Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Momester

Momester

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Momester, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna dawka zawiera jednowodny mometazonu furoinian odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów  benzalkoniowego chlorku.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Aerozol do nosa, zawiesina. 

Biała lub prawie biała zawiesina o pH pomiędzy 4,3 i 4,9. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Momester aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego lub  całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat  i starszych. 

Produkt leczniczy Momester aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych  w wieku 18 lat i starszych.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Po wstępnym sprawdzeniu pompki Momester aerozol do nosa, każda kolejna dawka dostarcza około  100 miligramów zawiesiny mometazonu furoinianu jednowodnego, co odpowiada 50 mikrogramom  mometazonu furoinianu. 

Dawkowanie 

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa 

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat i starsze: zwykle  zalecaną dawką są dwie aplikacje aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego  raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Po opanowaniu objawów można  zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita  dawka dobowa: 100 mikrogramów); dawka ta może być skuteczna w leczeniu podtrzymującym. 

Jeżeli poprawa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj.  czterech aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa:  400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci w wieku od 3 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu  (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi  100 mikrogramów). 

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek  klinicznie znaczącego działania mometazonu furoinianu następował w ciągu 12 godzin po podaniu  pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu może nie być efektu leczniczego.  Dlatego, warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego. 

U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawów alergicznego sezonowego zapalenia błony  śluzowej nosa w wywiadzie, konieczne może być rozpoczęcie leczenia produktem leczniczym  Momester aerozol do nosa na kilka dni przed spodziewanym początkiem okresu pylenia. 

Polipy nosa 

Zwykle zalecana początkowa dawka produktu leczniczego to dwie aplikacje aerozolu  (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa:  200 mikrogramów). Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpi  poprawa, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć, tzn. stosować dwie dawki aerozolu do  każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Należy  stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach  stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy ponownie ocenić stan  pacjenta i rozważyć zmianę leczenia.. 

Badania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa  trwały cztery miesiące. 

Dzieci i młodzież 

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Momester aerozol do nosa u dzieci w wieku poniżej 3 lat. 

Polipy nosa 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Momester aerozol  do nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Sposób podawania 

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę  10 razy (do rozpylenia jednorodnej zawiesiny).  

Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw ją  sprawdzić przez dwukrotne naciśnięcie pompki do momentu rozpylenia jednorodnej zawiesiny.  

Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Po rozpyleniu ilości dawek  wymienionej na opakowaniu lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, pojemnik należy  wyrzucić. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1. 

Produktu leczniczego Momester nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń  błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. 

Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi  chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie  kortykosteroidów na proces gojenia ran.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Immunosupresja 

Mometazonu furoinian należy stosować ostrożnie (jeśli w ogóle) u pacjentów z czynną gruźlicą lub  nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami układu oddechowego lub z nieleczonymi zakażeniami  grzybiczymi, bakteryjnymi lub ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi. 

Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest wystąpienie działania  immunosupresyjnego, należy poinformować o ryzyku związanym z kontaktem z niektórymi  chorobami zakaźnymi (np. ospa wietrzna, odra) oraz o konieczności zasięgnięcia porady  lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi. 

Działanie miejscowe dotyczące nosa 

Po 12 miesiącach stosowania mometazonu furoinianu w badaniu z u działem pacjentów  z całorocznym zapaleniem błony śluzowej nosa nie stwierdzono żadnych objawów zaniku błony  śluzowej nosa; ponadto mometazonu furoinian wykazywał zdolność przywracania zbliżonej do  prawidłowej struktury histologicznej błony śluzowej nosa. Jednak pacjentów stosujących mometazonu furoinian przez kilka miesięcy lub dłużej należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych  zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony  śluzowej nosa lub gardła, należy odstawić mometazonu furoinian lub rozpocząć odpowiednie leczenie.  Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej nosogardzieli może być wskazaniem do zaprzestania  stosowania mometazonu furoinianu. 

Momester aerozol do nosa nie zaleca się do stosowania u pacjentów z perforacją  przegrody nosowej (patrz punkt 4.8). 

W badaniach klinicznych, krwawienia z nosa występowały u pacjentów z większą częstością  w porównaniu do placebo. Krwawienia z nosa były zazwyczaj łagodne i ustępowały samoistnie  (patrz punkt 4.8). 

Momester aerozol do nosa zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować  podrażnienie błony śluzowej nosa. 

Działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów 

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów stosowanych donosowo, szczególnie  w przypadku dużych dawek stosowanych przez długi okres. Działania te są znacznie mniej  prawdopodobne niż w przypadku kortykosteroidów stosowanych doustnie i mogą różnić się  u poszczególnych pacjentów, jak również pomiędzy różnymi produktami zawierającymi  kortykosteroidy. Potencjalne działania ogólnoustrojowe mogą obejmować zespół Cushinga, wygląd  twarzy jak w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu  u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej szereg objawów psychicznych lub zmian  zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję  (zwłaszcza u dzieci). 

Podczas stosowania kortykosteroidów donosowo zgłaszano przypadki podwyższonego  ciśnienia wewnątrzgałkowego (patrz punkt 4.8). 

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w następstwie  długotrwałego stosowania produktu leczniczego Momester. Jednak pacjenci, u których zamieniono  stosowane długotrwale, ogólnie działające kortykosteroidy na produkt leczniczy Momester,  wymagają szczególnej uwagi. U pacjentów, u których zaprzestano podawania działających ogólnie  kortykosteroidów, może wystąpić trwająca kilka miesięcy niewydolność kory nadnerczy. Jeżeli  u pacjentów występują przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy lub  objawy odstawienne (np. ból stawów i (lub) ból mięśni, znużenie i depresja początkowa), należy  pomimo ustąpienia objawów nosowych powrócić do leczenia działającymi ogólnie  kortykosteroidami oraz zastosować inne metody leczenia. Zmiana leczenia może również ujawnić 

istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek i wyprysk,  uprzednio hamowane przez ogólnie działające kortykosteroidy. 

Leczenie dawkami większymi niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie  czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć  dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym  zabiegiem chirurgicznym. 

Polipy nosa 

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności mometazonu furoinianu aerozol do nosa,  w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów  całkowicie zamykających jamę nosową. 

Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące,  należy dokładnie zbadać. 

Wpływ na wzrost u dzieci i młodzieży 

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi  donosowo. W przypadku spowolnienia wzrostu należy, jeśli to możliwe, zmniejszyć dawkę  kortykosteroidu donosowego do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Należy również  rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry. 

Działania niezwiązane z miejscem podania 

Mimo, iż stosowanie Momester aerozol do nosa pozwala na kontrolę objawów zapalenia błony  śluzowej nosa u większości pacjentów, równoczesne wprowadzenie dodatkowego leczenia może  złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy oczne. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

(Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania z ogólnie  działającymi kortykosteroidami). 

Przeprowadzono badanie kliniczne dotyczące interakcji z loratadyną. Nie stwierdzono interakcji. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt  5.3). Podobnie jak w przypadku innych stosowanych donosowo produktów zawierających  kortykosteroidy, Momester aerozol do nosa nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalna  korzyść dla matki uzasadnia wszelkie potencjalne ryzyko dla matki, płodu lub noworodka. Należy  uważnie obserwować, czy nie występuje niedoczynność kory nadnerczy u noworodków urodzonych  przez kobiety leczone w okresie ciąży kortykosteroidami. 

Karmienie piersią 

Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego. Podobnie jak w przypadku  innych kortykosteroidów stosowanych donosowo, należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie  piersią czy przerwać podawanie produktu leczniczego Momester aerozol do nosa biorąc pod uwagę  korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. 

Płodność 

Brak danych z badań klinicznych dotyczących wpływu mometazonu furoinianu na płodność. Badania  na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, ale nie wykazały wpływu na płodność  (patrz punkt 5.3).  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieznany. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie,  występowało częściej w porównaniu z placebo (5%), jednak częstość występowania była  podobna lub mniejsza w porównaniu do kortykosteroidów podawanych donosowo w grupie  kontrolnej (do 15%) w badaniach klinicznych u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony  śluzowej nosa. Częstość występowania pozostałych działań niepożądanych była porównywalna  do placebo. U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa ogólna częstość występowania  działań niepożądanych była podobna do częstości stwierdzonej u pacjentów z alergicznym  zapaleniem błony śluzowej nosa. 

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów stosowanych donosowo, szczególnie  w przypadku dużych dawek stosowanych przez długi okres. 

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych 

W tabeli 1 zamieszczono działania niepożądane związane z leczeniem (>1%) zgłaszane w badaniach  klinicznych u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub polipami nosa, jak  również po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, niezależnie od wskazań. Działania  niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. W obrębie każdej  grupy układów i narządów działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania.  Częstość występowania określono następująco: bardzo często (≥ 1/10); często (≥1/100 do <1/10);  rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000). Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych po  wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu określono jako „nieznana” (częstość nie może być  określona na podstawie dostępnych danych). 

Tabela 1: Zgłaszane działania niepożądane związane z leczeniem według klasyfikacji układów  i narządów oraz częstości występowania


Bardzo często 
Często 
Częstość nieznana
Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze


Zapalenie gardła 

Zakażenia górnych dróg  oddechowych†


Zaburzenia układu  immunologicznego

 


Nadwrażliwość, w tym  reakcje anafilaktyczne,  obrzęk  

naczynioruchowy,  

skurcz oskrzeli  

i duszność
Zaburzenia układu  nerwowego


Ból głowy


Zaburzenia oka 

 


Jaskra 

Podwyższone ciśnienie  wewnątrzgałkowe 

Zaćma
Zaburzenia układu  oddechowego,  

klatki piersiowej  i śródpiersia
Krwawienie z nosa* 
Krwawienie z nosa 

Uczucie pieczenia nosa  Podrażnienie nosa  

Owrzodzenie nosa
Perforacja przegrody  nosowej
Zaburzenia żołądka  i jelit


Podrażnienie gardła* 
Zaburzenia smaku  

i węchu


* odnotowano w odniesieniu do dawkowania dwa razy na dobę w przypadku polipów nosa

† odnotowano niezbyt często w odniesieniu do dawkowania dwa razy na dobę w przypadku polipów  nosa 

Dzieci i młodzież 

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych odnotowanych w badaniach klinicznych  była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6%), bóle głowy (3%), podrażnienie błony  śluzowej nosa (2%) i kichanie (2%). 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail:ndl@urpl.gov.pl 

4.9 Przedawkowanie 

Objawy 

Podanie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować  zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. 

Postępowanie 

Ze względu na ogólnoustrojową biodostępność mometazonu furoinianu aerozol do nosa, która  wynosi <1%, jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia, poza  obserwacją, po której należy podać odpowiednią, przepisaną dawkę. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie i inne preparaty do stosowania  miejscowego do nosa, kortykosteroidy, kod ATC: R01AD09 

Mechanizm działania 

Mometazonu furoinian jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego, wykazującym  miejscowe działanie przeciwzapalne w dawkach, w których nie działa ogólnoustrojowo.  

Prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za działanie przeciwalergiczne  i przeciwzapalne jest jego zdolność do hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznej.  Mometazonu furoinian znacząco hamuje uwalnianie leukotrienów z leukocytów u pacjentów z alergią.  

W hodowlach komórkowych mometazonu furoinian wykazywał dużą siłę hamowania syntezy  i uwalniania IL-1, IL-5, IL-6 i TNF-alfa. Jest również silnym inhibitorem wytwarzania leukotrienów.  Ponadto jest bardzo silnym inhibitorem wytwarzania cytokin Th2, IL-4, IL-5 przez ludzkie komórki  T CD4+. 

Działanie farmakodynamiczne 

W badaniach z zastosowaniem testu prowokacji donosowej z alergenami, mometazonu furoinian wykazał działanie przeciwzapalne, zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie reakcji alergicznej.  Wykazano to na podstawie zmniejszenia aktywności (w stosunku do placebo) histaminy i eozynofili 

oraz zmniejszenia liczby (w stosunku do wartości początkowych) eozynofili, neutrofili i adhezyjnych  białek komórek nabłonka. 

U 28% pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu  mometazonu furoinianu znaczący klinicznie początek działania obserwowano w ciągu 12 godzin od  podania pierwszej dawki. Średni czas (50%), po którym następowało złagodzenie objawów wynosił  35,9 godziny. 

Dzieci i młodzież 

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym dzieciom (n= 49) podawano mometazonu  furoinian w dawce 100 mikrogramów na dobę przez jeden rok, nie obserwowano spowolnienia  wzrostu dzieci. 

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania mometazonu  furoinianu w populacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nie można wyznaczyć właściwego schematu  dawkowania w tej grupie wiekowej. W badaniu z udziałem 48 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, którym  podawano donosowo mometazonu furoinian w dawkach 50, 100 lub 200 mikrogramów na dobę przez  14 dni, nie obserwowano znaczących różnic (w porównaniu z placebo), w średnim stężeniu kortyzolu  w osoczu w odpowiedzi na test stymulacji tetrakozaktydem. 

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań mometazonu  furoinianu i produktów związanych we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży  w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (stosowanie  u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Wchłanianie 

Mometazon furoinian, podawany do nosa w postaci wodnego aerozolu charakteryzuje się  ogólnoustrojową biodostępnością w osoczu <1%, z zastosowaniem czułej metody oznaczania z dolną  granicą oznaczalności 0,25 pg/ml.  

Dystrybucja 

Nie dotyczy, ze względu na słabe wchłanianie mometazonu drogą nosową. 

Metabolizm 

Niewielka ilość, która może być połknięta i wchłonięta, w znacznym stopniu ulega metabolizmowi  pierwszego przejścia przez wątrobę. 

Eliminacja. 

Wchłonięty mometazonu furoinian jest w znacznym stopniu metabolizowany i jego metabolity są  wydalane z moczem i żółcią. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Ekspozycja na mometazonu furoinian nie powodowała żadnego specyficznego toksycznego działania.  Obserwowane działania są typowe dla tej grupy substancji i są związane z silnym działaniem  farmakologicznym glikokortykosteroidów. 

Badania przedkliniczne na zwierzętach, którym podawano doustnie duże dawki wynoszące  56 mg/kg mc./dobę i 280 mg/kg mc./dobę wykazują, że mometazonu furoinian nie ma działania  androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego lub przeciwestrogennego, ale podobnie jak inne  glikokortykosteroidy wykazuje wpływ na macicę oraz opóźnia rozwarcie pochwy. 

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian w dużych stężeniach może uszkadzać  chromosomy (badania in vitro). Jednak podczas stosowania zalecanych dawek nie należy spodziewać  się wystąpienia działania mutagennego.

W badaniach wpływu na rozrodczość mometazonu furoinian podawany podskórnie w dawce  15 mikrogramów/kg mc. wydłużał okres ciąży, powodował przedłużony i trudny poród, zmniejszoną  przeżywalność potomstwa i zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała. Nie stwierdzono  wpływu na płodność. 

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian jest teratogenem dla gryzoni i królików.  Stwierdzono przepuklinę pępkową u szczurów, rozszczep podniebienia u myszy oraz brak pęcherzyka  żółciowego, przepuklinę pępkową i zniekształcenie przednich kończyn u królików. Odnotowano także  zmniejszenie przyrostu masy ciała ciężarnych samic, wpływ na wzrost płodu (zmniejszenie masy ciała  płodu i (lub) opóźnione kostnienie) u szczurów, królików i myszy oraz zmniejszenie przeżywalności  potomstwa myszy. 

Podczas 24. miesięcznych badań przeprowadzonych na myszach i szczurach, badano działanie  rakotwórcze mometazonu furoinianu podawanego wziewnie (aerozol z freonem jako gazem nośnym  i substancją powierzchniowo czynną) w stężeniu od 0,25 do 2,0 mikrogramów/litr. Obserwowano  działanie typowe dla glikokortykosteroidów, w tym liczne zmiany nie będące nowotworami. Nie  odnotowano istotnego statystycznie zwiększenia częstości występowania nowotworów w zależności  od dawki. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Benzalkoniowy chlorek 

Glicerol 

Polisorbat 80 

Celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa 

Kwas cytrynowy jednowodny 

Sodu cytrynian  

Woda oczyszczona 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata  

Produkt leczniczy należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego użycia. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Produkt leczniczy Momester jest pakowany w pojemnik z HDPE, który zawiera 60 dawek (10 g), 120  dawek (16 g) lub 140 dawek (18 g) z pompką rozpylającą i aplikatorem z wieczkiem w tekturowym  pudełku. 

Wielkości opakowań: 10 g, 16 g lub 18 g w jednej butelce. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego  do stosowania  

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA 

ul. Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 22132 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.10.2014 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

10.06.2015 r. 

Charakterystyka Produktu Leczniczego 

zgodna z Decyzją RMS z dn. 10.06.2015 r.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Momester
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu