rośnie w tkance mięśniowej macicy)
• zaburzenie barwnika krwi (porfiria)
• wysypka z pęcherzykami (opryszczka ciężarnych) podczas ciąży
• pląsawica Sydenhama (choroba nerwów, w których występują nagłe ruchy ciała)
• pewne choroby krwi, który powoduje uszkodzenie nerek (zespół hemolityczno-mocznicowy z
objawami takimi, jak zmniejszenie ilości wydalanego moczu, krew w moczu, zmniejszenie liczby
czerwonych krwinek, nudności, wymioty, dezorientacja i biegunka)
• zażółcenie skóry lub białkówek oczu spowodowane zwężeniem dróg żółciowych (żółtaczka
cholestatyczna)
Ponadto, obserwowano raka piersi (patrz punkt 2 „Lek Asubtela a nowotwór") oraz nienowotworowe
(łagodne) i nowotworowe guzy (złośliwe) wątroby (z takimi objawami jak opuchniecie brzucha, utrata
masy ciała, zaburzenia czynności wątroby, które mogą być widoczne w badaniach krwi ) oraz ostudę
(żółto-brązowe plamy na skórze, zwłaszcza twarzy, tzw. „plamy ciążowe"), która może być zmianą
trwałą, szczególnie u kobiet, które wcześniej miały ostudę podczas ciąży.
Inne możliwe działania niepożądane
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):
17/19
• nastrój depresyjny
• ból głowy
• migrena
• nudności
• zaburzenia miesiączkowania, krwawienie śródcykliczne, bolesność piersi, tkliwość piersi
• gęste, białawe upławy i drożdżakowe zakażenie pochwy.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):
• powiększenie piersi, zmniejszone zainteresowanie seksem
• wysokie ciśnienie tętnicze, niskie ciśnienie tętnicze
• wymioty, biegunka
• trądzik, wysypka skórna, silny świąd, utrata włosów (łysienie)
• zakażenie pochwy
• zatrzymanie wody w organizmie, zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):
• reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość), astma
• osłabienie słuchu
• zaburzenia skóry: rumień guzowaty (charakteryzujący się występowaniem bolesnych czerwonych
guzków na skórze) lub rumień wielopostaciowy (wysypka z zaczerwienieniem przypominającym
tarcze strzelnicze lub rankami)
• wydzielina z piersi
• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:
o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
o w płucach (np. zatorowość płucna)
o zawał serca
o udar
o mini udar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny
o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują
jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji
dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia
zakrzepów krwi).
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpi którykolwiek z następujących
objawów obrzęku naczynioruchowego: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu
lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu (patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Asubtela
18/19
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
Nie stosować leku Asubtela po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku, po
napisie: „Termin ważności:” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Asubtela
- Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol 0,03 mg i drospirenon 3 mg.
- Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana,
powidon K 30, krospowidon, polisorbat 80, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: Otoczka Opadry II 85F32450 Yellow o składzie:
alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk,
żelaza tlenek żółty (E172).
Jak wygląda lek Asubtela i co zawiera opakowanie
Żółte, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 5,7 mm.
Lek Asubtela jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 2 oraz 3 blistry, każdy zawiera 21 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
Wytwórca
Laboratorios León Farma, S.A.
Pol. Ind. Navatejera.
C/ La Vallina s/n
24008 - Villaquilambre, León.
Hiszpania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria Jangee 0.03 mg/3 mg Filmtabletten
Bułgaria Jangee 0.03 mg/3 mg филмирани таблетки
19/19
Dania Movinella filmovertrukne tablet
Estonia Jangee 0.03 mg/3 mg ohukese polümeerikilega kaetud tablett
Grecja Estrofix 0.03 mg/3 mg δiσkio εττikαλνμμένo με λεττό νμένio
Hiszpania Drosurelle 0,03 mg/3 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Irelandia Ethinylestradiol/Drospirenone Leon Farma 0.03 mg/3 mg film coated
tablets
Litwa Etindros 0.03 mg/3 mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa Etindros 0.03 mg/3 mg apvalkotās tabletes
Polska Naraya
Portugalia Drospirenona + Etinilestradiol Generis 3 mg + 0.03 mg Comprimidos
revestidos por película
Rumunia Jolina 0.03 mg/3 mg comprimate filmate
Słowenia Etindros 0.03 mg/3 mg filmsko obložene tablete
Słowacja KarHla
Węgry Jangee 3 mg/0.03 mg filmtabletta
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.11.2022 r.