Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Deslodyna tabletki

Deslodyna tabletki

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Deslodyna, 5 mg, tabletki powlekane  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. 

Substancja pomocnicza: izomalt (E 953) - 31,5 mg w tabletce powlekanej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana 

Deslodyna to niebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 6,5 mm. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Deslodyna jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z:  - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1), 

- pokrzywką (patrz punkt 5.1). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat): jedna tabletka na dobę, niezależnie od posiłków, w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką (patrz punkt 5.1). 

Nie ma wystarczających danych z badania klinicznego dotyczących skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (patrz punkty 4.8 i 5.1). 

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić je w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

1/6

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w postaci tabletek u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Produkt leczniczy Deslodyna należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (patrz punkt 5.2). 

Produkt leczniczy Deslodyna zawiera izomalt, dlatego pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

W badaniach klinicznych, w których równocześnie z desloratadyną w postaci tabletek podawano erytromycynę lub ketokonazol, nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji (patrz punkt 5.1). 

Podczas farmakologicznego badania klinicznego jednoczesne przyjmowanie desloratadyny z alkoholem nie powodowało nasilenia szkodliwego działania alkoholu (patrz punkt 5.1). 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego desloratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży. 

Dlatego nie zaleca się stosowania produkt Deslodyna w okresie ciąży. 

Desloratadyna przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Deslodyna u kobiet karmiących piersią. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

W badaniach klinicznych, w których oceniano zdolność prowadzenia pojazdów u pacjentów otrzymujących desloratadynę nie występowało zaburzenie tej czynności. Jednakże należy poinformować pacjentów, że bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

W badaniach klinicznych dotyczących zalecanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu desloratadyny w zalecanej dawce 5 mg na dobę odnotowano wystąpienie działań niepożądanych u 3% pacjentów więcej niż w grupie otrzymującej placebo. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi częściej niż w grupie placebo były: uczucie zmęczenia (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i bóle głowy (0,6%).  W badaniu klinicznym, w którym brało udział 587 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat, najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym był ból głowy, który odnotowano u 5,9% pacjentów leczonych desloratadyną oraz u 6,9% pacjentów otrzymujących placebo.  

Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko po wprowadzeniu leku do obrotu, wymieniono w poniższej tabeli. 

Zaburzenia psychiczne 
Omamy
Zaburzenia układu nerwowego 
Zawroty głowy, senność, bezsenność, 

pobudzenie psychoruchowe, drgawki
Zaburzenia serca 
Tachykardia, kołatanie serca
Zaburzenia żołądka i jelit 
Bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 
Zwiększenie aktywności enzymów 

wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe  

i tkanki łącznej 
Ból mięśni


2/6

Zaburzenia ogólne 
Reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)


4.9 Przedawkowanie 

W przypadku przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. 

Na podstawie badania klinicznego, z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 45 mg desloratadyny (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej), nie stwierdzono klinicznie istotnych objawów przedawkowania. 

Desloratadyna nie jest usuwana na drodze hemodializy; nie wiadomo, czy jest ona usuwana podczas dializy otrzewnowej. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, kod ATC: R06A X27 

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego. 

Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny. Obejmują one hamowanie uwalniania z ludzkich komórek tucznych/leukocytów zasadochłonnych cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, jak również hamowanie ekspresji białka adhezyjnego selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze potwierdzone. 

W badaniu klinicznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym desloratadynę podawano w dawkach do 20 mg na dobę przez 14 dni, nie zaobserwowano statystycznie lub klinicznie istotnego wpływu na układ krążenia. W farmakologicznym badaniu klinicznym, w którym desloratadynę podawano w dawce 45 mg na dobę (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej) przez 10 dni, nie odnotowano wydłużenia odstępu QTc. 

W badaniach interakcji po podaniu wielokrotnym ketokonazolu i erytromycyny nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian stężenia desloratadyny w osoczu krwi. 

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. W kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie otrzymującej placebo. W badaniach klinicznych desloratadyna podawana w dawce 7,5 mg raz na dobę 

nie wpływała na sprawność psychoruchową. Badanie z zastosowaniem dawki pojedynczej, przeprowadzone u osób dorosłych wskazuje, że desloratadyna w dawce 5 mg nie wpływa na podstawowe umiejętności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnie odczuwanej senności ani na wykonywanie zadań związanych z pilotowaniem. 

W farmakologicznych badaniach klinicznych wykazano, że jednoczesne podawanie desloratadyny z alkoholem nie nasilało zaburzeń wywoływanych przez alkohol ani nie zwiększało senności. Nie odnotowano istotnych różnic w wynikach testów aktywności psychoruchowej między grupami 

3/6

otrzymującymi desloratadynę i placebo, niezależnie od tego, czy stosowane były z alkoholem, czy bez alkoholu.  

U osób z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa zastosowanie desloratadyny skutecznie łagodziło przez 24 godziny od podania objawy, takie jak: kichanie, świąd i wypływ wydzieliny z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. Nie wykazano wyraźnie skuteczności desloratadyny w postaci tabletek podczas badań klinicznych u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. 

Oprócz ustalonego podziału na sezonowe i całoroczne, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa można klasyfikować w zależności od czasu trwania objawów na okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa oraz przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. O okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie. O przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie.  

Desloratadyna była skuteczna w łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, co wykazano na podstawie danych z kwestionariusza oceniającego jakość życia u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek. Największą poprawę obserwowano w zakresie realnych problemów i codziennej aktywności ograniczanych przez te objawy. 

Ocenie poddano przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, którą potraktowano jako kliniczny model zaburzeń o charakterze pokrzywki, ze względu na podobną patofizjologię leżącą u podłoża tych stanów, niezależnie od ich etiologii, a także ze względu na możliwość łatwiejszej kwalifikacji prospektywnej przewlekle chorych pacjentów. Ponieważ uwalnianie histaminy jest czynnikiem, który powoduje wystąpienie wszystkich chorób pokrzywkowych, można oczekiwać, że desloratadyna będzie skuteczna w łagodzeniu objawów innych rodzajów pokrzywek, nie tylko przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, zgodnie z zaleceniami klinicznymi. 

W czasie trwania dwóch sześciotygodniowych, kontrolowanych placebo badań u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, desloratadyna skutecznie łagodziła świąd oraz zmniejszała rozmiar i liczbę zmian pokrzywkowych jeszcze zanim podano drugą jej dawkę. W każdym z tych badań działanie desloratadyny utrzymywało się dłużej niż 24-godzinny odstęp między podaniem kolejnych dawek. Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe. Zmniejszenie świądu o ponad 50% stwierdzono u 55% pacjentów leczonych desloratadyną w porównaniu do 19% pacjentów otrzymujących placebo. Leczenie desloratadyną również znacząco zmniejszało wpływ na sen i aktywność w ciągu dnia, mierzone w czteropunktowej skali stosowanej dla oceny tych zmiennych. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Stężenie desloratadyny w osoczu krwi można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu. Desloratadyna wchłania się dobrze, a maksymalne stężenie osiągane jest po około 3 godzinach. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 27 godzin. Stopień kumulacji desloratadyny odpowiadał jej okresowi półtrwania (około 27 godzin) i częstości podawania - raz na dobę. Biodostępność desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie od 5 mg do 20 mg. 

W badaniu farmakokinetycznym, w którym dane demograficzne pacjentów były porównywalne do danych populacji ogólnej pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, u 4% uczestników stwierdzono zwiększone stężenie desloratadyny. Różnice te są uwarunkowane etnicznie. U tych osób maksymalne stężenie desloratadyny występujące po około 7 godzinach od podania było około 3 razy większe, a okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił około 89 godzin. Profil bezpieczeństwa u tych pacjentów nie różnił się od profilu w całej populacji. 

4/6

Desloratadyna umiarkowanie wiąże się z białkami osocza krwi (83% - 87%). Brak dowodów na klinicznie istotną kumulację desloratadyny podawanej raz na dobę (dawki 5 mg do 20 mg) przez 14 dni. 

Nie zidentyfikowano jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje aktywności CYP 3A4 in vivo, a wyniki badań wykonanych in vitro wskazują, że produkt leczniczy nie hamuje aktywności CYP 2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem P-glikoproteiny. 

W badaniu po podaniu jednorazowym desloratadyny w dawce 7,5 mg nie stwierdzono wpływu pokarmu (wysokotłuszczowe, wysokokaloryczne śniadanie) na dystrybucję desloratadyny. Podczas innego badania nie stwierdzono wpływu soku grejpfrutowego na dystrybucję desloratadyny. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Desloratadyna jest głównym czynnym metabolitem loratadyny. W badaniach nieklinicznych z zastosowaniem desloratadyny i loratadyny wykazano brak ilościowych i jakościowych różnic w profilu toksyczności desloratadyny i loratadyny przy porównywalnych poziomach narażenia na desloratadynę. 

Dane niekliniczne dotyczące desloratadyny wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie wykazano działania rakotwórczego w badaniach z desloratadyną i loratadyną. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki: 

Izomalt (E 953) 

Skrobia żelowana, kukurydziana 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Magnezu tlenek, ciężki 

Hydroksypropyloceluloza 

Krospowidon (typ A) 

Magnezu stearynian 

Otoczka tabletki: 

Alkohol poliwinylowy 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Makrogol 3350 

Talk 

Indygotyna, lak (E 132) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

5/6

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30º C. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Produkt leczniczy Deslodyna 5 mg tabletki powlekane jest pakowany w blistry PCTFE/PVC/Aluminium, umieszczone w tekturowym pudełku zawierającym 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90 lub 100 tabletek powlekanych. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 

Brak szczególnych wymagań.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław 

Tel. +48 (71) 352 95 22 

Faks +48 (71) 352 76 36 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 19961 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

05.04.2012 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

29.08.2012 r. 

6/6

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Deslodyna tabletki
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu