Szukaj leku
FAQ

Alerprof

Alerprof

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Alerprof, 10 mg, tabletki
Rupatadinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera
ona informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Alerprof i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Alerprof
3. Jak przyjmować lek Alerprof
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Alerprof
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Alerprof i w jakim celu się go stosuje
Rupatadyna, substancja czynna leku Alerprof, jest lekiem przeciwhistaminowym.
Lek Alerprof łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak kichanie,
wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa.
Lek Alerprof jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką
(alergiczna wysypka skórna), takich jak swędzenie i wysypka (miejscowe zaczerwienienie i obrzęk
skóry).
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Alerprof
Kiedy nie przyjmować leku Alerprof
Jeśli pacjent ma uczulenie na rupatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Alerprof należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek lub wątroby, należy poradzić się lekarza. Obecnie nie
zaleca się stosowania leku Alerprof 10 mg tabletki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub
wątroby.
Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi i (lub) ma nieprawidłowy zapis pracy serca (znany
jako wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), który może występować w niektórych chorobach
serca, powinien skonsultować się z lekarzem.
Jeśli pacjent ma więcej niż 65 lat, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dzieci i młodzież
Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
2
Lek Alerprof a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Jeśli pacjent stosuje lek Alerprof, nie powinien przyjmować leków zawierających ketokonazol lub
erytromycynę.
Jeśli pacjent przyjmuje leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub statyny, powinien skonsultować
się z lekarzem przed zastosowaniem leku Alerprof.
Stosowanie leku Alerprof z jedzeniem i piciem
Leku Alerprof nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to
spowodować zwiększenie stężenia leku Alerprof w organizmie.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Alerprof podczas ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przewiduje się, aby lek Alerprof stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pacjent po raz pierwszy zażywa lek
Alerprof, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn powinien zachować ostrożność i
obserwować swoją reakcję na lek.
Lek Alerprof zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
3. Jak przyjmować lek Alerprof
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Alerprof jest przeznaczony do stosowania u młodzieży (w wieku od 12 lat i starszej) oraz u
dorosłych. Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka (10 mg rupatadyny) raz na dobę
z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu
(np. szklanką wody).
Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo będzie trwało leczenie lekiem Alerprof.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Alerprof
Jeśli pacjent przypadkowo przyjął dużą dawkę leku, powinien natychmiast skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie przyjęcia leku Alerprof
Dawkę leku należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować stosowanie tabletek
zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
3
Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) to:
senność, ból głowy, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, uczucie osłabienia i zmęczenie.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100
pacjentów) to: zwiększony apetyt, drażliwość, trudności z koncentracją, krwawienie z nosa, suchość
nosa, ból gardła, kaszel, suchość w gardle, zapalenie błony śluzowej nosa, mdłości, ból brzucha,
biegunka, niestrawność, wymioty, zaparcia, wysypka, ból pleców, ból stawów, ból mięśni, zwiększone
pragnienie, ogólne złe samopoczucie, gorączka, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby i
zwiększenie masy ciała.
Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) to:
kołatanie serca, zwiększona częstość akcji serca i reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje
anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Alerprof
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i
blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Alerprof
Substancją czynną leku jest rupatadyna. Każda tabletka zawiera 10 mg rupatadyny (w postaci
rupatadyny fumaranu).
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, skrobia żelowana
kukurydziana, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172) .
Jak wygląda lek Alerprof i co zawiera opakowanie
Lek Alerprof, 10 mg, tabletki to okrągłe, jasnołososiowe tabletki o średnicy 6,35 mm, pakowane w
blistry po 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek oraz w blistry jednodawkowe po 10x1, 20x1, 30x1, 50x1 lub
100x1 tabletka.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
4
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
Wytwórca/Importer:
Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polska
MEIJI PHARMA SPAIN S.A
Avda de Madrid, 94 28802 Alcala de Henares
Madryt
Hiszpania
MARTIN DOW PHARMACEUTICALS
Goualle Le Puy, Champ de Lachaud
Meymac 19250
Francja
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel. (22) 345 93 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021 r.