Szukaj leku
FAQ

Zyrtec

Zyrtec

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane
Cetirizini dihydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Zyrtec UCB i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zyrtec UCB
3. Jak stosować lek Zyrtec UCB
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zyrtec UCB
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Zyrtec UCB i w jakim celu się go stosuje
Substancją czynną leku Zyrtec UCB jest cetyryzyny dichlorowodorek.
Zyrtec UCB jest lekiem działającym przeciwalergicznie.
Lek Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat
i starszych:
− w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
− w łagodzeniu objawów pokrzywki.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zyrtec UCB
Kiedy nie stosować leku Zyrtec UCB
- jeśli u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek (ciężka niewydolność nerek
wymagająca dializy),
- jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny
(substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zyrtec UCB należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku;
może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę leku ustali lekarz.
Jeśli pacjent ma problemy z oddawaniem moczu (np. problemy z rdzeniem kręgowym lub prostatą,
2
lub problemy z pęcherzem moczowym), należy poradzić się lekarza.
Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek, należy poradzić się lekarza.
Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila (g/l) we
krwi, odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną
w zalecanych dawkach. Jednakże nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa w przypadku
jednoczesnego stosowania większych dawek cetyryzyny i alkoholu. Dlatego, tak jak w przypadku
innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikać przyjmowania leku Zyrtec UCB
jednocześnie z alkoholem.
Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy pacjent
powinien przerwać stosowanie leku Zyrtec UCB na kilka dni przed badaniem. Lek Zyrtec UCB może
wpływać na wyniki testów alergicznych.
Dzieci
Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ lek w postaci tabletek nie
pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania.
Lek Zyrtec UCB a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Zyrtec UCB z jedzeniem i piciem
Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku Zyrtec UCB.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Należy unikać stosowania leku Zyrtec UCB u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez
kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednakże lek może być stosowany
tylko w razie konieczności i po konsultacji z lekarzem.
Cetyryzyna przenika do mleka matki. U niemowląt karmionych piersią nie można wykluczyć
zagrożenia wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego nie należy stosować leku Zyrtec UCB
w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Badania kliniczne nie wykazały pogorszenia zdolności reagowania i koncentracji oraz zdolności
prowadzenia pojazdów po zastosowaniu leku Zyrtec UCB w zalecanej dawce.
Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności
lub obsługiwanie maszyn po zastosowaniu leku Zyrtec UCB, powinien uważnie obserwować reakcję
organizmu na lek. Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku.
Zyrtec UCB tabletki powlekane zawiera laktozę; jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.
3. Jak stosować lek Zyrtec UCB
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.
3
Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Zalecana dawka to 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Zalecana dawka to 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).
Inne postacie tego leku mogą być bardziej odpowiednie dla dzieci. Należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie 5 mg raz na dobę.
Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, należy zwrócić się do lekarza, który odpowiednio
dostosuje dawkę.
Jeśli u dziecka występuje choroba nerek, należy zwrócić się do lekarza, który dostosuje dawkę do
potrzeb dziecka.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Zyrtec UCB jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.
Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów. Należy poradzić się
lekarza lub farmaceuty.
Leczenie cetyryzyną bez zalecenia lekarza nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zyrtec UCB
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Zyrtec UCB, należy zwrócić się do lekarza.
Lekarz zadecyduje, czy i jakie środki powinny zostać podjęte.
Po przedawkowaniu opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym
nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: dezorientację, biegunkę, zawroty głowy,
zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie,
senność, osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu (trudności
z całkowitym opróżnieniem pęcherza).
Pominięcie zastosowania leku Zyrtec UCB
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Zyrtec UCB
W rzadkich przypadkach może ponownie wystąpić świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka
po przerwaniu stosowania leku Zyrtec UCB.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednak należy przerwać
przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:
- reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja
alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła).
Reakcje te mogą wystąpić bezpośrednio po pierwszym zażyciu leku lub mogą wystąpić później.
Działania niepożądane występujące często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
4
− senność
− zawroty głowy, bóle głowy
− zapalenie gardła (ból gardła), zapalenie błony śluzowej nosa (wydzielina z nosa, uczucie zatkania
nosa) (u dzieci)
− biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej
− zmęczenie
Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na
100 pacjentów)
− pobudzenie
− parestezja (zaburzenia czucia)
− ból brzucha
− świąd, wysypka
− astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie
Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na
1000 pacjentów)
− reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko)
− depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność
− drgawki
− tachykardia (przyspieszone bicie serca)
− nieprawidłowa czynność wątroby
− pokrzywka
− obrzęk
− zwiększenie masy ciała
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000
pacjentów)
− trombocytopenia (mała liczba płytek krwi)
− tiki (skurcze nawykowe)
− omdlenie, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (nieprawidłowe, długotrwałe skurcze mięśni),
drżenie, zaburzenia smaku
− niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek
ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych)
− obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła),
wysypka polekowa (skórna reakcja alergiczna na lek)
− zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu)
Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być
określona na podstawie dostępnych danych)
− zwiększony apetyt
− próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem),
koszmary senne
− amnezja (utrata pamięci), zaburzenia pamięci
− zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi)
− zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego)
− świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku
− ból stawów, ból mięśni
− ostra uogólniona osutka krostkowa (wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną)
− zapalenie wątroby
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
5
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Zyrtec UCB
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zyrtec UCB
- Substancją czynną leku Zyrtec UCB jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka
powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian, Opadry Y-1-7000 (hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek
(E 171), makrogol 400).
Jak wygląda lek Zyrtec UCB i co zawiera opakowanie
Białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym i logo Y-Y.
Opakowanie zawiera 7 lub 10 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
VEDIM Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel.: +48 22 696 99 20
Wytwórca:
Aesica Pharmaceuticals S.r.l.
Via Praglia 15
I-10044 Pianezza (TO), Włochy
Importer:
PHOENIX Pharma Polska Sp z o.o.
ul. Rajdowa 9, Konotopa
05-850 Ożarów Mazowiecki
Data ostatniej aktualizacji ulotki: