Szukaj leku
FAQ

Tramal Retard 200

Tramal Retard200

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Tramal Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Tramal Retard 150, 150 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Tramal Retard 200, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.
Tramal Retard 100
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 100 zawiera 100 mg tramadolu chlorowodorku
(Tramadoli hydrochloridum).
Tramal Retard 150
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 150 zawiera 150 mg tramadolu chlorowodorku
(Tramadoli hydrochloridum).
Tramal Retard 200
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 200 zawiera 200 mg tramadolu chlorowodorku
(Tramadoli hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera
2,5 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.
Tramal Retard 100
Okrągłe, dwuwypukłe, białe tabletki powlekane, z wytłoczonym logo wytwórcy z jednej strony i T1
z drugiej strony.
Tramal Retard 150
Okrągłe, dwuwypukłe, blado pomarańczowe tabletki powlekane, z wytłoczonym logo wytwórcy
z jednej strony i T2 z drugiej strony.
Tramal Retard 200
Okrągłe, dwuwypukłe, lekko brązowawe z odcieniem pomarańczowym tabletki powlekane,
z wytłoczonym logo wytwórcy z jednej strony i T3 z drugiej strony.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.
2
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy
podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból. Poza wyjątkowymi sytuacjami klinicznymi
nie należy stosować dawki większej niż 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, produkt Tramal Retard należy stosować jak niżej:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
Zwykle stosowaną dawką początkową jest 50 – 100 mg tramadolu chlorowodorku 2 razy na dobę,
rano i wieczorem. Jeżeli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające, dawkę można zwiększać
stopniowo do 150 lub 200 mg tramadolu chlorowodorku dwa razy na dobę (patrz punkt 5.1).
Nie należy stosować tramadolu dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności
długotrwałego leczenia przeciwbólowego tramadolem, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia,
należy uważnie i regularnie kontrolować stan pacjenta (przerywając na pewien czas podawanie
produktu leczniczego, jeśli to konieczne) w celu ustalenia czy i w jakiej dawce leczenie powinno być
kontynuowane.
Dzieci poniżej 12 lat:
Nie należy stosować produktu Tramal Retard u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zbyt dużą
ilość tramadolu w 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu uniemożliwiającą precyzyjne dawkowanie
u dzieci.
Osoby starsze:
Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak
niewydolności nerek lub wątroby. U osób starszych, w wieku powyżej 75 lat eliminacja tramadolu
chlorowodorku z organizmu może być opóźniona. Dlatego, u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp
czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.
Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) dializowani oraz pacjenci z niewydolnością wątroby:
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest przedłużona. W takich
przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi
dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.
W stanach ciężkiej niewydolności nerek i (lub) ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie produktu
leczniczego Tramal Retard nie jest zalecane.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować w całości, nie należy ich dzielić ani rozgryzać; popijać wystarczającą
ilością płynu, stosować niezależnie od posiłku.
4.3 Przeciwwskazania
Tramal Retard jest przeciwwskazany:
• w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
wymienioną w punkcie 6.1,
• w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidami lub
innymi psychotropowymi produktami leczniczymi,
• u pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie zażywali inhibitory
MAO (patrz punkt 4.5),
• u pacjentów z padaczką nie poddającą się leczeniu,
• w leczeniu uzależnienia od opioidów.
3
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Tramal Retard należy stosować z wyjątkową ostrożnością w przypadkach uzależnienia od opioidów,
po urazie głowy, we wstrząsie, w zaburzeniach świadomości niejasnego pochodzenia, w przypadku
zaburzeń oddechowych lub zaburzeń czynności ośrodka oddechowego oraz w razie podwyższonego
ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tramal Retard u pacjentów ze zwiększoną
wrażliwością na leki opioidowe.
Ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem leków uspokajających, np. benzodiazepin lub leków
pochodnych:
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Tramal Retard i uspokajających produktów
leczniczych, takich jak benzodiazepiny lub podobne substancje, może powodować nadmierne
uspokojenie, depresję oddechową, śpiączkę lub śmierć. Ze względu na takie zagrożenia jednoczesne
przepisywanie takich leków o działaniu uspokajającym powinno być ograniczone do pacjentów, u
których alternatywne opcje leczenia nie są możliwe. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o przepisaniu
produktu Tramal Retard jednocześnie z uspokajającymi lekami, należy rozważyć zmniejszenie dawki
jednego lub obu środków, a czas jednoczesnego leczenia powinien być jak najkrótszy.
Stan pacjentów należy ściśle obserwować pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych
i podmiotowych depresji oddechowej i nadmiernego uspokojenia. W związku z tym zdecydowanie
zaleca się poinformowanie pacjentów i ich opiekunów o możliwości wystąpienia takich objawów
(patrz punkt 4.5).
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zahamowaną czynnością ośrodka oddechowego,
jednocześnie stosujących leki hamujące czynność OUN (patrz punkt 4.5), lub w przypadku stosowania
dawek większych niż zalecana (patrz punkt 4.8 i 4.9), ponieważ w takich przypadkach nie można
wykluczyć możliwości zahamowania oddychania.
Zaburzenia oddychania w czasie snu
Opioidy mogą powodować zaburzenia oddychania w czasie snu, w tym centralny bezdech senny (CBS)
oraz niedotlenienie podczas snu. Stosowanie opioidów zwiększa ryzyko wystąpienia CBS w sposób
zależny od dawki. U pacjentów cierpiących na CBS należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki
opioidów.
Niewydolność nadnerczy
Opioidowe leki przeciwbólowe mogą czasem powodować przemijającą niewydolność nadnerczy, z
koniecznością stałego kontrolowania i leczenia zastępczego glikokortykosteroidami. Objawy ostrej lub
przewlekłej niewydolności nadnerczy mogą obejmować silny ból brzucha, nudności i wymioty, niskie
ciśnienie krwi, znaczne zmęczenie, zmniejszony apetyt i zmniejszenie masy ciała.
Zespół serotoninowy
U pacjentów otrzymujących tramadol w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym
lub w monoterapii, występowały przypadki zespołu serotoninowego — stanu mogącego zagrażać
życiu (patrz punkty 4.5, 4.8 i 4.9).
Jeśli jednoczesne przyjmowanie z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym jest klinicznie
uzasadnione, zaleca się uważną obserwację pacjenta, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia i
podczas zwiększania dawki.
Objawy zespołu serotoninowego mogą obejmować zmiany stanu psychicznego, niestabilność
autonomiczną, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe.
Jeśli podejrzewa się występowanie zespołu serotoninowego, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub
odstawienie leczenia, w zależności od stopnia nasilenia objawów. Zazwyczaj odstawienie leków
serotoninergicznych zwykle przynosi szybką poprawę.
4
U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach opisywano przypadki występowania
drgawek. Ryzyko to może być większe, jeśli dawka dobowa leku przekracza zalecaną maksymalną
dawkę dobową (400 mg). Ponadto tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów
przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz punkt 4.5).
Pacjenci z padaczką w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia
mózgowego powinny być leczone tramadolem tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.
Może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza po długotrwałym
stosowaniu.
U pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub występowania uzależnień od leków, leczenie
produktem leczniczym Tramal Retard 100, Tramal Retard 150, Tramal Retard 200 powinno być
krótkotrwałe i pod ścisłym nadzorem lekarza.
Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne dalsze leczenie tramadolem, może być wskazane stopniowe
zmniejszanie dawki w celu uniknięcia objawów odstawiennych.
Tramadolu nie należy stosować w terapii substytucyjnej u pacjentów uzależnionych od opioidów,
gdyż mimo, że jest on agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych morfiny.
Tramal Retard zawiera laktozę. Nie powinien on być stosowany u pacjentów z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania
glukozy – galaktozy.
Metabolizm z udziałem CYP2D6
Tramadol jest metabolizowany z udziałem enzymu wątrobowego CYP2D6. Jeśli u pacjenta występuje
niedobór lub całkowity brak tego enzymu, może nie być uzyskane odpowiednie działanie
przeciwbólowe. Szacuje się, że niedobór ten może występować nawet u 7% populacji pochodzenia
kaukaskiego. Jeżeli jednak pacjent ma wyjątkowo szybki metabolizm, występuje ryzyko rozwoju
objawów niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet po zastosowaniu zwykle
zalecanych dawek. Ogólne objawy toksyczności opioidów obejmują: splątanie, senność, płytki
oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcie i brak łaknienia. W ciężkich przypadkach mogą
wystąpić objawy depresji krążeniowo-oddechowej, która może zagrażać życiu i bardzo rzadko
zakończyć się zgonem. Poniżej podsumowano szacunkową częstość występowania osób z wyjątkowo
szybkim metabolizmem w różnych populacjach:
Populacja Częstość występowania, %
Afrykańska (etiopska) 29%
Afroamerykańska 3,4% do 6,5%
Azjatycka 1,2% do 2%
Kaukaska 3,6% do 6,5%
Grecka 6,0%
Węgierska 1,9%
Północnoeuropejska 1% do 2%
Stosowanie po zabiegach chirurgicznych u dzieci
W opublikowanej literaturze pojawiły się doniesienia, że tramadol podawany po zabiegach
chirurgicznych u dzieci (po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego
w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego), wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania
niepożądane. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas podawania tramadolu dzieciom w celu
uśmierzenia bólu po zabiegu chirurgicznym; należy jednocześnie uważnie obserwować, czy nie
występują objawy toksyczności opioidów, w tym depresja oddechowa.
Dzieci z zaburzeniami oddychania
Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci, u których czynność oddechowa może być osłabiona,
w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca lub układu
5
oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielokrotnymi urazami lub po
rozległych zabiegach chirurgicznych. Czynniki te mogą powodować nasilenie objawów toksyczności
opioidów.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Jednoczesne stosowanie produktu Tramal Retard z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane (patrz
punkt 4.3). U pacjentów leczonych inhibitorami MAO w okresie 14 dni przed zastosowaniem opioidu
petydyny, obserwowano zagrażające życiu zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego,
ośrodka oddechowego i krążenia. Nie można wykluczyć takich samych reakcji po zastosowaniu
produktu Tramal Retard.
Produkt leczniczy Tramal Retard może spowodować nasilenie objawów niepożądanych ze strony
ośrodkowego układu nerwowego w razie jego jednoczesnego stosowania z innymi lekami
działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, w tym z alkoholem (patrz punkt 4.8).
Leki uspokajające, np. benzodiazepiny lub leki pochodne:
Jednoczesne stosowanie leków opioidowych i leków uspokajających, np. benzodiazepin lub leków
pochodnych, zwiększa ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki
lub śmierci na skutek addytywnego działania depresyjnego na OUN. Należy ograniczyć dawkę leku i
czas trwania leczenia skojarzonego (patrz punkt 4.4).
Wyniki badań farmakokinetycznych wykazały jak dotąd, że w przypadku jednoczesnego lub
wcześniejszego podania cymetydyny (inhibitora enzymatycznego) nie zachodzą istotne klinicznie
interakcje leków. W przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podania karbamazepiny (induktor
enzymatyczny) działanie przeciwbólowe może ulec osłabieniu, a czas działania tramadolu skróceniu.
Równoczesne stosowanie tramadolu z lekami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym
(np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) jest niewskazane ze względu na teoretyczną możliwość
osłabienia, w takim przypadku, działania przeciwbólowego czystego agonisty.
Tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek przez
stosowanie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami
wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowymi lekami
przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi i innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy
(takimi jak buproprion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol).
Terapeutyczne zastosowanie jednocześnie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak
selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne oraz mirtazapina, może prowadzić do powstania zespołu serotoninowego, stanu
mogącego zagrażać życiu (patrz punkt 4.4 i 4.8).
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tramadolu z pochodnymi kumaryny
(np. warfaryną) ze względu na doniesienia o zwiększeniu wskaźnika INR z dużymi krwawieniami
i wybroczynami u niektórych pacjentów.
Inne leki hamujące CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm
tramadolu (jego N-demetylację), a także prawdopodobnie jego aktywnego O-demetylowanego
metabolitu. Znaczenie kliniczne tych interakcji nie było dotąd badane (patrz punkt 4.8).
W nielicznych pracach opisano zwiększone zapotrzebowanie na tramadol u pacjentów z bólem
pooperacyjnym, u których przed lub po zabiegu operacyjnym zastosowano, jako lek
6
przeciwwymiotny, antagonistę receptorów serotoninowych 5-HT3 - ondansetron.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
W badaniach na zwierzętach obserwowano wpływ tramadolu stosowanego w bardzo dużych dawkach
na rozwój narządów, kostnienie i śmiertelność noworodków. Tramadol przenika przez barierę łożyska.
Bezpieczeństwo stosowania tramadolu w ciąży nie zostało ustalone. Z tego powodu produktu Tramal
Retard nie należy stosować u kobiet w ciąży.
Tramadol podawany w okresie przed- i okołoporodowym nie zaburza czynności skurczowej macicy.
U noworodków może wywoływać zmiany częstości oddechów, które jednak zazwyczaj nie mają
znaczenia klinicznego. Długotrwałe stosowanie tramadolu w czasie ciąży może prowadzić do
wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka.
Karmienie piersią
U kobiet karmiących piersią około 0,1% dawki tramadolu przyjętej przez matkę przenika do mleka.
W okresie bezpośrednio po porodzie, przyjęte przez matkę doustne dawki dobowe wynoszące do
400 mg, odpowiadają średniej ilości tramadolu przyjętej przez karmionego piersią noworodka, co jest
równe 3% dawki skorygowanej względem masy ciała matki. Z tego względu tramadolu nie należy
stosować w okresie karmienia piersią albo przerwać karmienie piersią podczas leczenia tramadolem.
W przypadku podania pojedynczej dawki tramadolu przerywanie karmienia piersią nie jest na ogół
konieczne.
Płodność
Wyniki badań przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie wskazywały na to, by
tramadol wpływał na płodność.
Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu tramadolu na płodność.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nawet w zalecanych dawkach produkt Tramal Retard może powodować objawy jak senność, zawroty
głowy i tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to
szczególnie przypadków jednoczesnego stosowania z alkoholem lub innymi substancjami
psychotropowymi.
4.8 Działania niepożądane
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, zgłaszanymi przez ponad 10% pacjentów były:
nudności i zawroty głowy.
Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano poniżej:
Bardzo często (≥1/10)
Często (≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100)
Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)
Bardzo rzadko (<1/10 000)
Nieznana częstość nie może być określona na postawie dostępnych danych
Zaburzenia serca:
Niezbyt często: zaburzenia czynności serca (kołatanie serca, tachykardia).
Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza podczas podawania dożylnie
stosowanych postaci farmaceutycznych tramadolu oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym.
7
Rzadko: bradykardia.
Zaburzenia naczyniowe:
Niezbyt często: zaburzenia czynności układu krążenia (hipotonia ortostatyczna lub zapaść
sercowo-naczyniowa). Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza podczas
dożylnego podawania leku oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym.
Badania diagnostyczne:
Rzadko: wzrost ciśnienia tętniczego.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Rzadko: zmiany apetytu.
Nieznana: hipoglikemia.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Rzadko: zahamowanie oddychania, duszność.
Nieznana: czkawka.
W razie zastosowania dawek znacząco większych niż zalecane i jednoczesnego zastosowania innych
substancji hamujących ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.5), może wystąpić zahamowanie
oddychania.
Opisywano nasilenie astmy oskrzelowej, jakkolwiek nie został ustalony związek przyczynowy między
tymi faktami.
Zaburzenia układu nerwowego:
Bardzo często: zawroty głowy.
Często: bóle głowy, senność.
Rzadko: zaburzenia mowy, parestezje, drżenia, drgawki typu padaczkowego, mimowolne kurcze
mięśni, zaburzenia koordynacji, omdlenia.
Drgawki występują głównie po zastosowaniu dużych dawek tramadolu lub jednocześnie z produktami
leczniczymi mogącymi obniżyć próg drgawkowy (patrz punkty 4.4 i 4.5).
Nieznana: zespół serotoninowy.
Zaburzenia psychiczne:
Rzadko: omamy, stan splątania, zaburzenia snu, majaczenie, niepokój i koszmary senne.
Po zastosowaniu produktu Tramal Retard mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne,
zmienne pod względem nasilenia i objawów, zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania
leczenia. Mogą to być zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany
aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmiany w zdolności odczuwania
i rozpoznawania (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania). Produkt leczniczy może
wywołać uzależnienie.
Mogą wystąpić objawy reakcji odstawiennych, podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów,
jak: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenia i objawy żołądkowojelitowe. Do innych, bardzo rzadko opisywanych objawów odstawiennych należą: napady paniki, silny
niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
(np. stan splątania, urojenia, depersonalizacja, derealizacja, paranoja).
Zaburzenia oka:
Rzadko: mioza (zwężenie źrenic), nieostre widzenie, nadmierne rozszerzenie źrenic (mydriasis).
Zaburzenia żołądka i jelit:
Bardzo często: nudności.
Często: wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej.
Niezbyt często: odruchy wymiotne, dolegliwości ze strony żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku,
wzdęcie), biegunka.
8
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Często: nadmierne pocenie się.
Niezbyt często: odczyny skórne (świąd, wysypka, pokrzywka).
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
Rzadko: osłabienie mięśni szkieletowych.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
W kilku pojedynczych przypadkach zaobserwowano wzrost aktywności enzymów wątrobowych
w związku czasowym z zastosowaniem tramadolu.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Rzadko: zaburzenia oddawania moczu (dyzuria i zatrzymanie moczu).
Zaburzenia układu immunologicznego:
Rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczyniowonerwowy) i anafilaksja.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: uczucie zmęczenia.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy
W zasadzie objawy przedawkowania tramadolu są podobne do występujących po innych ośrodkowo
działających lekach przeciwbólowych (opioidach). Należą do nich szczególnie: zwężenie źrenic,
wymioty, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki,
drgawki, zahamowanie oddychania aż do zatrzymania oddechu.
Notowano także przypadki zespołu serotoninowego.
Leczenie
Należy zastosować ogólnie przyjęte metody ratownicze.
Należy zapewnić drożność dróg oddechowych (aby zapobiec aspiracji treści żołądkowej)
oraz w zależności od objawów, podtrzymywać oddychanie i układ krążenia.
Odtrutką w przypadku zahamowania oddychania jest nalokson. W badaniach na zwierzętach
nie wykazano wpływu naloksonu na występowanie drgawek. W przypadku ich wystąpienia należy
podać dożylnie diazepam.
W razie zatrucia postaciami farmaceutycznymi stosowanymi doustnie poleca się ich usunięcie
9
z żołądka i jelit za pomocą węgla aktywnego lub poprzez opróżnienie żołądka, lecz jedynie w ciągu 2
godzin od przyjęcia tramadolu przez pacjenta. Stosowanie ww. sposobów po upływie 2 godzin może
być uzasadnione w przypadku zatrucia wyjątkowo dużymi dawkami lub postaciami o przedłużonym
uwalnianiu.
Tramadol jedynie w niewielkim stopniu jest eliminowany z krwi poprzez hemodializę lub
hemofiltrację. Dlatego też metody te, jako nieskuteczne, nie mogą być używane jako jedyny sposób
leczenia w przypadkach ostrych zatruć produktem leczniczym Tramal Retard.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe, inne opioidy, kod ATC N02AX 02.
Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Jest czystym,
nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych µ, δ i κ, ze szczególnym powinowactwem do
receptora µ. Inne mechanizmy składające się na jego działanie przeciwbólowe, to hamowanie
neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz nasilenie uwalniania serotoniny.
Tramadol działa przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny tramadol stosowany w zalecanym
zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Ma on również mniejszy wpływ na
motorykę przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Siła
działania tramadolu jest określana na l/10 (jedną dziesiątą) do 1/6 (jednej szóstej) siły działania
morfiny.
Dzieci i młodzież
Efekty podania dojelitowego i pozajelitowego tramadolu zbadano w trakcie badań klinicznych
obejmujących ponad 2000 pacjentów pediatrycznych w przedziale wiekowym od noworodków do 17
lat. Wskazania do leczenia bólu w tych badaniach obejmowały ból pooperacyjny (głównie brzuszny),
ból po chirurgicznej ekstrakcji zęba oraz ból w wyniku złamania, oparzenia i urazów, jak również
innych stanach bólowych, które mogą wymagać leczenia przeciwbólowego przez co najmniej 7 dni.
Przy pojedynczych dawkach do 2 mg/kg lub dawkach wielokrotnych do 8 mg/kg na dobę
(maksymalnie 400 mg na dobę) skuteczność tramadolu okazała się lepsza od placebo i lepsza lub
równa w odniesieniu do paracetamolu, nalbufiny, petydyny lub niskich dawek morfiny.
Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność tramadolu. Profil bezpieczeństwa tramadolu był
podobny u dorosłych pacjentów oraz dzieci powyżej 1 roku życia (patrz punkt 4.2).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Po podaniu doustnym wchłania się więcej niż 90% dawki produktu Tramal Retard. Średnia
bezwzględna biodostępność wynosi w przybliżeniu 70%, niezależnie od jednocześnie przyjętego
posiłku. Różnica pomiędzy wchłoniętym a dostępnym, niezmetabolizowanym tramadolem jest
prawdopodobnie spowodowana małym efektem pierwszego przejścia. Efekt pierwszego przejścia po
podaniu doustnym wynosi maksymalnie 30%.
Tramadol ma duże powinowactwo do tkanek (Vd,β = 203 ± 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około
20%.
Po zastosowaniu produktu leczniczego Tramal Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłużonym
uwalnianiu maksymalne stężenie w surowicy Cmax=141 ± 40 ng/ml jest osiągane po 4,9 godziny; po
zastosowaniu produktu leczniczego Tramal Retard 200, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
10
Cmax=260 ± 62 ng/ml jest osiągane po upływie 4,8 godziny.
Tramadol przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko. Bardzo niewielkie jego ilości oraz
metabolitu po O-demetylacji stwierdzono w mleku kobiecym (odpowiednio 0,1% oraz 0,02%
zastosowanej dawki).
Okres półtrwania t1/2β, w fazie eliminacji wynosi około 6 godzin, niezależnie od sposobu podania.
U pacjentów powyżej 75 lat może on zostać przedłużony o współczynnik 1,4.
U ludzi tramadol jest metabolizowany głównie w wyniku N- i O-demetylacji oraz sprzęgania
produktów O-demetylacji z kwasem glukuronowym. Jedynie O-demetylotramadol jest czynny
farmakologicznie. Stwierdza się ilościowe istotne różnice osobnicze co do stężenia innych
metabolitów. Jak dotąd wykryto w moczu jedenaście różnych metabolitów. Doświadczenia na
zwierzętach wykazały, że O-demetylotramadol jest od 2 do 4 razy silniejszy od substancji
macierzystej. Jego okres półtrwania t1/2β (6 zdrowych ochotników) wynosi 7,9 godzin (od 5,4 do
9,6 godzin) i jest zbliżony do okresu półtrwania tramadolu.
Na stężenie w surowicy tramadolu i jego aktywnych metabolitów może mieć wpływ zahamowanie
jednego lub obu typów izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6, biorących udział w metabolizmie
tramadolu.
Tramadol i jego metabolity są prawie całkowicie wydalane przez nerki.
Po podaniu znakowanego tramadolu stwierdzono wydalanie z moczem 90% przyjętej dawki.
U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby okres półtrwania ulega wydłużeniu.
U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 13,3 ± 4,9 godziny (dla
tramadolu) oraz 18,5 ± 9,4 godziny (dla O-demetylotramadolu), w skrajnych przypadkach -
odpowiednio 22,3 i 36 godzin.
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <5 ml/min) okres półtrwania w fazie
eliminacji dla tramadolu wynosił 11 ± 3,2 godziny oraz dla O-demetylotramadolu 16,9 ±3 godziny,
a w skrajnych przypadkach odpowiednio 19,5 godziny i 43,2 godziny.
Farmakokinetyka tramadolu w zakresie dawek terapeutycznych przebiega liniowo.
Zależność pomiędzy stężeniem w osoczu a działaniem przeciwbólowym jest proporcjonalna do dawki,
lecz charakteryzuje się zmiennością w pojedynczych przypadkach. Zazwyczaj po podaniu skutecznej
dawki stężenie w osoczu wynosi 100-300 ng/ml.
Dzieci i młodzież
Farmakokinetyka tramadolu i O-demetylotramadolu po pojedynczym oraz wielokrotnym podaniu
doustnym u pacjentów w wieku od 1 – 16 lat była zasadniczo podobna do uzyskanej wśród dorosłych
przy dawce dostosowanej do masy ciała, ale ze zwiększoną zmiennością osobniczą u dzieci w wieku 8
lat i mniej.
Farmakokinetyka tramadolu i O-demetylotramadolu została zbadana, u dzieci poniżej 1 roku życia,
lecz nie w pełni scharakteryzowana. Dane pochodzące z badań uwzględniających tę grupę wiekową
wskazują, że u noworodków tempo powstawania O-demetylotramadolu z udziałem CYP2D6 stale
wzrasta i poziom aktywności CYP2D6 występujący u dorosłych, dzieci osiągają około 1 roku życia.
Ponadto, niedojrzały układ glukuronidacji oraz niedojrzałe funkcje nerek mogą zmniejszać szybkość
eliminacji i powodować akumulację O-demetyltramadolu u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W przypadku powtarzanego podawania szczurom i psom tramadolu doustnie i parenteralnie przez
11
6-26 tygodni oraz podawania psom doustnie przez 12 miesięcy, badania hematologiczne,
biochemiczne i histologiczne nie wykazały żadnych zmian mogących mieć związek z podawaniem
tramadolu. Jedynie po podaniu dawek znacznie przekraczających zakres terapeutyczny obserwowano
objawy ze strony układu nerwowego: niepokój, ślinienie, drgawki i zmniejszony przyrost masy ciała.
Szczury i psy tolerowały dawki doustne odpowiednio 20 mg/kg mc. i 10 mg/kg mc., a psy także dawki
doodbytnicze 20 mg/kg mc. bez żadnych działań niepożądanych.
U szczurów tramadol w dawkach powyżej 50 mg/kg mc./dobę wywoływał działanie toksyczne
u samic i zwiększał śmiertelność szczurzych noworodków. U potomstwa występowało opóźnienie
rozwoju objawiające się zaburzeniami kostnienia szkieletu oraz opóźnionym otwieraniem oczu i ujścia
pochwy. Płodność samców i samic pozostawała niezaburzona.
U królików działanie toksyczne u ciężarnych samic oraz anomalie kostnienia u potomstwa
obserwowano po podaniu dawek większych niż 125 mg/kg mc.
W niektórych układach testowych in vitro uzyskiwano dowody na mutagenne działanie tramadolu.
Badania in vivo nie wykazały takiego działania. Zgodnie z dotychczas zebraną wiedzą tramadol może
być zaliczony do substancji niemutagennych.
Przeprowadzono także badania nad rakotwórczością chlorowodorku tramadolu u szczurów i myszy.
Badania na szczurach wykazały brak jakiegokolwiek związku między podawaniem tramadolu
a częstością występowania nowotworów.
W badaniach na myszach zaobserwowano u samców zwiększoną zapadalność na gruczolaki
z komórek wątrobowych (zależne od dawki, nieznamienne statystycznie zwiększenie, począwszy
od dawki 15 mg/kg mc.) oraz zwiększenie częstości występowania guzów płuc u samic (znamienne
statystycznie, ale niezależne od dawki).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Hypromeloza 100 000 mPas,
Krzemionka koloidalna bezwodna,
Magnezu stearynian,
Celuloza mikrokrystaliczna.
Tramal Retard 100
Skład otoczki:
Hypromeloza 6 mPas,
Laktoza jednowodna,
Makrogol 6000,
Glikol propylenowy,
Talk,
Tytanu dwutlenek.
Tramal Retard 150
Skład otoczki:
Hypromeloza 6 mPas,
Laktoza jednowodna,
Makrogol 6000,
Glikol propylenowy,
Talk,
Tytanu dwutlenek,
Żelaza tlenek czerwony (E 172),
Lak żółcieni chinolinowej (E 104).
12
Tramal Retard 200
Skład otoczki:
Hypromeloza 6 mPas,
Laktoza jednowodna,
Makrogol 6000,
Glikol propylenowy,
Talk,
Tytanu dwutlenek,
Żelaza tlenek czerwony (E 172),
Żelaza tlenek brązowy (E 172),
Lak żółcieni chinolinowej (E 104).
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
5 lat
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry Al/PVC/PVDC lub Al/PP w pudełku tekturowym. 1 blister zawiera 10 tabletek.
Opakowania po 10, 30 i 50 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania
Brak specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Tramal Retard 100: 7862
Tramal Retard 150: 7863
Tramal Retard 200: 7864
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
13
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 sierpnia 1998.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02 października 2013.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO