Szukaj leku
FAQ

Allertec

Allertec

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
ALLERTEC, 10 mg/ml, krople doustne, roztwór
Cetirizini dihydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Allertec i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec
3. Jak stosować lek Allertec
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Allertec
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Allertec i w jakim celu się go stosuje
Allertec to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci
w wieku 2 lat i powyżej:
- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej
wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie
oczu);
- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwale utrzymujące się
silnie swędzące bąble na skórze).
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec
Kiedy nie stosować leku Allertec
- Jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek, hydroksyzynę lub pochodne
piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków),
lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem
kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Allertec należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej
dawki leku. Dawkę leku ustali lekarz.
Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub miał napady drgawek, przed zastosowaniem leku należy
poradzić się lekarza.
Jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu (w stanach, takich jak: uszkodzenie rdzenia
kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
2
Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila (g/l) we
krwi, odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną
w zalecanych dawkach. Jednakże nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa w przypadku
jednoczesnego stosowania większych dawek cetyryzyny i alkoholu. Dlatego podczas przyjmowania
leku Allertec, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych, pacjent powinien
unikać spożywania alkoholu.
Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy pacjent
powinien przerwać stosowanie leku Allertec na kilka dni przed badaniem. Lek Allertec może wpływać
na wyniki testów alergicznych.
Allertec a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są spodziewane oddziaływania tego leku z innymi lekami.
Stosowanie leku Allertec z jedzeniem i piciem
Jedzenie nie wpływa w zauważalny sposób na wchłanianie leku.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Należy unikać stosowania leku Allertec u kobiet w ciąży. Jednorazowe przyjęcie leku przez kobietę
w ciąży nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednakże lek może być stosowany tylko
w razie konieczności i po konsultacji z lekarzem.
Cetyryzyna przenika do mleka matki. Dlatego nie należy stosować leku Allertec w okresie karmienia
piersią, chyba że lekarz zadecydował inaczej.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Badania kliniczne nie wykazały pogorszenia zdolności reagowania i koncentracji oraz zdolności
prowadzenia pojazdów po zastosowaniu leku Allertec w zalecanej dawce.
Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności
lub obsługiwanie maszyn po zastosowaniu leku Allertec, powinien uważnie obserwować reakcję
organizmu na lek. Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku.
Allertec zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu
(E216), glikol propylenowy i sód
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą
powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Lek zawiera 350 mg glikolu propylenowego w 1 ml roztworu.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 ml roztworu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3. Jak stosować lek Allertec
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.
Krople należy odmierzyć na łyżkę lub rozcieńczyć w wodzie i przyjąć doustnie.
3
W przypadku przygotowania roztworu należy wziąć pod uwagę fakt, że objętość wody do której
dodaje się krople powinna być dostosowana do ilości, jaką pacjent (w szczególności dziecko) jest
w stanie połknąć. Roztwór należy przyjąć bezpośrednio po przyrządzeniu.
Zwykle stosowane dawki leku podano poniżej.
Jedna kropla zawiera 0,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 2,5 mg (5 kropli) dwa razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg (10 kropli) dwa razy na dobę.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (20 kropli) raz na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosłych, w zależności od stopnia zaburzeń
czynności nerek, wieku oraz masy ciała pacjenta.
Zwykle stosowane dawki leku u dorosłych podano poniżej:
• łagodne zaburzenia czynności nerek - 10 mg (20 kropli) raz na dobę.
• umiarkowane zaburzenia czynności nerek - 5 mg (10 kropli) raz na dobę.
• ciężkie zaburzenia czynności nerek - 5 mg (10 kropli) co drugi dzień.
Nie stosować leku w przypadku ciężkiej niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż
10 ml/min.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.
Pacjenci w podeszłym wieku
Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Allertec jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.
Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania, przebiegu objawów i jest określany przez
lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allertec
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza,
który zdecyduje o dalszym postępowaniu.
Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej mogą wystąpić: dezorientacja, biegunka,
zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój
zwłaszcza ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie,
zatrzymanie moczu.
Pominięcie zastosowania leku Allertec
Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Allertec
W rzadkich przypadkach może ponownie wystąpić świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka
po przerwaniu stosowania leku Allertec.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej podane działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania, określono na
podstawie obserwacji, która obejmowała okres po wprowadzeniu cetyryzyny do obrotu.
Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednakże należy przerwać
przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:
- reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja
alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła).
Reakcje te mogą wystąpić bezpośrednio po pierwszym przyjęciu leku lub mogą wystąpić później.
Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- zmęczenie,
- suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- senność,
- zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci).
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- ból brzucha,
- astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie,
- parestezja (zaburzenia czucia),
- pobudzenie,
- świąd, wysypka.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):
- tachykardia (przyspieszone bicie serca),
- obrzęki,
- reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko),
- nieprawidłowa czynność wątroby,
- zwiększenie masy ciała,
- drgawki,
- zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność,
- pokrzywka.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
- zaburzenia akomodacji (dostosowania się oka do oglądania różnych przedmiotów znajdujących
się w różnych odległościach), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane,
koliste ruchy gałek ocznych),
- omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), dyskineza (ruchy
mimowolne),
- tiki (skurcze nawykowe),
- zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu),
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła),
wysypka polekowa.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zwiększenie apetytu,
- próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem),
koszmary senne,
- utrata pamięci, zaburzenia pamięci,
- zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi),
- zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego),
- świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku,
5
- ból stawów,
- wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną,
- zapalenie wątroby.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Allertec
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.
Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Allertec
- Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 10 mg
cetyryzyny dichlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: glicerol, glikol propylenowy, sacharyna sodowa (E954), metylu
parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu octan trójwodny,
kwas octowy lodowaty, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Allertec i co zawiera opakowanie
Allertec ma postać bezbarwnego lub prawie bezbarwnego, przezroczystego płynu.
Opakowanie leku zawiera butelkę szklaną z kroplomierzem i zakrętką gwarancyjną, zawierającą 10 ml
lub 20 ml roztworu, w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa
6
Wytwórca
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa
tel. 22 691 39 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021 r.