Szukaj leku
FAQ

Artilla

Artilla

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
ARTILLA
0,075 mg + 0,020 mg, tabletki drażowane
Gestodenum + Ethinylestradiolum
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych
metod antykoncepcji.
• W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach,
zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej
4 tygodnie lub więcej.
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że
wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Artilla i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Artilla
3. Jak stosować lek Artilla
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Artilla
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Artilla i w jakim celu się go stosuje
Lek Artilla jest doustnym złożonym środkiem antykoncepcyjnym. Każda tabletka drażowana zawiera
niewielką ilość dwóch różnych żeńskich hormonów płciowych. Są to gestoden (progestagen) oraz
etynyloestradiol.
Ponieważ wszystkie tabletki drażowane w opakowaniu zawierają taką samą dawkę wymienionych
hormonów, tabletka ta określana jest mianem jednofazowego złożonego środka antykoncepcyjnego.
Ze względu na małą zawartość hormonów, jest on uważany za doustny środek antykoncepcyjny o
małej dawce.
Lek Artilla stosowany jest w celu zapobiegania ciąży. Podczas stosowania zgodnie z zaleceniami
zajście w ciążę jest bardzo mało prawdopodobne.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Artilla
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Artilla należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami
wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).
2
W niniejszej ulotce informacyjnej przedstawione są sytuacje, w których należy przerwać stosowanie
środka antykoncepcyjnego lub w których jego niezawodność może ulec zmniejszeniu. W tych
przypadkach należy zaniechać stosunków seksualnych lub zastosować inną, niehormonalną metodę
antykoncepcji, np. prezerwatywę lub inną mechaniczną metodę antykoncepcji. Nie należy stosować
metody kalendarzowej lub metody termicznej. Mogą one być zawodne, ponieważ lek antykoncepcyjny
wpływa na zmiany temperatury oraz skład śluzu szyjkowego, występujące zwykle w trakcie cyklu
miesiączkowego.
Lek Artilla, podobnie jak inne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem
HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Artilla
Nie należy stosować leku Artilla jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej
stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy
poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie
bardziej odpowiedni.
• Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, gestoden lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
• Jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach
żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;
• Jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór
białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub
przeciwciał antyfosfolipidowych;
• Jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz
punkt „Zakrzepy krwi”);
• Jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;
• Jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która
powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub
przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);
• Jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko
powstania zakrzepu w tętnicy:
– ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych
– bardzo wysokie ciśnienie krwi;
– bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów).
– chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią
• Jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną
z aurą”;
• Jeśli u pacjentki występuje lub wystąpiło w przeszłości zapalenie trzustki związane ze
zwiększonym stężeniem tłuszczów we krwi;
• Jeśli u pacjentki występuje żółtaczka lub inna ciężka choroba wątroby;
• Jeśli u pacjentki występuje lub wystąpił w przeszłości guz, na którego powstanie może wpływać
działanie hormonów płciowych (np. guz piersi lub narządów płciowych);
• Jeśli u pacjentki występuje lub wystąpił w przeszłości łagodny lub złośliwy guz wątroby;
• Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z narządów rodnych o nieznanej etiologii;
• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.
• Jeśli pacjentka choruje na zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki zawierające ombitaswir z
parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, glekaprewir z pibrentaswirem lub sofosbuwir z
welpataswirem i woksylaprewirem (patrz również punkt „Lek Artilla a inne leki”).
Jeżeli którekolwiek z wymienionych objawów lub zaburzeń wystąpią po raz pierwszy podczas
stosowania leku, należy niezwłocznie przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem. W
międzyczasie należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji.
3
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza
- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może
wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich),
zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej
„Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.
W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak
rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Artilla, również należy powiedzieć
o tym lekarzowi jeśli:
• pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego
(przewlekłe zapalne choroby jelit);
• pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system
obronny);
• pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące
niewydolność nerek);
• pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych
krwinek);
• u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub
dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;
• pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz
punkt 2 „Zakrzepy krwi”);
• pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka
powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak
szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Artilla po porodzie;
• pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych);
• pacjentka ma żylaki;
• pacjentka choruje na padaczkę;
• u kogokolwiek z najbliższej rodziny pacjentki występował rak piersi;
• u pacjentki występują zaburzenia dotyczące wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
• u pacjentki wystąpi po raz pierwszy dana choroba lub stan zdrowia, który uległ pogorszeniu w
czasie ciąży lub podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych (np. wszelkie
zaburzenia słuchu, zaburzenia metabolizmu barwnika krwi, zwane porfirią, choroba
pęcherzykowa skóry, zwana opryszczką ciężarnych, choroba układu nerwowego, zwana tańcem
św. Wita – pląsawica Sydenhama);
• u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości ostuda (żółtobrązowawe plamy
na skórze, głównie na twarzy), należy unikać opalania lub ekspozycji na promieniowanie
ultrafioletowe;
• u pacjentki występują objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak obrzęk twarzy, języka i
(lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka, mogące powodować trudności w
oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Produkty zawierające estrogeny
mogą wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku naczynioruchowego
ZAKRZEPY KRWI
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Artilla jest związane
ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest
stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i
spowodować ciężkie zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać
4
 w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)
 w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowozatorowe”).
Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich
przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych
stosowaniem leku Artilla jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie,
szczególnie, gdy towarzyszy temu:
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane
wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze
- zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,
zaczerwienienie, zasinienie
Zakrzepica żył głębokich
• nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia
oddechu;
• nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może
być połączony z pluciem krwią;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy
głębokim oddychaniu;
• ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca;
• silny ból w żołądku;
Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,
ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie
oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami,
takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).
Zator tętnicy płucnej
• objawy występują najczęściej w jednym oku:
- natychmiastowa utrata widzenia lub
- bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą
przekształcić się w utratę widzenia
Zakrzepica żył siatkówki
(zakrzep krwi w oku)
• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie
nacisku, ociężałość
• uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu
lub poniżej mostka;
• uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
• uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do
pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;
• pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
Zawał serca
5
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg,
szczególnie po jednej stronie ciała;
• nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;
• nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;
• nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata
równowagi lub koordynacji;
• nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej
przyczyny;
• utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez
drgawek.
W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe
z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia,
jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ
pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.
Udar
• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub
ramion
• silny ból w żołądku (ostry brzuch)
Zakrzepy krwi blokujące inne
naczynia krwionośne
ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE
Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?
• Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze
zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Jednakże, te
działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
• Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to
prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.
• Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować
zatorowość płucną.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko
(zakrzepica żył siatkówki).
Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również
większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej
Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji,
gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Artilla ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do
normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.
Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku
Artilla jest niewielkie.
6
- W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy
krwi.
- W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające gestoden, np. lek Artilla, powstaną zakrzepy krwi.
- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki
(patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).
Ryzyko powstania zakrzepów
krwi w ciągu roku
Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych
tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w
ciąży
Około 2 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel,
noretisteron lub norgestimat
Około 5-7 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Artilla Około 9-12 na 10 000 kobiet
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach
Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Artilla jest niewielkie, jednak
niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:
• jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2
);
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach,
płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym
przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
• jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu
kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku
Artilla na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi
przerwać stosowanie leku Artilla, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie
leku.
• wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
• jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.
Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u
pacjentki.
Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi,
szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.
Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki,
nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Artilla.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Artilla, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej
przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY
Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?
Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne
konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.
7
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach
Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Artilla
jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:
• z wiekiem (powyżej około 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego
takiego jak Artilla, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać
palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju
antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku
(poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie
podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;
• jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we
krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);
• jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;
• jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane
migotaniem przedsionków)
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest
szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Artilla, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie
stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
ŚRODEK ANTYKONCEPCYJNY I NOWOTWÓR
U pacjentek stosujących środki antykoncepcyjne, nowotwór piersi rozpoznawano nieco częściej niż u
pacjentek w tym samym wieku nie stosujących doustnej antykoncepcji. Niewielkie zwiększenie ilości
rozpoznanych przypadków nowotworu piersi powinno stopniowo zniknąć w trakcie 10 lat po
przerwaniu przyjmowania środka antykoncepcyjnego. Powodem takiej zależności może być fakt
znacznie częstszego badania pacjentek przyjmujących środki antykoncepcyjne i w ten sposób
wcześniejszego rozpoznawania nowotworu.
W pojedynczych przypadkach u pacjentek przyjmujących środki antykoncepcyjne obserwowano
występowanie łagodnych (niezłośliwych) oraz znacznie rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
Nowotwory te mogą powodować krwawienie wewnętrzne.
W przypadku wystąpienia silnego bólu brzucha należy skonsultować się z lekarzem.
Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego. W niektórych badaniach epidemiologicznych opisywano, że długotrwałe
stosowanie złożonych leków antykoncepcyjnych może bardziej zwiększać to ryzyko. Nie jest jasne,
czy zwiększenie ryzyka spowodowane jest przez środek antykoncepcyjny, ponieważ może ono
wynikać z działania innych czynników (np. regularne badania profilaktyczne szyjki macicy lub
zachowanie seksualne związane ze stosowaniem mechanicznych metod antykoncepcji).
ZABURZENIA PSYCHICZNE
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym produkt leczniczy Artilla,
zgłaszały depresję lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić
do myśli samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej
skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
8
Lek Artilla a inne leki
Należy zawsze poinformować lekarza prowadzącego jakie leki lub produkty ziołowe przyjmuje się
aktualnie. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi, w tym lekarzowi dentyście,
przepisującemu inny lek (lub farmaceucie), że stosuje się lek Artilla. Mogą oni poinformować, czy
należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak
długo, lub, czy stosowanie innych leków, których pacjent potrzebuje nie musi zostać zmienione.
Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Artilla we krwi oraz zmniejszać skuteczność
zapobiegania ciąży lub wywołać nieoczekiwane krwawienia. Dotyczy to leków:
• stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina,
okskarbazepina, topiramat oraz felbamat),
• stosowanych w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna),
• stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw.
inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir,
newirapina, efawirenz),
• stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (gryzeofulwina, ketokonazol),
• stosowanych w leczeniu zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb),
• stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan),
• zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)(stosowane w leczeniu
depresji).
Środek antykoncepcyjny może również wpływać na działanie innych leków, np.:
• zawierających cyklosporynę (leki immunosupresyjne),
• przeciwpadaczkowych - lamotrygina (może prowadzić do zwiększenia częstotliwości napadów
drgawkowych),
• teofiliny (stosowana przy trudnościach z oddychaniem),
• tizanidyny (stosowana w leczeniu bólu mięśni i (lub) kurczów mięśni).
Nie należy stosować leku Artilla, jeśli pacjentka choruje na zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki
zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dasabuwir, glekaprewir z pibrentaswirem lub
sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem, ponieważ mogą prowadzić do zwiększenia wyników
badań krwi oceniających czynność wątroby (zwiększenie poziomu wątrobowego enzymu AlAT).
Lekarz zaleci inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami. Około 2 tygodnie
po zakończeniu takiego leczenia można ponownie rozpocząć stosowanie leku Artilla. Patrz punkt
„Kiedy nie stosować leku Artilla”.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty.
Artilla z jedzeniem i piciem
Tabletki należy połykać w całości, popijając w razie konieczności niewielką ilością wody.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Leku Artilla nie wolno stosować w ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży. Jeśli podczas stosowania
leku Artilla podejrzewa się ciążę, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Przyjmowanie leku Artilla w okresie karmienia piersią nie jest zalecane. W przypadku planowania
zastosowania środka antykoncepcyjnego podczas karmienia piersią należy skonsultować się z
lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Artilla zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i sód.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
9
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
3. Jak stosować lek Artilla
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jak i kiedy przyjmować lek Artilla
Podczas prawidłowego stosowania, doustne złożone środki antykoncepcyjne posiadają wskaźnik
niepowodzeń rzędu około 1% rocznie. W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki drażowanej lub
nieprawidłowego stosowania, wskaźnik niepowodzeń może być większy.
Jedno opakowanie leku Artilla zawiera 21 tabletek drażowanych. Każda tabletka drażowana
oznaczona jest dniem tygodnia, w którym powinna być przyjmowana. Należy starać się przyjmować
tabletki każdego dnia o tej samej porze, na przykład po śniadaniu. Należy przyjmować 21 tabletek
drażowanych przez 21 dni (jedną tabletkę drażowaną każdego dnia), a następnie na kolejnych 7 dni
przerwać stosowanie leku Artilla. W ciągu tych 7 dni powinno pojawić się krwawienie z odstawienia.
Powinno ono zwykle wystąpić 2-3 dni po ostatnim przyjęciu leku Artilla. Kolejne opakowanie należy
rozpocząć 8 dnia, niezależnie od tego, czy krwawienie nadal trwa. Oznacza to konieczność
rozpoczynania kolejnego opakowania tego samego dnia każdego tygodnia i podobnie, występowania
krwawienia z odstawienia w tych samych dniach każdego miesiąca.
Przyjmowanie pierwszego opakowania leku Artilla
W przypadku niestosowania hormonalnej antykoncepcji w poprzednim miesiącu
Stosowanie leku Artilla należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu, tj. pierwszego dnia krwawienia
miesiączkowego. Należy rozpocząć od przyjęcia tabletki oznaczonej właściwym dniem tygodnia. Na
przykład, jeśli miesiączka rozpoczyna się w środę, należy rozpocząć od tabletki oznaczonej „Śr”. Po
przyjęciu pierwszej tabletki, należy przyjmować kolejne zgodnie z kierunkiem strzałek na
opakowaniu, aż do momentu przyjęcia wszystkich 21 tabletek z opakowania. Ten sposób stosowania
zapewnia natychmiastowe działanie leku Artilla i brak konieczności stosowania dodatkowych metod
antykoncepcji.
Stosowanie leku Artilla można również rozpocząć od 2 do 5 dnia cyklu, ale w tym przypadku przez
pierwszych 7 dni pierwszego cyklu należy stosować dodatkowe, mechaniczne metody antykoncepcji.
Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego lub systemów transdermalnych
Stosowanie leku Artilla można rozpocząć od razu następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z
poprzedniego opakowania (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletek). Jeśli poprzednie
opakowanie zawiera również tabletki bez substancji czynnej, stosowanie Artilla można rozpocząć
kolejnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną (w razie wątpliwości,
które tabletki zawierają substancję czynną, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty). Stosowanie
tabletek można rozpocząć również później, ale nie później niż następnego dnia po przerwie w
stosowaniu poprzedniego środka antykoncepcyjnego (lub po przyjęciu ostatniej tabletki poprzedniego
środka antykoncepcyjnego nie zawierającej substancji czynnej).
W przypadku wcześniejszego stosowania systemów transdermalnych, stosowanie leku Artilla należy
rozpocząć najlepiej w dniu usunięcia systemu transdermalnego i nie później niż w dniu, w którym
przypada naklejenie kolejnego systemu transdermalnego.
O ile przestrzegane są powyższe zasady, nie jest konieczne stosowanie żadnych dodatkowych metod
antykoncepcji.
Zmiana z leku zawierającego tylko progestagen (minitabletka)
Stosowanie minitabletki można przerwać w dowolnym momencie, a pierwszą tabletkę leku Artilla
przyjąć o tej samej porze kolejnego dnia. Podczas pierwszych 7 dni w trakcie stosunków seksualnych
należy jednak stosować dodatkowe, mechaniczne metody antykoncepcji
10
Zmiana z iniekcji, implantów lub wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej progestagen (ang.
intrauterine device releasing progestagen, IUD)
Stosowanie leku Artilla należy rozpocząć w momencie przypadającego wstrzyknięcia lub w dniu
usunięcia implantu lub wkładki. Podczas pierwszych 7 dni w trakcie stosunków seksualnych należy
jednak stosować dodatkowe, mechaniczne metody antykoncepcji.
Stosowanie po porodzie
Po porodzie zalecane jest odłożenie stosowania leku Artilla do momentu wystąpienia pierwszej
prawidłowej miesiączki. Czasami możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie stosowania. Należy
skonsultować się z lekarzem. W okresie karmienia piersią możliwość stosowania leku Artilla należy
również skonsultować z lekarzem.
Stosowanie po poronieniu samoistnym lub wywołanym sztucznie
Należy skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Artilla
Brak doniesień dotyczących jakichkolwiek poważnych zaburzeń stanu zdrowia w przypadku
jednorazowego przyjęcia więcej niż jednej tabletki leku Artilla. W przypadku jednorazowego
przyjęcia kilku tabletek leku Artilla mogą pojawić się nudności, wymioty lub krwawienie
z narządów rodnych. W przypadku przyjęcia leku Artilla przez dziecko, należy skonsultować się z
lekarzem.
Pominięcie zastosowania leku Artilla
• Jeśli przyjęcie tabletki drażowanej opóźniło się o mniej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna
nie jest zmieniona. Tabletka drażowana musi zostać przyjęta natychmiast po uświadomieniu sobie
faktu jej pominięcia, a kolejną tabletkę drażowaną należy przyjąć o zwykłej porze.
• Jeśli przyjęcie tabletki drażowanej opóźniło się o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna
może być zmniejszona. Im więcej kolejnych tabletek zostało pominiętych, tym wyższe ryzyko
zmniejszenia skuteczności działania antykoncepcyjnego. Ryzyko zajścia w ciążę jest szczególnie
wysokie w przypadku pominięcia tabletki na początku lub na końcu opakowania. Dlatego, należy
przestrzegać następujących zasad.
Pominięcie więcej niż jednej tabletki
Należy skonsultować się z lekarzem.
Pominięcie 1 tabletki w pierwszym tygodniu
Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia (nawet jeśli oznacza
to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze.
W ciągu kolejnych 7 dni należy stosować dodatkowe postępowanie antykoncepcyjne w postaci
stosowania mechanicznej metody antykoncepcji.
Jeśli w tygodniu, w którym pominięto tabletkę doszło do stosunku seksualnego, istnieje
prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Pominięcie 1 tabletki w drugim tygodniu
Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia (nawet jeśli oznacza
to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze.
Skuteczność leku pozostaje niezmieniona i nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod
antykoncepcji.
Pominięcie 1 tabletki w trzecim tygodniu
Można wybrać jedną z poniższych możliwości, bez konieczności stosowania dodatkowych metod
antykoncepcji.
1) Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia (nawet jeśli
oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę przyjąć o
11
zwykłej porze. Stosowanie tabletek z kolejnego opakowania należy rozpocząć natychmiast po
przyjęciu ostatniej tabletki z obecnego opakowania, nie robiąc w ten sposób przerwy pomiędzy
opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może pojawić się tylko po zakończeniu drugiego
opakowania, ale w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie
międzymiesiączkowe.
lub
2) Należy przerwać stosowanie tabletek z obecnego opakowania i rozpocząć 7-dniową przerwę bez
stosowania leku, wliczając w nią dzień, w którym pominięto przyjęcie tabletki. Następnie,
należy kontynuować stosowanie tabletek z kolejnego opakowania.
W przypadku wyboru tej możliwości i zamiaru rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania tego samego dnia co zazwyczaj, należy zachować krótszą niż 7-dniową przerwę
w stosowaniu leku.
W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek i braku wystąpienia spodziewanego krwawienia istnieje
możliwość ciąży. Przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy skonsultować się z lekarzem.
12
Pominięcie więcej niż 1
tabletki w trakcie cyklu
Należy skonsultować się z lekarzem

Tak

1.
tydzień
W tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki
doszło do stosunku seksualnego

Nie

 Należy przyjąć pominiętą tabletkę
 Należy stosować inną metodę antykoncepcji
przez 7 dni
 Należy zakończyć stosowanie tabletek
z opakowania
Pominięcie tylko 1 tabletki 2. tydzień  Należy przyjąć pominiętą tabletkę
(opóźnienie większe niż 12
godzin)
 Należy zakończyć stosowanie tabletek
z opakowania
 Należy przyjąć pominiętą tabletkę
 Należy zakończyć stosowanie tabletek
z opakowania
 Należy pominąć przerwę w stosowaniu
 Należy kontynuować przyjmowanie tabletek z
kolejnego opakowania
3.
tydzień Lub
 Należy przerwać stosowanie tabletek
z opakowania
 Należy rozpocząć 7-dniową przerwę
w stosowaniu
 Należy kontynuować stosowanie kolejnego
opakowania
Przerwanie stosowania leku Artilla
Stosowanie leku Artilla można przerwać w dowolnym momencie. Jeśli przyczyną przerwania
stosowania jest planowanie ciąży, podjęcie prób poczęcia zaleca się po wystąpieniu pierwszej
prawidłowej miesiączki. Ułatwi to wyznaczenie daty porodu.
Jeśli przyczyną nie jest planowanie ciąży, należy poradzić się lekarza w celu wyboru innej metody
antykoncepcji.
Co zrobić w przypadku, gdy …
… wystąpią zaburzenia czynności układu pokarmowego (np. wymioty, silna biegunka)
W przypadku wymiotów lub silnej biegunki substancja czynna leku Artilla może nie być całkowicie
wchłonięta. Jeśli wymioty wystąpią po 3-4 godzinach od przyjęcia tabletki, skutek będzie taki sam, jak
13
w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
pominięcia przyjęcia tabletki. W razie wystąpienia silnej biegunki należy skontaktować się z
lekarzem.
… pożądane jest przesunięcie terminu wystąpienia krwawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek drażowanych z
kolejnego opakowania leku Artilla, bez przerwy w stosowaniu. Według potrzeby, można kontynuować
przyjmowanie tabletek do momentu zakończenia opakowania. Wystąpienie krwawienia można
osiągnąć przez przerwanie przyjmowania tabletek. Podczas przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania może wystąpić krwawienie z odstawienia lub plamienie. Kolejne opakowanie należy
rozpocząć po zwykłej 7-dniowej przerwie.
… pożądana jest zmiana dnia rozpoczęcia krwawienia
O ile tabletki stosowane są zgodnie z podanymi zaleceniami, krwawienie powinno rozpoczynać się
mniej więcej tego samego dnia co 4 tygodnie. Jeśli pożądana jest zmiana dnia wystąpienia
krwawienia należy tylko skrócić (nigdy nie przedłużać) najbliższą przerwę w stosowaniu. Na przykład
jeśli krwawienie rozpoczyna się zwykle w piątek, a pożądane jest jego występowanie we wtorek (3 dni
wcześniej), kolejne opakowanie należy rozpocząć 3 dni wcześniej niż zazwyczaj. Jeśli przerwa w
stosowaniu jest zbyt krótka (np. 3 dni lub mniej), krwawienie może wcale nie wystąpić w trakcie
przerwy w stosowaniu. Podczas stosowania tabletek z kolejnego opakowania może się jednak pojawić
plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
… wystąpi nieoczekiwane krwawienie
Podczas stosowania wszystkich leków antykoncepcyjnych pomiędzy miesiączkami może dochodzić
do występowania nieregularnych krwawień z narządu rodnego. Konieczne może być stosowanie
wkładek higienicznych, jednak należy kontynuować zwykłe stosowanie leku Artilla. Nieregularności
te ustępują zwykle po okresie przystosowania organizmu do stosowania leku (najczęściej po 3 cyklach
stosowania). Jeśli jednak problemy te będą się utrzymywały, krwawienie będzie bardziej obfite lub
pojawi się ponownie po okresie regularnego występowania, należy skonsultować się z lekarzem.
… miesiączka nie wystąpi
O ile tabletki przyjmowane były właściwie, nie występowały wymioty lub silne biegunki oraz nie
stosowano innych leków, ciąża jest bardzo mało prawdopodobna. Należy kontynuować zwykłe
stosowanie Artilla.
Jeśli krwawienie nie wystąpiło kolejno dwukrotnie, istnieje możliwość ciąży. Przed wykluczeniem
ciąży przez lekarza nie należy rozpoczynać kolejnego opakowania.
Regularne badania lekarskie
Podczas stosowania leku Artilla, należy regularnie wykonywać badania lekarskie.
Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem jeśli:
• wystąpi zmiana stanu zdrowia, a szczególnie jeden ze stanów opisanych w niniejszej ulotce.
Należy również pamiętać o informacjach dotyczących najbliższej rodziny;
• pojawi się wyczuwalny guzek w piersi;
• planowane jest stosowanie innych leków (patrz także “Lek Artilla a inne leki”);
• wystąpi okres ograniczenia ruchomości lub planowany zabieg chirurgiczny (należy
skonsultować się z lekarzem przynajmniej cztery tygodnie wcześniej);
• wystąpi silne krwawienie z narządów rodnych o nieustalonej przyczynie;
• pominięte zostaną tabletki z kolejnego opakowania w okresie pierwszego tygodnia stosowania,
a w trakcie poprzedzających 7 dni dojdzie do stosunku seksualnego;
• wystąpi silna biegunka;
• krwawienie z odstawienia nie wystąpi kolejno dwukrotnie lub podejrzewa się ciążę (nie należy
rozpoczynać kolejnego opakowania bez konsultacji
z lekarzem).
14
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany
w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Artilla, należy skonsultować
się z lekarzem.
Ciężkie działania niepożądane
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpi którykolwiek z
następujących objawów obrzęku naczynioruchowego: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub)
trudności w połykaniu lub pokrzywka potencjalnie z trudnościami w oddychaniu (patrz także punkt
"Ostrzeżenia i środki ostrożności").
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone
ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów
krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne
przed zastosowaniem leku Artilla”.
Inne możliwe działania niepożądane
Podczas stosowania skojarzenia gestodenu i etynyloestradiolu obserwowano występowanie
następujących działań niepożądanych, chociaż skojarzenie to nie musiało być przyczyną ich
wystąpienia. Niniejsze działania niepożądane występują głównie w ciągu kilku pierwszych miesięcy
stosowania i zwykle słabną w trakcie stosowania.
Działania niepożądane pogrupowane są zgodnie z częstością występowania:
Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):
• zwiększenie masy ciała;
• ból głowy;
• nudności, ból brzucha;
• uczucie napięcia piersi, ból piersi;
• nastrój depresyjny, zmiany nastroju.
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):
• migrena;
• wymioty, biegunka;
• wysypka, pokrzywka;
• zatrzymanie płynów w organizmie;
• powiększenie piersi;
• zmniejszenie libido;
• zwiększenie stężenia lipidów we krwi.
Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):
• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył
głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe
objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny, zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku
i (lub) jelicie, nerkach lub oku (prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być
większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko - patrz
15
punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko
powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi);
• zmniejszenie masy ciała;
• rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy;
• nietolerancja soczewek kontaktowych;
• reakcje nadwrażliwości;
• wydzielina z pochwy, wydzielina z piersi;
• zwiększenie libido;
• obecność kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym.
Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):
• zapalenie trzustki.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
fax: +48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Artilla
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Blister należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Artilla
Substancjami czynnymi leku są 0,075 mg gestodenu i 0,020 mg etynyloestradiolu.
Pozostałe składniki to: sodu wapnia edetynian, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K
25, magnezu stearynian, sacharoza, powidon K 90, makrogol 6000, wapnia węglan, talk, wosk
montanowy.
Jak wygląda lek Artilla i co zawiera opakowanie
Białe, obustronnie wypukłe, okrągłe, błyszczące tabletki drażowane o średnicy około 5,5 – 5,7 mm.
Wielkości opakowań: 21 tabletek drażowanych lub
3 × 21 tabletek drażowanych.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
16
Podmiot odpowiedzialny
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska
Wytwórca
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska
Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Niemcy
Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Republika Czeska, Słowacja: ARTIZIA
Rumunia: ARTIZIA 0.075 mg / 0.020 mg drajeuri
Litwa: ARTIZIA 75 mikrogramai / 20 mikrogramų dengtos tabletės
Polska: ARTILLA
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Zentiva Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: +48 22 375 92 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2022