Szukaj leku
FAQ

Aerius

Aerius

D

 
 
 
 
 
Strona główna 
Leki na receptę 
Układ oddechowy 
Leki przeciwhistaminowe 
Aerius 0,5 mg/ml, roztwór doustny, 60 ml
 
 
Aerius 0,5 mg/ml, roztwór doustny, 60 ml
produkt leczniczy nierefundowany rx | produkt dostępny za okazaniem recepty

16,49 zł
- +
DODAJ DO KOSZYKA
Podana cena jest ceną maksymalną. Dowiedz się więcej

 

 

Odbiór w aptece. Dostawa GRATIS!

 

 
Wybierz aptekę
 
Dodaj do
ulubionych
Zamów telefonicznie
800 800 600
INFORMACJE O PRODUKCIE
Jakie są wskazania do stosowania Aerius?
Co zawiera lek Aerius?
Jak stosować lek Aerius?
Kiedy nie należy stosować leku Aerius?
Ważne przed zastosowaniem
Jakie są wskazania do stosowania Aerius?
Produkt leczniczy Aerius jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, - pokrzywką.
Substancja czynna: Desloratadinum

Co zawiera lek Aerius?
Wykaz substancji pomocniczych: sorbitol, glikol propylenowy, sukraloza E955, hypromeloza 2910, sodu cytrynian dwuwodny, naturalne i sztuczne substancje smakowe, kwas cytrynowy bezwodny, disodu edetynian, woda oczyszczona.
Jak stosować lek Aerius?
Dawkowanie:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

Zalecana dawka roztworu doustnego Aerius to 10 ml (5 mg) raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Lekarz przepisujący powinien zdawać sobie sprawę, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat jest spowodowana zakażeniem i brak jest danych dotyczących leczenia infekcyjnego zapalenia błony śluzowej nosa produktem leczniczym Aerius. Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: 2,5 ml (1,25 mg) produktu Aerius w postaci roztworu doustnego raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (2,5 mg) produktu Aerius w postaci roztworu doustnego raz na dobę. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Aerius 0,5 mg/ml w postaci roztworu doustnego u dzieci w 1. roku życia. Nie ma dostępnych danych. Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności desloratadyny u dzieci w wieku od 1. roku życia do 11 lat i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć, biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Sposób podawania:

Podanie doustne. Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Przedawkowanie: Profil działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem, obserwowany po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, jest podobny do obserwowanego po zastosowaniu dawek terapeutycznych, jednak nasilenie działań może być większe.

Leczenie: W razie przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. Desloratadyna nie jest wydalana podczas hemodializy. Nie wiadomo, czy jest ona wydalana podczas dializy otrzewnowej.

Objawy: W badaniu klinicznym przeprowadzonym u dorosłych i młodzieży z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 45 mg desloratadyny (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej), nie stwierdzono klinicznie istotnych działań.

Dzieci i młodzież: Profil działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem, obserwowany po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, jest podobny do obserwowanego po zastosowaniu dawek terapeutycznych, jednak nasilenie działań może być większe.
Kiedy nie należy stosować leku Aerius?
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.
Zawartość:

Produkt leczniczy Aerius w postaci roztworu doustnego dostępny jest w butelce 60 ml, ze szkła oranżowego typu III, zamykanej dokręconym wieczkiem z polipropylenu z blokadą uniemożliwiającą otwarcie jej przez dzieci. Do opakowania dołączona jest plastikowa miarka umożliwiająca dawkowanie 2,5 ml i 5 ml.
Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: N.V. ORGANON

Pozwolenie: EU/1/00/160/063
Ważne przed zastosowaniemrozwiń
Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Aerius
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Dzieci i młodzież: Odróżnienie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa od innych postaci zapalenia błony śluzowej nosa jest szczególnie trudne u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Pod uwagę należy wziąć brak objawów zakażenia górnych dróg oddechowych lub zmian organicznych, jak również wywiad, badanie przedmiotowe oraz odpowiednie badania laboratoryjne i testy skórne. Około 6% dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny i jest narażonych na większą ekspozycję. Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które mają spowolniony metabolizm jest takie samo jak u dzieci z normalnym metabolizmem. Nie badano działania desloratadyny u dzieci w wieku < 2 lat, które mają spowolniony metabolizm. Produkt leczniczy Aerius należy stosować ostrożnie w ciężkiej niewydolności nerek. Produkt leczniczy zawiera sorbitol; z tego powodu pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem izomaltazy sacharozy nie powinni go przyjmować. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: W badaniach klinicznych, w których równocześnie z desloratadyną w postaci tabletek podawano erytromycynę lub ketokonazol, nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji. Dzieci i młodzież: Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych. W farmakologicznym badaniu klinicznym, produkt leczniczy Aerius w postaci tabletek przyjmowany jednocześnie z alkoholem nie nasilał działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną. Jednak po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem. Dlatego należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie z alkoholem.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację: Ciąża: Dane otrzymane z dużej liczby (ponad 1000 kobiet w ciąży) zastosowań produktu leczniczego w okresie ciąży wskazują, że desloratadyna nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na płód/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Aerius w okresie ciąży. Karmienie piersią: Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków/dzieci karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek. Wpływ desloratadyny na organizm noworodków/dzieci jest nieznany. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Aerius biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Płodność: Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność kobiet i mężczyzn.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Na podstawie wyników badań klinicznych wykazano, że Aerius nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy poinformować, że u większości osób nie występuje senność. Jednak ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób na wszystkie produkty lecznicze, zaleca się poinformowanie pacjentów, aby powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten produkt leczniczy.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania: Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania: Bez specjalnych wymagań.
Aerius a skutki uboczne
Działania niepożądane:

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa:

Dzieci i młodzież: W badaniach klinicznych populacji dzieci desloratadynę w postaci syropu podawano ogółem 246 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Ogólna liczba działań niepożądanych u dzieci w wieku od 2 do 11 lat była podobna w grupie otrzymującej desloratadynę i w grupie placebo. U niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi częściej niż w grupie placebo były: biegunka (3,7%), gorączka (2,3%) i bezsenność (2,3%). W dodatkowym badaniu przeprowadzonym u dzieci w wieku od 6 do 11 lat, przyjmujących dawkę pojedynczą 2,5 mg desloratadyny w postaci roztworu doustnego, nie zgłaszano działań niepożądanych. W badaniu klinicznym, w którym brało udział 578 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat, najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy, który zaobserwowano u 5,9% pacjentów leczonych desloratadyną oraz u 6,9% pacjentów przyjmujących placebo.

Dorośli i młodzież: W badaniach klinicznych, w których brali udział dorośli i młodzież, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu produktu leczniczego Aerius w zalecanej dawce, działania niepożądane wystąpiły u 3% pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placebo. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi częściej niż w grupie placebo, były: uczucie zmęczenia (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i bóle głowy (0,6%).

Wykaz działań niepożądanych: Poniżej podano częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w trakcie badań klinicznych częściej niż po podaniu placebo oraz innych działań niepożądanych zgłaszanych w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstości występowania określono jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: Omamy.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Ból głow.

Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat): Bezsenność.

Bardzo rzadko: Zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: Tachykardia, kołatanie serca.

Nieznana: Wydłużenie odstępu QT.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Suchość w jamie ustnej.

Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat): Biegunka.

Bardzo rzadko: Bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby.

Nieznana: Żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Nieznana: Nadwrażliwość na światł.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: Ból mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: Zmęczenie.

Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat): Gorączka.

Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka).

Nieznana: Astenia.

Dzieci i młodzież: Do innych działań niepożądanych zgłaszanych z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu należały: wydłużenie odstępu QT, arytmia i bradykardia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi dyżurującymi farmaceutami. Jeśli widzisz błąd, daj nam znać.
Produkty, które mogą Cię zainteresować

Gardlox Manusilver, 16 pastylek do ssania

16,49 zł

Tributron, 30 kapsułek

37,49 zł

Vitrum D3 Forte 2000 j.m., 60 kapsułek

22,99 zł

Test Witamina D, domowy test na poziom witaminy D we krwi

35,99 zł

Vivomixx 112 mld żywych kultur bakterii, probiotyk, 10 kapsułek

51,99 zł

Plusssz elektrolity + multiwitamina, 24 tabletki musujące

11,49 zł