Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Aspulmo

Aspulmo

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Aspulmo, 100 mikrogramów na dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina
Salbutamolum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Aspulmo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspulmo
3. Jak stosować lek Aspulmo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Aspulmo
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Aspulmo i w jakim celu się go stosuje
Salbutamol, substancja czynna leku Aspulmo, należy do grupy środków rozszerzających oskrzela.
Powoduje krótkotrwałe (4-6 godzin), szybko występujące (w ciągu 5 minut) rozszerzenie oskrzeli
w przypadku odwracalnego zwężenia (obturacji) dróg oddechowych.
Aerozol inhalacyjny Aspulmo zaleca się:
• w leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych;
• zapobiegawczo przed wysiłkiem fizycznym u pacjentów z astmą wysiłkową, a także przed
przewidywanym kontaktem z alergenami wywołującymi zwykle napady duszności.
Lek Aspulmo jest szczególnie zalecany w leczeniu astmy o przebiegu łagodnym, umiarkowanym lub
ciężkim, pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania leków wziewnych
zwanych glikokortykosteroidami.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspulmo
Kiedy nie stosować leku Aspulmo:
- jeśli pacjent ma uczulenie na salbutamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6); należy uważnie przeczytać informacje o reakcjach
nadwrażliwości zawarte w punkcie 4. tej ulotki;
- w przypadku poronienia zagrażającego;
- w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu.
W przypadku przedwczesnego porodu lub poronienia zagrażającego lekarz może zdecydować
o podaniu salbutamolu nie w postaci inhalacji, lecz dożylnie lub w postaci tabletek.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Aby zapewnić optymalne dostarczanie wdychanego leku do płuc, lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta
sprawdzą sposób wykonywania inhalacji przez pacjenta.
2
Pacjenci mogą mieć wrażenie odczuwania innego smaku, w porównaniu do wcześniej stosowanego
leku w postaci aerozolu.
Jeśli reakcja na dotychczas przyjmowaną dawkę leku jest słabsza lub jeśli konieczne jest
przyjmowanie większej liczby inhalacji niż poprzednio, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem.
Aspulmo należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów, u których występują następujące
schorzenia:
- nadczynność tarczycy;
- niewydolność serca;
- nadciśnienie tętnicze;
- tętniak;
- zmniejszona tolerancja glukozy;
- cukrzyca;
- guz chromochłonny nadnerczy;
- niedokrwienie mięśnia sercowego;
- tachyarytmia;
- kardiomiopatia przerostowa.
Aspulmo należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób przyjmujących jednocześnie glikozydy
nasercowe.
Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca, którzy stosują salbutamol, powinni zgłosić się do
lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów wskazujących na
zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy takie jak duszność i ból
w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń dotyczących serca lub układu oddechowego.
Jeśli podczas leczenia objawy nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być
konieczna zmiana sposobu leczenia.
Aspulmo zawiera składniki mogące dawać pozytywny wynik testów antydopingowych.
Lek Aspulmo a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Przed rozpoczęciem podawania leku Aspulmo należy poinformować lekarza o stosowaniu
któregokolwiek z następujących leków:
- leki powodujące skurcze oskrzeli. Są to leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np.
propranolol, atenolol) stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub dławicy piersiowej.
Leku Aspulmo nie należy stosować z takimi lekami;
- glikozydy nasercowe (np. digoksyna) stosowane w chorobach serca. Glikozydy nasercowe
zwiększają siłę skurczu serca a jednocześnie powodują, że skurcze te są rzadsze;
- leki zmniejszające stężenie potasu we krwi, ponieważ salbutamol może zmniejszać stężenie
potasu we krwi. Do tych leków należą:
• leki moczopędne stosowane pomocniczo w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności
krążenia, niewydolności nerek, obrzękach, zatruciach;
• pochodne ksantyny (np. teofilina, aminofilina) - leki stosowane w leczeniu astmy lub
innych przewlekłych obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
• steroidy (leki stosowane w leczeniu astmy i innych chorób zapalnych);
- leki, które mogą zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowych działań niepożądanych u pacjentów
stosujących lek Aspulmo. Do takich leków należą inhibitory monoaminooksydazy (np.
izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid) lub
3
trójpierścienowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, dezypramina, klomipramina,
amitryptylina).
Salbutamolu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi wziewnymi lekami rozszerzającymi
naczynia krwionośne.
Po podaniu niektórych środków do znieczulenia ogólnego (np. halotanu, metoksyfluranu lub
enfluranu) pacjentom leczonym salbutamolem, można oczekiwać zwiększonego ryzyka ciężkich
zaburzeń rytmu serca i niedociśnienia tętniczego. Jeśli planowane jest podanie wymienionych leków,
nie należy stosować salbutamolu przez co najmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie w okresie ciąży
Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają
zagrożenia dla płodu.
Stosowanie w okresie karmienia piersią
W przypadkach konieczności podawania leku kobietom karmiącym piersią, zaleca się przerwanie
karmienia piersią. Salbutamol może przenikać do mleka kobiecego i nie wiadomo, czy ma to
negatywny wpływ na zdrowie noworodków, dlatego stosowanie salbutamolu u kobiet karmiących
piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż
możliwe ryzyko dla dziecka.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Jeśli wystąpią takie działania niepożądane, jak skurcze mięśni czy drżenia, które mogą zaburzać
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy zachować ostrożność przy
wykonywaniu tych czynności.
Lek Aspulmo zawiera etanol
Ten lek zawiera 3 mg alkoholu (etanolu) w każdej dawce inhalacyjnej. Ilość alkoholu w dawce tego
leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina.
Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
3. Jak stosować lek Aspulmo
Aspulmo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Aspulmo jest stosowany tylko do inhalacji.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z dołączoną instrukcją użycia inhalatora.
Zwiększenie dawki lub częstości stosowania dopuszczalne jest jedynie pod nadzorem lekarza.
Osoby mające trudności z koordynacją wykonania wdechu i uwolnieniem leku z inhalatora mogą
stosować Aspulmo za pomocą komory inhalacyjnej.
Dzieci w wieku poniżej 5 lat mogą stosować Aspulmo za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci.
Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
W celu złagodzenia skurczu oskrzeli należy wykonać jedną do dwóch inhalacji (100 mikrogramów do
200 mikrogramów salbutamolu). Jeśli nie nastąpi spodziewana poprawa u pacjenta, można
wykonywać więcej niż dwie inhalacje.
Maksymalna zalecana dawka to dwie inhalacje trzy razy na dobę.
4
Jeśli poprzednio skuteczna dawka salbutamolu przyjmowanego wziewnie nie przyniesie
poprawy w ciągu trzech godzin, należy zgłosić się do lekarza.
Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem należy wykonać dwie
inhalacje (2 razy po 100 mikrogramów salbutamolu) 10-15 minut przed wysiłkiem lub spodziewanym
kontaktem z alergenem.
Jedno naciśnięcie inhalatora powoduje uwolnienie jednej dawki leku.
Dzieci:
Zarówno w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli, jak i w astmie wysiłkowej zaleca się stosowanie jednej
inhalacji (100 mikrogramów salbutamolu).
W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 200 mikrogramów (2 razy po 100 mikrogramów
salbutamolu).
Nie zaleca się przyjmowania więcej niż czterech inhalacji na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Aspulmo jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.
Nie należy przerywać stosowania salbutamolu bez porozumienia z lekarzem prowadzącym.
Instrukcja dotycząca stosowania leku
Aby upewnić się, że inhalator działa, należy zdjąć nasadkę ochronną, a następnie energicznie
wstrząsnąć inhalatorem i uwolnić dawkę leku w powietrze.
Instrukcja użycia inhalatora:
1. Zdjąć nasadkę ochronną z ustnika.
2. Energicznie wstrząsnąć inhalatorem.
3. Wykonać możliwie głęboki wydech.
4. Włożyć ustnik inhalatora do ust i objąć go szczelnie wargami tak, jak
pokazano na rysunku.
5
5. W momencie wykonywania wdechu przez usta nacisnąć inhalator, jak
pokazano na rysunku.
6. Wyjąć inhalator z ust i spróbować wstrzymać oddech przez kilka sekund lub
tak długo, jak to możliwe. Po tym czasie wykonać spokojny wydech.
7. Wypłukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki
i pleśniawek.
8. Po inhalacji należy zawsze założyć nasadkę ochronną na ustnik, aby zapobiec dostawaniu się do
niego kurzu. Założyć nasadkę dociskając ją do właściwej pozycji, do usłyszenia „kliknięcia”.
9. Przechowywać z nasadką w celu ochrony przed pyłem i brudem.
Zawartość inhalatora:
Należy wstrząsnąć inhalatorem w celu sprawdzenia ilości pozostałego leku. Leku Aspulmo nie należy
stosować, jeśli podczas wstrząsania nie stwierdza się obecności płynu w inhalatorze.
Czyszczenie inhalatora
Aby zapobiec blokowaniu się inhalatora, należy go czyścić przynajmniej raz na tydzień.
Aby oczyścić inhalator:
1. Zdjąć nasadkę ochronną z ustnika.
2. Nie wyjmować inhalatora z plastikowej obudowy w czasie czyszczenia ani w innych
sytuacjach.
3. Oczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką
lub chusteczką.
4. Założyć nasadkę ochronną na ustnik.
Nie zanurzać metalowego pojemnika w wodzie.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspulmo
Po przyjęciu większej liczby inhalacji niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
lub farmaceutą w celu uzyskania porady.
Przerwać stosowanie leku Aspulmo w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów
przedawkowania, takich jak przyspieszone bicie serca, bóle głowy, nadmierna pobudliwość (patrz
punkt 4: Możliwe działania niepożądane).
Wskazane jest podanie leku wybiórczo blokującego receptory β-adrenergiczne w sercu, jednak te leki
należy stosować ostrożnie u osób ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.
Przedawkowanie salbutamolu może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Lekarz zaleci
kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi.
Pominięcie zastosowania leku Aspulmo
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Następną dawkę należy przyjąć według zaleceń, lub wcześniej, w przypadku uczucia skróconego
oddechu lub świszczącego oddechu.
6
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek)
działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
• drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy,
• przyspieszenie akcji serca (tachykardia).
Niezbyt często występujące (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
stosujących lek) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
• kołatanie serca,
• podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
Rzadko występujące (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących
lek) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
• zmniejszenie stężenia potasu we krwi,
• rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych,
• kurcze mięśni.
Bardzo rzadko występujące (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) działania
niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
• reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy (ograniczone obrzęki skóry i błon
śluzowych, m.in. obrzęk twarzy i gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu
i przełykaniu), pokrzywka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem;
• nadmierna pobudliwość,
• zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze
dodatkowe),
• paradoksalny skurcz oskrzeli.
Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz
oskrzeli objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. W takiej sytuacji należy
niezwłocznie przerwać podawanie leku Aspulmo i zgłosić się do lekarza. Lekarz oceni stan
pacjenta i, jeśli to konieczne, zaleci inne leczenie.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): niedokrwienie
mięśnia sercowego.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych , należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. : + 48 22 49 21 301, fax.: + 48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
7
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu.
5. Jak przechowywać lek Aspulmo
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Pojemnik pod ciśnieniem, nie dziurawić, nie palić, nawet jeśli opakowanie jest puste.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku po
skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Aspulmo
- Substancją czynną jest salbutamol w postaci salbutamolu siarczanu. Jedna dawka inhalacyjna
zawiera 100 μg (mikrogramów) salbutamolu (w postaci salbutamolu siarczanu).
- Pozostałe składniki to: kwas oleinowy, etanol bezwodny, 1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFA 134a).
Jak wygląda lek Aspulmo i co zawiera opakowanie
Ciśnieniowy pojemnik aluminiowy zamknięty zaworem dozującym, zaopatrzony w ustnik i nasadkę
ochronną, w tekturowym pudełku. Pojemnik zawiera 200 dawek (10 ml zawiesiny).
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
Wytwórca:
Laboratorio Aldo-Unión, S.L.
Baronesa de Maldá, 73
08950 ESPLUGUES DE LL.
Barcelona, Hiszpania
Data ostatniej aktualizacji ulotki: