Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Elosone

Elosone

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Elosone, 1 mg/g, maść
(Mometasoni furoas)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Elosone maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosone maść
3. Jak stosować lek Elosone maść
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Elosone maść
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Elosone maść i w jakim celu się go stosuje
Lek Elosone maść zawiera substancję czynną – mometazonu furoinian, syntetyczny
glikokortykosteroid o silnym działaniu. Lek stosowany miejscowo wykazuje działanie
przeciwzapalne, przeciwświądowe i zwężające naczynia krwionośne.
Wskazania
Lek Elosone w postaci maści stosuje się do krótkotrwałego miejscowego leczenia przebiegających ze
świądem zapalnych chorób skóry, reagujących na leczenie glikokortykosteroidami, takich jak
łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosone maść
Kiedy nie stosować leku Elosone maść
• jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne leki z grupy kortykosteroidów lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
• u dzieci w wieku poniżej 2 lat;
• w trądziku zwykłym i różowatym,
• w zmianach zanikowych skóry;
• w zapaleniu skóry wokół ust;
• w przypadku świądu (swędzenia) w okolicy odbytu lub narządów płciowych;
• w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry (zaczerwienie i wyprysk zlokalizowane w miejscu
przylegania pieluszki);
• w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka
zwykła, brodawki skóry, kłykciny kończyste - brodawki zlokalizowane w okolicach odbytu i
narządów płciowych, mięczak zakaźny – choroba objawiająca się występowaniem zmian
2
skórnych w postaci twardych, woskowo-białych guzków) oraz pasożytniczych i grzybiczych
(np. wywołane przez grzyby zwane drożdżakami lub dermatofitami);
• w przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej-półpaśca;
• w przypadku gruźlicy;
• w przypadku kiły;
• jeśli u pacjenta wystąpił odczyn poszczepienny (nieprawidłowa reakcja organizmu
występująca po podaniu szczepionki, objawiająca się np. wysypką lub zaczerwienieniem
skóry);
• na rany i owrzodzoną skórę.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Elosone maść należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli podczas stosowania leku Elosone maść wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, należy
przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z
lekarzem.
Jeżeli pacjent zauważy zmiany w wyglądzie skóry, na którą stosowny jest lek Elosone maść, należy
niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą to być objawy zakażenia bakteryjnego lub
grzybiczego. W przypadku zakażenia, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie. Jeżeli w krótkim czasie
nie wystąpi pozytywna reakcja na leczenie, lekarz może zdecydować o przerwaniu stosowania leku
Elosone maść.
Mimo że Elosone stosuje się na skórę, mometazonu furoinian może wchłaniać się do organizmu,
prowadząc do zaburzeń hormonalnych, np. w postaci odwracalnego zahamowania czynności osi
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (układ regulujący wydzielanie hormonów nadnercza, w
tym glikokortykosteroidów) po zakończeniu leczenia lub do wystąpienia zespołu Cushinga (zespół
objawów, takich jak m.in. otyłość, twarz „księżycowata”, zaczerwienie twarzy, rozstępy, osłabienie,
zmniejszenie odporności, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, związanych ze zwiększonym stężeniem
glikokortykosteroidów we krwi), zwiększonego stężenie glukozy we krwi lub wydalania cukru z
moczem.
W przypadku stosowania leku Elosone maść na dużych powierzchniach skóry lub pod opatrunek,
lekarz będzie okresowo kontrolować stan pacjenta.
U pacjentów, u których lek Elosone maść stosowany jest na duże powierzchnie uszkodzonej skóry,
fałdy skórne lub pod opatrunek uszczelniający (np. z folii) istnieje większe ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych. Leku Elosone maść nie należy stosować pod opatrunek na twarzy i u dzieci.
Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.
Należy unikać długotrwałego stosowania leku Elosone maść u wszystkich pacjentów, bez względu na
wiek.
Należy unikać nagłego przerwania stosowania leku Elosone maść. Po zaprzestaniu długotrwałej terapii
lekiem Elosone, może wystąpić efekt „z odbicia”, objawiający się stanem zapalnym skóry z nasilonym
zaczerwieniem, pieczeniem i kłującym bólem. Aby tego uniknąć, należy skonsultować się z lekarzem,
który może zdecydować o stopniowym zmniejszaniu dawki lub częstości stosowania leku, aż do
zakończenia leczenia.
Lek Elosone maść powinien być stosowany szczególnie ostrożnie przez pacjentów z łuszczycą, m.in.
ze względu na to, że może u nich wystąpić nawrót lub pogorszenie objawów choroby (może wystąpić
uogólniona łuszczyca krostkowa ) lub inne działania niepożądane. W przypadku stosowania leku w
łuszczycy, lekarz będzie ściśle kontrolować stan pacjenta.
Lek Elosone maść może zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać
lekarzowi postawienie właściwej diagnozy. Lek może również opóźniać gojenie.
3
Leku Elosone maść nie należy stosować do oczu i na powieki.
Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie stosowania, lek nie dostał się do oczu.
Dzieci i młodzież
Leku Elosone maść nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak
wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie
wiekowej.
W razie stosowania leku u dzieci w wieku powyżej 2 lat, należy zachować szczególną ostrożność i
ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.
U dzieci istnieje większe ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych,
obejmujących m.in. zaburzenia gospodarki hormonalnej organizmu (patrz punkt 4).
Lek Elosone maść i inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
Ciąża
Elosone maść można stosować w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy lekarz zadecyduje, że jest to
bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy okres
czasu.
Karmienie piersią
Leku Elosone maść nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że jest to
bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest stosowanie leku w większych dawkach lub przez dłuższy
okres czasu, należy przerwać karmienie piersią.
Wpływ na płodność
Brak danych dotyczących wpływu na płodność.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak dostępnych danych dotyczących wpływu stosowania leku Elosone maść na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Elosone maść zawiera alkohol cetostearylowy
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Elosone maść zawiera glikol propylenowy
Lek zawiera 100 mg glikolu propylenowego w 1 g maści. Glikol propylenowy może powodować
podrażnienie skóry.
3. Jak stosować lek Elosone maść
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Nie należy przedłużać zaleconego okresu stosowania leku.
Dorośli:
Nałożyć niewielką ilość leku na zmienione chorobowo miejsca na skórze raz w ciągu doby. Nie należy
stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratka uszczelniająca). Leczenia nie należy prowadzić
bez przerwy dłużej niż przez 2 tygodnie. Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 5 dni.
4
Stosowanie u dzieci:
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci w wieku 2 lat i powyżej stosować lek tylko na niewielką powierzchnię skóry raz na dobę,
maksymalnie przez 5 dni. U dzieci lek należy stosować bardzo ostrożnie, nie należy stosować na skórę
twarzy.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosone maść
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub omyłkowego połknięcia, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie leku może zaburzać gospodarkę hormonalną organizmu. W przypadku
wystąpienia objawów przedawkowania, lekarz podejmie odpowiednie leczenie, jeśli będzie to
konieczne.
Pominięcie zastosowania leku Elosone maść
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Pominiętą dawkę należy zastosować tak szybko, jak to możliwe, a następnie stosować zwykły schemat
dawkowania.
Przerwanie stosowania leku Elosone maść
Po długotrwałym stosowaniu nie należy nagle przerywać stosowania leku Elosone maść. W
przeciwnym wypadku mogą wystąpić objawy w nasilonej postaci. Zakończenie leczenie powinno
odbywać się powoli i stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza (patrz w punkcie 2 „Ostrzeżenia i
środki ostrożności”).
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
Podczas stosowania leków zawierających mometazon obserwowano następujące działania
niepożądane:
Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):
• zapalenie mieszków włosowych
• uczucie pieczenia, świąd (swędzenie).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• kontaktowe zapalenie skóry
• niedobór barwnika skóry
• nadmierne owłosienie
• rozstępy
• zmiany trądzikopodobne
• zanik skóry
• zakażenia, czyraki
• parestezje (mrowienie, drętwienie)
• ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania
• nieostre widzenie.
5
Ponadto podczas miejscowego stosowania glikokortykosteroidów rzadko obserwowano następujące
działania niepożądane: suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja
(rozmiękanie skóry), potówki i teleangiektazje (rozszerzenie naczyń krwionośnych położonych pod
skórą).
Dzieci i młodzież
Ze względu na większy współczynnik powierzchni skóry do masy ciała, dzieci i młodzież mogą
wykazywać większą, w porównaniu do osób dorosłych, podatność na zahamowanie czynności osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza i występowanie zespołu Cushinga (patrz punkt 2 - Ostrzeżenia i
środki ostrożności).
Przewlekła terapia glikokortykosteroidami, w tym lekiem Elosone, może zaburzać wzrost i rozwój
dzieci.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane w ulotce,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, faks +48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Elosone maść
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Elosone maść
Substancją czynną leku mometazonu furoinian.
1 gram maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.
Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy, alkohole sterolowe z
lanoliny, glicerolu monostearynian, parafina ciekła, kwas cytrynowy jednowodny, wazelina biała.
Jak wygląda lek Elosone maść i co zawiera opakowanie
Lek Elosone maść to biała lub prawie biała przeświecająca tłusta maść.
Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 30 g maści umieszczona w
tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
6
Wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Elosone
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu