Szukaj leku
FAQ

Doreta

Doreta

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Doreta, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane
Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Doreta i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doreta
3. Jak stosować lek Doreta
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Doreta
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Doreta i w jakim celu się go stosuje
Doreta jest lekiem złożonym zawierającym dwa leki przeciwbólowe: tramadol i paracetamol, które
działając razem uśmierzają ból.
Wskazaniem do stosowania leku Doreta są bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz
uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.
Lek Doreta przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doreta
Kiedy nie stosować leku Doreta
- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, tramadol lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub innymi
lekami psychotropowymi (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),
- w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w
leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu,
- u pacjentów z ciężką chorobą wątroby,
- u pacjentów z padaczką, która nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą leków.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Doreta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy zachować ostrożność stosując lek Doreta:
- u pacjentów z chorobą nerek,
- u pacjentów z chorobą wątroby lub alkoholowym uszkodzeniem wątroby, lub u których
pojawił się żółty kolor oczu i skóry, co może wskazywać na żółtaczkę lub chorobę dróg
żółciowych,
- u pacjentów z trudnościami w oddychaniu, np. astmą lub problemami dotyczącymi płuc,
- u pacjentów uzależnionych od innych leków stosowanych do uśmierzania umiarkowanego i
silnego bólu, np. od morfiny,
2
- u pacjentów z padaczką, lub u których wystąpiły drgawki lub napady padaczki,
- u pacjentów z urazami głowy, we wstrząsie lub z ciężkim bólem głowy, wiążącym się lub nie
z wymiotami,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę, nalbufinę lub
pentazocynę,
- jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu. Należy poinformować lekarza lub dentystę o
stosowaniu leku Doreta.
- jeśli u pacjenta występuje depresja, a pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne, ponieważ
niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z tramadolem (patrz „Doreta a inne leki”).
Nadmierne zmęczenie, brak apetytu, silny ból brzucha, nudności, wymioty lub niskie ciśnienie krwi.
Może to wskazywać, że pacjent ma niewydolność nadnerczy (małe stężenie kortyzolu). Jeśli wystąpią
takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje, czy u pacjenta konieczne jest
uzupełnianie hormonów.
Zespół serotoninowy
Po przyjęciu tramadolu w skojarzeniu z pewnymi lekami przeciwdepresyjnymi lub samego tramadolu
występuje niewielkie ryzyko tak zwanego zespołu serotoninowego. Jeśli u pacjenta wystąpią
jakiekolwiek objawy tego zespołu o ciężkim przebiegu, powinien on bezzwłocznie zasięgnąć porady
lekarza (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).
Zaburzenia oddychania w czasie snu
Produkt leczniczy Doreta może powodować zaburzenia oddychania w czasie snu, takie jak bezdech
senny (przerwy w oddychaniu podczas snu) i hipoksemia związana ze snem (małe stężenie tlenu we
krwi). Objawy mogą obejmować przerwy w oddychaniu podczas snu, nocne przebudzenia z powodu
duszności, trudności z utrzymaniem snu lub nadmierną senność w ciągu dnia. Jeżeli pacjent lub inna
osoba zaobserwuje te objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmniejszenie
dawki.
Tramadol jest przekształcany w wątrobie przez enzym. U niektórych osób występuje pewna odmiana
tego enzymu, co może mieć różne skutki. U niektórych osób uśmierzenie bólu może nie być
wystarczające, a u innych bardziej prawdopodobne jest wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych.
Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi
którekolwiek z następujących działań niepożądanych: spowolnienie oddychania lub płytki oddech,
uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu.
Dzieci i młodzież
Stosowanie u dzieci z zaburzeniami oddychania
Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci z zaburzeniami oddychania, ponieważ objawy
toksyczności tramadolu mogą być u nich nasilone.
Doreta a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Uwaga: Ten lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu
innych leków zawierających paracetamol lub tramadol, aby nie przekroczyć maksymalnej
dawki dobowej.
Stosowanie leku Doreta z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOIs) jest przeciwskazane (patrz
punkt ,,Kiedy nie stosować leku Doreta”).
Nie zaleca się stosowania leku Doreta jednocześnie z następującymi lekami, ponieważ może mieć to
wpływ na prawidłowe ich działanie:
- karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki lub niektórych rodzajów bólu),
3
- buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe). Działanie
przeciwbólowe może być osłabione.
Stosowanie leku Doreta jednocześnie z następującymi lekami może zwiększać ryzyko działań
niepożądanych:
- tryptany (leki stosowane w leczeniu migreny) lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny (SSRIs, leki stosowane w leczeniu depresji). Należy skontaktować się z lekarzem,
jeżeli wystąpi dezorientacja, niepokój, zwłaszcza ruchowy, gorączka, nadmierne pocenie się,
niekontrolowane ruchy kończyn lub gałek ocznych, niekontrolowane skurcze mięśni lub
biegunka.
- leki uspokajające, leki nasenne, inne leki przeciwbólowe jak morfina i kodeina (lek również
stosowany w leczeniu kaszlu), baklofen (lek zwiotczający mięśnie), leki
przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwalergiczne. Należy
skontaktować się z lekarzem jeżeli wystąpi senność lub omdlenie.
- leki mogące powodować drgawki (napady), takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne, leki
przeciwpsychotyczne, leki znieczulające, leki wpływające na nastrój lub bupropion (lek
stosowany w odzwyczajaniu od palenia tytoniu). Ryzyko wystąpienia drgawek może się
zwiększyć jeśli pacjent stosuje lek Doreta jednocześnie z tymi lekami. Lekarz poinformuje
pacjenta czy lek Doreta jest dla niego odpowiedni.
- niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Doreta może wchodzić w interakcje z tymi lekami i
spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego (patrz punkt 4 „Możliwe działania
niepożądane”).
- warfaryna lub fenoprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi). Działanie tych leków
może ulec zmianie i może wystąpić krwawienie (patrz punkt 4). Wystąpienie jakiegokolwiek
przedłużonego lub nieoczekiwanego krwawienia należy natychmiast zgłosić lekarzowi.
- flukloksacylina (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i
płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć
i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia
narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u pacjentów stosujących
maksymalne dawki dobowe paracetamolu.
Działanie leku Doreta może ulec zmianie jeśli jest on stosowany jednocześnie z następującymi
lekami:
- metoklopramid, domperidon lub ondansetron (leki stosowane w leczeniu nudności i
wymiotów),
- cholestyramina (lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi).
Jednoczesne stosowanie leku Doreta i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub podobne
leki, zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może
zagrażać życiu. Z tego powodu jednoczesne stosowanie powinno być brane pod uwagę tylko wtedy,
gdy inne sposoby leczenia nie są możliwe.
Jeśli jednak lekarz przepisał lek Doreta razem z lekami o działaniu uspokajającym, lekarz powinien
ograniczyć dawkę i czas trwania równoczesnego leczenia.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach uspokajających i ściśle
przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Pomocne może być poinformowanie
znajomych lub krewnych, aby byli świadomi wyżej wymienionych objawów. W przypadku
wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Doreta z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Doreta można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłku.
- Stosowanie leku Doreta może wywołać senność. Picie alkoholu może nasilić senność.
Alkohol: nasila uspokajające działanie opioidowych leków przeciwbólowych, co poprzez
wpływ na zdolność koncentracji może spowodować, że prowadzenie pojazdów i obsługa
urządzeń mechanicznych może być niebezpieczna; należy unikać picia napojów alkoholowych
oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.
4
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Ponieważ lek Doreta jest skojarzeniem dwóch substancji czynnych, w tym tramadolu, nie należy go
przyjmować w czasie ciąży.
Karmienie piersią
Tramadol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu leku Doreta nie należy
stosować więcej niż raz podczas karmienia piersią lub w przypadku przyjmowania leku Doreta więcej
niż jeden raz, należy przerwać karmienie piersią.
Płodność
Na podstawie stosowania tramadolu u ludzi sugeruje się, że tramadol nie wpływa na płodność u kobiet
i mężczyzn. Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność leczenia skojarzonego
tramadolem i paracetamolem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności
wymagających koncentracji, dopóki nie pozna się działania leku Doreta na organizm. Doreta może
powodować uczucie senności.
Lek Doreta zawiera sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za
”wolny od sodu”.
3. Jak stosować lek Doreta
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Dawka początkowa to zazwyczaj jedna tabletka. W razie konieczności kolejne dawki można stosować
co sześć godzin, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę (co odpowiada 300 mg chlorowodorku tramadolu
oraz 2600 mg paracetamolu).
Dawka leku powinna być dobrana w zależności od nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości
pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę łagodzącą ból.
Ciężka choroba wątroby (niewydolność)
Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni stosować leku Doreta.
U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby lekarz może zwiększyć odstępy
między dawkami.
Stosowanie u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione. Lekarz
może zwiększyć odstępy między dawkami.
Sposób podawania
Tabletki należy połknąć popijając płynem. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Jednakże
tabletek nie należy rozgryzać ani kruszyć.
5
Lek należy stosować przez możliwie najkrótszy okres.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Doreta jest za mocne (tj. pojawia się uczucie senności lub
problemy z oddychaniem) lub za słabe (tj. ból nie został dostateczne uśmierzony), należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty. W razie braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doreta
W przypadku przedawkowania leku należy niezwłocznie poradzić się lekarza, nawet jeśli pacjent
czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku Doreta mogą wystąpić ciężkie zaburzenia
krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki lub zaburzenia oddychania, złe
samopoczucie, wymioty, utrata masy ciała lub ból brzucha.
Pominięcie zastosowania leku Doreta
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć kolejną tabletkę o zwykłej porze.
Przerwanie stosowania leku Doreta
Jeśli pacjent przyjmował lek Doreta przez pewien czas, powinien poradzić się lekarza przed
zaprzestaniem leczenia, ponieważ organizm mógł przyzwyczaić się do leku. Nie należy nagle
przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku,
należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz doradzi,
kiedy i jak przerwać stosowanie leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych). W razie
nagłego przerwania stosowania leku Doreta może wystąpić złe samopoczucie. U pacjenta może
pojawić się niepokój, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, nadmierna aktywność, drżenie i (lub)
zaburzenia żołądkowe.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- nudności,
- zawroty głowy,
- senność.
Powyższe dolegliwości są zazwyczaj łagodne i niezbyt dokuczliwe.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- wymioty,
- zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, biegunka),
- bóle brzucha,
- suchość w jamie ustnej,
- bóle głowy,
- drżenie,
- dezorientacja,
- zaburzenia snu,
- zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia - ciągłe uczucie podwyższonego nastroju),
- zwiększone pocenie się,
- świąd.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu i częstości akcji serca,
6
- utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, obecność białka w moczu,
- odczyny skórne (pokrzywka, wysypki),
- dzwonienie w uszach,
- depresja,
- koszmary senne,
- omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości),
- utrata pamięci,
- trudności w połykaniu,
- krew w stolcu,
- dreszcze,
- uderzenia gorąca,
- ból w klatce piersiowej,
- mimowolne drganie mięśni,
- uczucie mrowienia i drętwienia,
- duszność,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
- uzależnienie lekowe,
- drgawki, problemy z koordynacją ruchów,
- niewyraźnie widzenie,
- majaczenie (delirium),
- przemijająca utrata przytomności,
- zwężenie źrenic,
- zaburzenia mowy,
- nadmierne rozszerzenie źrenic.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów):
- nadużywanie leku.
Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
- zmniejszenie stężenia cukru we krwi,
- czkawka,
- zespół serotoninowy, którego objawami mogą być zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie,
halucynacje, śpiączka), a także inne objawy, jak gorączka, przyspieszone tętno, niestabilne
ciśnienie krwi, mimowolne skurcze mięśni, sztywność mięśni, brak koordynacji i (lub) objawy
ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka) (patrz punkt 2
„Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doreta”).
Następujące działania niepożądane zgłaszane były przez pacjentów stosujących leki zawierające tylko
tramadolu chlorowodorek lub paracetamol. Jeśli jednak wystąpi którekolwiek z tych działań
niepożądanych podczas stosowania leku Doreta, należy poinformować o tym lekarza:
- uczucie omdlenia podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, wolne bicie serca,
omdlenia, zmiany łaknienia, osłabienie siły mięśniowej, wolniejszy lub płytszy oddech, zmiany
nastroju, zmiany aktywności, zmiany w percepcji, pogorszenie astmy.
- w niektórych rzadkich przypadkach wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną może
rozwinąć się w nagły obrzęk twarzy i szyi, problemy w oddychaniu lub spadek ciśnienia
tętniczego krwi i omdlenia; jeśli wystąpią takie objawy należy przerwać przyjmowanie tego
leku i natychmiast udać się do lekarza. Nie należy ponownie przyjmować tego leku.
Rzadko u pacjentów przyjmujących przez jakiś okres czasu tramadol może wystąpić złe samopoczucie
w przypadku nagłego odstawienia leku. Pacjenci mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość
lub roztrzęsienie, nadmierną aktywność, bezsenność lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. U bardzo
niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić napady paniki, omamy, niezwykłe odczucia jak
swędzenie, mrowienie, drętwienie skóry i dzwonienie w uszach. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych
7
objawów lub jakikolwiek inny niezwykły objaw, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty tak
szybko, jak to jest możliwe.
W wyjątkowych przypadkach badania krwi mogą wykazać pewne zaburzenia, jak np. małą liczbę
płytek krwi, która może powodować krwawienie z nosa lub dziąseł.
Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych po przyjęciu leków zawierających
paracetamol.
Stosowanie leku Doreta z lekami rozrzedzającymi krew (np. fenoprokumon, warfaryna) może
zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast zgłaszać lekarzowi każde przedłużone lub
nieoczekiwane krwawienie.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Doreta
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie
,,EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Doreta
- Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Każda tabletka
powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku, co odpowiada 65,88 mg tramadolu i
650 mg paracetamolu.
- Pozostałe składniki to:
- rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ
A), celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian (E 470b);
- otoczka tabletki: hypromeloza 3 mPas, hypromeloza 6 mPas, makrogol 400,
polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek
czerwony (E 172).
Patrz punkt 2 „Lek Doreta zawiera sód”.
Jak wygląda lek Doreta i co zawiera opakowanie
8
Tabletki powlekane są jasnopomarańczowe, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu
stronach; wymiary tabletki: 20 mm x 8 mm.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Opakowania: 10, 20, 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych, w blistrach, w tekturowym pudełku
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
Wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy
Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry
Doreta
Francja Tramadol/paracetamol Krka
Hiszpania Tramadol/Paracetamol Krka
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.06.2022