Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Dasselta

Dasselta

ANEKS I 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Dasselta 5 mg tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

- laktoza: 16,15 mg/tabletkę 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana. 

Jasnoniebieskie, okrągłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Dasselta jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej w celu  łagodzenia objawów związanych z: 

- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1), 

- pokrzywką (patrz punkt 5.1). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej) 

Zalecana dawka produktu leczniczego Dasselta to jedna tabletka raz na dobę. 

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu  lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego  wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4  lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia  w okresie narażenia na alergen. 

Dzieci i młodzież 

Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku od 12  do 17 lat (patrz punkty 4.8 i 5.1). 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Dasselta 5 mg,  tabletki powlekane u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie ma dostępnych danych. 

Sposób podawania 

Podanie doustne. 

Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w 

punkcie 6.1, lub na loratadynę. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produkt leczniczy Dasselta należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (patrz punkt 5.2). 

Produkt leczniczy Dasselta zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie  powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

W badaniach klinicznych, w których równocześnie z desloratadyną w postaci tabletek podawano  erytromycynę lub ketokonazol, nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji (patrz punkt 5.1). 

Dzieci i młodzież 

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych. 

W farmakologicznym badaniu klinicznym desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie  nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną (patrz punkt 5.1). Jednak po  wprowadzeniu desloratadyny do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem.  Dlatego należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie z alkoholem. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Dane otrzymane z dużej liczby (ponad 1000 kobiet w ciąży) zastosowań desloratadyny w okresie  ciąży wskazują, że desloratadyna nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na  płód/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego  wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie  stosowania produktu leczniczego Dasselta w okresie ciąży. 

Karmienie piersią 

Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków/dzieci karmionych piersią przez kobiety,  które przyjmowały lek. Wpływ desloratadyny na organizm noworodków/dzieci jest nieznany. Należy  podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie desloratadyny biorąc pod  uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. 

Płodność 

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność kobiet i mężczyzn. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Na podstawie wyników badań klinicznych wykazano, że deloratadyna nie ma wpływu lub wywiera  nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy  poinformować, że u większości osób nie występuje senność. Jednak ze względu na indywidualne różnice  w reakcji poszczególnych osób na wszystkie produkty lecznicze, zaleca się poinformowanie pacjentów,  aby powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak  prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten produkt  leczniczy. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

W badaniach klinicznych, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony  śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu desloratadyny w zalecanej dawce 

5 mg na dobę, działania niepożądane wystąpiły u 3 % pacjentów więcej niż u tych, którzy  otrzymywali placebo. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, zgłaszanymi częściej niż w grupie  placebo, były: uczucie zmęczenia (1,2 %), suchość w jamie ustnej (0,8 %) i bóle głowy (0,6 %). 

Dzieci i młodzież 

W badaniu klinicznym, w którym brało udział 578 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat, najczęściej  występującym działaniem niepożądanym był ból głowy, który zaobserwowano u 5,9 % pacjentów  leczonych desloratadyną i u 6,9 % pacjentów przyjmujących placebo. 

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych 

W tabeli poniżej podano częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w trakcie badań  klinicznych częściej niż po podaniu placebo oraz innych działań niepożądanych zgłaszanych w okresie  po wprowadzeniu do obrotu. Częstości występowania określono jako: bardzo często (≥1/10),  często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo  rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Klasyfikacja układów  i narządów
Częstość 
Działania niepożądane obserwowane  podczas stosowania desloratadyny
Zaburzenia psychiczne 
Bardzo rzadko 
Omamy
Zaburzenia układu  

nerwowego
Często 

Bardzo rzadko
Ból głowy 

Zawroty głowy, senność, bezsenność,  pobudzenie psychoruchowe, drgawki
Zaburzenia serca 
Bardzo rzadko 

Nieznana
Tachykardia, kołatanie serca 

Wydłużenie odstępu QT
Zaburzenia żołądka i  jelit
Często 

Bardzo rzadko
Suchość w jamie ustnej 

Bóle brzucha, nudności, wymioty,  niestrawność, biegunka
Zaburzenia wątroby i  dróg żółciowych
Bardzo rzadko 

Nieznana
Zwiększenie aktywności enzymów  wątrobowych, zwiększenie stężenia  bilirubiny, zapalenie wątroby 

Żółtaczka
Zaburzenia skóry  

i tkanki podskórnej
Nieznana 
Nadwrażliwość na światło
Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki  

łącznej
Bardzo rzadko 
Ból mięśni
Zaburzenia ogólne i  

stany w miejscu podania
Często 

Bardzo rzadko 

Nieznana
Zmęczenie 

Reakcje nadwrażliwości (takie jak:  anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy,  duszność, świąd, wysypka i  

pokrzywka) 

Astenia


Dzieci i młodzież 

Do innych działań niepożądanych zgłaszanych z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży w okresie po  wprowadzeniu desloratadyny do obrotu należały: wydłużenie odstępu QT, arytmia i bradykardia. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania  wymienionego w załączniku V. 

4.9 Przedawkowanie

Profil działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem, obserwowany po wprowadzeniu  desloratadyny do obrotu, jest podobny do obserwowanego po zastosowaniu dawek terapeutycznych,  jednak nasilenie działań może być większe. 

Leczenie 

W razie przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na  celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. 

Desloratadyna nie jest wydalana podczas hemodializy. Nie wiadomo, czy jest ona wydalana podczas  dializy otrzewnowej. 

Objawy 

W badaniu klinicznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 45 mg  desloratadyny (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej), nie stwierdzono klinicznie istotnych  działań. 

Dzieci i młodzież 

Profil działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem, obserwowany po wprowadzeniu  desloratadyny do obrotu, jest podobny do obserwowanego po zastosowaniu dawek terapeutycznych,  jednak nasilenie działań może być większe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego; kod ATC:  R06AX27 

Mechanizm działania 

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy,  wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Po  podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ  nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego. 

Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny. Obejmują one hamowanie  uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, z ludzkich  komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej  cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie  zostało jeszcze potwierdzone. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

W badaniu klinicznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 20 mg  desloratadyny na dobę przez 14 dni, nie zaobserwowano statystycznie lub klinicznie istotnego wpływu  na układ krążenia. W farmakologicznym badaniu klinicznym, w którym desloratadynę podawano w  dawce 45 mg na dobę (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej) przez 10 dni, nie odnotowano  wydłużenia odstępu QTc. 

W badaniach interakcji po podaniu wielokrotnym ketokonazolu i erytromycyny nie obserwowano  klinicznie istotnych zmian stężenia desloratadyny w osoczu. 

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. W kontrolowanych badaniach  klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż po  podaniu placebo. W badaniach klinicznych desloratadyna podawana w dawce 7,5 mg raz na dobę nie  wpływała na sprawność psychoruchową. 

Przeprowadzone u dorosłych badanie z zastosowaniem pojedynczej dawki wskazuje, że desloratadyna  w dawce 5 mg nie wpływa na podstawowe umiejętności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnie 

odczuwanej senności lub wykonywanie zadań związanych z pilotowaniem. 

W farmakologicznych badaniach klinicznych jednoczesne podawanie desloratadyny z alkoholem nie  nasilało wywoływanych przez alkohol zaburzeń sprawności psychoruchowej ani nie zwiększało  senności. Nie odnotowano istotnych różnic wynikach testów sprawności psychoruchowej pomiędzy  grupami otrzymującymi desloratadynę i placebo, niezależnie od tego, czy podawane były z alkoholem,  czy bez alkoholu. 

U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodziła takie  objawy, jak kichanie, świąd i wydzielina z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz  świąd podniebienia. Desloratadyna skutecznie łagodziła objawy przez 24 godziny. 

Dzieci i młodzież 

W badaniach klinicznych z udziałem młodzieży w wieku od 12 do 17 lat nie wykazano jednoznacznie  skuteczności desloratadyny w postaci tabletek. 

Oprócz ustalonego podziału na sezonowe i całoroczne, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa  można również podzielić, w zależności od czasu trwania objawów, na okresowe alergiczne zapalenie  błony śluzowej nosa i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. O okresowym  alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują krócej niż 4 dni w  tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie. O przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa  mówimy, gdy objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie. 

Desloratadyna była skuteczna w łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony  śluzowej nosa, co wykazano na podstawie kwestionariusza oceniającego jakość życia w przypadku  zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek. Największą poprawę obserwowano w zakresie realnych  problemów i codziennej aktywności ograniczanej przez objawy. 

Badaniu poddano przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, którą potraktowano jako kliniczny model  zaburzeń o charakterze pokrzywki ze względu na podobną patofizjologię leżącą u podłoża tych  stanów, niezależnie od ich etiologii, a także ze względu na możliwość łatwiejszej kwalifikacji  prospektywnej przewlekle chorych pacjentów. Ponieważ uwalnianie histaminy jest czynnikiem, który  powoduje wystąpienie wszystkich chorób pokrzywkowych, można oczekiwać, że desloratadyna  będzie skuteczna w łagodzeniu objawów innych rodzajów pokrzywek, nie tylko przewlekłej  pokrzywki idiopatycznej, zgodnie z zaleceniami klinicznymi. 

W dwóch kontrolowanych placebo, trwających sześć tygodni badaniach z udziałem pacjentów z  przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, desloratadyna skutecznie łagodziła świąd oraz zmniejszała  rozmiar i liczbę zmian pokrzywkowych, zanim podano drugą dawkę. W każdym badaniu działanie  utrzymywało się dłużej niż 24-godzinny odstęp między dawkami. Tak jak w innych badaniach leków  przeciwhistaminowych stosowanych w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, z badań wykluczono  niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe. Złagodzenie świądu o ponad 50% obserwowano u 55 % pacjentów leczonych desloratadyną w  porównaniu do 19 % pacjentów, którym podawano placebo. Leczenie desloratadyną także znacznie  zmniejszyło wpływ na sen i funkcjonowanie w ciągu dnia, mierzone w czteropunktowej skali  stosowanej do oceny tych zmiennych. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu. Desloratadyna  wchłania się dobrze, a maksymalne stężenie osiągane jest po około 3 godzinach. Okres półtrwania  w fazie eliminacji wynosi około 27 godzin. Stopień kumulacji desloratadyny był odpowiedni do jej  okresu półtrwania (około 27 godzin) i częstości podawania - raz na dobę. Biodostępność  desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie od 5 mg do 20 mg. 

W badaniu farmakokinetycznym, w którym dane demograficzne pacjentów były porównywalne do 

danych populacji ogólnej pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, u  4 % uczestników uzyskano większe stężenie desloratadyny. Odsetek ten może się zmieniać w  zależności od pochodzenia etnicznego. Maksymalne stężenie desloratadyny było około 3 razy większe  po około 7 godzinach, a okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił około 89 godzin. Profil  bezpieczeństwa u tych pacjentów nie różnił się od profilu w populacji ogólnej. 

Dystrybucja 

Desloratadyna wiąże się z białkami osocza w umiarkowanym stopniu (83% - 87%). Brak dowodów na  klinicznie istotną kumulację desloratadyny podawanej raz na dobę (dawki 5 mg do 20 mg) przez 14  dni. 

Metabolizm 

Dotychczas nie zidentyfikowano enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie  można całkowicie wykluczyć interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje  CYP 3A4 in vivo, a przeprowadzone badania in vitro wykazały, że desloratadyna nie hamuje CYP  2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny P. 

Eliminacja 

W badaniu po jednorazowym podaniu dawki 7,5 mg desloratadyny nie stwierdzono wpływu pokarmu  (wysokotłuszczowe, wysokokaloryczne śniadanie) na dystrybucję desloratadyny. W innym badaniu  nie stwierdzono wpływu soku grejpfrutowego na dystrybucję desloratadyny. 

Pacjenci z niewydolnością nerek 

Farmakokinetyka desloratadyny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (ang. CRI - chronic  renal insufficiency) i u osób zdrowych była porównywana w jednym badaniu z zastosowaniem dawki  jednorazowej oraz w jednym badaniu z zastosowaniem dawek wielokrotnych. W badaniu  z zastosowaniem dawki jednorazowej, ekspozycja na desloratadynę u pacjentów z łagodną do  umiarkowanej przewlekłą niewydolnością nerek oraz u pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością  nerek była większa odpowiednio o około 2 i 2,5 raza niż u osób zdrowych. W badaniu  z zastosowaniem dawek wielokrotnych, stan stacjonarny osiągnięto po dniu 11. i w porównaniu do  osób zdrowych ekspozycja na desloratadynę była o około 1,5 raza większa u pacjentów z łagodną do  umiarkowanej przewlekłą niewydolnością nerek i o około 2,5 raza większa u pacjentów z ciężką  przewlekłą niewydolnością nerek. W obu badaniach, zmiany w ekspozycji (AUC i Cmax) na  desloratadynę i 3-hydroksydesloratadynę były nieistotne klinicznie. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Desloratadyna jest głównym czynnym metabolitem loratadyny. Badania niekliniczne z zastosowaniem  desloratadyny i loratadyny wykazały brak ilościowych i jakościowych różnic w profilu toksyczności  desloratadyny i loratadyny przy porównywalnych poziomach narażenia na desloratadynę. 

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących  bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości  oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla  człowieka. W badaniach z zastosowaniem desloratadyny i loratadyny nie wykazano działania  rakotwórczego. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki: 

Celuloza mikrokrystaliczna (E460) 

Hypromeloza (E464) 

Kwas solny (E507) 

Sodu wodorotlenek (E524)

Skrobia kukurydziana 

Laktoza jednowodna 

Talk (E553b) 

Otoczka tabletki: 

Hypromeloza (E464) 

Makrogol 

Laktoza jednowodna 

Tytanu dwutlenek (E171) 

Indygotyna (E132) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

Produkt leczniczy może być stosowany w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu pojemnika. 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister (OPA/Al/PVC//Al): 7, 10, 20, 30, 50, 90 i 100 tabletek powlekanych, w pudełku tekturowym. Pojemnik na tabletki (HDPE), z zamknięciem PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć: 250 tabletek  powlekanych, w pudełku tekturowym. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego Bez specjalnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

7 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/001 

10 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/002 

20 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/003 

30 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/004 

50 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/005 

90 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/006 

100 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/007 

250 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/008 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 listopada 2011 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej  Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

ANEKS II 

A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE  SERII 

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE  ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA 

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE  DOPUSZCZENIA DO OBROTU 

D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE  BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA  PRODUKTU LECZNICZEGO

10 

A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII 

Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Słowenia 

TAD Pharma GmbH 

Heinz-Lohmann-Straße 5 

27472 Cuxhaven 

Niemcy 

Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za  zwolnienie danej serii produktu leczniczego. 

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na receptę. 

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU ∙ Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania 

Podmiot odpowiedzialny przedłoży okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania tych produktów  zgodnie z wymogami określonymi w wykazie unijnych dat referencyjnych, o którym mowa w art.  107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i który jest ogłaszany na europejskiej stronie internetowej  dotyczącej leków. 

D. WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO  STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 

∙ Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP) 

Nie dotyczy.

11 

ANEKS III 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

12 

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

13 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dasselta 5 mg tabletki powlekane 

Desloratadyna 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. 

Dalsze informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta. 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Blistry: 

7 tabletek powlekanych 

10 tabletek powlekanych 

20 tabletek powlekanych 

30 tabletek powlekanych 

50 tabletek powlekanych 

90 tabletek powlekanych 

100 tabletek powlekanych 

Pojemnik na tabletki: 

250 tabletek powlekanych 

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

Podanie doustne. 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:

14 

Pojemnik na tabletki: 

Lek może być stosowany w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu pojemnika. 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


7 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/001 

10 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/002 

20 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/003 

30 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/004 

50 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/005 

90 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/006 

100 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/007 

250 tabletek powlekanych: EU/1/11/739/008 

13. NUMER SERII


Lot: 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany na receptę. 

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Dasselta 5 mg

15 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH  FOLIOWYCH 

BLISTER


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dasselta 5 mg tabletki powlekane 

Desloratadyna 

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA 

3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP: 

4. NUMER SERII


Lot:

5. INNE


16 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA POJEMNIK NA TABLETKI


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dasselta 5 mg tabletki powlekane 

Desloratadyna 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. 

Dalsze informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta. 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


250 tabletek powlekanych 

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

Podanie doustne. 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP: 

Lek może być stosowany w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu pojemnika. 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO 


17 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


13. NUMER SERII


Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


18 

B. ULOTKA DLA PACJENTA

19 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 

Dasselta 5 mg tabletki powlekane 

Desloratadyna 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona  informacje ważne dla pacjenta. 

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. 

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.  Patrz punkt 4. 

Spis treści ulotki 

1. Co to jest lek Dasselta i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dasselta 

3. Jak stosować lek Dasselta 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać lek Dasselta 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

1. Co to jest lek Dasselta i w jakim celu się go stosuje 

Co to jest lek Dasselta 

Dasselta zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. 

Jak działa lek Dasselta 

Dasselta jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji  alergicznej oraz jej objawów. 

Kiedy należy stosować lek Dasselta 

Dasselta łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony  śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej. Do objawów należą: kichanie, wodnista wydzielina  lub swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. 

Lek Dasselta jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry  wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę. 

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych  codziennych czynności oraz normalnego snu. 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dasselta 

Kiedy nie stosować leku Dasselta 

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego  leku (wymienionych w punkcie 6), lub na loratadynę. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dasselta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: - jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. 

Dzieci i młodzież

20 

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat. 

Dasselta a inne leki 

Nie są znane interakcje leku Dasselta z innymi lekami. 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta  obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. 

Stosowanie leku Dasselta z jedzeniem, piciem i alkoholem 

Lek Dasselta można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. 

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Dasselta z alkoholem. 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć  dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Dasselta w okresie ciąży lub karmienia piersią. 

Płodność 

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia  pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się  powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak  prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek. 

Dasselta zawiera laktozę 

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien  skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku. 

3. Jak stosować lek Dasselta 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości  należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej 

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez  posiłku. 

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. 

Tabletkę należy połykać w całości. 

Czas trwania leczenia lekiem Dasselta określi lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego  zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta. 

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują  krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat  leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby. 

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują  przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić  dłuższe stosowanie leku. 

W pokrzywce czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu  pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dasselta 

Lek Dasselta należy przyjmować tylko tak, jak jest on przepisany. Po przypadkowym 

21 

przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż  zalecana dawki leku Dasselta, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Pominięcie zastosowania leku Dasselta 

W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe,  a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się  do lekarza lub farmaceuty. 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji  alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi  którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast  zgłosić się do lekarza. 

W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po  zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w  jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej  substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy. 

W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane: 

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów 

- zmęczenie 

- suchość w jamie ustnej 

- ból głowy 

Dorośli 

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane: 

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów 

- ciężkie reakcje alergiczne 

- wysypka 

- kołatanie oraz nieregularne bicie serca 

- szybkie bicie serca 

- bóle brzucha 

- nudności, 

- wymioty, 

- rozstrój żołądka 

- biegunka 

- zawroty głowy 

- senność 

- bezsenność 

- bóle mięśni 

- omamy 

- drgawki, 

- niepokój z nadmierną aktywnością ruchową 

- zapalenie wątroby 

- nieprawidłowości wyniki testów czynności wątroby 

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

22 

- nietypowe osłabienie 

- zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych 

- zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na  promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium - zmiana w sposobie bicia serca 

Dzieci 

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych - wolne bicie serca 

- zmiana w sposobie bicia serca 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione  w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać  bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat  bezpieczeństwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywać lek Dasselta 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: ,,EXP’’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot’’. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

Lek może być stosowany w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu pojemnika. 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić  środowisko. 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

Co zawiera lek Dasselta 

- Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. 

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (E460), hypromeloza (E464), kwas solny (E507), sodu wodorotlenek (E524), skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna i talk (E553b) w  rdzeniu tabletki oraz hypromeloza (E464), makrogol, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek  (E171) i indygotyna (E132) w otoczce tabletki. 

Jak wygląda lek Dasselta i co zawiera opakowanie 

Jasnoniebieskie, okrągłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami 

Lek Dasselta jest dostępny w pudełkach tekturowych zawierających 7, 10, 20, 30, 50, 90 i 100 tabletek  powlekanych w blistrach lub 250 tabletek powlekanych w plastikowym pojemniku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

23 

Wytwórca 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego  przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 


België/Belgique/Belgien 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52 

България 

КРКА България ЕООД 

Teл.: + 359 (02) 962 34 50 

Česká republika 

KRKA ČR, s.r.o. 

Tel: + 420 (0) 221 115 150 

Danmark 

KRKA Sverige AB 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

Deutschland 

TAD Pharma GmbH 

Tel: + 49 (0) 4721 606-0 

Eesti 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: + 372 (0)6 671 658 

Ελλάδα 

QUALIA PHARMA S.A. 

Τηλ: +30 (0)210 2832941 

España 

KRKA Farmacéutica, S.L. 

Tel: + 34 911 61 03 81 

France 

KRKA France Eurl 

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25 

Hrvatska 

KRKA - FARMA d.o.o. 

Tel: + 385 1 6312 100 

Ireland 

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80 

Ísland 

KRKA Sverige AB 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

Lietuva 

UAB KRKA Lietuva 

Tel: + 370 5 236 27 40 

Luxembourg/Luxemburg 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52 

Magyarország 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 361 (0) 355 8490 

Malta 

E. J. Busuttil Ltd. 

Tel: + 356 21 445 885 

Nederland 

Focus Care Pharmaceuticals B.V. 

Tel: +31 (0)75 6120511 

Norge 

KRKA Sverige AB 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

Österreich 

KRKA Pharma GmbH, Wien 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300 

Polska 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500 

Portugal 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tel: + 351 (0)21 46 43 650 

România 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest 

Tel: + 4 021 310 66 05 

Slovenija 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100 

Slovenská republika 

KRKA Slovensko, s.r.o. 

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


24 


Italia 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l. Tel: + 39 02 3300 8841 

Κύπρος 

Kipa Pharmacal Ltd. 

Τηλ: + 357 24 651 882 

Latvija 

KRKA Latvija SIA 

Tel: + 371 6 733 86 10 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

Suomi/Finland 

KRKA Sverige AB 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

Sverige 

KRKA Sverige AB 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

United Kingdom 

Consilient Health (UK) Ltd. Tel: + 44 (0)203 751 1888 


Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków  http://www.ema.europa.eu.

25 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Dasselta
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu